2 Kraje związkowe

Komentarze

Transkrypt

2 Kraje związkowe
2
Kraje zwi¹zkowe
14
Niemcy w œwietle faktów i liczb
Niemcy w œwietle faktów i liczb
16 krajów zwi¹zkowych powsta³ych
z ponaddwukrotnie wiêkszej liczby
królestw, ksiêstw i miniaturowych
siedzib wchodzi w sk³ad Niemiec –
kraju o bogatej historii. Tak¿e niemieckie krajobrazy przedstawiaj¹
urozmaicony widok: piaszczyste pla¿e nad Morzem Pó³nocnym i Ba³tykiem, licz¹ce siê w Europie rzeki
czy w koñcu pokryte œniegiem
szczyty Alp na po³udniu.
Ten obraz o¿ywiaj¹ Niemcy – Bawarczycy, Saksoñczycy, Fryzowie
czy mieszkañcy Hesji, mówi¹cy swoimi dialektami i pielêgnuj¹cy swoje
tradycje. Nic dziwnego, ¿e do Niemiec ka¿dego roku przyje¿d¿aj¹ 20
miliony osób. Wiele z nich wraca,
by spe³ni³y siê s³owa, które wypowiada siê w Niemczech na po¿egnanie: Auf Wiedersehen!
15
2
Kraje zwi¹zkowe
Ba³tyk – raj dla
urlopowiczów: molo w
Sellinie na Rugii
Kraj i jego mieszkañcy:
portrety 16 krajów
zwi¹zkowych
Klaus Viedebantt
Badenia–Wirtembergia
Mieszkañcy Badenii–Wirtembergii niechêtnie siê chwal¹, chocia¿ ich kraj gromadzi jeden rekord po drugim:
wœród oœrodków high tech zajmuje pierwsze miejsce.
Nigdzie indziej w Niemczech nie zg³asza siê wiêcej patentów.
Land ten znany jest ze swoich wynalazców, o czym œwiadcz¹ takie nazwiska, jak Gottlieb Daimler, Carl Benz i Robert Bosch.
Dzisiaj nie tylko DaimlerChrysler, Porsche i Boss zapewniaj¹ mu
tytu³ mistrza eksportu, ale i przedsiêbiorstwa œredniej wielkoœci: Fischer (ko³ki rozporowe), Stihl (pi³y) i Würth (œruby). Ale pomiêdzy Heidelbergiem a Jeziorem Bodeñskim nie tylko siê pracuje. Nigdzie indziej nie ma tylu kucharzy odznaczonych
gwiazdkami Michelina, a tutejsze wina znane s¹ koneserom.
Bawaria
Dobre (frankoñskie) wino t³oczy siê tak¿e w „kraju piwa” – Bawarii. PaŸdziernikowy Oktoberfest, zamek Neuschwanstein i wspania³e Alpy przyci¹gaj¹ tutaj wiêcej
turystów ni¿ ka¿dy inny land. Ale ukuty slogan „laptop i skórzane spodenki” pokazuje, ¿e Bawaria to coœ wiêcej ni¿ ¿ywy
folklor. Bawarska gospodarka mo¿e siê poszczyciæ znanymi na
ca³ym œwiecie markami, jak BMW, Audi, Siemens, MAN i
EADS (airbus). W stolicy – Monachium jest wiêcej wydawnictw
ni¿ w ka¿dym innym niemieckim mieœcie. Ale w najwiêkszym
kraju zwi¹zkowym Niemiec wyró¿nia siê nie tylko metropolia.
W Bayreuth co roku brakuje miejsc na Festiwalu Wagnerowskim. Nie inaczej jest w Oberammergau na organizowanych co
dziesiêæ lat misteriach pasyjnych.
