Załącznik nr 1

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/447/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 grudnia 2009 roku
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU
wsi WILKANÓW
GMINA MIEJSKO - WIEJSKA BYSTRZYCA KŁODZKA NA DOLNYM ŚLĄSKU
Wilkanów 2009
ANALIZA ZASOBÓW CZ I
Rodzaj zasobu
Opis (nazwanie) zasobu jakim
wieś dysponuje
Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
Małe Duże Wyróżn
jące
1
Przyrodniczy
-walory krajobrazu, rzeźby terenu.....................
-stan środowiska................................................
-walory klimatu..................................................
-walory szaty roślinnej........................................
-cenne przyrodniczo obszary lub obiekty..........
-świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)...................
-wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy).......
-wody podziemne...............................................
-gleby.................................................................
-kopaliny............................................................
-walory geotechniczne.......................................
...........................................................................
Kulturowy
-walory architektury ............................................
2
3
-walory przestrzeni wiejskiej publicznej...............
-walory przestrzeni wiejskiej prywatnej .............
-zabytki i pamiątki historyczne ..........................
-osobliwości kulturowe.......................................
-miejsca, osoby i przedmioty kultu...................
-święta, odpusty, pielgrzymki............................
-tradycje, obrzędy, gwara.................................
-legendy, podania i fakty historyczne..............
-przekazy literackie...........................................
-ważne postacie i przekazy historyczne.............
-specyficzne nazwy............................................ specyficzne potrawy..........................................
- dawne zawody... ............................................
- zespoły artystyczne,
twórcy..............................
..............................................................................
..............................................................................
4
Wieś łaocuchowa ciągnąca się nad rzeką Wilczką.
Lekko sfalowany teren rozcinają płytkie doliny.
Wschodnia częśd rowu górnej Nysy, u podnóża
Masywu Śnieżnika.
Brak większych zakładów przemysłowych, czyste
powietrze. Słabe zadrzewienie wsi.
Klimat nieco chłodniejszy niż w sąsiednich
miejscowościach ze względu na bliskośd gór.
Lasy liściaste, pomniki przyrody.
X
Bezpośrednie sąsiedztwo Masywu Śnieżnika.
Jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, borsuki.
5
X
X
Rzeka Wilczka, stawy rybne.
X
Dobre gleby, kredowe zlepieoce z elementami
sferosyderytowymi budują podłoże.
X
Kościół św. Jerzego z zabytkowym wnętrzem,
plebania, zespół pałacowo parkowy, szkoła z XIX w.,
murowana piętrowa nakryta dachem naczółkowym,
przydrożne kapliczki, budynki mieszkalne i
gospodarcze, Figura św. Jana Nepomucena.
X
Plac przy sklepie.
Rozwój budownictwa- domki jednorodzinne
wkomponowano w teren wsi, zadbane ,
uporządkowane.
Kościół św. Jerzego, Zespół pałacowo parkowy,
Figura św. Jana Nepomucena, dom drewniany,
X
X
Kościół św. Jerzego.
X
23 Kwietnia odpust św. Jerzego, dożynki
Dożynki wiejskie, święcenie pokarmów w Wielkanoc,
Śmigus Dyngus, procesje na Boże Ciało.
Kronika Wilkanowa-historia wsi.
X
X
Nawiedzony dom na początku wsi.
X
Nalewka z aronii.
Twórcy ludowi: Genowefa Wołyniak- hafciarstwo,
Jan Młot- wyroby z wikliny,
Zespoły artystyczne: Zespół ludowy pieśni i taoca
Wilczanie, „Ania Muzyczka” P. Anna Bronowicka
X
ANALIZA ZASOBÓW CZ II
Rodzaj zasobu
Opis (nazwanie) zasobu jakim
wieś dysponuje
Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
Małe Duże Wyróżniające
1
Obiekty i tereny
-działki pod zabudowę mieszkaniową..................
-działki pod domy letniskowe...............................
-działki pod zakłady usługowe i przemysł............
-pustostany mieszkaniowe....................................
-pustostany poprzemysłowe.................................
-tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie
(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)..............
..............................................................................
..............................................................................
