zał 46

Komentarze

Transkrypt

zał 46
Projekt budowlany boisk sportowych zewnętrznych przy ul. Reja w Mysłowicach
działka nr: 1492/63, 977/50, 456/50
Spis zawartości projektu:
I Uzgodnienia do projektu
- Oświadczenie projektanta wraz z uprawnieniami i kopią zaświadczenia o przynależności
do izby
- Uzgodnienia branżowe do projektu
II Część opisowa
1. Dane ogólne
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Stan istniejący
3.1. Lokalizacja
3.2. Obiekty kubaturowe
3.3. Infrastruktura
- Drogowa
- Uzbrojenie terenu
3.4. Warunki odwodnienia terenu
3.5. Ogrodzenie i zieleń
4. Specyfika robót budowlanych:
5. Stan projektowany
5.1. Zagospodarowanie terenu
5.2. Ukształtowanie terenu parametry techniczne
5.3. Program funkcjonalny
5.4. Parametry techniczne
5.5. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe nawierzchni
- Nawierzchnia poliuretanowa boisk
- Chodniki
5.6. Sprzęt sportowy
- Kosz z prostokątną tablicą
- Bramki do gry w piłkę ręczną
5.7. Instalacje:
- Odwodnienie
- Oświetlenie
6. Zestawienie powierzchni z rzutu
7. Dane dotyczące ochrony terenu i wpływu inwestycji na środowisko
8. Uwagi końcowe
III Część rysunkowa
1. Mapa zasadnicza sekcja nr 531.244.072 skala 1:1000
2. Mapa własnościowa z wypisem skala 1:1000
3. Zagospodarowanie terenu
4. Kolorystyka nawierzchni
5. Tyczenie
6. Wymiarowanie boiska
7. Przekrój boiska
8. Rzut odwodnienia
9. Przekrój odwodnienia
10. Część fotograficzna
IV Informacja BIOZ
Projekt budowlany boisk sportowych zewnętrznych przy ul. Reja w Mysłowicach
działka nr: 1492/63, 977/50, 456/50
II Część opisowa
1. Dane ogólne
– Inwestor: Urząd Miasta Mysłowice ul Powstańców 1; 41-400 Mysłowice
– Podstawa opracowania:
- wizja lokalna z inwentaryzacją.
- umowa i uzgodnienia z inwestorem.
- mapa zasadnicza w skali 1:1000.
- aktualne przepisy i normatywy projektowania.
- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
boisk
sportowych o nawierzchni poliuretanowej. Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne,
na którym linie segregacyjne wydzielą miejsca gry do: piłki ręcznej (mini piłki
nożnej) oraz dwa boiska do gry w koszykówkę.
Zaprojektowano odwodnienie oraz oświetlenie terenu.
3. Stan istniejący
3.1. Lokalizacja
Teren projektowanego boiska mieści w pobliżu ulic Mikołaja Reja oraz Bocznej za
budynkiem TBS, w pobliżu kompleksu garaży.
Teren usytuowany jest w niecce, znajduje się na nim boisko do mini piłki nożnej o
nawierzchni gruntowej. Dookoła znajdują się drzewa o drzewostanie średnim.
3.2. Obiekty kubaturowe
Od strony południowej znajduje się kompleks garaży.
3.3. Infrastruktura
- Drogowa
Dojście do projektowanego boiska wielofunkcyjnego możliwe jest od strony ul
Bocznej oraz od strony ul Reja. Na przedmiotowym terenie nie ma chodników.
- Uzbrojenie terenu
Na mapie zasadniczej nie uwidoczniono sieci uzbrojenia podziemnego.
3.4. Warunki odwodnienia terenu
Teren wymaga wykonania odwodnienia.
3.5. Ogrodzenie i zieleń
Teren nie jest ogrodzony. Wokół terenu opracowania występują drzewa o
drzewostanie średnim.
