Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni

Komentarze

Transkrypt

Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
1 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Spis treści.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cel zadania.
Opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy i wymagania szczegółowe).
Termin
Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac
Zasady odpowiedzialności Wykonawcy.
Urządzenia, materiały i części dostarczane przez Zamawiającego.
II. WYMAGANIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Warunki odbioru prac.
Organizacja prac
Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy.
Zasady wyceny i rozliczania prac.
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY.
1.
2.
3.
Określenie Zakresu Prac, Opis Proponowanego Rozwiązania Technicznego I Technologii
Wykonania Robót.
Wykaz podwykonawców i producentów
Referencje
IV. WYTYCZNE DO PLANU BHP
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO,
OCHRONY ŚRODOWISKA, DOTYCZĄCE RUCHU OSOBOWEGO I MATERIAŁOWEGO ORAZ
OCHRONY ZAKŁADU
V. OGÓLNA SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ NA TERENIE ZAKŁADU
VI. ZAŁĄCZNIKI POZOSTAŁE
2 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.
Cel zadania.
Celem zadania jest zapewnienie pełnej sprawności eksploatacyjnej urządzeń na węzłach
maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, gospodarki olejowej, członów ciepłowniczych i
zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica.
2. Opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy i wymagania szczegółowe).
2.1
Ogólny opis techniczny przedmiotu zamówienia
Pracami objęte zostaną urządzenia i instalacje na maszynowni, gospodarce wodno-chemicznej
gospodarce olejowej, członach ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej - wodnej i parowej w EC
Wrocław i EC Czechnica.
2.2
Opis w branży mechanicznej
Planowane prace obejmują kompleksowe usługi (świadczone na wszystkich zmianach we wszystkie
dni tygodnia) utrzymania ruchu urządzeń i instalacji maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej
gospodarki olejowej ,członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej ,wodnej i parowej w
EC Wrocław i EC Czechnica w zakresie:

bieżących przeglądów,

usuwania usterek mechanicznych,

dyżurów domowych,
2.2.1
Zakres szczegółowy dotyczący branży mechanicznej
Zakres prac do wykonania jest przedstawiony w „Załączniku cenowym – zakresie prac”.
3.
Termin.
3.1
Termin
Prace objęte zakresem niniejszej umowy będą realizowane w okresie od 01.04.2012r.do 31.03.2015r.
Terminy wykonania poszczególnych prac w ramach zawartej umowy będą pośrednio wynikać z
terminów wystąpienia usterek i będą dostosowane do potrzeb Zamawiającego. Usuwanie usterek i
awarii będzie się odbywało według bieżących zleceń zamówień wykonania usług/robót/dostaw.
4.
Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac
4.1
Jakość wykonawstwa i materiałów
Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace z należytą starannością i w terminie określonym w
specyfikacji technicznej. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace zgodnie z zapisami ST w
odniesieniu do jakości prac i użytych elementów. Wszystkie obiekty, urządzenia i instalacje objęte
ofertą powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami i Polskimi Normami
zharmonizowanymi z normami europejskimi, wytycznymi i przepisami.
Materiały pomocnicze oraz pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
zaplanowanych prac dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania norm
obowiązujących w Polsce i DTR urządzeń oraz posiadać certyfikaty i znak bezpieczeństwa. Wszystkie
3 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
certyfikaty i znaki bezpieczeństwa na zamontowane urządzenia i materiały powinny być dołączone do
protokołu odbioru prac
4.2
Wymagania dotyczące technologii - Branża mechaniczna
Połączenia spawane muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi prac
spawalniczych określonymi w:


Polskich i Branżowych Normach, dokumentacji technicznej remontowanych urządzeń i instalacji,
instrukcjach lub kartach technologicznych.
Wszelkie prace spawalnicze na urządzeniach poddozorowych wykonywane będą zgodnie z kartami
technologicznymi zatwierdzonymi przez UDT. Wszystkie połączenia spawane wykonane zostaną przy
użyciu metody TIG przynajmniej w zakresie wykonania przetopu. Na rurociągach wysokoprężnych nie
będą stosowane inne metody połączeń. Spawanie w innych osłonach lub acetylenowo-tlenowe może
być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu i za zgodą przedstawiciela
Zamawiającego. Kontrolę połączeń spawanych Wykonawca dokona stosownie do odpowiedniej
Normy z wykorzystaniem metod rentgenograficznych, magnetycznych, ultradźwiękowych,
penetracyjnych i twardościowych w uzgodnieniu z Zamawiającym. Na rurociągach wysokoprężnych
klasa wadliwości spoin nie może być wyższa niż U-3 wg PN-89/-69777. Zamawiający wymaga
dostarczenia świadectwa kontroli i jakości (poświadczenia) zgodnie z obowiązującymi przepisami
UDT.
Remont armatury
Remont armatury obejmuje: demontaż i montaż armatury, wymianę uszczelnień, demontaż,
czyszczenie. kwalifikacja i montaż części składowych, docieranie powierzchni uszczelniających,
wymiana uszczelnień, sprawdzenie krzywizny wrzeciona, badanie na obecność pęknięć, demontaż i
montaż izolacji (przewiduje się wymianę materiału izolacyjnego). W przypadku wykrycia pęknięć,
nieciągłości czy ubytków należy je usunąć. W przypadku usuwania wad metodami spawalniczymi
wymagane jest poświadczenie na wykonywaną naprawę
Regeneracja armatury obejmuje obróbkę grzyba, wrzeciona w zakresie zabielenia powierzchni grzyba
w przypadku braku możliwości dotarcia.
Materiały dostarczane przez Wykonawcę, muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w rozdziale I
punkcie 4.1 Specyfikacji.
Na wykonane czynności Wykonawca przedstawi poświadczenia zawierające wykaz prac wraz z
niezbędnymi protokółami pomiarowymi i poświadczeniami z prac spawalniczych.
W przypadku remontu armatury z napędem elektromechanicznym Wykonawca zobowiązany jest po
remoncie do wzięcia udziału w:
 sprawdzeniu kierunku obrotów napędu,
 pierwszym uruchomieniu po remoncie,

przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prac regulacyjnych dla osiągnięcia prawidłowej
pracy napędu.
Remont napędów
W zakres remontu napędów wchodzą następujące operacje: prace przygotowawcze, demontaż
elementów napędu, mycie i konserwacja elementów, wymiana uszkodzonych elementów napędu,
montaż elementów napędu, próby funkcjonalne, kontrola prawidłowości montażu i pracy.
Przegląd napędów
W zakres przeglądu napędów wchodzą następujące operacje: prace przygotowawcze, demontaż
elementów napędu, przegląd, mycie, naprawa i konserwacja elementów napędu, montaż elementów
napędu, próby funkcjonalne, kontrola prawidłowości montażu i pracy.
Remont pompy
Remont pompy obejmuje: demontaż pompy ze stanowiska i montaż na stanowisku po remoncie,
wymianę uszczelek na przyłączach, osiowanie agregatu. Całkowity demontaż pompy na elementy
składowe, czyszczenie części, oględziny, pomiary, weryfikacja stanu technicznego pompy. Wymiana
zużytych i regeneracja uszkodzonych części, naprawa połączeń gwintowanych. Regeneracja
4 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
uszczelnienia mechanicznego Kontrola wymiarów skojarzonych części pompy, pasowanie, składanie
(montaż pompy). Kontrola poprawności montażu. Wyważanie zespołu wirującego Nadzór nad
uruchomieniem pompy. Pomiar stanu dynamicznego agregatu.
Remont wentylatora
Remont wentylatora obejmuje: rozsprzęglenie i zasprzęglenie wentylatora z silnikiem, demontaż
wentylatora ze stanowiska i montaż na stanowisku po remoncie, wymianę łożysk, czyszczenie i
udrożnienie instalacji chłodzącej łożyska, wymontowanie wirnika wentylatora z walem z obudowy i
ponowne zabudowanie, osiowanie silnika i wentylatora.
Pomiary i badania
Pomiary i badania powinny być prowadzone wg obowiązujących norm lub metodyki przyjętej w danym
pomiarze lub badaniu oraz wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do ich wykonywania.
Pomiary i badania będą wykonywane z zachowaniem przepisów BHP w tym Instrukcji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce oraz zachowaniem przepisów przeciwporażeniowych.
Sprzęt wykorzystany do badań powinien posiadać aktualne świadectwa legalizacji i uwierzytelnienia.
Nadzór UDT
W przypadkach, kiedy konieczny jest odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego (rewizja wewnętrzna,
próba ciśnieniowa, ustawienie zaworów bezpieczeństwa itp.), Zamawiający zapewnia obecność
Inspektora UDT na własny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora UDT w porozumieniu z
Wykonawcą. Wykonawca zabezpieczy prawidłowe warunki wykonania odbioru. Wykonawca we
własnym zakresie zapewni stanowisko do ustawienia zaworów bezpieczeństwa.
Izolacje termiczne
Powierzchnia przed zaizolowaniem musi być zabezpieczona antykorozyjnie, czysta i sucha. Na
rozpoczęcie prac izolacyjnych Wykonawca musi uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego. Po
zaizolowaniu Wykonawca nie może prowadzić w okolicach izolacji żadnych prac spawalniczych bez
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.
Materiały izolacyjne muszą posiadać atest Polskiego Instytutu Techniki Budowlanej. Materiały
żaroodporne powinny wykazywać dużą odporność na działanie temperatur powyżej 1600ºC oraz
cechować się takimi cechami fizycznymi, aby technologia ich położenia była jak najprostsza, a
otrzymana powierzchnia utrudniała gromadzenie się na niej szlaki i popiołu. Pokrycia zewnętrzne
izolacji będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Pokrycia zewnętrze rurociągów i kanałów poziomych będą wykonywane tak, aby połączenia
poszczególnych fragmentów izolacji znajdowały się w dolnej części rurociągów i kanałów. Izolacja
będzie wykonywana tak, aby uzyskać jak najbardziej jednolitą i gładką powierzchnię szczelin i
otworów. W przypadkach izolacji wielowarstwowych złącza będą wykonywane w układzie
szachownicowym.
Stosowanie materiałów zawierających azbest jest zabronione.
Materiały użyte do izolowania muszą odpowiadać warunkom pracy (temperatura czynnika oraz
0
osiągnięcie temperatury płaszcza poniżej 50 C), być jednorodne i posiadać atest Polskiego Instytutu
Techniki Budowlanej. W przypadku izolacji wielowarstwowych złącza będą wykonywane w układzie
szachownicowym. Pokrycia zewnętrzne izolacji będą wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej.
Pokrycia zewnętrzne rurociągów i kanałów poziomych będą wykonywane tak, aby połączenia
fragmentów izolacji znajdowały się w dolnej części rurociągów i kanałów. Izolacja będzie wykonana
tak, aby uzyskać jak najbardziej jednolitą i gładką powierzchnię bez szczelin lub otworów.
Materiały smarne i uszczelniające
W przypadku, kiedy dla usunięcia usterki konieczne jest usunięcie oleju lub smaru, Wykonawca
zobowiązany jest do ponownego uzupełnienia. Koszt uzupełnienia Wykonawca ujmie w cenie.
Zakładanie łożysk
5 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Przy zakładaniu łożysk tocznych należy zachować jak największą czystość.
Przed założeniem należy łożysko kilkakrotnie przemyć naftą, a następnie wysuszyć i sprawdzić,
czy nie posiada pęknięć pierścieni lub łuszczenia bieżni, względnie uszkodzenia korytka. Należy
też przeprowadzić przedmontażowy pomiar luzu wewnętrznego oraz sprawdzić prawidłowość
oznaczeń.
Smar na wymianę dostarcza Wykonawca. Świeży smar należy wprowadzić do łożyska oraz do około
2/3 przestrzeni w pokrywach łożyskowych wewnętrznych. Nie należy smaru wkładać do komór w
pokrywach zewnętrznych. Przed założeniem pokrywek łożyskowych powierzchnie ich styku z tarczą i
wałem należy pokryć warstwą smaru.
-
Do zakładania elementów ciasno pasowanych należy używać specjalnych wciągaczy.
Zakładanie tulei i pierścieni na wał musi być przeprowadzone po ich uprzednim podgrzaniu w oleju
lub indukcyjnie do temperatury około 80 0C.
Po założeniu łożyska należy przeprowadzić pomiary luzu wewnętrznego oraz sprawdzić ustalenie
osiowe łożyska. Łożyska swobodne należy montować zgodnie z wymaganiami DTR urządzenia.
Na wykonane prace Wykonawca wystawi poświadczenia w zakresie technologii montażu
przeprowadzonych pomiarów.
i
W przypadku wymiany łożysk ślizgowych na wentylatorach Zamawiający przewiduje zastosowanie
następującej procedury.
Przy wymianie łożysk, panewki należy dopasować do czopu wału. W tym celu należy przesmarować
czop wału olejem, przykręcić górną część panewki i oprawy łożyska oraz wykonać kilka obrotów
wirnikiem. Następnie otworzyć łożysko, ostrożnie unieść wał i zbadać odcisk na panewce. Obszar
styczności z wałem będzie lśniący. Miarą poprawnego dopasowania będzie uzyskanie śladu niesienia
wału co najmniej na 80% długości czynnej panewki. Ocenę stanu panewki należy wykonać w
obecności inspektora nadzoru. Po wymianie łożysk wentylatory odbędą ruch próbny przy zimnym
czynniku wg następującej procedury rozruchowej:
Uruchomienie:
Czas uruchomienia – 15 minut.
Zakres kontroli:

kontrola pracy łożysk,

kontrola temperatury łożysk,

kontrola drgań układu wirującego,
Ze względów ruchowych możliwe jest odstąpienie od w/w procedury. W tym przypadku konieczna jest
pisemna decyzja Zamawiającego.
Wymagania do remontu pomp
Remont elementów pompy zgodnie z DTR z zachowaniem właściwych wymiarów jak:
luzy w uszczelnieniach, luzy w układzie przepływowym, luz poosiowy zespołu wirującego, luzy i
naciągi w łożyskach i centrowanie z napędem.
Sprawdzenie i dostarczenie protokołu z pomiarów bicia i wyważania zespołu wirującego, pomiar
równoległości połączeń kołnierzowych na ssaniu i tłoczeniu pompy, protokoły osiowania i „kulawej
łapy”, badania przylegania stopu łożyskowego, charakterystyki z badań stanowiskowych u
Wykonawcy.
Protokół Odbioru Ruchu Próbnego zawierający: protokół z pomiarów stanu dynamicznego pompy w
EC Wrocław (minimum stan B wg PN-90/N-01358).
Napędy i urządzenia z napędami
Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia wyłączników krańcowych w napędach zarówno
remontowanych jak i nowo montowanych. Ustawienie winno odbywać się w sposób ręczny. O
gotowości ustawiania wyłączników krańcowych napędów Wykonawca powiadamia niezwłocznie po
zakończeniu prac. Ustawienie krańcówek winno odbywać się w obecności Przedstawiciela
Zamawiającego. W przypadku, gdy dla usunięcia usterki konieczne jest odpięcie kabli od urządzenia
wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udziału w sprawdzeniu kierunku obrotów napędu,
6 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
pierwszym uruchomieniu oraz powinien przeprowadzić wszystkie niezbędne regulacje dla osiągnięcia
prawidłowej pracy.
Wymagania dotyczące technologii - Branża Budowlana
4.3.
Dopuszczone do stosowania są wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie
z odrębnymi przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
określonymi na podstawie Polskich Norm. Dostatecznym potwierdzeniem, że stosowany wyrób
budowlany jest dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania jest fakt właściwego
oznakowania tego wyrobu.
 dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z Polska Normą lub
aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.
Dopuszcza się do indywidualnego stosowania wyroby wg indywidualnej dokumentacji technicznej
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał
oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi normami.
4.3.1
Powłoki antykorozyjne i lakiernicze
Wszystkie powierzchnie stalowe będą zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie stalowe, które
będą podlegały zaizolowaniu będą zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie, a nie zaizolowane
będą zabezpieczone przez jednokrotne malowanie farbą podkładową i dwukrotnie malowane farbą
nawierzchniową. Nie wolno zamalowywać wzierników kontrolnych, tabliczek znamionowych i innych
oznaczeń. Po wykonaniu malowania należy odtworzyć oznaczenia ruchowe. Kolorystyka ma być
zgodna z katalogiem RAL i PN-70/N-01270 (Wytyczne znakowania rurociągów) i uzgodniona z
Zamawiającym.
Przygotowanie powierzchni
Przygotowanie powierzchni do malowania obejmuje usunięcie z powierzchni wszelkich warstw
obcych, tłuszczów i pyłów oraz wygładzenie i zaokrąglenie wszelkich ostrych krawędzi. Przygotowanie
powierzchni wykonywane będzie głównie za pomocą szczotkowania do trzeciego stopnia czystości.
W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego może być
wykonywane piaskowanie. W przypadku piaskowania wewnątrz budynków dopuszcza się jedynie
piaskowanie na mokro. W trakcie piaskowania Wykonawca zabezpieczy sąsiadujące otoczenie przed
zasypaniem piaskiem za pomocą kurtyn i osłon. W przypadku piaskowania na sucho Wykonawca nie
będzie korzystał z zakładowej sieci sprężonego powietrza.
Wykonanie powłok
Rodzaje i ilość powłok antykorozyjnych będą dobrane odpowiednio do agresywności korozyjnej
otoczenia. Klasa uzyskanego zabezpieczenia antykorozyjnego musi gwarantować co najmniej
dwuletni okres eksploatacji urządzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za oczyszczenie
powierzchni, dobór rodzaju farby, przebieg malowania i jakość ostatecznej powłoki. Zamawiający
zaleca stosowanie farb jednego producenta.
Kolorystyka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Policzki schodni
Podesty
Oporęczowanie
Włazy (zamknięcia zewnętrzne)
Powłoki, blachy trapezowe i obróbki
Konstrukcja nośna
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
7040 lub ocynk
7040 lub ocynk
1017
1017
7035
7040 lub ocynk
Lico pierwszego i ostatniego schodka w ciągu powinno być pomalowane w żółto-czarne ukośne pasy
o szerokości 100 mm umieszczone pod kątem 45° (pasy skośne żółto (RAL 1018) czarne
(RAL 9017).
7 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Barwy rozpoznawcze ustalone dla identyfikacji czynników przesyłanych rurociągami (wg PN-70/N01270 „Wytyczne znakowania rurociągów)
Rodzaj przesyłanego czynnika
Woda w stanie ciekłym
Para
Oleje i ciecze palne
Gazy (także w stanie skroplonym)
Kwasy i zasady
powietrze
Nazwa barwy rozpoznawczej
Zielona
Srebrnoszara
Brązowa
Żółta
Fioletowa
Błękitna
Barwy ostrzegawcze i uzupełniające
5.
Nazwa barwy
Znaczenie barwy
Czerwona
Urządzenia lub środki p.poż.
Żółta
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Niebieska
Informacja
Czarna
Napisy
Biała
Napisy
Zasady odpowiedzialności Wykonawcy.
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace remontowe zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez
Zamawiającego zakresem.
5.1
Zasady rękojmi/gwarancji
Zakres i warunki gwarancji/rękojmi zawarte są w umowie.
Okres obowiązywania gwarancji określa się na 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
prac. W przypadku materiałów i urządzeń Wykonawca udziela gwarancji na okresy zgodne z
gwarancjami producentów. Gwarancja na powłoki antykorozyjne i lakiernicze wynosi 24 miesiące.
6.
Urządzenia, materiały i części dostarczane przez Zamawiającego.
Materiały, które dostarczy Zamawiający będą pobierane z magazynu na podstawie dokumentu
dyspozycji materiałowej wystawianej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi rozliczenie i
zwróci nie zużytą ilość materiału pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty za
wykonane prace.
Pobieranie części i materiałów z magazynu Zamawiającego, transport do miejsca ich zabudowy
stanowi obowiązek Wykonawcy.
8 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
II. WYMAGANIA OGÓLNE
1.
Warunki odbioru prac.
1.1
Odbiory Prac

Zakres i sposób obioru prac określa każdorazowo Zlecenie.

