Sport narzędziem w edukacji pozaformalnej

Komentarze

Transkrypt

Sport narzędziem w edukacji pozaformalnej
Historie sukcesów:
„Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Arkadiusz Kamil Mierkowski
Sport narzędziem
w edukacji
pozaformalnej
MŁODZIEŻ
›› Warszawa, 31 marca 2014 r.
Edukacja
Pozaformalna
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Edukacja
Pozaformalna
› Program
dla młodzieży
z mniejszymi
szansami
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Edukacja
Pozaformalna
› Doświadczanie
/ Rozwój
kompetencji
› Program
dla młodzieży
z mniejszymi
szansami
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Wolontariat
Europejski
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Wolontariat
Europejski
› Brandenburgische
Sportjugend im
Landessportbund
Brandenburg,
maj 2006 - maj 2007
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Wolontariat
Europejski
› Freiwillige
Soziales Jahr
im Sport,
wrzesień 2007
- wrzesień 2008
› Brandenburgische
Sportjugend im
Landessportbund
Brandenburg,
maj 2006 - maj 2007
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Wolontariat
Europejski
› Freiwillige
Soziales Jahr
im Sport,
wrzesień 2007
- wrzesień 2008
› 2 polsko-niemieckie › Brandenburgische
projekty
Sportjugend im
międzynarodowe,
Landessportbund
Poznań 2007,
Brandenburg,
Warszawa 2008
maj 2006 - maj 2007
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
praca w zespole, myślenie projektowe i strategiczne,
komunikacja, język angielski i język niemiecki,
społeczne i edukacyjne projekty sportowe,
zarządzanie projektami międzynarodowymi,
wolontariat sportowy, kwalifikacje instruktorskie
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Efekt mnożnikowy
/ Efekty projektu I.
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Efekt mnożnikowy
/ Efekty projektu I.
› Wymiana
polsko-ukraińsko-niemiecka,
Mrągowo,
maj 2009
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Efekt mnożnikowy
/ Efekty projektu I.
› Animator
Moje Boisko
Orlik 2012,
czerwiec 2009
› Wymiana
polsko-ukraińsko-niemiecka,
Mrągowo,
maj 2009
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Efekt mnożnikowy
/ Efekty projektu I.
› Animator
Moje Boisko
Orlik 2012,
czerwiec 2009
› Wymiana
› Studia
polsko-ukraińsko– Pedagogika /
-niemiecka,
Animacja Turystyki
Mrągowo,
i Rekreacji,
maj 2009
październik 2009
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Efekt mnożnikowy / Efekty projektu II.
Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Cele MSIS-u:
›› p romocja wolontariatu sportowego,
›› organizacja innowacyjnych projektów sportowych,
›› tworzenie partnerstw międzysektorowych
i międzynarodowych.
Efekt mnożnikowy / Efekty projektu II.
Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Cele MSIS-u:
›› p romocja wolontariatu sportowego,
›› organizacja innowacyjnych projektów sportowych,
›› tworzenie partnerstw międzysektorowych
i międzynarodowych.
Efekt mnożnikowy / Efekty projektu II.
Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych.
Statystyki 2013:
›› 61 wolontariuszy (w tym 36 dziewcząt),
›› 3618 godzin przepracowanych
przez wolontariuszy,
›› średnia wieku = 18 lat (najstarszy
uczestnik – 29 lat, najmłodszy – 15 lat).
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Cele MSIS-u:
›› p romocja wolontariatu sportowego,
›› organizacja innowacyjnych projektów sportowych,
›› tworzenie partnerstw międzysektorowych
i międzynarodowych.
Efekt mnożnikowy / Efekty projektu II.
Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych
Statystyki 2013:
Projekty:
›› 61 wolontariuszy (w tym 36 dziewcząt),
›› 3618 godzin przepracowanych
przez wolontariuszy,
›› średnia wieku = 18 lat (najstarszy
uczestnik – 29 lat, najmłodszy – 15 lat).
››
››
››
››
14 imprez w ramach wolontariatu,
8 szkoleń, seminaria, prezentacje,
4 wymiany międzynarodowe,
6 inicjatyw młodzieżowych.
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
› › › › Zdobywanie doświadczeń,
Praca w zespole,
Działanie projektowe,
Umiejętności komunikacyjne,
› Kompetencje liderskie,
› Nauka języków obcych,
› Rozwijanie indywidualnych
zainteresowań.
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Efekt mnożnikowy / Efekty projektu III.
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Efekt mnożnikowy / Efekty projektu III.
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Efekt mnożnikowy / Efekty projektu III.
› 2232 obiekty,
› ponad 3500
animatorów,
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Efekt mnożnikowy / Efekty projektu III.
› 2232 obiekty,
› ponad 3500
animatorów,
›› Rozwój kompetencji
animatorów i animatorek
pracujących na obiektach
Moje Boisko Orlik 2012,
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Efekt mnożnikowy / Efekty projektu III.
› 2232 obiekty,
› ponad 3500
animatorów,
›› Rozwój kompetencji
animatorów i animatorek
pracujących na obiektach
Moje Boisko Orlik 2012,
›› Animacja wolontariatu sportowego,
›› Organizacje pozarządowe/kluby
sportowe na Orliku,
›› Transfer dobrych praktyk w obszarze
sportu powszechnego.
Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”
Dziękujemy za uwagę!
Arkadiusz Kamil Mierkowski
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
www.frkf.pl
[email protected]