4. Specyfika robót budowlanych:
Projekt zakłada następujące prace budowlane:
− zabezpieczenie placu budowy,
− zdjęcie trawiastego poszycia gruntu z wywiezieniem poza teren objęty
inwestycją (miejsce składowania wskaże inwestor),
− wstępne wyznaczenia rzędnych wysokościowych terenu oraz wytyczenie
położenia obiektów przez naniesienie osi na ławach geodezyjnych i założenie
świadków,
− wykopy sprawdzające ręczne,
− wykopy i przekopy wykonywane koparkami oraz spycharkami,
− kształtowanie i profilowanie podłoża z zagęszczaniem,
− geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów,
− wykonanie instalacji oświetleniowej terenu sportowego,
− wykonanie odwodnienia,
− inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza uzbrojenia terenu,
− zasypanie sieci instalacyjnych,
− wykonanie podbudowy z zastosowaniem geowłókniny, kruszyw i piasków,
Projekt budowlany boisk sportowych zewnętrznych przy ul. Reja w Mysłowicach
działka nr: 1492/63, 977/50, 456/50
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
wykonanie ławy betonowej i montaż obrzeży,
wykonanie fundamentów z betonu pod sprzęt sportowy,
wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu,
wykonanie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do studni chłonnej,
zamontowanie sprzętu sportowego,
ułożenie nawierzchni poliuretanowej z pomalowaniem linii segregacyjnych
boisk,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm,
uporządkowanie terenu i wywiezienie odpadków,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
przekazanie inwestorowi terenu.
5. Stan projektowany
5.1. Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu działki zostało przedstawione na mapie zasadniczej w
skali 1:1000 w granicach objętych projektem.
Obejmuje ono:
– umiejscowienie projektowanego boiska wielofunkcyjnego: do piłki ręcznej
(mini piłki nożnej) oraz dwa boiska do koszykówki - linie segregacyjne
wydzielą poszczególne miejsca gry,
– wykonanie odwodnienia liniowego powierzchniowego z korytek betonowych
wraz z podłączeniem wgłębnym do studni chłonnej typu francuskiego,
– wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,
– montaż sprzętu sportowego,
– wykonanie oświetlenia boisk.
5.2. Ukształtowanie terenu
Teren inwestycji należy ukształtować tak aby gotowa nawierzchnia
poliuretanowa była w spadku 0,5%. Rzędne wysokościowe zaznaczono na
rysunku odwodnienia boiska.
5.3. Program funkcjonalny
– Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej (mini piłki nożnej) z
dwoma boiskami do koszykówki:
Pow. boiska wielofunkcyjnego wynosi 1320,00 m2.
Projektuje się boisko do piłki ręcznej (mini piłki nożnej) o wymiarach -pole
gry: 40,00 x 20,00 m, z dwoma boiskami do koszykówki o wymiarach
-pole gry: 16,00 x 28,00 m (położonymi w poprzek boiska do piłki ręcznej)
Boiska posiadają strefę bezpieczeństwa.
Należy zamontować tuleje (wg wytycznych producenta) do bramek do piłki
ręcznej z możliwością zaślepienia deklami po ich zdjęciu celem
zabezpieczenia oraz 4 maszty z koszami na fundamentach wg wytycznych i
obliczeń producenta.
Nawierzchnia poliuretanowa boisk w kolorze ceglastym. Wyznaczone
zostaną kolorowe linie segregacyjne poszczególnych boisk o szerokości 5
cm (wg rys. kolorystyki nawierzchni).
Kolorystyka linii segregacyjnych powinna zostać zaakceptowana przez
inspektora nadzoru.
5.4. Parametry techniczne
Zaprojektowano nawierzchnię sportową, dwuwarstwową poliuretanowogumową o grubości warstwy 16 mm ułożonej na podbudowie z
asfaltobetonu.
Nawierzchnia ta o zwartej strukturze jest przepuszczalna dla wody. Jej
właściwości mechaniczne i odwadniające spowodowały, iż najczęściej
stosowana jest na boiskach szkolnych i osiedlowych.
Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu nawierzchnia musi posiadać
parametry techniczne nie gorsze niż:
Projekt budowlany boisk sportowych zewnętrznych przy ul. Reja w Mysłowicach
działka nr: 1492/63, 977/50, 456/50
- wytrzymałość na rozciąganie (MPa)
≥ 0,60
- wydłużanie względne przy rozciąganiu (%)
≥ 65
- wytrzymałość na rozdzieranie (N)
≥ 100
- twardość w skali Shore’a „A”
55º ± 10
- odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: <= 550mm2
Nawierzchnia musi posiadać:
- ważną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB
- atest higieniczny PZH,
- aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877, wykonane i
potwierdzone przez laboratorium, posiadające akredytację na wykonywanie
ww. badań,
- autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej oraz winna być
wydana specjalnie na przedmiotowe zadanie, musi także zawierać
potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbędnych
oryginalnych materiałów do wykonania nawierzchni sportowej,
- kartę techniczną nawierzchni wydaną przez producenta systemów
poliuretanowych (zawierającą charakterystykę i parametry techniczne
oferowanej nawierzchni).
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny
być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń
organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy
należy usunąć).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie
występowało wykruszania się warstwy górnej, wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym.
Przy nawierzchni poliuretanowej obrzeża 8x30 cm powinny być
posadowione na ławie betonowej marki B-15. Obrzeża te powinny być
usytuowane na tym samym poziomie co nawierzchnia poliuretanowa.
Do wykonania odwodnienia boisk należy zastosować typowe korytka
betonowe 60x50x15 cm na ławie betonowej z betonu marki B-10.
Woda będzie sprowadzona do studzienki rewizyjnej z odstojnikiem ø800 i
odprowadzona rurą PE ø 160 do studni chłonnej typu francuskiego.
Studnia chłonna z geowłókniny o wymiarach 5 x 7 m wypełniona
zagęszczoną pospółką lub otoczakami o wysokości 1,5m. Dno studni należy
usytuować 2,5m poniżej poziomu terenu. Studnię należy przykryć warstwą
żwiru niesklasyfikowanego lub pospółki o grubości 0,7m, następnie ziemia
0,2m, oraz humus 0,1m.
Dookoła boiska za korytkami będzie chodnik zakończony obrzeżem 8x30
cm na podsypce cementowo - piaskowej.
Jako fundamenty sprzętu sportowego należy zastosować typowe
prefabrykaty żelbetowe. W przypadku wykonywania fundamentów na
mokro należy zastosować fundamenty o parametrach podanych przez
producenta sprzętu sportowego.
5.5. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe nawierzchni
Projektuje się podbudowę i nawierzchnię wg następującego układu
konstrukcyjnego:
– Nawierzchnia poliuretanowa boisk:
−
nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o wys. 16 mm, w kolorze
ceglastoczerwonym z naniesionymi liniami segregacyjnymi
(wg
rysunku kolorystyki nawierzchni)
−
asfaltobeton warstwa ścierna gr. 3 cm
−
asfaltobeton warstwa wiążąca gr. 4 cm
−
miał kamienny frakcji 0,1-4 mm + kliniec frakcji 5-25 mm gr. 4 cm
−
tłuczeń kamienny łamany frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm
Projekt budowlany boisk sportowych zewnętrznych przy ul. Reja w Mysłowicach
działka nr: 1492/63, 977/50, 456/50
−
geowłóknina
−
warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego gr. 10 cm
−
grunt rodzimy
– Chodniki
- kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym (pow. 40,20 m²)
- podsypka piaskowa gr. 3-5 cm
- miał kamienny frakcji 0,1-4 mm + kliniec frakcji 5-25 mm
gr. 2 cm
- tłuczeń z żużla wielkopiecowego frakcji gr. 31,5-63 mm gr. 15 - 18 cm
- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego gr. 10 cm
- grunt rodzimy
5.6. Sprzęt sportowy
- Kosz z prostokątną tablicą
Zestaw do koszykówki na boiska zewnętrzne lub place zabaw. W
skład zestawu wchodzi: statyw, tablica, obręcz fundament i
śruby (tuleje) montażowe. Statyw kosza stalowy wykonany z
rury 114,3x4 R35 (133) lakierowany proszkowe, jedno lub
dwusłupowy. Wysięg 1650 mm (800, 250 mm) o wysokości do
obręczy 3050 mm (2600) mm. Tablica o wymiarach 1600 x1100
mm (1100x860 mm) wykonana z kratownicy obramowanej
profilem stalowym wraz z kasetą umożliwiającą montaż na
statywie.
Konstrukcja kasety uniemożliwia kradzież obręczy i
tablicy. Wszystkie śruby do mocowania tablicy chromowe.
