PDF-Acrobat Reader

Komentarze

Transkrypt

PDF-Acrobat Reader
PROFILAKTYKA I LECZENIE RAKA
AUTOR: Sławomir Gromadzki ([email protected])
CZY MOśNA WYLECZYĆ SIĘ Z RAKA?
Jeśli chorujesz na jedną z chorób nowotworowych, to bez względu na to czy jest to łagodny
czy złośliwy nowotwór, ten podręcznik zawiera wszystkie najlepsze i najistotniejsze
informacje, na temat naturalnych sposobów leczenia raka. Jeśli tylko podejmiesz stanowczą
decyzję i bardzo dokładnie zastosujesz wszystkie podane tu zalecenia, wówczas całkowite
wyleczenie się z raka moŜe stać się dla Ciebie rzeczywistością. Ale nawet, jeśli pomimo
usilnych starań choroba nie ustąpi i staniesz w obliczu nieuchronnej śmierci, to dzięki
zapoznaniu się z treścią tej broszury, a szczególnie rozdziału NASTAWIENIE
PSYCHICZNE, zbliŜająca się śmierć nie będzie juŜ dłuŜej powodem depresji i lęku, ale
stanie się „zyskiem" (Fil. 1,21). Będzie tak tylko dzięki temu, Ŝe w Twoim sercu miejsce
bojaźni i niepewności zajmie pokój oraz niezachwiana nadzieja nowego, nigdy
niekończącego się Ŝycia bez chorób, cierpienia i śmierci.
Pomimo tego jednak, Ŝe w przypadku zaawansowanego stadium rozwoju tej choroby, nikt z
ludzi nie jest w stanie zagwarantować wyleczenia, to nawet w takiej sytuacji nie moŜna
tracić nadziei i wpadać w rozpacz, gdyŜ szansa na wyleczenie zawsze istnieje. Najlepszym
tego dowodem jest to, Ŝe powrót do zdrowia stał się rzeczywistością w Ŝyciu wielu osób,
które nie załamały się, ale podjęły stanowczą walkę z chorobą i odniosły zwycięstwo. Na
całym świecie istnieją tysiące ludzi, którzy odzyskali zdrowie, pomimo tego, Ŝe powiedziano
im, iŜ dni ich Ŝycia zostały policzone. Osobiście znam wiele osób, u których stwierdzono
raka, jednak uwolniły się od tej choroby, dzięki temu, Ŝe mi zaufały i postąpiły zgodnie z
opisanym w niniejszym opracowaniu planem leczenia.
W trakcie wykładów w Gdańsku poprosiła mnie o pomoc pewna pani w średnim wieku, która
pracowała jako wykładowca na uczelni medycznej. Stwierdzono u niej kilka guzów
nowotworowych na róŜnych organach: jajnikach, piersi i nerce. Gdy po jednym z wykładów,
jakie prowadziłem w Gdańsku podeszła do mnie, Ŝeby porozmawiać, zauwaŜyłem, Ŝe była
bardzo zaniepokojona, ale powiedziała, Ŝe bardzo dokładnie zastosuje wszystko, co usłyszała w
trakcie wykładów, i co powiedziałem jej podczas rozmowy. Jak dowiedziałem się później, juŜ
następnego dnia zrezygnowała z picia kawy, spoŜywania mięsa i słodyczy. Codziennie
wychodziła z domu na energiczne spacery. KaŜdego dnia rano i wieczorem czytała Pismo Święte
i modliła się własnymi słowami, wierząc Ŝe Bóg ją kocha i potrafi uchronić jej Ŝycie od
niebezpieczeństwa. Po raz kolejny spotkałem się z nią po pięciu dniach, gdy po raz drugi
przyjechałem do Gdańska, aby kontynuować wykłady. Kiedy w piątek wszedłem do sali, ta pani
juŜ na mnie czekała i podekscytowana powiedziała mi, Ŝe dzień wcześniej prof. Wełnicki zrobił
jej dokładne badania i sam był bardzo zdziwiony, bo nie było najmniejszego śladu po Ŝadnym z
tych trzech guzów! Wygląda na to, Ŝe wystarczyło zaledwie kilka dni stosowania „leków z BoŜej
apteki”, by doszło do całkowitego zaniku tkanki nowotworowej znajdującej się na róŜnych
organach. Przypadek ten moŜna śmiało uznać za niezwykły, tym bardziej, Ŝe w wyniku zmiany
stylu Ŝycie, diety, a szczególnie zaprzestania picia kawy i palenia papierosów, same guzy piersi
mogą znikać najszybciej po upływie dopiero od kilku do kilkunastu miesięcy. W tym zaś
przypadku, nie tylko guz piersi, ale dodatkowo guzy na jajniku i nerkach ustąpiły najpóźniej po
upływie zaledwie kilku dni! Wynika z tego, Ŝe cała ta kuracja musiała być poparta BoŜym
błogosławieństwem lub nawet bezpośrednia ingerencją, co zrozumiałe, gdyŜ osoba ta kaŜdego
dnia gorliwie modliła się o to. Istotne jest równieŜ to, Ŝe chociaŜ od tamtej pory upłynęło juŜ
kilkanaście lat, przez cały ten okres nie było Ŝadnego nawrotu choroby.
U innej pacjentki mieszkającej w Olsztynie, lekarze stwierdzili najbardziej złośliwy rodzaj raka
skóry – czerniaka i zdecydowali się powiadomić ją, Ŝe przeŜyje najwyŜej 6 miesięcy. Z powodu
bardzo złego samopoczucia i załamania nerwowego, ta chora kobieta nie mogła odwiedzić mnie
osobiście, więc przysłała swoją córkę i zięcia, którym przekazałem wszystkie niezbędne
zalecenia, sugerując Ŝe szanse na wyleczenie są duŜe, o ile tylko chora nie zaniedba niczego
podczas stosowania kuracji. W tym przypadku, oprócz innych zaleceń, poleciłem jej, aby na
miejsce, w którym znajdowała się tkanka nowotworowa codziennie robiła naprzemienne gorące i
lodowate okłady, a zaraz potem okłady z glinki leczniczej. W wyniku tej kuracji, jakieś dwa
miesiące później, ta pani osobiście mnie odwiedziła wraz z koleŜanką chorą na reumatoidalne
zapalenie stawów. Była bardzo szczęśliwa, wdzięczna i wzruszona. Pokazała mi miejsce, gdzie
jeszcze nie tak dawno znajdował się czerniak. Teraz nie było po nim najmniejszego śladu!
Całkowicie wyleczyła się z tego najbardziej złośliwego raka skóry pomimo tego, Ŝe nie dawano
jej Ŝadnych szans na przeŜycie i twierdzono, Ŝe będzie Ŝyła nie więcej niŜ sześć miesięcy.
MęŜczyzna z Lublina, któremu telefonicznie zaleciłem tę kurację wyleczył się z raka szyi, a
mieszkająca w tej samej miejscowości kobieta, dokładnie stosując podane przeze mnie zalecenia
wyzbyła się raka tarczycy. W obu tych przypadkach dodatkowo poleciłem okłady z glinki
leczniczej „Humy”.
Swego czasu skontaktowała się ze mną telefonicznie pewna młoda kobieta z Tucznawy, u której
stwierdzono mięśniaki na macicy wielkości śliwki. Zachęciłem więc ją do zmiany diety na ściśle
wegetariańską, do stosowania ziół, takich jak Pau d’Arco, Koci Pazur, wyjaśniłem, Ŝe naleŜy teŜ
koniecznie unikać uŜywek, a w jej przypadku szczególnie kawy oraz czekolady. Powiedziałem
jej, Ŝe niezwykle waŜne jest, aby poprzez szczere modlitwy i regularną, codzienną lekturę Słowa
BoŜego starała się zbliŜyć do Boga, który ja kocha i pragnie pomóc.
I pomimo tego, Ŝe wcześniej guz ten zdawał się być oporny na róŜne inne metody leczenia, to
tym razem juŜ po miesiącu znacznie się zmniejszył, a po kilku miesiącach całkowicie zniknął!
Nawet lekarz, który zajmował się nią w tamtym czasie był bardzo zdziwiony takim obrotem
sprawy i tym, Ŝe stało się to bez stosowania jakichkolwiek leków hormonalnych.
Oto fragment e-maila, który ta sama pacjentka przysłała mi kilka lat po tamtym zdarzeniu: „Trzy
lata temu stwierdzono u mnie mięśniaki na macicy wielkości ok. 4 cm. Po zastosowaniu
podanych przez pana zaleceń (dieta ściśle wegetariańska, wodolecz-nictwo, Pau d’Arco, Koci
Pazur itp.) juŜ po miesiącu, ku zdumieniu lekarza, guz niemal zupełnie zaniknął. Całkowite
wyleczenie nastąpiło, ale po nieco dłuŜszej kuracji. Niestety, po pewnym czasie znów wróciłam
do starej diety i obecnie po 3 latach od tamtej pory ponownie stwierdzono u mnie mięśniaki na
macicy. Dlatego znów bardzo proszę o pomoc i wskazówki” (T. B. G).
Pamiętam teŜ przypadek pewna kobiety z południa Polski, z którą przez dłuŜszy czas miałem
listowny i telefoniczny kontakt, i która z powodu zaawansowanego stadium raka miała juŜ
przerzuty, ale po mimo tego wyleczyła się.
Kilka lat temu, mieszkająca w Gdyni i licząca sobie ok. 50 lat znajoma, bardzo się przejęła, kiedy
dowiedziała się, Ŝe stwierdzono u niej nowotwór piersi oraz węzłów chłonnych. Zaproponowano
jej chemioterapię, ale wiedząc jaką moŜe to szkodę moŜe to wyrządzić jej organizmowi
postanowiła najpierw modlić się i pościć, by zrozumieć, jaką powinna podjąć w tym względzie
decyzję. Pościła i modliła się przez tydzień, w wyniku czego podjęła decyzję, Ŝe nie będzie brała
chemii, ale spróbuje leczyć się dietą. PoniewaŜ uczestniczyła w wykładach, które prowadziłem w
Gdyni, zrozumiała, Ŝe pokarmy mięsne stanowią jedna z głównych przyczyn chorób
nowotworowych. Postanowiła więc, Ŝe od tamtej pory w ogóle nie będzie spoŜywać mięsa i jego
przetworów. Dzięki temu, po upływie pewnego czasu guz piersi zniknął. Niestety, pomimo
zmiany diety i przejścia na wegetarianizm guzy na węzłach chłonnych nie chciały ustąpić, więc
postanowiła zrobić kolejny krok i przeszła na dietę wegańską, całkowicie rezygnując ze spoŜycia
nie tylko mięsa, ale i nabiału. Dzięki temu te wcześniej oporne na leczenie guzy węzłów
chłonnych takŜe zniknęły! Nie tak dawno, po 2 latach ponownie miałem wykłady w Gdyni i
rozmawiałem z tą osobą. Okazało się, Ŝe nadal jest zdrowa i czuje się świetnie, a to dlatego, Ŝe od
tamtej pory dba o zdrowie i stara się unikać tego wszystkiego, co moŜe przyczynić się do
rozwoju chorób nowotworowych.
Podobnych przypadków mógłbym podać więcej, co oczywiście nie oznacza, Ŝe wszyscy chorzy
na raka, którym próbowałem pomóc, wrócili do zdrowia. Niektórzy z nich przystąpili do leczenia
zbyt późno, inni mieli za bardzo osłabiony chemią i radioterapią organizm, a jeszcze inni
próbowali wprawdzie uwolnić się od choroby, ale robili to bez przekonania, zaniedbując wiele
waŜnych elementów kuracji. Opisane jednak w tej ksiąŜce doświadczenia stanowią wystarczający
powód do tego, by nigdy nie tracić nadziei, nawet jeśli stan zdrowia chorego jest bardzo zły, gdyŜ
wyleczenie moŜliwe jest zawsze, jeśli tylko dotknięty chorobą człowiek zaufa Bogu i stosując
Jego środki powierzy Mu swoje Ŝycie i zdrowie.
