PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I

Komentarze

Transkrypt

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH
4.1
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA
DZIAŁANIA
Promowanie i efektywne wykorzystywanie
możliwości technicznych, a w szczególności
monitoringu wizyjnego miejsc publicznych,
skorelowanego z odpowiednią organizacją służby
Policji.
Dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa
oraz potrzeb społeczności lokalnej.
Organizowanie szkoleń , warsztatów i konferencji
mających na celu budowanie lokalnych systemów
bezpieczeństwa.
Przygotowywanie i promowanie rozwiązań
zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni
publicznych
Tworzenie i promowanie lokalnych koalicji na
rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Aktywne i skuteczne pozyskiwanie środków
finansowych na realizację działań podnoszących
bezpieczeństwo publiczne.
UCZESTNICY
Samorządy lokalne,
Policja, administratorzy
obiektów użyteczności
publicznej, lokalne
media
Samorządy lokalne,
Policja,
Samorządy lokalne,
wspólnoty
mieszkaniowe, Policja
Samorządy lokalne,
Policja, administratorzy
obiektów użyteczności
publicznej, lokalne
media
Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku, samorządy
lokalne, organizacje
pozarządowe, KPP,
KPPSP, lokalne media
Samorządy lokalne,
Policja, organizacje
pozarządowe.
13
TERMIN
REALIZACJI
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
MONITORING
I EWALUACJA
4.2
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
TERMIN
REALIZACJI
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Zwiększenie kontroli radarowej, oraz wykrywanie
kierowców będących pod wpływem alkoholu oraz
Policja,
środków psychoaktywnych poprzez rutynowe
kontrole.
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zintensyfikowanie kontroli technicznego stanu
pojazdów.
Policja,
Zadanie ciągłe
Budżet własny
zarządy dróg krajowych ,
wojewódzkich,
powiatowych, samorządy
lokalne, Policja,
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Dyrektorzy szkół, Policja,
organizacje pozarządowe,
lokalne media,
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
DZIAŁANIA
Wprowadzanie w miejscach szczególnie
niebezpiecznych ograniczeń prędkości oraz
opiniowanie tych projektów.
Edukowanie w zakresie ruchu drogowego dzieci
i młodzieży w ramach zajęć prowadzonych z
udziałem funkcjonariusza Policji, realizacja
programów profilaktycznych.
Promowanie elementów odblaskowych dla
pieszych i rowerzystów.
Sukcesywne poprawianie bezpieczeństwa ruchu
drogowego i jego usprawnianie na terenie
powiatu.
UCZESTNICY
Policja, organizacje
pozarządowe, lokalne
media
Zarządy dróg krajowych,
wojewódzkich,
powiatowych i gminnych,
samorządy lokalne, firmy
ubezpieczeniowe.
14
MONITORING
I EWALUACJA
4.3
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
DZIAŁANIA
UCZESTNICY
Organizowanie pogadanek na zajęciach szkolnych
z funkcjonariuszami policji.
Dyrektorzy i pedagodzy
szkolni, policja inne służby
Wzajemne informowanie policji i szkół o
zaistniałych problemach z uczniami
Dyżury nauczycieli na terenie szkoły w celu
zapobiegania działaniom o przestępczym
charakterze, spożywania napojów alkoholowych,
palenia papierosów, używanie środków
odurzających i wyeliminowania osób z zewnątrz
zajmujących się handlem narkotykami.
Prowadzenie działań opiekuńczo – wychowawczych
i terapeutycznych, propagowanie zdrowego stylu
życia, realizacja programów profilaktycznych.
Dyrektorzy i pedagodzy
szkolni, Policja, Sąd
Dyrektorzy i pedagodzy
szkolni, wychowawcy,
Poradnia psychologiczno –
pedagogiczna.
Dyrektorzy i pedagodzy
szkolni, wychowawcy,
świetlice środowiskowe,
organizacje pozarządowe
Organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego Dyrektorzy szkół,
od zajęć: organizowanie wycieczek pieszych i
nauczyciele, kluby
rowerowych, i innych imprez, udostępnianie
sportowe, samorządy
obiektów sportowych, zapewnienie
lokalne, organizacje
bezpieczeństwa na placach zabaw i kąpieliskach.
pozarządowe,
Zintensyfikowane
kontrole
w
podmiotach Samorządy lokalne, Policja.
gospodarczych
celem
egzekwowania
zakazu
sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim
Promowanie alternatywnych form spędzania czasu Dyrektorzy szkół,
wolnego oraz promowanie pozytywnych postaw nauczyciele, kluby
społecznych.
sportowe, samorządy
lokalne, organizacje
pozarządowe, instytucje
kultury, lokalne media
15
TERMIN
REALIZACJI
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
MONITORING
I EWALUACJA
4.4
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
DZIAŁANIA
Szkolenia tematyczne skierowane do kadry
pedagogicznej na temat bezpiecznego korzystania
z internetu.