Obręcz z pręta stalowego ø20mm (lub z rurki ø30 ) i siatki z łańcuszka 4-5 mm
Zbrojenie fundamentowe z pręta ø20mm z gwintowanymi końcami ułatwiającymi
pionowy montaż statywu. Cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową.
Montaż kosza
Zestaw osadzany jest przy zastosowaniu śrub montażowych lub w uprzednio
zabetonowanych tulejach. Stopy fundamentowe mogą być prefabrykowane lub
wykonywane na mokro z betonu B-20 w deskowaniu tradycyjnym lub
systemowym. Na wstępie należy wykonać wykop pod fundament o wymiarach:
800 x 800 x 900. W związku z tym, iż sprzęt ma być osadzony na stałe a tym
samym ma stać się integralną częścią boiska do koszykówki, z wielką
dokładnością należy oznakować osie wykopów na ławicach lub wbitych w ziemię
świadkach. Odległość środka wykopu do linii początkowej boiska powinna wynosić
800 mm. W przypadku wykonywania fundamentów na mokro, gwintowane szpilki
zbrojenia fundamentowego powinny być ułożone w pozycji równoległej do linii
początkowej boiska. W przypadku nie zastosowania się do w/w zasad na końcu
montażu może okazać się, iż urządzenie jest skierowane asymetrycznie do osi
symetrii boiska. Góra stopy fundamentowej powinna być zagłębiona w ziemi na
głębokości
około 270 mm. Podczas wykonywania prac gwintowane szpilki
zbrojenia należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem. Po związaniu
betonu (min. 7 dni) wkręcić 4 nakrętki M20 na szpilki zbrojenia, następnie osadzić
na nim statyw rurowy kosza i przykręcić go 4 nakrętkami M20 umieszczając pod
nie 4 podkładki M20. Ustawić pion statywu dokręcając odpowiednio górne i dolne
nakrętki przy jego podstawie. Tablicę wraz z koszem montujemy jednocześnie do
statywu przy użyciu 4 śrub zamkowych M10 x 40 z podkładkami i nakrętkami.
Pozostałą przestrzeń wykopu wypełnić nawierzchnią wybraną podczas kopania
zagłębienia.
- Bramki do gry w piłkę ręczną
Projekt budowlany boisk sportowych zewnętrznych przy ul. Reja w Mysłowicach
działka nr: 1492/63, 977/50, 456/50
Bramka do piłki ręcznej o wymiarach w świetle 3.0x2.0 m. Rama o przekroju
80x80mm drewniana, pomalowana emaliami wodoodpornymi lub ze specjalnych
profili aluminiowych wzmocnionych w narożnikach stalowymi kątownikami.
Stalowe elementy złączne posiadają ochronne powłoki galwaniczne. Bramka z
gniazdami (tulejami) w podłożu przystosowana jest do rozgrywek na obiektach
otwartych. Wyposażona jest w aluminiowe (anodowane) wsporniki do
podtrzymywania siatki i komplet elementów do mocowania w podłożu.
Zastosowane
rozwiązania
konstrukcyjne
zapewniają szybki montaż. Na życzenie
inwestora można zastosować bramki tzw.
„wandaloodporne – kratowe” o konstrukcji
stalowej ocynkowanej ogniowo i lakierowane.
Bramki mają spełniać wymogi normy N749.
Montaż bramek
W wyznaczonym miejscu wykonać wykopy
pod prefabrykaty betonowe. Do wykopanych
zagłębień wsypać piasku na grubość ok. 10
cm, po czym wyrównać jego poziom.
Wykonać deskowanie pod stopę betonową
lub zamontować gotowe ławy pod bramki z
otworami na tuleje. Zamontować tuleje lub
marki śrubowe do montażu bramek zwracając uwagę na wyznaczony poziom. W
tulejach lub markach umieścić bramkę. Ponownie sprawdzić i wypoziomować
bramkę względem wyznaczonej osi.
