1. Podaj cechy satelity geostacjonarnego (okres obiegu, wysokość

Komentarze

Transkrypt

1. Podaj cechy satelity geostacjonarnego (okres obiegu, wysokość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podaj cechy satelity geostacjonarnego (okres obiegu, wysokość nad Ziemią, położenie orbity).
Podaj definicję przyspieszenia ziemskiego- napisz wzór i objaśnienia do wzoru.
Zdefiniuj pojęcie „natężenie pola grawitacyjnego”, podaj jego jednostkę i wyjaśnij sens fizyczny.
Wyjaśnij pojęcia „pierwsza prędkość kosmiczna” i „druga prędkość kosmiczna”.
Wyprowadź (z objaśnieniami) wzór na pierwszą prędkość kosmiczną.
Wyprowadź (z objaśnieniami) wzór na prędkość ucieczki.
Naszkicuj wykres γ(r)- zależności wartości przyspieszenia grawitacyjnego od odległości od środka
Ziemi. Zaznacz na osiach charakterystyczne punkty.
8. Podaj treść prawa powszechnego ciążenia. Podaj wzór i określ warunki jego stosowania.
9. Wyjaśnij pojęcie pole grawitacyjne i określ jego własności (zasięg, prędkość rozprzestrzeniania się).
10. Księżyc i Ziemia przyciągają się siłami grawitacji, a mimo to nie spadają na siebie. Wyjaśnij to
zaznaczając, w układzie odniesienia inercjalnym lub nieinercjalnym (zaznacz jaki wybrałaś (-eś)
11. Wyjaśnij, kiedy ciało posiada energię potencjalną? Kiedy ta energia jest ujemna?
12. Jakie pole nazywamy polem centralnym? Podaj przykład i zilustruj go rysunkiem.
13. Jaką energię musi uzyskać rakieta, aby bez udziału silnika mogła się ona oddalić z danego miejsca
na orbicie do nieskończoności?
14. Podaj wzór na energię całkowitą satelity na orbicie wokółziemskiej. Nie uwzględniaj wpływu
innych ciał poza Ziemią.
15. Wyjaśnij, kiedy można stosować prawo powszechnego ciążenia. Podaj przykład, kiedy jego
stosowanie nie byłoby słuszne.
16. Kiedy praca przy przemieszczaniu ciała w polu grawitacyjnym jest równa zeru?
17. Wyprowadź (z objaśnieniami) wzór na prędkość Ziemi na orbicie wokółsłonecznej. Przyjmij, ze
jest to orbita kołowa. (Opisz użyte oznaczenia masy i promienia oraz nazwij działające siły).
18. Wyjaśnij pojęcie „prędkość ucieczki”. Z tym wyjaśnieniem powiąż odpowiedź na pytanie,
dlaczego na Księżycu nie ma atmosfery, a na Marsie jest bardzo rozrzedzona?
19. Wyraź (wyprowadź) jednostkę stałej grawitacji G w jednostkach podstawowych układu SI.
20. Wyjaśnij ograniczony sens stosowania pojęć „I prędkość kosmiczna” i „II prędkość kosmiczna”.
21. Omów I prawo Keplera. Czy można stosować je tylko dla ciał o których mówił Kepler? Wyjaśnij.
22. Omów II prawo Keplera i wnioski, jakie z niego wynikają.
23. Omów prawo mechaniki , z którego wynika ten sam wniosek, który sformułował Kepler w swoim
II prawie.
24. Omów III prawo Keplera. Co na podstawie tego prawa można powiedzieć o orbicie satelity
geostacjonarnego?
25. Korzystając z prawa powszechnego ciążenia wyprowadź (znany już z gimnazjum) wzór na ciężar
ciała o masie m.