2
3
4
5
Infrastruktura społeczna
-place publicznych spotkań, festynów..................
-sale spotkań, świetlice, kluby.............................
-miejsca uprawiania sportu................................
-miejsca rekreacji................................................
-ścieżki rowerowe, szlaki turyst. ...........................
-szkoły...................................................................
-przedszkola.........................................................
-biblioteki..............................................................
-placówki opieki społecznej.................................
-placówki służby zdrowia....................................
............................................................................
.............................................................................
Infrastruktura techniczna
-wodociąg, kanalizacja.........................................
..............................................................................
-drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie)...............
..............................................................................
chodniki, parkingi, przystanki..............................
.............................................................................
sieć telefoniczna .i dostępność internetu.............
telefonia komórkowa............................................
inne......................................................................
..........................................................................
X
Boisko sportowe LZS Igliczna – Wilkanów, , boisko
sportowe szkoły podstawowej.
X
Wiejski dom kultury- zbudowany przez
mieszkaoców, Remiza Strażacka- odnowiona przez
strażaków 2007/2008.
Boisko sportowe LZS Igliczna – Wilkanów, boisko
sportowe szkoły podstawowej.
Boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej,
Wiejski Dom Kultury z placem zabaw, grillem.
X
Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa.
X
Filia Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
X
5 przystanków autobusowych, parkingi chodniki
X
X
Kafejka internetowa w Wiejskim Domu Kultury,
siec telefoniczna TPSA.
Sieci ERA, ORANGE, PLUS,PLAY.
Zasoby – jak w części pierwszej
Opracowanie: Ryszard Wilczyński
ANALIZA ZASOBÓW CZ III
Rodzaj zasobu
1
Gospodarka, rolnictwo
- Miejsca pracy (gdzie, ile? )..................................
-znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe.........
i ich produkty..........................................................
-gastronomia...........................................................
-miejsca noclegowe................................................
-gospodarstwa rolne ...............................................
-uprawy hodowle,....................................................
-możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
-zasoby odnawialnych energii..................................
................................................................................
Opis (nazwanie) zasobu jakim
wieś dysponuje
Znaczenie zasobu
( odpowiednio wstaw X)
Małe Duże Wyróż-
2
3
niające
Zakład Rolny D-Ruśd ( przejęte budynki i grunty po
PGR)
Ekoterm B. Dyc, Firmy budowlane- 6,
Elektromechanika J. Adamów, Serownia- produkcja
serów pleśniowych. Mechanika maszyn Barnaś,
Firma Stolarstwo A. Litkowiec, WilPlent – produkcja
okien.
4
5
X
U Gieni, Pszczelarnia, Schronisko PKS Wilkanów, Bar
w Wiejskim Domu Kultury.
20 większych gospodarstw rolnych
X
Kolektory słoneczne- produkcja i propagowanie,
Rzeka Wilczka
X
Określone w budżecie , z konkursów i projektów
X
Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
-środki udostępniane przez gminę..........................
- środki wypracowywane.........................................
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
-Autorytety i znane postacie we wsi.........................
-Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą........
-Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i
umiejętnościach, m.in. studenci..............................
-Przedsiębiorcy, sponsorzy.....................................
-Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach
informatycznych......................................................
-Pracownicy nauki....................................................
-Związki i stowarzyszenia........................................
-Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)....................
-Współpraca zagraniczna i krajowa..............................
Radni powiatowi i gminni, Ks. Proboszcz
X
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów,
Wilkanowskie Stowarzyszenie OświatowoKulturalne „Zrozumienie”, LZS Igliczna- Wilkanów
OSP Wilkanów współpracuje z Hasici
Czechy, Adolf Muschiol utrzymuje
kontakt z Niemcami- pomoc po
powodzi.
Informacje dostępne o wsi
-Publikatory, lokalna prasa......................................
-Książki, przewodniki...............................................
-Strony www............................................................
