Ogloszenie o zmianie ogloszenia 184241

Komentarze

Transkrypt

Ogloszenie o zmianie ogloszenia 184241
file:///C:/U sers/urban/AppData/L ocal/Microsoft/Windows/Temporary I.
Numer ogłoszenia: 184241 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
O głoszenie d o tyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
In form acje o zm ie n ian ym o g ło s z e n iu : 180479 - 2014 data 22.08.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Powiatu Mikołowskiego, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. (032) 32-48-100,
32-48-125, fax. (032) 32-48-147, 32-48-132.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, k tó ry należy zm ien ić:
M iejsce, w któ rym zna jdu je się zm ie n ia n y te k s t: II.1.4.
W o g ło sze n iu je s t: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem i
zakresem zamówienia jest:sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w
Mikołowie, ul.Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, W ydział Promocji i Rozwoju, pok. 209) wraz z
wniesieniem, zestawów nowych podręczników dla uczniów, uczennic i prowadzących zajęcia z zakresu
kompetencji kluczowych i zawodowych w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedmiot zamówienia
obejmuje następujące zestawy podręczników : KOMPETENCJE KLUCZOWE: ZESTAW NR 1 - 16 szt.
tytuł autor 1 Słownik współczesny angielsko - polski, polsko - angielski, wyd. drugie (nowość). Jacek
Fisiak, Arleta Adamska-Sałaciak, Michał Jankowski, Mariusz Idzikowski, Ewelina Jagła, Robert Lew 2
Angielski. Repetytorium leksykalno - tematyczne - poziom A 2-B1. Opracowanie zbiorowe 3 Angielski.
Testy leksykalne dla średnio zaawansowanych. Opracowanie zbiorowe 4 Wielka gramatyka języka
angielskiego. Praca zbiorowa ZESTAW NR 2 - 16 szt. tytuł autor 1 Słownik współczesny angielsko polski, polsko - angielski, wyd. drugie (nowość). Jacek Fisiak, Arleta Adamska-Sałaciak, Michał
Jankowski, Mariusz Idzikowski, Ewelina Jagła, Robert Lew 2 Angielski. Repetytorium leksykalno tematyczne - poziom A 2-B1. Opracowanie zbiorowe 3 Angielski. Testy leksykalne dla średnio
zaawansowanych. Opracowanie zbiorowe 4 Techniki zapamiętywania. Bartłomiej Boral, Tobiasz Boral
ZESTAW NR 3 - 80 szt. tytuł autor 1 Język polski. Matura 2014. Vademecum. Zakres podstawowy i
rozszerzony. Dominik-Stawicka Donata, Czarnota Ewa 2 Język polski. Matura 2014. Testy i arkusze.
Zakres podstawowy i rozszerzony. Budna Katarzyna, Manthey Jolanta 3 Słownik motywów literackich.
Liceum. Praca zbiorowa 4 Matematyka - Zbiór zadań maturalnych i zestawy maturalne. Poziom
podstawowy. Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta
Wesołowska 5 Matematyka - Zbiór zadań maturalnych i zestawy maturalne. Poziom rozszerzony.
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska 6
Matematyka. Matura 2014. Krok po kroku. Zakres podstawowy. Kinga Gałązka ZESTAW NR 4 - 32 szt.
tytuł autor 1 Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał 2 Jak założyć i prowadzić działalność
gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Moćko Przemysław, Sokół Aneta 3 Ryczałt.
Karta podatkowa. Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ćwiczenia. Bożena Padurek. 4
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik. Jacek Musiałkiewicz 5
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - ćwiczenia. Jacek Musiałkiewicz 6 Kadry i
1z 5
2014-08-28 11:09
płace. Dębski Damian, Dębski Paweł ZESTAW NR 5 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Pracownia ekonomiczna.
Gospodarowanie zasobami majątkowymi. Obsługa programu sprzedażowo-magazynowego SUBIEKT
GT. Kwalifikacja: A .35. Bożena P adurek2 Pracownia ekonomiczna. Rozliczenia podatkowe. Obsługa
programu finansowo-księgowego RACHMISTRZ GT i kadrowo-płacowego MICROGRATYFIKANT GT.
