1 zał. nr 5 OPIS AKTUALNEGO STANU BUDYNKÓW I

Komentarze

Transkrypt

1 zał. nr 5 OPIS AKTUALNEGO STANU BUDYNKÓW I
zał. nr 5
OPIS AKTUALNEGO STANU BUDYNKÓW I AMFITEATRU ORAZ WYMAGAŃ
INWESTORA W ZAKRESIE ICH REMONTU, PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI)
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBYSZYCACH
Zawartość opracowania:
1. Część opisowa
2. Część informacyjna
3. Uzasadnienie wykonania poszczególnych prac remontowych, przebudowy
(modernizacji) obiektów DPS Zbyszyce.
1
Budynek główny oddziały A - B oraz pawilon C:
CZĘŚĆ OPISOWA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej projektu
budowlanego i wykonawczego remontu - przebudowy ( modernizacji) budynku
głównego A-B oraz pawilonu C - DPS wraz z amfiteatrem w Zbyszycach.
DPS w Zbyszycach jest jednostką stacjonarną przeznaczoną dla osób
dorosłych przewlekle psychicznie chorych, wymagających całodobowej opieki,
świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego
standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim
przebywających.
Liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach: 122 osoby.
Liczba pracowników Domu pomocy Społecznej w Zbyszycach: 90 osób.
Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej należy dokonać
oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnych informacji
do prawidłowej oceny stanu technicznego konstrukcji, istniejących instalacji, systemu
p.pożarowego wraz z centralami sygnalizacji pożaru, instalacji telefonicznej,
wentylacji mechanicznej (czerpnie, wywiewy) oraz istniejących nawierzchni, stanu
tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Na podstawie tych informacji należy przystąpić do sporządzenia projektu
budowlanego i sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót - w wyniku czego zostaną poprawione
warunki mieszkalno – bytowe naszych podopiecznych, a także zminimalizuje
to awaryjność instalacji i urządzeń.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
- budynek główny (oddziały A - B):
- całkowita powierzchnia użytkowa - 2.154,0 m2
- powierzchnia dachu - 1.500,0 m2
- budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
- pokoje mieszkalne z dostępem bezpośrednim z korytarza, zgodne z wymogami
standaryzacji
- szczegółowe rozwiązania na etapie projektowym dopuszczającym zmiany
w stolarce wewnętrznej pokoi, sal do terapii, świetlicy oraz posadzek i podłóg,
- ciągi komunikacyjne z zabezpieczeniem w pochwyty stalowe – szczegółowe
rozwiązania na etapie projektowym dopuszczającym zmiany pochwytów
na odpowiadające obowiązującym normom.
- pawilon C:
- całkowita powierzchnia użytkowa - 472,0 m2
- budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
- pokoje mieszkalne z dostępem bezpośrednim z korytarza, zgodne z wymogami
standaryzacji
- szczegółowe rozwiązania na etapie projektowym dopuszczającym zmiany
w stolarce wewnętrznej pokoi, sal do terapii, świetlicy - kaplicy, oraz posadzek
i podłóg,
- ciągi komunikacyjne z zabezpieczeniem w pochwyty stalowe - szczegółowe
rozwiązania na etapie projektowym dopuszczającym zmiany pochwytów
na odpowiadające obowiązującym normom.
2
b) Instalacje w budynkach i przyłącza:
- Instalacja wodociągowa wewnętrzna wraz z hydroforem, podłączonego do ujęcia
własnego,
- Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna wraz z przyłączem do kontenerowej
oczyszczalni ścieków (typ KOS 3, rok produkcji 1989),
- Instalacja elektryczna wewnętrzna w, według starego układu TN-C, konieczność
przebudowy (modernizacji) instalacji elektrycznych według obowiązujących
przepisów oraz układu sieciowego w jakim pracuje siec zasilająca budynków.
Zakres opracowania dokumentacji projektowej :
- projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy remontu przebudowy
( modernizacji) budynku głównego A – B, C oraz zlokalizowanej w nich kuchni,
pomieszczeń zabezpieczenia technicznego i logistycznego, amfiteatru, z kompletem
wymaganych opinii i uzgodnień w tym : sanitarno- epidemiologicznych , p.poż,
BHP.
