CZAS PRZESZŁY PERFEKT Czas przeszły Perfekt jest czasem

Komentarze

Transkrypt

CZAS PRZESZŁY PERFEKT Czas przeszły Perfekt jest czasem
CZAS PRZESZŁY PERFEKT
Czas przeszły Perfekt jest czasem przeszłym złożonym. Składa się on
z odmienionego czasownika posiłkowego sein lub haben (odmienne w czasie
teraźniejszym)
Ich bin/habe
Du bist/hast
Er/sie/es ist/hat
Wir sind/haben
Ihr seid/habt
Sie/sie sind/haben
oraz z nieodmiennego imiesłowu czasu przeszłego Partizip II (zwanego także
Partizip Perfekt, a formy imiesłowów od czasowników mocnych i nieregularnych
znajdziesz w tabeli). Czasownik posiłkowy stawiamy na drugim miejscu w zdaniu,
imiesłów stoi natomiast na końcu zdania. Te dwa czasowniki tworzą orzeczenie
zdania.
PRZYKŁAD: Ich habe Hausaufgabe gemacht. (czasownik regularny machengemacht)
Ich bin nach Berlin gefahren.(czasownik nieregularny fahren- gefahren –
tabela)
Pewnie dziwicie się, dlaczego w pierwszym zdaniu pojawia się „habe”, a w drugim
„bin”? Otóż użycie czasowników posiłkowych jest zależne od kilku faktorów.
Czasownika „sein” użyjecie, jeśli
 czasownik określa ruch, przemieszczanie się z punktu A do B np. fahren
(jechać), gehen (iść), kommen (przybywać), laufen (biec),
 czasownik wyraża zmianę stanu np. aufstehen – wstawać, wachsen – rosnąć,
einschlafen – zasypiać, entstehen – powstawać, sterben – umierać itd.
 oraz przy czasownikach: sein – być, werden – stać się, zostać, bleiben –
pozostać
Czasownika posiłkowego „haben” używamy w pozostałych przypadkach.
Poniżej postaram się wytłumaczyć zasady tworzenia imiesłowów Partizip II
od czasowników regularnych (to te, których nie znajdziecie we wspomnianej
wcześniej tabeli). Sprawa nie jest skomplikowana, wystarczy do tematu czasownika
(to ta jego część, która zostaje po odjęciu końcówki -en) dodać przedrostek georaz przyrostek -t/-et, np. fragen – gefragt, machen – gemacht, bilden – gebildet,
antworten – geantwortet.
WYJĄTKI:
 gdy czasownik zakończony jest na –ieren, nie otrzymuje „ge-„ np.
fotografieren-fotografiert.
 gdy czasownik jest nierozdzielnie złożony, tzn. zaczyna się na: be-, ge-, emp-,
ent-, er-, miss-, ver-, zer-, również nie dodajemy „ge-„ (np.: besuchenbesucht, beginnen – begonnen, verstehen – verstanden).
 gdy czasownik jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, przedrostek „ge-„
wędruje w środek czasownika np. aufstehen- aufgestanden
wpisując w wyszukiwarce Google hasło: wykaz czasowników nieregularnych w Perfekcie w
języku niemieckim- znajdziecie z pewnością wyczerpującą odpowiedź 
Kolejnym razem zajmiemy się ćwiczeniem Perfektu.
Bis bald! M.Buczek

Podobne dokumenty