Kwalifikacja A .35. Bożena Padurek 3 Pracownia ekonomiczna. Kadry i płace. Obsługa programów:
kadrowo-płacowego GRATYFIKANT GT I PŁATNIK. Kwalifikacja A.35. Bożena Padurek 4
Rachunkowość finansowa. Inwestycje krótkoterminowe, rozrachunki, obrót materiałowy część I.
Kwalifikacja A .36 Bożena Padurek 5 Biuro rachunkowe. Przygotowanie dokumentów do ewidencji.
Analiza finansowa. Obsługa programu finansowo-księgowego REWIZOR GT. KWALIFIKACJA A .36.
Bożena Padurek 6 Ryczałt. Karta podatkowa. Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ćwiczenia.
Bożena Padurek 7 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik. Jacek
Musiałkiewicz 8 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - ćwiczenia. Jacek
Musiałkiewicz ZESTAW NR 6 - 3 2 szt. tytuł autor 1 Testy maturalne 2010, 2011- zakres podstawowy.
Praca zbiorowa 2 Arkusze maturalne z matematyki dla poziomu podstawowego 2013. Dorota
Masłowska, Piotr Nodzyński, Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Elżbieta Słomińska, Alicja
Strzelczyk 3 Matematyka. Matura 2014. Krok po kroku. Zakres podstawowy. Kinga Gałązka 4 Matura
2014. Matematyka. Testy i arkusze z odpowiedziami. Zakres podstawowy. Marzena Orlińska 5
Matematyka. Zbiór zadań maturalnych-poziom podstawowy i rozszerzony. Matura edycja 2014. Witold
Stachnik 6 Tablice zbiorcze matematyka. 2010. Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz ZESTAW
NR 7 - 1 6 szt. tytuł autor 1 LektorKlett. Słownik współczesny niemiecko-polski i polsko-niemiecki.
Opracowanie zbiorowe 2 Alles klar Grammatik Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami + CD.
Maciej Nietrzebka, Sebastian Ostalak 3 Niemiecki nie gryzie! +CD Książka + CD Audio. Opracowanie
zbiorowe 4 Niemiecki - Testy gramatyczno - leksykalne A1 - A2. Opracowanie zbiorowe ZESTAW NR 8
-1 6 szt. tytuł autor 1 Revise For Matura. Repetytorium, nowe wydanie. Marcin Smolik, Arkadiusz
Mędela, Elżbieta Mańko 2 Matura Repetytorium z testami. Zadania do matury ustnej. Komponent
egzaminacyjny. Arkadiusz Mędela 3 Enter the world o fg ra m m a r3 . H.Q. Mitchell 4 Macmillan Cultural
Readers: England plus Audio CD. Rachel Bladon ZESTAW NR 9 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Testy maturalne
+ arkusze maturalne - matematyka 2013. Dorota Masłowska i Tomasz Masłowski 2 Matematyka zbiór
zadań i zestawy maturalne. Wojciech Babiański i Lech Chańko 3 Matura 2014. Matematyka. Testy i
arkusze z odpowiedziami. Zakres podstawowy. Marzena Orlińska 4 Matematyka. Matura 2014. Krok po
kroku. Zakres podstawowy. Kinga Gałązka 5 Repetytorium Maturalne. Podręcznik do języka
angielskiego (poziom podstawowy). Nowe Wydanie 2012 M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H.
Mrozowska ZESTAW NR 1 0 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik do podstaw
przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Zbigniew Makieła, Tomasz R achw ał2 Krok w
przedsiębiorczość - zeszyt ćwiczeń. Zbigniew Makiełła, Tomasz Rachwał 3 Organizowanie sprzedaży cz.1. Dorota Andrzejczak, Agnieszka Mikina 4 Organizowanie sprzedaży - cz.2. Dorota Andrzejczak,
Agnieszka Mikina 5 Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik. Odkrywamy na nowo. Jarosław Korba,
Zbigniew Smutek KOMPETENCJE ZAWODOWE: ZESTAW NR 1 -1 6 szt. tytuł autor 1 Okablowanie
sieciowe w praktyce. Księga eksperta. Frank Derfler i Les Freed 2 Domowe sieci komputerowe.