Projekt budowlany i wykonawczy winien obejmować :
- odnowienie ścian, sufitów (malowanie, drobne elementy wykończeniowe),
- wymiana stolarki wewnętrznej,
- wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa (modernizacja) wraz z osprzętem,
- wymiana tablic elektrycznych (nie spełniają wymagań),
- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
- rozbudowa i konserwacja instalacji przyzywowej,
- instalacja sygnalizacji pożaru
- wymiana instalacji, wentylacji mechanicznej (jadalnia, kuchnia, pomieszczenia
sanitarne)
- wymiana ścianek na przeciwpożarowe zgodnie z opinia PSP oraz opinia
rzeczoznawcy do spraw p.poż.
- remont, wymiana balustrad schodowych oraz pochwytów na korytarzach i klatkach
schodowych,
- wykonanie zsypu do brudownika,
- wymiana posadzek wraz z warstwą wyrównawczą,
- usunięcie zacieków sufitów i ścian (wymiana miejscowa tynków),
- wymiana instalacji C.O.,
- wymiana – przebudowa instalacji sanitarnej,
- remont kuchni z przystosowaniem do wymagań Sanepidu
- remont dachu (wymiana pokrycia pawilon A-B w uzgodnieniu zgodnie z zapisami
mpzp.)
- remont amfiteatru (jego elementów wraz z pokryciem),
oraz dodatkowych robót wynikłych z opinii i uzgodnień rzeczoznawców (p.poż.,
sanitarno-epidemiologicznych i BHP,
- inwentaryzacja budowlana oraz opinia techniczna wskazująca zakres koniecznych
robót w budynkach A-B, C oraz amfiteatru stanowiących podstawę opracowania
dokumentacji projektowej wielobranżowej.
- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3
UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej należy
dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnych informacji
do prawidłowej oceny stanu technicznego konstrukcji, istniejących instalacji, systemu
p.pożarowego wraz z centralami sygnalizacji pożaru, instalacji telefonicznej,
wentylacji mechanicznej (czerpnie, wywiewy) oraz istniejących nawierzchni, stanu
tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Na podstawie tych informacji należy przystąpić do sporządzenia projektu
budowlanego i sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót - w wyniku czego zostaną poprawione
warunki mieszkalno – bytowe naszych podopiecznych, a także zminimalizuje to
awaryjność instalacji i urządzeń.
Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia pomieszczeń:
1. Ściany pokoi i korytarzy do wysokości 1.5m pokryte farbą olejną pozostałe
powierzchnie farbą zmywalną o wysokiej odporności na szorowanie – w kolorach
pastelowych do uzgodnienia z dyrektorem jednostki .
2. Wykładzina podłogowa w pokojach i korytarzach zmywalna z wywinięciem
na ścianę w formie cokołu, niepalna, trudnościeralna odporna na uszkodzenia
mechaniczne – w kolorach pastelowych do uzgodnienia z dyrektorem jednostki .
3. . Drzwi do pomieszczeń: dostosowane do funkcji poszczególnych pomieszczeń
spełniające wymogi warunków technicznych, sanitarno-epidemiologicznych,
p. poż., standaryzacji, wzmocnione, ościeżnice
stalowe, skrzydła pełne
wzmocnione malowane w kolorze białym.
4. Osprzęt elektryczny (rozdzielnice, gniazdka, wyłączniki, lampy) zgodne
z warunkami technicznymi, posiadającymi certyfikat oraz świadectwo
dopuszczenia do stosowania w tego typu placówkach.
5. Wzmocnienia narożników ścian gwarantujących ich odporność na uderzenia
w tego typu placówkach.
6. Poręcze i balustrady - stal nierdzewna.
7. Zastosować: poręcze i pochwyty w łazienkach i sanitariatach oraz krzesełka
pod prysznicami zgodnie z warunkami technicznymi i warunkami standaryzacji.
8. Podłogi , w łazienkach i sanitariatach oraz klatkach schodowych – terakota
antypoślizgowa odpowiednia dla osób niepełnosprawnych o wysokiej klasie
ścieralności odporna na zaplamienia i uszkodzenia mechaniczne.
