Km 974/12 OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komentarze

Transkrypt

Km 974/12 OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Km 974/12
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Andrzej
Goluch (tel/fax (0-22) 606 39 00) ogłasza, że dnia 05.05.2016 r. o godz. 12.30
w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa mającego siedzibę
przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – udziału 625/156690 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny – garaż B; położonej: 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 2, dla
której Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00468912/5 stanowiącego własność dłużnika: Katarzyny Magdaleny Skowronek (ww. udział wraz z
udziałem 625/156690 tj. łączny udział 1250/156690 stanowi prawo do korzystania z wyłączeniem osób trzecich z części lokalu objętego tą księgą wieczystą
oznaczonej jako stanowisko postojowe numer B81 o powierzchni 12,50 m2).
Suma oszacowania wynosi 12 761,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 9 571,13 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1276, 15 zł w gotówce najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg, zgodnie z art. 962 §1 kpc, w kasie kancelarii lub na
konto komornika:
PKO BP SA XI O/Warszawa 69 10201169 0000 8102 0016 9219
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,
które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym
artykule.

Podobne dokumenty