regulamin konkursu „wygraj staż w galerii malta”

Komentarze

Transkrypt

regulamin konkursu „wygraj staż w galerii malta”
REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ STAŻ W GALERII MALTA”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Regulamin określa zasady konkursu dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „Wygraj
staż w Galerii Malta”, zwanego dalej „Konkursem”.
Celem organizacji Konkursu jest wspieranie edukacji w zakresie rynku handlu detalicznego.
Organizatorem Konkursu na zlecenie Galerii Malta jest BWP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(00-854), Al. Jana Pawła II 23.
Tematyka Konkursu została określona jako „Analiza rozwoju rynku centrów handlowych w Poznaniu
oraz miejsca Galerii Malta na tym rynku”.
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, realizowanych w formie studiów stacjonarnych, jak i
niestacjonarnych oraz studiów doktoranckich na wszystkich kierunkach.
Konkurs rozpoczyna się z dniem 11 kwietnia 2016 r i trwa do 15 maja 2016 r.
§2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1.
2.
3.
4.
5.
Student chcący brać udział w Konkursie jest zobowiązany do zgłoszenia udziału w Konkursie przez
przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres [email protected] Temat
wiadomości musi zawierać wpis: [KONKURS] oraz imię i nazwisko studenta.
Zgłoszenie chęci udziału w Konkursie musi nastąpić do północy 10 kwietnia 2016 r.
W ciągu 2 dni roboczych odesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesłane na adres
mailowy, z którego nastąpiło zgłoszenie. Po uzyskaniu potwierdzenia student zostaje „Uczestnikiem”
Konkursu.
W przypadku nieuzyskania potwierdzenia, należy skontaktować się z Organizatorem pod numerem
telefonu (22) 652 20 36.
Zgłoszenie udziału w Konkursie nie jest jednoznaczne z obowiązkiem przesłania Pracy Konkursowej.
§3 PRACA KONKURSOWA
1.
2.
Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy na temat „Analiza rozwoju rynku centrów handlowych
w Poznaniu oraz miejsca Galerii Malta na tym rynku”, zwane dalej „Pracą konkursową”.
Praca Konkursowa powinna mieć formę tekstową i może zawierać elementy prezentacji danych,
zdjęcia, grafiki, infografiki. W Pracy Konkursowej można powoływać się na wyniki badań, prognozy,
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
publikacje naukowe, artykuły, itp. Wszystkie źródła powinny być wskazane w tekście oraz w
bibliografii.
Praca Konkursowa powinna zostać przygotowana w j. polskim, w objętości max. 10 stron A4
(czcionka 12 pkt. Times New Roman, 1,5 linii odstępu, marginesy 2 cm).
Praca Konkursowa musi być pracą indywidualną.
Uczestnicy powinni przesłać Prace Konkursowe mailowo na adres [email protected] w
terminie do północy 15 maja 2016 r. Temat wiadomości musi zawierać wpis: [PRACA KONKURSOWA]
oraz imię i nazwisko Uczestnika. Do wiadomości mailowej powinny zostać załączone następujące
pliki:
a. Praca Konkursowa w formacie .pdf
b. Dokument z oświadczeniami opisany poniżej w pkt. 6.
Dokument z oświadczeniami stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zawiera:
a. Dane osobowe Uczestnika,
b. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu,
c. Zgodę na udostępnienie Organizatorowi oraz przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu,
d. Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do przedstawionych w Pracy Konkursowej
analiz i prognoz, do których nie wskazano źródeł.
Dokument z oświadczeniami, o którym mowa powyżej zostanie również przesłany Uczestnikom
mailowo wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do Konkursu. Należy go wydrukować, uzupełnić,
własnoręcznie podpisać, a skan dołączyć do wiadomości mailowej, w której przesyłana będzie Praca
Konkursowa.
Organizator nie będzie brał pod uwagę Prac Konkursowych, do których nie został dołączony
podpisany przez Uczestnika opisany powyżej dokument z oświadczeniami.
§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”.
2. Ocenie Komisji podlegają tylko Prace Konkursowe, które zostały skutecznie zgłoszone tj. zgodnie z
wymogami określonymi w §3.
3. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Galerii Malta.
4. Prace Konkursowe oceniane są na podstawie następujących kryteriów (po 20 punktów za każdy z
wymienionych kryteriów):
a. Wnioski z analizy rynku centrów handlowych w Poznaniu,
b. Jakość oraz innowacyjność prognozy rozwoju rynku centrów handlowych w Poznaniu,
c. Jakość oraz innowacyjność prognozy rozwoju Galerii Malta na rynku centrów handlowych
w Poznaniu.
5. W przypadku, gdy na podstawie kryteriów określonych w pkt. 3 powyżej więcej niż jedna Praca
