Rzgów-sanitariaty

Komentarze

Transkrypt

Rzgów-sanitariaty
KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
SPORZ¥DZI£ KALKULACJE
REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE
RZGÓW UL.SZKOLNA 3
GMINA RZGÓW
PLAC 500-LECIA 22 95-030 RZGÓW
:
Ogó³em wartoœæ kosztorysowa robót
RAKOCZ LESZEK
:
z³
S³ownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument zosta³ opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Remont sanitariatów na parterze,I i II piêtrze (pion lewy damski , pion prawy mêski + sklepik)
1 KNR-W 2- Œcianki ustêpowe-demonta¿
m2
02 1029-05 KrotnoϾ = 0.2
33
m2
2 KNR-W 4- Zabezpieczenie pod³óg foli¹
01 1216-01
85.00
m2
3 KNR 4-01
0354-13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
szt.
16
szt.
m2
4 KNR-W 4- Rozebranie posadzek z p³ytek ma zaprawie i kleju
01 0812-05
88.75
5 KNR 4-04
1101-01
6 KNR 4-04
1101-05
m2
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy rêcznym za³adowaniu i wy³adowaniu m3
samochodem ciezarowym - dod.za ka¿dy nast.rozp. 1 km
26.5
m3
11 KNR 4-02
0235-06
12 KNR 4-02
0233-06
13 KNR 4-02
0132-01
14 KNR 4-02
0235-01
15 KNR 4-02
0233-03
16 KNR 4-02
0133-01
17 KNR 4-02
0233-03
18 KNR 4-02
0234-02
m2
Demonta¿ ustêpu z misk¹ fajansow¹
kpl.
15
kpl.
Demonta¿ podejœcia odp³ywowego z rur ¿eliwnych o œr. 100 mm
szt.
15
szt.
Demonta¿ umywalki
kpl.
14
kpl.
Demonta¿ podejœcia odp³ywowego z rur z PCW o œr. 50 mm
szt.
14
szt.
Demonta¿ baterii umywalkowej i zmywakowej
szt.
16
szt.
Demonta¿ pisuaru
kpl.
6
kpl.
Demonta¿ podejœcia odp³ywowego z rur ¿eliwnych o œr. 50-80 mm
szt.
6
szt.
Demonta¿ zaworu przelotowego o œr. 15-20 mm
szt.
6
szt.
Demonta¿ podejœcia odp³ywowego z rur ¿eliwnych o œr. 50-80 mm
szt.
14
szt.
Demonta¿ elementów uzbrojenia ruroci¹gu - wpust ¿eliwny pod³ogowy œr. 50 szt.
mm
-2-
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
33.000
RAZEM
33.000
85.000
RAZEM
85.000
16.000
RAZEM
16.000
88.750
RAZEM
88.750
26.500
RAZEM
26.500
26.500
RAZEM
26.500
309.620
RAZEM
309.620
255.000
RAZEM
255.000
15.000
RAZEM
15.000
15.000
RAZEM
15.000
14.000
RAZEM
14.000
14.000
RAZEM
14.000
16.000
RAZEM
16.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
14.000
RAZEM
14.000
m2
8 KNR-W 4- Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na œcianach, filarach, pilastrach m2
01 0701-04 o pow. odbicia ponad 5 m2
255
m2
10 KNR 4-02
0233-04
Razem
m2
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy rêcznym za³adowaniu i wy³adowaniu m3
ci¹gnikiem ko³owym z przyczep¹ na odl. do 1 km
26.5
m3
7 KNR-W 4- Rozebranie ok³adziny œciennej
01 0821-08
309.62
9 KNR 4-02
0235-08
Poszcz
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
14
19 KNR 4-02
0131-01
j.m.
szt.
Demonta¿ zaworu czerpalnego (wyp³ywowego) z zakorkowaniem podejœcia o szt.
œr. 15-20 mm
7
szt.
20 KNR-W 4- Demonta¿ ruroci¹gu ¿eliwnego kanalizacyjnego o œr. 50-100 mm - na œcia02 0229-04 nach budynku
84
m
21 KNR-W 4- Demonta¿ ruroci¹gu z PVC o œr. do 50 mm na œcianach budynku
02 0229-07
21
m
22 KNR 4-01
0208-03
szt.