GŁÓWNE PRZYCZYNY
NIEDOTLENIENIE ORGANIZMU
Tlen jest niezbędnym źródłem energii dla kaŜdej komórki znajdującej się w ludzkim ciele. A
poniewaŜ białe ciałka krwi (leukocyty) tworzące system obronny są takŜe pojedynczymi
komórkami więc ich sprawność zaleŜy od dostaw tlenu, który stanowi dla nich broń do walki z
komórkami nowotworowymi i wirusami wywołującymi raka. Jeśli więc płytko oddychamy
wówczas pozbawiamy leukocyty energii, która jest im niezbędna aby chronić nasz organizm.
Niemiecki biochemik profesor Otto Warburg otrzymał nagrodę Nobla, poniewaŜ wykazał, Ŝe
rozwój komórek nowotworowych w głównej mierze spowodowany jest niedostateczną ilością
tlenu w organizmie. Jeśli prowadzimy ruchliwy tryb Ŝycia, oddychamy głęboko i nie palimy
papierosów, kaŜda pojedyncza komórka w naszym ciele będzie egzystować w otoczeniu duŜych
ilości Ŝyciodajnego dla niej tlenu a małych toksycznego a nawet rakotwórczego dwutlenku
węgla. Wypijana w odpowiednich ilościach woda będzie stale oczyszczać tę komórkę z
ubocznych produktów przemiany materii. Regularne zaś spoŜywanie surowych owoców, warzyw
i nierafinowanych produktów zboŜowych dostarczy jej witaminy C, E, beta-karotenu, selenu oraz
innych antyoksydantów chroniących ją przed szkodliwym wpływem wolnych rodników
tlenowych. Dzięki temu komórka ta moŜe funkcjonować prawidłowo i pracować dla naszego
dobra. Płytki natomiast sposób oddychania, który najczęściej jest wynikiem siedzącego trybu
Ŝycia, oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, palenie papierosów, nadmierne spoŜycie
białka pod postacią pokarmów pochodzenia zwierzęcego oraz picie niedostatecznych ilości wody
sprawia, Ŝe ta sama komórka zmuszona jest do przebywania w obecności małych ilości
Ŝyciodajnego dla niej tlenu, antyoksydantów i wody a duŜych ilości toksycznego, rakotwórczego
dwutlenku węgla oraz wielu innych szkodliwych produktów przemiany materii i toksyn. Po
pewnym czasie komórka ta nie jest w stanie dłuŜej opierać się szkodliwemu wpływowi swego
środowiska i traci nad sobą kontrolę. Zmienia się jej struktura i przeobraŜa się w naszego
śmiertelnego wroga, stając się złośliwą komórką. W tym momencie sprawnie funkcjonujący
system odpornościowy powinien szybko rozpoznać tę śmiercionośną komórkę i zlikwidować ją.
Jeśli jednak na skutek niezdrowego trybu Ŝycia, niedotlenienia, stresu, pesymizmu, spoŜywania
nadmiernych ilości cukru, uŜywek, itp. system ten jest niewydolny wówczas komórka ta
rozmnaŜa się w niekontrolowany sposób zajmując coraz większe obszary ciała, co w
konsekwencji prowadzi do śmierci całego organizmu.
PESYMIZM I STRES
Jedną z pośrednich przyczyn zachorowań na raka jest paraliŜujący siły obronne organizmu
ponury klimat, jaki panuje w ludzkim umyśle: "Stan naszego umysłu ma o wiele większy wpływ
na nasze zdrowie niŜ nam się wydaje. Wiele chorób, na które cierpią ludzie są wynikiem
umysłowej depresji. Smutek, niepokój, niezadowolenie, wyrzuty sumienia, poczucie winy,
nieufność, wszystko to prowadzi do rozbicia sił Ŝyciowych a następnie do chorób i śmierci.
Choroba jest często powodowana a następnie pogłębiana przez wyobraźnię. Wielu przewlekle
chorych ludzi mogłoby długo Ŝyć i czuć się dobrze, gdyby nie myśleli wciąŜ o swojej chorobie.
Wielu cierpi, a nawet umiera z powodu choroby, której przyczyną jest wyobraźnia" (E. White,
Ministry of Healing, p. 192).
Współczesna wiedza medyczna w zupełności potwierdza prawdziwość tych napisanych dawno
temu słów. UwaŜa się obecnie, Ŝe jedną z głównych przyczyn chorób nowotworowych, jest stres,
przygnębienie, lęk, niezadowolenie, depresja i nadpobudliwość nerwowa, gdyŜ taki stan psychiki
oraz ducha powoduje powaŜne osłabienie sił obronnych ludzkiego organizmu, dzięki czemu rak
z łatwością odnosi zwycięstwo. Ponadto, stres, nadpobudliwość nerwowa oraz wszelkie
negatywne uczucia powodują powstawanie największych ilości niezwykle rakotwórczych
wolnych rodników tlenowych, które uszkadzając mitochondria, błony komórkowe oraz strukturę
DNA w jądrach komórkowych, prowadzą do mutacji zdrowych komórek, które w wyniku tych
uszkodzeń przekształcają się w komórki raka.
CUKIER
SpoŜywanie zbyt duŜych ilości rafinowanego cukru równieŜ moŜe zwiększyć
prawdopodobieństwo zachorowania na raka, choćby z tego powodu, Ŝe cukier osłabia aktywność
leukocytów (systemu obronnego). Dodatkowo, sam cukier rafinowany moŜe wywierać
destrukcyjny wpływ na komórki, o czym świadczyć mogą liczne doświadczenia, według których
sacharyna wywołuje raka pęcherza moczowego u szczurów płci męskiej, gdy jej zawartość w
diecie wynosi 3%. Cukier nie tylko ograbia nasz ustrój z antyrakowego selenu, magnezu czy
wapnia, ale straszliwie osłabia Ŝywotność leukocytów, które odpowiedzialne są za obronę
naszego organizmu przed ewentualnym pojawieniem się komórek raka lub wirusów
wywołujących tę chorobę. W normalnych warunkach, gdy w ogóle nie spoŜywamy cukru
rafinowanego, jeden leukocyt jest w stanie zlikwidować ok. 14 komórek nowotworowych czy
wirusów raka, po czym ginie. JeŜeli jednorazowo spoŜyjemy 12 łyŜeczek cukru, wówczas
pojedynczy leukocyt moŜe pokonać juŜ tylko pięciu wrogów. SpoŜycie zaś 24 łyŜeczek prowadzi
do zupełnej dezorganizacji sił obronnych, gdyŜ po spoŜyciu przez człowieka takiej ilości cukru
jedno białe ciałko krwi, które w normalnych warunkach potrafiło unicestwić czternastu intruzów
teraz będzie w stanie pokonać tylko jednego! Oznacza to, Ŝe pod wpływem większych ilości
cukru rafinowanego leukocyty zachowują się jak "pijani straŜnicy" i w ogóle nie rozpoznają
wroga. Okazuje się, Ŝe takŜe aspartam, uznawany wcześniej za najmniej szkodliwy spośród
słodzików, moŜe wywołać wiele innych problemów. UwaŜa się, Ŝe oprócz rakotwórczych
właściwości „Aspartam moŜe powodować nudności, bóle głowy, wysypkę, ślepotę oraz
uszkodzenie mózgu” (Dr E. Mindell, Biblia Bezpiecznej śywności, str. 131).
KAWA
Według profesora Scharffenberga z Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii, kawa powoduje raka
pęcherza, raka trzustki i podnosi poziom cholesterolu, a oprócz tego, nie tylko kawa, ale takŜe
herbata, pepsi cola, cola i czekolada przyczyniają się do powstawania raka piersi. Na
Uniwersytecie w Minton (USA), przeprowadzono bardzo ciekawe doświadczenie z grupą
czterdziestu sześciu kobiet, u których stwierdzono guzy piersi. Lekarze polecili im, aby
zrezygnowały ze spoŜycia kawy, herbaty, pepsi coli, coli i czekolady, gdyŜ wszystkie te artykuły
spoŜywcze posądzane są o właściwości rakotwórcze. Dziewiętnaście spośród tych czterdziestu
sześciu kobiet z guzami piersi zastosowało się do zaleceń lekarzy i przestało spoŜywać w/w
produkty. Potwierdzeniem eliminacji tych szkodliwych uŜywek był charakterystyczny w takiej
sytuacji objaw, polegający na tym, Ŝe po upływie dwudziestu czterech godzin wszystkie
pacjentki zaczęły odczuwać bóle głowy. Bóle te utrzymywały się przez jeden tydzień a potem
ustąpiły. Wynik tego doświadczenia był zaskakujący i przeszedł najśmielsze oczekiwania
lekarzy, gdyŜ zaledwie po upływie od dwóch do sześciu miesięcy u trzynastu na dziewiętnaście
tych kobiet nastąpił zanik guza piersi! U trzech spośród pozostałych sześciu, guzy piersi zniknęły
po upływie jednego i pół roku, dlatego Ŝe te pacjentki wcześniej paliły dodatkowo papierosy, i
mimo Ŝe przestały takŜe palić, na efekt musiały czekać znacznie dłuŜej niŜ te, które wcześniej
były wolne od tego nałogu. Z doświadczenia tego wynika, Ŝe na dziewiętnaście pacjentek z
guzami piersi aŜ u szesnastu nastąpiło całkowite wyleczenie. W przypadku zaś tej drugiej grupy,
liczącej dwadzieścia siedem kobiet, które nadal spoŜywały kawę, herbatę, pepsi colę, colę i
czekoladę, guz piersi zniknął w przypadku tylko jednej osoby. Statystyczna analiza
przeprowadzona wśród adwentystów mieszkających w Stanach Zjednoczonych wykazała, Ŝe ci,
którzy pili kawę naraŜali się na dwukrotnie większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka
pęcherza oraz raka jelita grubego w porównaniu z adwentystami w ogóle niepijącymi kawy.
„Nadmierne przyjmowanie metyloksantyn, związków, do których naleŜy kofeina (w kawie),
teofilina (w herbacie) i teobromina (w czekoladzie), ma związek z chorobami prostaty oraz
zmianami włóknistotorbielowatymi w gruczołach piersiowych” (E. Mindell, „BIBLIA
BEZPIECZNEJ śYWNOŚCI”, str. 96). RównieŜ kawa bezkofeinowa, według profesora
Scharffenberga, powoduje raka a poziom cholesterolu podnosi nawet bardziej niŜ kawa z kofeiną.
Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach wykazały, Ŝe trójchloroetylen stosowany w celu
usunięcia kofeiny moŜe być tu czynnikiem rakotwórczym. Z tego powodu trójchloroetylen
zastąpiono chlorkiem metylu. Okazało się jednak po pewnym czasie, Ŝe i ten związek prowadzi
do powstawania wiązań węglowo-chlorkowych, typowych dla wielu toksycznych insektycydów.
ALKOHOL I TYTOŃ
Osoby, które regularnie piją alkohol zwiększają ryzyko zachorowania na raka aŜ o pięćdziesiąt
do stu procent. Okazuje się, Ŝe nawet sporadyczne, jednorazowe naduŜycie alkoholu moŜe
pobudzić tkankę nowotworową do szybszego wzrostu oraz wywołać przerzuty! UwaŜa się, Ŝe
piwo w bardzo powaŜnym stopniu prowadzi do raka jelita grubego. Bardzo wymowny jest teŜ
fakt, Ŝe rak przełyku występuje u barmanów dwukrotnie częściej, a u alkoholików aŜ dwanaście
razy częściej niŜ inne rodzaje raka.
W Polsce przyczyną ponad 20% zgonów są choroby nowotworowe. Wśród nich na pierwszym
miejscu znajdują się nowotwory tytoniozaleŜne. Obliczono, Ŝe palenie papierosów jest przyczyną
trzydziestu procent nowotworów złośliwych. Dym tytoniowy jest głównym powodem częstych
zachorowań na raka płuc, krtani, Ŝołądka, nerek, szyjki macicy, pęcherza moczowego, wątroby,
trzustki, jamy ustnej a nawet białaczki. Wykazano, Ŝe palenie papierosów moŜe aŜ
dwunastokrotnie zwiększać ryzyko zachorowania na raka nerek! Często teŜ zdarza się, Ŝe osoby,
które nie palą, zapadają na raka płuc. W ich przypadku do zachorowania dochodzi w wyniku
biernego wdychania dymu tytoniowego. Szczególnie naraŜone na takie przymusowe, bierne
palenie papierosów są dzieci, których rodzice bezmyślnie palą papierosy w ich obecności.