Konkursowa zostanie oceniona na tę samą liczbę punktów, Organizator ma prawo do
przeprowadzenia dodatkowych rozmów sprawdzających wiedzę i kompetencje uczestników, które
będą rozstrzygające dla wyłonienia Laureata.
6. Wynikiem prac Komisji jest ocena każdej Pracy Konkursowej w skali 0-60 punktów oraz wskazanie
autorów 2 Prac Konkursowych, które uzyskają największą liczbę punktów jako Laureatów Konkursu.
7. Każdy Uczestnik otrzyma informację drogą mailową (na adres, z którego przesłane zostało zgłoszenie)
o liczbie uzyskanych punktów oraz miejscu w rankingu Prac Konkursowych, utworzonego zgodnie z
liczbą punktów przydzieloną przez Komisję poszczególnym Pracom Konkursowym.
8. Decyzja Komisji zostanie ogłoszona do 3 czerwca 2016 r.
9. Decyzja Komisji jest ostateczna.
2
§5 NAGRODY I LAUREACI
1. Laureatami Konkursu jest 2 Uczestników, których Prace Konkursowe znalazły się na pierwszych
dwóch miejscach rankingu, o którym mowa w §4 pkt. 7.
2. W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł odebrać nagrody, Organizator ma prawo przyznać
nagrodę Uczestnikowi z kolejnego miejsca w rankingu opisanym w §4 pkt. 7.
3. Nagrody w Konkursie stanowią dwa miesięczne, płatne staże w Biurze Dyrekcji Galerii Malta. Staże
odbędą się kolejno w lipcu i sierpniu 2016 r. Każdy z dwóch Laureatów odbywa jeden staż zgodnie z
zasadą: Laureat z największą liczbą punktów w miesiącu lipcu, Laureat z drugą w kolejności liczbą
punktów w miesiącu sierpniu. W przypadku zgody obu Laureatów kolejność odbywania staży może
ulec zmianie.
4. W ramach odbytego miesięcznego stażu Laureatowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1500 zł
brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na podstawie umowy zlecenie.
5. Fundatorem nagrody jest współwłaściciel i zarządca Galerii Malta – Neinver Polska z seidzibą w
Warszawie (00-832), ul. Żelazna 28/30.
§6 PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie do złożonych prac konkursowych przysługują wyłącznie autorom
tych prac.
2. W przypadku gdy oświadczenie Uczestnika o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej
Pracy Konkursowej okaże się nieprawdziwe, wówczas zostanie on obciążony wszelką
odpowiedzialnością za spowodowaną stąd szkodę.
3. Prace Konkursowe nie będą publikowane ani rozpowszechniane przez Organizatora.
§7 ZMIANA REGULAMINU
1.
W przypadku wprowadzenia zmian przez Organizatora Programu do niniejszego Regulaminu,
Organizator zawiadomi Uczestnika o tych zmianach w drodze zawiadomienia przesłanego mailowo na
adres, z którego przesłane zostało zgłoszenie. Ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu
znajdować się będzie na stronie internetowej Galerii Malta.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2016 r.
Niniejszy Regulamin stanowi pełny i szczegółowy opis zasad Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym momencie jego trwania bez
podania przyczyny.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane polubownie, w braku
satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy stosownie do obowiązujący przepisów.
3
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Wygraj staż w Galerii Malta”
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
Niniejszy dokument należy wydrukować, uzupełnić wszystkie pola, zaznaczyć X wszystkie oświadczenia i
podpisać we wskazanym miejscu, a jego skan dołączyć do wiadomości mailowej wraz
z Pracą Konkursową.
IMIĘ
NAZWISKO
ADRES E-MAIL
NR ALBUMU UE
KIERUNEK STUDIÓW
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem Konkursu „Wygraj staż w Galerii Malta”
oraz akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że przesłaną przeze mnie Pracę Konkursową napisałem(-am) samodzielnie i nie zlecałem(-am)
jej napisania. Oświadczam też, że Praca Konkursowa, której jestem autorem (a) nie narusza praw autorskich
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2006.90.631 ze zmianami) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym (b) nie zawiera
danych i informacji, które uzyskałem/łam w sposób niedozwolony. Jednocześnie Przyjmuję do wiadomości,
że jeżeli przedstawione oświadczenie okaże się nieprawdziwe (a) zgłoszona przeze mnie Praca Konkursowa
zostanie wycofana z Konkursu (b) zostanę obciążony(-a) wszelką odpowiedzialnością za spowodowaną stąd
szkodę, jeśli taka będzie miała miejsce.
Oświadczam, że w związku z przystąpieniem do udziału w Konkursie „Wygraj staż w Galerii Malta” wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) w
celach zgodnych z zapisami regulaminu konkursu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi
prawo do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Data i czytelny podpis Uczestnika
4