23 KNR 4-01
0333-15
24 KNNR 8
0108-02
25 KNNR 8
0108-01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu ¿wirowego o
grub.do 30 cm
52
m
m
szt.
Przebicie otworów w œcianach z cegie³ o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt.
towej
32
szt.
Demonta¿ ruroci¹gu stalowego ocynkowanego o œr.25-32 mm na œcianie
m
90
m
Demonta¿ ruroci¹gu stalowego ocynkowanego o œr.15-20 mm na œcianie
m
178
m
26 KNR-W 2- Oœcie¿nice stalowe dla drzwi wewn¹trzlokalowych i wejœciowych do lokalu
02 1025-01 malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
22
szt.
27 KNR 2-02
1019-01
Skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne, wejœciowe pe³ne jednodzielne o
pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykoñczone
32.4
m2
Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pe³nych o powierzchni do 0.5 m2
szt.
10
szt.
Przymurowanie œcianek z cegie³ o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej
do oœcie¿y lub powierzchni œcian
33
m2
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w œcianach z cegie³
szt.
15
szt.
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
ostro, gr. 20 mm
88.75
m2
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboœci o 10 mm
KrotnoϾ = 3
88.75
m2
Posadzki jedno i wielobarwne z p³ytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30
cm uk³adane metod¹ regularn¹ na zaprawie klejowej gr. 3 mm
88.75
m2
Licowanie œcian p³ytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
m2
370.1
m2
Licowanie œcian i s³upów p³ytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naro¿nikowe
550
m
28 KNNR 2
1403-01
29 KNR 4-01
0306-04
30 KNR 4-01
0322-02
31 KNNR 2
1202-01
32 KNNR 2
1202-03
33 KNNR 2
1209-03
34 KNNR 2
0803-02
35 KNNR 2
0805-07
-3-
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
szt.
m2
m2
m2
m2
m2
m
Poszcz
14.000
RAZEM
Razem
14.000
7.000
RAZEM
7.000
84.000
RAZEM
84.000
21.000
RAZEM
21.000
52.000
RAZEM
52.000
32.000
RAZEM
32.000
90.000
RAZEM
90.000
178.000
RAZEM
178.000
22.000
RAZEM
22.000
32.400
RAZEM
32.400
10.000
RAZEM
10.000
33.000
RAZEM
33.000
15.000
RAZEM
15.000
88.750
RAZEM
88.750
88.750
RAZEM
88.750
88.750
RAZEM
88.750
370.100
RAZEM
370.100
550.000
RAZEM
550.000
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
36 KNNR 2
Tynki cienkowarstwowe gruboœci 10 mm na œcianach wykonane na mokro
0901-02
rêcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
255.04
37 KNNR 2
0903-05
38 KNNR 3
0605-04
39 KNNR 2
1703-01
40 KNNR 4
0233-03
41 KNNR 4
0230-01
42 KNNR 4
0230-05
43 KNNR 4
0234-02
44 KNNR 4
0218-01
45 KNNR 4
0137-02
46 KNNR 4
0135-01
47 KNNR 4
0208-03
48 KNNR 4
0211-03
49 KNNR 4
0112-01
50 KNNR 4
0111-04
51 KNNR 4
0132-02
52 KNNR 4
0116-01
j.m.
m2
m2
Dodatek za zwiêkszenie gruboœci o 10 mm na œcianach- rêczne
m2
255.04
m2
Dwukrotne malowanie tynków wewnêtrznych œcian i sufitów farb¹ emulsyjn¹ m2
z przygotowaniem powierzchni
255.04
m2
Ok³adziny pojedyncze z p³yt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na m2
zaprawie na œcianach, s³upach, belkach i oœcie¿ach na zaprawie bez pasków
34.8
m2
Ustêpy z p³uczk¹ ustêpow¹ typu "kompakt"
kpl.
9
kpl.
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
kpl.
10
kpl.
Postument porcelanowy do umywalek
kpl.
10
kpl.
Pisuary pojedyncze z zaworem sp³ukuj¹cym
kpl.
4
kpl.
Wpusty œciekowe z tworzywa sztucznego o œr. 50 mm
szt.
14
szt.
