Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły

Komentarze

Transkrypt

Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły
Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr5
w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2004/2005
Kurs z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel przeznaczony jest dla nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 5. Prowadzony będzie w II semestrze roku szkolnego 2004/2005 jedną godzinę
00
00
tygodniowo (w poniedziałki od godz. 14 -15 ) w sali informatyki (nr 17).
Kurs będzie obejmował:
Wstęp
1. Czym jest Excel? Kurs jest skierowany do początkujących uŜytkowników arkusza
kalkulacyjnego Excel i ma za zadanie w krótkim czasie pomóc w poznaniu podstaw obsługi
tego programu.
Podstawy
2. Wprowadzanie danych
Na początku zapoznamy się z budową arkusza kalkulacyjnego i sposobem, w jaki są
opisywane poszczególne komórki.
3. Edycja i usuwanie danych
Zobaczymy róŜne sposoby zmiany danych oraz dowiemy się, jak je usuwać z jednej
lub z kilku komórek jednocześnie.
4. Tworzenie serii danych
Excel pozwala wprowadzać dane na wiele sposobów. Jednym z nich jest
automatyczne tworzenie serii danych. Sposób ten jest w wielu przypadkach bardzo pomocny.
Serie danych tworzy się w bardzo prosty sposób, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z ich
moŜliwości.
5. Pierwsze obliczenia - formuły
Formuły w Excelu są tym, co powoduje, Ŝe to narzędzie jest tak potęŜne i
wszechstronne. Dzięki formułom moŜemy dokonywać szybkich obliczeń na ogromnych
zbiorach danych.
6. Przyspieszenie obliczeń - serie
Serie moŜna stosować takŜe w przypadku formuł. Dzięki temu moŜna szybko
skopiować formuły, zamiast Ŝmudnie przepisywać je do kolejnych komórek, a Excel zadba o
to, aby do obliczenia wyniku uŜyte były zawsze odpowiednie komórki źródłowe.
7. Autosuma
Jedną z najczęściej wykonywanych operacji w Excelu jest sumowanie. Z tego powodu
Excel został wyposaŜony w interesujące narzędzia ułatwiające szybkie sumowanie liczb.
Jednym z nich jest Autosuma.
8. Komentarze
Czasem zachodzi potrzeba dodatkowego opisania działań czy teŜ pojedynczych
wartości umieszczonych w arkuszu. Do tego celu idealnie nadają się komentarze.
9. Wstawianie i usuwanie komórek
Wprowadzając dane do arkusza nie zawsze uda się przewidzieć ilość niezbędnego
miejsca na dane. Poznamy sposoby wstawiania nowych pustych komórek oraz dodatkowych
wierszy i kolumn do wypełnionego arkusza tak, aby nie zniszczyć tego, co juŜ się w nim
znajduje.
10. Kopiowanie komórek
Operacje kopiowania, wycinania i wklejania komórek moŜemy w Excelu
przeprowadzać tak, jak w kaŜdym innym programie, czyli za pomocą skrótów
klawiaturowych Ctrl + C, Ctrl + X i Ctrl + V. Ale to nie wszystko. Operacje te moŜemy
wykonać takŜe za pomocą myszki.
11. Transpozycja tabel
Transpozycja, trudne słowo, pozwala na zmianę wyglądu tabeli stworzonej w Excelu
w taki sposób, Ŝe kolumny stają się wierszami a wiersze kolumnami.
12. Praca z arkuszami
W Excelu kaŜdy skoroszyt składa się z co najmniej jednego arkusza. Tak jak w
przypadku zwykłego skoroszytu, tak i w Excelu istnieje moŜliwość dodania dodatkowych
arkuszy, kopiowania, a takŜe zmiany kolejności arkuszy juŜ tam obecnych.
Formatowanie
13. Formatowanie danych
Dobrze skonstruowany arkusz poza tym, Ŝe znacznie przyspiesza Ŝmudne obliczenia,
powinien i moŜe interesująco wyglądać. Aby poprawić jego wygląd naleŜy posłuŜyć się
funkcjami formatowania.
14. Ukrywanie kolumn/wierszy
Czasami zachodzi potrzeba ukrycia części danych zapisanych w arkuszu. Dowiemy
się, jak ukryć całe wiersze i kolumny, a ponadto pokaŜemy, jak w prosty sposób moŜna
pogrupować wiersze w logiczne bloki.
15. Format walutowy
Kontynuujemy naukę formatowania danych. Jak szybko nadać liczbom format
walutowy.
16. Obramowanie i tło komórek
MoŜliwości formatowania danych, dzięki którym będziemy mogli wyśrodkować tekst
