Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego

Komentarze

Transkrypt

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 2/2016
z dnia 1 lutego 2016 roku
Dyrektora PCPR w Łowiczu
Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych
§1
1. Centrum - oznacza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
2. Fundusz - oznacza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Ustawa –oznacza Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r.
Nr 127 poz. 721 z późń. zm.).
4. Rozporządzenie – oznacza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 listopada 2007r w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230,
poz 1694 z późń. zm.).
5. Osoba niepełnosprawna – oznacza osobę posiadającą orzeczenie
o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności osób do 16 roku życia albo osobę posiadającą orzeczenie
równoważne zgodnie z art. 5, art. 5 a oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
6. Turnus - to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej
z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej
sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między
innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację
i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach
przewidzianych programem turnusu.
7. Przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca
po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
na podstawie art. 20, pkt. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153 , poz.
1227 z późn. zm.).
8. Zespół- oznacza Zespół powołany Zarządzeniem Nr 24/2015 z dnia 08 czerwca
2015r. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do
rozpatrywania wniosków dot. dofinansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§2
Niniejsze zasady określają:
1. Warunki, jakie muszą spełniać wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie
dofinansowania.
2. Wysokość dofinansowania.
3. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania.
1
§3
1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do
uczestnictwa w turnusie po warunkiem że:
a) posiada ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
b) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego
opieką się znajduje,
c) w roku którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel
dofinansowania ze środków Funduszu,
d) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru
ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem,
w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
e) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów
turnusów,
f) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który
wybrała,
g) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem
innego uczestnika tego turnusu,
h) złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10 e ust.
1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z informacją o liczbie
osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
i) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach
rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie
przekracza kwoty :

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym
gospodarstwie domowym (aktualna do 29 lutego br. jest to kwota
1 947,67 zł netto),
 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
(aktualna do 29 lutego br. jest to kwota 2 531,96 zł netto)
Kwoty ulegają kwartalnym zmianom.
j) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi
fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na
turnusie zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności
o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
2.
Dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna może być
przyznane osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku
do 16 lat pod warunkiem że:
a) wniosek lekarza, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem
konieczności pobytu opiekuna
b) opiekun
 nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 ukończył 18 lat,
2

ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby
niepełnosprawnej.
§4
1. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w
wynosi:
turnusie rehabilitacyjnym
a) 30 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku
życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i
niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
b) 27%
przeciętnego
wynagrodzenia
dla
osoby
niepełnosprawnej
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
c) 25 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim
stopniem niepełnosprawności,
d) 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
e) 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w
zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia
niepełnosprawności.
2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby
niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej
opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, może zostać podwyższone do wysokości
40% przeciętnego
wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu
opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa
opiekuna w turnusie.
3. W przypadku przekroczenia dochodu dofinansowanie pomniejsza się o kwotę,
o którą dochód ten został przekroczony. W sytuacji gdy osoba niepełnosprawna
ubiega się o dofinansowanie pobytu opiekuna a jej dochód przekracza kryterium
dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna pozostającego we wspólnym
gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną również podlega
zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.
4. Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego.
5. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie
rehabilitacyjnym, finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
o systemie ubezpieczeń albo o ubezpieczeniu społecznym .
6. Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON
zostanie określona Zarządzeniem Dyrektora Centrum po podjęciu Uchwały Rady
Powiatu Łowickiego o podziale środków PFRON na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2016r. po uprzedniej propozycji Zespołu.
3
§5
1. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Funduszu powinna:
a) złożyć wniosek o dofinansowanie w Centrum osobiście, za pośrednictwem
opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych (druk wniosku dostępny
jest na stronie internetowej Centrum oraz w siedzibie Centrum w Łowiczu),
b) załączyć wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, o skierowanie na
turnus rehabilitacyjny (druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej
Centrum oraz w siedzibie Centrum w Łowiczu ),
c) załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu
z treści orzeczenia traktowane na równi z tym orzeczeniem albo kopię
orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
d) oświadczenie wnioskodawcy o dochodach wraz z udokumentowaniem tych
dochodów (załącznik nr 1 do wniosku),
e) zaświadczenie ze szkoły / uczelni o kontynuowaniu nauki w przypadku osoby
uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lata,
f)
kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna
prawnego w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub
opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
§6
Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania
1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywać się
od 01 lutego do 31 marca 2016 roku.
będzie
w terminie
2. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku, informuje wnioskodawcę
o występujących uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni
od dnia otrzymania w/w informacji. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę stopień i rodzaj
niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość
realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym
funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt
nieskorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
mają następujące osoby:
a) w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo
w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące bez względu na stopień
niepełnosprawności;
4
b) w drugiej kolejności osoby niepełnosprawne, które złożyły po raz pierwszy
wnioski o dofinansowanie i posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne – które
nigdy nie korzystały z dofinansowania;
c) w trzeciej kolejności osoby, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do
znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności albo
równoważne, które w 2015r. nie korzystały z dofinansowania;
d) w czwartej kolejności pozostałe osoby niepełnosprawne.
5. Wnioski na turnusy rehabilitacyjne rozpatrywane będą przez Zespół wg
obowiązujących zasad po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu uchwały przez
Radę Powiatu Łowickiego o podziale środków na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
6. W przypadku gdy Centrum ma wątpliwości w sprawie przyznawanego
dofinansowania, a w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na
przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia
w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i może zlecić
pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
7. W przypadku utrudniania przeprowadzenia wywiadu środowiskowego sprawę
dofinansowania uważamy za zakończoną, informując na piśmie wnioskodawcę
o podjętej decyzji.
8. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny,
oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie
rozwijania umiejętności społecznych.
9. Centrum w terminie 7 dni od rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia
w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy
tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego
przyznania.
10. Osoba, która otrzymała dofinansowanie dokonuje wyboru ośrodka i terminu
turnusu oraz powiadamia o tym Centrum w terminie 30 dni od daty otrzymania
powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni
przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.
11. Centrum pomocy po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego
w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów:
a) czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu
posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący
okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną,
5
b) czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania
osób niepełnoprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim
dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę
niepełnosprawną,
c) czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu
wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we
wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
12. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z w/w warunków Centrum
w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania
wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem
nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
13. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego następuje
w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie
później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu.
14. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie nastąpi, jeżeli
organizator lub ośrodek w okresie trwania turnusu, nie będą posiadali aktualnego
wpisu do rejestru ośrodków lub organizatorów.
15. Kwota dofinansowana uczestnictwa w turnusie przyznana osobie
niepełnosprawnej jest przekazana na rachunek bankowy organizatora turnusu.
16. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad.
17. Zasady dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON zostały zatwierdzone przez
Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
18. Wnioski, które wpłyną po dniu 31 marca 2015 roku, będą rozpatrywane
w miarę posiadanych środków finansowych z PFRON.
TRYB ODWOŁAWCZY – BRAK
6
UWAGA:
Wnioskodawca może dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym
dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Centrum i otrzymaniu informacji
o przyznanym dofinansowaniu do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie przed uzyskaniem
dofinansowania ponosi wyłącznie wnioskodawca.
Obowiązkiem osoby niepełnosprawnej przy wyborze turnusu rehabilitacyjnego, jest
sprawdzić:
 Czy wybrany ośrodek i organizator tego turnusu posiadają odpowiednio wpis
do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu
 Czy ośrodek i organizator, jest uprawniony do przyjmowania
z określonymi w orzeczeniu symbolami niepełnosprawności zawartymi
w orzeczeniu osoby niepełnosprawnej
01-U
upośledzenie umysłowe;
02-P
choroby psychiczne;
03-L
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
04-O
choroby narządu wzroku;
05-R
upośledzenie narządu ruchu;
06-E
epilepsja;
07-S
choroby układu oddechowego i krążenia;
08-T
choroby układu pokarmowego;
09-M
choroby układu moczowo- płciowego;
10-N
choroby neurologiczne;
11-I
inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne,
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu
krwiotwórczego.
12C-
całościowe zaburzenia rozwojowe
W przypadku braku symboli niepełnosprawności należy, brać pod uwagę
schorzenia zawarte we wniosku lekarskim.
Informację o ośrodkach i organizatorach turnusów można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu lub na stronie
internetowej:
 https://empatia.mpips.gov.pl
7