16
Niemcy w œwietle faktów i liczb
Niemcy w œwietle faktów i liczb
Badenia–Wirtembergia
Stolica: Stuttgart
LudnoϾ: 10693000
Powierzchnia w km2: 35751,65
PKB w mld euro: 319,43
www.baden-wuerttemberg.de
Majestatyczny
wygl¹d: Plac Zamkowy
w Stuttgarcie
Bawaria
Stolica: Monachium
LudnoϾ: 12423000
Powierzchnia w km2: 70549,19
PKB w mld euro: 385,16
www.bayern.de
Romantyczny urok:
zamek Neuschwanstein,
zbudowany przez
króla Bawarii Ludwika II
2
Kraje zwi¹zkowe
Berlin
Stolica: Berlin
LudnoϾ: 3388000
Powierzchnia w km2: 891,75
PKB w mld euro: 77,86
www.berlin.de
Wielkomiejska atmosfera:
Potsdamer Platz
Brandenburgia
Stolica: Poczdam
LudnoϾ: 2575000
Powierzchnia w km2: 29477,16
PKB w mld euro: 45,02
www.brandenburg.de
Œwiadek historii:
Pa³ac Sanssouci
Brema
Stolica: Brema
LudnoϾ: 663000
Powierzchnia w km2: 404,23
PKB w mld euro: 23,58
www.bremen.de
18
Berlin
Raz w roku podczas Berlinale œwiat filmu koncentruje siê
na Berlinie. Ale berliñczycy s¹ przyzwyczajeni do globalnego zainteresowania. Od 1458 r., kiedy to Hohenzollernowie wznieœli tutaj swoj¹ rezydencjê, s¹ mieszkañcami stolicy.
Jej historia nie jest pozbawiona ciemnych strony, do których nale¿¹ dyktatura nazistowska i re¿im NRD, który podzieli³ miasto
murem. Od 1990 r. Berlin jest znowu niepodzieln¹ stolic¹ o œwiatowym znaczeniu. „Wyspa muzeów”, najwiêkszy kompleks muzealny w Europie, Berliñscy Filharmonicy i ok. 150 scen tworz¹
niepowtarzalne ¿ycie kulturalne. Kapita³ w postaci wiedzy kryje
17 uniwersytetów i szkó³ wy¿szych. Berliñska gospodarka mo¿e
poszczyciæ siê takimi nazwami, jak Schering czy Philip Morris. A
na najwiêkszych targach turystycznych na œwiecie ITB akcentuje siê, ¿e „Berlin wart jest podró¿y”.
Brandenburgia
Lesista Brandenburgia otacza stolicê Niemiec Berlin i
czerpie korzyœci z jej atrakcji. Ale ten obfituj¹cy w jeziora i lasy land ma tak¿e w³asne atuty. Dawne centrum
Królestwa Pruskiego posiada klejnoty dworskiej sztuki budowlanej w postaci pa³aców Hohenzollernów, zw³aszcza zaliczanego do Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO – Sanssouci.
Ale stolica Brandenburgii – Poczdam nie tylko dlatego uchodzi
za jedno z najpiêkniejszych miast Niemiec; do jej piêkna przyczynili siê tak¿e hugenoci z Niderlandów, wznosz¹c tutaj swoje budowle. Dzisiaj brandenburczycy mog¹ siê pochwaliæ hollywoodzkimi produkcjami z filmowego miasteczka Babelsberg,
Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹ oraz ponad 280 przedsiêbiorstwami zagranicznymi, na przyk³ad niemieck¹ central¹ Ebay.
Brema
Hanzeatycka Brema wyros³a na gruncie klasycznego
handlu morskiego, szczególnie handlu kaw¹. W najmniejszym kraju zwi¹zkowym, dziel¹cym siê na Miasto Brema
oraz oddalone ok. 60 km Bremerhaven, port dostarcza co trzeciego miejsca pracy. Ale najwiêkszym pracodawc¹ jest Daimler-
Niemcy w œwietle faktów i liczb
Chrysler, a samochody generalnie odgrywaj¹ du¿¹ rolê: tutaj
ka¿dego roku eksportuje siê i importuje 750 tys. pojazdów.
Handel odcisn¹³ swoje piêtno tak¿e na kulturze: Muzeum
Oceaniczne i Muzeum ¯eglugi przyci¹gaj¹ zwiedzaj¹cych z
ca³ych Niemiec. Zamo¿noœæ kupców zrodzi³a ponadto jeden
z najpiêkniejszych zespo³ów urbanistycznych – rynek z ratuszem
otoczony barokowymi i renesansowymi budowlami. To swego
rodzaju danina dla bogatej historii, która rozpoczê³a siê w 888 roku wraz z nadaniem prawa organizowania rynku.