Klatki schodowe wyposażone w obustronne pochwyty ze stali nierdzewnej.
Na zewnętrznych klatkach wejściowych i podjazdach dla niepełnosprawnych
terakota mrozoodporna antypoślizgowa z balustradami i pochwytami.
9.
W pomieszczeniach biurach oraz pokojach stosować wykładziny , malowanie
ścian bez lamperii.
10. Dobór kolorów ścian w pomieszczeniach do ustalenia z dyrektorem jednostki
na etapie opracowania powyższej dokumentacji projektowej.
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych.
Zamawiający wymaga, aby elementy wymienione w wyniku prac remontowobudowlanych budynkach i dach (pawilon A-B) miały zapewnioną wymaganą trwałość
.
4
Stolarka okienna i drzwiowa :
Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku „C”
Stolarka okienna PCV szklona szkłem zespolonym rozwieralno – uchylna,
współczynniku przenikania max 1,0.drzwi zewnętrzne aluminiowe spełniające
warunki techniczne jak i warunki właściwej termoizolacji. Kolor do ustalenia
z dyrektorem jednostki.
Wymiana stolarki jest konieczna ze względu na jej aktualny stan techniczny.
Elementy konstrukcyjne obiektów .
W razie konieczności zaprojektowania elementów konstrukcyjnych zaleca się
stosowanie rozwiązań w technologii żelbetowej, nadproża typu Kleina, (lub
równoważne) ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego lub płyt gipsowokartonowych spełniające wymagane warunki ochrony p.poż., tynki cementowowapienne, stolarkę okienną PVC.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku A-B
Należy wymienić pokrycie dachowe. (Budynek A-B) Nowe pokrycie dachowe
z blachy dachówkowej lub dachówki ceramicznej. Elementy ślusarskie i metalowe
usytuowane na zewnątrz budynku wykonane ze stali malowanej proszkowo
lub
w inny sposób zabezpieczone trwale przed korozją.
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję
projektową, remontu – modernizacji i przebudowy instalacji, w które wyposażone są
budynki (wodno .kanalizacyjne, sanitarne, wentylacyjne, p. pożarowe, elektryczne).
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia
do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia, w zakresie
wynikającym z ustawy Prawo Budowlane oraz z rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81 poz.
462) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia rzeczoznawców zgody
i pozwolenia w zakresie wynikającym ustaleń mpzp.
Do zakresu zobowiązań wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia, wchodzi również opracowanie:
1) dokumentacja wymaga uzyskania w koniecznym zakresie uzgodnień
z rzeczoznawcami sanepidu, p.poż,, BHP,
2) projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót
budowlanych,
3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych
i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu
funkcjonalno-użytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:
 projektu zagospodarowania placu budowy zakresie niezbędnym do prowadzenia
prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektów.
 informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
5
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
Ogólne warunki wykonania projektu.
Zamawiający będzie wymagał, aby jakość użytych wyrobów, materiałów
i urządzeń były na poziomie wyższym od przeciętnego spełniające wymogi dla tego
typu placówek.
Uzasadnienie wykonania poszczególnych prac remontowych,
przebudowy (modernizacji) obiektów DPS Zbyszyce.
I. ODDZIAŁ AB
1. Odnowienie ścian i sufitów – malowanie
Dbanie o zadowolenie z pobytu mieszkańców w DPS jest jedną z najważniejszych
cech tej instytucji, dlatego też zapewnienie czystych , odnowionych, wymalowanych
pomieszczeń jest bardzo istotne. Ściany oddziału są w wielu miejscach poplamione,
a kolory z upływem czasu straciły pierwotny odcień.
2. Stolarka wewnętrzna – wymiana zniszczonych drzwi
W wyniku wymiany zestawu drzwiowego, zostanie przywrócony pierwotny stan
techniczny i użytkowy z zastosowaniem materiałów budowlanych innych, niż użyto
w stanie pierwotnym, przy czym pierwotne przeznaczenie stolarki nie ulegnie
zmianie.
