Składanie wniosku projektowego

Komentarze

Transkrypt

Składanie wniosku projektowego
Bydgoszcz, 24.03.2014
Nowe możliwości finansowania badań w Programie
Ramowym UE Horyzont 2020 dla naukowców z
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Magdalena Urbanowicz
Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Ramowych UE
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Szkolenie jest współfinansowane ze środków MNiSW
www.rpkgdansk.pl
1
Agenda spotkania
1. Formalne zasady uczestnictwa.
2. Procedura składania wniosków projektowych.
3. Wiodąca pozycja w przemyśle - prezentacja filaru oraz nowych
konkursów.
4. Upowszechnianie doskonałości w Europie – prezentacja
działań: Teaming, ERA Chairs oraz Twinning.
www.rpkgdansk.pl
2
Horyzont 2020
Formalne zasady uczestnictwa
www.rpkgdansk.pl
3
Formalne zasady uczestnictwa
Projekty wyłaniane w konkursach ogłaszanych przez KE.
Wnioski projektowe oceniane przez niezależnych ekspertów.
Podstawowe kryteria oceny:
 Excellence (tylko dla ERC);
 Impact;
 Implementation.
Zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i
grupach eksperckich KE.
www.rpkgdansk.pl
4
Formalne zasady uczestnictwa
Więcej konkursów dwuetapowych.
Skrócenie czasu od złożenia wniosku do przyznania dotacji z 12 do
8 miesięcy.
Dwuletnie Programy Pracy.
Zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami.
Etap I
www.rpkgdansk.pl
5
Etap II
Formalne zasady uczestnictwa
Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej trzech
partnerów z trzech różnych państw członkowskich UE i/lub krajów
stowarzyszonych.
Projekty realizowane przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w
państwie członkowskim i/lub stowarzyszonym:
 badań o charakterze pionierskim (ERC);
 działań adresowanych do innowacyjnych w skali Europy MŚP;
 działań koordynacyjnych i wspierających (CSA);
 działań w zakresie mobilności
www.rpkgdansk.pl
6
Potencjalni uczestnicy
• podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim i/lub
stowarzyszonym
• podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim określonym
w Programie Pracy
• podmioty prawne mające siedzibę w innych państwach, określone
w Programach Pracy
• podmioty, których uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji
działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący
www.rpkgdansk.pl
7
Rodzaje projektów
• badawczo-innowacyjne
• innowacyjne
• akcje koordynacyjne i wspierające
• instrumenty dedykowane MŚP
www.rpkgdansk.pl
8
Formy finansowania nakierowane na innowacyjność
Zamówienia
Publiczne na
Innowacyjne
Rozwiązania
Przedkomercyjne
Zamówienia
Publiczne
Nagrody
Motywacyjne
Dedykowane
Instrumenty
Finansowe
www.rpkgdansk.pl
Szybka Ścieżka
do Innowacji
9
Instrumenty dedykowane dla MŚP
Faza I:
Faza II:
Faza III:
Koncepcja i ocena
wykonalności
Działania demonstracyjne,
replikacja
Komercjalizacja
• Wkład: Biznes plan (1-10 str.)
• Działania: studium
wykonalności, ocena ryzyka,
prawa własności
intelektualnej, poszukiwanie
partnerów, pilotaż
• Rezultat: Biznes plan do Fazy
II
• Czas trwania: 6 mc-y
• Budżet: 50 000 euro (ryczałt)
• Wkład: Biznes plan do Fazy II
oraz opis działań (30 str.)
• Działania: prototyp,
testowanie, akcje pilotażowe,
miniaturyzacja, skalowanie,
replikacja
• Rezultat: Biznes plan do
przedstawienia inwestorowi
• Czas trwania: 12-24 mc-y
• Budżet: 1-3 mln euro (zwrot
kosztów)
www.rpkgdansk.pl
10
• Certyfikat jakości
• Ułatwienie dostępu do
finansowania kapitałem
prywatnym
• Wsparcie (szkolenia,
networking, zarządzanie
prawami własności
intelektualnej)
• Brak bezpośredniego
finansowania
Formalne zasady uczestnictwa
Participant Portal jako jedyny punkt dostępu dla uczestników od
opublikowania zaproszeń do składania wniosków projektowych,
poprzez złożenie wniosków aż po etap realizacji projektów.