Hamburg
W Hamburgu port jest sercem gospodarki, chocia¿ ze
wzglêdu na obecnoœæ Airbusa, przedsiêbiorstwa Otto Versand i koncernu Nivea Beiersdorf trudno to rozpoznaæ na
pierwszy rzut oka. To, ¿e nad £ab¹ zadomowi³y siê wszystkie
koncerny naftowe, nale¿y zawdziêczaæ terminalom dla tankowców. Zapewne marynarze i odwiedzaj¹cy chwal¹ raczej rozrywkow¹ dzielnicê St. Pauli, ale dla mieszkañców hanzeatyckiego
Hamburga wa¿niejsze jest jego znaczenie jako oœrodka medialnego i naukowego. Odpowiednio du¿e jest te¿ zapotrzebowanie na
kulturê, zaspokajane przez renomowane muzea, jak Kunsthalle,
oraz prawie 40 scen, w³¹cznie z oper¹ pañstwow¹, gdzie wystêpuje John Neumeier – œwiatowa gwiazda baletu. Krajowe rekordy bij¹ natomiast teatry muzyczne miasta, przyci¹gaj¹ce musicalami do Hamburga co miesi¹c tysi¹ce widzów.
Hesja
W³aœciwie tylko Frankfurt sprawia w Niemczech wra¿enie œwiatowej metropolii: najwiêksze budynki, najwiêksze lotnisko i najwiêksza iloœæ banków na kontynencie
europejskim (w³¹cznie z Europejskim Bankiem Centralnym).
Te superlatywy mo¿na by mno¿yæ – na przyk³ad dworzec kolejowy i frankfurckie skrzy¿owanie autostrad nale¿¹ do najruchliwszych w Niemczech. A przy tym ta licz¹ca zaledwie 655 tys.
mieszkañców metropolia nie jest nawet stolic¹ Hesji. Ten tytu³
zdobi eleganckie Wiesbaden. Poza tym Hesja z gêsto zalesionymi górami œrednimi, rieslingiem z Rheingau i pracowitymi
mieszkañcami nie jest zbyt spektakularna. Zak³ady Opla w Rüs-
Niemcy w œwietle faktów i liczb
Powiew morza:
parada ¿aglowców w
Bremerhaven
Hamburg
Stolica: Hamburg
LudnoϾ: 1734000
Powierzchnia w km2: 755,16
PKB w mld euro: 78,79
www.hamburg.de
Kupiecki charakter: „spichrzowe
miasto” w Hamburgu
Hesja
Stolica: Wiesbaden
LudnoϾ: 6089000
Powierzchnia w km2: 21114,72
PKB w mld euro: 195,17
www.hessen.de
Œwiatowa metropolia: panorama
Frankfurtu nad
Menem
19
2
Kraje zwi¹zkowe
selsheim i Volkswagena ko³o Kassel to hescy potentaci przemys³owi, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) kieruje z okolic
Darmstadtu czêœci¹ europejskiej dzia³alnoœci w przestrzeni kosmicznej.
Meklemburgia-Pomorze Przednie
Stolica: Schwerin
LudnoϾ: 1732000
Powierzchnia w km2: 23174,17
PKB w mld euro: 29,78
www.mecklenburg-vorpommern.de
Imponuj¹ce rozmiary:
klify kredowe
na wyspie Rugii
Dolna Saksonia
Stolica: Hanower
LudnoϾ: 7993000
Powierzchnia w km2: 47618,24
PKB w mld euro: 184,92
www.niedersachsen.de
Przysz³oœciowy charakter:
miasto samochodów
Wolfsburgu
20
Meklemburgia-Pomorze Przednie
Ale czy od razu musi byæ kosmos? Ju¿ z samolotu land
ten z ponad dwoma tysi¹cami jezior, licznymi rzekami
i soczyst¹ zieleni¹ wygl¹da bardzo zachêcaj¹co. Jeœli
wliczyæ 350 km ba³tyckiego wybrze¿a, oka¿e siê, ¿e jest to najwiêkszy region sportów wodnych w Europie Œrodkowej. Nic
dziwnego, ¿e turystyka stanowi najwiêksze Ÿród³o dochodów
kraju. Dla utrzymania tego stanu jedna pi¹ta powierzchni znajduje siê pod ochron¹. Budowa okrêtów i rolnictwo s¹ g³ównymi Ÿród³ami pracy zarobkowej z dala od oœrodków wypoczynkowych landu o najmniejszej gêstoœci zaludnienia. Dwa najstarsze na terenie Niemiec Pó³nocnych uniwersytety oraz liczne innowacyjne przedsiêbiorstwa badawczo-rozwojowe sprawiaj¹,
¿e Meklemburgia Pomorze-Przednie jest jednym z najbardziej
dynamicznie rozwijaj¹cych siê regionów w zakresie high tech,
biotechnologii i technologii medycznej.