Potwierdzenie wykonania prac dokonywane będzie przez przedstawiciela Zamawiającego
nadzorującego realizację prac w „Zleceniu”, które pełnić będzie funkcję Protokołu odbioru
technicznego prac.

O zakończeniu prac przedstawiciel Wykonawcy jest obowiązany zawiadomić przedstawicieli
Zamawiającego niezwłocznie po ich wykonaniu.

W przypadku występowania etapów prac np. robót zanikających, wymiany podzespołów,
pomiarów, prób funkcjonalnych, odbiorów UDT i innych w zależności od potrzeb, których
potwierdzenie wykonania warunkuje prawidłowe prowadzenie dalszych prac (tzw. „punkty stop”),
wymagana jest bezwzględna obecność przedstawiciela Zamawiającego. Zapisy dotyczące ustaleń
związanych z „punktami stop” należy podać w Zleceniu.

Przedstawiciel Wykonawcy będzie zgłaszał przedstawicielom Zamawiającego terminy
zakończenia prac zanikających (tzw. „punkty stop”).

Zgłaszanie prac zanikających tzw. „punkty stop”, każdorazowo musi być pisemnie potwierdzone
przez przedstawiciela Zamawiającego.

W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi prac („punkty stop”), Zamawiający ma prawo do odmowy
zapłaty wynagrodzenia za ich wykonanie lub nakazania Wykonawcy odkrycia prac na swój koszt
w celu dokonania potwierdzenia ich wykonania.

Do każdego Protokołu odbioru technicznego prac dołączone będą:
- zestawienie wykonanych prac etapu, którego dotyczy odbiór,
- protokoły pomiarowe.

Do obowiązków Wykonawcy należy przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania prac, a w szczególności:
- niezbędnych świadectw kontroli jakości,
- dokumentacji powykonawczej.
1.3
Odbiory dyżurów domowych
Odbiór dyżurów domowych będzie dokonywany w każdym miesiącu do ostatniego dnia miesiąca, na
podstawie Protokołu Odbioru Usług.
2.
Organizacja prac
2.1
Organizacja prac przy usuwaniu usterek
Zlecanie prac odbywać się będzie na bieżąco (w ramach zaistniałych potrzeb) przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego (Dyrekcji Technicznej) – zał. 11, poprzez wystawienie zlecenia, w
którym określony zostanie termin realizacji prac.
Wystawiane będą dwa rodzaje zleceń: zwykłe (N lub N+4) i awaryjne (A).
9 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Zlecenie prac w trybie zwykłym N+4 tj. w ramach odstawień warunkowych urządzeń oraz nie
wymagające natychmiastowej realizacji zobowiązuje Wykonawcę do rozpoczęcia prac w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym. Prace takie wykonywane będą na podstawie zleceń przekazywanych
Wykonawcy nie później niż 4 dni kalendarzowe przed terminem rozpoczęcia robót w tzw. trybie „n+4”.
Zlecanie prac w trybie zwykłym N tj. w ramach odstawień warunkowych urządzeń zobowiązuje
Wykonawcę do rozpoczęcia prac w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Prace takie wykonywane
będą na podstawie zleceń przekazywanych Wykonawcy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie prac lub
w dniu rozpoczęcia prac do godz. 12.00.
Zlecenie prac w trybie awaryjnym (A) dokonywane będzie telefonicznie przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego (Dyrekcji Technicznej) niezwłocznie po wystąpieniu awarii/usterki i
zobowiązuje Wykonawcę do rozpoczęcia prac w czasie nie przekraczającym 2 godziny od
powiadomienia, natychmiast po przygotowaniu miejsca pracy, lub w innym terminie określonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 2 godziny.
Zamawiający przedstawi Wykonawcy zakres prac, miejsce oraz termin realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia takiej organizacji (łącznie z dowozem pracowników), aby
niezależnie od pory dnia zapewnić przystąpienie do usunięcia usterki oraz do prowadzenia prac w
sposób ciągły. Skład brygady musi gwarantować kompleksową usługę i jak najkrótszy czas naprawy w
zadanym zakresie. Brygadzista lub nadzorujący Wykonawcy bezwzględnie musi poinformować
uprawnionego pracownika TR o gotowości brygady i rozpocząć pracę po uzyskaniu zgody na
zasadach obowiązujących w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Wykonawca dla potrzeb realizacji prac w trybie awaryjnym zobowiązany będzie do przedstawienia
listy pracowników upoważnionych do odbioru powiadomienia o zaistniałej awarii. Wykonawca będzie
sprawnie i efektywnie kierował pracami tak, aby spełnić wymagania postawione przez Zamawiającego
w zleceniu i zakończyć je w podanym w zleceniu terminie. Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż
normalne funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub przerwane prowadzonymi pracami.
Przy organizacji prac na obiekcie należy uwzględnić ograniczenie wynikające z prowadzonych
równolegle prac.
Szczególną uwagę wykonawca powinien zwrócić na przepisy dotyczące:
bezpieczeństwa i higieny pracy,
zabezpieczenia przeciwpożarowego,
zanieczyszczenia ziemi, wód i powietrza.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
przestrzeganie ww. przepisów i stosowanie się do ich zaleceń w czasie wykonywania prac
w ramach Umowy.
zapewnienie takiej organizacji prac, aby spełnione zostały warunki bezpiecznej pracy zawartych
w przepisach wyższego rzędu oraz branżowych
przeszkolenie, przed przystąpieniem do prac, swych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 18.08.2004r).
zapoznanie z otrzymaną Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w KOGENERACJI S.A.
Wykonawca potwierdzi pisemnie otrzymanie i zapoznanie się z ww. Instrukcją, zaś
potwierdzenie przekaże do Działu Remontów KOGENERACJI S.A.
opracowanie i dostarczenie przed podpisaniem umowy analizy ryzyka zawodowego
sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych
przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., nr 169,poz.1650 – tekst jednolity z
późniejszymi zmianami).
2.2
Sposób realizacji dyżurów
Dyżury domowe polegają na gotowości Wykonawcy do wykonania prac na II i III zmianie oraz w dni
świąteczne i dodatkowo wolne od pracy.
Wykonawca zobowiązany jest:
 zapewnić dyspozycyjność brygad w ilości niezbędnej do usuwania usterek i awarii, nie mniej
niż:
o I brygada EC Wrocław w składzie monter i spawacz
o II brygada EC Czechnica w składzie monter i spawacz
10 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
III brygada izolacyjno- rusztowaniowa w składzie 3 osób wspólna dla EC Wrocław i
EC Czechnica
o warsztat mechaniczny 1 osoba
o nadzór 1 osoba
W przypadku wystąpienia usterki/awarii, dla której usunięcia skład brygady jest nie
wystarczający Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia niezbędnej ilości osób dla
usunięcia usterki/awarii. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości i składu
brygad objętych dyżurami domowymi.
o