5.7. Instalacje:
- Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe z korytek betonowych przedstawiono na rysunkach
szczegółowych. Boiska sportowe zaprojektowano o nawierzchni poliuretanowej
przepuszczalnej dla wody. Z uwagi na przepuszczalność nawierzchni
projektowane odwodnienie ma spełniać jedynie funkcje pomocnicza podczas
obfitych opadów deszczu
- Oświetlenie
Szczegółowe dane dotyczące oświetlenia terenu znajdują się w projekcie
budowlano wykonawczym branży elektrycznej.
6. Zestawienie powierzchni z rzutu
Lp. TEMATY OPRACOWANIA
1.
2.
3.
Powierzchnia poliuretanowa łącznie
Boisko wielofunkcyjne w tym:
a. piłka ręczna (pole gry)
b. boisko do koszykówki x2 (pole
gry)
Ciągi piesze
Korytka
4.
Obrzeża
5.
6.
Tereny zielone
Powierzchnia opracowania
POWIERZCHNIA
m 2 // mb
1320,00 m 2
1320,00 m 2
800,00 m 2
2 x 448,00 m 2
TYP, RODZAJ
MATERIAŁÓW
poliuretanowa
poliuretanowa
poliuretanowa
poliuretanowa
40,20 m 2
90,24 m 2//
150,40 mb
24,32 m 2//304
mb
921,24 m 2
2396,00 m 2
kostka betonowa gr. 6 cm
50 x 60 x 15 mm
8 x 30 x 100 mm
trawa naturalna
7. Dane dotyczące ochrony terenu i wpływu inwestycji na środowisko
Teren nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.
Projekt budowlany boisk sportowych zewnętrznych przy ul. Reja w Mysłowicach
działka nr: 1492/63, 977/50, 456/50
Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków
środowiska naturalnego natomiast polepszy warunki obiektów sportowych pod
względem bezpieczeństwa ich użytkowania oraz nie naruszy interesu osób
trzecich.
8. Uwagi końcowe
– Bezwzględnie nakazuje się wykonywać ręczne przekopy próbne w pobliżu
istniejących podziemnych instalacji.
– Prace należy wykonywać po wcześniejszym zgłoszeniu rozpoczęcia robót
budowlanych i wyznaczeniu kierownika budowy (oraz w razie konieczności
inspektora nadzoru inwestorskiego).
– Kierownik zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ.
– Wszystkie zastosowane materiały i elementy (np. sprzęt sportowy, latarnie
itp.) na terenie inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie
do zastosowania ze znakiem B oraz deklaracje zgodności. materiały i wyroby
muszą posiadać niezbędne aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.
– W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie
skontaktować się z projektantem.
– Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby (lub osób) posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy powinni być przeszkoleni do
wykonywania prac pod względem technicznym jak i przepisów bhp.
– Wykonawca jest zobowiązany do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej (przez uprawnionego geodetę), inwestor zobowiązany jest
dostarczyć w/w inwentaryzację do Wydziału Geodezji i Kartografii
– Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.
– Wykonawca po zakończeniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia
inwestorowi instrukcji użytkowania w oparciu o wytyczne producentów.
– Zarządca zobowiązany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu
technicznego elementów zagospodarowania, odwodnienia i wyposażenia
technicznego. Kontrola winna być dokonywana przez uprawnioną osobę. W
przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób
trzecich i dokonać remontu.
– Konkurencje
sportowe
powinny
odbywać
się
przy
udziale
osób
doświadczonych,
– Sugeruje się wyposażenie terenu w kosze na śmieci i ewentualnie ławki dla
zawodników.
– Przed użytkowaniem inwestor zobowiązany jest do opracowania instrukcji
bezpiecznego użytkowania boiska przez osobę z uprawnieniami BHP w
odpowiedniej specjalności.
– Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.
– Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych
stosowania i Polskich Norm.
– W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli
są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające
ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
– Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dn. 04.02.1994r.)
Projekt budowlany boisk sportowych zewnętrznych przy ul. Reja w Mysłowicach
działka nr: 1492/63, 977/50, 456/50
–
Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze
budowlaną i polskimi normami.
sztuką
Knurów 04.2008 r
Oświadczenie projektanta
Zgodnie z postanowieniem art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że
„Projekt budowlany boisk sportowych zewnętrznych przy ul. Reja w Mysłowicach działka nr:
1492/63, 977/50, 456/50” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podobne dokumenty