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stoj¹ce o œr. nominalnej 15 mm
szt.
16
szt.
Zawory czerpalne o œr. nominalnej 15 mm
szt.
7
szt.
Ruroci¹gi kanalizacyjne zPP o œr. 110 mm na œcianach w budynkach niemieszkalnych o po³¹czeniach wciskowych
58
m
Dodatki za wykonanie podejœæ odp³ywowych zPP o œr. 110 mm o po³¹czeniach wciskowych
9
szt.
Ruroci¹gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o œr. zewnêtrznej 20 mm o
po³¹czeniach zgrzewanych, na œcianach w budynkach niemieszkalnych
121
m
Ruroci¹gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o œr. zewnêtrznej 40 mm o
po³¹czeniach zgrzewanych, na œcianach w budynkach mieszkalnych
48
m
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci¹gowych z rur z tworzyw
sztucznych o œr. nominalnej 20 mm
45
szt.
m
szt.
m
m
szt.
Dodatki za podejœcia dop³ywowe w ruroci¹gach z tworzyw sztucznych do za- szt.
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o po³¹czeniu sztywnym o œr. zewnêtrznej 20 mm
45
szt.
-4-
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
Poszcz
Razem
255.040
RAZEM
255.040
255.040
RAZEM
255.040
255.040
RAZEM
255.040
34.800
RAZEM
34.800
9.000
RAZEM
9.000
10.000
RAZEM
10.000
10.000
RAZEM
10.000
4.000
RAZEM
4.000
14.000
RAZEM
14.000
16.000
RAZEM
16.000
7.000
RAZEM
7.000
58.000
RAZEM
58.000
9.000
RAZEM
9.000
121.000
RAZEM
121.000
48.000
RAZEM
48.000
45.000
RAZEM
45.000
45.000
RAZEM
45.000
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
53 KNNR 4
Ruroci¹gi kanalizacyjne zPP o œr. 50 mm na œcianach w budynkach nie0208-01
mieszkalnych o po³¹czeniach wciskowych
98
54 KNNR 4
0211-01
55 KNNR 3
0302-01
56 KNNR 4
0127-01
57 KNNR 9
0501-01
58 KNNR 5
0302-01
59 KNR 4-03
0308-03
60 KNNR 5
0406-01
61 KNNR 5
0203-01
62 KNNR 9
0301-01
63 KNNR 4
0142-01
64 kalkulacja
w³asna
65 KNNR 8
0416-01
66 KNNR 2
1404-04
67
Dodatki za wykonanie podejœæ odp³ywowych z PP o œr. 50 mm o po³¹czeniach wciskowych
30
j.m.
m
m
Poszcz
Razem
98.000
RAZEM
98.000
30.000
RAZEM
30.000
3.850
RAZEM
3.850
9.000
RAZEM
9.000
25.000
RAZEM
25.000
25.000
RAZEM
25.000
18.000
RAZEM
18.000
7.000
RAZEM
7.000
28.000
RAZEM
28.000
55.000
RAZEM
55.000
16.000
RAZEM
16.000
1.000
RAZEM
1.000
6.000
RAZEM
6.000
64.000
RAZEM
64.000
14.000
RAZEM
14.000
szt.
szt.
Uzupe³nienie œcian oraz zamurowanie otworów w œcianach z ceg³y na zapra- m3
wie wapiennej i cementowo-wapiennej
3.85
m3
Próba szczelnoœci instalacji wodoci¹gowych z rur z tworzyw sztucznych próba zasadnicza (pulsacyjna)
9
prob.
Wymiana opraw oœwietleniowych ¿arowych
szt.
25
szt.
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o œr.do 60 mm
szt.
25
szt.
prob.
Wymiana wy³¹cznika, prze³¹cznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie szt.
18
szt.
suszarka do r¹k
szt.
7
szt.
Przewody kabelkowe o ³¹cznym przekroju ¿y³ do 7.5 mm2 wci¹gane do rur - m
pod³aczenie suszarek do r¹k
4*7
m
Wymiana przewodów uk³adanych pod tynkiem wtynkowych lub p³askich
m
5*11
m
dozowniki myd³a(7 szt)+ pojemniki na papier toaletowy (9szt)
kpl.