Zasoby – jak w części pierwszej
www.wilkanow.republika.pl
X
Opracowanie: Ryszard Wilczyński
X
X
MOCNE
SŁABE
1. Położenie geograficzne ( walory krajobrazowe) czyste
powietrze, cisza, spokój
2. Niskie natężenie ruchu na znacznej części miejscowości
3. Gospodarstwa agroturystyczne
4. Dziedzictwo kulturowe ( zabytki, kapliczki, budynki,
zespół pałacowo- parkowy, kościół)
5. Baza oświatowa ( szkoła podstawowa, gimnazjum)
6. Plac zabaw przy szkole podstawowej zmodernizowany
w 2008r. w porozumieniu przez Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Wilkanów i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej.
7. WDK Wilkanów ( sala widowiskowa, zaplecze
kuchenne, miejsce spotkań gospodyń wiejskich i zespołu
„WILCZANIE”
8. Biblioteka publiczna z dostępem do Internetu
9. Remiza Strażacka (wyremontowana)
10. Stowarzyszenie Rozwoju wsi Wilkanów
11. Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka
(współpraca między sobą)
12. Ochotnicza straż Pożarna
13. Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „ Wilczanie”
14. Duża ilość prywatnych zakładów tworzących miejsca
pracy
15. Dobry zasięg telefonii komórkowej
16. Boisko sportowe
1. Osłabienie więzi i komunikacji mieszkańców
spowodowana rozciągniętą zabudową wsi (8,2 km)
2. Oświetlenie- mała ilość
3. Brak Kanalizacji, wodociągów, gazociągu
4. Brak planów zagospodarowania przestrzennego
5. Emigracja młodych mieszkańców
6. Zły stan dróg, wewnętrzny transport rolny
7. Brak chodników przy głównej drodze
8. Brak ośrodka zdrowia
9. Słaba współpraca miedzy organizacjami
10. Brak boiska przy szkole podstawowej
11. Duża ilość zaniedbanych posesji i gospodarstw rolnych
12. Niezagospodarowany teren w środku wsi
SZANSE
ZAGROŻENIA
1. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
2. Uruchomienie wiejskiego przedszkola
3. Bliskość do granicy z Czechami ( miejsca pracy)
4. Sąsiedztwo z ośrodkami narciarskimi ( Czarna Góra,
Międzygórze)
5. Regulacja rzeki ( zwiększenie poczucia bezpieczeństwa)
6. Współpraca z Gminą i Powiatem ( pozyskiwanie
środków)
7. Zewnętrzne źródła finansowe na realizacje projektów.
8. Współpraca z Czechami
9. Rozwój agroturystyki
10. Promocja w Regionie
1. Zagrożenie powodziowe (tworzy zły wizerunek terenu)
2. Pogarszająca się komunikacja pomiędzy mieszkańcami
(ze względu na odległości pomiędzy granicami wsi)
3. Brak środków finansowych na wspieranie inicjatyw
lokalnych
Analiza potencjału rozwojowego wsi
SILNE
STRONY
SZANSE
SŁABE
STRONY
ZAGROŻENIA
(+)6
0
5
2
4
6
3
2
(+)+
(+)2
1
0
0
(+)+
4
3
0
0
(+)+
Plan i program odnowy wsi WILKANÓW Wizja wsi: Urzekająca Wieś, leżąca
na skrzyżowaniu szlaków, dająca wytchnienie turystom
I. Plan rozwoju
II. Program rozwoju
2. Co nam pomoże osiągnąć cel?
1. Cele jakie
ATUTY
musimy
Silne strony
Zasoby których użyjemy
osiągnąd by
jakie
urzeczywistnid
wykorzystamy
A.
TOŻSAMOŚD
wizję
naszej wsiWSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1 Zjednoczeni i
zaangażowani
mieszkaocy w
sprawie wsi
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi,
Koło Gospodyo Wiejskich,
Rada Sołecka,
Ochotnicza Straż Pożarna
Ks. Proboszcz M. Prochera
B. STANDARD ŻYCIA
1. Oświetlenie
Współpraca z Gminą i
skrzyżowao i
Powiatem, Radni
przejścia dla
Organizacje funkcjonujące
pieszych
we wsi, teren pod boisko
2. Czysta,
zadbana wioska
3. Boisko
sportowe przy
Szkole
Podstawowej
C. JAKOŚD ŻYCIA
1. Stworzenie
Skweru
Wiejskiego
2.