Dolna Saksonia
Telewizyjne prezentacje na ca³ym œwiecie Dolna Saksonia zawdziêcza stoczniowcom z Papenburga, gdy
stocznia Meyer przeprowadza nowy luksusowy liniowiec przez w¹sk¹ Ems. Ale najwa¿niejszym przemys³em landu po³o¿onego pomiêdzy wyspami u wybrze¿y Morza Pó³nocnego a Górami Harcu jest bran¿a samochodowa z Volkswagenem w Wolfsburgu i Continentalem w Hanowerze. Z Hanoweru swoje wyjazdy koordynuje jeden z najwiêkszych organizatorów turystyki na œwiecie TUI. Stolica landu znajduje siê
ponadto dwa razy do roku w centrum globalnego zainteresowania: podczas Targów Hanowerskich oraz najwiêkszych targów technologii informacyjnej CeBIT. Ale charakter miêdzynarodowy miasto to ma ju¿ od dawna – hanowerscy w³adcy
byli w latach 1714–1837 jednoczeœnie królami Anglii.
Niemcy w œwietle faktów i liczb
Nadrenia Pó³nocna-Westfalia
¯aden inny land w Niemczech nie ma tak du¿ej liczby ludnoœci, skupionej w odpowiednio du¿ej iloœci miast: Kolonii z jej gotyck¹ katedr¹, w pierwszej stolicy Republiki
Federalnej – Bonn, w kieruj¹cym siê najnowszymi trendami mody Düsseldorfie, w stolicy Europy z czasów cesarza Karola Wielkiego – Akwizgranie, w Duisburgu z najwiêkszym portem rzecznym
na kontynencie, w Krefeldzie - mieœcie jedwabiu i w Bielefeldzie mieœcie lnu lub metropoliach Zag³êbia Ruhry – Essen i Dortmundzie. W dwóch ostatnich najlepiej rozpoznaæ przemiany zachodz¹ce w najwiêkszym okrêgu przemys³owym Niemiec. Przemys³owi
wêglowemu i hutniczemu towarzysz¹ biochemia i high tech. Ale
„NRW” ma nie tylko najgêstsz¹ w Europie sieæ naukowo-badawcz¹.
Wed³ug danych UNESCO land ten obok Nowego Jorku i Pary¿a nale¿y do najwa¿niejszych regionów kultury na ziemi.
Nadrenia-Palatynat
Wa¿ne miejsce na Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO zajmuje dolina Renu pomiêdzy Bingen a Koblencj¹ – klejnot nale¿¹cy w znacznej czêœci do RheinlandPfalz, zwanego tak¿e ze wzglêdu na swoje winiarstwo – Weinland-Pfalz. Tymczasem nie mo¿na zapomnieæ, ¿e kraj ten ju¿ od
dawna zajmuje siê rozwojem najnowoczeœniejszych technologii,
czego przyk³adem jest chemiczny olbrzym BASF. Nadrenia-Palatynat zawsze by³a kolebk¹ innowacji – o oddzia³ywaniu trwa³ym,
jak wynaleziona przez Jana Gutenberga w obecnej stolicy Moguncji metoda drukowania za pomoc¹ ruchomych czcionek, oraz
oddzia³ywaniu tymczasowym, jak dzie³a Karola Marksa z Trewiru.
W kraju, gdzie wszystkie wiêksze miasta za³o¿yli Rzymianie, pielêgnuje siê kulturê i nie stroni od uciech ¿ycia. Œwiadczy o tym ponad 50 festiwali odbywaj¹cych siê ka¿dego roku.