3. Remont łazienek (niewymiarowe) wraz z instalacją sanitarną i osprzętem /
likwidacja barier architektonicznych/ dla osób niepełnosprawnych
W związku z remontami przeprowadzanymi na terenie Domu uszkodzeniu ulegną
płytki pokrywające ściany łazienek, wiąże się z całkowitą ich wymianą, nieunikniona
również jest wymiana armatury i urządzeń sanitarnych, malowanie sufitów, wymiana
wentylatorów wyciągowych i uchwytów dla niepełnosprawnych, wykonanie tych
czynności jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych pomieszczeń.
Wyposażenie łazienek musi zapewnić mieszkańcom bezproblemowy dostęp do
urządzeń sanitarnych i nie stanowić dla nich barier architektonicznych. Umywalki,
krany, brodziki i sanitariaty znajdujące się w tych pomieszczeniach muszą wykonane
być z tworzyw o wzmocnionej konstrukcji ze względu na skłonności destrukcyjne
mieszkańców psychicznie chorych, co pozwoli na ich dłuższe funkcjonowanie.
4. Instalacja elektryczna – modernizacja/osprzęt
Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku oddziału pozwoli dostosować się do
obecnie obowiązujących przepisów. Zapewni wymaganą ochronę przed porażeniem
prądem elektrycznym, zmniejszy zagrożenie pożarowe, pozwoli zwiększyć komfort
użytkowania z urządzeń elektrycznych oraz zabezpieczy urządzenia przed
uszkodzeniami powodowanymi przez przepięcia.
5. Tablice elektryczne – wymiana/ stare nie spełniające wymagań
Dotychczasowa tablica rozdzielcza wyposażona w bezpieczniki topikowe (tzw. korki)
6
wymaga wymiany na nową wyposażoną w wyłączniki nadmiarowo prądowe oraz
wyłącznik różnicowoprądowy.
6. Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego: istniejące nie spełnia swojej
funkcji, zniszczone zużyte.
7. Instalacja przyzywowa: konieczność rozbudowy i wymiany części istniejącej nie
spełniającej wymogów przepisów.
8. Instalacja wentylacji mechanicznej: instalacja wykonana w latach
siedemdziesiątych według ówczesnych norm, wyłączona czasowo z użytkowania
ze względu na częste awarie i uciążliwość (hałas).
9. Ścianki wydzielające klatki schodowe: nie spełniają przepisów p.poż.
10. Remont balustrad schodowych oraz pochwytów na korytarzach
Balustrady mieszczące się na oddziale AB wymagają remontu, ponieważ nie
zapewniają dostatecznego bezpieczeństwa podopiecznym Domu, podobnie jest
z pochwytami na korytarzach, które od jakiegoś czasu nie spełniają w zupełności
swojej roli, gdyż są niestabilne - próby ich naprawy nie powiodły się.
11. Wykonanie zsypu do brudownika
Oddział nie posiada zsypu do brudownika, dotychczas wszystkie rzeczy nadające się
do pranie składowane są w specjalnie wyznaczonym do tego pomieszczeniu
z którego każdego dnia o stałej porze są wynoszone i dostarczone do pralni.
Czynność ta jest uciążliwa dla pracowników pralni, ponieważ należy ją wykonywać
kilka razy dziennie nie zależnie od warunków pogodowych. Wykonanie zsypu
do brudownika po zewnętrznej stronie budynku pozwoliłoby na bardziej płynną prace
pralni.
12. Wymiana hydrantów
przepisów.
p.poż.: nie spełniają
wymogów obowiązujących
13. Posadzki – wymiana
Posadzki mieszczące się na oddziale niestety nadają się do całkowej wymiany,
ponieważ długoletnie ich użytkowanie doprowadziło do ich zniszczenia - starcia
nawierzchni, a także mechanicznych uszkodzeń.
14. Usunięcie zacieków z sufitów i ścian
Zacieki powstające na sufitach i ścianach w skutek długotrwałych opadów deszczu,
należy usunąć gdyż powodują one podnoszenie i odpadanie tynków w pokojach
podopieczny,
a czasami powstawanie groźnych „grzybów” będących skutkiem
wilgoci – są one nie dopuszczalne w pomieszczeniach dziennego użytku.
