oferta seminariów licencjackich na studiach niestacjonarnych i

Komentarze

Transkrypt

oferta seminariów licencjackich na studiach niestacjonarnych i
OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5
Lp. Imię i nazwisko wykładowcy
dr hab. Agnieszka Bukowska1
Piestrzyńska
2 dr Magdalena Burzykowska
dr hab. Dorota Burzyńska,
3
prof.nadzw.UŁ
4
dr Maciej Dykto
5
dr Anita Fajczak-Kowalska
6
dr hab. Marianna Greta, prof.
nadzw. UŁ
7
dr Radosław Jadczak
8
dr Magdalena Jasiniak
9
dr inż. Marcin Kalinowski
Temat seminarium licencjackiego
Funkcjonowanie sektora MSP (zarządzanie i marketing, uruchamianie biznesu, źródła
finansowania działalności).
Controlling płynności finansowej przedsiębiorstwa
Instrumenty finansowe. Finansowanie samorządu terytorialnego. Finansowanie
inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie.
Instytucje i instrumenty rynku finansowego. Usługi finansowe dla gospodarstw
domowych. Bankowość centralna i komercyjna.
Transport w procesach logistycznych polskiej gospodarki
Zintegrowane zarządzanie jakością
Aspekty finansowe integracji, strefa euro- funkcjonowanie i skutki. Gospodarka
światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unie Europejska – problemy
funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE – metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe
i dostosowania w polskich politykach do standardów europejskich. Banki wobec
dostosowań europejskich.
Logistyka operacyjna (optymalizacja problemów logistyki, zaopatrzenia, produkcji i
dystrybucji
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw, źródła finansowania
przedsiębiorstw, rozwój regionalny, atrakcyjność inwestycyjna regionów, działalność
przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej
Transformacja gospodarcza Polski
Relacja ekonomia – polityka
Kierunek
Kod USOS
Ekonomia
0600-BUKA5Z
Logistyka
0600-BURZ5Z
Finanse i rachunkowość
0600-BURD5Z
Finanse i rachunkowość
0600-DYKM5Z
Logistyka
0600-FAJA5Z
Finanse i rachunkowość
0600-GREM5Z
Logistyka
0600-JADR5Z
Finanse i rachunkowość
0600-JASM5Z
Ekonomia
0600-KALI5Z
10 dr Lidia Karbownik
Analiza ekonomiczna (finansowa) w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
Logistyka
0600-KARL5Z
11 dr Tomasz Karkowski
Procesy zaopatrzenia w ochronie zdrowia
Stosunki transatlantyckie w wymiarze gospodarczym i politycznym, międzynarodowa
ekonomia polityczna
Analiza danych w przedsiębiorstwie logistycznym
Logistyka
0600-KART5Z
Ekonomia
0600-KOWA5Z
Logistyka
0600-KUCA5Z
12 dr Kamil Kowalski
13 dr Adam Kucharski
14
dr hab. Michał Mackiewicz, prof.
nadzw. UŁ
15 dr Jarosław Marczak
16 Prof.dr hab. Bożena Mikołajczyk
Polityka gospodarcza - analiza ilościowa
- polityka budżetowa w ujęciu regionalnym i lokalnym
- polityka fiskalna w ujęciu krajowym i międzynarodowym
- system podatkowy
- państwo opiekuńcze
- nierówności dochodowe i społeczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podatki w finansach publicznych. Strategie
podatkowe przedsiębiorstw.
Wpływ kryzysu na kondycję finansową przedsiębiorstw.
Fundusze strukturalne a małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Strategii Europa
2020.
Fundusze Venture Capital w Europie i USA.
Finansowanie a pomiar innowacyjności w przedsiębiorstwie.
Sprawozdawczość podatkowa MSP.
Nadużycia finansowe a kontrola finansowa
Ekonomia; Finanse i
rachunkowość
0600-MACM5Z
Finanse i rachunkowość
0600-MARJ5Z
Finanse i rachunkowość
0600-MIKB5Z
17 dr Urszula Motowidlak
Infrastruktura logistyczna na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych.
Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Logistyka a rozwój zrównoważony
Logistyka
0600-MOTU5Z
18 dr Piotr Oleksiak
Zarządzanie zasobami ludzkimi (systemy wynagradzania, ocena okresowa)
Logistyka
0600-OLEP5Z
19 dr Marzena Papiernik-Wojdera
Marketingowe i finansowe uwarunkowania działalności logistycznej przedsiębiorstwa
Logistyka
0600-PAPM5Z
20
21
22
23
24
Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
Logistyka personalna. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Controlling personalny
Strategie finansowo-marketingowe przedsiębiorstwa
Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku
Logistyka stosowana; Logistyka regionalna i decyzje przestrzenne
Finanse samorządu terytorialnego (w tym: m.in.: polityka podatkowa jednostek
samorządu terytorialnego, dochody własne i transferowe JST, polityka wydatkowa
jednostek samorządu terytorialnego, samodzielność finansowa JST, fundusze unijne dla
JST) .
Problematyka z zakresu zrównoważonego rozwoju – komponenty, źródła finansowania
zrównoważonego rozwoju, regulacje prawne – na płaszczyźnie lokalnej, krajowej,
międzynarodowej).
System podatkowy Polski.
Rewitalizacja obszarów miejskich – źródła finansowania, programy unijne.
Przepływy finansowe w systemie rachunków narodowych.
Ekonomia; Logistyka
Logistyka
Logistyka
Ekonomia; Logistyka
Logistyka
0600-PIEL5Z
0600-ROGA5Z
0600-SAJA5Z
0600-SOTO5Z
0600-SUCB5Z
Finanse i rachunkowość
0600-SLEM5Z
Finanse i rachunkowość
0600-TOML5Z
dr Aleksandra Pieloch-Babiarz
dr Anna Rogozińska-Pawełczyk
dr Artur Sajnóg
dr Tomasz Sosnowski
prof. dr hab. Bogdan Suchecki
25 dr Magdalena Ślebocka
26 Prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz
27 dr Aneta Tylman
28 prof. Bogusława Urbaniak
29 Prof. dr hab. Stanisław Wieteska
30 dr Andrzej Wojcieszak
31 dr Wojciech Zatoń
Seminarium interdyscyplinarne prawno-finansowe:
Partycypacyjne finansowanie procesów odnowy miast
Systemy motywacyjne. Strategie wynagrodzeń
Ubezpieczenia majątkowe i życiowe
Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju
Logistyka w systemie paliwowo-energetycznym
Instrumenty finansowe, wycena i zastosowanie. Decyzje na rynkach finansowych.
Finanse i rachunkowość
0600-TYLA5Z
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
0600-URBB5Z
0600-WIES5Z
Logistyka
0600-WOJC5Z
Finanse i rachunkowość
0600-ZATW5Z

Podobne dokumenty