REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU
REGULAMIN
II POWIATOWEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
§ 1.
Konkurs pt. „Narkotykom i dopalaczom – mówimy NIE!” organizowany jest przez Komendę
Powiatową Policji w Opocznie, Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Drzewicy, Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie oraz Urząd Miejski w Opocznie.
§ 2.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
 promowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży powiatu
opoczyńskiego,
 aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom
patologicznym,
 propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy,
 propagowanie życia bez nałogów i kształtowanie postaw asertywnych wobec
zażywania narkotyków i dopalaczy.
KATEGORIE KONKURSU
 Plakat profilaktyczny (kategoria kierowana do dzieci i młodzieży szkolnej).
 Gra planszowa (kategoria kierowana do dzieci i młodzieży szkolnej).
 Scenariusz zajęć, który opracowują nauczyciele zgłaszający młodzież szkolną do
konkursu.
W bieżącej edycji, uczestnikami konkursu są uczeń lub grupa uczniów oraz nauczyciele
wspierający swoich podopiecznych scenariuszami zajęć szkolnych
§4
TEMATYKA KONKURSU
Głównym założeniem konkursu jest propagowanie walki z substancjami określanymi jako
dopalacze i narkotyki . Są one uznawane za środki zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, która będzie mogła wyrazić swój protest
przeciwko tym substancjom.
§5
ADRESAT I KATEGORIE KONKURSU
Adresatem konkursu „ Narkotykom i dopalaczom – mówimy NIE!” są dzieci oraz
młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Kategoria Plakat Profilaktyczny: Konkurs w tej kategorii adresowany jest do dzieci
i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu
opoczyńskiego. Konkurs obejmuje wykonanie plakatu profilaktycznego w formie dowolnej.
Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę wyłącznie własnego autorstwa.
W tej kategorii nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
Na plakacie jest możliwość naniesienia haseł, sloganów lub innych tekstów i elementów
graficznych tworzących w swej całości plakat profilaktyczny.
Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:
 oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem przesłanych plakatów,
 oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanych plakatów,
 oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
 oświadczeniem, że plakat(y) nie narusza(ją) praw autorskich osób trzecich.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swoich
prac przez organizatorów do działań profilaktycznych i przetwarzania danych osobowych na
potrzeby organizowanego konkursu.
Kategoria Gra Planszowa:
Kategoria adresowana jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z powiatu opoczyńskiego. Konkurs obejmuje opracowanie projektu
planszy gry edukacyjnej, której treść ma zwrócić uwagę na zagadnienie wymienionych w § 4.
Praca konkursowa może być stworzona przez osobę lub zespół maksymalnie trzech
osób. Nadesłane prace są koordynowane przez nauczyciela– opiekuna, który dba o jej wartość
merytoryczną i edukacyjną. Osoba lub zespół osób może być autorem jednej pracy
konkursowej.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z:
 oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanej
gry planszowej
 oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
 oświadczeniem, że praca konkursowa w kategorii gra planszowa nie narusza praw
autorskich osób trzecich.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swoich
prac przez organizatorów do działań profilaktycznych.
Scenariusz lekcji profilaktycznej. Kategoria konkursu adresowana do nauczycieli,
wychowawców, pedagogów szkolnych oraz szkolnych pełnomocników do spraw
bezpieczeństwa.
Scenariusz powinien posiadać następujące elementy: temat, cele, formy pracy z uczniem,
metody wykorzystywane podczas zajęć, czas trwania zajęć, określonego adresata pod
względem wieku - klasy, szczegółowy opis zajęć z uwzględnieniem wszelkich elementów
składowych, ich czasu trwania i omawianych podczas wstępu, rozwinięcia i zakończenia.
Scenariusz powinien być przygotowany w takiej formie, aby mógł być realizowany w ciągu
45 minutowej lekcji przez wszystkich zainteresowanych problematyką nauczycieli.
§6.
PRZEBIEG KONKURSU.
Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych organizatorów:
 Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie www.zsprywopoczno.pl
 Komendy Powiatowej Policji w Opocznie www.opoczno.policja.gov.pl
Prace konkursowe należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 30.04.2016 r.
na adres:
Zespół Szkół Prywatnych
ul. Partyzantów 1A
26-300 Opoczno
z dopiskiem „Narkotykom i dopalaczom – mówimy NIE”
Prace powinny zawierać następujące informacje: dane autora lub autorów
(imię i nazwisko autora,-ów, klasa, szkoła), imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
telefon kontaktowy.
W przypadku dodatkowych pytań należy dzwonić
do pedagoga szkolnego Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie
p. Agnieszki Kopytowskiej 512 328 279
OCENA PRAC:
Każda z kategorii konkursowych oceniana będzie oddzielnie.
Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje komisja, w skład, której wchodzą
przedstawiciele organizatorów i zaproszeni goście.
Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, komisja sporządzi protokół z jego przebiegu,
w którym wskaże skład komisji oraz imiona i nazwiska osób, które zostały nagrodzone
w konkursie.
Najlepsze prace zostaną wyróżniane nagrodami rzeczowymi.
Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
Kryteria oceny prac konkursowych:
 wartość merytoryczna pracy konkursowej,
 wartość edukacyjna,
 oryginalność pomysłów, koncepcji i technik,
 strona artystyczna pracy,
 techniczna jakość filmu wykorzystanie technik komputerowych i innych technik
multimedialnych.
§ 8.
FINAŁ KONKURSU
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz poinformowanie o nich laureatów nastąpi
do 11 maja 2016 roku.
Wyniki te będą dostępne na stronach internetowych:
 Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie www.zsprywopoczno.pl
 Komendy Powiatowej Policji w Opocznie www.opoczno.policja.gov.pl
oraz podczas uroczystości podsumowania konkursu o terminie, której laureaci zostaną
indywidualnie poinformowani.