Według informacji zamieszczonej w tygodniku "Science", amerykańscy uczeni wykryli w dymie
tytoniowym kolejny rakotwórczy związek i opatrzyli go skrótem BPDE. Według nich związek
ten inicjuje proces przekształcania się normalnych wcześniej komórek płuc w rakowe. BPDE
powoduje uszkodzenie genu p53, który zmusza zmutowane komórki do samounicestwienia się,
chroniąc w ten sposób organizm przed rakiem. JuŜ wcześniej naukowcy stwierdzili, Ŝe około
65% nowotworów powstaje na skutek uszkodzenia tego genu. BPDE przyłącza się w kilku
miejscach do wspomnianego genu, przez co traci on swą aktywność. Na skutek tego dochodzi do
niekontrolowanego podziału komórek i powstawania guzów nowotworowych.
NIEDOBÓR BŁONNIKA
Przez wiele lat nie doceniano roli błonnika w diecie. Obecnie wiemy, Ŝe jego niedobór
przyczynia się do powstawania wielu groźnych chorób włącznie z nowotworowymi. Jest tak
między innymi dlatego, Ŝe spoŜywanie pokarmów pozbawionych błonnika zawiera zbyt małe
ilości chroniących przed rakiem witamin i minerałów oraz prowadzi do częstych zaparć, co
powoduje, Ŝe zalegająca w jelicie grubym Ŝywność psuje się i fermentuje. Toksyny powstające
na skutek fermentacji dostają się do krwiobiegu, inicjując w ten sposób róŜne schorzenia.
Nadmierne spoŜycie produktów pozbawionych błonnika, takich jak: mięso nabiał, cukier oraz
przetwory z białej, rafinowanej mąki, przy jednoczesnym zbyt niskim spoŜyciu owoców, warzyw
i nierafinowanych produktów zboŜowych jest niewątpliwie jednym z głównych powodów raka
jelita grubego. Błonnik potrafi wiązać się z wieloma znajdującymi się w jelicie grubym
szkodliwymi substancjami takimi jak: cholesterol, ołów czy róŜne związki karcinogenne,
pomagając w szybszym usunięciu ich z organizmu. W przypadku Ŝywności zawierającej duŜo
błonnika, łączny czas przejścia pokarmu przez układ trawienny, od chwili jego spoŜycia do
wydalenia niestrawionych resztek pokarmowych, powinien trwać przeciętnie około trzydzieści
pięć godzin. Jeśli jednak dieta składa się głównie z produktów rafinowanych, wówczas ten sam
proces zabiera aŜ siedemdziesiąt siedem godzin. Jeśli w tym czasie w jelicie znajduje się jakaś
rakotwórcza substancja, ma ona większe szanse na wyrządzenie szkody. Tak długo zalegające w
jelicie szkodliwe produkty przemiany materii, toksyny powstałe w wyniku fermentacji i
karcinogenne związki podraŜniają delikatną błonę śluzową jelita grubego, mogąc doprowadzić do
owrzodzeń oraz zmian nowotworowych.
POKARMY MIĘSNE
JuŜ ponad sto lat temu o ryzyku jakie pociąga za sobą taka mięsna dieta pisała cytowana juŜ
wcześniej, zdumiewająco trafna w swoich osądach Ellen White: "Rak, wrzody i choroby płuc są
w duŜej mierze spowodowane jedzeniem mięsa... Mięso nigdy nie było najlepszym pokarmem.
Lecz obecnie uŜywanie go jest podwójnie naganne, poniewaŜ choroby zwierząt raptownie
wzrastają... Te same zwierzęta, których mięso spoŜywacie, są często chore, a gdyby ich nie
zabito, umarłyby same, lecz gdy jest w nich jeszcze dech Ŝycia, zabija się je i przywozi na targ do
sprzedaŜy... Rak oraz róŜne stany zapalne powstają w skutek jedzenia mięsa. Z pouczenia jakie
dał mi Bóg wynika, Ŝe szerzenie się raka i nowotworów naleŜy głównie przypisać nadmiernemu
spoŜywaniu mięsa... Lekarze, którzy twierdzą, Ŝe znają ludzki organizm, nie powinni zachęcać
swoich pacjentów do jedzenia mięsa. Powinni oni wskazywać na wzrost chorób w świecie
zwierzęcym..." (Pacif. Union Record, 9.10.1902; 1905 M.H. 313; 1870, 2T. 404. 405;
1896,Wy.j. Z U.T.7; 1905, M.H. 313; 1890, C.T.B.H. 119 )
Wszystkie te wypowiedzi pochodzą sprzed ponad stu lat. JuŜ wówczas mięso było skaŜone z
powodu chorób zwierząt. O ileŜ bardziej niebezpieczne musi być ono w obecnym czasie, kiedy
stale w środkach masowego przekazu podawane są informacje o tym, Ŝe pokarmy pochodzenia
zwierzęcego mogą być skaŜone wirusami, prionami, dioksynami oraz wieloma innymi
szkodliwymi drobnoustrojami czy rakotwórczymi związkami. Swoją negatywną opinię na temat
mięsa jednoznacznie wyraŜa obecnie wielu uczonych zajmujących się badaniem Ŝywności.
Jednym z nich jest profesor Scharffenberg wybitny znawca przedmiotu z Uniwersytetu Loma
Linda w Kalifornii. Oto jedna z jego wypowiedzi na ten temat: "Mięso powoduje brak
równowagi hormonów. Mogą teŜ w mięsie występować wirusy raka. W opiekanym chlebie
zauwaŜamy juŜ pewne zmiany, ale w czerwonym mięsie będzie ich tysiąc razy więcej! Mięso
zdaje się zawierać wszystkie ryzykowne czynniki o jakich tylko moŜna pomyśleć." (Biada Wam
Mordercy, str. 14) Brak równowagi hormonalnej spowodowany spoŜywaniem produktów
mięsnych niewątpliwie zwiększa ryzyko zachorowania na raka a szczególnie raka piersi. UwaŜa
się, Ŝe rak piersi naleŜy do grupy nowotworów, których głównym powodem jest brak równowagi
hormonalnej a szczególnie nadmiar prolaktyny. W organizmie kobiety prolaktyna wytwarzana
jest w przednim płacie przysadki mózgowej. Szczególnie intensywnie proces ten przebiega w
nocy, w czasie snu. Doświadczenie przeprowadzone na grupie pielęgniarek, które wcześniej
spoŜywały pokarmy mięsne, wykazało, Ŝe kiedy zmieniono ich dietę na wegetariańską,
uwalnianie prolaktyny do krwi zmniejszyło się o 40 %. Zwierzęta z wysokim poziomem
prolaktyny we krwi takŜe częściej chorują na raka piersi. W Japonii, kobiety, które codziennie
jedzą mięso, naraŜają się na czterokrotnie większe ryzyko zachorowania na raka piersi. W
organizmie kobiety prolaktyna wytwarzana jest w przednim płacie przysadki mózgowej.
Szczególnie intensywnie proces ten przebiega w nocy, w czasie snu. Doświadczenie
przeprowadzone na grupie pielęgniarek, które wcześniej spoŜywały pokarmy mięsne wykazało,
Ŝe kiedy zmieniono ich dietę na wegetariańską, uwalnianie prolaktyny do krwi zmniejszyło się o
40 %. UwaŜa się, Ŝe rak piersi naleŜy do grupy nowotworów, których głównym powodem jest
brak równowagi hormonalnej a szczególnie nadmierne wytwarzanie prolaktyny. Zwierzęta z
wysokim poziomem prolaktyny we krwi takŜe częściej chorują na raka piersi.
W Stanach Zjednoczonych najbardziej badaną pod względem zdrowia społecznością są
Adwentyści Dnia Siódmego. Minister zdrowia tego kraju powiedział o adwentystach, Ŝe są oni
wzorem zdrowia dla całego świata. DuŜą wagę przywiązują oni do zdrowego stylu Ŝycia,
preferują wegetariański sposób Ŝywienia i unikają uŜywek. „Jak wykazały badania wskaźnik
śmiertelności społeczeństwa amerykańskiego spowodowany chorobami nowotworowymi w
porównaniu z adwentystami jest średnio o 60 % wyŜszy, a w przypadku raka jelita grubego
róŜnica ta wynosi aŜ prawie 100%” (J. A. Sharffenberg, Cancer Prevention). Rząd Stanów
Zjednoczonych przeznaczył blisko pięć milionów dolarów w celu zbadania, jakie są główne tego
przyczyny. W wyniku przeprowadzonych licznych badań oraz ankiet stwierdzono, Ŝe jednym z
głównych powodów tego, Ŝe adwentyści o wiele rzadziej zapadają na raka jest ich
niskotłuszczowa, bezmięsna dieta. Badania te wykazały równieŜ, Ŝe spoŜycie mięsa i jego
przetworów zwiększa ryzyko zachorowania na raka jajników, prostaty i jelita grubego, oraz Ŝe
męŜczyźni spoŜywający duŜo mięsa, mleka, jaj i serów aŜ o trzy i pół raza częściej chorują na
raka prostaty niŜ adwentyści nie spoŜywający tych produktów. Substancje mutagenne zostały
wykryte w stolcu ok. 20 % wszystkich Amerykanów, ale najmniejszych ilości związków
mutagennych nie wykryto w stolcu sporej grupy Adwentystów Dnia Siódmego, będących
wegetarianami.
TŁUSZCZE
Nie ulega wątpliwości, Ŝe tłuszcz, szczególnie zwierzęcy, występujący w smalcu, łoju, mięsie,
nabiale oraz rafinowany tłuszcz roślinny (margaryna, masło, oleje) stanowi jeden z najbardziej
niebezpiecznych rakotwórczych czynników. Dieta Japończyków tylko w dziesięciu procentach
składa się z tłuszczu, dzięki czemu stwierdza się wśród nich bardzo mało przypadków raka w
porównaniu z mieszkańcami Stanów Zjednoczonych czy Europy, których dieta zawiera aŜ około
czterdzieści procentach składa się z tłuszczu.
Niestety okazuje się, Ŝe rakotwórcze właściwości mogą teŜ mieć niektóre nienasycone i
wielonienasycone tłuszcze pochodzenia roślinnego, które jeszcze nie tak dawno powszechnie
zalecano jako lecznicze i całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Najbardziej popularne z grupy
tłoczonych na zimno olejów, takie jak: kukurydziany, słonecznikowy czy sojowy mogą
wprawdzie obniŜać poziom cholesterolu, to z drugiej strony występujące w nich
wielonienasycone kwasy tłuszczowe powodują powstawanie w organizmie duŜych ilości
wolnych rodników tlenowych, które wywierają destrukcyjny wpływ na komórki mogąc
wywoływać zmiany nowotworowe. KaŜdy pokarm roślinny bogaty w tłuszcz, jak między innymi
nasiona słonecznika, orzechy, kukurydza, posiada w swoich komórkach duŜo chroniących przed
rakiem przeciwutleniaczy, głównie witaminy. Dla przykładu, w nasionach słonecznika występuje
doskonała proporcja pomiędzy tłuszczem nienasyconym i przeciwutleniaczami. Jeśli jednak z
nasion słonecznika wyciśnięty zostanie olej wówczas ta równowaga zostanie powaŜnie
zachwiana. Dlatego najlepszym sposobem dostarczania tłuszczu organizmowi jest spoŜywanie
nasion czy orzechów w całości a nie w postaci wytłoczonych z nich olejów.