16
kpl.
kompletna kabina ze œciankami PCV,z brodzikiem i natryskiem
kpl.
1
kpl.
Wymiana grzejnika ¿eliwnego cz³onowego o pow. ogrzewalnej do 2.5 m2 na kpl
grzejnik
parter, grzejnik C22/06 l=0.6 nastawa 2,5 x2
piêtro I grzejnik C22/06 l=0.8 nastawa 3,0, x2
piêtro II grzejnik C22/06 , l=1.0 nastawa 3,5 " C22/06-l=1,0 i 4,0
6
kpl
Malowanie rur C.O. o œr. do 50 mm
m
16*4
m
op³aty i koszty towarzysz¹ce remontowi nieprzewidziane w pozycjach koszto- kpl
rysowych
13 <pom ³azienkowych>+1 <pomieszczenie na sklepik>
kpl
-5-
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp.
Podstawa
Opis
Jedn.obm.
IloϾ
Cena jedn.
Remont sanitariatów na parterze,I i II piêtrze (pion lewy damski , pion prawy mêski + sklepik)
1 KNR-W 2-02
Œcianki ustêpowe-demonta¿
m2
33
1029-05
KrotnoϾ = 0.2
2 KNR-W 4-01
Zabezpieczenie pod³óg foli¹
m2
85.00
1216-01
3 KNR 4-01
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
szt.
16
0354-13
4 KNR-W 4-01
Rozebranie posadzek z p³ytek ma zaprawie i kleju
m2
88.75
0812-05
5 KNR 4-04
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy rêcznym za³a- m3
26.5
1101-01
dowaniu i wy³adowaniu ci¹gnikiem ko³owym z przyczep¹ na odl. do 1 km
6 KNR 4-04
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy rêcznym za³a- m3
26.5
1101-05
dowaniu i wy³adowaniu samochodem ciezarowym dod.za ka¿dy nast.rozp. 1 km
7 KNR-W 4-01
Rozebranie ok³adziny œciennej
m2
309.62
0821-08
8 KNR-W 4-01
Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na œciam2
255
0701-04
nach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
9 KNR 4-02
Demonta¿ ustêpu z misk¹ fajansow¹
kpl.
15
0235-08
10 KNR 4-02
Demonta¿ podejœcia odp³ywowego z rur ¿eliwnych o œr. szt.
15
0233-04
100 mm
11 KNR 4-02
Demonta¿ umywalki
kpl.
14
0235-06
12 KNR 4-02
Demonta¿ podejœcia odp³ywowego z rur z PCW o œr. szt.
14
0233-06
50 mm
13 KNR 4-02
Demonta¿ baterii umywalkowej i zmywakowej
szt.
16
0132-01
14 KNR 4-02
Demonta¿ pisuaru
kpl.
6
0235-01
15 KNR 4-02
Demonta¿ podejœcia odp³ywowego z rur ¿eliwnych o œr. szt.
6
0233-03
50-80 mm
16 KNR 4-02
Demonta¿ zaworu przelotowego o œr. 15-20 mm
szt.
6
0133-01
17 KNR 4-02
Demonta¿ podejœcia odp³ywowego z rur ¿eliwnych o œr. szt.
14
0233-03
50-80 mm
18 KNR 4-02
Demonta¿ elementów uzbrojenia ruroci¹gu - wpust ¿e- szt.
14
0234-02
liwny pod³ogowy œr. 50 mm
19 KNR 4-02
Demonta¿ zaworu czerpalnego (wyp³ywowego) z zaszt.
7
0131-01
korkowaniem podejœcia o œr. 15-20 mm
20 KNR-W 4-02
Demonta¿ ruroci¹gu ¿eliwnego kanalizacyjnego o œr.
m
84
0229-04
50-100 mm - na œcianach budynku
21 KNR-W 4-02
Demonta¿ ruroci¹gu z PVC o œr. do 50 mm na œciam
21
0229-07
nach budynku
22 KNR 4-01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
52
0208-03
betonu ¿wirowego o grub.do 30 cm
23 KNR 4-01
Przebicie otworów w œcianach z cegie³ o grub. 1/2 ceg. szt.