Wyremontowany
Dom Kultury z
zapleczem
kuchennym
3. Przedszkole
D. BYT
Teren do
zagospodarowania WDKbudynek do remontu,
pomieszczenie do remontu
Wiejski Dom
Kultury
Remiza
Plebania
3. Co nam może
przeszkodzić?
Słabe strony jakie
wyeliminujemy
Projekty, przedsięwzięcia
jakie wykonamy?
Osłabienie więzi i
komunikacji
mieszkaoców,
Słaba współpraca
między organizacjami
Zorganizowanie zabawy
opłatkowej, Zabawa
karnawałowa dla dzieci, Dni
Wilkanowa, Dożynki,
Zabawa Andrzejkowa,
Sylwester
Prywatne
Słabe oświetlenie,
zakłady, Szkoła brak boiska przy S.P.,
podstawowa
duża ilośd
zaniedbanych posesji
i gospodarstw
rolnych
Wnioski do Urzędu
Marszałkowskiego
Udział w Konkursie na
najładniejszą miejscowośd.
Udział w Konkursie na
najbardziej zadbaną
posesję.
Udział w naborze wniosków
do programu grantowego
„Działaj lokalnie”
organizowanego przez
Fundusz Lokalny Masywu
Śnieżnika.
Zaangażowanie Niezagospodarowany Wniosek do Urzędu
organizacji
teren w centrum wsi, Marszałkowskiego,
Zaniedbana posesja, Zorganizowanie dożynek,
Emigracja młodych
Zorganizowanie „ Dni
mieszkaoców
Wilkanowa”.
Złożenie wniosku do
Fundacji Edukacji
Przedszkolnej o utworzenie
„Małego wiejskiego
przedszkola”.
Złożenie wniosku do
Starostwa Powiatowego w
Kłodzku w ramach
konkursu „Najlepsze
inicjatywy społeczności
lokalnych”.
1. Dobrze
Rozwinięta Baza
Noclegowa Agroturystyka
Walory krajobrazowe,
Bezpośrednie sąsiedztwo z
Masywem Śnieżnika,
Dziedzictwo kulturowe,
Promocja na stronie
internetowej
www.wilkanow.republika.pl
Położenie
geograficzne,
niskie
natężenie
ruchu,
kapliczki,
pałac, Kościół
pw. św.
Jerzego
Brak planów
zagospodarowania
przestrzennego, zły
stan dróg, duża ilośd
zaniedbanych posesji
Spotkania informacyjne na
temat rozpoczęcia
Działalności
Agroturystycznej Stowarzyszenie „
AGROTURYSTYKA”
Wniosek do Gminy o
poprawę stanu dróg.
Częste aktualizacje strony
www.wilkanow.republika.pl
Program krótkoterminowy odnowy wsi WILKANÓW
Kluczowy
problem
Co nas
najbardziej
zintegruje?
Na czy nam
najbardziej
zależy?
Propozycja
Odpowiedź projektu
(nazwa)
Organiz Finanso
acyjnie
wo
Wspólne
działanie
Zorganizowanie
festynu
dożynkowego
TAK
TAK
4
2
Integracja
mieszkaoców
Organizacja Dni
Wilkanowa
TAK
NIE
2
4
Projekt do Starostwa TAK
„Przez Ruch Po
Zdrowie”
TAK
3
3
Skwerek wiejski
Program „Razem dla
Wilkanowa”
TAK
NIE
1
5
„Wiejskie
Przedszkola” Projekt
z Fundacji Edukacji
Przedszkolnej
TAK
TAK
5
1
Brak boiska
Co nam
przy WDK do
najbardziej
siatkówki,
przeszkadza? kortu
tenisowego
Realizacja
Co najbardziej celów
zmieni nasze Programu
życie?
krótkotermino
wego
Powstanie
Co nam
przedszkola
przyjdzie
najłatwiej?
Projekt jaki
zgłosimy do
PROW na lata
2007-2013
Czy nas stać na Punkta Hierarc
realizację?
cja
hia
(tak/nie)