Występujące szczególnie w olejach roślinnych tłuszcze nienasycone są szczególnie szkodliwe,
gdy poddawane są wpływowi wysokiej temperatury. Jest tak, poniewaŜ powoduje to
powstawanie jeszcze większych ilości sprzyjających rozwojowi raka wolnych rodników
tlenowych. Gdy tłuszcze nasycone, a w szczególności wielonienasycone ogrzewa się przez dwie
godziny w temperaturze 170 stopni Celsjusza i karmi nimi szczury wówczas szybko prowadzi to
do chorób wątroby. Jeśli jakikolwiek rodzaj tłuszczu poddany zostanie temperaturze zaledwie o
dziesięć stopni wyŜszej i będzie wynosić 180 stopni, to podawany zwierzętom powoduje juŜ
powaŜne uszkodzenia wątroby mogące doprowadzić do raka wątroby. Dodatkowo stwierdzono,
Ŝe im bardziej ten tłuszcz był nienasycony tym gorzej. Niektórzy uczeni twierdzą, Ŝe jedynym
olejem, który nie powinien zagraŜać naszemu zdrowiu jest olej z oliwek. Zawiera on małe ilości
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych a duŜo jednonienasyconych. Bezwzględnie
najgorszym i najbardziej szkodliwym spośród wszystkich tłuszczów jest smalec, poniewaŜ w
przeciwieństwie do tłuszczów roślinnych zanim jeszcze zostanie poddany wysokiej temperaturze
juŜ zawiera wiele nasyconych kwasów tłuszczowych, toksyn i cholesterolu. Świnie gromadzą
szkodliwe produkty przemiany materii głównie w tkance tłuszczowej, dlatego teŜ smalec, który
niestety nadal jest jeszcze produktem dość popularnym, będzie bardzo niebezpieczny dla naszego
zdrowia i moŜe doprowadzić przede wszystkim do raka jelita grubego jak równieŜ wielu innych
chorób nowotworowych. Warto teŜ pamiętać o tym, Ŝe smalec bardzo często dodawany jest do
parówek, kiełbas, mięsnych pasztetów a nawet ciastek, herbatników oraz ciast, a informacja o
tym nie musi być podana na opakowaniu. JuŜ około trzy i pół tysiąca lat temu ten, który nas
stworzył, miłuje nas i doskonale zna nasze potrzeby, na kartach Pisma Świętego przestrzegał nas
przed spoŜywaniem nie tylko smalcu, ale wszelkich tłuszczów zwierzęcych oraz krwi: "Ustawą
wieczystą dla pokoleń waszych, we wszystkich siedzibach waszych będzie to, Ŝe Ŝadnego
tłuszczu i Ŝadnej krwi spoŜywać nie będziecie." (3 MojŜ. 3,17) Zarówno w tłuszczu zwierzęcym
jak i we krwi występuje bardzo duŜo szkodliwych produktów przemiany materii, cholesterolu,
nasyconych kwasów tłuszczowych, adrenaliny czy wirusów, mogących wywołać takŜe raka.
RYBY
W dzisiejszych czasach skaŜenie środowiska naturalnego, w tym takŜe zbiorników wodnych
spowodowało, Ŝe mięso ryb, które w pewnym sensie spełniają rolę naturalnych "oczyszczalni
ścieków", nasycone jest niewyobraŜalną wręcz ilością toksyn. Badania przeprowadzone w
Stanach Zjednoczonych wykazały, Ŝe ilość toksycznych pierwiastków znajdujących się w jednej
półkilogramowej rybie z jeziora Ontario równa jest wypiciu jednego i pół miliona litrów
zanieczyszczonej wody z tego jeziora! Oznacza to, Ŝe jedna zaledwie półkilogramowa ryba z
jeziora Ontario zawiera taką samą ilość toksyn co półtora miliona litrów zanieczyszczonej wody
z tego jeziora! W większości przypadków są to potencjalne rakotwórcze związki. Istnieje wiele
powodów, aby sądzić, Ŝe stopień zanieczyszczenia naszych zbiorników wodnych nie jest wcale
mniejszy. Jakiś czas temu złowione w Bałtyku węgorze poddano w Hamburgu specjalnym
badaniom. Okazało się wtedy, Ŝe nie byłoby przesadą gdyby węgorze te określono mianem
"pływających termometrów". Zawierały one bowiem aŜ tysiąc razy więcej rakotwórczej rtęci od
dopuszczalnych norm. Nic dziwnego, Ŝe we włosach i krwi osób, które jedzą ryby z Bałtyku
stwierdza się duŜą zawartość rtęci. Jest to niezwykle toksyczny i rakotwórczy dla człowieka
pierwiastek i moŜe wyrządzić mu ogromną krzywdę uszkadzając mózg i wzrok.
Zanieczyszczenia rtęcią oraz innymi toksycznymi i rakotwórczymi związkami powodują, Ŝe
większość ryb choruje na raka wątroby. Niedawno przeprowadzone badania wykazały, Ŝe
wszystkie ryby z pewnego gatunku w jednym z jezior stanu Michigan miały raka wątroby. A w
jednej z rzek raka wątroby miało aŜ osiemdziesiąt procent ryb!” (prof. J. A. Sharffenberg).
Amerykańscy naukowcy wyizolowali juŜ ponad dwieście toksycznych związków, którymi
zatrute są ryby wielkich amerykańskich jezior. Uczeni ci twierdzą, Ŝe tych szkodliwych
substancji jest jeszcze przynajmniej dziewięćset. Aby wykazać toksyczność występujących w
wodzie zanieczyszczeń, przeprowadzili oni doświadczenie na szczurach, karmiąc je rybami z
tych jezior. W wyniku tego zaobserwowano nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu
obronnego szczurów oraz zmiany nowotworowe wątroby i tarczycy. "Szwedzki Urząd ds. Art.
SpoŜywczych informuje, Ŝe kobiety w wieku reprodukcyjnym nie powinny spoŜywać bałtyckich
ryb z powodu skaŜenia dioksynami, które mają silne działanie rakotwórcze. Dioksyny dobrze
rozpuszczają się w tłuszczach, dlatego gromadzą się w tkance tłuszczowej ssaków i ryb. Źródłem
tych kłopotów jest katastrofalny stan wód Morza Bałtyckiego, zasilanych ściekami z całego
regionu" (ZNAKI CZASU, LUTY, 2002).
NABIAŁ
Nie ulega wątpliwości, Ŝe obecnie nie tylko mięso, ale takŜe nabiał moŜe stanowić duŜe
zagroŜenie dla naszego zdrowia: "Widzimy, Ŝe bydło coraz bardziej choruje, a ziemia jest
zepsuta, i wiemy, iŜ nadejdzie czas, Ŝe nie będzie moŜna spoŜywać mleka, masła, śmietany i
jajek. Lecz czas ten jeszcze nie nadszedł. Wiemy jednak, Ŝe kiedy się to stanie, Pan się
zatroszczy... We wszystkich częściach świata znajdą się środki, które będą mogły zastąpić mleko
i jaja, a Pan da nam znać, kiedy trzeba będzie porzucić te artykuły" (List 37,151,1901). PowyŜsza
wypowiedz autorstwa Ellen White z 1901 roku z zadziwiającą dokładnością wypełnia się w
obecnym czasie. Świadczą o tym informacje na temat skaŜenia nabiału podawane w środkach
masowego przekazu oraz wypowiedzi wielu wybitnych przedstawicieli współczesnej nauki o
Ŝywieniu. Dr Agatha Trash, która sama juŜ od ok. dwudziestu lat jest weganką, wielokrotnie w
swoich ksiąŜkach dotyczących Ŝywienia przestrzega przed groźnymi konsekwencjami, jakie
mogą być dzisiaj następstwem spoŜywania nabiału: "Jest tylko kwestią czasu, by ludzie
zrozumieli, jak niebezpieczne dla naszego zdrowia staje się w naszych czasach spoŜywanie
mleka i jajek." Profesor Scharffenberg z uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii wyjaśnia, Ŝe
grupę szympansów karmiono mlekiem skaŜonym wirusem białaczki, w wyniku czego wszystkie
one w ciągu roku zginęły na skutek zachorowania na raka krwi. W 1974 roku sześć szympansów
karmiono mlekiem pochodzącym od krów chorych na białaczkę, co spowodowało, Ŝe dwa
spośród nich zmarły w wieku dziewięciu miesięcy w wyniku zachorowania na tę chorobę. Dr
Agatha Trash informuje, Ŝe białaczkę wywołuje wirus, który moŜe być przenoszony między
zwierzętami a potem do człowieka, i Ŝe ludzie naraŜeni są na zakaŜenie wirusem białaczki
poprzez spoŜycie mięsa, mleka, serów jaj i bezpośredni kontakt ze zwierzętami."
Mleko krowie przeznaczone jest dla cieląt, których tempo wzrostu jest nieporównywalnie
szybsze niŜ ma to miejsce w przypadku niemowląt. Dlatego występujące w o wiele większym
stęŜeniu w mleku krowim białko oraz hormony wzrostu, powodują u ludzi szybszy wzrost
nowych komórek, co moŜe mieć znaczący wpływ na rozwój raka. Stwierdzono, Ŝe znajdujące się
w mleku krowim hormony wzrostu nie ulegają dezaktywacji pod wpływem wysokiej
temperatury, gotowania czy pasteryzacji, ale nadal występują w twarogu, serze, jogurcie, itp.
UwaŜa się, Ŝe zawarte w mleku krowim białko oraz hormony przyspieszające wzrost komórek
uniemoŜliwiają wręcz zahamowanie procesu nowotworowego. Z tego między innymi powodu
takŜe przybieranie na wadze będzie zawsze zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Stopniowa
zaś redukcja nadwagi zmniejsza to ryzyko. Badania prowadzone na adwentystach wykazały, Ŝe
ci, spośród nich, którzy w ogóle nie spoŜywają nie tylko mięsa, ale i nabiału, znacznie
zmniejszają ryzyko zachorowania na raka prostaty w porównaniu z tymi adwentystami, którzy
nie jedzą mięsa, ale nadal spoŜywają mleko, jaja czy sery. MęŜczyźni, którzy spoŜywają duŜe
ilości mleka, mięsa, jaj i serów naraŜają się na trzy i pół raza większe ryzyko zachorowania na
raka prostaty. Najbardziej szkodliwe i rakotwórcze właściwości wśród pokarmów nabiałowych
wydają się mieć sery Ŝółte. Dr O.S. Fobian w jednym ze swoich artykułów zamieszczonych w
czasopiśmie "Life and Health" podaje, Ŝe występujące w nich aminy, wchodząc w reakcję z
azotanami znajdującymi się w Ŝołądku, tworzą nitrozoaminę - jeden z najbardziej rakotwórczych
znanych ludzkości związków. Podczas produkcji serów powstają nie tylko aminy, ale takŜe
wybitnie rakotwórczy amoniak i draŜniące kwasy tłuszczowe, a węglowodany zamieniają się w
kwas mlekowy. Wszystkie te związki są toksyczne i powodują podraŜnienie nerwów oraz układu
trawiennego, powodując nerwowość.
NADMIAR BIAŁKA
SpoŜycie nadmiernych ilości białka pochodzenia zwierzęcego zawartych szczególnie w
pokarmach mięsnych oraz nabiale, nie tylko prowadzi do odwapnienia kości, schizofrenii,
kamicy nerkowej i wątrobowej, ale stanowi kolejne ogniwo rakotwórczego łańcucha. Przeciętny
mieszkaniec krajów rozwiniętych spoŜywa o wiele za duŜo pokarmów bogatych w białko. Jest to
niebezpieczne, dlatego Ŝe nadmiar białka w przeciwieństwie do nadmiaru węglowodanów czy
tłuszczu nie moŜe być magazynowany w organizmie człowieka. Z tego powodu nadwyŜka białka
musi być zamieniona na węglowodany lub tłuszcze. W wyniku jednak tej przemiany, powstają w
ustroju niebezpieczne ilości bardzo toksycznego amoniaku, który jak wykazały badania
powoduje szybszy wzrost komórek oraz zmiany w strukturze DNA komórki, co sprawia, Ŝe jest
ona mniej odporna na zakaŜenia wirusowe oraz nowotworowe zmiany. Zatem im mniejsze
spoŜycie białka tym mniej powstanie w organizmie rakotwórczego amoniaku. Niektórzy ludzie
spoŜywają tak duŜe ilości białka, głównie w formie pokarmów mięsnych i nabiałowych, Ŝe nie
zostaje ono strawione w układzie pokarmowym. Gdy potem białko to dostaje się do jelita
grubego zajmują się nim bakterie, które zwykle nie uŜywają białka jako źródła energii. Skoro
jednak białko to znalazło się tam, bakterie te Ŝywią się nim, w wyniku czego znów powstają
ogromne ilości bardzo toksycznego i silnie rakotwórczego amoniaku. Konsekwencją tego jest
potem niewątpliwie rak jelita grubego oraz wiele innych chorób nowotworowych. W ksiąŜce
"Cancer Prevention" prof. J.A. Sharffenberg podaje, Ŝe pewne badania, które objęły swoim
zasięgiem aŜ kilkanaście krajów ujawniły ścisłą zaleŜność między spoŜyciem białka zwierzęcego
a rakiem węzłów chłonnych. Szczególnie niebezpieczne okazało się białko zawarte w
wieprzowinie, wołowinie oraz jajach, poniewaŜ najbardziej zwiększało ono ryzyko zachorowania
na raka układu limfatycznego. Ten sam uczony dalej wyjaśnia, Ŝe dieta wysokobiałkowa
dodatkowo osłabia aktywność limfocytów T, których zadanie polega na unicestwianiu komórek
nowotworowych oraz wirusów raka.