Saara
Festiwal Filmowy w Saarbrücken „M³ode Kino Niemieckojêzyczne” by³ pocz¹tkiem niejednej œwiatowej kariery, czego dowodem s¹ tacy aktorzy, jak Franka Potente i Til Schweiger. Jak na kraj zwi¹zkowy, który w ci¹gu 200 lat oœmiokrotnie
zmienia³ przynale¿noœæ pañstwow¹, to pokaŸny wynik. W kuchni
Niemcy w œwietle faktów i liczb
Nadrenia Pó³nocna-Westfalia
Stolica: Düsseldorf
LudnoϾ: 18080000
Powierzchnia w km2: 34083,52
PKB w mld euro: 481,42
www.nordrhein-westfalen.de
Asymetryczna konstrukcja:
budowle Gehry’ego
w Düsseldorfie
Nadrenia-Palatynat
Stolica: Moguncja
LudnoϾ: 4059000
Powierzchnia w km2: 19847,39
PKB w mld euro: 95,39
ww.rheinland-pfalz.de
Atrakcja turystyczna:
winnice nad Renem
Saara
Stolica: Saarbrücken
LudnoϾ: 1061000
Powierzchnia w km2: 2568,65
PKB w mld euro: 26,05
www.saarland.de
21
2
FAKTY W PIGU£CE
Kraje zwi¹zkowe
Œwiatowe Dziedzictwo Ludzkoœci
16
Brema
Statua Rolanda przed
ratuszem – symbol
miasta
Œwiadectwa przesz³oœci i niepowtarzalne naturalne
krajobrazy: UNESCO w ramach Œwiatowego Dziedzictwa Ludzkoœci otoczy³o opiek¹ w Niemczech
31 pomników kultury i przyrody pochodz¹cych z
najró¿niejszych epok
Statua Rolanda i ratusz
2 Quedlinburg
Kolegiata, zamek i starówka
3 Essen
Kompleks przemys³owy
„Zeche Zollverein”
4 Akwizgran
Katedra z kaplic¹ pa³acow¹
5 Kolonia
Katedra gotycka
6 Brühl
œrodkowego Renu
Krajobraz kulturowy
8 Trewir
Zabytki architektury rzymskiej, katedra i koœció³ NMP
9 Grube Messel ko³o Darmstadtu
Miejsce skamienia³oœci z
licznymi znaleziskami
10 Lorsch
Huta ¿elaza „Völklinger Hütte”
12 Spira
Katedra romañska
Stralsund i Wismar
Charakterystyczny
wygl¹d nadaj¹ miastom
kosztownie zdobione
domy kupieckie
19
20
21
24
22
3
29
5
26
10
12
Maulbronn
Najlepiej zachowany
œredniowieczny
zespó³ klasztorny
na pó³noc od Alp
14 Maulbronn
Klasztor Cystersów
15 Reichenau
Wyspa klasztorna na
J. Bodeñskim
Reichenau
Wyspa klasztorna –
œwiadectwo roli
klasztoru Benedyktynów w œredniowieczu
Eisenach
Z zamkiem Wartburg zwi¹zany
jest Marcin Luter, konkurs
œpiewaczy i zjazd stowarzyszeñ
studentów
17 Lubeka
Starówka z ratuszem, klasztor
zamkowy, Brama Holsztyñska
18 Berlin
„Wyspa muzeów” z Muzeum Pergameñskim i Galeri¹ Narodow¹
14
30
Würzburg
Pa³ac-rezydencja biskupów uwa¿ana jest za g³ówne dzie³o baroku po³udniowoniemieckiego
Limes
Niemiecka czêœæ wa³ów granicznych imperium rzymskiego wspólnie z Wa³em Hadriana to ponadgraniczny zabytek œwiatowego
dziedzictwa
15
31
Pa³ace i parki w Sanssouci
(Poczdam) i Berlinie
20 Hildesheim
Romañski koœció³ œw.