Gotowe rozwiązania. Adam Józefiok 3 Technik informatyk. Systemy i sieci komputerowe. Paweł Bensel
ZESTAW NR 2 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Adaptacyjna regulacja prędkości jazdy ACC. Praca zbiorowa 2
Czujniki układu sterowania silnika w praktyce warsztatowej. Budowa, działanie i diagnozowanie za
pomocą oscyloskopu. Gerald Schneehage 3 Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej.
Budowa, obsługa, diagnostyka. Trosten Schmidt ZESTAW NR 3 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Urządzenia i
systemy mechatroniczne część I. 2009 Opracowanie zbiorowe. 2 Urządzenia i systemy
mechatroniczne część II. 2009 Opracowanie zbiorowe. 3 Zbiór zadań i testów przygotowujących do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie : technik mechatronik. 2012
Goździaszek Piotr, Mikołajczak Adrian, 4 Wstęp do programowania sterowników PLC. Sałat Robert,
Korpysz Krzysztof, Obstawski Paweł ZESTAW NR 4 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Poradnik Inżyniera Elektryka.
Tom 1 , Lipiec 2013. Opracowanie zbiorowe. 2 Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach
elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia. X 2008 Witold Jabłoński ZESTAW NR 5 - 1 6 szt.
2z 5
2014-08-28 11:09
tytuł autor 1 Ekonomia handlu cz.3 Podręcznik. Andrzej Komosa 2 Ekonomika handlu cz. 3 Ćwiczenia.
Andrzej Komosa 3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik. Jacek
Musiałkiewicz 4 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - ćwiczenia. Jacek
Musiałkiewicz 5 Pracownia ekonomiczna. Gospodarowanie zasobami majątkowymi. Obsługa programu
sprzedażowo-magazynowego SUBIEKT GT. Kwalifikacja: A .35. Bożena P adurek6 Pracownia
ekonomiczna. Rozliczenia podatkowe. Obsługa programu finansowo-księgowego RACHMISTRZ GT i
kadrowo-płacowego MICROGRATYFIKANT GT. Kwalifikacja A .35. Bożena P adurek7 Pracownia
ekonomiczna. Kadry i płace. Obsługa programów: kadrowo-płacowego GRATYFIKANT GT I PŁATNIK.
Kwalifikacja A .35. Bożena Padurek 8 Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik
handlowiec. Sprzedawca. Technik księgarstwa. Kwalifikacja A .18. Prowadzenie sprzedaży. Donata
Andrzejczak ZESTAW NR 6 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Produkcja zwierzęca - cz. 1. Ewa Marciniak-Kulka 2
Produkcja zwierzęca - cz. 2. Barbara Biesiada-Drzazga, Bronisław Jeleń, Elżbieta Krzęcio, Krzysztof
Młynek, Roman Niedziółka 3 Produkcja zwierzęca - cz. 3. Elżbieta Bombik, Krzysztof Górski, Stanisław
Kondracki, Stanisław Socha ZESTAW NR 7 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Technologia gastronomiczna cz.1.
Anna Kmiołek 2 Technologia gastronomiczna cz.3. Anna Kmiołek 3 Podstawy żywienia człowieka cz.1.
Czerwińska Dorota 4 Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych
potraw(tabele). Anna Kunachowicz, Irena Nadolna, Krystyna Iwanow, Beata Przygoda 5 Pytania i testy
przygotowujące do egzaminu zawodowego z zakresu technologii gastronomicznej w zawodzie kucharz
oraz technika żywienia i gospodarstwa domowego. Elżbieta Paśnicka, Cezary Skalski ZESTAW NR 8 16 szt. tytuł autor 1 Logistyka Danuta Kisperska-Moroń, Stanisław Krzyżaniak 2 Transport i spedycja
cz. I. Radosław Kacperczyk 3 Transport i spedycja cz. II. Radosław Kacperczyk 4 Testy przygotowujące
do egzaminu zawodowego - technik logistyk. Dorota Szymczyńska 5 Kompendium wiedzy o logistyce.
