Zakres badań objętych akredytacją

Komentarze

Transkrypt

Zakres badań objętych akredytacją
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 480
ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
Nr AB 480
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 12 Data wydania: 31 marca 2016 r.
Nazwa i adres
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
PRACOWNIA ANALIZ MANUALNYCH, INSTRUMENTALNYCH,
HYDROBIOLOGICZNYCH ORAZ POMIARÓW TERENOWYCH
I POBIERANIA PRÓBEK
ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa
AB 480
Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu
badań
C/9/P
C/9; C/18
G/9
N/9/P
N/9
Dziedzina/przedmiot badań:
Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, osadów, odpadów
Badania chemiczne pyłów, materiałów opakowaniowych
Badania dotyczące inżynierii środowiska – hałas w środowisku ogólnym, pole elektromagnetyczne
Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, osadów, odpadów
Badania właściwości fizycznych pyłów
Wersja strony: A
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
LABORATORIÓW
TADEUSZ MATRAS
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 480 z dnia 31.03.2016 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 31 marca 2016 r.
str. 1/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 480
Zespół Analiz Manualnych i Pobierania Próbek
ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa
Przedmiot badań/wyrób
Woda, ścieki
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Przewodność elektryczna właściwa
Zakres: 25 μS/cm – 10 mS/cm
Metoda konduktometryczna
pH
Zakres: 2,0 – 12,0
Metoda potencjometryczna
Zawiesiny ogólne
Zakres: (5,0 – 4000) mg/l
Metoda wagowa
Sucha pozostałość
Zakres: (40 – 5000) mg/l
Metoda wagowa
Substancje rozpuszczone
Zakres: (100 – 5000) mg/l
Metoda wagowa
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Cr
Zakres: (20 – 6000) mg/l O2
Metoda miareczkowa
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
- BZT5
Zakres: (6,0 – 5000) mg/l O2
Metoda elektrochemiczna
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
- BZT5
Zakres: (1,5 – 6) mg/l O2
Metoda elektrochemiczna
Stężenie chromu ogólnego
Zakres: (0,15 – 1,5) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie chromu (VI)
Zakres: (0,15 – 1,5) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie chromu (III)
(z obliczeń)
Indeks nadmanganianowy
Zakres: (2,0 – 1000) mg/l
Metoda miareczkowa
Sumaryczna zawartość wapnia
i magnezu (twardość ogólna)
Zakres: (10 – 800) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowa
Dokumenty odniesienia
PN-EN 27888:1999
PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN 872:2007+Ap1:2007
PB-F/13 wyd. 2 z dnia 15.12.2014 r.
PN-EN 15216:2010
PB-F/25 wyd. 1 z dnia 01.02.2008 r.
PN-EN 1899-1:2002
PN-EN 1899-2:2002
PN-77/C-04604/02
PN-77/C-04604/08
PN-EN ISO 8467:2001
PN-ISO 6059:1999
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 31 marca 2016 r.
str. 2/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 480
Przedmiot badań/wyrób
Woda, ścieki
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Stężenie ogólnego węgla
organicznego (OWO)
Zakres: (1,0 – 700) mg/l
Metoda spektrofotometrii
w podczerwieni IR
Stężenie azotu azotynowego
Zakres: (0,010 – 300) mg/l
Metoda analizy przepływowej (FIA)
z detekcją spektrofotometryczną
Stężenie ortofosforanów
Zakres: (0,30 – 500) mg/l
Metoda analizy przepływowej (FIA)
z detekcją spektrofotometryczną
Stężenie fosforu ogólnego
Zakres: (0,10 – 300) mg/l
Metoda analizy przepływowej (FIA)
z detekcją spektrofotometryczną
Stężenie azotu amonowego
Zakres: (0,080 – 500) mg/l
Metoda analizy przepływowej (FIA)
z detekcją spektrofotometryczną
Stężenie azotu Kjeldahla
Zakres: (0,70 – 250) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie azotu ogólnego
(z obliczeń)
Indeks fenolowy
Zakres: (0,050 – 50) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie cyjanków wolnych
Zakres: (0,10 – 100) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie chloru ogólnego
Zakres: (0,20 – 2) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie substancji ekstrahujących
się eterem naftowym
Zakres: (20 – 200) mg/l
Metoda wagowa
Zasadowość (mineralna) wobec
fenoloftaleiny
Zakres: (20 – 200) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowa
Zasadowość ogólna
Zakres: (20 – 200) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowa
Stężenie:
- wodorowęglanów
- twardości węglanowej
- twardości niewęglanowej
(z obliczeń)
Dokumenty odniesienia
PN-EN 1484:1999
PN-EN ISO 13395:2001
PN-EN ISO 15681-1:2006
PB-I/5 wyd. 1 z dnia 09.06.2003 r.