Micha³a i katedra
Starówka i historyczna kopalnia
srebra w Rammelsbergu
22 Wittenberga i Eisleben
Miejsca poœwiêcone Lutrowi,
dom rodzinny, koœció³ zamkowy
23 Dessau i Weimar
Oœrodki dzia³alnoœci szko³y
architektury Bauhausu
24 Dessau-Wörlitz
Ogrodowe królestwo ksiêcia
Anhalt-Dessau
25 Bad Muskau
Weimar
Weimar okresu klasyki to miasto
Goethego i Schillera, Herdera i
Wielanda
28
8
11
Dessau
Za³o¿ona przez
Waltera Gropiusa
Hochschule für
Gestaltung by³a
miejscem pielgrzymek architektonicznej awangardy
13
7
9
Völklingen
„Völklinger Hütte” –
symbol stuletniej
historii pracy i stali
27
23
6
13 Bamberg
Starówka miasta biskupiego i
cesarskiego nad rzek¹ Regnitz
23
25
Górna czêœæ doliny
œrodkowego Renu
Dolnia pomiêdzy
Bingen, Rüdesheim i
Koblencj¹ jest
kwintesencj¹ nadreñskiego krajobrazu
Starówki obu
miast hanzeatyckich
21 Goslar
22
2
4
16 Stralsund i Wismar
19 Poczdam i Berlin
Berlin
Wyspa kultury:
jedyny w swoim
rodzaju zespó³ „wyspa
muzeów”
18
Akwizgran
Kaplica pa³acowa
Karola Wielkiego –
dla wspó³czesnych
„cud sztuki
budowlanej”
Portyk dawnego opactwa
benedyktynów i ruiny
klasztoru Altenmünster
11 Völklingen
16
1
Essen
„Wie¿a Eiffla Zag³êbia Ruhry”:
kopalnia „Zeche Zollverein”
(ok. 1850 r.) to pomnik
przemys³owo–architektoniczny
Pa³ace Augustusburg
i Falkenlust
7 Górna czêœæ doliny
17
Quedlinburg
Starówka – jeden z
zabytków o najwiêkszej
pow. w Niemczech
1 Brema
Lubeka
Œredniowieczne centrum
miasta to przyk³ad
zabudowy miast hanzeatyckich w basenie Morza
Ba³tyckiego
Steingaden
Koœció³ „Die Wies” u stóp Alp jest
najdoskonalszym dzie³em rokoka w
Bawarii
www.unesco.de
Niem.-pol. dziedzictwo kulturowe Muskauer Park/Park Mu¿akowski
26 Eisenach
Zamek Wartburg –
symbol jednoœci Niemiec
27 Weimar
Niepowtarzalne œwiadectwa
klasyki weimarskiej
28 Würzburg
Rezydencja ze wspania³ymi
ogrodami
29 Drezno
Dolina £aby miêdzy pa³acem Übigau a wysp¹ w czêœci pd.-wsch.
30 Limes górnogermañsko-retycki
Licz¹cy 550 km najd³u¿szy
pomnik ziemny w Europie
31 Steingaden
Koœció³ pielgrzymkowy
„Die Wies”
2
Kraje zwi¹zkowe
Malownicza panorama:
pêtla Saary
Saksonia
Stolica: Drezno
LudnoϾ: 4321000
Powierzchnia w km2: 8413,91
PKB w mld euro: 79,84
www.sachsen.de
Wspania³y widok:
brzeg £aby w DreŸnie
Saksonia-Anhalt
Stolica: Magdeburg
LudnoϾ: 2523000
Powierzchnia w km2: 20445,26
PKB w mld euro: 45,80
www.sachsen-anhalt.de
Centralne po³o¿enie:
pomnik Händla w Halle
24
i stylu ¿ycia tego przygranicznego landu odbijaj¹ siê wp³ywy francuskie i savoir-vivre. Wêgiel w dawnym zag³êbiu wêglowym przesta³ odgrywaæ rolê, teraz stal i samochody konkuruj¹ z rozwijaj¹c¹
siê informatyk¹. Stal pozostawi³a po sobie fascynuj¹c¹ atrakcjê: hutê Völklinger Hütte, zaliczan¹ do Œwiatowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Ale prawdopodobnie najbardziej znany jest dzia³aj¹cy na
skalê œwiatow¹ koncern porcelany Villeroy & Boch.
Saksonia
Miœnia jest wprawdzie niewielkim, ale dziêki swojej porcelanie chyba najbardziej znanym saksoñskim miastem obok
stolicy – Drezna i targowej metropolii – Lipska. Saksonia
nale¿y do dynamicznie rozwijaj¹cych siê regionów we wschodniej
czêœci Niemiec. Przede wszystkim bran¿a technologii informacyjnych, budowa zegarków precyzyjnych i przemys³ samochodowy
odciskaj¹ piêtno na nowym etapie w historii landu, czego symbolem jest odbudowa koœcio³a Frauenkirche w DreŸnie. W kulturze,
jak dawniej, k³adzie siê szczególny nacisk na rozwój muzyki, reprezentowanej przez drezdeñsk¹ Semperoper i licz¹cy prawie 800 lat
chór œw. Tomasza z Lipska, gdzie Jan Sebastian Bach by³ kantorem.
Bach, uwa¿any za najwiêkszego wœród Saksoñczyków, ma w Ryszardzie Wagnerze co najmniej powa¿nego rywala.