15. Dach naprawa/ usunięcie przyczyn zacieków
Dach pokryty jest dachówką, w skutek upływu lat straciła ona swoje właściwości
i zaczęła pękać, wykruszać się i przeciekać. Podczas intensywnych opadów
powstają na budynku zacieki, które nie są łatwe do usunięcia i powodują dyskomfort
w pokojach pensjonariuszy. Naprawa, bądź wymiana pokrycia dachowego
7
zapewniłaby lepszy wygląd budynku, a co najważniejsze usunęłaby przyczynę
ciągłych zacieków.
16. Remont instalacji sanitarnej
17. Remont kuchni/ z przystosowaniem do wymagań sanepid
Kuchni mieszcząca się na oddziale niestety nie spełnia wszystkich wymogów
sanepid, gdyż kilka lat nie była remontowana. Korzystanie z tego pomieszczenia jest
niezbędne.
18. Remont pomieszczeń technicznych
Pomieszczenia muszą zostać dostosowane do teraźniejszych przepisów, co pozwoli
na prawidłowe w nich funkcjonowanie.
II PAWILON C
1. Malowanie ścian
Poprawa wyglądu pomieszczeń jest bardzo istotna ponieważ odgrywa bardzo ważną
rolę w codziennym życiu mieszkańców. Osoby przebywające na oddziale chcą
mieszkać w czystych i schludnych pokojach.
2. Rozdzielnia kelnerska – remont
Pomieszczenie wymaga wielu zmian, renowacji całego pomieszczenia, a także
wymiany mebli – dotychczasowe są już zużyte.
3. Brak oświetlenia ewakuacyjnego.
4. Remont wentylacji wyciągowej i grawitacyjnej
5. Przebudowa (modernizacja) instalacji elektrycznych.
Prace te pozwolą dostosować się do ją obecnie obowiązujących przepisów.
Zapewnić wymaganą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, zmniejszy
zagrożenie pożarowe, pozwoli zwiększyć komfort użytkowania z urządzeń
elektrycznych oraz zabezpieczy urządzenia przed uszkodzeniami powodowanymi
przez przepięcia.
6. Pokoje wykładziny – wymiana
Wykładziny mieszczące się w pokojach mieszkańców są już na tyle zniszczone,
że wymagają całkowitej wymiany na nową. Dotychczasowe wykładziny są
poplamione, przetarte, a w niektórych miejscach dziurawe.
7. Gabinet lekarski – płytki – dostosowanie do wymagań
Pomieszczenie to jest użytkowane głównie przez pielęgniarki, oraz lekarzy
sprawujących opiekę nad pensjonariuszami, dlatego też musi zostać one
dostosowane do aktualnych wymogów. W gabinecie nie uniknione są również prace
związane z poprawą jego wyglądu, a dokładnie wymianą płytek na ścianach, które
są już zniszczone, popękane, a fugi między nimi poszarzałe.
8.
Remont sanitariatów
8
Mieszczące się w oddziale C sanitariaty są niestety w dość dużym stopniu
zniszczone, z biegiem lat straciły swój pierwotny kolor, a ich powłoka w niektórych
miejscach zaczęła pękać i łuszczyć się - co nie wygląda estetycznie.
9. Pozostałe roboty – okna
Wymiana stolarki okiennej na oddziale C jest nieunikniona, ponieważ okna z których
aktualnie się korzysta są nieszczelne, niektóre się wcale nie otwierają, a szyby
w nich są niebezpieczne dla pensjonariuszy.
INNE OBIEKTY
1. Amfiteatr - miejsce spotkań rekreacyjnych i towarzyskich mieszkańców DPSu.
Obiekt ten wymaga generalnego remontu, ponieważ jego pokrycie dachowe jest
nieszczelne w skutek czego podest również uległ zniszczeniu. Aktualnie miejsce
to jest wyłączone czasowo z użytkowania.
Warunki wykonania projektu
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami prawa polskiego
w tym między innymi:
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (art. 20 i art. 34) - Prawa Budowlanego
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),
 wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462)
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmian.),
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. – w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych
oraz
czynności
geodezyjnych
obowiązujących
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmian.)

9