PN-EN ISO 11732:2007
PB-F/15 wyd. 1 z dnia 27.05.2006 r.
PB-F/16 wyd. 1 z dnia 27.05.2006 r.
PN-ISO 6439:1994 Metoda B
PN-80/C-04603/01
PN-ISO 7393-2:1997+Ap1:2000
PB-F/24 wyd. 1 z dnia 01.02.2008 r.
PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004
PB-F/10 wyd. 1 z dnia 02.01.2006 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 31 marca 2016 r.
str. 3/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 480
Przedmiot badań/wyrób
Woda, ścieki
Gleba
Gleba, osady rzeczne i jeziorne,
odpady badane interwencyjnie
Środowisko ogólne
- próbki pyłu zawieszonego
pobranego na filtry
Woda powierzchniowa
Woda podziemna
Ścieki
Gleba
Odpady pobierane do badań
interwencyjnych
Osady rzeczne i jeziorne
Osady ściekowe
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Stężenie detergentów anionowych
Zakres: (0,050 – 500) mg/l SDS
Metoda analizy przepływowej z
detekcją spektrofotometryczną (FIA)
Stężenie azotu amonowego
niejonowego
(z obliczeń)
Stężenie azotu ogólnego
Zakres: (2,0 – 600) mg/l
Metoda elektrochemiczna
Zawartość:
Zakres:
- suchej masy (5,0 – 95) %
- wody (5,0 – 95) %
Metoda wagowa
pH
Zakres: 2,0 – 12,0
Metoda potencjometryczna
Zawartość pyłu
Zakres: (0,5 – 50) mg w próbce
Metoda wagowa
Pobieranie próbek do badań
chemicznych i fizycznych
Dokumenty odniesienia
PB-I/2 wyd. 2 z dnia 12.12.2012 r.
PB-I/29 wyd. 1 z dnia 02.01.2006 r.
PB-I/30 wyd. 1 z dnia 14.03.2006 r.
PN-ISO 11465:1999
PN-ISO 10390:1997
PN-EN 12341:2014
PN-ISO 5667-6:2003
Pomiar temperatury wody i próbki
wody
Zakres: (0,0 – 25) 0C
Stężenie tlenu rozpuszczonego
Zakres: (1 – 15) mg/l O2
Metoda elektrochemiczna
Pobieranie próbek do badań
chemicznych i fizycznych
PB-T/17 wyd. 1 z dnia 27.05.2006 r.
Pomiar temperatury próbki wody
Zakres: (0,0 – 25) 0C
Stężenie tlenu rozpuszczonego
Zakres: (1 – 15) mg/l O2
Metoda elektrochemiczna
Pobieranie próbek do badań
chemicznych i fizycznych
PB-T/17 wyd. 1 z dnia 27.05.2006 r.
Pomiar temperatury ścieku i próbki
ścieku
Zakres: (0,0 – 25) 0C
Pobieranie próbek do badań
chemicznych i fizycznych
Pobieranie próbek do badań
chemicznych i fizycznych
Pobieranie próbek do badań
chemicznych i fizycznych
Pobieranie próbek do badań
chemicznych i fizycznych
PB-T/17 wyd. 1 z dnia 27.05.2006 r.
PN-EN ISO 5814:2013-04
PN-ISO 5667-11:2004
PN-EN ISO 5814:2013-04
PN-ISO 5667-10:1997
PB-T/9 wyd. 2 z dnia 27.01.2016 r.