Elektroniczna forma podpisywania:
 Umowy Grantowej;
 zmian do Umowy Grantowej;
 sprawozdań finansowych i raportów technicznych.
Obowiązek umieszczenia informacji
finansowym z UE oraz emblematu UE.
www.rpkgdansk.pl
11
o
uzyskaniu
wsparcia
Uproszczenia
Jeden poziom finansowania dla wszystkich beneficjentów:
 projekty badawczo-innowacyjne - poziom finansowania –
do 100% kosztów kwalifikowalnych;
 projekty
innowacyjnych
–
do
70%
kosztów
kwalifikowalnych (ale w przypadku podmiotów prawnych
o charakterze niezarobkowym do 100%).
Jednolity ryczałt na koszty pośrednie dla wszystkich
beneficjentów w wysokości 25% całkowitych kosztów
bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa.
www.rpkgdansk.pl
12
Uproszczenia
Brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych
wyłącznie do realizacji projektu.
Jedno świadectwo kontroli sprawozdań finansowych w
momencie sporządzania końcowego sprawozdania przy
dofinansowaniu z KE ≥ 325 000 EURO.
Szersza akceptacja praktyk księgowych beneficjenta.
www.rpkgdansk.pl
13
Istotne zmiany
VAT będzie kosztem kwalifikowalnym, jeśli instytucja nie
może go odzyskać.
Wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń:
 limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w
projektach do kwoty 8 000 EURO rocznie na osobę.
 limit godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie
8 000 EUR przez liczbę godzin rocznego efektywnego czasu
pracy, dla osób, które nie pracują wyłącznie na rzecz
projektu.
www.rpkgdansk.pl
14
Horyzont 2020
Procedura składania wniosków projektowych
www.rpkgdansk.pl
15
Składanie wniosku projektowego
• znajdź odpowiednie zaproszenie do składania wniosków
• znajdź partnerów do projektu lub aplikuj indywidualnie
• załóż konto na Portalu Uczestnika
• zarejestruj swoją organizację
• złóż wniosek projektowy na Portalu Uczestnika
www.rpkgdansk.pl
16
Składanie wniosku projektowego
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
www.rpkgdansk.pl
17
Składanie wniosku projektowego
www.rpkgdansk.pl
18
Składanie wniosku projektowego
www.rpkgdansk.pl
19
Składanie wniosku projektowego
www.rpkgdansk.pl
20
Składanie wniosku projektowego
www.rpkgdansk.pl
21
Składanie wniosku projektowego
www.rpkgdansk.pl
22
Składanie wniosku projektowego
www.rpkgdansk.pl
23
Składanie wniosku projektowego
www.rpkgdansk.pl
24
www.rpkgdansk.pl
25
Składanie wniosku projektowego
www.rpkgdansk.pl
26
Horyzont 2020
Wiodąca pozycja w przemyśle
-Industrial Leadership
www.rpkgdansk.pl
27
Wiodąca pozycja w przemyśle
CELE:
poprawa atrakcyjności Europy jako miejsca na inwestycje w
zakresie badań naukowych i innowacji;
wsparcie innowacyjnych MŚP;
zmaksymalizowanie
przedsiębiorstw.
www.rpkgdansk.pl
potencjału
wzrostu
europejskich
28
Wiodąca pozycja w przemyśle
Przywództwo w kluczowych
technologiach dla przemysłu:
- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
- kluczowe technologie prorozwojowe (KET)
- przestrzeń kosmiczna (Space)
Dostęp do instrumentów
finansowania ryzyka (Access to Risk Finance)
Innowacje w MŚP (Innovation in SME)
www.rpkgdansk.pl
29
Przywództwo w kluczowych technologiach dla przemysłu
CELE:
osiągnięcie
przywództwa
w
zakresie
technologii
prorozwojowych i przemysłowych, jako obszarów
kluczowych kompetencji przemysłowych Europy w świecie;
poprawa konkurencyjności Europy, tworzenie nowych
miejsc pracy i wspieranie wzrostu gospodarczego, poprzez
opracowywanie nowych, przełomowych technologii.