2.3
dostarczyć najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca N osobie odpowiedzialnej ze strony
Zamawiającego –„Grafik Dyżurów” zawierający: imię, nazwisko, nr telefonu osób
odpowiedzialnych za organizację i nadzór prac związanych z usuwaniem usterek i awarii w
miesiącu N+1.
Łączność telefoniczna.
Zamawiający zapewni Wykonawcy w ramach umowy, korzystanie z zakładowej sieci telefonicznej w
zakresie rozmów wewnątrz zakładu (nie instaluje dodatkowego aparatu telefonicznego).
Istnieje możliwość uzyskania połączeń zewnętrznych na podstawie odrębnej umowy.
W celu zapewnienia sprawnej łączności na terenie prac. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w
telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę
z wykazem numerów.
2.4
Organizacja terenu prac.
Przez teren prac rozumie się cały teren uzgodniony i wyodrębniony przed przystąpieniem do pracy i
przekazany w formie pisemnej Wykonawcy z uwzględnieniem pól odkładczych i dróg transportowych.
Zamawiający wyznaczy teren prac tak, aby Wykonawca mógł rozpocząć prace zgodnie z
harmonogramem.
Zamawiający przygotuje urządzenia i instalacje do prac, wykona odpowiednie wyłączenia i
przełączenia urządzeń oraz dokona ustaleń organizacyjnych pozwalających na sprawne rozpoczęcie
prac.
Pracownicy Wykonawcy uzyskają dostęp do miejsca pracy na terenie Zamawiającego po
uzyskaniu przepustek ( imiennych kart magnetycznych) wydawanych na podstawie listy
danych osobowych tych pracowników dostarczonych przedstawicielowi Zamawiającego do
potwierdzenia.
2.5
Zabezpieczenie terenu prac.
Zamawiający zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu z
wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i Straży Przemysłowej.
Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, zapewni ją sobie na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą:
materiałów i części zamiennych dostarczonych przez siebie w ramach wykonywanej umowy,
części zamiennych pobranych z magazynu KOGENERACJI S.A.
części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu.
Wykonawca zostanie wyposażony w przepustki pozwalające na wejście i wyjście z terenu
KOGENERACJI S.A..
Wykonawca wyposaży swoich pracowników w jednolite ubrania robocze z widocznym znakiem
firmowym.
2.6
Porządek na placu budowy i gospodarka odpadami.
Wykonawca zapewni takie wykonywanie prac, aby uniknąć skażenia terenu środkami toksycznymi lub
innymi uciążliwymi dla otoczenia takimi jak oleje, smary, rozpuszczalniki itp.
Zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w należytym porządku miedzy innym poprzez:
składowanie (w wyznaczonych miejscach) elementów konstrukcyjnych typu rury, deski,
kształtowniki w prowizorycznych regałach lub boksach,
11 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
składowanie (w wyznaczonych miejscach) na drewnianych paletach elementów (armatura,
siłowniki, silniki itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy,
systematyczne usuwanie gruzu, złomu i materiałów z rozbiórki do kontenerów ustawionych
przez wykonawcę w pobliżu miejsca pracy oraz uporządkowanie miejsca pracy po zakończeniu
prac do dnia odbioru,
wyposażenie brygad roboczych w podręczne pojemniki na drobne śmieci typu szmaty, butelki,
resztki elektrod itp.
W trakcie i po wykonaniu prac wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie
z art. 3.3 punkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach - Dz. U. 07.39.251 – tekst jednolity ze zm.).
-
Odpady o kodzie: 13 01 07 - oleje hydrauliczne, 13 02 03 - oleje smarowe, 13 03 04 syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory
Wytwarzający odpady mają obowiązek gromadzenia tych odpadów w beczkach i usuwania zgodnie
z „Instrukcją gospodarki olejowo-smarowniczej w EC Wrocław i EC Czechnica”.
Odpady o kodzie 15 02 01 - zużyte sorbenty, materiały filtracyjne, czyściwo i odzież
Zobowiązuje się Wykonawcę do gromadzenia tych odpadów w specjalnych kontenerach, trwale
oznakowanych i przekazywania ich do specjalistycznej firmy do utylizacji.
Odpady o kodzie 16 08 21 - lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Wytwarzający odpady (wykonujący na rzecz KOGENERACJI S.A. usługi wymiany oświetlenia) ma
obowiązek gromadzenia tych odpadów w specjalnych, wymiennych pojemnikach. Pojemniki powinny
być przechowywane, do całkowitego napełnienia, w zadaszonych pomieszczeniach.
Wytwarzający odpady ma obowiązek przekazywania ich do specjalistycznej firmy do
unieszkodliwienia.
Odpady o kodzie 17 07 01 - wymieszany gruz i materiały z rozbiórki
Zobowiązuje się Wykonawcę do segregacji i usuwania odpadów przez siebie wytworzonych, własnymi
kontenerami na podstawie przepustki stosowanej w KOGENERACJI S.A. przy wywozie materiałów
wystawionej przez przedstawiciela zamawiającego.
Złom metalowy nie jest uważany za odpad produkcyjny i zostanie zagospodarowany na zasadach
obowiązujących w KOGENERACJI S.A. Wykonawca będzie składował złom w kontenerach
przeznaczonych na odpady metalowe, które ustawi w miejscach wskazanych przez inspektora
nadzoru, a następnie dowodem PR + przekaż je podmiotowi realizującemu na rzecz zamawiającego
usługi związane z gospodarką surowcami wtórnymi.
Wykonawca zapewni:
transport materiałów z miejsca prefabrykacji urządzenia na miejsce montażu,
przygotowanie do transportu złomowanych części tj. cięcie palnikiem na wymiar kontenera dla
złomu,
transport złomowanych części do miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie
KOGENERACJI S.A.
W przypadku zaistnienia szkody wyrządzonej działalnością wykonawcy, zamawiający wezwie
i wyznaczy termin wykonawcy do jej usunięcia. W przypadku nie wywiązania się wykonawcy
w wyznaczonym terminie, zamawiający zastrzega sobie prawo do naprawienia szkody na koszt
wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania porządku na terenie prac.
W terminie uzgodnionym z Wykonawcą i w obecności przedstawiciela Wykonawcy będą
przeprowadzane komisyjne kontrole porządku na terenie prac. W przypadku rażącego
niezachowania porządku na terenie prac, prace na obiekcie zostaną przerwane do momentu
uporządkowania terenu prac.
2.7
Obiekty udostępnione wykonawcy przez zamawiającego
Obiekty dostępne dla Wykonawcy to pola odkładcze, place składowe, place magazynowe, tory
kolejowe, drogi i parkingi.
12 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
2.8
Specyfikacja techniczna
Tymczasowe obiekty wykonawcy.
Wykonawca przedłoży z wyprzedzeniem jednomiesięcznym, przed wejściem na teren prac, rysunki
przedstawiające wszystkie proponowane przez niego tymczasowe, a niezbędne do realizacji prac,
obiekty wraz z infrastrukturą oraz ich proponowanym umiejscowieniem na terenie Zamawiającego.
Obiekty takie będą dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt.
Przed postawieniem obiektów tymczasowych wraz z infrastrukturą, Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego.
Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania z urządzeń
sanitarnych, a w szczególności WC w miejscu pracy.
2.9
Rusztowania.
Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona rusztowania dla prowadzonych przez siebie
prac.
Za prawidłowy montaż, przeglądy, eksploatację i demontaż używanych do wykonania robót
remontowych rusztowań odpowiada Wykonawca.
Zgodnie z regulacjami zawartymi w normie PN-M-47900 – 1:1996 „Rusztowania stojące metalowe
robocze” Wykonawca będzie prowadzić na budowie „Dziennik pracy rusztowań” dokonując w nim na
bieżąco stosownych zapisów dotyczących:
poprawności wykonywanych rusztowań,
dopuszczenia do pracy zamontowanych rusztowań,
wykonywanych przeglądów doraźnych, okresowych i badań rusztowań,
demontażu rusztowań.
2.10
Dźwigi i wciągarki.
Zamawiający udostępni w ramach umowy do użytkowania Wykonawcy istniejące sprawne suwnice,
elektrowciągi, wciągarki, dźwigi osobowo-towarowe.
Przekazanie w użytkowanie oraz odbiór urządzenia po wykonaniu prac nastąpi protokolarnie
pomiędzy Wykonawcą, a właściwym przedstawicielem Zamawiającego.
Wszystkie dodatkowe urządzenia dźwigowe i transportowe niezbędne do wykonania prac dostarczy
Wykonawca. Wykonawcza zobowiązany jest również do naprawy na swój koszt udostępnionych
urządzeń dźwigowych, które uległy uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac.
Załadunek, transport i wyładunek na terenie Elektrociepłowni Wrocław wykonuje Wykonawca.
Wszystkie urządzenia dźwigowe nie obsługiwane przez pracowników Zamawiającego będą
obsługiwane tylko przez tych pracowników Wykonawcy, którzy legitymują się odpowiednimi do tego
uprawnieniami.
2.11
Obiekty dostępne dla pracowników wykonawcy
Pracownicy Wykonawcy będą mieli swobodny dostęp do bufetu na terenie Zamawiającego na
warunkach obowiązujących w elektrociepłowni.
Zamawiający nie dostarczy Wykonawcy pomieszczeń socjalnych w postaci szatni i umywalni. Istnieje
możliwość uzyskania dostępu do pomieszczeń socjalnych na podstawie odrębnej umowy.
2.12
Energia elektryczna na terenie prac.
Energia elektryczna zostanie udostępniona w ramach umowy Wykonawcy, w ramach możliwości
technicznych opisanych poniżej.
Wykonawca określi niezbędną moc elektryczną potrzebna do wykonania prac na 1 miesiąc przed
wejściem na plac budowy.
Zasilanie energetyczne z sieci napięcia zmiennego 0,4 kV, 50 Hz.
Wykonawca dostarczy odpowiednie szafy rozdzielcze do podłączenia zasilania przez
Zamawiającego.
Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne doświetlenie placu budowy, to wykona je we własnym zakresie
po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wykonawca nie będzie wykorzystywał energii elektrycznej do ogrzewania lub klimatyzacji bez
uzgodnienia tego z Zamawiającym.
13 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Zasilanie obiektów Wykonawcy oraz sposób użytkowania energii elektrycznej na placu budowy
uzgodniony zostanie z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac i będzie zgodne z przepisami BHP.
2.13
Woda, ścieki, energia cieplna oraz sprężone powietrze.
Zamawiający udostępni w ramach umowy wodę sanitarną i technologiczną, energię cieplną, sprężone
powietrze oraz odbierze od Wykonawcy ścieki w ramach istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej.
Sprężone powietrze nie będzie używane przez Wykonawcę do piaskowania oraz robót budowlanych.
2.14
Oświetlenie ogólne.
Oświetlenie ogólne istniejące w elektrociepłowni będzie udostępnione Wykonawcy w ramach umowy,
natomiast oświetlenie dodatkowe wymagające specjalnych zakupów lub instalowania, Wykonawca
wykona na własny koszt.
2.15
Tablice ogłoszeń.
Wszelkie tablice, plakaty, ogłoszenia wywieszane przez Wykonawcę muszą uzyskać aprobatę
Zamawiającego.
3.
Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
3.1
Plan bhp
Przed datą rozpoczęcia umowy, Wykonawca winien przygotować i przesłać do Zamawiającego plan
BHP dla miejsca prowadzenia prac, obejmujący:
- obowiązujące przepisy, zasady, regulaminy natury ogólnej;
- przepisy, zasady i regulaminy szczególne obowiązujące dla specyfiki prac;
- doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu tego typu prac i specyfiki miejsca prac w ramach
projektu;
Po akceptacji przez Oddział Inżynierii EDF Polska, wdrożenie Planu BHP staje się obowiązkowe i
winno być wdrożone i monitorowane przez Wykonawcę.
3.2
Raportowanie wypadków
Wykonawca winien w formie pisemnej sporządzić raport, w przeciągu jednego dnia, z wypadku,
zdarzenia wypadkowego lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych kierownikowi prac z Lokalnego
Oddziału Inżynierii EDF Polska oraz Specjaliście BHP ze Spółki Zamawiającego.
Kierownik Prac Lokalnego Oddziału Inżynierii EDF Polska prowadzić będzie dziennik takich zdarzeń
w celach statystycznych oraz w celu ustalenia działań naprawczych.
Dziennik o którym mowa powyżej będzie dostępny dla Wykonawcy i Zamawiającego w celu jego
przeglądu.
3.3
Kierownik prac ze strony wykonawcy
Kierownik Prac ze strony Wykonawcy winien zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy
i promować świadomość BHP wśród pracowników przy każdej sposobności.
Zobowiązany on jest do:
- Zaznajomienia swoich pracowników i pracowników Podwykonawców z Planem BHP przyjętym przez
Inżynierię.
- zapewnienia bezpiecznego sprzętu budowlanego, narzędzi i środków ochrony osobistej w ilości
wystarczającej do wykonania prac i ich specyfiki.
- wydania instrukcji BHP zgodnie z Planem BHP.
- wykonania i koordynacji prac budowlanych w najbardziej bezpieczny sposób w oparciu o
szczegółowy harmonogram prac i w porozumieniu z innymi Wykonawcami którzy stosują instrukcje
Kierownika Prac Inżynierii Lokalnej.
14 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
- Kontroli całego terenu prowadzenia prac co najmniej raz dziennie w celu upewnienia się, że
wszystkie operacje prowadzone są w sposób bezpieczny.
- zwrócenia się do Kierowników/Osób Nadzorujących ze strony Wykonawcy o podjęcie działań
naprawczych w przypadku wykrycia warunków lub działań niebezpiecznych.
- raportowania wypadków mających miejsce na Miejscu prowadzenia prac Kierownikowi Prac
Inżynierii Lokalnej
- zapewnienia wypełniania rejestru w celu uzyskania danych statystycznych odnośnie obrażeń i
wypadków.
3.4
Kierownicy/osoby nadzorujące bhp ze strony wykonawcy
Kierownicy/Osoby Nadzorujące BHP ze strony Wykonawcy wspomagają Kierowników Prac
Wykonawcy i Podwykonawców w realizacji Planu BHP.
Kierownicy/Osoby Nadzorujące BHP ze strony Wykonawcy będą współpracować z Przedstawicielem
Inżyniera ds. BHP wyznaczonego do Projektu i Komisją BHP w celu prowadzenia prac w sposób
bezpieczny w całym okresie budowy.
Odpowiedzialność Kierowników/Osób Nadzorujących BHP ze strony Wykonawcy polega na
sprawdzaniu przestrzegania Planu BHP przez wszystkich pracowników i Podwykonawców.
Będzie on sprawdzał i potwierdzał procedury prac związanych z bezpieczeństwem przed
przystąpieniem do prac.
Będzie on nadzorował prace dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z planem BHP.
Upewni się, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni i środki ostrożności dla danej pracy i terenu ich
wykonywania.
Będzie on prowadził dochodzenie w sprawie wypadków i prześle raporty Kierownikowi Prac ze strony
Wykonawcy, Przedstawicielowi ds. BHP przy Kierowniku Prac Inżynierii i/lub odpowiednim Władzom.
W przypadku naruszenia BHP lub wykrycia niebezpiecznych warunków pracy, Kierownicy/Osoby
Nadzorujące BHP ze strony Wykonawcy niezwłocznie zalecą lub przekażą instrukcje pracownikom lub
personelowi Podwykonawców w celu naprawy takich warunków. Do chwili poprawy niebezpiecznych
warunków pracy lub naruszenia BHP praca zostanie wstrzymana.
Kierownicy/Osoby Nadzorujące BHP ze strony Wykonawcy winny zawsze działać w ścisłej współpracy
z odpowiednimi zespołami pracowników.
Kierownicy/Osoby Nadzorujące BHP ze strony Wykonawcy będą wykonywać wszelkie różne prace
związane z ruchem pojazdów, p-poż i ochroną środowiska.
3.5
Robotnicy
Robotnicy każdego Wykonawcy i Podwykonawcy wyznaczeni do prowadzenia prac przejdą, przed ich
podjęciem, szczegółowy kurs bezpieczeństwa w celu zapoznania ich z podstawowymi informacjami
dotyczącymi Planu BHP i innych obowiązujących zasad i regulaminów.
Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa mogą być dostarczone przez Kierownika Prac
Lokalnej Inżynierii w późniejszym okresie dla prac niebezpiecznych lub wcześniej nie wykonywanych.
Każdy z robotników jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich zasad ostrożności w zależności
od wykonywanej pracy i terenu jej prowadzenia.
3.6
Ochrona miejsca prowadzenia prac
Poruszanie się i obecność personelu wykonawcy winny ograniczać się do ich terenu pracy.
Wykonawca winien zapewnić ochronę swoich działań i działań prowadzonych przez swoich
podwykonawców.
3.7
Dostęp do miejsca prac
Jedynie wyznaczonym pracownikom i pojazdom wolno wjechać na teren prowadzenia prac. Wszyscy
Wykonawcy i Podwykonawcy winni przedstawić Lokalnej Inżynierii następujące dane w celu wydania
zezwolenia na wjazd :
- Listę pojazdów które wymagają dojazdu do miejsca podając ich rodzaj, funkcję i numer rejestracyjny,
- Dane osobowe personelu i pełnione funkcje,
- Szczegóły wszelkich dostaw na miejsce według uzgodnionej procedury wraz ze wcześniejszym
powiadomieniem o dostawach wielkogabarytowych lub ciężkich,
15 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
- Szczegóły materiałów opuszczających miejsce prac. W każdym przypadku z miejsca prowadzenia
prac wolno wywozić materiały jedynie za pozwoleniem odpowiedniego Przedstawiciela Inżynierii (który
mógłby być osobą odpowiedzialną za nadzór w Elektrowni w ramach projektu prowadzonego przez
Kierownika Prac lub Kierownika Projektu.
3.8
Zasady na miejscu prowadzenia prac
Zabrania się (lecz nie ograniczając się do) :
- wnoszenia broni, alkoholu, narkotyków na miejsce prac,
- mieszkania i jedzenia na miejscu prac,
- hazardu, spania, prowadzenia aktywności politycznej, niewłaściwej postawy wobec innych osób,
- przychodzenia do pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
- ingerencji w prace lub urządzenia innych bez uprzedniej zgody,
- wchodzenia i wychodzenia poza teren w określonych godzinach bez powodu,
- nieuprawnionego zbierania pieniędzy,
- palenia w miejscach zakazanych,
- polowania, łowienia ryb lub zastawiania pułapek,
3.9
Zasady ruchu drogowego
Zgodnie z zapisami opisanymi szczegółowo w punkcie 3.7 wszystkie pojazdy uprawnione do wjazdu
na teren prac winny stosować się do następujących zasad :
- Urządzenia silnikowe winny być obsługiwane jedynie przez kierowców posiadających odpowiednie
uprawnienia,
- Na miejscu prac obowiązują przepisy ruchu drogowego,
- kierowcom wolno poruszać się jedynie po wyznaczonych stałych lub tymczasowych drogach,
- kierowcy winni stosować się znaków drogowych,
- kierowcy winni zapewnić stabilność ładunku podczas transportu i podczas postoju,
- pojazdy wolno parkować jedynie w wyznaczonych do tego miejscach,
- ograniczenie prędkości wynosi 15 km/h,
- używanie sygnałów dźwiękowych jest zabronione z wyjątkiem sytuacji powstania niebezpieczeństwa.
- wszystkie osoby pracujące na budowie winny korzystać jedynie z wyznaczonych wejść i w żadnym
wypadku nie powinni poruszać się po terenie istniejącej elektrowni lub jej części.
Wszelkie naruszenie zasad będzie skutkować wydaniem zakazu wjazdu dla kierowcy na miejsce prac.
3.10
Porządek
Wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia powinny być przechowywane w należytym porządku w
wyznaczonych miejscach. Wszelkie śmieci odpady i szmaty zabrudzone olejami należy co najmniej
raz dziennie zebrać i przechowywać oddzielnie.
3.11
Wykopy
Należy uzyskać pozwolenie na wykopy prowadzone w pobliżu istniejących budynków przed
przystąpieniem do prac w celu uniknięcia naruszenia podziemnych linii energetycznych i rurociągów.
Wykonawcy winni przekazać zgłoszenie przedstawicielowi ds. BHP w Inżynierii, który musi nająć w
tym celu Inspektora Budowlanego przekazując wszelkie niezbędne informacje.
Nazwisko osoby odpowiedzialnej winno znaleźć się na tablicy na terenie prowadzenia wykopów.
Znaki ostrzegawcze takie jak żółto-czarne taśmy winny być umieszczone w miejscach przebiegu
podziemnych linii energetycznych i rurociągów.
Wykopy, doły itd. Winny być bezwzględnie chronione, aby nie powodować zagrożenia dla robotników.
3.12
Identyfikacja personelu na terenie prac
Wszyscy pracownicy pracujący na terenie prowadzenia prac winni nosić w widoczny sposób naklejkę
z nazwą firmy na przedniej stronie kasku i/lub identyfikator na ubraniu zewnętrznym z nazwiskiem i
numerem służbowym za każdym razem gdy przebywają na terenie prowadzenia prac.
3.13
Środki ochrony osobistej
Wszyscy pracownicy winni nosić odpowiednie ubrania robocze:
- Kask i obuwie ochronne: obowiązkowe we wszystkich miejscach prac,
- Ochronę uszu: obowiązkowe w każdym miejscu narażenia na hałas (powyżej 90 dbA),
- okulary ochronne: obowiązkowe na miejscu prac
- gogle ochronne: obowiązkowe dla działań niebezpiecznych dla oczu (np. szlifowanie),
16 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
- Maska spawalnicza: obowiązkowa przy spawaniu i szlifowaniu,
- Szelki: obowiązkowe przy pracach na wysokości, w przypadku braku barierek ochronnych,
- pełne maski i rękawice: obowiązkowe przy pracach z cieczami niebezpiecznymi (chemikalia, gazy
pod ciśnieniem),
- Rękawice: obowiązkowe przy pracach, które mogą prowadzić do oparzeń i ran dłoni.
Przed przystąpieniem do prac, Brygadziści danej załogi winni sprawdzić czy środki ochrony są
odpowiednie i jeśli to konieczne zalecić niezbędne zmiany.
3.14
Barierki i znaki stref niebezpiecznych
Wykopy, doły, rowy, strefy prowadzenia prac elektrycznych i wszelkie inne niebezpieczne strefy winny
być otoczone odpowiednimi barierkami lub taśmami bezpieczeństwa zgodnie z charakterem
niebezpieczeństwa.
Po ustąpieniu niebezpieczeństwa, należy niezwłocznie usunąć barierki.
Jeśli to konieczne, teren zagrożenia można dodatkowo oznaczyć światłem ostrzegawczym (na
przykład podczas prowadzenia prac z promieniowaniem gamma).
3.15
Ochrona przed hałasem
Narażenie pracowników na poziom hałasu przekraczający 85 dB(A) może prowadzić do stałego
niedosłuchu, w szczególności przy wartościach przekraczających 90 dB(A).
Właściwie założone ochraniacze uszu należy nosić w przypadku narażenia na powyższe wartości
hałasu np. w pobliżu dużych maszyn szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach przy korzystaniu
ze ściernic na sprężone powietrze, młoty pneumatyczne, itd.
Wszystkie sprężarki do dostaw powietrza lub generatory elektryczne winny być przeciwdźwiękowe.
3.16
Oświetlenie
Ponieważ stopień światła jest zbyt niski lub zbyt intensywny, oczy łatwo się męczą, dlatego też
Wykonawca winien zapewnić odpowiednie oświetlenie przy pracach w budynku, nocą, w przejściach
oraz miejscach wejścia/wyjścia przez które przechodzi wielu pracowników.
3.17
Gospodarka sprzętem
Sprzęt należy odłożyć na miejsce po jego użyciu.
Narzędzia i urządzenia nie mogą pozostawać bez opieki, gdy są włączone. Miejscowe obwody
elektryczne należy wyłączyć poza godzinami pracy.
Wszelki sprzęt należy regularnie sprawdzać. Niektóre urządzenia, takie jak dźwigi czy urządzenia
dźwigowe winny posiadać własne procedury sprawdzania.
Składowanie niebezpiecznych i łatwopalnych materiałów winno odbywać się w kontrolowanych
miejscach a ich wydawanie winno odpowiadać dziennemu zużyciu a nadwyżki należy zwrócić do
miejsca przechowywania z dala od innych miejsc przechowywania pod koniec dnia pracy.
3.18
Czystość i porządek
Każda ze stron odpowiada za czystość i porządek w miejscu prowadzenia przez siebie prac oraz na
instalacjach i konstrukcjach tymczasowych.
Drogi należy regularnie sprzątać, polewać i utrzymywać w porządku.
Materiały budowlane i sprzęt winny być przechowywane w bezpieczny sposób.
Odpady, śmieci i plamy oleju należy szybko usunąć. Każda ze stron odpowiada za transport i wywóz
swoich odpadów i olejów zgodnie z lokalnym prawem i regulaminami.
Jeśli to konieczne, Kierownik Prac w Inżynierii zleci uprzątnięcie terenu i obciąży kosztami stronę,
która dopuściła się zaniedbań.
Wszelkie zniszczenia obiektów i dróg spowodowane przez Wykonawcę zostaną naprawione a
Wykonawca zostanie obciążony kosztami.
3.19
Znaki
Znaki należy umieszczać w celu ostrzeżenia personelu o wszelkich zagrożeniach i informowaniu o
zagrożeniu pożarowym na miejscu prac, w szczególności, lecz nie ograniczając się do :
- Wykopów,
- Materiałów niebezpiecznych,
- terenów prowadzenia testów.
Oznakowanie winno być sporządzone w języku miejscowym i w języku angielskim.
17 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
3.20
Specyfikacja techniczna
Ochrona przeciwpożarowa i zwalczanie pożarów
3.20.1 Zasady ogólne
Plan Ochrony P-Poż zostanie opracowany przez każdego z Wykonawców i przekazany do
zatwierdzenia Kierownikowi Prac Inżynierii lub Kierownikowi Projektu i będzie odzwierciedlał :
- zaangażowanie Wykonawcy w aktywną ochronę przeciwpożarową i wczesne gaszenie pożarów
zgodnie z warunkami umowy,
- uczestnictwo Wykonawcy w kompletowaniu zespołu zadaniowego złożonego z przeszkolonych
ochotników jaki mógłby zostać utworzony na wniosek i zorganizowany przez Elektrownię (we
współpracy z Inżynierią), jeśli zajdzie konieczność,
- uczestnictwo Wykonawcy w ćwiczeniach z lokalną strażą pożarną, jeśli będzie to wykonalne.
Kolejność interwencji w celu zwalczenia pożaru jest następująca :
1. osoba znajdująca się w pobliżu miejsca,
2. połączony zespół zadaniowy, i jeśli zajdzie potrzeba,
3. Straż Pożarna
3.20.2 Klasyfikacja pożarów
W celu wybrania środka jakiego należy użyć na miejscu, Inżynieria przyjęła następującą klasyfikacje
pożarów :
Kategoria A : Pożary palnych ciał stałych tworzących głęboko osadzony ogień. Przykłady: drewno,
węgiel, papier, tekstylia, twarde plastiki, kable.
Kategoria B : Pożary cieczy i roztopionych ciał stałych. Przykłady: benzyna, żywice, farba, smoła,
miękkie plastiki, kable.
Kategoria C : Pożary substancji gazowych. Przykłady: acetylen, metan, propan, butan, gaz
koksowniczy, wodór.
Kategoria D : Pożary metali. Przykłady: Aluminium, magnez, itd…
Kategoria E : Pożary instalacji elektrycznych pod napięciem
3.20.3 Zapobieganie pożarom
Należy odwołać się do właściwego dokumentu dostarczonego przez Elektrownię.
Podstawową zasadą ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia oraz
dymu poprzez stosowanie podłóg, ścian, drzwi ognioodpornych oraz gazo- i dymo-szczelnych.
Na miejscu prac i podczas faz budowy, instalacji oraz uruchomienia, kanały przewodowe pomiędzy
ścianami muszą być ognioodporne w takim samym stopniu jak sama ściana na podstawie ustalonej
metody.
Ocena rozprowadzania „ładunek kaloryczności” tzn. Ilości ciepła jaka może zostać wytworzona przez
materiały palne zainstalowane/składowane w pomieszczeniu/ na terenie będzie dokonana przez
Wykonawcę i przedstawiona przedstawicielowi Inżynierii.
Podczas okresu budowy, tereny, pomieszczenia, biura nie mające ognioodporności co najmniej 30
min. Lub mające duże “ładunki kaloryczności” winny być zidentyfikowane. Przedstawiciel Inżynierii
oceni ryzyko i podejmie decyzję, które z nich winny zostać wyposażone przez Wykonawcę w
urządzenia ochronne i wykrywające takie jak wykrywacze ognia, regulatory temperatury,