PB-T/10 wyd. 2 z dnia 27.01.2016 r.
PB-T/11 wyd. 1 z dnia 10.04.2006 r.
PB-T/12 wyd. 1 z dnia 10.04.2006 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 31 marca 2016 r.
str. 4/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 480
Przedmiot badań/wyrób
Odpady o) (wyciągi wodne): kod
190805
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Przewodność elektryczna właściwa
Zakres: (25 – 10000) μS/cm
Metoda konduktometryczna
pH
Zakres: 2,0 – 12,0
Metoda potencjometryczna
Substancje rozpuszczone (TDS)
Zakres: (6000 – 8000) mg/l
Metoda wagowa
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Cr
Zakres: (20 – 4000) mg/l O2
Metoda miareczkowa
Stężenie ogólnego węgla
organicznego (OWO)
Zakres: (8,0 – 1750) mg/l
Metoda spektrofotometrii
w podczerwieni IR
Indeks fenolowy
Zakres: (0,2 – 50) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotu ogólnego
Zakres: (300 – 700) mg/l
Metoda elektrochemiczna
Dokumenty odniesienia
PN-EN 12457-4:2006
PN-EN 27888:1999
PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN 12457-4:2006
PN-EN 15216:2010
PN-EN 12457-4:2006
PB-F/25 wyd. 1 z dnia 01.02.2008 r.
PN-EN 12457-4:2006
PN-EN 1484:1999
PN-EN 12457-4:2006
PN-ISO 6439:1994 Metoda B
PN-EN 12457-4:2006
PB-I/30 wyd. 1 z dnia 14.03.2006 r.
Wersja strony: A
o)
kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 31 marca 2016 r.
str. 5/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 480
Przedmiot badań/wyrób
Woda, ścieki
Gleba, osady rzeczne i jeziorne,
odpady badane interwencyjnie
Opakowania
Odpady o) (wyciągi wodne): kod
190805
Zespół Analiz Pierwiastków
ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa
Rodzaj działalności/badane
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Stężenie pierwiastków:
PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r.
Zakres:
Cynk
(0,010 – 100) mg/l
Miedź
(0,010 – 100) mg/l
Kadm
(0,010 – 100) mg/l
Nikiel
(0,010 – 100) mg/l
Ołów
(0,010 – 100) mg/l
Mangan
(0,010 – 100) mg/l
Żelazo
(0,010 – 100) mg/l
Chrom
(0,010 – 100) mg/l
Metoda atomowej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
Stężenie rtęci
PB-I/1 wyd. 2 z dnia 28.01.2016 r.
Zakres: (0,001 – 0,1) mg/l
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z techniką amalgamacji
Zawartość rtęci
PB-I/1 wyd. 2 z dnia 28.01.2016 r.
Zakres: (0,01 – 1,0) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z techniką amalgamacji
Zawartość rtęci
PB-I/1 wyd. 2 z dnia 28.01.2016 r.
Zakres: (1,0 – 5,0) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z techniką amalgamacji
Stężenie pierwiastków:
PN-EN 12457-4:2006
Zakres:
PB-F/26 wyd. 2 z dnia 20.12.2012 r.
Cynk
(0,07 – 50) mg/l
Miedź
(0,03 – 50) mg/l
Kadm
(0,5 – 50) mg/l
Nikiel
(0,7 – 50) mg/l
Ołów
(1,0 – 50) mg/l
Mangan
(0,05 – 50) mg/l
Żelazo
(0,03 – 50) mg/l
Chrom
(0,03 – 50) mg/l
Metoda atomowej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
Stężenie rtęci
PN-EN 12457-4:2006
Zakres: (0,001 – 0,040) mg/l
PB-I/1 wyd. 1 z dnia 16.06.2003 r.