www.rpkgdansk.pl
30
Przywództwo w kluczowych technologiach dla przemysłu - ICT
Konkursy 2014-2015
1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
• Nowa generacja komponentów i systemów
• Zaawansowana komputerologia
• Internet przyszłości
• Technologie zarządzania treścią i informacjami
• Robotyka
• Mikro- i nanoelektronika, fotonika
• Przekrojowe działania w ICT
• Horyzontalne działania innowacyjne w ICT
• Szybka ścieżka do innowacji - pilotaż
• Współpraca międzynarodowa
2. Współpraca badawczo - rozwojowa w dziedzinie
zaawansowanych cyber-infrastruktur: UE - Brazylia
3. Współpraca badawczo-rozwojowa w dziedzinie sieci
internetowych: UE - Japonia
www.rpkgdansk.pl
31
Przywództwo w kluczowych technologiach dla przemysłu – KET
Konkursy 2014-2015
1. Nanotechnologia, materiały zaawansowane i produkcja
• Niwelowanie różnic między badaniami w nanotechnologii a rynkiem
• Zaawansowane materiały i nanotechnologia dla opieki zdrowotnej
• Nanotechnologia i zaawansowane materiały dla technologii
niskoemisyjnych i efektywności energetycznej
• Międzysektorowe wykorzystanie potencjału nanotechnologii i
zaawansowanych materiałów jako siły napędowej w zrównoważonym
rozwoju
• Rozwój i wprowadzanie na rynek bezpiecznych nanomateriałów i
nanosystemów
2. Biotechnologia
• Najnowocześniejsza
biotechnologia
(biologia
syntetyczna,
bioinformatyka) jako siła napędowa innowacji
• Produkty i procesy przemysłowe oparte na biotechnologii
• Innowacyjne
i
konkurencyjne
technologie
platformowe
(metagenomika)
www.rpkgdansk.pl
32
Przywództwo w kluczowych technologiach dla przemysłu – KET
Konkursy 2014-2015
3. „Fabryki przyszłości”
4. „Efektywność energetyczna budynków”
5. „ Zrównoważone procesy w przemyśle”
6. „Zrównoważony przemysł niskoemisyjny”
www.rpkgdansk.pl
33
Przywództwo w kluczowych technologiach dla przemysłu – Space
Konkursy 2014-2015
1. Aplikacja systemów nawigacji satelitarnej- Galileo
2. Obserwacja Ziemi
• Wykorzystanie danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej
3. Ochrona infrastruktury kosmicznej
4. Konkurencyjność europejskiego sektora kosmicznego
• Eksploracja przestrzeni kosmicznej
• Międzynarodowa współpraca w ramach technologii kosmicznej
• Popularyzacja tematyki kosmicznej
5. Instrumenty dla MŚP
www.rpkgdansk.pl
34
Dostęp do instrumentów finansowania ryzyka
CEL:
wyeliminowanie niedoskonałości rynku związanych
dostępem do finansowania ryzyka związanego
inwestycjami w badania naukowe i innowacje, dla:
z
z
 MŚP i Small Midcaps odznaczających się potencjałem do
wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu;
 ambitnych projektów B+R+I realizowanych przez
konsorcja obejmujące: uniwersytety, centra badawcze,
przedsiębiorstwa itp..
www.rpkgdansk.pl
35
Dostęp do instrumentów finansowania ryzyka
Instrumenty finansowe
Pożyczkowo-gwarancyjne:
- pożyczki oparte na podziale ryzyka dla przedsiębiorstw i
innowacyjnych
projektów
dedykowanych
nowym
technologiom;
- gwarancje bankowe dla pośredników finansowych
oferujących pożyczki dla
MŚP i Small Midcaps
odznaczających się potencjałem do wprowadzania
innowacji i szybkiego wzrostu.