Elżbieta Gołembska 6 Spedycja. Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska ZESTAW NR 9 - 1 6
szt. tytuł autor 1 Poradnik górnika podziemnych zakładów górniczych. Wydanie 2013 Wydawnictwo
Karbon Sp. z o.o 2 Górnictwo t. I. Jerzy Honysz 3 Przepisy prawne i zagrożenia w górnictwie. Damian
Macek..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem i zakresem zamówienia jest:sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego (Starostwo
Powiatowe w Mikołowie, ul.Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, W ydział Promocji i Rozwoju, pok. 209)
wraz z wniesieniem, zestawów nowych podręczników dla uczniów, uczennic i prowadzących zajęcia z
zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne
S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata
2014-2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedmiot
zamówienia obejmuje następujące zestawy podręczników : KOMPETENCJE KLUCZOWE: ZESTAW
NR 1 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Słownik współczesny angielsko - polski, polsko - angielski, wyd. drugie
(nowość). Jacek Fisiak, Arieta Adamska-Sałaciak, Michał Jankowski, Mariusz Idzikowski, Ewelina
Jagła, Robert Lew 2 Angielski. Repetytorium leksykalno - tematyczne - poziom A 2-B1. Opracowanie
zbiorowe 3 Angielski. Testy leksykalne dla średnio zaawansowanych. Opracowanie zbiorowe 4 Wielka
gramatyka języka angielskiego. Praca zbiorowa ZESTAW NR 2 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Słownik
współczesny angielsko - polski, polsko - angielski, wyd. drugie (nowość). Jacek Fisiak, Arieta
Adamska-Sałaciak, Michał Jankowski, Mariusz Idzikowski, Ewelina Jagła, Robert Lew 2 Angielski.
Repetytorium leksykalno - tematyczne - poziom A 2-B 1. Opracowanie zbiorowe 3 Angielski. Testy
leksykalne dla średnio zaawansowanych. Opracowanie zbiorowe 4 Techniki zapamiętywania.
Bartłomiej Boral, Tobiasz Boral ZESTAW NR 3 - 8 0 szt. tytuł autor 1 Język polski. Matura 2014.
Vademecum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dominik-Stawicka Donata, Czarnota Ewa 2 Język
polski. Matura 2014. Testy i arkusze. Zakres podstawowy i rozszerzony. Budna Katarzyna, Manthey
Jolanta 3 Słownik motywów literackich. Liceum. Praca zbiorowa 4 Matematyka.Matura 2014.Testy dla
maturzysty.Zakres podstawowy.Marzena Orlińska 5 Matematyka - Zbiór zadań przygotowujących do
matury.Zakres podstawowy z elementami rozszerzenia.Piotr Jurczyszyn,Marcin Wesołowski 6
3z 5
2014-08-28 11:09
Matematyka. Matura 2014. Krok po kroku. Zakres podstawowy. Kinga Gałązka ZESTAW NR 4 - 3 2 szt.
tytuł autor 1 Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zbigniew Makieła, Tomasz R achw ał2 Jak założyć i prowadzić działalność
gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Moćko Przemysław, Sokół Aneta 3 Ryczałt.
Karta podatkowa. Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ćwiczenia. Bożena Padurek. 4
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik. Jacek Musiałkiewicz 5
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - ćwiczenia. Jacek Musiałkiewicz 6 Kadry i
płace. Dębski Damian, Dębski Paweł ZESTAW NR 5 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Pracownia ekonomiczna.
Gospodarowanie zasobami majątkowymi. Obsługa programu sprzedażowo-magazynowego SUBIEKT
GT. Kwalifikacja: A .35. Bożena Padurek 2 Pracownia ekonomiczna. Rozliczenia podatkowe. Obsługa
programu finansowo-księgowego RACHMISTRZ GT i kadrowo-płacowego MICROGRATYFIKANT GT.
Kwalifikacja A .35. Bożena Padurek 3 Pracownia ekonomiczna. Kadry i płace. Obsługa programów:
kadrowo-płacowego GRATYFIKANT GT I PŁATNIK. Kwalifikacja A.35. Bożena Padurek 4
Rachunkowość finansowa. Inwestycje krótkoterminowe, rozrachunki, obrót materiałowy część I.
Kwalifikacja A .36 Bożena Padurek 5 Biuro rachunkowe. Przygotowanie dokumentów do ewidencji.
Analiza finansowa. Obsługa programu finansowo-księgowego REWIZOR GT. KWALIFIKACJA A .36.
Bożena Padurek 6 Ryczałt. Karta podatkowa. Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ćwiczenia.