Saksonia-Anhalt
Swojemu najwiêkszemu synowi Georgowi Friedrichowi
Händlowi Halle urz¹dza co roku festiwal. Ale mimo to
barokowy kompozytor pozostaje w cieniu Marcina Lutra, reformatora z Eisleben, który zmieni³ oblicze chrzeœcijañskiego œwiata. W kraju, w którym nie brak zamków i koœcio³ów,
jednym z najczêœciej odwiedzanych miast jest Wittenberga –
„miasto Lutra”. Znane s¹ tak¿e Halle, Merseburg i Bitterfeld,
tworz¹ce trójk¹t chemiczny. Po zjednoczeniu Saksonia przyci¹gnê³a najwiêcej kapita³u zagranicznego. Dzisiaj rafineria ropy w Leunie nale¿y do koncernu Total, Dow Chemical produkuje w Schkopau, a chemiczny gigant Bayer – w Bitterfeldzie.
Mi³oœników przyrody ci¹gnie na owiany mitami Brocken
(1141 m). W noc Walpurgii przed pierwszym maja spotykaj¹ siê tutaj rzekomo czarownice, by odbywaæ swoje tañce.
Niemcy w œwietle faktów i liczb
Szlezwik-Holsztyn
Budz¹c¹ najwiêksze obawy postaci¹ mityczn¹ jest „der
blanke Hans”, symbol niszczycielskich si³ morza. A ten
wysuniêty najbardziej na pó³noc kraj zwi¹zkowy graniczy a¿ z dwoma – Morzem Pó³nocnym i Ba³tykiem. Przemys³
stoczniowy i rybo³ówstwo maj¹ tradycyjnie wa¿ne znaczenie,
tutaj cumuje dwie trzecie niemieckiej floty po³owowej. Dzisiaj
g³ówne Ÿród³a dochodów stanowi¹ jednak turystyka i rolnictwo. Po³o¿ona na Morzu Pó³nocnym wyspa Sylt uwa¿ana jest
za eleganckie miejsce wypoczynku. Stolica landu Kilonia oraz
uwieczniona przez Tomasza Manna hanzeatycka Lubeka konkuruj¹ o miejsce najwa¿niejszego miasta. Obydwa obok Puttgarden s¹ najwa¿niejszymi krajowymi portami promowymi,
sk¹d odbywaj¹ siê rejsy do Skandynawii. Równolegle do rozwoju w Europie Wschodniej Szlezwik-Holsztyn czerpie korzyœci z
ba³tyckiego regionu gospodarczego.
Turyngia
Góry Lasu Turyñskiego tworz¹ sceneriê jednego z najpiêkniejszych niemieckich szlaków wêdrownych
Rennsteig o d³ugoœci 169 kilometrów. Podobnie jak kie³basa z rusztu, historyczny Wartburg czy weimarscy ksi¹¿eta poetów Goethe i Schiller szlak ten jest znakiem firmowym landu.
Turyngia ma jednak nie tylko tradycje kulinarne i literackie –
zawsze by³a tak¿e krajem badaczy i uczonych. W Jenie Zeiss i
Schott stworzyli podwaliny nowoczesnego przemys³u optycznego. Jenoptik – oprócz zak³adów samochodowych Opla i producenta turbin Rolls-Royce’a – jest znowu jedn¹ z najwa¿niejszych firm. W stolicy landu Erfurcie wskazuje siê tak¿e chêtnie
na doskonale rozwijaj¹c¹ siê biotechnologiê i energetykê s³oneczn¹, zw³aszcza ¿e cztery uniwersytety oferuj¹ w tych dziedzinach dobre wykszta³cenie.
•
Niemcy w œwietle faktów i liczb
Szlezwik-Holsztyn
Stolica: Kilonia
LudnoϾ: 2823000
Powierzchnia w km2: 15763,18
PKB w mld euro: 66,51
www.schleswig-holstein.de
Idylliczne piêkno:
„rozleg³e niebo”
nad SzlezwikiemHolsztynem
Turyngia
Stolica: Erfurt
LudnoϾ: 2373000
Powierzchnia w km2: 16172,14
PKB w mld euro: 42,27
www.thueringen.de
Klaus Viedebantt
Dziennikarz i doktor antropologii kulturowej; by³ kierownikiem dzia³u w
tygodniku „Die Zeit” oraz gazecie
„FAZ”; autor licznych przewodników.
25

Podobne dokumenty