32
0333-15
na zaprawie cementowej
24 KNNR 8 0108- Demonta¿ ruroci¹gu stalowego ocynkowanego o œr.25- m
90
02
32 mm na œcianie
25 KNNR 8 0108- Demonta¿ ruroci¹gu stalowego ocynkowanego o œr.15- m
178
01
20 mm na œcianie
26 KNR-W 2-02
Oœcie¿nice stalowe dla drzwi wewn¹trzlokalowych i
szt.
22
1025-01
wejœciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
27 KNR 2-02
Skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne, wejœciowe pe³- m2
32.4
1019-01
ne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykoñczone
28 KNNR 2 1403- Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pe³nych o po- szt.
10
01
wierzchni do 0.5 m2
29 KNR 4-01
Przymurowanie œcianek z cegie³ o grub. 1/4 ceg. na
m2
33
0306-04
zaprawie cementowej do oœcie¿y lub powierzchni œcian
30 KNR 4-01
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w œcianach z cegie³ szt.
15
0322-02
31 KNNR 2 1202- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod po- m2
88.75
01
sadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
32 KNNR 2 1202- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod po- m2
88.75
03
sadzki - zmiana gruboœci o 10 mm
KrotnoϾ = 3
-6-
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
WartoϾ
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp.
Podstawa
Opis
33 KNNR 2 1209- Posadzki jedno i wielobarwne z p³ytek z kamieni
03
sztucznych o wym. 30x30 cm uk³adane metod¹ regularn¹ na zaprawie klejowej gr. 3 mm
34 KNNR 2 0803- Licowanie œcian p³ytkami ceramicznymi mocowanymi
02
na klej
35 KNNR 2 0805- Licowanie œcian i s³upów p³ytkami z kamieni sztucz07
nych na zaprawie klejowej - listwy naro¿nikowe
36 KNNR 2 0901- Tynki cienkowarstwowe gruboœci 10 mm na œcianach
02
wykonane na mokro rêcznie z gotowych mieszanek jednowarstwowo
37 KNNR 2 0903- Dodatek za zwiêkszenie gruboœci o 10 mm na œcia05
nach- rêczne
38 KNNR 3 0605- Dwukrotne malowanie tynków wewnêtrznych œcian i
04
sufitów farb¹ emulsyjn¹ z przygotowaniem powierzchni
39 KNNR 2 1703- Ok³adziny pojedyncze z p³yt gipsowo-kartonowych (su01
che tynki gipsowe) na zaprawie na œcianach, s³upach,
belkach i oœcie¿ach na zaprawie bez pasków
40 KNNR 4 0233- Ustêpy z p³uczk¹ ustêpow¹ typu "kompakt"
03
41 KNNR 4 0230- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem urucha01
mianym kolanem
42 KNNR 4 0230- Postument porcelanowy do umywalek
05
43 KNNR 4 0234- Pisuary pojedyncze z zaworem sp³ukuj¹cym
02
44 KNNR 4 0218- Wpusty œciekowe z tworzywa sztucznego o œr. 50 mm
01
45 KNNR 4 0137- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stoj¹ce o œr. no02
minalnej 15 mm
46 KNNR 4 0135- Zawory czerpalne o œr. nominalnej 15 mm
01
47 KNNR 4 0208- Ruroci¹gi kanalizacyjne zPP o œr. 110 mm na œcia03
nach w budynkach niemieszkalnych o po³¹czeniach
wciskowych
48 KNNR 4 0211- Dodatki za wykonanie podejœæ odp³ywowych zPP o œr.
03
110 mm o po³¹czeniach wciskowych
49 KNNR 4 0112- Ruroci¹gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o œr. ze01
wnêtrznej 20 mm o po³¹czeniach zgrzewanych, na
œcianach w budynkach niemieszkalnych
50 KNNR 4 0111- Ruroci¹gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o œr. ze04
wnêtrznej 40 mm o po³¹czeniach zgrzewanych, na
œcianach w budynkach mieszkalnych
51 KNNR 4 0132- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci¹gowych
02
z rur z tworzyw sztucznych o œr. nominalnej 20 mm
52 KNNR 4 0116- Dodatki za podejœcia dop³ywowe w ruroci¹gach z two01
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o po³¹czeniu sztywnym o œr. zewnêtrznej 20 mm