PRZYPRAWY
Osoby spoŜywające duŜo konserwowanych pokarmów, octu, ostrych przypraw, pieprzu,
cynamonu, soli, chili, curry, gorczycy, musztardy, ostrej papryki, imbiru czy gałki
muszkatołowej są bardziej podatni na choroby nowotworowe. Szczególnie niebezpieczny wydaje
się być czarny pieprz, który zawiera substancję o działaniu rakotwórczym. Myszy, którym
wstrzykiwano pod skórę wyciąg z czarnego pieprzu chorowały na raka skóry, wątroby i płuc.
RównieŜ pieprz chili wywołuje raka u zwierząt. TakŜe gałka muszkatołowa, która jest roślinnym
środkiem halucynogennym w podwyŜszonych dawkach powoduje nie tylko zaburzenia
psychiczne, ale działa mutagennie i kancerogennie. Safrol występujący w gałce muszkatołowej,
imbirze, olejku anyŜowym, kamforowym i cynamonowym wywołuje gruczolaka wątroby u
szczurów. Ocet natomiast stanowi powaŜne zagroŜenie dla błony śluzowej układu pokarmowego,
powodując ubytki śluzu oraz zmiany w komórkach nabłonka przez uszkodzenie chromatyny i
wzrost częstości mitoz. Od dawna wiadomo równieŜ, Ŝe sól moŜe zwiększać ryzyko
zachorowania na raka Ŝołądka.
RAKOTWÓRCZE ZWIĄZKI CHEMICZNE I LEKI
UwaŜa się, Ŝe rakotwórcze działanie mają następujące związki chemiczne: arsen, benzen,
benzydyna, czteroaminobifenyl, chlornafazyna, chrom, nikiel, chlorek winylu, estrogeny, sadza,
dinaftyloamina, iperyt azotowy, melfalan, smoły, pył drzewny i skórzany, oleje mineralne oraz
wiele innych. Szczególnie duŜo karcinogennych substancji znajduje się w spalinach samochodów
i samolotów oraz dymie wydobywającym się z fabrycznych kominów. Są to głównie metale oraz
węglowodory aromatyczne. JuŜ pod koniec osiemnastego wieku pewien uczony zaobserwował,
Ŝe u kominiarzy często występuje rak moszny. Dzisiaj wiemy, Ŝe związane jest to z silnym
rakotwórczym wpływem sadzy a szczególnie występujących w niej węglowodorów
aromatycznych. Okazuje się, Ŝe w Polsce od dawna spoŜywamy nabiał i mięso skaŜone
dioksynami. W środkach masowego przekazu pojawiło się wiele informacji dotyczących
skaŜenia produktów pochodzenia zwierzęcego tymi bardzo groźnymi związkami. Dioksyny to
związki chemiczne z grupy chlorowanych węglowodorów. UwaŜa się je za jedne z najbardziej
niebezpiecznych substancji skaŜających środowisko. Są one aŜ tysiąc razy bardziej niebezpieczne
niŜ cyjanek potasu! Nie ulega wątpliwości, Ŝe dioksyny wywołują choroby nowotworowe i
uszkadzają system odpornościowy organizmu. Ich źródłem są spaliny samochodowe oraz
rozmaite procesy spalania zachodzące w fabrykach, elektrowniach czy wysypiskach śmieci. AŜ
97% dioksyn dostaje się do organizmu człowieka z poŜywieniem. Znajdują się one głównie w
wołowinie, wieprzowinie, rybach, nabiale, mleku, jajach i drobiu. Bardzo silne karcinogenne
właściwości posiada azbest. Stwierdzono równieŜ, Ŝe syntetyczne farby do włosów, szczególnie
czarne, rude i brązowe mogą wywoływać pewien rodzaj choroby nowotworowej zwanej
lymphomą. O wiele bezpieczniej jest stosować dostępne w sklepach zielarskich naturalne,
ziołowe farby do włosów takie jak: chna, basma, kora dębu i wiele innych, które nie tylko
poprawiają wygląd włosów, ale świetnie je wzmacniają, nie wykazując przy tym szkodliwych
właściwości. Powszechnie wiadomo, Ŝe częste stosowanie antybiotyków prowadzi do osłabienia
systemu odpornościowego, co takŜe ma niebagatelny wpływ na rozwój chorób nowotworowych,
tym bardziej, Ŝe antybiotyki dodatkowo spoŜywane są wraz z mięsem, mlekiem czy serami.
Niektóre leki, szczególnie hormonalne oraz leki immunosupresyjne (przyjmowane przez
pacjentów po przeszczepach), równieŜ mogą przyczyniać się do powstawania nowotworów.
Stosowanie środków antykoncepcyjnych zawierających estrogeny, zwiększają u kobiet ryzyko
zachorowania na raka szyjki macicy, piersi, pochwy i wątroby. Kobiety po menopauzie stosujące
estrogeny naraŜają się na większe ryzyko zachorowania na raka macicy. Ryzyko to wzrasta
proporcjonalnie do długości okresu, w którym stosowane są estrogeny.
PROMIENIOWANIE
W czasach gdy radiolodzy podczas wykonywania prześwietleń nie byli jeszcze naleŜycie
zabezpieczeni przed szkodliwym wpływem promieni rentgenowskich, stwierdzono u nich aŜ o
trzy do dziewięciu razy częstsze przypadki zachorowań na białaczkę w porównaniu z ogółem
społeczeństwa. Pomimo jednak pewnych środków ochrony, nadal u radiologów wykonujących
prześwietlenia promieniami RTG często występuje rak skóry, palców, krwi oraz inne rodzaje
nowotworów. Radioterapia przy uŜyciu promieni X (Roentgena) moŜe powodować równieŜ
powiększenie grasicy oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. U osób, które przeŜyły
wybuch bomby atomowej w Hiroszimie, aŜ dziesięć razy częściej występowały przypadki
zachorowań na białaczkę a takŜe inne rodzaje raka np. płuc, tarczycy, piersi czy Ŝołądka. NaleŜy
więc unikać zbędnych prześwietleń, gdyŜ takie bezmyślne i częste kierowanie pacjenta na
badania radiologiczne niewątpliwie bardzo zwiększa ryzyko zachorowania na raka.
Wielu radiestetów twierdzi, Ŝe rakotwórczy wpływ na organizm człowieka wywiera teŜ
szkodliwe promieniowanie emitowane przez znajdujące się pod ziemią cieki wodne. Swego
czasu takie samo zdanie na ten temat miał doktor fizyki Przemysław Kiszkowski z Instytutu
Fizyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wyniku jednak szczegółowych,
trwających blisko dziesięć lat badań, udowodnił on, Ŝe cieki wodne w ogóle nie istnieją! Wykazał
teŜ, Ŝe gdyby nawet były, to jakiekolwiek promieniowanie przez nie emitowane nie moŜe mieć
właściwości rakotwórczych ani w ogóle szkodliwych dla zdrowia człowieka. W naszych
mieszkaniach jest wiele substancji mogących oddziaływać niekorzystnie na nasz organizm; mogą
to być lakiery, parkiety wydzielające formaldehyd, toksyczne farby, kleje, wykładziny
podłogowe czy obecność rakotwórczego radonu wydzielającego się ze ścian w domach
zbudowanych z wielkiej płyty. MoŜemy zmniejszyć ich szkodliwość przez, na przykład częstsze
wietrzenie mieszkań, ale na pewno nie przez stosowanie jakichkolwiek odpromienników
oferowanych przez radiestetów.
OGÓLNE ZASADY LECZENIA
Podstawowy błąd bardzo często popełniany w czasie prób leczenia chorób nowotworowych
najczęściej polega na tym, Ŝe zwykle dąŜy się jedynie do usunięcia samych objawów choroby a
nie jej prawdziwej przyczyny. W dodatku, często są to metody (np. chemioterapia i radioterapia),
które prowadzą do śmierci nie tylko komórek raka, ale równieŜ zdrowych tkanek. Zazwyczaj
walka z rakiem polega na leczeniu wyłącznie ciała a zapomina się o tym, Ŝe nie mniej waŜna jest
tu poprawa psychicznej i duchowej kondycji chorej osoby. Dlatego teŜ kluczem do zwycięstwa w
tym przypadku jest leczenie całościowe z jednoczesnym wykorzystaniem wszystkich najlepszych
naturalnych metod. Najlepsze wyniki w walce z róŜnymi chorobami nowotworowymi uzyskuje
się wówczas, gdy jednocześnie stosowane są następujące środki: poprawne oddychanie (w
miarę moŜliwości czystym powietrzem), właściwe korzystanie ze słońca, wstrzemięźliwość (a
takŜe post), odpowiedni odpoczynek, ćwiczenia fizyczne i ruch na świeŜym powietrzu,
zdrowa i wolna od mięsa, nabiału, cukru, słodyczy i białego pieczywa dieta, składająca się z
duŜych ilości surowych owoców i warzyw, picie odpowiednich ilości czystej wody między
posiłkami, wodolecznictwo (hydroterapia), ziołolecznictwo, wewnętrzne i zewnętrzne
zastosowanie węgla drzewnego oraz glinki leczniczej (o ile to konieczne), unikanie
szkodliwych lekarstw oraz niewłaściwych metod leczniczych takich jak hipnoza itp., pogoda
ducha i pozytywny sposób myślenia, ufność w boŜą moc oraz stała więź z tym, który jest
źródłem miłości, pokoju, mocy i zdrowia poprzez regularne studium słowa boŜego oraz
Ŝarliwe i wytrwałe modlitwy.
Na podstawie doświadczeń wielu osób oraz własnych mogę z całą odpowiedzialnością
stwierdzić, Ŝe właściwe stosowanie i uwzględnienie wszystkich tych elementów jednocześnie
daje najlepsze wyniki w postępowaniu z wszelkimi dolegliwościami, a szczególnie w przypadku
chorób nowotworowych. Wszystkie te metody mają swoje racjonalne uzasadnienie i śmiało
moŜemy określić je mianem "leków z BoŜej apteki", gdyŜ są aprobowane przez Stwórcę, i
dlatego Ŝe sposób w jaki wywierają one leczniczy wpływ nie jest okryty Ŝadną tajemnicą i bez
trudu moŜna uzasadnić ich działanie. Niestety nie moŜna tego powiedzieć o wielu innych bardzo
popularnych dzisiaj terapiach, które niejednokrotnie powstały w tajemniczych okolicznościach
lub na bazie spirytyzmu. W Biblii czytamy, Ŝe Bóg surowo zabronił kontaktu z tym wszystkim,
co moŜe mieć związek ze spirytyzmem. NaleŜy teŜ pamiętać o tym, Ŝe nawet jeśli te powstałe na
bazie spirytyzmu metody, okazują się na pewien czas skuteczne, to nigdy nie likwidują
prawdziwej przyczyny choroby, i dlatego po pewnym czasie wraca ona z jeszcze większą siłą, a
po drugie moŜe to dodatkowo mieć negatywny wpływ na mentalną oraz duchową sferę Ŝycia
osoby, która poddaje się leczeniu przy pomocy tych tajemniczych metod.
Wymienione wyŜej naturalne sposoby leczenia chorób (opracowane głównie na podstawie
wypowiedzi E. White) stosowało i do dzisiaj stosuje z powodzeniem wielu lekarzy oraz
fitoterapeutów. Jednym z nich był Jethro Kloss – adwentysta, który wsławił się jako autor
bardzo popularnej niegdyś w Ameryce ksiąŜki pt. "Powrót do Edenu". W tej bardzo interesującej
ksiąŜce opisuje on między innymi niecodzienny przypadek wyleczenia z raka pewnej kobiety,
której powiedziano, Ŝe przeŜyje nie dłuŜej niŜ tydzień. Gdy zauwaŜyła u siebie pewne objawy
świadczące o chorobie, udała się do szpitala, gdzie ją zbadano i stwierdzono guza piersi.