Bożena Padurek 7 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik. Jacek
Musiałkiewicz 8 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - ćwiczenia. Jacek
Musiałkiewicz ZESTAW NR 6 - 3 2 szt. tytuł autor 1 Testy maturalne 2010, 2011- zakres podstawowy.
Praca zbiorowa 2 Arkusze maturalne z matematyki dla poziomu podstawowego 2013. Dorota
Masłowska, Piotr Nodzyński, Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Elżbieta Słomińska, Alicja
Strzelczyk 3 Matematyka. Matura 2014. Krok po kroku. Zakres podstawowy. Kinga Gałązka 4 Matura
2014. Matematyka. Testy i arkusze z odpowiedziami. Zakres podstawowy. Marzena Orlińska 5
Matematyka. Zbiór zadań maturalnych-poziom podstawowy i rozszerzony. Matura edycja 2014. Witold
Stachnik 6 Tablice zbiorcze matematyka. 2010. Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz ZESTAW
NR 7 - 1 6 szt. tytuł autor 1 LektorKlett. Słownik współczesny niemiecko-polski i polsko-niemiecki.
Opracowanie zbiorowe 2 Alles klar Grammatik Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami + CD.
Maciej Nietrzebka, Sebastian Ostalak 3 Niemiecki nie gryzie! +CD Książka + CD Audio. Opracowanie
zbiorowe 4 Niemiecki - Testy gramatyczno - leksykalne A1 - A2. Opracowanie zbiorowe ZESTAW NR 8
- 1 6 szt. tytuł autor 1 Revise For Matura. Repetytorium, nowe wydanie. Marcin Smolik, Arkadiusz
Mędela, Elżbieta Mańko 2 Matura Repetytorium z testami. Zadania do matury ustnej. Komponent
egzaminacyjny. Arkadiusz Mędela 3 Enter the world o fg ra m m a r3 . H.Q. Mitchell 4 Macmillan Cultural
Readers: England plus Audio CD. Rachel Bladon ZESTAW NR 9 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Testy maturalne
+ arkusze maturalne - matematyka 2013. Dorota Masłowska i Tomasz Masłowski 2 Matematyka zbiór
zadań i zestawy maturalne. Wojciech Babiański i Lech Chańko 3 Matura 2014. Matematyka. Testy i
arkusze z odpowiedziami. Zakres podstawowy. Marzena Orlińska 4 Matematyka. Matura 2014. Krok po
kroku. Zakres podstawowy. Kinga Gałązka 5 Repetytorium Maturalne. Podręcznik do języka
angielskiego (poziom podstawowy). Nowe Wydanie 2012 M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H.
Mrozowska ZESTAW NR 1 0 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik do podstaw
przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Zbigniew Makieła, Tomasz R achw ał2 Krok w
przedsiębiorczość - zeszyt ćwiczeń. Zbigniew Makiełła, Tomasz Rachwał 3 Organizowanie sprzedaży cz.1. Dorota Andrzejczak, Agnieszka Mikina 4 Organizowanie sprzedaży - cz.2. Dorota Andrzejczak,
Agnieszka Mikina 5 Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik. Odkrywamy na nowo. Jarosław Korba,
Zbigniew Smutek KOMPETENCJE ZAWODOWE: ZESTAW NR 1 -1 6 szt. tytuł autor 1 Okablowanie
sieciowe w praktyce. Księga eksperta. Frank Derfler i Les Freed 2 Domowe sieci komputerowe.
Gotowe rozwiązania. Adam Józefiok 3 Technik informatyk. Systemy i sieci komputerowe. Paweł Bensel
ZESTAW NR 2 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Adaptacyjna regulacja prędkości jazdy ACC. Praca zbiorowa 2
Czujniki układu sterowania silnika w praktyce warsztatowej. Budowa, działanie i diagnozowanie za
pomocą oscyloskopu. Gerald Schneehage 3 Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej.