53 KNNR 4 0208- Ruroci¹gi kanalizacyjne zPP o œr. 50 mm na œcianach
01
w budynkach niemieszkalnych o po³¹czeniach wciskowych
54 KNNR 4 0211- Dodatki za wykonanie podejœæ odp³ywowych z PP o œr.
01
50 mm o po³¹czeniach wciskowych
55 KNNR 3 0302- Uzupe³nienie œcian oraz zamurowanie otworów w œcia01
nach z ceg³y na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
56 KNNR 4 0127- Próba szczelnoœci instalacji wodoci¹gowych z rur z
01
tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
57 KNNR 9 0501- Wymiana opraw oœwietleniowych ¿arowych
01
58 KNNR 5 0302- Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o œr.do 60
01
mm
59 KNR 4-03
Wymiana wy³¹cznika, prze³¹cznika 1-biegunowego lub
0308-03
przycisku na betonie
60 KNNR 5 0406- suszarka do r¹k
01
61 KNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o ³¹cznym przekroju ¿y³ do 7.5
01
mm2 wci¹gane do rur -pod³aczenie suszarek do r¹k
62 KNNR 9 0301- Wymiana przewodów uk³adanych pod tynkiem wtynko01
wych lub p³askich
63 KNNR 4 0142- dozowniki myd³a(7 szt)+ pojemniki na papier toaletowy
01
(9szt)
-7-
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
Jedn.obm.
m2
IloϾ
Cena jedn.
88.75
m2
370.1
m
550
m2
255.04
m2
255.04
m2
255.04
m2
34.8
kpl.
9
kpl.
10
kpl.
10
kpl.
4
szt.
14
szt.
16
szt.
7
m
58
szt.
9
m
121
m
48
szt.
45
szt.
45
m
98
szt.
30
m3
3.85
prob.
9
szt.
25
szt.
25
szt.
18
szt.
7
m
m
kpl.
4*7 =
28.000
5*11 =
55.000
16
WartoϾ
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp.
Podstawa
64 kalkulacja
w³asna
65 KNNR 8 041601
Opis
kompletna kabina ze œciankami PCV,z brodzikiem i
natryskiem
Wymiana grzejnika ¿eliwnego cz³onowego o pow.
ogrzewalnej do 2.5 m2 na grzejnik
Jedn.obm.
kpl.
kpl
parter, grzejnik C22/06 l=0.6 nastawa 2,5 x2
piêtro I grzejnik C22/06 l=0.8 nastawa 3,0, x2
piêtro II grzejnik C22/06 , l=1.0 nastawa 3,5 " C22/06l=1,0 i 4,0
66 KNNR 2 1404- Malowanie rur C.O. o œr. do 50 mm
m
04
67
op³aty i koszty towarzysz¹ce remontowi nieprzewidzia- kpl
ne w pozycjach kosztorysowych
Ogó³em wartoœæ kosztorysowa robót
S³ownie:
-8-
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
IloϾ
1
6
16*4 =
64.000
13 <pom ³azienkowych
>+1 <pomieszczenie
na sklepik>
= 14.000
Cena jedn.
WartoϾ
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp.
1. robocizna
Nazwa
Jm
r-g
S³ownie:
-9-
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
IloϾ
Cena jedn.
2741.7213
RAZEM
WartoϾ
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
ZESTAWIENIE MATERIA£ÓW
Lp.
Nazwa
1. bateria natryskowa chromowana uchylna ,zestaw prysznicowy(sluchawka , w¹¿)