Bardziej wnikliwe badania wykazały, Ŝe był to złośliwy nowotwór, więc amputowano jej chorą
pierś. Niestety nastąpił przerzut i rak rozwinął się w jelicie grubym, co spowodowało, Ŝe
zaistniała konieczność usunięcia części jelita grubego. Po pewnym czasie jednak w jelicie
grubym ponownie pojawił się guz, który szybko się rozprzestrzeniał. Gdy chirurg otworzył jelito,
zamierzając amputować następny jego fragment, zauwaŜył, Ŝe rak zajął prawie cały obszar jelita
grubego. W tej sytuacji nie widział innego wyjścia jak tylko zaszyć jelito i oświadczyć, Ŝe stan
chorej jest beznadziejny, i Ŝe przeŜyje ona nie dłuŜej niŜ tydzień. Wkrótce potem została
odwieziona do domu, aby tam oczekiwać na zbliŜającą się nieuchronnie śmierć. PoniewaŜ całe
jelito grube zarośnięte było tkanką nowotworową, w jej brzuchu zrobiono otwór, przez który
niestrawione resztki pokarmowe spływały bezpośrednio do specjalnego plastikowego pojemnika.
Z drugiej strony brzucha znajdowały się jeszcze dwa inne otwory. Z jednego z nich spływał do
pojemnika mocz a z drugiego gromadząca się obficie ropa. Chora cały czas cierpiąc z powodu
przenikliwego bólu nie była juŜ w stanie niczego zjeść ani wypić bez zwrócenia tego, co dostało
się do jej Ŝołądka. Jethro Kloss wyjaśnia, Ŝe dopiero w tej beznadziejnej sytuacji poproszono go o
pomoc. Widząc stan chorej niczego nie obiecał, zapewniając, Ŝe ze swej strony uczyni wszystko,
co w jego mocy, aby ją ratować a przynajmniej ulŜyć cierpieniom. Najpierw polecił wyrzucić
wszystkie szkodliwe leki włącznie z przeciwbólowymi, które zanieczyszczały tylko i osłabiały jej
organizm. Ból natomiast uśmierzył stosując gorące okłady przeplatane krótkim zimnym
nacieraniem. Następnie zrobił chorej długą serię głębokich lewatyw z odwarów ziołowych, co w
pewnym stopniu oczyściło jelita z nieczystości, które blokowały ich przepływ. Dzięki tym
zabiegom kał ponownie mógł być usuwany z organizmu naturalną drogą przez odbyt a otwory w
brzuchu zostały zamknięte. Gdy te otwory zagoiły się, cztery osoby przeniosły chorą do łazienki i
umieściły w wannie z gorącą wodą. Zabieg ten miał na celu podniesienie temperatury ciała, by
oŜywić siły obronne organizmu, poprawić krąŜenie krwi, usunąć zepsutą krew szczególnie z
okolic jelita grubego oraz wywołać obfite pocenie w celu uwolnienia organizmu z nadmiaru
toksyn powstałych w wyniku choroby. Te gorące kąpiele całego ciała robiono codziennie przez
długi okres czasu i zawsze kończono je zimnym nacieraniem całego ciała mokrą solą oraz
masaŜem. W międzyczasie, kaŜdego dnia stosowano teŜ gorące okłady na Ŝołądek, jelita,
wątrobę, śledzionę oraz kręgosłup. Kilka razy dziennie jej brzuch był dodatkowo masowany, aby
jeszcze szybciej usunąć z jelit nieczystości. Regularnie podawano jej teŜ do picia odwary z
odpowiedniej mieszanki ziół o działaniu antyrakowym. Wszystkie te starania poparte były
gorliwymi modlitwami wznoszonymi do Boga z prośbą o jego błogosławieństwo tych
naturalnych aprobowanych przez niego środków. ChociaŜ wszystkie te zabiegi wymagały duŜego
wysiłku i poświęcenia, kontynuowano je przez cztery miesiące. Po upływie tego czasu pacjentka
czuła się juŜ na tyle dobrze, Ŝe ku zdumieniu wszystkich mogła wrócić do wykonywania swoich
codziennych zajęć. Od tamtej pory stale uwaŜała, aby nie robić niczego, co mogłoby ponownie
pogorszyć stan jej zdrowia. Cały czas spoŜywała tylko zdrowe, wegetariańskie pokarmy. Jadła
duŜo świeŜych i surowych owoców oraz warzyw a szczególnie dojrzewających na słońcu
pomidorów. MoŜe trudno w to uwierzyć, ale po pewnym czasie po raku nie było nawet śladu.
Wszyscy byli zdumieni widząc, Ŝe ta kobieta będąc wcześniej z powodu raka niemalŜe w
agonalnym stanie wróciła do zdrowia.
Kilka lat później ta sama osoba nawiązując do swojej choroby napisała wzruszające
oświadczenie, kierując je do tych, którzy podobnie jak niegdyś ona sama stracili juŜ nadzieję:
"Piszę to oświadczenie wierząc, Ŝe wzmocni ono i doda otuchy wielu ludziom chorym na raka.
Kilka lat temu bardzo powaŜnie zachorowałam i zostałam zabrana do szpitala połoŜonego
niedaleko Waszyngtonu. Niestety rutynowe badania lekarskie wykazały obecność guza piersi. Na
nieszczęście nowotwór okazał się złośliwy, dlatego zaistniała konieczność amputowania tej
chorej piersi. Niedługo potem odkryto ślady raka takŜe w jelicie grubym, więc ten fragment jelita
równieŜ został usunięty. Pomimo tego jednak rak ponownie rozwinął się w jelicie grubym,
zamykając ich światło i nie pozwalając na usuwanie resztek pokarmowych normalną drogą. Z
tego powodu w brzuch zrobiono mi otwór, przez który masy kałowe spływały do sztucznego
pojemnika. Cierpiałam tak bardzo, Ŝe stale podawano mi narkotyki uśmierzające ból.
Powiedziano mi wtedy, Ŝe nie ma dla mnie Ŝadnej nadziei na wyleczenie. W takim
beznadziejnym stanie odwieziono mnie do domu i powiedziano rodzinie, Ŝe mogę przeŜyć
najwyŜej trzy do siedmiu dni. Mój mąŜ zakupił juŜ dla mnie nawet miejsce na cmentarzu. I
właśnie wtedy powiedziano nam o jakimś adwentyście, który podobno wiedział jak skutecznie
leczyć raka. Kiedy poprosiliśmy go o pomoc, zgodził się, ale niczego nie obiecał, gdyŜ mój stan
był beznadziejny. Nic nie mogło juŜ przebrnąć przez moje jelita. Nie byłam teŜ w stanie niczego
spoŜyć bez zwrócenia tego, co zjadłam. Byłam bardzo osłabiona i niemalŜe sparaliŜowana w
wyniku przyjmowania narkotyków uśmierzających ból. Człowiek ten cierpliwie leczył mnie
stosując wodolecznictwo, zioła, zdrową roślinną dietę, masaŜ oraz ćwiczenia oddechowe. Tymi
metodami byłam leczona przez cztery miesiące, powoli wracając do zdrowia. Obecnie chociaŜ od
tamtej pory minęło juŜ ponad pięć lat, wciąŜ jestem zdrową osobą, mogącą bez trudu pracować w
ogrodzie i w domu. Postanowiłam o tym napisać, poniewaŜ pragnę, aby ci, którzy cierpią z
powodu tej straszliwej choroby jaką jest rak wiedzieli, Ŝe jest dla nich nadzieja. MRS. John
Rhine”.
Umiejętne zastosowanie opisanych w niniejszej ksiąŜce i aprobowanych przez Stwórcę metod,
moŜe niewątpliwie doprowadzić nawet do wyleczenia z najbardziej groźnych przypadków raka.
O zwycięstwie jednak w duŜej mierze decydować będzie to z jakim zaangaŜowaniem,
dokładnością i wiarą chory przystąpi do walki z rakiem. Koniecznie trzeba wykorzystać
wszystkie moŜliwe i potrzebne w danym przypadku środki. Zaniedbanie choćby jednego z nich
moŜe przechylić szalę zwycięstwa na korzyść choroby. Dlatego z niezachwianą ufnością,
cierpliwością, precyzją, uporem i nieustanną gorliwą prośbą o BoŜą moc i błogosławieństwo
naleŜy wykorzystać wszystkie moŜliwe i potrzebne w danym przypadku metody, takie jak:
wodolecznictwo, antyrakowa dieta, ćwiczenia oddechowe i fizyczne lub masaŜ, ziołolecznictwo
oraz odpowiednie nastawienia psychiczne i ufność w BoŜą moc. Podane w następnych
rozdziałach zasady leczenia muszą być szczegółowo wprowadzone w Ŝycie, gdyŜ od tego zaleŜy
to czy choroba zostanie pokonana.
NAPRAWA USZKODZONYCH GENÓW
Uczeni długo nie potrafili wyjaśnić dlaczego normalne komórki w pewnym momencie
przekształcają się w nowotworowe. Obecnie wiemy juŜ, Ŝe dzieje się tak na skutek pewnych
uszkodzeń i zmian w obrębie znajdujących się w tych komórkach genów. Stwierdzono, Ŝe nie
tylko rak, ale wszelkie inne choroby charakteryzują się pewnymi zmianami w obrębie genów. To
właśnie ich defekty spowodowane prowadzeniem niezdrowego trybu Ŝycia są prawdziwą
przyczyną raka oraz innych chorób. Z tego powodu skuteczne leczenie wymaga reperacji tych
uszkodzonych genów. Tak naprawdę jednak, Ŝaden człowiek ani wynaleziony przez niego lek,
nie jest w stanie tego dokonać. Zdolność taką posiada tylko ten, który te geny stworzył. Istnieje
wiele powodów, aby uwaŜać, Ŝe przyjęcie oferowanej kaŜdemu człowiekowi BoŜej miłości i
wewnętrznego pokoju, jest jedynym skutecznym sposobem na wyleczenie chorych genów i
ponowne przeobraŜenie się nowotworowych komórek w normalne. Jeśli więc chcemy skutecznie
leczyć swoje schorzenia powinniśmy posłuchać mądrych rad zawartych w Słowie BoŜym:
"Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o nim na
wszystkich swoich drogach... Nie uwaŜaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! To
wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeŜy twoje kości." (Przyp. 3, 5-8) Jeśli chory na raka
człowiek, chcąc się wyleczyć, przestanie pokładać ufność w ludzkiej mądrości a zacznie polegać
na Stwórcy oraz Jego doskonałej mądrości, podda mu swoją wolę i nawiąŜe z Nim stałą więź,
regularnie modląc się i czytając Biblię, to stosując wyznaczone przez Niego i opisane w tej
ksiąŜce środki, moŜe mieć pełną nadzieję na uzdrowienie. Naturalną zaś konsekwencją stałego
kontaktu z tym, który jest źródłem prawdziwej miłości, pokoju i wiecznego Ŝycia będzie
przywrócenie chorym komórkom zdrowych i prawidłowo funkcjonujących genów. Proces
leczenia w tym przypadku będzie polegał nie tyle na zabijaniu wrogich komórek raka, ale na
otoczeniu ich BoŜą miłością, zgodnie zresztą ze słowami Chrystusa, zalecającymi miłować nawet
nieprzyjaciół. Dlatego największą potrzebą kaŜdego chorego na raka człowieka jest poznanie i
przyjęcie BoŜej uzdrawiającej i przebaczającej miłości oraz uzyskanie wewnętrznego pokoju,
który "przewyŜsza wszelki rozum". Wartości te dostępne są dla kaŜdego człowieka a jedynym
środkiem, przez który moŜna je osiągnąć jest konwersacja z Bogiem i poznanie jego Słowa.