Budowa, obsługa, diagnostyka. Trosten Schmidt ZESTAW NR 3 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Urządzenia i
systemy mechatroniczne część I. 2009 Opracowanie zbiorowe. 2 Urządzenia i systemy
mechatroniczne część II. 2009 Opracowanie zbiorowe. 3 Zbiór zadań i testów przygotowujących do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie : technik mechatronik. 2012
Goździaszek Piotr, Mikołajczak Adrian, 4 Wstęp do programowania sterowników PLC. Sałat Robert,
Korpysz Krzysztof, Obstawski Paweł ZESTAW NR 4 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Poradnik Inżyniera Elektryka.
Tom 1 , Lipiec 2013. Opracowanie zbiorowe. 2 Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach
elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia. X 2008 Witold Jabłoński ZESTAW NR 5 - 1 6 szt.
tytuł autor 1 Ekonomia handlu cz.3 Podręcznik. Andrzej Komosa 2 Ekonomika handlu cz. 3 Ćwiczenia.
Andrzej Komosa 3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik. Jacek
Musiałkiewicz 4 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - ćwiczenia. Jacek
Musiałkiewicz 5 Pracownia ekonomiczna. Gospodarowanie zasobami majątkowymi. Obsługa programu
sprzedażowo-magazynowego SUBIEKT GT. Kwalifikacja: A .35. Bożena P adurek6 Pracownia
ekonomiczna. Rozliczenia podatkowe. Obsługa programu finansowo-księgowego RACHMISTRZ GT i
kadrowo-płacowego MICROGRATYFIKANT GT. Kwalifikacja A .35. Bożena P adurek7 Pracownia
ekonomiczna. Kadry i płace. Obsługa programów: kadrowo-płacowego GRATYFIKANT GT I PŁATNIK.
Kwalifikacja A .35. Bożena Padurek 8 Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik
handlowiec. Sprzedawca. Technik księgarstwa. Kwalifikacja A .18. Prowadzenie sprzedaży. Donata
Andrzejczak ZESTAW NR 6 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Produkcja zwierzęca - cz. 1. Ewa Marciniak-Kulka 2
Produkcja zwierzęca - cz. 2. Barbara Biesiada-Drzazga, Bronisław Jeleń, Elżbieta Krzęcio, Krzysztof
Młynek, Roman Niedziółka 3 Produkcja zwierzęca - cz. 3. Elżbieta Bombik, Krzysztof Górski, Stanisław
Kondracki, Stanisław Socha ZESTAW NR 7 - 1 6 szt. tytuł autor 1 Technologia gastronomiczna cz.1.
Anna Kmiołek 2 Technologia gastronomiczna cz.3. Anna Kmiołek 3 Podstawy żywienia człowieka cz.1.
Czerwińska Dorota 4 Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych
potraw(tabele). Anna Kunachowicz, Irena Nadolna, Krystyna Iwanow, Beata Przygoda 5 Pytania i testy
przygotowujące do egzaminu zawodowego z zakresu technologii gastronomicznej w zawodzie kucharz
oraz technika żywienia i gospodarstwa domowego. Elżbieta Paśnicka, Cezary Skalski ZESTAW NR 8 16 szt. tytuł autor 1 Logistyka Danuta Kisperska-Moroń, Stanisław Krzyżaniak 2 Transport i spedycja
cz. I. Radosław Kacperczyk 3 Transport i spedycja cz. II. Radosław Kacperczyk 4 Testy przygotowujące
do egzaminu zawodowego - technik logistyk. Dorota Szymczyńska 5 Kompendium wiedzy o logistyce.
Elżbieta Gołembska 6 Spedycja. Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska ZESTAW NR 9 - 1 6
szt. tytuł autor 1 Poradnik górnika podziemnych zakładów górniczych. Wydanie 2013 Wydawnictwo
Karbon Sp. z o.o 2 Górnictwo t. I. Jerzy Honysz 3 Przepisy prawne i zagrożenia w górnictwie. Damian
Macek..
Miejsce, w którym znajduje się zm ieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21..
W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓW IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 28..
Miejsce, w którym znajduje się zm ieniany tekst: IV.4.4..
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul.Żwirki i Wigury 4a, 43-190
Mikołów, wejście B,parter,kancelaria - pokój nr 127...
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 04.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul.Żwirki i Wigury 4a,
43-190 Mikołów, wejście B,parter,kancelaria - pokój nr 127...
Miejsce, w którym znajduje się zm ieniany tekst: IV.4.5..
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 30.09.2014..
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 03.10.2014..