w komórkach, dodać do komórek obwódki czy kolorowe tło. Na podglądzie wydruku
zobaczymy, jak arkusz nasz będzie wyglądał po wydrukowaniu.
17. Zaawansowane formatowanie
Zaawansowane formatowanie danych moŜliwe jest dzięki funkcji Formatowanie
komórek, w której moŜemy ustawić wszystkie parametry wybranej komórki, czyli np.
zawinąć tekst w komórce, czy obrócić go o dowolny kąt.
18. Usuwanie formatów
Poznając moŜliwości formatowania danych w komórkach musimy wiedzieć, Ŝe nawet
po usunięciu zawartości komórki klawiszem Delete, jej format pozostaje niezmieniony. MoŜe
to być bardzo uciąŜliwe, jeśli chcemy do tej samej komórki wprowadzić inne dane. Dowiemy
się, jak skutecznie usunąć nadany jej wcześniej format.
19. Autoformatowanie
Autoformatowanie słuŜy do automatyzacji procesu formatowania danych w arkuszu.
Dzięki tej funkcji moŜesz stworzyć profesjonalnie wyglądające tabele w ciągu jednej minuty,
korzystając ze stylów zdefiniowanych w Excelu.
Przydatne funkcje
20. Blokowanie okienek
Pracując z długimi listami i przewijając je w dół często znika z ekranu ich pierwszy
wiersz z tytułami kolumn, co moŜe bardzo przeszkadzać w pracy. Dzięki funkcji blokowania
okienek moŜna temu problemowi szybko zaradzić.
21. Znajdź i zamień
Excel jest wyposaŜony w funkcje pozwalające na wyszukiwanie dowolnych ciągów
znaków, oraz zastępowanie ich innymi.
22. Sortowanie danych
Do częstych czynności podczas pracy z Excelem naleŜy sortowanie zawartości wielu
komórek, dlatego Excel posiada mechanizmy ułatwiające sortowanie danych.
23. Autofiltr
Dzięki funkcji Autofiltr moŜesz pokazywać dane spełniające pewne warunki i
jednocześnie ukrywać te, które danego warunku nie spełniają. Wykonanie filtrowania zajmie
ci dosłownie kilka sekund, a często dzięki temu zaoszczędzisz całe godziny pracy.
Zaawansowane obliczenia
24. Adresowanie względne i absolutne
Standardowo Excel uŜywa do obliczeń względnych odwołań do komórek. Ten rodzaj
odwołań był stosowany do tej pory w naszych obliczeniach. Czasem jednak musimy uŜyć
odwołań absolutnych, aby uzyskać poŜądany rezultat. RóŜnice między nimi są znaczne.
25. Obliczenia z procentami
Jednym z częstszych rodzajów obliczeń, jakie stosowane są w codziennej pracy z
Excelem, to obliczenia na procentach.
26. Odwołania przez nazwę
Odwołania przez nazwę to rodzaj adresowania absolutnego, które dodatkowo daje nam
moŜliwość bardziej intuicyjnej pracy w Excelu. Zamiast adresować niektóre komórki za
pomocą kombinacji liter i cyfr, moŜemy nadać im dowolną nazwę i uŜyć jej w naszej formule.
27. Obliczanie czasu
Na pierwszy rzut oka obliczanie czasu jest proste i nie róŜni się od obliczeń na
zwykłych liczbach. Jednak nie znając pewnych trików moŜna natknąć się na trudności, które
spowodują, Ŝe obliczenia będą błędne.
28. Szukanie wyniku
Szukanie wyniku to, inaczej mówiąc, moŜliwość obliczania równań z jedną
niewiadomą.
29. Stosowanie funkcji
Dostępne w Excelu funkcje w połączeniu z formułami są potęŜnym narzędziem, dzięki
któremu moŜemy znacznie ułatwić nawet bardzo skomplikowane obliczenia.
30. Funkcja JEśELI
Funkcja JEśELI pozwala na zaszycie logiki w formułach.
Prezentacja danych
31. Wykresy
Jedną z często wykonywanych czynności w Excelu jest wstawianie wykresów, dzięki
którym moŜemy obrazowo przedstawić róŜnego rodzaju dane. Do dyspozycji mamy wykresy
sformatowane standardowo, jednak w prosty sposób moŜemy kaŜdemu elementowi wykresu
nadać dowolną formę.
32. Drukowanie
Druk arkuszy kalkulacyjnych nieco róŜni się od druku innych dokumentów. Jest to
spowodowane faktem, Ŝe dowolny arkusz jest znacznie dłuŜszy a takŜe znacznie szerszy od
typowej kartki papieru. MoŜe to powodować pewne problemy.
Współpraca z MS Word
33. Korespondencja seryjna
JeŜeli kiedykolwiek musiałeś napisać podobny list do wielu osób, z pewnością wiesz,
jakie to Ŝmudne. Excel uŜyty razem z Wordem idealnie nadaje się do zautomatyzowania tej
czynności.