Doktor Sang Lee, podczas jednego ze swoich wykładów opowiadał o pewnym człowieku, który
zachorował na raka wątroby. Najlepsi onkolodzy pracujący w największym uniwersyteckim
szpitalu w Korei stwierdzili, Ŝe w tym przypadku nie ma Ŝadnych moŜliwości wyleczenia. Ktoś
jednak poradził temu choremu człowiekowi, aby udał się do Ameryki i spróbował leczyć się u
doktora Lee w kalifornijskim Instytucie Weimar. Gdy juŜ się tam znalazł, płakał w obecności
tego lekarza i mówiąc, Ŝe oglądał w telewizji jeden z jego wykładów i dlatego postanowił
przyjechać do Weimar by poddać się leczeniu w tym ośrodku i moŜe choć trochę przedłuŜyć
swoje Ŝycie. Wyznał równieŜ, Ŝe zdaje sobie sprawę z tego, iŜ nie moŜe zostać wyleczony z tej
choroby nie tylko z tego powodu, Ŝe jest to bardzo złośliwy rodzaj raka, ale równieŜ dlatego, Ŝe
on sam jako człowiek ma fatalny charakter, bo stale przejawia tendencje do gniewania się i
złoszczenia na innych ludzi widząc ich złe postępowanie. To był bardzo sprawiedliwy człowiek i
oczekiwał takiego samego prawego postępowania od wszystkich innych ludzi. On sam zawsze
postępował właściwie i bardzo draŜniło go gdy inni zachowywali się nie tak jak naleŜy. Z tego
powodu Ŝył w ciągłym napięciu, co wywierało destrukcyjny wpływ na stan jego zdrowia.
Pewnego razu, jego przyjaciel załatwił mu - i to bez kolejki - wizytę u bardzo doświadczonego i
znanego w Korei profesora, u którego na wizytę trzeba było czekać aŜ pół roku. Wtedy ten chory
na raka wątroby człowiek oburzył się na tego przyjaciela i powiedział: Jeśli ty sprawisz, Ŝe ja
dostanę się do niego bez kolejki, wtedy ktoś inny będzie musiał czekać dłuŜej! Był
zbulwersowany tym, Ŝe jego przyjaciel postąpił w ten sposób. Tak więc człowiek ten wyznał, Ŝe
z takim charakterem i nadwraŜliwością nie ma szans na powrót do zdrowia. Wtedy doktor Lee
wyjaśnił mu, Ŝe to dobrze, iŜ w ten sposób reaguje na zło, i Ŝe pragnie być zawsze prawym
człowiekiem. Jeśli jednak chce postępować jak ktoś naprawdę dobry i sprawiedliwy, to powinien
teŜ nauczyć się kochać tych wszystkich postępujących źle ludzi i przebaczać im. Dał mu teŜ do
zrozumienia, Ŝe jego wrogi stosunek do źle postępujących z natury ludzi, świadczy o tym, Ŝe
posiada on tylko ludzką sprawiedliwość. Największą zaś moralną wartością jaką człowiek moŜe
zdobyć jest sprawiedliwość BoŜa, która polega na miłowaniu nie tylko dobrych, ale takŜe tych
nieprawych ludzi oraz na zdolności wybaczania im ich błędów. Następnie opowiedział mu jak
sam został kiedyś uwolniony od róŜnych złych skłonności, nałogów i wad charakteru poprzez
poddanie swojej osobowości i psychiki uzdrawiającemu wpływowi BoŜej miłości. Ten chory na
raka wątroby męŜczyzna zrozumiał wtedy, Ŝe dla niego jedynym sposobem mogącym
doprowadzić go do zwycięstwa jest modlitwa o to, aby Bóg dał mu poznać i w pełni
zaakceptować swoją miłość. Po tej rozmowie zaczął gorliwie modlić się o to by Bóg dokonał
tego czego on sam nie potrafi. Prosił oto przez dwa dni, ale nie zauwaŜył Ŝadnych zmian. Nie
rezygnował jednak i trzeciego dnia przyszedł do doktora Lee i powiedział: Teraz wiem, Ŝe Bóg
moŜe sprawić bym mógł kochać, przebaczać i zrozumieć tych wszystkich ludzi, którzy postępują
źle. A potem dodał: Nawet jeśli nie wyleczę się z raka, nawet jeśli spełni się to, co powiedziano
mi w szpitalu, Ŝe nie będę Ŝył dłuŜej niŜ sześć miesięcy, to najwaŜniejsze dla mnie jest to, Ŝe
jeszcze będę mógł choć trochę poŜyć z takim nowym sercem, sercem, w którym gości pokój,
miłość i wyrozumiałość dla innych ludzi. Doktorze Lee, proszę nie przejmować się moim rakiem.
Pan pomógł mi odnaleźć kontakt z Bogiem i to jest dla mnie najwaŜniejsze. Ja sam przestałem się
martwić z powodu mojego raka i mam teraz zamiar przez resztę tego krótkiego Ŝycia jakie mi
jeszcze pozostało cieszyć się coraz lepiej poznając Boga i jego miłość, spoŜywając zdrową
Ŝywność, wykonując ćwiczenia fizyczne, wdychając czyste powietrze i radować się ze
wszystkich BoŜych darów, których wcześniej nawet nie zauwaŜałem. Człowiek ten dzięki
codziennym rozmowom z Bogiem i czytaniu jego Słowa, uwolnił się od lęku przed śmiercią i po
raz pierwszy w swoim Ŝyciu doświadczył BoŜego pokoju i prawdziwego szczęścia. Po takiej
niecodziennej kuracji w Instytucie Weimar, ten nowonarodzony męŜczyzna wrócił do Korei. Ku
zaskoczeniu jednak swojej rodziny i znajomych, zamiast coraz bardziej podupadać na zdrowiu,
męŜczyzna ten czuł się coraz lepiej. Minęło sześć miesięcy a on wcale nie zamierzał rozstawać
się z Ŝyciem i miał wraŜenie, Ŝe jest zdrowszy niŜ kiedykolwiek wcześniej. Udał się więc do
swojego lekarza, aby sprawdzić obecny stan swojego zdrowia. Gdy lekarz go zobaczył bardzo
zaskoczony zapytał: To pan jeszcze Ŝyje?! Zdumienie lekarza było jeszcze większe gdy po
przeprowadzeniu szczegółowych badań i prześwietleniu wątroby okazało się, Ŝe rak zupełnie
zniknął. Uszkodzone geny, które sprawiły, Ŝe normalne wcześniej komórki stały się wrogimi
nowotworowymi komórkami, teraz zostały naprawione przez wpływ BoŜej miłości, dzięki czemu
choroba ustąpiła.
To prawda, Ŝe w walce z rakiem naleŜy wykorzystać wszelkie moŜliwe i aprobowane przez
Stwórcę środki. NaleŜy stosować właściwą dietę, wodolecznictwo, zioła, ćwiczenia fizyczne, itp.
Jeśli jednak zabraknie w tym wszystkim autentycznej przyjaźni z tym, który jest jedynym
źródłem prawdziwej miłości, nieocenionego duchowego pokoju i nieograniczonej mocy oraz
mądrości, wówczas wszystkie wysiłki zmierzające do wyleczenia choroby mogą zawieść. I nawet
jeśli pomimo braku odpowiedniej więzi z Bogiem wydaje się, Ŝe chory wraca do zdrowia, to jest
tak tylko dlatego, Ŝe na pewien czas udało się zmniejszyć objawy choroby, prawdziwa zaś jej
przyczyna nadal istnieje i po pewnym czasie rak znów daje o sobie znać. Uszkodzone, złamane
geny mogą być naprawione tylko przez tego, który je stworzył. Dlatego zarówno w przypadku
prewencji jak i leczenia raka oraz innych chorób, najwaŜniejsze jest, abyśmy w końcu usłuchali
głosu tego, który nas kocha, doskonale zna nasz organizm i jest jedyną istotą zasługującą na
miano naszego prawdziwego lekarza i uzdrowiciela: " Jako Ŝyję - mówi Wszechmogący Pan - nie
mam upodobania w śmierci bezboŜnego, a raczej by się bezboŜny odwrócił od swej drogi a Ŝył.
Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg ! Dlaczego macie zginąć !... Nawróćcie się do
swojego Boga, gdyŜ on jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i Ŝal mu
karania... JeŜeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w
oczach jego, i jeŜeli zwaŜać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów
jego, to Ŝadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom ja, Pan, TWÓJ
LEKARZ."
Ta prawdziwa historia wydarzyła się w Chicago. W mieście tym mieszkała pewna starsza
kobieta, która nie miała nikogo oprócz jednej córki. Niestety przyjemności i rozrywki jakie
oferowało córce miasto stały się po pewnym czasie dla niej bardziej atrakcyjne niŜ miłość matki.
Pewnego więc dnia uciekła z domu, aby móc juŜ całkowicie oddać się przemijającej rozkoszy
grzechu. Jednak gdzieś głęboko w swoim sercu stale odczuwała wyrzuty sumienia i tęsknotę za
matką. Chciała nawet wrócić, ale uznała, Ŝe jest juŜ na to za późno. Matka tęskniła i czekała
wiele lat. Szukała i pytała o córkę, ale niestety bezskutecznie. Jej adresu nie znano nawet na
posterunkach policji. AŜ w końcu wpadła na pewien oryginalny pomysł. Zrobiła bardzo duŜo
zdjęć swojej postarzałej ze smutku twarzy. Wszystkie te fotografie przykleiła na oddzielne
arkusze papieru i pod kaŜdym zdjęciem umieściła taką informację: Wróć do domu, matka czeka!
Następnie wszystkie te fotografie umieściła na wielu klubach nocnych, restauracjach, spelunach,
domach publicznych i knajpach, które zdołała znaleźć w tym wielkim mieście. Ale czy to coś da
? Czy jej córka to przeczyta ? A nawet jeśli przeczyta, to czy usłucha wezwania ? Na dworze
panują ciemności. W pobliskim tanim barze kapela gra oklepane melodie. Jakaś dziewczyna z
pustką w sercu wychodzi na zewnątrz i nagle zatrzymuje się. Tam na ścianie wisi fotografia
jakiejś dziwnie znajomej twarzy. Zdumiona dziewczyna podchodzi bliŜej i ze łzami w oczach
czyta napis znajdujący się pod fotografią: Wróć do domu, matka czeka! Tym razem dziewczyna
nie mogła nie usłuchać głosu serca i w kilka godzin później matka i córka znów były razem, teraz
juŜ na zawsze. Słowo BoŜe mówi, Ŝe kaŜdy z nas odszedł od swego Niebieskiego Ojca. To
odejście niekoniecznie musi oznaczać trwanie w grzechu w powszechnym tego słowa znaczeniu.
KaŜdy człowiek, który na co dzień Ŝyje po prostu bez Ŝadnej duchowej więzi z Bogiem i
niezaleŜnie od jego woli, nawet jeśli raz w tygodniu godzinę czasu spędza w kościele, nawet jeśli
twierdzi, Ŝe jest człowiekiem wierzącym, tak naprawdę jest zagubioną istotą, która oddaliła się
od swego Stwórcy. Są teŜ i tacy, którym wydaje się, Ŝe odeszli juŜ za daleko, Ŝeby móc wrócić.
Dlatego teŜ nasz kochający Niebieski Ojciec pragnie, aby kaŜdy z nas codziennie poświęcał
pewien czas na czytanie Biblii, poniewaŜ w jej treści ukryta jest wierna "fotografia" jego
wspaniałego charakteru oraz niezwykłej miłości. Wszystkich zaś, którzy jeszcze ciągle Ŝyją tak
jakby sami sobie byli bogami, z kart tej księgi wzywa i usilnie prosi: Wróć! Wróć do domu,
Ojciec czeka!
Jeśli usłuchamy tego wezwania i tak jak starotestamentowy patriarcha Enoch zaczniemy "chodzić
z Bogiem", wówczas naszym udziałem i udziałem naszych nadweręŜonych genów będzie
uzdrawiająca BoŜa miłość, a co za tym idzie równieŜ duchowe i psychiczne zdrowie, silny
system obronny oraz w przypadku groźnej choroby nadzieja na uzdrowienie ciała.
Jeszcze 10 lat temu twierdzono, Ŝe rak jest chorobą całkowicie nieuleczalną. Wprawdzie dzisiaj
współczesnej medycynie nie udało się rozwiązać problemu raka, to wiemy przynajmniej, Ŝe
komórki nowotworowe mogą ponownie stać się zdrowymi komórkami. Wiadomo obecnie, Ŝe
głównym powodem raka jest uszkodzenie genów w komórkach ludzkiego organizmu. W wyniku
tego uszkodzenia, geny stają się nienormalne a ich wadliwe funkcjonowanie moŜe doprowadzić
do niebezpiecznych mutacji. Powiedzmy, Ŝe jakaś kobieta wykryje w swojej piersi obecność
guza, wtedy zaniepokojona udaje się do lekarza. Lekarz zaś zleca przeprowadzenie biopsji.