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z techniką amalgamacji
Wersja strony: A
o)
kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 31 marca 2016 r.
str. 6/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 480
Przedmiot badań/wyrób
Woda, ścieki
Środowisko ogólne
- próbki pyłu zawieszonego
pobranego na filtry
Odpady o) (wyciągi wodne): kod
190805
Zespół Analiz Chromatograficznych
ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa
Rodzaj działalności/badane
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Stężenie lotnych
PN-99/C-04549/02
chlorowcopochodnych węglowodorów
Zakres:
Trichloroetylen (0,05 – 100) µg/l
Tetrachloroetylen (0,01 – 100) µg/l
Metoda chromatografii gazowej
z detektorem wychwytu elektronów
(GC-ECD)
Stężenie anionów:
PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Zakres:
Fluorki
(0,3 – 1000) mg/l
Chlorki
(1 – 1000) mg/l
Azot azotanowy (0,3 – 1000) mg/l
Siarczany
(2 – 1000) mg/l
Metoda chromatografii jonowej (IC)
Zawartość wielopierścieniowych
PN-EN 15549:2011
węglowodorów aromatycznych
(WWA)
Zakres:
Benzo(a)antracen
(0,1 – 10) µg w próbce
Benzo(b)fluoranten
(0,1 – 10) µg w próbce
Benzo(j)fluoranten
(0,1 – 10) µg w próbce
Benzo(k)fluoranten
(0,1 – 10) µg w próbce
Benzo(a)piren
(0,1 – 10) µg w próbce
Dibenzo(a,h)antracen
(0,1 – 10) µg w próbce
Indeno(1,2,3-cd)piren
(0,1 – 10) µg w próbce
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcją
fluorymetryczną (HPLC-FLD)
Stężenie anionów:
PN-EN 12457-4:2006
Zakres:
PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Fluorki
(9 – 500) mg/l
Chlorki
(0,2 – 500) mg/l
Azot azotanowy (0,07 – 500) mg/l
Siarczany
(0,6 – 500) mg/l
Metoda chromatografii jonowej (IC)
Wersja strony: A
o)
kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 31 marca 2016 r.
str. 7/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 480
Zespół Pomiarów Terenowych
ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa
Przedmiot badań/wyrób
Środowisko ogólne
- hałas pochodzący od dróg, linii
kolejowych, linii tramwajowych
Środowisko ogólne
- hałas pochodzący od instalacji,
urządzeń i zakładów
przemysłowych
Środowisko ogólne
- pole elektromagnetyczne
Środowisko ogólne
- pole elektromagnetyczne
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Równoważny poziom dźwięku A
Ekspozycyjny poziom dźwięku A
Zakres: (25 – 135) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równoważny poziom dźwięku A dla
czasu odniesienia T wyrażony
wskaźnikami LAeqD i LAeqN
(z obliczeń)
Równoważny poziom dźwięku A
Zakres: (25 – 135) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równoważny poziom dźwięku A dla
czasu odniesienia T wyrażony
wskaźnikami LAeqD i LAeqN
(z obliczeń)
Natężenie pola elektrycznego
w paśmie częstotliwości
(50 - 2000) Hz
Zakres: (0,01 – 10,0) kV/m
- 100 MHz – 60 GHz
Zakres: (0,7 – 10) V/m
Natężenie pola magnetycznego
w paśmie częstotliwości
(50 - 2000) Hz
Zakres: (0,5 – 60) A/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Natężenie pola elektrycznego
w paśmie częstotliwości
100 kHz – 3 GHz
Zakres: (0,4 – 10)V/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Dokumenty odniesienia
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 16.06.2011 r. z wyłączeniem
punktu H
(Dz.U. 2011 nr 140, poz. 824)
(Dz.U. 2011 nr 288, poz. 1697)
Załącznik nr 7 do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
30 października 2014 r.
z wyłączeniem punktu F
(Dz.U. 2014 poz. 1542)
Rozporządzenie Ministra Środowiska
dnia 30.10.2003 r.
(Dz.U. nr 192, poz. 1883)
Rozporządzenie Ministra Środowiska
dnia 12.11.2007 r.
(Dz.U. nr 221, poz. 1645)
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 31 marca 2016 r.
str. 8/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 480
Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 480
Status zmian: wersja pierwotna - A
Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
LABORATORIÓW
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
TADEUSZ MATRAS
dnia: 31.03.2016 r.
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 31 marca 2016 r.
str. 9/9

Podobne dokumenty