2. bateria umywalkowa jednouchwytowa sztorcowa chrom o œr. nominalnej 15 mm
3. ceg³a
4. ceg³a budowlana pe³na
5. cement portlandzki 35 bez dodatków
6. deska sedesowa twarda z tworzywa Duroplast
zawiasy ze stali nierdzewnej
7. dozownik myd³a EKA
8. emalia ftalowa ogólnego stosowania
9. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-bia³a
10. farba olejna do gruntowania
11. farba olejna do gruntowania
12. farba olejna nawierzchniowa
13. Farba olejno-¿yw. do grunt.-czerw .tlenk.
14. farby emulsyjne nawierzchniowe
15. folia polietylenowa
16. gips budowlany szpachlowy
17. g³owica termostatyczna
18. gotowe suche mieszanki
19. grzejnik C22/06 l=0.6
20. grzejnik C22/06 l=0.8
21. grzejnik C22/06 l=1,0
22. Kabel z ¿y³.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2
(YKY)
23. kabina prysznicowa komplet: brodzik akrylowy
90x90 kwadratowykabina naro¿na dwuczêœciowa 90/185 z drzwami uchylnymi lewymi 90cm
24. korki z ¿eliwa ci¹gliwego ocynkowane o œr. 1520 mm
25. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z ¿aluzj¹
surowe 14x14 cm
26. kszta³tki kanalizacyjne z PP o œr. 110 mm
27. kszta³tki kanalizacyjne z PP o œr. 50 mm
28. kszta³tki kanalizacyjne z PPo œr. 110 mm
29. kszta³tki pp ciœnieniowe (gwintowane) o œr. nominalnej 20 mm
30. kszta³tki pp ciœnieniowe (³aczone na zgrzew o
œr. nominalnej 20 mm
31. kszta³tki z polipropylenu o œr. zewnêtrznej 20
mm
32. kszta³tki z polipropylenu o œr. zewnêtrznej 40
mm
33. kszta³tki z polipropylenu(gwintowane)œr.20 mm
34. kszta³tki z pp ciœnieniowe ³¹czone na zgrzew o
œr. zewnêtrznej 20 mm
35. listwy naro¿nikowe
36. ³¹czniki instalacyjne
37. oprawy ¿arowe do zawieszania
38. Oœcie¿nice drzwiowe stalowe z kszta³towników,
typu FD7 C8 (szerokoœci 80 cm)
39. piasek do zapraw
40. pisuar porcelanowy dop³yw z ty³u odp³yw poziomy
41. p³ytki pod³ogowe z kamieni sztucznych
42. p³ytki œcienne
43. p³yty gipsowo-kartonowe
44. pojemniki na papier toaletowy
45. pó³noga do umywalki 60
46. puszki izolacyjne podtynkowe
47. Rura karbowana, giêtka typ lekki RG 16mm
48. rury PP kanalizacyjne kielichowe o œr. 110 mm
49. rury PP kanalizacyjne kielichowe o œr. 50 mm
50. rury PP przepustowe o œr. 110 mm
51. rury PP przepustowe o œr. 50 mm
52. rury z polipropylenu o œr. zewnêtrznej 20 mm
53. rury z polipropylenu o œr. zewnêtrznej 40 mm
54. rury z polipropylenu œr.20 mm
Jm
IloϾ
Il wyk.
szt
1.0000
1.0000
szt
16.0000
16.0000
szt
szt
kg
szt
1432.2000
1185.0000
315.8400
9.0000
1432.2000
1185.0000
315.8400
9.0000
szt
dm3
dm3
dm3
dm3
dm3
dm3
dm3
m2
t
szt
kg
szt
szt
szt
m
7.0000
0.4000
0.8960
2.2000
0.4000
1.9800
0.8960
73.9616
30.3450
0.1890
6.0000
4322.9280
2.0000
2.0000
2.0000
86.3200
7.0000
0.4000
0.8960
2.2000
0.4000
1.9800
0.8960
73.9616
30.3450
0.1890
6.0000
4322.9280
2.0000
2.0000
2.0000
86.3200
szt
1.0000
1.0000
szt
7.0000
7.0000
szt
15.0000
15.0000
szt
szt
szt
szt
27.0000
125.2800
58.0000
90.0000
27.0000
125.2800
58.0000
90.0000
szt
45.0000
45.0000
szt
70.1800
70.1800
szt
34.5600
34.5600
szt
szt
9.0000
135.0000
9.0000
135.0000
m
szt
szt
szt
588.5000
18.3600
25.0000
22.0000
588.5000
18.3600
25.0000
22.0000
m3
szt
0.8010
4.0000
0.8010
4.0000
m2
m2
m2
szt
szt
szt
m
m
m
m
m
m
m
m
92.3000
388.6050
35.8440
9.0000
10.0000
25.5000
1.7160
53.9400
101.9200
6.9600
13.7200
133.1000
51.8400
18.0000
92.3000
388.6050
35.8440
9.0000
10.0000
25.5000
1.7160
53.9400
101.9200
6.9600
13.7200
133.1000
51.8400
18.0000
- 10 -
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
Il inw.