Kapitałowe:
Venture capital dla powstających przedsiębiorstw
wykorzystujących wyniki prac badawczo-rozwojowych.
www.rpkgdansk.pl
36
Dostęp do instrumentów finansowania ryzyka
Konkursy 2014-2015
1. Budowanie potencjału z zakresu transferu technologii
2. Pobudzanie inwestycji –
gotowość MŚP i Small Midcaps
3. Działania wspierające dostęp do finansowania ryzyka
•
•
•
•
www.rpkgdansk.pl
Instrumenty finansowe
Eksperci zewnętrzni
Opracowania
Konferencje
37
Innowacje w MŚP
CEL:
stymulowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego
poprzez podnoszenie poziomu innowacji w MŚP;
tworzenie szybciej się rozwijających się, aktywnych na
arenie międzynarodowej MŚP, poprzez:
 zintegrowane działania w zakresie wsparcia dla MŚP, w
szczególności za pomocą specjalnego instrumentu;
 wsparcie dla MŚP intensywnie korzystających z badań
naukowych;
 wsparcie transnarodowych innowacji rynkowych.
www.rpkgdansk.pl
38
Innowacje w MŚP
Konkursy 2014-2015
1. Instrumenty dedykowane MŚP w Horyzoncie 2020
2. Wsparcie MŚP w zwiększeniu potencjału innowacyjnego
3. Inne działania
• Establishing services “Enhancing the innovation management capacity of SMEs” in
the Enterprise Europe Network
• Adapting and maintaining the innovation management assessment tools to
support ‘Enhancing the innovation management capacity of SMEs’
• Capturing innovation impulses from emerging economies
• Capabilities for Design-Driven Innovation in European SMEs
• Business Innovation Observatory +
• Internationalis ation of innovation in SMEs
• Support to Advisory Group “Innovation in SME’’
• External expertise
www.rpkgdansk.pl
39
Horyzont 2020
Upowszechnianie doskonałości w Europie
-Spreading excellence and widening participation
www.rpkgdansk.pl
40
Upowszechnianie doskonałości w Europie
CELE:
wsparcie istniejącego w słabiej rozwiniętych europejskich
krajach/regionach, potencjału w zakresie badań naukowych
i innowacji;
wspieracie udziału krajów/regionów o niższym potencjale
naukowym i innowacyjnym w dostępie do pozyskiwania
finansowania z programów ramowych;
zmaksymalizowanie polityk badań i innowacji w krajach/
regionach o niższym potencjale w zakresie badań i
innowacji.
www.rpkgdansk.pl
41
Upowszechnianie doskonałości w Europie
Konkursy 2014-2015
1. Widespread
2. Twinning
3. Inne działania
• COST
• Policy Support Facility
• Support to an event organised by the EU Greek
Presidency: Week of Innovative Regions in Europe
• External Expertise
• Expert Groups
www.rpkgdansk.pl
42
Upowszechnianie doskonałości w Europie
Konkursy 2014-2015
1. Widespread
• Teaming
• ERA Chairs
• Transnational network of national
contact points (NCP)
www.rpkgdansk.pl
43
Teaming
Identyfikator
konkursu
Tytuł konkursu
Budżet konkursu
www.rpkgdansk.pl
• H2020-WIDESPREAD-2014-2
• Teaming for excellence
• 11,85 mln euro
Deadline
• 17.09.2014 r. godz. 17.00, Bruksela
Schemat
finansowania
• Akcje koordynacyjne i wspierające
44
Teaming
Budżet projektu
Poziom
dofinansowania z KE
Koszty pośrednie
Czas trwania projektu
Tematyka
www.rpkgdansk.pl
• I faza: 0,2 - 0,5 mln euro
• II faza: 12 – 20 mln euro
• do 100% kosztów kwalifikowalnych
• 25% kosztów kwalifikowalnych
• I faza: do 1 roku
• II faza: 5 – 7 lat
• dziedzina badań i innowacji zgodna z
strategiami regionalnymi i krajowymi w
ramach inteligentnej specjalizacji
45
Potencjalni uczestnicy
• Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa,
Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja i Słowenia
• Minimum dwóch uczestników
• Podmiot z w/w krajów (koordynator)
• Podmiot (pojedynczy bądź konsorcjum) z siedzibą w kraju innym niż
koordynator
www.rpkgdansk.pl
46
Teaming
I faza: finansowanie przygotowania biznesplanu dla
Centrum.