automatyczne odcięcie cieczy łatwopalnych itd.
Jeśli to możliwe, instalacje na miejscu prac winny być wykonane z materiałów niepalnych a sprzęt i
meble powinny być tak ułożone aby zminimalizować zagrożenie pożarowe.
Zabrania się używania otwartego ognia chyba że uzyskano wcześniejszą zgodę od przedstawiciela
Inżynierii.
Więcej informacji na temat produktów łatwopalnych znajduje się w punkcie 3.28 niniejszego
dokumentu.
W żadnym razie nie wolno blokować dostępu do urządzeń gaśniczych.
Hydranty i gaśnice wolno wykorzystywać jedynie w przypadku pożaru.
Procedury alarmowe, pożarowe oraz ewakuacyjne winny zostać ustalone przez Strony w oparciu o
dostępne obiekty w pobliżu miejsca prowadzenia prac.
18 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
3.20.4 Zezwolenie ogniowe
Zezwolenie ogniowe to dokument przygotowany w celu zapobiegania pożarom i niebezpieczeństwom
związanym z wybuchami w „gorących‟ miejscach takich jak :
szlifowanie, cięcie, wytwarzające iskry lub gorące elementy;
spawanie lub cięcie elektryczne, acetylenowe, plazmowe;
podgrzewanie lampami lutowniczymi lub lancami propanowymi.
O zezwolenie to wnioskuje Wykonawca a uprawniony przedstawiciel Inżynierii wydaje takie
zezwolenie na każdą pracę prowadzoną przez uprawnioną osobę na miejscu prac.
Osoba wykonujące te prace musi okazać takie Zezwolenie Ogniowe podczas całego okresu
prowadzenia prac.
3.20.5 Palenie
Palenie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych do tego miejscach pod kontrolą. Zabrania się palenia
w pojazdach na terenie prowadzenia prac.
3.20.6 Środki przeciwpożarowe - gaśnice
Każda strona zapewni odpowiednią ilość gaśnic i wiader z piaskiem w celu zabezpieczenia ryzyk
powstałych w wyniku prowadzonych działalności oraz ryzyk ich otaczających (przechowywanie
materiałów łatwopalnych itd). Ilość i lokalizacja urządzeń gaśniczych zostanie określona i uzgodniona
z przedstawicielem Inżynierii zgodnie z charakterem prac.
Każdy z Wykonawców przeszkoli w odpowiednim zakresie swój personel aby prawidłowo korzystał z
tych urządzeń. Przedstawiciel Inżynierii winien zapoznać personel ze środkami przeciwpożarowymi
stosowanymi w gaśnicach jak to przedstawiono poniżej:
Środek gaśniczy
Strumień wody
Mgiełka wodna
Piana
Proszek B
Proszek AB
Środki D
Dwutlenek
węgla
Halon 1211
Kategoria pożaru
A
(ciała stałe)
Bardzo dobra
Bardzo dobra
Dobra
Niedobra
Dobra
Niedobra
Niedobra
B
(ciecze)
Niedobra
Użyteczna
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Niedobra
Dobra
D
(Metal)
Niedobra
Niedobra
Użyteczna
Niedobra
Niedobra
Bardzo dobra
Niedobra
E
(Elektr)
Użyteczna
Dobra
Niedobra
Użyteczna
Bezpieczna
odległość
=< 1000 V
5m
3m
1m
1m
1m
Nie dotyczy
1m
Użyteczna
Dobra
Niedobra
Bardzo dobra
1m
Dobra
Uwaga : gaśnic nie wolno wykorzystywać do gaszenia pożarów kategorii C (pożary gazów)
Legenda :
Proszek B ...........= (wodorowęglan sodu, NaCO3)
Proszek AB.........= (fosforan jednoamonowy, NH4H2PO4)
Środki D............= (może składać się z chlorku sodu, NaCl ; grafitu i/lub innych proszków w
specjalnych mieszankach dla danego metalu)
3.20.7 Sprzątanie
Wszystkie tereny budowy, poczekalnie, biura, warsztaty, place składowe winny być sprzątane
codziennie.
Wszelkie śmieci, odpady oraz papier i trociny należy usuwać codziennie z placu budowy i wywozić na
wyznaczony teren składowania.
Wszelkie szmaty, odpady itd. zabrudzone farbą lub olejem winny być przechowywane w szczelnie
zamkniętych pojemnikach i regularnie wywożone na wyznaczone składowiska.
Wszelkie odpady metalowe/drewniane, śmieci izolacyjne, puste puszki po farbie itd. Winny być
odpowiednio zebrane (segregacja śmieci) i umieszczone w wyznaczonym miejscu.
W miejscach z dostępem do elektryczności kurz należy usunąć odkurzaczem.
19 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
3.20.8 Podgrzewanie i/lub chłodzenie
Urządzenia służące do podgrzewania takie jak naczynia na kawę i/lub urządzenia do chłodzenia
winny być trzymywane w bezpiecznych warunkach. W żadnym razie nie wolno korzystać z urządzeń
przeznaczonych do gotowania.
3.20. 9 Farby i malowanie
Opakowania z farbami, lakierami, rozpuszczalnikami i innymi substancjami lotnymi winny być
szczelnie zamknięte, jeśli nie są w użyciu.
Nierozpakowane pojemniki z farbami, lakierami, rozpuszczalnikami i innymi łatwopalnymi
substancjami winny być przechowywane w miejscach z dobrą wentylacją, z dala od źródeł
nadmiernego ciepła, iskier, płomieni lub bezpośrednich promieni słonecznych.
Zdartą farbę lub gruz nasiąknięty farbą, jeśli taki jest, nie może być składowany na terenie prac, w
magazynach lub budowanych obiektach.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscach gdzie odbywa się malowanie.
Zabrania się palenia, używania otwartego ognia, elementów grzewczych, lub innych źródeł zapłonu w
miejscach gdzie odbywa się malowanie farbami w rozpylaczach.
3.21 Procedury w nagłych wypadkach
W nagłych wypadkach:
- należy niezwłocznie wstrzymać prowadzenie prac,
- należy odłączyć cały sprzęt i odizolować rozdzielnie elektryczne,
- personel należy ewakuować w bezpieczne miejsce, należy sprawdzić listę pracowników w celu
sprawdzenia, czy nie brakuje żadnego z pracowników,
- W przypadku braku któregoś z pracowników, zespół ds. nagłych wypadków odpowiedzialny za
zagrożony teren winien natychmiast dokonać próby ich zlokalizowania
- Nikomu nie wolno wrócić do pracy do czasu ogłoszenia przez uprawniony personel ds. BHP, że
wszystkie miejsca są bezpieczne.
Przedstawiciel Inżynierii winien być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich nagłych sytuacjach takich
jak poważne obrażenia pracowników, pożar, krytyczna awaria urządzenia.
Wszystkie strony winny przekazać Inżynierii i Pracownikowi BHP Elektrowni dane osobowe i
lokalizację ich przedstawiciela, z którym należy się skontaktować po godzinach pracy w sytuacji
wystąpienia nagłego wypadku na terenie prowadzenia prac.
3.22 Instrukcje
Wszystkie strony winny poinstruować swój personel w celu zapobiegania:
- wypadkom (sprzęt BHP, procedury BHP, środki pierwszej pomocy, i stratom materiałów,
- pożarom, ryzykom elektrycznym i radioaktywnym,
Wszystkie strony winny poinstruować swój uprawniony personel ds. BHP jak postępować w razie :
- obrażeń,
- pożarów,
- zagrożenia elektrycznego (reanimacja),
- zagrożenia radioaktywnego.
Wszystkie strony winny sporządzić raport ze wszystkich wypadków i/lub obrażeń, niezależnie od ich
stopnia i przekazać go przedstawicielowi ds. BHP w Inżynierii i Pracownikowi ds. BHP w Elektrowni.
Co miesiąc należy sporządzić statystykę dotyczącą wypadków i/lub obrażeń.
Wszelkie wypadki i/lub obrażenia winny być natychmiast zbadane przez Komisję BHP w celu
wyjaśnienia przyczyn i podjęcia niezbędnych kroków w celu zapobiegania ich ponownego
wystąpienia.
3.23
Działalność związana z pracami elektrycznymi
3.23.1 Prace elektryczne
Wykorzystanie prądu wiąże się z dwoma podstawowymi zagrożeniami: bezpośrednimi obrażeniami w
wyniku porażenia i/lub poparzenia a także źródłem zapłonu, jakie może prowadzić do powstania
pożaru lub eksplozji.
Jedynie wykwalifikowanym i uprawnionym pracownikom wolno pracować przy instalacjach
elektrycznych.
Winni oni pracować zgodnie z zawodowymi i prawnymi zasadami bezpieczeństwa.
Instalacje elektryczne muszą spełniać miejscowe standardy bezpieczeństwa.
20 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Powszechne wymagania można podsumować w sposób następujący :
- Urządzenia elektryczne muszą być bezwzględnie uziemione
- Kable elektryczne mają być zabezpieczone i oznaczone,
- Skrzynki elektryczne muszą być masywne, zamykane na klucz i uziemione,
- Obwody elektryczne muszą posiadać system zabezpieczeń centralnych i odpowiednie bezpieczniki,
- Układy elektryczne i urządzenia winny posiadać urządzenia odcinające dopływ prądu.
- Prace elektryczne: urządzenia winny być zamykane lub chronione przed włączeniem przez osoby
nieuprawnione.
- Zasilanie i urządzenia wykorzystywane w zamkniętych lub wilgotnych pomieszczeniach winny być o
"niskim napięciu" z dobrze izolowanymi lub zdalnymi transformatorami.
3.23.2 Sieci elektryczne
Ogólne środki bezpieczeństwa: wszystkie przewody i urządzenia winny być uznawane za pozostające
pod napięciem chyba, że istnieje absolutna pewność że jest inaczej.
Miejsce prowadzenia prac jest poprzecinane różnymi kablami i rurociągami, które znajdują się pod
ziemią. Wszelkie uszkodzenia kabli i rurociągów podczas prac należy zgłosić Przedstawicielowi
Inżynierii.
Miejsca przecięcia drogi przez przewody wysokiego napięcia są zamknięte w obudowach ochronnych.
Położenie wszelkich sieci podziemnych winno być zapisane przed ich zasypaniem. Kable elektryczne
winny być osłonięte zwykłą siatką ochronną umieszczoną 0,2 m nad nimi i czerwonymi znakami na
powierzchni wskazującymi ich przebieg.
Wykonawcy wykonujący wykopy powinno się wydać pozwolenie na wykonywanie prac przed
przystąpieniem do nich i sprawdzić przebieg sieci podziemnych.
Każda strona odpowiedzialna za uszkodzenie kabli lub rur winna je naprawić poprzez połączenie z
najbliżej połączonymi węzłami.
3.24 Prace na wysokościach
Należy zapewnić rusztowania, rampy, drabiny oraz podesty dla wszystkich prac wykonywanych na
wysokości 2 metrów nad ziemią.
Osobom nieupoważnionym zabrania się wchodzenia na rusztowania, rampy i podesty znajdujące się
na terenie budowy.
Typ rusztowania winien być zgodny z miejscowym regulaminem. Rusztowania mogą być wznoszone
jedynie przez wykwalifikowany personel i wolno z nich korzystać wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez osobę kompetentną.
Zatwierdzenie należy w widoczny sposób umieścić na tablicy umieszczonej w dolnej części
rusztowania:
- Drabiny należy właściwie zamontować, szczeble nie mogą być śliskie i jeśli to wskazane należy je
wyposażyć w klatki ochronne,
- Klatki schodowe nie mogą posiadać śliskich stopni i barierek,
- windy dla pracowników należy właściwie konserwować i regularnie sprawdzać,
- kładki nad rowami winny posiadać barierki,
- Nie wolno blokować przejść do miejsc gdzie odbywa się praca na wysokościach, nawet tymczasowa,
i przejścia te mają zapewnić dostęp w nagłych wypadkach w celu udzielenia pierwszej pomocy,
ewakuacji czy też podczas pożaru,
- Zabrania się usuwania barierek, krat itd., bez zapewnienia tymczasowych zabezpieczeń lub barier
ochronnych dla personelu,
- Prace na wysokościach muszą być zabezpieczone, o ile to możliwe, barierkami i bortnicami. Jeśli
zajdzie taka konieczność, należy zamocować siatki zabezpieczające przed spadnięciem materiałów
na teren, gdzie prowadzone są inne prace.
Rusztowania, rampy i podesty należy chronić przed zabrudzeniem substancjami tłustymi, błotem oraz
nie wolno ich zastawiać materiałami i sprzętem.
Zabrania się wykonywania wszelkich prac na poziomie powyżej 2 m bez pasów i siatki
bezpieczeństwa.
3.25
Bezpieczny transport i podnoszenie
3.25.1 Wstęp
Działalność związana z transportem i podnoszeniem często przyczynia się do powstania stosunkowo
dużej liczby wypadków.
21 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
W tym dziale opisano główne zagrożenia i środki bezpieczeństwa jakie należy podjąć przy
transportowaniu i podnoszeniu materiałów na miejscu prac.
3.25.2 Zakres odpowiedzialności
Transport i podnoszenie wymagają odpowiedniego przeszkolenia pracowników.
Osoby nadzorujące musza zwracać uwagę na wszelkie przypadki niewłaściwego sposobu pracy
spowodowane możliwymi awariami powstałymi w elektrowni.
Pracownicy wykonujący prace związane z podnoszeniem muszą stosować się do ustalonych procedur
BHP i wolno im korzystać jedynie z urządzeń atestowanych w odpowiednich do pracy warunkach.
3.25.3 Wózki widłowe
Operator musi codziennie sprawdzać sterowanie, ruchome części i koła.
Uszkodzone hamulce, sterowanie, oświetlenie, akumulatory, system podnoszenia, mechanizmy
sterujące i sygnalizacja winny zostać naprawione przed dalszym korzystaniem z wózka widłowego.
Należy podjąć następujące istotne środki ostrożności:
- nigdy nie korzystać z wózka w celu innym niż jego przeznaczenia (w szczególności nie wolno go
wykorzystywać, jako windy dla pracowników);
- nigdy nie próbować podnosić większego ładunku niż maksymalnego określonego dla wózka,
- nigdy nie przenosić ładunków niezabezpieczonych,
- nigdy nie umieszczać rąk, dłoni, nóg, głowy pomiędzy elementami masztu.
- nigdy nie pozwalać na przebywanie lub pracę pod podniesionymi widełkami, bez względu na to czy
jest na nich ładunek, czy nie,
- unikać gwałtownego ruszania, gwałtownego hamowania lub szybkich skrętów, szczególnie gdy na
wysokości podwieszone są materiały,
- zawsze jeździć wózkiem na biegu wstecznym, jeśli widok do przodu ograniczony jest ładunkiem,
- zwalniać i zatrzymywać się przy drzwiach, wejściach do ślepych zaułków i pozwolić innemu
pracownikowi się kierować;
- sprawdzać, czy przestrzeń nad głową jest wystarczająco duża na wykonanie manewru,
- zawsze jeździć z widełkami na najniższym możliwym poziomie, tzn. 10-15 cm nad ziemią,
- unikać powodowania nagromadzenia się spalin i gazów poprzez pozostawianie na biegu jałowym
pojazdów benzynowych lub na olej napędowy przez dłuższy okres czasu w zamkniętych lub
częściowo zamkniętych pomieszczeniach.
3.25.4
Urządzenia dźwigowe
3.25.4.1 Instalacja
Dźwigi i inne urządzenia dźwigowe muszą być tak zaprojektowane i wyposażone, aby być odpornym
na najsilniejsze burze występujące na danym terenie. Mogą być montowane jedynie przez
wykwalifikowanych pracowników i można z nich korzystać jedynie po uprzednim sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez osobę kompetentną.
Kopia z odpowiednią informacją winna być przekazana przedstawicielowi Inżynierii przed
wykorzystaniem urządzenia przez Wykonawcę.
Dźwig lub urządzenie dźwigowe musi mieć uziemienie.
3.25.4.2 Utrzymanie i konserwacja
Dźwigi i urządzenia dźwigowe: dźwigi, wielokrążki, kable, łańcuchy, zawiesia, haki, należy sprawdzić
przed użyciem. Należy je konserwować zgodnie z instrukcją producenta, sprawdzić przed pierwszym
użyciem i regularnie sprawdzać, co jest zadaniem osoby kompetentnej za którą odpowiada właściciel
urządzenia. Rejestr przeglądów i testów winien być udostępniony przez Wykonawcę na miejscu prac.
Wszelkie uszkodzone kable, zawiesia, wielokrążki lub inne elementy należy natychmiast wycofać z
miejsca prac i wyrzucić, jeśli nie ma możliwości ich bezpiecznej naprawy.
3.25.4.3 Eksploatacja
Urządzenia dźwigowe mogą być eksploatowane jedynie przez osoby wykwalifikowane i uprawnione.
Posiadane przez nich świadectwa kwalifikacyjne mogą zostać anulowane w przypadku poważnego
zaniedbania zawodowego.
Teren znajdujący się pod urządzeniami dźwigowymi należy uprzątnąć i zainstalować na nim barierki w
celu uniemożliwienia dostępu dla osób postronnych.
22 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Maszty dźwigów nie mogą pracować w odległości bliższej niż trzy (3) metry od nadziemnych linii
energetycznych 50 kV lub mniej, lub bliższej niż osiem (8) metrów od wszelkich linii od 220 kV do 50
kV. Jeśli praca w bliższej odległości jest absolutnie konieczna, należy zwrócić się do Wykonawcy o
wyłączenie linii przed przystąpieniem do takiej pracy.
Zabrania się komukolwiek przebywać na ładunkach lub pod ładunkiem podczas podnoszenia.
Należy podjąć kroki w celu zapobiegania upadkom przedmiotów poprzez:
- regularne sprzątanie,
- właściwe praktyki podnoszenia i zawieszania,
- ochronę poziomów roboczych – zaplombowane podesty i bortnice.
Każda z osób odpowiedzialnych za prace dźwigowe winna uczestniczyć w kursach szkoleniowych.
3.26
Spawanie / praca z użyciem palników
3.26.1 Maszyny spawalnicze
Przed użyciem maszyn spawalniczych należy sprawdzić i potwierdzić, że izolacja jest bezpieczna.
Wszystkie maszyny spawalnicze należy wyposażyć w automatyczne urządzenia przeciwporażeniowe i
należy je sprawdzać codziennie przed przystąpieniem do pracy.
Wszystkie odkryte zaciski winny być zabezpieczone osłonami lub taśmą izolacyjną.
Do maszyny należy przymocować naklejkę z nazwiskiem osoby odpowiedzialnej i firmy, która
maszynę spawalnicza dostarczyła.
Maszyny spawalnicze należy instalować ponad 30 cm od przełącznika.
3.26.2 Instrukcje
- pracę można rozpocząć po zezwoleniu wydanym przez osobę nadzorującą,
- przed spawaniem sprawdzić, że nie ma zagrożenia pożarowego w miejscu prowadzenia prac,
- prace należy prowadzić w taki sposób, aby iskry lub roztopiony metal nie miał styczności z
materiałami łatwopalnymi, jeśli zajdzie konieczność należy użyć koca spawalniczego lub innego
zabezpieczenia,
- obowiązkowe jest używanie maski spawalniczej lub okularów,
- palniki muszą być wyposażone w wygaszacz płomienia,
- korzystać wolno jedynie z uchwytów do elektrod, które przeszły kontrolę.
3.26.3 Przechowywanie i obsługa gazów
- Butle muszą być rejestrowane i przechowywane osobno w wystarczająco odizolowanym i
zacienionym miejscu,
- Butle należy pogrupować według rodziny gazów,
- Ścianka lub panel izolacyjny musi rozdzielać gazy palne od tlenu, jeśli są składowane w bliskiej
odległości.
3.27 Prace w zamkniętych pomieszczeniach
Prace prowadzone w zamkniętych przestrzeniach takich jak kanały, zbiorniki, rury, wymienniki, kotły,
kondensatory mogą się rozpocząć wyłącznie po wydaniu pozwolenia na prace i po wypełnieniu
następujących środków ostrożności:
- zapewnienie dobrego dostępu,
- sprawdzenie czy w pomieszczeniach nie znajdują się niebezpieczne lub mogące spowodować
uduszenie substancje,
- sprawdzenie czy wentylacja i temperatura otoczenia jest odpowiednia,
- sprawdzenie czy części, w których są ciecze są szczelne i nie są pod ciśnieniem,
- zawory cieczy są zamknięte na kłódkę,
- sporządzona została lista produktów, jakich nie wolno używać w pomieszczeniach zamkniętych i
zabroniono ich użycia,
- stały pracownik poza zamkniętym pomieszczeniem zapewnia kontrolę i dostęp do środków pierwszej
pomocy,
- oświetlenie i narzędzia elektryczne są zasilane niskim napięciem (24 V).
Pracownik musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa przytwierdzone do liny o odpowiedniej
długości, bez względu na to czy asystuje mu inny pracownik, na wypadek gdyby potrzebował pomocy
w przypadku zasłabnięcia lub/i odniesienia obrażeń.
23 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
3.28 Produkty niebezpieczne/łatwopalne
Niebezpieczne i/lub łatwopalne produkty należy przechowywać, obchodzić się z nimi, oznaczyć i
wyrzucać ostrożnie i zgodnie z miejscowym prawodawstwem. Należy z nich korzystać pod nadzorem
kompetentnych osób.
Przywóz i wywóz z miejsca należy zarejestrować zgodnie z charakterem, ilością i miejscem
przechowywania. Miejsce przechowywania zostanie określone po uzgodnieniu tego z
przedstawicielem Inżynierii.
Zabrania się używania źródeł zapłonu w miejscach przechowywania, wykorzystywania lub przeróbki
łatwopalnych cieczy lub gazów.
Śmieci, szczotki, trawy lub inne palne materiały winny być przechowywane z dala od miejsc
przechowywania łatwopalnych cieczy.
Wszystkie budynki i pomieszczenia, gdzie przechowuje się, wykorzystuje lub przerabia łatwopalne
ciecze lub gazy muszą być prawidłowo wietrzone i należy w nich umieścić tabliczkę z napisem „Zakaz
Palenia‟.
Beczki i pojemniki z łatwopalnymi cieczami należy trzymać szczelnie zamknięte.
Należy usunąć natychmiast wszelkie przeciekające pojemniki.
3.29 Narzędzia ręczne
Wszystkie narzędzia ręczne należy utrzymywać w należytym stanie i korzystać z nich jedynie w
celach, do których są przeznaczone. Przed użyciem narzędzia elektryczne należy skontrolować i
sprawdzić w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
Nie wolno korzystać z uszkodzonych narzędzi.
Po wykonaniu pracy, narzędzia należy zabezpieczyć lub umieścić w odpowiednich uchwytach.
3.30 Badania radiograficzne
3.20.1 Promieniowanie x, gamma
Badania radiograficzne można prowadzić poza godzinami pracy, chyba że ustalono inaczej z
przedstawicielem Inżynierii i zainteresowanymi stronami.
Teren chroniony, gdzie prace takie są wykonywane winien być otoczony taśmą i oznaczony w
widoczny sposób tablicami oznaczającymi prowadzenie prac przy użyciu promieniowania gamma.
Personel odpowiedzialny za ochronę/BHP winien sprawować ścisłą kontrolę w celu zapewnienia
bezpiecznej pracy pracownikom oraz stronom trzecim.
W żadnym wypadku pracownik nie może sam wykonywać badań radiograficznych. Powinien mu
pomagać conajmniej jeden pomocnik.
Pracownik wykonujący badania powinien określić harmonogram badania w formie pisemnej na
standardowym druku, w którym określi rodzaj badania, godzinę, lokalizację i dany element urządzenia.
Harmonogram badania należy przesłać do Przedstawiciela Inżynierii i wszystkich pozostałych stron z
odpowiednim wyprzedzeniem. Każda ze stron przekaże informacje swoim pracownikom, na przykład
poprzez wystawienie harmonogramu badań.
3.20.2 Przechowywanie i obsługa elementów radiologicznych
Źródła promieniowania X lub Gamma nie będą przechowywane na miejscu prac, lecz będą
transportowane na miejsce w celu przeprowadzenia danej interwencji.
Jeśli prace radiologiczne wymagają dłuższego czasu a źródło radioaktywne wykorzystywane jest
codziennie, Wykonawca zwróci się do przedstawiciela Inżynierii o udzielenie zgody na ich
przechowywanie.
Wcześniejsze powiadomienie na piśmie o prowadzeniu badań zostanie przekazane w celu
zapewnienia udzielenia niezbędnej zgody. Minimalny czas wcześniejszego powiadomienia wynosi 24
godziny.
Wszelkie urządzenia i materiały promieniotwórcze winny być przechowywane, wykorzystywane
transportowane lub wywożone w taki sposób, aby żadna z osób nie była narażona na niepotrzebną
dawkę promieniowania.
Osoba odpowiedzialna za badania radiologiczne powiadomi natychmiast przedstawiciela Inżynierii o
wszelkich zdarzeniach związanych z promieniowaniem na miejscu prac.
3.21 Pozwolenie na wykonanie prac
Procedury związane z prowadzeniem testów i pozwolenie na wykonanie prac winny być formalnie
uzgodnione pomiędzy stronami.
24 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
3.21.1 Etap budowy
Różne regulaminy wymagają wydania pozwolenia na wykonanie prac przed rozpoczęciem
określonych działań.
Pozwolenie na wykonanie prac wydaje się dla wykopów, prac w zamkniętych przestrzeniach i prac
przyłączeniowych do obwodów będących pod napięciem (elektrycznych, wodnych, parowych,
gazowych, powietrznych, paliwowych).
3.21.2 Etap uruchomienia
Uruchomienie rozdzielni elektrycznych i pewnych części elektrowni nastąpi przed zakończeniem
ogólnych prac budowlanych. Będzie to wymagało podłączenie napięcia do wielu obwodów
elektrycznych oraz napełnienia rur i pojemników potencjalnie niebezpiecznymi cieczami i gazami pod
ciśnieniem.
Przed uruchomieniem urządzeń i układów elektrowni, Wykonawca zwróci się do Przedstawiciela
Inżynierii o wydanie Świadectwa Bezpieczeństwa (SRCC).
W szczególności, procedura ta obejmie:
- określenie wymagań przed podłączeniem napięcia do układu elektrycznego i napełnienia
ciśnieniowo układu mechanicznego,
- przekazanie Danych Rejestru Pracy urządzeń wymaganych w oficjalnym rejestrze,
- przeprowadzenie kontroli,
- umieszczenie ostrzeżeń o niebezpieczeństwie, szczególnie:
. na przewodach elektrycznych, kabinach i na urządzeniach ciśnieniowych,
- otoczenie stref zagrożenia i ochrona przed nieuprawnionym dostępem.
3.22 Materiały wybuchowe
Jeśli podczas prac budowlanych lub utrzymaniowych niezbędne jest użycie materiałów wybuchowych,
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki wraz z władzami lokalnymi w celu ich transportu na
miejsce prac. Wykonawca powiadomi o tym wszystkie strony. Wcześniejsze powiadomienie na piśmie
o prowadzeniu takich działań zostanie przekazane w celu zapewnienia udzielenia niezbędnych
pozwoleń. Minimalny czas wcześniejszego powiadomienia wynosi 24 godziny.
3.23 Zagrożenie wybuchem miny lub bomby
Wykonawca podejmie właściwe ustalenia ze swoimi pracownikami w przypadku wystąpienia
zagrożenia wybuchem miny lub bomby. Plan BHP Wykonawcy winien jasno wskazywać środki jakie
należy podjąć w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia.
W przypadku wykrycia wszelkich podejrzanych przedmiotów, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Inżynierii który zwróci się do Zamawiającego o rozwiązanie takiej kwestii.
3.24 Prace prowadzone na zbiornikach wodnych
Osoba znajdująca się w wodzie będzie uznawana za osobę za burtą i podjęte zostaną odpowiednie
kroki. Pływająca barka, która znajdzie się w warunkach niebezpiecznych zostanie wycofana z użytku i
korzystanie z niej będzie zabronione do momentu przywrócenia warunków bezpiecznych.
Jeśli barka znajdzie się na terenie prowadzenia prac, przed jej wykorzystaniem wykwalifikowany
pracownik sprawdzi ją i określi że jest bezpieczna do eksploatacji. Należy zabezpieczyć wszystkie
wejścia i nie dopuścić do zagrożenia poślizgiem lub potknięciem. Pracownicy na pokładzie winni nosić
kamizelki ratunkowe w trudnych warunkach pogodowych bez względu na zastosowane inne środki
ochrony. Należy zapewnić i przestrzegać środków bezpieczeństwa podczas wchodzenia na pokład lub
opuszczania barki, aby zapobiec upadkowi lub ześlizgnięciu się z niej. Każdy członek załogi otrzyma
pisemny opis, z którym winien się zapoznać, obowiązków w razie nagłych wypadków i winien
zapoznać się z sygnałami ratunkowymi na łodzi. Należy zapewnić barierki ochronne na otwartych
pokładach, podwyższeniach i tego typu miejscach, z których pracownicy mogli by spaść lub
poślizgnąć się. Barierki ochronne i liny zabezpieczające winny odpowiadać wymogom standardowych
barierek ochronnych. Zabrania się pływania pracownikom znajdującym się na barce. Obciążenie
pokładu będzie ograniczone do bezpiecznego minimum. Ładunek zostanie zabezpieczony i zapewni
się wsporniki lub pierścienie do zabezpieczenia luźnego sprzętu podczas złej pogody.
Przejścia i rampy będą:
- zabezpieczone na jednym końcu w co najmniej jednym punkcie po każdej stronie linami lub
łańcuchami w celu zabezpieczenia przed przewróceniem,
25 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
- wsparte na drugim końcu w taki sposób, aby je i ich normalne obciążenie podpierać w przypadku
ześlizgnięcia się ze wsporników.
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
4.