Szkolenia tematyczne skierowane rodziców na
temat korzystania z dostępnych zabezpieczeń
filtrujących treści witryn internetowych.
Podejmowanie inicjatyw mających na celu
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży jako metody przeciwdziałania
uzależnieniu od internetu, poprzez realizację
programów profilaktycznych.
Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach
wynikającej z nieodpowiedzialnego korzystania
z Internetu, poprzez szkolenia prowadzone przez
specjalistów w dziedzinie profilaktyki
przestępczości w cyberprzestrzeni.
Podejmowanie inicjatyw mających na celu
uświadamianie przestępstw internetowych
w obrocie gospodarczym.
TERMIN
REALIZACJI
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Policja, organizacje
pozarządowe, fundacje,
samorządy lokalne,
lokalne media
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Policja, organizacje
pozarządowe, fundacje,
samorządy lokalne,
szkoły, lokalne media
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Policja, organizacje
pozarządowe, fundacje,
samorządy lokalne,
przedsiębiorcy
Zadanie ciągłe
Budżet własny
UCZESTNICY
Policja, organizacje
pozarządowe, fundacje,
samorządy lokalne,
lokalne media
Policja, organizacje
pozarządowe, fundacje,
samorządy lokalne,
szkoły, lokalne media
16
MONITORING
I EWALUACJA
4.5
PRZEMOC W RODZINIE
DZIAŁANIA
Szkolenia tematyczne dla osób zajmujących się
ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie.
Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zwiększenie efektywności działań instytucji
pomocowych w realizacji procedury „niebieskiej
karty”.
Zapobieganie uzależnieniom między innymi na
nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
UCZESTNICY
PCPR, Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej,
organizacje pozarządowe, samorządy
lokalne
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,
Policja, Prokuratura, Sąd, Ośrodki Pomocy
Społecznej, PCPR, organizacje
pozarządowe
Policja, Prokuratura, Sąd, gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,
Policja, Prokuratura, Sąd, Ośrodki Pomocy
Społecznej, PCPR, organizacje
pozarządowe, gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Propagowanie informacji na temat pomocy
Policja, Prokuratura, Sąd, Ośrodki Pomocy
ofiarom przemocy domowej.
Społecznej, PCPR, organizacje
pozarządowe, gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych
Objęcie opieką prawną, socjalna i psychologiczną Punkty Interwencji Kryzysowej, Policja,
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje
pozarządowe, samorządy lokalne, gminne
komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych
Działania
resocjalizacyjne
dla
sprawców Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej,
przemocy.
organizacje pozarządowe, samorządy
lokalne, gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych
17
TERMIN
REALIZACJI
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
MONITORING
I EWALUACJA
4.6
OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DZIAŁANIA
Zdynamizowanie prac zmierzających do
rewaloryzacji i konserwacji zabytków.
Organizowanie konferencji, sympozjów
tematycznych skierowanych do lokalnej
społeczności mających na celu popularyzację
materialnego dziedzictwa kulturowego.
Edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu
wzmacnianie poczucia tożsamości i
odpowiedzialności za stan dziedzictwa
narodowego.
Promowanie technicznych środków zabezpieczeń
zabytków ograniczających przestępczą działalność
człowieka.
Pozyskiwanie środków finansowych na tworzenie
efektywnych systemów zabezpieczeń.
UCZESTNICY
Administratorzy obiektów
zabytkowych, samorządy
lokalne, konserwatorzy
zabytków.
Administratorzy obiektów
zabytkowych, samorządy
lokalne, konserwatorzy
zabytków, organizacje
pozarządowe.
Administratorzy obiektów
zabytkowych, samorządy
lokalne, konserwatorzy
zabytków, organizacje
pozarządowe, szkoły
Administratorzy obiektów
zabytkowych, samorządy
lokalne, konserwatorzy
zabytków, organizacje
pozarządowe, lokalne media.
Administratorzy obiektów
zabytkowych, samorządy
lokalne, konserwatorzy
zabytków.