II faza: finansowanie wdrażania biznesplanu dla Centrum
(nie będą finansowane koszty zakupu dużej aparatury ani infrastruktury
badawczej)
www.rpkgdansk.pl
47
Teaming
CEL:
stworzenie nowych (lub istotna modernizacja istniejących) Centrów
Doskonałości mających siedzibę w państwach członkowskich /
regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i
innowacji w procesie łączenia sił z wiodącymi instytucjami badawczymi
w Europie (lub konsorcjum takich instytucji).
www.rpkgdansk.pl
48
ERA Chairs
Identyfikator
konkursu
Tytuł konkursu
Budżet konkursu
www.rpkgdansk.pl
• H2020-WIDESPREAD-2014-2
• Katedry Europejskiej Przestrzeni
Badawczej
• 33,6 mln euro
Deadline
• 15.10.2014 r. godz. 17.00, Bruksela
Schemat
finansowania
• Akcje koordynacyjne i wspierające
49
ERA Chairs
Budżet projektu
Poziom
dofinansowania z KE
Koszty pośrednie
Czas trwania projektu
Tematyka
www.rpkgdansk.pl
• 2,5 mln euro
• do 90% kosztów kwalifikowalnych
• 25% kosztów kwalifikowalnych
• do 60 miesięcy
• dziedzina badań i innowacji zgodna z
strategiami regionalnymi i krajowymi w
ramach inteligentnej specjalizacji
50
Potencjalni uczestnicy
• uczelnie wyższe i inne jednostki badawcze
• Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa,
Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja i Słowenia
• jeden podmiot prawny
www.rpkgdansk.pl
51
Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej
Finansowanie atrakcyjnego wynagrodzenie dla Kierownika Katedry i
jego zespołu.
•
•
•
•
•
Kierownik Katedry:
wybitny naukowiec w danej dziedzinie badań, z udokumentowanymi
umiejętnościami menadżerskimi;
wyłoniony w drodze otwartego procesu rekrutacji;
zatrudniony na stanowisku w pełnym wymiarze czasu;
posiadający pełną autonomię w zakresie wykonywanych zadań;
pochodzący z dowolnego kraju UE lub spoza UE.
www.rpkgdansk.pl
52
Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej
CELE:
poprawa atrakcyjności
międzynarodowej;
instytucji,
regionu
i
kraju
na
arenie
zwiększenie doskonałość naukowej instytucji w dziedzinach objętych
przez Kierownika Katedry;
podniesienie zdolności instytucji do skutecznego konkurowania o środki
na finansowanie badań na poziomie międzynarodowym;
stworzenie kultury ERA, w tym polityki otwartej rekrutacji, równowagi
płci, zewnętrznej oceny rozwoju kariery zawodowej naukowców i
studiów doktoranckich;
realizacja celów regionalnych lub krajowych strategii inteligentnej
specjalizacji.
www.rpkgdansk.pl
53
Twinning
Identyfikator
konkursu
Tytuł konkursu
Budżet konkursu
www.rpkgdansk.pl
• Planowany termin otwarcia
konkursu: 02.07.2014 r.
• Twinning of research institutions
• 64,12 mln euro
Deadline
• 02.12.2014 r. godz. 17.00, Bruksela
Schemat
finansowania
• Akcje koordynacyjne i wspierające
54
Twinning
Budżet projektu
Poziom
dofinansowania z KE
Koszty pośrednie
Czas trwania projektu
Tematyka
www.rpkgdansk.pl
• ok. 1,0 mln euro
• do 100% kosztów kwalifikowalnych
• 25% kosztów kwalifikowalnych
• ???
• dziedzina badań i innowacji zgodna z
strategiami regionalnymi i krajowymi w
ramach inteligentnej specjalizacji
55
Potencjalni uczestnicy
• Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa,
Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja i Słowenia
• Minimum trzech uczestników
• Podmiot z w/w krajów (koordynator)
• Dwa podmioty z siedzibą w kraju innym niż koordynator
www.rpkgdansk.pl
56
Twinning
finansowanie wymiany pracowników, wizyt eksperckich,
krótkoterminowe tradycyjne lub wirtualne szkolenia,
warsztaty, udział w konferencjach, organizację szkół letnich.
CEL:
znaczące wzmocnienie określonych wybranych badań w
instytucjach naukowych poprzez transfer wiedzy i wymianę
dobrych praktyk z wiodącymi analogicznymi instytucjami w
Europie.
www.rpkgdansk.pl
57
Dziękuję za uwagę
Magdalena Urbanowicz
Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Ramowych UE
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Tel./Fax. + 48 58 347 27 11
Pokój 401 Gmach B PG
[email protected]
[email protected]
www.rpkgdansk.pl
www.rpkgdansk.pl
58