Przekazanie terenu prac potwierdzone wpisem w dzienniku montażu.
Wystawienie poleceń pisemnych na wykonywane prace.
Przygotowanie urządzenia do remontu i przekazanie Wykonawcy zgodnie z poleceniem.
W przypadku uszkodzenia lub zaboru mienia Wykonawcy na terenie Elektrociepłowni,
Zamawiający odpowiada za poniesione przez Wykonawcę straty w przypadku wykazania
winy Zamawiającego w zakresie ogólnego zabezpieczenia Zamawiającego.
Zamawiający wyda przedstawicielowi Wykonawcy identyfikatory zgodnie z przedłożonym
wykazem pracowników Wykonawcy.
Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia spotkania informacyjnego w zakresie
przepisów i wymagań obowiązujących Wykonawców/Podwykonawców usług na terenie
Zamawiającego w terminie obustronnie ustalonym, nie poźniej niż przed przystąpieniem do
realizacji prac. Zamawiający sporządzi protokół szkolenia z takiego spotkania.
Uprawnienia Zamawiającego:
- uprawnienie do inspekcji terenu prac – wykaz uprawnionych ( załącznik nr 11)
- uprawnienie do usunięcia z miejsca pracy pracowników Wykonawcy w przypadku złamania przez
jego pracowników zasad bezpieczeństwa.
5.
Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy.
Obowiązki Wykonawcy zgodnie z zapisami we wzorze umowy, a ponadto:.
-
-
-
-
-
-
-
przed przystąpieniem do prac przekazanie inspektorowi nadzoru danych niezbędnych do
wystawienia polecenia na pracę, tj. imię i nazwisko brygadzisty, nr uprawnień, skład brygady,
zakres prac, termin realizacji prac.
na tydzień przed przystąpieniem do realizacji umowy przekazanie do akceptacji inspektorowi
nadzoru i dostarczenie do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za wystawienie przepustek
listy pracowników celem wystawienia kart magnetycznych.
posługiwanie się identyfikatorem przy wejściu i wyjściu z terenu KOGENERACJI S.A.
dostarczania do Biura Spółki informacji o pracownikach pracujących na terenie KOGENERACJI
S.A. po potwierdzeniu u inspektora nadzoru) oraz dostarczenie kopii informacji na portiernię
główną.
w przypadku dostaw realizowanych na terenie KOGENERACJI S.A. Wykonawca ma obowiązek
poinformowania inspektora nadzoru o terminie dostawy, wystawienia pisma o dostawach oraz
odebrania dostaw.
odebranie terenu robót z wpisem do dziennika montażu.
otwieranie poleceń na remontowane urządzenia.
pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczenie na miejsce zabudowy części i
materiałów, które dostarcza Zamawiający.
zabezpieczenie posadzek przed uszkodzeniem (zaścielenie posadzki gumą, blachą itp.)
transport elementów podlegających złomowaniu na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca przed przystąpieniem do prac na terenie budowy dostarczy przedstawicielowi
Zamawiającego następujące dokumenty:
lista pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami oraz wykazem osób dozoru
Wykonawcy i określeniem ich funkcji
listę osób wyposażonych w telefony komórkowe,
wykaz sprzętu,
opis organizacji robót.
zapewnienie we własnym zakresie dodatkowego oświetlenia miejsca robót (zasilanie napięciem
bezpiecznym 24 V lub poprzez transformatory separacyjne) oraz wygrodzenia i oznakowania
miejsca robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
pełnienie funkcji koordynującego w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.
26 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z realizacją zlecenia wykonawca
ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
-
6.
Zasady wyceny i rozliczania prac.
W „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w formie załączników jest sporządzone zestawienie
zakresu prac.
W ofercie cenowej firma podaje wycenę prac, wszystkie pozycje muszą być wycenione
i stanowią cenę ryczałtową.
Wycena prac powinna zawierać wszystkie koszty towarzyszące, między innymi koszty:
 organizacji firmy zwłaszcza w zakresie usuwania usterek i awarii,
 niezbędnych ubezpieczeń,
 niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień, pomiarów i dokumentacji powykonawczej,
 organizacji placu budowy,
 prac przygotowawczo - zakończeniowych,
 związane z pracami porządkowymi, pomocniczymi i zabezpieczającymi,
 wszystkich operacji technologicznych niezbędnych rodzajów prac,
 pracy sprzętu Wykonawcy,
 materiałów dostarczanych przez Wykonawcę wg pkt. 6.5
 transportu niezbędnego do wykonania prac,
 wywozu, utylizacji lub zagospodarowania odpadów poremontowych zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami,
 przygotowania do transportu złomowanych części i urządzeń oraz transport złomowych części na
miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu.
Rozliczenie prac z „Załącznika Cenowego – Zakres Prac”
6.2
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych z „Załącznika Cenowego –
Zakres Prac”
Podstawą rozliczenia prac będzie podpisany przez Strony „Odbiór techniczny wykonanych prac na
Zleceniu. .
Protokoły pomiarowe oraz protokoły wykonanych przeglądów i oględzin o ile będą wymagane, mają
być dołączane do rozliczanych prac.
W przypadku Zlecenia prac w trybie awaryjnym po godz. 12:00 w dni robocze lub w dni wolne od
pracy (soboty, niedziele i święta) stosuje się współczynnik K zwiększający wartość robocizny zgodnie
z zasadami wyszczególnionymi w załączniku nr 9.
W przypadku gdy Wykonawca po zgłoszeniu gotowości do pracy nie przystąpił do jej realizacji z winy
Zamawiającego stosuje się tzw. „postojowe” zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w załączniku nr
10.
W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac po przygotowaniu miejsca pracy przez
Zamawiającego w terminie określonym w Zleceniu lub przerwie prace bez uzasadnienia,
Zamawiającemu przysługuje naliczenie kary umownej. Wysokość kary wyliczana będzie wg tzw.
„postojowego”, zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w załączniku nr 10.
Fakturowanie rozliczonych „Zleceń” odbywać się będzie w do 25 dnia każdego miesiąca
Rozliczenie dyżurów domowych
6.3
Rozliczenie usług dyżurów domowych nastąpi na podstawie:

miesięcznych kwot ryczałtowych,
27 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Podstawą rozliczenia wykonania usług będzie podpisanie „Protokołu Odbioru Usług”.
Fakturowanie rozliczonych „Usług” odbywać się będzie w terminie do 7 dni od podpisania Protokołu
Odbioru Usług.
6.4
Rozliczenie zabudowanych materiałów
Wartość materiałów dostarczonych przez Wykonawcę wg pkt. 6.5 wchodzi w ceny jednostkowe usługi.
Materiały podstawowe, których wartość nie wchodzi w ceny jednostkowe będą rozliczane
powykonawczo według rzeczywistego zużycia. Materiały te zostaną wykazane w rozliczanych
zleceniach z uwzględnieniem ich ilości, ceny, narzutami kosztów zakupu oraz wskazaniem miejsca
zabudowy. Wycena materiałów dostarczanych przez Wykonawcę będzie nie wyższa od cen średnich
materiałów publikowanych w aktualnym informatorze SEKOCENBUD dla województwa
dolnośląskiego lub dla materiałów nie ujętych w informatorze w oparciu o udokumentowane ceny
zakupu zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego.
6.5







6.6











Wykaz materiałów dostarczanych przez Wykonawcę, których wartość wchodzi w cenę
jednostkową operacji remontowej:
wszystkie materiały pomocnicze, materiały ustalające, taśmy do osiowania,
materiały ścierne, elektrody, drut spawalniczy, gazy techniczne, pasty, luty,
czyściwa, rozpuszczalniki, odtłuszczacze, środki chroniące przed zapiekaniem, penetranty, farby,
kleje, silikony, materiały uszczelniające, spoiwa,
zaciski do lin, smarownice, odboje gumowe,
wkręty do metalu i drewna, zawleczki, materiały złączne (śruby, nakrętki, podkładki) do M16.
szczeliwa.
Wykaz materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę, które podlegają
fakturowaniu
według
faktycznego
zużycia
potwierdzone
przez
przedstawiciela
Zamawiającego:
wełna mineralna,
blacha ocynkowana,
elementy złączne i konstrukcyjne izolacji,
smary i oleje
farby i lakiery podkładowe i nawierzchniowe,
uszczelki do włazów, kołnierzy i pokryw,
elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) handlowe i odpowiednie do parametrów na
remontowanej instalacji powyżej M 16,
elementy armatury,
rurociągi i elementy rurociągów (łuki, zwężki, trójniki),
blachy stalowe,
kształtowniki stalowe, kratki vema.
Uwaga: Rodzaj, jakość, ilość i cena zakupionych materiałów powinna być wcześniej
zaakceptowana pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego.
6.7
Rozliczenie sprzętu
Wszelki sprzęt niezbędny do wykonania usługi zabezpieczy Wykonawca. Wartość pracy sprzętu
należy uwzględnić w cenie jednostkowej usługi.
Dla prac nie ujętych w ramach jednostkowych cen ryczałtowych i rozliczanych powykonawczo w
oparciu o uzgodnione stawki roboczogodziny brutto praca sprzętu wymagającego obsługi etatowej
będzie rozliczana według aktualnych cen średnich publikowanych w aktualnym informatorze
SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego.
28 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
6.8
Specyfikacja techniczna
Prace nie ujęte w tabelach „ Załącznika cenowego – zakres prac”
W przypadkach gdy „Załącznik cenowy – zakres prac” nie wymienia podobnego do zleconego rodzaju
prac stosowane będą następujące formy wynagrodzeń:
 wynagrodzenie kosztorysowe,
Wynagrodzenie kosztorysowe będzie ustalane w oparciu o katalogi KNR, ZKNC ZEC Service, ZRE,
KSNR, KNC, itp.
Robocizna rozliczana będzie w oparciu o uzgodnione stawki robocizny brutto dla poszczególnych
rodzajów robót zawierające wszystkie narzuty oraz materiały wykazane w pkt. 6.4.
Wycena materiałów dostarczanych przez Wykonawcę będzie nie wyższa od cen średnich materiałów
publikowanych w aktualnym informatorze SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego z
uwzględnieniem narzutu kosztów zakupu Kz. lub dla materiałów nie ujętych w informatorze w oparciu
o udokumentowane ceny zakupu zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego
Sprzęt Wykonawcy wymagający obsługi etatowej rozliczony będzie w oparciu o średnie ceny sprzętu
publikowane w aktualnym informatorze cenowym SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego.
29 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY.
1. Określenie Zakresu Prac, Opis Proponowanego Rozwiązania Technicznego I
Technologii Wykonania Robót.
Część techniczną oferty uważa się za kompletną jeżeli zawierać będzie informacje dot. wymagań
zawartych w Specyfikacji i wymagane w niniejszym punkcie ST, które należy zestawić zgodnie ze
strukturą podaną w tabeli cenowej stanowiącej załączniki cenowe do niniejszej specyfikacji SIWZ
2. Wykaz podwykonawców i producentów
Przyjęty do realizacji zakres prac wykonawca może realizować przy udziale podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie / umowie zakres prac, który zostanie zlecony
podwykonawcom, ponadto wykonawca winien w ofercie wskazać nazwy podwykonawców. Lista
podwykonawców oraz zakresy powierzonych im prac będą stanowiły załącznik do umowy.
Wykonawca może wystąpić o dodatkowego podwykonawcę lub zmianę podwykonawcy, który to musi
być zaakceptowany przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający (Inżynieria) ma prawo do
wykluczenia podwykonawcy w trakcie realizacji zlecenia jeżeli podwykonawca dopuścił się złamania
zasad bezpieczeństwa.
3. Referencje
Wykonawca przedstawi w ofercie referencje dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami
SIWZ.
Warunki techniczne udziału w postępowaniu
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków dotyczących posiadania wiedzy,
doświadczenia i dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania prac określonych w ST oferent przedstawi następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług dotyczących napraw, serwisowania i utrzymania ruchu urządzeń
maszynowni w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wraz z określeniem swej roli,
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartości, zakresu prac, terminu wykonania i klientów oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
2. Dysponowanie:
minimum 3 osobami posiadającymi świadectwo klasyfikacyjne typu „D”
minimum 12 osobami posiadającymi świadectwo klasyfikacyjne typu „E”
minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia spawalnicze UDT
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do odbioru rusztowań
minimum 3 osobami posiadającymi uprawnienia do montażu rusztowań
minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia UDT do obsługi dźwignic, suwnic,
wciągarek i wciągników
30 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
IV. WYTYCZNE DO PLANU BHP
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, BEZPIECZEŃSTWA
PRZECIWPOŻAROWEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOTYCZĄCE RUCHU
OSOBOWEGO I MATERIAŁOWEGO ORAZ OCHRONY ZAKŁADU
obowiązujące wykonawców realizujących zamówione przez KOGENERACJĘ S.A.
roboty na terenie KOGENERACJI S.A. oraz obowiązujące najemców pomieszczeń,
terenów oraz maszyn i urządzeń należących do KOGENERACJI S.A
Kierownik Robót/Prac Wykonawcy ma obowiązek sporządzić Plan BHP dla realizowanego zadania w
oparciu o Instrukcje INZ/INZ/10/0045AA Załącznik 2.5 Wytyczne do planu BHP z uwzględnieniem
zakresu zadania oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych przepisów lokalnych w miejscu
realizacji prac (np. przepisy obowiązujące w spółce.)
I. ZASADY OGÓLNE
1. Na terenie KOGENERACJI S.A. obowiązuje stosowanie przepisów prawa oraz wewnętrznych
aktów normatywnych, w tym procedur i instrukcji dotyczących jakości, bezpieczeństwa i
higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i
materiałowego oraz ochrony zakładu.
2. KOGENERACJA S.A. zapewnia wszystkim podmiotom działającym lub mającym siedzibę na
jej terenie dostęp do wymagań prawnych, niezbędnych do organizowania i prowadzenia prac
w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony
zakładu.
3. Podmioty działające lub mające siedzibę na terenie KOGENERACJI S.A. są zobowiązane
organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający wypadkom,
chorobom zawodowym, pożarom oraz degradacji środowiska.
4. Pracownicy podmiotów działających lub mającym siedzibę na terenie KOGENERACJI S.A.
oraz wykonawcy prac zleconych są zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska oraz przestrzegania
obowiązujących przepisów ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu.
5. Każdy pracownik (łącznie z kierownictwem) podmiotu wykonującego roboty dla
KOGENERACJI S.A. musi być przeszkolony w zakresie obowiązujących w KOGENERACJI
S.A. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad
ochrony środowiska., ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony na terenie zakładu.
Fakt odbycia szkolenia musi być pisemnie potwierdzony przez pracowników wykonawcy.
6. Wykonawca w przypadku zatrudniania podwykonawców jest zobowiązany do przekazania
podwykonawcom zapisów zawartych w niniejszym załączniku. Tym samym spoczywa na nim
odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych zapisów przez firmy podwykonawcze.
7. KOGENERACJA S.A. zastrzega sobie prawo kontroli poprzez odpowiednie służby podmiotów
działających lub mających siedzibę na jej terenie oraz ewentualnego wstrzymania prac (bez
odszkodowania oraz bez możliwości przedłużenia terminu realizacji prac z tego powodu),
jeżeli zostanie stwierdzone zagrożenie przestrzegania wyżej wymienionych przepisów.
8. KOGENERACJA S.A. zastrzega sobie możliwość usunięcia podmiotu ze swojego terenu i
zawieszenia współpracy bez odszkodowania w przypadku naruszenia przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad ochrony
środowiska., ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony na terenie zakładu.
II. ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP PRZEZ PODMIOTY
WYKONUJĄCE ROBOTY NA TERENIE KOGENERACJI S.A.
31 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
1. Przy wykonywaniu robót i usług obowiązują przepisy BHP, a w szczególności:
 zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U.03.169.1650);
 zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401);
 zapisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz.U.99.80.912);
 przepisy wewnątrzzakładowe:
- Instrukcja ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy w KOGENERACJI S.A., nr IO-BHP-01 z dnia 3103-2009 r.,
- Zakładowa instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych , nr IOBHP02 z dnia 30.03.2009 r.
- Zakładowa instrukcja Komputerowego systemu „PNP” wspomagającego proces organizacji pracy na
polecenie pisemne, nr IO-BHP-03 z dnia 09-04-2009 r.
2. Do obowiązków KOGENERACJI S.A. należy:
 koordynacja pracy wykonawców (w zakresie art. 208 Kodeksu pracy),
 przygotowanie miejsca pracy,
 wyznaczenie nadzorującego (w razie potrzeby),
 zaznajomienie kierującego zespołem oraz zespołu pracowników wykonawcy z
urządzeniami i warunkami bezpieczeństwa pracy.
 informowanie o zagrożeniach i ryzyku zawodowym, jakie wiąże się z wykonywaną pracą
oraz o występujących warunkach środowiska pracy.
 przeszkolenie pracowników wykonawcy zgodnie z p. I. ust. 5.
Szkolenie jest niezbędnym warunkiem otrzymania przepustki wejścia na teren KOGENERACJI
S.A.
3. Pracownicy podmiotów wykonujących prace na rzecz KOGENERACJI S.A. są zobowiązani do:
 noszenia kasków ochronnych na terenie KOGENERACJI S.A. w miejscach oznaczonych
stosownymi piktogramami.
 stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, w miejscach oznaczonych
stosownymi piktogramami,
 stosowania masek przeciwpyłowych w miejscach, w miejscach oznaczonych stosownymi
piktogramami,
 stosowania innych środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju występujących
zagrożeń,
 noszenia ubrań roboczych z nazwą firmy. Jeśli Wykonawca do realizacji prac określonych w
umowie zatrudnia podwykonawców, to jest zobowiązany zapewnić noszenie ubrań z nazwą
podwykonawcy lub też wyposażyć pracowników podwykonawcy w ubrania z nazwą
Wykonawcy.
Wszystkich pracowników Wykonawcy (łącznie z Kierownictwem) obowiązuje stosowanie
odpowiedniego obuwia roboczego na terenie KOGENERACJI S.A.
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
Niezbędne w celu rozpoczęcia pracy:
 analiza i ocena ryzyka związana z realizacją wykonywanych prac na terenie
KOGENERACJI S.A,
 wykaz wprowadzanych na teren KOGENERACJI S.A. maszyn, narzędzi oraz innego
sprzętu (w tym elektronarzędzi) wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że sprzęt jest
sprawny, bezpieczny, nie stwarza zagrożeń dla ludzi oraz informacją gdzie znajdują
się dokumenty potwierdzające (protokoły pomiarowe i atesty),
 karty charakterystyk substancji chemicznych wprowadzonych na teren
KOGENERACJI S.A.,
 plan „BIOZ” – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (o ile wynika z zakresu robót i
wymogów przepisów budowlanych),
 imienny wykaz osób zawierający numery i rodzaje kwalifikacji niezbędnych do
właściwej realizacji zadania (np. energetyczne, UDT, budowlane, spawalnicze,
32 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica

Specyfikacja techniczna
operatorów sprzętu, urzędu morskiego – nurkowie, itp.) oraz lista osób potwierdzająca
fakt odbycia szkolenia zgodnie z zapisami p. I. ust. 5.,
imienny wykaz osób zawierający potwierdzenie ważności badań lekarskich oraz
szkoleń bhp. (w/w dokumenty powinny być przedstawione przez Wykonawcę w
terminie przynajmniej tygodnia przed rozpoczęciem prac)
Niezbędne w celu zakończenia pracy:
oświadczenia Wykonawców i protokoły pomiarowe potwierdzające jakość wykonanych robót,
oświadczenia i protokoły pomiarowe stwierdzające brak zagrożeń dla ludzi,
oświadczenia, że odpady zostały zagospodarowane zgodnie z p. IV ust. 3 niniejszego
załącznika.
Podmioty używające w trakcie pracy spawarek są zobowiązane w szczególności:
 przeprowadzać okresowe badania spawarek wraz z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,
 wyłączać spawarki w czasie postoju dłuższego niż 5 minut
 prawidłowo podłączać przewody, w tym powrotny – spawalniczy
Pojazdy będące własnością wykonawców mogą poruszać się po terenie KOGENERACJI S.A. po
uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, przestrzegając na całym terenie KOGENERACJI S.A.
maksymalnej prędkości wynoszącej 15 km/godz., a w halach 5 km/godz. Obowiązuje przestrzeganie
zasad Kodeksu Drogowego. Ponadto w EC Wrocław wprowadza się zakaz poruszania się wózkami
akumulatorowymi wzdłuż ściany budynku maszynowni (poz. „0 m”) gdzie rozlokowane są stacje
wodorowe.
Podmioty wykonujące prace na terenie KOGENERACJI S.A. mają prawo wystąpić do odpowiednich
służb KOGENERACJI S.A. o udostępnienie informacji o pomiarach czynników szkodliwych dla
zdrowia (hałas, zapylenie itd.) i wartościach NDS i NDN, występujących na tych stanowiskach pracy,
na których KOGENERACJA S.A. wykonuje pomiary.
Upoważnieni przedstawiciele podmiotów pracujących na terenie KOGENERACJI S.A. są zobowiązani
do informowania Dyżurnego Inżyniera Ruchu (DIR) oraz służby BHP KOGENERACJI S.A. o każdym
wypadku przy pracy w dniu, w którym zdarzył się wypadek oraz do zabezpieczenia miejsca wypadku.
Również o zaistniałym zdarzeniu powinien zostać niezwłocznie powiadomiony Inspektor Nadzoru.
KOGENERACJA S.A. deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielenie
wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku powstałego na jej
terenie.



III.
ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PRZEZ
PODMIOTY WYKONUJĄCE ROBOTY NA TERENIE KOGENERACJI S.A. ORAZ INNE PODMIOTY
DZIAŁAJĄCE NA TYM TERENIE.
1. Każdy podmiot prowadzący działalność na terenie KOGENERACJI S.A. ma obowiązek
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:
 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (J.t.: Dz. U. z 2002. Nr 147,
poz..1229,.zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100,
poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz.
1015, z 2009 r. Nr 11, poz. 59),
 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118: zm.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz.
880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr
206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz.
206),
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 80, poz.563),
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030),
przepisów wewnętrznych: Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego EC Wrocław i EC Czechnica.
2. Wszystkie podmioty prowadzące na terenie KOGENERACJI S.A. jakąkolwiek działalność
zobowiązane są do użytkowania i utrzymania budynków, urządzeń, maszyn oraz składowisk w
stanie zabezpieczającym przed powstaniem pożaru.
33 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
3. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zakazane jest wykonywanie czynności, które
mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, inne miejscowe zagrożenia lub utrudnienie
prowadzenia akcji ratunkowej lub ewakuacji, a w szczególności:
używanie otwartego ognia w strefach zagrożonych wybuchem oraz miejscach występowania
zagrożenia pożarowego,
palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod
palnymi ścianami budynków, posiadających otwory okienne lub inne,
ustawianie na klatkach schodowych i drogach ewakuacyjnych jakichkolwiek przedmiotów
utrudniających ewakuację,
zastawianie dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych,
rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od
obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym
dopuszczalne jest wykonanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w
budowanych obiektach, a w pozostałych - jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie przeznaczone do
tego celu podgrzewacze.
4. Prowadzenie na terenie KOGENERACJI S.A. prac spawalniczych i innych z użyciem otwartego
ognia może się odbywać tylko za wiedzą pracowników dozoru KOGENERACJI S.A. oraz przy
przestrzeganiu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy w KOGENERACJI S.A.
5. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się
dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, a w
szczególności zabrania się:
 użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,
 korzystania z uszkodzonych instalacji urządzeń elektrycznych i gazowych,
 włączania do sieci takiej ilości urządzeń elektrycznych, że jednoczesny łączny pobór energii
elektrycznej może wywołać przeciążenie,
 pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych
do ciągłej eksploatacji,
 zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników i innych
urządzeń elektrycznych,
 pozostawianie po zakończeniu pracy nie wyłączonego dopływu prądu elektrycznego w
magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych itp.,
 przechowywania butli napełnionych gazem palnym (propan-butan) o masie ładunku ponad 11
kg w pomieszczeniach wewnątrz budynków, w których temperatura przekracza 35°C.
6. Podmiotom wykonującym prace na terenie KOGENERACJI S.A. zabrania się dokonywania
samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy
dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej.
7. Ponadto zabrania się:
 pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn lub urządzeń technicznych nie oczyszczonych z
pyłów, kurzu, smarów palnych, odpadów produkcyjnych itp.,
 przechowywanie w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwopalnych w ilościach
większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe,
 pozostawianie czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych materiałów bez zabezpieczenia ich
w zamkniętych naczyniach z materiałów niepalnych,
 przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
 przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji,
których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch.,
 ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach kanałów kablowych i w odległości
mniejszej niż 15m od nich (dotyczy również kominów wentylacyjnych i wyjść ewakuacyjnych
tuneli kablowych).
8. Najemcy pomieszczeń, terenów, maszyn i urządzeń KOGENERACJI S.A. są obowiązani
zaopatrzyć się w sprzęt przeciwpożarowy, który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu.
Szczegółowe zasady zaopatrzenia budynków w sprzęt przeciwpożarowy określa rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 06.80.563).
34 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
IV.
ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA
PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ROBOTY NA TERENIE KOGENERACJI S.A. ORAZ INNE
PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA TYM TERENIE
1. Podmioty działające i mające siedzibę na terenie KOGENERACJI S.A. oraz wykonawcy robót
zleconych są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony środowiska i obowiązujących w tym
zakresie wymagań przepisów wewnętrznych, a w szczególności:
 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, (Dz. U. 08.25.150
tekst jednolity, ze zm.),
 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 07.39.251 – tekst jednolity ze
zm.),
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym –
(Dz. U. 05.180.1495),
 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 07.42.276),
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 06.30.213),
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 04.192.1968),
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 06.137.984),
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w
zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 05.263.2202),
 Instrukcji gospodarowania odpadami w KOGENERACJI S.A.,
 niniejszego Załącznika.
2. Podmiot świadczący usługi na rzecz KOGENERACJI S.A. ponosi pełną odpowiedzialność za
naruszenie zasad ochrony środowiska oraz jest zobowiązany na własny koszt do usuwania
skutków degradacji środowiska, w tym rekultywacji terenów zielonych.
3. Zgodnie z wymienionymi zasadami i zapisami wymagań prawnych, podmioty świadczące usługi
na rzecz KOGENERACJI S.A. oraz mające siedzibę na jej terenie zobowiązane są do:
W zakresie gospodarki odpadami:
 ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wytworzone przez siebie odpady,
 postępowania z odpadami w sposób uzgodniony z inspektorem nadzorującym prace
ze strony KOGENERACJI S.A.,
 nie składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, organizowania
„dzikich wysypisk" na terenie KOGENERACJI. S.A. (w przypadku stwierdzenia
takiego postępowania podmiot będzie zobowiązany do usunięcia wszystkich
zgromadzonych w ten sposób odpadów na własny koszt),
 nie gromadzenia odpadów w pojemnikach należących do KOGENERACJI S.A.,
 nie spalania na terenie KOGENERACJI S.A. jakichkolwiek odpadów,
 wywiezienia odpadów z terenu KOGENERACJI S.A. we własnym zakresie (wyjątek
stanowią odpady, których sposób zagospodarowania został określony odmiennie w
umowie na wykonanie określonych usług, zawartej z KOGENERACJĄ S.A.),
 wywiezienia odpadów z terenu KOGENERACJI S.A. we własnym zakresie,
wytwarzanych podczas świadczenia usług dla innych niż KOGENERACJA S.A.
podmiotów gospodarczych,
 zgodnie ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 07.39.251) uzyskanie
wymaganego prawem zezwolenia na wytwarzanie odpadów na terenie powiatu
wrocławskiego, jeżeli umowa nie wskazuje, że wytwórcą odpadów jest
KOGENERACJA S.A.,
 w przypadku nie posiadania takiego zezwolenia, przedstawienie umowy lub umów
zawartych z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz wytwórcy odpadów, wraz ze
stosownymi decyzjami posiadanymi przez te podmioty,
 umożliwienia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i ich ewidencji przez
upoważnionych pracowników Działu Bezpieczeństwo i Środowisko (BS)
KOGENERACJI S.A.,
35 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica


Specyfikacja techniczna
przesłania do Działu Bezpieczeństwo i Środowisko (BS) kopii kart ewidencji i
przekazania odpadów,
określenia przed rozpoczęciem pracy w „Protokole dokonanych uzgodnień i
przekazania wykonawcy miejsca pracy – terenu robót” (zał. nr 8 do Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy) rodzajów, ilości i sposobu postępowania z
wytwarzanymi odpadami oraz posiadanych zezwoleń w zakresie wytwarzania
odpadów.
W zakresie ochrony wód:
 nie wprowadzania do kanalizacji zakładowej substancji niebezpiecznych i wód zawierających
takie substancje lub wylewania ich na terenie KOGENERACJI S.A.,
 odprowadzania ścieków poprodukcyjnych do urządzeń oczyszczania i kanalizacji
KOGENERACJI S.A. każdorazowo po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Bezpieczeństwo i
Środowisko,
 nie zanieczyszczania stref ochronnych ujęć wody, punktów zrzutowych ścieków zakładowych i
ich najbliższego otoczenia,
W zakresie ochrony gleby i powierzchni ziemi:
 ochrony gleby i powierzchni ziemi, przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi (np. olejami smarowymi, olejami opałowymi) lub innymi produktami
zawierającymi składniki niebezpieczne,
 składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót w miejscach i w sposób
uzgodniony z inspektorem nadzorującym prace ze strony KOGENERACJI S.A.,
 usuwania materiałów zbędnych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robót,
 utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie oraz oczyszczania
dróg zabrudzonych własnym sprzętem,
 prowadzenia działań nie powodujących niszczenie trawników, zieleni (jeżeli taka konieczność
wystąpi wówczas podmiot prowadzący roboty zobowiązany jest przywrócić zdegradowany
teren do stanu pierwotnego).
W zakresie emisji hałasu i promieniowania jonizującego:
 nie stosowania urządzeń emitujących nadmierny hałas i / lub wibracje,
 nie stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez
uzgodnień z właściwymi organami administracji (w tym Państwową Inspekcją Sanitarną,
Służbą Ochrony Radiologicznej).
4. Zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z posiadanymi przez KOGENERACJĘ S.A.
decyzjami właściwych organów administracji, określającymi warunki korzystania ze środowiska.
5. Jeżeli w wyniku prowadzonej działalności podmiot spowoduje nadzwyczajne zagrożenie
środowiska, tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zanieczyszczenie
środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy podmiotu
zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o zaistniałym zdarzeniu Dyżurnego
Inżyniera Ruchu – EC Wrocław: tel. 071/32-38-206 lub 071/32-38-320 lub 071/32-38-322; EC
Czechnica tel. 071/32-37-540 oraz natychmiastowego przystąpienia do działań zmierzających do
ograniczenia skutków zdarzenia (awarii) i uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez
służby KOGENERACJI S.A.
6. Zastrzega się prawo obciążenia podmiotu, którego działalność wpływa na wzrost opłat
KOGENERACJI S.A. za korzystanie ze środowiska, kwotami proporcjonalnymi do wielkości ww.
wpływu. Powyższe ma zastosowanie także dla obciążenia kosztami prowadzenia akcji ratowniczej
przez służby KOGENERACJI S.A., zmierzającej do ograniczenia lub usunięcia skutków zdarzenia
środowiskowego lub awarii.
V.
ZASADY DOTYCZĄCE RUCHU OSOBOWEGO I MATERIAŁOWEGO ORAZ OCHRONY
ZAKŁADU.
W KOGENERACJI S.A. stosowane są wprowadzone obowiązującą „Instrukcją ruchu osobowego i
materiałowego w KOGENERACJI S.A.” zasady poruszania się po terenie zakładów.
W KOGENERACJI S.A. wszyscy pracownicy / podwykonawcy / są traktowani na tych samych
zasadach, a w szczególności:
36 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
RUCH OSOBOWY.
 wszystkie osoby wchodzące na teren Spółki zobowiązane są posiadać identyfikatory
elektroniczne wystawiane na wniosek pracownika KOGENERACJI S.A. koordynującego
realizację umowy,
 w czasie godzin pracy osoby zatrudnione na stanowiskach funkcyjnych oraz interesanci winni
posiadać na widocznym miejscu identyfikatory elektroniczne, a pozostałe osoby poruszają się
w odpowiednio oznakowanych ubraniach roboczych,
 w miejscach niebezpiecznych lub dodatkowo oznakowanych tablicami ostrzegawczymi
obowiązuje noszenie kasków ochronnych.
RUCH SAMOCHODOWY.
 wjazd samochodem na teren wewnętrzny / zamknięty/ Spółki odbywa się w oparciu o
przepustki samochodowe stałe lub jednorazowe,
 przy wjeździe lub wyjeździe z terenu Spółki kierowca powinien bez wezwania pracownika
ochrony okazać przepustkę samochodową oraz zarejestrować swój wjazd za pomocą
identyfikatora elektronicznego. W pojeździe firmy obcej na teren Spółki może wjechać tylko 1
osoba- kierowca samochodu. Pasażerowie muszą wysiąść przed bramą i udać się do portierni
celem uzyskania identyfikatora elektronicznego,
 miejsce parkowania oraz rejon prac musi być uzgodniony z właściwym inspektorem nadzoru
ze strony KOGENERACJI S.A.,
 zabrania się parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych, halach remontowych i
produkcyjnych, drogach przeciwpożarowych oraz pomiędzy obiektami infrastruktury
technicznej Spółki,
Za transport materiałowy na terenie KOGENERACJI S.A., w tym jego zarejestrowany wjazd i
poruszanie się po terenie zakładu zgodnie z obowiązującą Instrukcją, odpowiada kierownik firmy
obcej, a w razie jego nieobecności właściwy specjalista ds. nadzoru.
UPRAWNIENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY OCHRONY.
Pracownicy ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych
obiektów i obszarów Spółki mają prawo do:
 ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub obiektach chronionych oraz
legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
 wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku
uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru albo stwierdzenia zakłócania
porządku,
 ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
 stosowania środków przymusu bezpośredniego, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych
ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony; pracownik ochrony może stosować
środki przymusu bezpośredniego wyłącznie wobec osób uniemożliwiających wykonywanie
przez niego zadań określonych ustawowo,
 zatrzymania i odmowy wpuszczenia na teren Spółki osoby usiłującej wnieść alkohol lub wobec
której, na podstawie towarzyszących okoliczności, istnieje uzasadnione podejrzenie, iż stawiła
się do pracy po spożyciu alkoholu lub spożywała alkohol w czasie pracy. Pracownik ochrony
jest obowiązany zawiadomić przełożonego osoby zatrzymanej,
 zatrzymana osoba, w celu udowodnienia swojej trzeźwości, ma prawo żądać
przeprowadzenia badania zawartości alkoholu w organizmie. KOGENERACJA S.A. zapewni
natychmiastowe wykonanie badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zatrzymana osoba może żądać przeprowadzenia badania w obecności osoby trzeciej,
 pracownik ochrony ma obowiązek przeprowadzenia badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu przy użyciu probierza trzeźwości na żądanie zatrzymanego. Z
przebiegu badania sporządza się protokół z opisem okoliczności uzasadniających
przeprowadzenie badania.
37 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
V. OGÓLNA SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ NA TERENIE ZAKŁADU
Ogólna Specyfikacja podkreśla zakresy odpowiedzialności jak również oczekiwany sposób
zachowania związany z działalnością „na terenie zakładu” które to zasady Dostawcy / Wykonawcy lub
Podwykonawcy będą musieli wdrożyć w wypadku podpisania umowy ze spółkami Grupy EDF
POLSKA. Kontrahent będzie w szczególności odpowiadał, aby zawarte w tych specyfikacjach
wymagania zostały przekazane podwykonawcom zaangażowanym w realizację projektu na placu
budowy.
Wszystkie ogólne przepisy (kodeks pracy), a zwłaszcza przepisy odnoszące się do azbestu i prac na
wysokościach muszą być sumiennie respektowane.
Roboty w zakresie elektryki będą realizowane przez wykwalifikowanych i upoważnionych do tego
pracowników, z poszanowaniem norm
Roboty pod napięciem są ściśle zakazane.
Warunki interwencji w uruchomionych instalacjach muszą być zgodne ze Zbiorem Zaleceń dla
Pracowników zdefiniowanym przez KOGENERACJĘ S.A.
Każda interwencja na budowli wymaga uzyskania specjalnego zaświadczenia – polecenia na pracę
wydawanego przez elektrownię.
Koordynacja w zakresie bezpieczeństwa na placu budowy może być realizowana:
- w przypadku prac na działającej instalacji za koordynację interwenientów odpowiedzialna jest osoba
zajmująca się eksploatacją urządzenia.
Wykonawca dostarcza cały Sprzęt Ochrony Osobistej niezbędny dla jego pracowników i dostosowany
do każdego stanowiska pracy (kask, rękawice, obuwie ochronne, okulary, nauszniki,…).
W ten sam sposób każdy podwykonawca Kontrahenta wyposaża pracowników, dla których jest
pracodawcą.
Noszenie kasku i obuwia ochronnego jest obowiązkowe na placu budowy, ten wymóg dotyczy również
gości.
Wszyscy pracownicy i goście są zobowiązani nosić okulary. Wykonawca i jego podwykonawcy
dostosują się do tych wymogów.
Należy przypomnieć, że porządek na placu budowy jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa.
Korzystanie ze źródeł radioaktywnych (na przykład w celu przeprowadzenia kontroli spoin) jest
określone przepisami i wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia.
Kontrolerzy (osoby z nadzoru lub pracownicy KOGENERACJI S.A.) będą mieli prawo zatrzymania
robót, jeżeli uznają, że warunki bezpieczeństwa nie są satysfakcjonujące, oraz za każdym razem,
kiedy dojdzie do wypadku.
Roboty będą wznowione dopiero po przywróceniu prawidłowej sytuacji. Koszty wynikające z takiego
zatrzymania budowy lub stanowiska pracy będzie ponosił kontrahent.
Terminy kontraktowe nie ulegają zmianie w wyniku zatrzymania budowy lub stanowiska pracy.
Powtarzające się nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, organizacji miejsc budowy oraz
nieprawidłowe, nieprzyzwoite czy porywcze zachowania mogą prowadzić do czasowego bądź
definitywnego wykluczenia danego pracownika z miejsca realizacji projektu.
W przypadku powtarzających się uchybień w zakresie bezpieczeństwa przewidziane są kary
finansowe. Poziom finansowy jest wskazany w części handlowej kontraktu. Zasada kar oparta na
stwierdzeniu nieprawidłowości jest następująca:
- pierwsze nieprzestrzeganie zasad wiąże się z otrzymaniem pisemnych uwag (1-szy poziom),
- drugie nieprzestrzeganie zasad wiąże się z niewielką karą (2 poziom),
- trzecie nieprzestrzeganie zasad wiąże się z większymi karami (3 poziom).
38 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
-
Specyfikacja techniczna
Przez cały okres realizacji zadania Dyrekcja Techniczna nadzoruje działania względem
Wykonawcy i jego podwykonawców w zakresie jakości, bezpieczeństwa, postępu
technicznego, środowiskowego.
Szczegółowe zasady wpisane zostały w rozdziale „II WYMAGANIA OGÓLNE” w punkcie
„3 Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy”.
VI. ZAŁĄCZNIKI POZOSTAŁE
1.
2.
3.
4.
5.
Załącznik nr 1,2,3,4,5,6 - Wycena prac objętych przedmiotem zamówienia
Załącznik nr 7 - Wzór - Zlecenie Wykonania Usług
Załącznik nr 8 - Wzór – Protokół Odbioru Usług
Załącznik nr 11 - Wykaz przedstawicieli Zamawiającego
Załącznik nr 12 - Szczególne wymagania dotyczące zasad bezpieczeństwa i organizacji prac
realizowanych przez firmy zewnętrzne.
Załącznik cenowy nr 1 MASZYNOWNIA, GOSPODARKA WODNO-CHEMICZNA, CZŁONY
CIEPŁOWNICZE w EC Wrocław i EC Czechnica
39 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 1A ARMATURA I RUROCIĄGI
Tab.1
ARMATURA DO 4MPA I RUROCIĄGI
ILOŚĆ
JM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Remont zaworu(zasuwy) do Dn 50
Remont zaworu(zasuwy) Dn 65-100
Remont zaworu(zasuwy) Dn 125- 200
Remont zaworu(zasuwy) Dn 250-500
Remont zaworu(zasuwy) Dn 600-800
Regeneracja pow.uszcz.zaworu do Dn 50
Regeneracja pow.uszcz.zaworu Dn 65-100
Regeneracja pow.uszcz.zaworu Dn 125-200
Regeneracja pow.uszcz.zaworu Dn 250-500
Regeneracja pow.uszcz.zaworu Dn 600-800
Uszczelnienie dław.zaworu/zasuwy do Dn 50
Uszczelnienie dław.zaworu/zasuwy Dn 65-100
Uszczelnienie dław.zaworu/zasuwy Dn 125-200
Uszczelnienie dław.zaworu/zasuwy Dn 250-500
Uszczelnienie dław.zaworu/zasuwy Dn 600-800
Uszczelnienie dzw.zaworu/zasuwy do Dn 100
Uszczelnienie dzw.zaworu/zasuwy Dn 125-250
Uszczelnienie dzw.zaworu/zasuwy Dn 300-500
Uszczelnienie poł.kołn.kadłub/pokr.do Dn 100
Uszczelnienie poł.kołn.kadłub/pokr.Dn 125-250
Uszczelnienie poł.kołn.kadłub/pokr.Dn 300-500
Uszczelnienie poł.kołn.kadłub/pokr.Dn 600-800
Uszczelnienie połącz.kołnierz.do Dn 100
Uszczelnienie połącz.kołnierz.Dn 125-250
Uszczelnienie połącz.kołnierz.Dn 300-500
Uszczelnienie połącz.kołnierz.Dn 600-800
Przegląd napędu elektromech.do 15 kGm
Przegląd napędu elektromech.do 40 kGm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
mb
mb
mb
mb
mb
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
Przegląd napędu elektromech.> 40 kGm
Remont napędu elektromech.do 15 kGm
Remont napędu elektromech.do 40 kGm
Remont napędu elektromech.powyżej 40 kGm
Punkt.nieszcz.na ruroc.o śr.do 50mm
Punkt.nieszcz.na ruroc.o śr.do 76-133mm
Punkt.nieszcz.na ruroc.o śr.do 150-250mm
Punkt.nieszcz.na ruroc.o śr.do 276-324mm
Wymiana rurociągu 16-44,5mm
Wymiana rurociągu 51-89mm
Wymiana rurociągu 96-108mm
Wymiana rurociągu 133-159mm
Wymiana rurociągu 186-273mm
Uszcz./wymiana-armatura z poł.gwint.<=1"
Uszcz./wymiana-armatura z poł.gwint.>1"
Wymiana uszczel. przepustnicy do DN 200
jw. lecz (do DN 400)
jw. lecz (do DN 500)
jw. lecz (do DN 700)
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
5/5
5/5
3/3
3/3
2/2
3/2
3/2
3/2
3/2
2/2
10/10
10/10
10/10
CENA N
CENA
N+4
Wartość
N
5/5
3/3
7/7
5/5
5/5
10/12
10/12
5/5
5/5
12/10
8/12
8/12
3/3
3/3
3/3
2/3
2/3
2/2
2/2
15/16
12/10
12/10
12/12
8/10
8/10
12/10
12/10
5/5
3/3
3/3
5/5
3/3
2/2
1/2
40 / 58
Wartość
N+4
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
48
49
50
51
52
Przesmarowanie zaw. kulowego (Dn400-700)
Wymiana membrany wydmuchu turbiny 7C50
Remont wodowskazu ZWZ
Usunięcie nieszczel. głowicy wodowsk.
Remont wodowskazu z rurką szklaną
1
1
1
1
1
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
Specyfikacja techniczna
3/2
2/2
3/2
2/2
3/2
SUMA
ARMATURA POWYŻEJ 4MPA
Tab.2
ILOŚĆ
JM
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
1
Remont armatury do DN 32
1
SZT
3/3
2
jw lecz (DN 40 - DN 80)
1
SZT
3
jw lecz (DN 100 - DN 150)
1
SZT
2/2
2/2
4
jw lecz (DN 200 - DN 250)
1
SZT
1/2
5
Przedławienie armatury do DN 32
1
SZT
6
jw lecz (DN 40 - DN 80)
1
SZT
4/2
4/2
7
jw lecz (DN 100 - DN 150)
1
SZT
4/2
8
jw lecz (DN 200 - DN 250)
1
SZT
2/1
9
Wymiana uszczelki na dzwonie do DN 150
1
SZT
5/2
10
jw lecz(DN 200 - DN 250)
1
SZT
2/2
11
12
Wspawanie zaworu bez wyżarzania DN 25
Wspawanie zaworu z wyżarzaniem DN 25
1
1
SZT
SZT
4/2
13
Wspawanie zaworu bez wyżarzania DN 50
1
SZT
2/2
CENA N
CENA
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
3/2
SUMA
Tab.3
1
2
PRECE WARSZTATOWE PRZY ARMATURZE
Regeneracja powierzchni uszczelniającej
grzyba zaworu zaporowego przez obróbkę
mechniczną do DN 32
jw lecz (DN 40 - DN 65)
ILOŚĆ
JM
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
1
SZT
2/2
1
SZT
1/2
1
SZT
1/2
1
SZT
15/15
5
jw lecz (DN 65 - DN 100)
Demontaż i montaż armatury kołnierzowej
z rurociągu do DN 100
jw. lecz (DN 100 - DN 250)
1
SZT
5/3
6
jw. lecz (DN 250 - DN 500)
1
SZT
3/2
7
jw. lecz (powyżej DN 500)
1
SZT
1/1
3
4
CENA N
CENA
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
SUMA
Załącznik nr 1B PRACE IZOLACYJNE I RUSZTOWANIOWE
Tab.1
RUSZTOWANIA
ILOŚĆ
JM
Szacowana
ilość / rok
CENA N
CENA
N+4
41 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
[N/N+4]
1
2
3
4
5
6
7
Montaż/demont.ruszt.rur.zew.kotła do 5m
Montaż/demont.ruszt.rur.zew.kotła do 20m
Montaż/demont.ruszt.rur.zew.kotła do 10m
Montaż/demont.podestu remontowego
Montaż/demont.podestu wysuwanego
Montaż/demont.ruszt.warszawskiego do 5m
Montaż/demont.ruszt.warszawskiego do 10m
1
1
1
1
1
1
1
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
75/50
75/50
75/50
75/50
75/50
10/10
10/10
SUMA
Tab.2
1
2
3
4
5
6
7
8
IZOLACJE TERM. NISKOTEMP.(DO 150 ST.C)
Z wełny miner.na ruroc.do 133 gr.izol.50
Z wełny miner.na ruroc.do 133gr.izol.100
Z wełny miner.na ruroc.>133 gr.izol.50
Z wełny miner.na ruroc.>133 gr.izol.100
Z wełny miner.ściany płask.(gr.izol.50)
Z wełny miner.ściany płask.(gr.izol.100)
Z wełny miner.ściany płask.(gr.izol.150)
Z wełny miner.ściany płask.(gr.izol.200)
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
1
1
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
75/75
75/75
75/75
75/75
75/75
75/75
25/25
25/25
CENA N
CENA
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
Wartość
SUMA
Tab.3
1
2
3
4
IZOLACJE TERM. WYSOKOTEMP.(>150
ST.C)
Z wełny miner.na ruroc.do 133 gr.izol.50
Z wełny miner.na ruroc.do 133gr.izol.100
Z wełny miner.na ruroc.>133 gr.izol.50
Z wełny miner.na ruroc.>133 gr.izol.100
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
M2
M2
M2
M2
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
75/75
75/75
75/75
75/75
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.4
1
2
3
4
5
6
7
8
PRACE IZOLACYJNE
Demontaż izol.z wełny mineral.i oczyszcz
Dem/napr/mont.kaptura na armat.do 100mm
Dem/napr/mont.kapt.na armat.do 125-250mm
Dem/napr/mont.kapt.na armat.do 250-350mm
Dem/napr/mont.płasz.z bl.ocynk.na ruroc.
Dem/napr/mont.płasz.z bl.ocynk.ścian pł.
Wykonanie płaszcz.z blachy na rur/kolano
Wykonanie płaszcz.z blachy na pow.płaską
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
1
1
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
75/75
75/75
75/75
50/50
50/50
CENA N
CENA
N+4
50/50
25/25
25/25
SUMA
Załącznik cenowy nr 3 GOSPODARKA OLEJEM OPAŁOWYM EC Wrocław
Tab.1 Armatura do 4Mpa i rurociągi
ILOŚĆ
JM
Szacowana
CENA N
CENA
42 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Przegląd i dławienie armatury DN 15
Remont armatury DN 15
Przegląd i dławienie armatury DN 20
Remont armatury DN 20
Przegląd i dławienie armatury DN 25
Remont armatury DN 25
Przegląd i dławienie armatury DN 40
Remont armatury DN 40
Przegląd i dławienie armatury DN 50
Remont armatury DN 50
Przegląd i dławienie armatury DN 65
Remont armatury DN 65
Przegląd i dławienie armatury DN 125
Remont armatury DN 125
Przegląd i dławienie armatury DN 150
Remont armatury DN 150
Remont zaworu regulacyjnego DN 50
Remont zaworu bezpieczeństwa DN 40
Remont zaworu bezpieczeństwa DN 150
Wymiana ruroc.mazutowego fi 57 + izolacja
Wymiana ruroc.parowego fi 32 + izolacja
Wymiana zaworu kołnierzowego DN=15-25
Wymiana zaworu kołnierzowego DN=32-50
Wymiana zaworu kołnierzowego DN=65-125
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
mb
mb
SZT
SZT
SZT
ilość / rok
[N/N+4]
5/5
2/2
3/3
2/1
8/2
2/2
8/2
2/1
6/1
1/1
5/1
1/1
5/1
1/1
5/1
1/1
4/2
2/1
1/1
5/3
8/4
4/2
4/2
3/1
Specyfikacja techniczna
N+4
N
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
SUMA
Załącznik cenowy nr 4 URZĄDZENIA MASZYNOWNI I GOSPODARKI WODNO-CHEMICZNEJ W
EC Wrocław i EC Czechnica
Tab.1
PODGRZEWACZE, CHŁODNICE
8
Usunięcie nieszczel. układu rurowego XW bloku
BC50
Usunięcie nieszczel. układu rurowego XN bloku
BC-100
Usunięcie nieszczel. śrub ankrowych XN bloku
BC-100
Usunięcie nieszczel. ukł. rurowego XA,XB bloku
BC-100
Usunięcie nieszczel. ukł. rurow. PC11,12 bloku
BC-50
Usunięcie nieszczel. ukł. rurowego WW bloku
BC-100
Usunięcie nieszczel. ukł. rur chł podci. PF-80
bloku BC-50
Usunięcie nieszczel. ukł.rurowego CT (BC100)
9
Czyszczenie chłodnicy oparów CT (BC100)
1
2
3
4
5
6
7
ILOŚĆ
JM
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
1
SZT
2/1
1
SZT
2/1
1
SZT
3/1
1
SZT
3/1
1
SZT
2/1
1
SZT
3/1
1
SZT
2/1
1
SZT
2/1
1
KPL
2/1
CENA N
CENA
N+4
43 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
10
Usunięcie nieszczel.Smocz. rob.BC-1,2,3
1
SZT
2/1
11
Czyszczenie chłodnicy wodoru BC-50
1
KPL
3/1
12
Czyszczenie chłodnicy wodoru BC-100
1
KPL
5/2
13
Rewizja głowicy rozbryzgowej OS,OC
1
KPL
1/2
Wymiana membrany zawor wydmuch. XA,XB
bloku BC-100
Wymiana membrany zawor wydmuch.PC-11,12
bloku BC-50
1
KPL
1/1
KPL
2/1
16
Czyszczenie chłodnicy oparów PF-80 (BC50)
1
KPL
3/2
17
Usunięcie nieszczel. XA, XB turbiny 7C50
1
KPL
3/2
18
Usunięcie nieszczel.chłodnicy oparów
1
KPL
50/2
19
Usunięcie nieszczel.pogrz.regeneracyjnego
1
KPL
3/2
20
Czysz osadnika-filtra siatkowego chł woda-woda
DN 400 (01CX)
1
KPL
2/1
14
15
1
Specyfikacja techniczna
SUMA
Tab.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
CHŁODNICE I FILTRY OLEJOWE
ILOŚĆ
JM
Usunięcie nieszczel. chł. ol. 1,2PZ1,2,3
Usunięcie nieszczel. chł.ol.smar.PZ11,12
Usunięcie nieszczel. chł.ol.rob.PZ11,12
Usunięcie nieszczel. chł.ol. 1,2PS1,2,3
Usunięcie nieszczel. chł.ol.smar. TG-1
Usunięcie nieszczel. chł.ol.uszcz.TG-1
Usunięcie nieszczel. chł.ol.smar. TG-2,3
Usunięcie nieszczel. chł.ol.uszcz.TG-2,3
Czyszczenie chłodnicy oleju 1,2PZ1,2,3
Czyszczenie chłodnicy oleju smar.PZ11,12
Czyszczenie chłodnicy oleju rob.PZ11,12
Czyszczenie chłodnicy oleju 1,2PS1,2,3
Czyszczenie chłodnicy oleju smar.TG-1
Czyszczenie chłodnicy oleju uszczel.TG-1
Czyszczenie chłodnicy oleju smar.TG2,3
Czyszczenie chłodnicy ol. uszczel.TG2,3
Czyszczenie filtra oleju pompy PZ11,12
Czyszczenie filtra oleju 1,2PZ1,2,3
Czyszczenie filtra oleju 1,2PS1,2,3
Czyszczenie filtra oleju uszczel. TG-1
Czyszczenie filtra oleju roboczego TG2,3
Czyszczenie filtra oleju smarnego TG2,3
Wymiana wkładu filtra bocznikowego na TG
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
Czyszczenie chłodnicy ol.smar.lub rob.
Czyszczenie płytowej chł.oleju PZ KSB
Czyszczenie filtra ol. rob. lub smar.TG
1
1
1
SZT
SZT
SZT
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
6/3
3/1
2/1
2/1
6/3
1/1
1/1
3/1
3/1
5/1
1/1
1/1
5/3
2/1
3/1
3/1
3/1
CENA N
CENA
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
3/1
4/1
4/1
3/1
2/1
1/1
4/1
1/1
2/1
SUMA
Tab.3
AKCELATOR
ILOŚĆ
JM
Szacowana
ilość / rok
CENA N
CENA
N+4
44 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
[N/N+4]
1
2
3
4
Usunięcie nieszczel. olej. przekładni
1
SZT
Czyszczenie mieszadła
Czyszczenie zbiorników osadów
Wymiana zaworu membranowego
1
1
1
SZT
SZT
SZT
1/1
1/1
1/1
1/1
SUMA
Tab.4
1
2
3
ILOŚĆ
JM
Wymiana odcinkowa rur siar. i mlecz.wap.
1
M
Czyszczenie zbiorników osadów
Wymiana zaworu membranowego
1
1
SZT
SZT
REAKTOR
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
1/1
1/1
3/2
CENA N
CENA
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
SUMA
Tab.5
1
2
3
4
ILOŚĆ
JM
Demontaż,montaż mieszadła,wymiana łożysk
1
SZT
Czyszczenie dawkowników
Demontaż i montaż silnika
Naprawa przekładni
1
1
1
SZT
SZT
SZT
DAWKOWNIKI WAPNA I SIARCZYNU
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.6
1
2
3
4
DOZOWNIKI WAPNA Z PODAJ. ŚLIMAK. I
WAGĄ
ILOŚĆ
JM
Przegląd podajnika ślimakowego
1
KPL
Czyszczenie, tarowanie, legalizacja wagi
Wymiana uszczelnienia workowego
Czyszczenie przepustnicy dozownika
1
1
1
KPL
SZT
SZT
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
2/1
2/1
2/1
2/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.7
1
2
3
4
ILOŚĆ
JM
Przegląd podajnika komorowego
1
KPL
Czyszczenie komory miesz,wymia. uszczel.
Czyszczenie filtrów powietrza
Usunięcie nieszczel. przew. pneumatyki
1
1
1
KPL
SZT
SZT
PODAJNIK KOMOROWY
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
2/1
2/1
2/1
2/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.8
1
2
3
ILOŚĆ
JM
Remont pompy
1
KPL
Wymiana uszczelnień mechanicznych
Demontaż i montaż silnika
1
1
SZT
SZT
ZESTAW HYDROFOROWY
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
2/1
2/1
2/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.9
SITO OBROTOWE
ILOŚĆ
JM
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
CENA N
CENA
N+4
45 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
1
2
3
4
5
Wymiana pasków klinowych
1
SZT
Demontaż i montaż zespołu filtracyjnego
Demontaż i montaż silnika
Wymiana łożysk wału
Odblokowanie sita, wymiana ściętego
bezpiecznika
1
1
1
KPL
SZT
KPL
2/1
2/1
2/1
2/1
1
SZT
2/1
Specyfikacja techniczna
SUMA
Tab.10
1
ZBIORNIKI Z WYKŁADZINĄ GUMOWĄ
Wymiana uszkodzonej powłoki ebonitowo2
gumowej za1m
ILOŚĆ
JM
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
1
M2
2/1
CENA N
CENA
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
Wartość
N
Wartość
N+4
SUMA
Tab.11
FILTRY ŻWIROWE, ZBIORNIKI KWASU,
ŁUGU, WODY
ILOŚĆ
JM
1
2
3
Otwarcie,zamknięcie włazu,wym. uszczelki
Wymiana dysz w dnie sitowym
Demontaż i montaż rusztu powietrznego
1
1
1
SZT
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
3/3
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
POMPA 1,2PZ1,2,3
Usunięcie nieszczel. na ukł. wody chł.
Usunięcie nieszczel. wody zapor.ssanie
Usunięcie nieszczel. wody zapor.tłocz.
Przegląd łożyska pompy lub silnika
Usunięcie nieszczel. na ukł. olejowym
Kontrola tarczy i przeciwtarczy
Regeneracja uszczelnienia mechanicznego
Wymiana uszczelnienia mech. str. ssąca
Wymiana uszczelnienia mech. str. tłoczna
Kontrola osiowania jednej pary wałów
Korekta osiowania jednej pary wałów
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SZT
SZT
SZT
KPL
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
POMPA 0PZ1,2
Usunięcie nieszczel. na ukł. wody chł.
Usunięcie nieszczel. wody zapor.ssanie
Usunięcie nieszczel. wody zapor.tłocz.
Przegląd łożyska pompy lub silnika
Usunięcie nieszczel. na ukł. olejowym
Kontrola tarczy i przeciwtarczy
Regeneracja uszczelnienia mechanicznego
Wymiana uszczelnienia mech. str. ssąca
Wymiana uszczelnienia mech. str. tłoczna
Kontrola osiowania jednej pary wałów
Korekta osiowania jednej pary wałów
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SZT
SZT
SZT
KPL
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
[N/N+4]
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
1/1
SUMA
46 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Tab.14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
POMPA 1,2PK1,2,3
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Usunięcie nieszczel. wody zaporowej
Przegląd łożyska ślizgowego pompy
Kontrola tarczy i przeciwtarczy
Regeneracja uszczelnienia mechanicznego
Wymiana uszczelnienia mech. strona ssąca
Wymiana uszczelnienia mech. str. tłoczna
Kontrola osiowania pompy
Korekta osiowania pompy
Remont awaryjny części przepływowej
Wymiana pompy (przekładka)
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SZT
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
Specyfikacja techniczna
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
1/2
1/2
1/2
1/2
SUMA
Tab.15
1
2
3
4
5
6
7
8
POMPA WODY SIECIOWEJ NC11,12
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana łożyska zewnętrnego
Wymiana łożyska wewnętrnego
Remont uszczelnienia mechanicznego
Wymiana uszczelnienia mech. zewnętrznego
Wymiana uszczelnienia mech. wewnętrznego
Wymiana wkładki sprzęgła
Osiowanie agregatu
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
1
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.16
1
2
3
4
5
6
7
8
POMPA WODY SIECIOWEJ PS11,12
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana łożyska zewnętrznego
Wymiana łożyska wewnętrznego
Remont uszczelnienia mechanicznego
Wymiana uszczelnienia mech. zewnętrznego
Wymiana uszczelnienia mech. wewnętrznego
Wymiana wkładki sprzęgła
Osiowanie agregatu
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
1
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POMPA WODY RUCHOWEJ PR13
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Remont łożyska - strona tłoczna
Remont łożyska - strona ssawna
Remont uszczelnienia mechanicznego
Wymiana uszczelnienia mech. str. tłoczna
Wymiana uszczelnienia mech. str. ssawna
Przegląd tarczy odciążającej
Remont pompy
Osiowanie agregatu
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.18
POMPA CIŚNIENIA STATYCZNEGO BC-1
ILOŚĆ
JM
Szacowana
CENA N
CENA
47 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
ilość / rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Remont łożyska - strona tłoczna
Remont łożyska - strona ssawna
Remont uszczelnienia mechanicznego
Wymiana uszczelnienia mech. str. tłoczna
Wymiana uszczelnienia mech. str. ssawna
Przegląd tarczy odciążającej
Remont pompy
Osiowanie agregatu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
Specyfikacja techniczna
N+4
N+4
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
SUMA
Tab.19
1
2
3
4
5
6
POMPY 1,2PF1,2; 1PD1,2 I ODWODNIEŃ
BC1
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Przedławienie pompy
Przegląd uszczelnienia mechanicznego
Przegląd części przepływowej
Remont pompy
Osiowanie pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
2/1
2/1
1/1
2/1
1/1
2/1
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.20
POMPA PR1,2,3,4,5; 1,2PF3,4; 2PD1,2
ILOŚĆ
JM
1
Przedławienie pompy
Przegląd uszczelnienia mechanicznego
Przegląd części przepływowej
Remont pompy
1
1
1
1
KPL
KPL
KPL
KPL
2
3
4
Szacowana
ilość / rok
2/1
2/1
2/1
2/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.21
WENTYLATOR OPARÓW 1,2WO1,2
ILOŚĆ
JM
1
Wymiana łożysk
Czyszczenie układu chłodzenia
Usunięcie nieszcz.układu chłodzenia
Centrowanie
Remont wentylatora
1
1
1
1
1
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
2
3
4
5
Szacowana
ilość / rok
2/1
2/1
2/1
2/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.22
1
2
3
WENTYLATOR CK1,2
Wymiana łożysk i rem.sprzęg. wał napęd.
Wymiana oleju w przekładni napędowej.
Centrowanie
ILOŚĆ
JM
1
1
1
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
2/1
2/1
2/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.23
POMPA WODY CHŁODZĄCEJ NT5,6
ILOŚĆ
JM
Szacowana
ilość / rok
CENA N
CENA
N+4
48 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
1
2
3
4
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana zespołu łożyskowego
Przedławienie pompy
Remont pompy
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
Specyfikacja techniczna
2/1
1/1
1/1
1/1
SUMA
Tab.24
1
2
3
4
POMPA CHŁODZĄCA 1,2PA1,2,3
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana zespołu łożyskowego
Przedławienie pompy
Remont pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
2/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.25
1
2
POMPA UZUPEŁNIANIA SIECI 65
WR(0,1,2PU)
Wymiana uszczelnienia mech.
Remont pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
SZT
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.26
1
POMPA ŚCIEKÓW BC1,2,3
Remont pompy
ILOŚĆ
JM
1
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.27
1
2
3
4
5
POMPA PRZEWAŁOWA NF1,2,3,4
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana zespołu łożyska nośnego
Wymiana łożysk wałów pompy
Przegląd uszczelnienia mechanicznego
Remont pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.28
1
2
3
4
5
6
7
8
POMPA 1,2PS1,2,3 (BC-100)
Usunięcie nieszcz.na ukł. wody chłodz.
Wymiana łożyska wewnętrznego pompy
Wymiana łożyska zewnętrznego pompy
Regeneracja uszczelnienia mechanicznego
Wymiana uszcz. mechanicznego
wewnętrznego
Wymiana uszcz. mechanicznego
zewnętrznego
Wymiana wkładki sprzęgła
Osiowanie agregatu
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
1
KPL
1
KPL
1
KPL
1
KPL
Szacowana
ilość / rok
3/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
1/1
1/1
1/1
SUMA
Tab.29
1
2
3
4
5
POMPA 1,2NC1,2,3 (BC-100)
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana łożyska wewnętrznego pompy
Wymiana łożyska zewnętrznego pompy
Regeneracja uszczelnienia mechanicznego
Wymiana uszczelnienia mech. wewnętrznego
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
3/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
49 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
6
7
8
Wymiana uszczelnienia mech. zewnętrznego
Wymiana wkładki sprzęgła
1
1
KPL
KPL
Osiowanie agregatu
1
KPL
Specyfikacja techniczna
1/1
1/1
1/1
SUMA
Tab.30
1
2
3
4
5
6
7
8
POMPA TYPU 30-B-30, 32-B-50, 35-B-63
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana łożyska wewnętrznego
Wymiana łożyska zewnętrznego
Regeneracja uszczelnienia mechanicznego
Wymiana uszczelnienia mech. wewnętrznego
Wymiana uszczelnienia mech. zewnętrznego
Przedławienie pompy
Osiowanie agregatu
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
3/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
SUMA
Tab.31
1
2
3
4
POMPA TYPU PX1,2
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana zespołu łożyskowego
Przedławienie pompy
Remont pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.32
1
2
3
4
5
POMPA TYPU 12 K 28
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana zespołu łożyskowego
Przedławienie pompy
Przegląd uszczelnienia mechanicznego
Remont pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.33
1
2
3
4
POMPA TYPU MultiTec MTC A150/02
Wymiana zespołu łożyska nośnego
Przegląd uszczelnienia mechanicznego
Remont pompy
Regeneracja uszczelnienia mechanicznego
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
KPL
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
1/1
SUMA
Tab.34
1
POMPA ZANURZENIOWA TYPU BIBO
Remont pompy
ILOŚĆ
JM
1
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.35
1
2
3
POMPY PRRÓŻNIOWE TYPU PW
Wymiana łożyska
Wymiana szczeliwa wału
Remont pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
KPL
KPL
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.36
POMPA TYPU 50Z2K-8
ILOŚĆ
JM
Szacowana
CENA N
CENA
50 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
ilość / rok
1
2
3
4
Demontaż i montaż silnika
Wymiana zespołu łożyskowego
Remont pompy
Rozsprzęglenie,zesprzęglęnie,osiowanie
1
1
1
1
SZT
KPL
KPL
KPL
Specyfikacja techniczna
N+4
N+4
1/1
1/1
1/1
1/1
SUMA
Tab.37
POMPA TYPU 100Z2K-8
ILOŚĆ
JM
1
2
Demontaż i montaż silnika
Remont pompy
1
1
SZT
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.38
1
2
3
ILOŚĆ
JM
Remont pompy
1
KPL
Wymiana uszczel. dystrybutora powietrza
Wymiana tłumika pompy
1
1
SZT
SZT
POMPA TYPU T200 PTT
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.39
1
2
3
ILOŚĆ
JM
Remont pompy
1
KPL
Wymiana uszczelnień
Demontaż i montaż silnika
1
1
SZT
SZT
POMPA TYPU 100 KCZ
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.40
1
2
3
ILOŚĆ
JM
Remont pompy
1
KPL
Wymiana uszczelnień
Demontaż i montaż silnika
1
1
SZT
SZT
POMPY TYPU 32 KCZ, 50 KCZ
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.41
1
2
3
ILOŚĆ
JM
Remont pompy
1
KPL
Wymiana uszczelnień
Demontaż i montaż silnika
1
1
SZT
SZT
POMPA TYPU KMZ
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.42
1
2
3
ILOŚĆ
JM
Remont pompy
1
KPL
Przegląd ułożyskowania
Demontaż i montaż silnika
1
1
KPL
SZT
POMPA TYPU PSR
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.43
1
2
3
POMPY DOZUJĄCE TYPU 2PAE, 2PAX
ILOŚĆ
JM
Remont pompy
1
KPL
Przegląd ułożyskowania
Demontaż i montaż silnika
1
1
KPL
SZT
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
51 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Tab.44
1
2
3
POMPY DAWKUJĄCE MEMBRANOWE
ILOŚĆ
JM
Remont pompy
1
KPL
Przegląd ułożyskowania
Wymiana membrany
1
1
KPL
SZT
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
Specyfikacja techniczna
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.45
1
2
3
4
5
6
7
8
ILOŚĆ
JM
Usunięcie nieszczel. na wodziechłodzącej
Przedławienie pompy
Wymiana uszczelnienie mech.str.ssąca
Wymiana uszczelnienie mech.str.tłoczna
1
1
1
1
KPL
SZT
SZT
SZT
Przegląd łożyska pompy lub silnika
Usunięcie nieszczel. na układzie olej.
Usunięcie nieszczel. na osłonie sprzęgła
Osiowanie pompy lub silnika
1
1
1
1
SZT
SZT
SZT
KPL
POMPA TYPU HDG-6m(KSB)
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.46
POMPA HGM4/7
ILOŚĆ
JM
1
Czyszczenie sita
1
SZT
Szacowana
ilość / rok
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.47
1
2
3
POMPA TYPU 20K37A
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Przegląd i wymiana łożyska
Przegląd i wymiana uszczelnienia mech.
ILOŚĆ
JM
1
1
1
KPL
SZT
SZT
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.48
1
2
3
4
5
6
POMPA HK-7/IV
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Przegląd łożyska ślizgowego pompy
Usunięcie nieszczel. na układzie olej.
Kontrola i ustawienie luzu osiowego
Przedławienie pompy
Osiowanie pompy lub silnika
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
KPL
SZT
KPL
KPL
SZT
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.49
1
2
3
4
5
6
7
POMPA NN-IV
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Przegląd i dopasowanie łożyska ślizgoweg
Demontaż,pasowanie tarczy,przeciwtarczy
Demontaż,wymiana tuleii dław.str.ssącej
Demontaż,wymiana tuleii dław.str.tłoczn.
Przedławienie pompy
Osiowanie pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
1
1
1
KPL
SZT
KPL
SZT
SZT
SZT
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
52 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Tab.50
1
2
3
4
POMPA WODY CHŁODZĄCEJ TYPU 30
D22/2GI
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana zespołu łożyskowego
Przedławienie pompy
Remont pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
KPL
KPL
SZT
SZT
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
Specyfikacja techniczna
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.51
1
2
3
POMPA CHŁODZĄCA TYPU 40D80
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Przedławienie pompy
Przegląd,dopasowanie łoż.oporowo-nośnego
ILOŚĆ
JM
1
1
1
KPL
SZT
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.52
1
2
3
POMPA CHŁODZĄCA 100D30
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Przedławienie pompy
Usunięcie nieszczel. układu olejowego
ILOŚĆ
JM
1
1
1
KPL
SZT
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.53
1
2
3
POMPA DAWKOWANIA SIARCZYNU TYPU
NDA 25RS
Usunięcie nieszczel. instal. siarczynu
Przegląd i czyszczenie zaworu kulowego
Przegląd i wymiana uszczelnienia nurnika
ILOŚĆ
JM
1
1
1
KPL
SZT
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.54
1
2
3
4
POMPA TYPU "PJM"
Przedławienie pompy
Przegląd uszczelnienia mechanicznego
Przegląd części przepływowej
Remont pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
1
SZT
SZT
KPL
SZT
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.55
POMPA ODWODNIEŃ 50Z2K
ILOŚĆ
JM
1
2
Przedławienie pompy
Przegląd części przepływowej
1
1
SZT
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.56
1
2
3
POMPA SKROPLIN TYPU 8C26
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana łożyska nośnego lub oporowego
Przedławienie pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
KPL
SZT
SZT
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
53 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Tab.57
1
2
3
POMPA SKROPLIN TYPU 10K22
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Przegląd i wymiana łożyska
Przedławienie pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
KPL
KPL
SZT
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
Specyfikacja techniczna
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
CENA N
CENA
N+4
N
N+4
SUMA
Tab.58
POMPA TYPU 80PJMA250 i 80PM160
ILOŚĆ
JM
1
2
3
4
Przedławienie pompy
Przegląd uszczelnienia mechanicznego
Przegląd części przepływowej
Remont pompy
1
1
1
1
SZT
SZT
KPL
SZT
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.59
1
2
3
POMPA CO TYP S81b;S12,5KA/15
Przedławienie pompy
Wymiana łożyska nośnego lub oporowego
Przegląd części przepływowej
ILOŚĆ
JM
1
1
1
SZT
SZT
KPL
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Tab.60
1
2
3
POMPA WODY SUROWEJ OS-200
Usunięcie nieszczel. wody chłodzącej
Wymiana łożyska nośnego lub oporowego
Przedławienie pompy
ILOŚĆ
JM
1
1
1
KPL
SZT
SZT
Szacowana
ilość / rok
1/1
1/1
1/1
CENA N
CENA
N+4
SUMA
Razem
Suma N i N+4
* szczegółowe zakresy wchodzące w skład poszczególnych pozycji zawierających remont lub
przegląd zawarte są w pkt. I. 4.2. Specyfikacji technicznej
54 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Załącznik cenowy nr 5
Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za pełnienie dyżurów domowych: ______________ zł/ m-c
Załącznik cenowy nr 6
Stawki roboczogodziny brutto dla prac nie ujętych w tabeli Załącznik Cenowy – Zakres Prac.
–
Prace remontowe N
............... zł/rbg
–
Prace zlecane w trybie „n+4”
............... zł/rbg
–
Koszty zakupu (Kz)
............... % (dla materiałów)
Koszty pośrednie (Kp).........% i zysk (Z)........% dla pracy sprzętu rozliczanego zgodnie z zapisami pkt.
II. 6.7. Specyfikacji technicznej
55 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 7
56 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 8
57 / 58
Usługi utrzymania ruchu urządzeń maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, olejowej,
członów ciepłowniczych i zewnętrznej sieci cieplnej wodnej i parowej w EC Wrocław i EC Czechnica
Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 9
Wykaz przedstawicieli Zamawiającego
Zlecanie i nadzór nad realizacją umowy:
1.
Sławomir Szafran
2.
Tomasz Borkowski
3.
Robert Szklarczuk
4.
Dyżurny Inżynier Ruchu
Nadzorowanie i odbiór techniczny prac:
1.
Specjalista – koordynator danej specjalności
2.
Inspektor nadzoru danej specjalności
58 / 58

Podobne dokumenty