18
TERMIN
REALIZACJI
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
MONITORING
I EWALUACJA
4.7
OCHRONA PRZECIPOŻAROWA
DZIAŁANIA
UCZESTNICY
Kontrole obiektów ze względu na bezpieczeństwo Państwowa Straż Pożarna
przeciwpożarowe. Ocena przestrzegania przepisów
ppoż.
Organizowanie zajęć szkolnych i pogadanek na Ochotnicze Straże
temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Pożarne, Państwowa
Straż Pożarna,
Dyrektorzy szkół i
pedagodzy
Organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Dyrektorzy Szkół ,
i konkursów plastycznych.
Państwowa Straż
Pożarna.
Egzekwowanie zakazu wypalania traw.
Państwowa Straż
Pożarna, Policja, Straż
Leśna
Poprawa stanu zabezpieczenia i wyposażenie PSP , Samorządy lokalne,
jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprzęt
i środki ochrony indywidualnej.
Zakup
sprzętu
szkoleniowego
w
celu PSP, samorządy
przeprowadzenia szkoleń w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
Stałe podnoszenia gotowości jednostek OSP z PSP, Samorządy lokalne
terenu Powiatu, doposażenie w urządzenia DSP
oraz polepszenie łączności radiowej
Szkolenie szeregowych i funkcyjnych OSP
KPPSP w Ustrzykach
Dolnych
Edukacja
społeczeństwa
w
zakresie KPPSP w Ustrzykach
bezpieczeństwa pożarowego poprzez publikację Dolnych, lokalne media,
komunikatów z bieżącej działalności SP w samorządy lokalne,
lokalnych mediach oraz podczas festynów.
19
TERMIN
REALIZACJI
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie cykliczne
Budżet własny
Zadanie cykliczne
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Zadanie cykliczne
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
MONITORING
I EWALUACJA
4.8
ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY POWIATU
UCZESTNICY
DZIAŁANIA
Kontrole budów w zakresie ich zgodności
z
obowiązującymi
przepisami,
projektem
budowlanym i warunkami
określonymi
w
pozwoleniu na budowę oraz zgodności z normami
stosowanych materiałów budowlanych.
Wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu
budowlanego
i
przyjmowanie
zawiadomień
o zakończeniu prowadzonych robót.
Kontrole obiektów budowlanych w użytkowaniu.
Badanie i określanie
katastrof budowlanych.
przyczyn
TERMIN
REALIZACJI
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego.
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego.
powstawania Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego,
organy administracji
architektoniczno–
budowlanej
20
MONITORING
I EWALUACJA
4.9
OCHRONA PRZED EPIDEMIAMI I SKAŻENIAMI
DZIAŁANIA
Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu
się chorób zakaźnych i zawodowych
Nadzór
zapobiegawczy
i
bieżący
nad
przestrzeganiem
norm:
higieny
środowiska,
higieny pracy, higieny w placówkach oświatowych
i wychowawczych, higieny wypoczynku i rekreacji
oraz warunków zdrowotnych żywności, żywienia
i przedmiotów codziennego użytku.
Nadzór nad warunkami higieniczno sanitarnymi,
jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt
oraz pomieszczenia, w których są udzielane
świadczenia zdrowotne.
Propagowanie idei oświatowo – zdrowotnych,
w celu ukształtowania odpowiednich postaw
i zachowań zdrowotnych wśród społeczeństwa
Powiatu
Bieszczadzkiego,
ze
szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
UCZESTNICY
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny,
samorządy lokalne ,
szkoły, lokalne media,
organizacje
pozarządowe.
21
TERMIN
REALIZACJI
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
MONITORING
I EWALUACJA
4.10
OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
UCZESTNICY
DZIAŁANIA
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i ich Powiatowy Inspektorat
monitoring.
Weterynarii
Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa.
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
Wykonywanie nadzoru nad jakością zdrowotną Powiatowy Inspektorat
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Weterynarii
Nadzór i kontrola nad mieszalniami pasz, Powiatowy Inspektorat
punktami inseminacyjnymi i punktami skupu Weterynarii
żywca.
Nadzór nad punktami skupu dziczyzny.
Nadzór
mleko.
nad
gospodarstwami
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
pozyskującymi Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
Podejmowanie zorganizowanych
działań w
przypadku konieczności ustalenia stanu zdrowia
bądź podjęciu decyzji o uśpieniu w przypadku
pojawienia się dzikiej zwierzyny
w miejscu
publicznym.
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii, Policja,
administrator terenu,
samorządy gminne.
22
TERMIN
REALIZACJI
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
Zadanie ciągłe
Budżet własny
MONITORING
I EWALUACJA

Podobne dokumenty