Cena
jedn.
WartoϾ
Grupa
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
ZESTAWIENIE MATERIA£ÓW
Lp.
Nazwa
55. skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne wejœciowe
56. suszarka do r¹k EKA
57. syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego z
otworem 52 i korkiem automat.chromowanym
58. syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa z glowic¹ metalow¹ i korkiem
59. syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
60. sznur konopny smo³owany
61. szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem
farby emulsyjnej
62. œrubunek grzejnikowy z zaworem odcinaj¹cym
na powrocie
63. uchwyty do ruroci¹gów z PP o œr. 110 mm
64. uchwyty do ruroci¹gów z PP o œr. 50 mm
65. uchwyty do ruroci¹gów z tworzyw sztucznych o
œr. zewnêtrznej 20 mm
66. uchwyty do ruroci¹gów z tworzyw sztucznych o
œr. zewnêtrznej 40 mm
67. umywalka porcelanowa z otworem 60x48
68. urz¹dzenia sanitarne porcelanowe-kompakt stoj¹ce sk³adaj¹ce siê z miski kompaktowej z odp³ywem poziomym, sp³uczki ceramicznej z
wbudowana armatur¹ z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sp³ukiwania 3 lub 6l
69. woda
70. wpust pod³ogowy z tworzywa sztucznego z ko³nierzem izolacyjnym z obracaln¹ nasadk¹ fi 50
z rusztem ze stali nierdzewnej , odp³yw fi 50
71. wsporniki do umywalek
72. zaprawa
73. zaprawa cementowa M 12
74. zaprawa klejowa - sucha mieszanka
75. zaprawa klejowa do wype³nienia spoin - sucha
mieszanka
76. zawory przelotowe proste mosiê¿ne œr.15 mm
77. zawory sp³ukuj¹ce do pisuarów
78. zawory wodne czerpalne chrom o œr. nominalnej 15 mm
79. zawory wodne przelotowe proste o œr. nominalnej 20 mm
80. zawory zwrotne przelotowe mosiê¿ne œr.15 mm
81. zawór termostatyczny prosty fi 1/2cala
82. z³¹czki sp³ukuj¹ce do pisuarów
83. materia³y pomocnicze
Jm
IloϾ
Il inw.
Il wyk.
m2
32.4000
32.4000
szt
szt
7.0000
1.0000
7.0000
1.0000
szt
10.0000
10.0000
szt
kg
kg
4.0000
0.3000
153.0240
4.0000
0.3000
153.0240
szt
6.0000
6.0000
szt
szt
szt
55.4000
128.0000
218.0300
55.4000
128.0000
218.0300
szt
48.0000
48.0000
szt
szt
10.0000
9.0000
10.0000
9.0000
m3
szt
0.4081
14.0000
0.4081
14.0000
szt
m3
m3
kg
kg
10.0000
1.3090
4.6239
2042.7300
22.1875
10.0000
1.3090
4.6239
2042.7300
22.1875
szt
szt
szt
1.8000
4.0000
7.0000
1.8000
4.0000
7.0000
szt
45.0000
45.0000
szt
szt
szt
z³
1.8000
6.0000
4.0000
1.8000
6.0000
4.0000
Cena
jedn.
RAZEM
S³ownie:
- 11 -
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
WartoϾ
Grupa
Rzgów-sanitariaty-INWEST I wersja z pelnym wyposa¿eniem.ath
ZESTAWIENIE SPRZÊTU
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa
betoniarka wolnospadowa elektryczna
ci¹gnik ko³owy 55-63 kW (75-85 KM)
mieszarka do zapraw
samochód skrzyniowy do 5 t
œrodek transportowy
œrodek transportowy
wyci¹g
wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycznym 0,5 t
Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
S³ownie:
- 12 -
Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 6638 dla UG Rzgów
IloϾ
Cena jedn.
1.3200
13.7800
0.1740
0.9805
0.8360
0.6480
33.5496
7.2540
RAZEM
WartoϾ

Podobne dokumenty