Następnie, po zapoznaniu się z wynikami badań stwierdza, Ŝe na szczęście nie jest to jeszcze rak,
ale tylko łagodny guz. Co to znaczy, Ŝe guz jest łagodny? Obecność łagodnego guza świadczy o
tym, Ŝe doszło juŜ do pewnych uszkodzeń i patologicznych zmian w genach i z tego właśnie
powodu guz taki określa się mianem nowotworu. Jest tak, dlatego Ŝe geny w komórkach
tworzących ten guz zostały zmienione. W takiej sytuacji lekarz zwykle mówi: Proszę się nie
martwić, to tylko łagodny guz. Dlaczego jednak stwierdzenie łagodnej postaci guza nie jest
jeszcze powodem do niepokoju? Jest tak, dlatego Ŝe komórki tworzące ten łagodny guz, mogą
jeszcze stać się normalnymi komórkami poprzez naprawienie uszkodzonych genów. Skoro zaś
stwierdzono, Ŝe te defekty w budowie DNA komórek mogą zostać usunięte, to warto zastanowić
się w jaki zatem sposób i dzięki czemu moŜe do tego dojść?
Bez wątpienia największe znaczenie ma w tym przypadku zdrowy styl Ŝycia, a więc ćwiczenia
fizyczne, zdrowa dieta, a w szczególności pogoda ducha, wolność od lęku i umiejętność kontroli
stresu. Wiadomo, Ŝe taki zdrowy styl Ŝycia, a w największej mierze miłość wywiera
uzdrawiający wpływ na geny. Współczesna medycyna często lekcewaŜy to jak wielkie znaczenie
w kwestii zdrowia oraz poprawnego funkcjonowania genów ma sfera uczuć i w ogóle stan
emocjonalny człowieka. Z wielu obserwacji i doświadczeń wynika, Ŝe miłość nie powinna być
postrzegana jedynie jako uczucie, gdyŜ obserwując to jak wielki wpływ wywiera ona choćby na
funkcjonowanie ludzkiego organizmu, nasuwa się wniosek, Ŝe jest ona raczej swego rodzaju
energią, która niewątpliwie stymuluje, uaktywnia i kontroluje geny. To właśnie dzięki temu,
osoba, która wie, Ŝe jest kochana i darzy tym uczuciem innych jest niewątpliwie mniej podatna
na choroby nowotworowe i ma teŜ o wiele większe szanse na przezwycięŜenie tych chorób.
Dzieje się tak nie tylko dzięki właściwemu funkcjonowaniu genów, ale takŜe dzięki sprawnym
limfocytom T, które są najwaŜniejszą linią obrony ludzkiego systemu immunologicznego.
Limfocyty T są w stanie pokonać komórki raka tylko wtedy, gdy są odpowiednio silne. Jeśli
nasze komórki T są słabe, wtedy ten łagodny guz moŜe przerodzić się w złośliwego raka. Jeśli
jednak dzięki prowadzeniu zdrowego stylu Ŝycia i miłości limfocyty T będą silne, wówczas są w
stanie pokonać komórki raka. Na takiej samej zasadzie dochodzi teŜ do usunięcia wszelkich
usterek w obrębie genów. W wyniku tego, chore i zmienione komórki, tworzące łagodny guz,
mogą ponownie stać się zdrowymi, normalnymi komórkami. Gen jest zatem tworem bardzo
wraŜliwym i podatnym na wszelkie środowiskowe zmiany.
Tak więc, nie ma wątpliwości co do tego, Ŝe poprzez regenerację uszkodzonych genów komórki
tworzące łagodny guz mogą ponownie stać się normalnymi komórkami. Ale czy taka sama
zmiana jest teŜ moŜliwa w przypadku złośliwych komórek raka? Czy tkanka tworząca guz
złośliwy moŜe na powrót stać się zdrowa tkanką? Okazuje się, Ŝe nawet w tym przypadku jest to
moŜliwe i fakt ten został potwierdzony przez naukowców! Dzisiaj uczeni wiedzą, Ŝe w
odpowiednich warunkach laboratoryjnych, rak moŜe ponownie stać się zdrową tkanką. Wynika z
tego, Ŝe jeśli chory na raka człowiek stworzy swoim komórkom środowisko wolne od tych
wszystkich czynników, które wcześniej wywołały chorobę, to wówczas geny tych komórek
zaczną prawidłowo funkcjonować i komórki zostaną uzdrowione. NiepodwaŜalnym i
uzasadnionym naukowo faktem jest równieŜ to, Ŝe poprzez zdrowy styl Ŝycia, radość, pokój,
wiarę, nadzieję i miłość osłabione i niezdolne do walki z rakiem limfocyty T mogą stać się
wystarczająco silne by przezwycięŜyć chorobę! Jest to niewątpliwie wspaniała i napawająca
otuchą wiadomość!
NASTAWIENIE PSYCHICZNE
Kolejnym i to NAJWAśNIEJSZYM spośród wszystkich czynnikiem mającym ogromne
znaczenie w leczeniu chorób nowotworowych jest umiejętność kontroli stresu i uwolnienie od
często towarzyszącej tej śmiertelnej chorobie depresji oraz leku spowodowanego zagroŜeniem
utraty Ŝycia. Niewłaściwe funkcjonowanie systemu nerwowego, pesymizm, lek, przygnębienie,
depresja, nadpobudli-wość nerwowa czy nadmierny stres mogą znacznie opóźnić powrót do
zdrowia i pozbawić skuteczności nawet najbardziej rygorystyczną dietę, ćwiczenia fizyczne oraz
wszelkie podane w niniejszym opracowaniu zabiegi. Znam wiele osób, które całkowicie
wyleczyły się z róŜnych rodzajów raka, właśnie dzięki wyzbyciu się lęku i odzyskaniu wiary w
odzyskanie zdrowia. Do całkowitego ustąpienia choroby doszło, dlatego Ŝe w tym przypadku,
leczenie nie polegało jedynie na uwzględnieniu samych tylko suchych naukowych faktów oraz
stosowaniu jedynie zdrowej diety, ćwiczeń fizycznych, ziół czy wodolecznictwa. Do wyleczenia
doszło, dlatego Ŝe podczas tej kuracji wszystkie te czynniki połączone zostały z najwaŜniejszym i
tak często pomijanym elementem kuracji, jakim jest poznanie i akceptacja objawionej w Biblii
BoŜej miłości. I nie tylko w przypadku raka, ale kaŜdej innej choroby, leczenie powinno polegać
na łączeniu prawdy i naukowo udowodnionych faktów oraz zdrowego stylu Ŝycia z autentyczna
miłością, która zgodnie z tym, co napisał Apostoł Paweł "przewyŜsza wszelkie poznanie" (Efez.
3:19). Jeśli współczesna medycyna mówi, Ŝe wyleczenie z raka jest niemoŜliwe, to jest tak
dlatego, Ŝe bierze ona pod uwagę wyłącznie suche fakty, pomijając energię prawdziwej miłości,
która jest dzisiaj największą potrzebą chorej ludzkości. Na szczęście coraz większe grono
uczonych dostrzega ten fakt, o czym świadczą liczne wypowiedzi. Przykładem tego moŜe być
cytat z ksiąŜki, której autorem jest dr B. Siegel: "Dr Coe z Uniwersytetu Stanford wykazał, Ŝe
oddzielenie malutkich małpek od matek blokuje ich system odpornościowy. Dowiódł teŜ, Ŝe małe
dzieci, które nie są otaczane miłością, umierają nawet w najlepszych warunkach sanitarnych i
Ŝywieniowych" ("MIŁOŚĆ MEDYCYNA I CUDA", s. 284). Przygnębienie, pesymizm, lęk i
nieumiejętność radzenia sobie ze stresem są często największą przeszkodą w walce z chorobą, a
szczególnie rakiem. Wszystko to wywiera destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie całego
organizmu i niewątpliwie przyczynia się takŜe do osłabienie systemu obronnego. "Stan naszego
umysłu ma o wiele większy wpływ na nasze zdrowie niŜ nam się wydaje. Często choroby, na
które cierpią ludzie są wynikiem umysłowej depresji. Smutek, niepokój, niezadowolenie,
poczucie winy, nieufność i wyrzuty sumienia prowadzą do rozbicia sił Ŝyciowych a następnie do
chorób i śmierci. Radość natomiast, nadzieja, wiara i miłość poprawiają zdrowie i przedłuŜają
Ŝycie" (E. White "Ministry of Healing", s. 192). Warto więc pamiętać o starej biblijnej prawdzie
podanej przez króla Salomona w Księdze Przypowieści: "Wesołe serce jest najlepszym
lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało". Tak więc posiadanie "wesołego serca",
wewnętrznego pokoju i poczucia bezpieczeństwa stanowi jeden z podstawowych warunków
gwarantujących powrót do zdrowia. W jaki jednak sposób, te bezcenne i mające ogromny wpływ
na nasze zdrowie wartości: radość, pokój i bezpieczeństwo, mogą stać się udziałem człowieka
Ŝyjącego w pełnym smutków, obaw, niebezpieczeństw, i stresu świecie? Jedynym źródłem, które
moŜe udzielić odpowiedzi na to pytanie jest Pismo Święte: "GdyŜ Bóg daje człowiekowi, który
mu jest miły, mądrość, wiedzę i radość" (Kazn. 2:26); "Łaska i pokój niech się wam rozmnoŜą
przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (2 Piotr. 1:2); "Strach do upadku
prowadzi człowieka, bezpieczny jest ten, kto zaufał Panu" (Przyp. Sal. 29:25);
"Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa"
(Rzym. 5:1); "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję.
Niech się nie trwoŜy serce wasze i niech się nie lęka" (Jan. 14:27). Wszystkie te natchnione i
najbardziej godne zaufania słowa, świadczą o tym, Ŝe autentyczną radość, wewnętrzny pokój
oraz prawdziwe bezpieczeństwo moŜemy znaleźć jedynie w Bogu, codziennie powierzając Mu w
modlitwach swoje Ŝycie, ufając Mu, coraz lepiej poznając Go dzięki systematycznej lekturze
Pisma Świętego oraz niezachwianie wierząc w Jego Syna i akceptując Go jako swojego
Zbawiciela, który w naszym imieniu pokonał grzech i śmierć.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe głównym powodem raka jest, wysokotłuszczowa mięsna dieta, uŜywki,
spoŜywanie nadmiernych ilości cukru, białego pieczywa, stres i wiele innych czynników, które
składają się na tzw. niezdrowy styl Ŝycia. I ogromna większość ludzi wie o tym, uznaje ten fakt a
nawet pragnie ten zły styl Ŝycia zmienić, by wyzdrowieć. Jednak, pomimo tej świadomości,
pomimo lęku i szczerych chęci większość chorych nie jest w stanie o własnych siłach uwolnić
się od tych złych i zakorzenionych w ciągu wielu lat przyzwyczajeń. Ale nawet w takiej
wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, nie moŜna tracić nadziei, gdyŜ przychodząc do Chrystusa
w modlitwie ze skruszonym sercem, zawsze otrzymamy od Niego przebaczenie, pokój oraz siłę
do tego, by móc podąŜać Jego śladami i pokonać złe przyzwyczajenia oraz słabości, których
wcześniej nie byliśmy w stanie przezwycięŜyć o własnych siłach. Cały ten niezwykły proces
nawrócenia, począwszy od uznania swojej bezsilności aŜ do dokonanej BoŜą mocą wewnętrznej
metamorfozy, we wspaniały sposób przedstawia Ellen White w popularnej ksiąŜce „Droga Do
Chrystusa”: "Jesteście moralnie słabi, kontrolowani przez zwyczaje waszego Ŝycia. Wasze
postanowienia są jak bicz z piasku. Jednak nie musicie wpadać w rozpacz. Nie potrafisz zmienić
swego serca, ale moŜesz poddać swoją wolę Bogu, a wówczas On będzie w tobie działał. Przez
nieustanne oddawanie się Bogu będziesz mógł Ŝyć nowym Ŝyciem. W ten sposób cała twoja
natura zostanie poddana kontroli Ducha Chrystusowego. Pragnienia dobra i świętości są słuszne,
gdy jednak poprzestaniemy tylko na nich, staną się one bezwartościowe. Wielu ludzi zginie na
wieki chociaŜ mieli nadzieję i chęć stania się chrześcijanami. Nie dokonali ostatecznego wyboru,
by poddać swą wolę Bogu. Dzięki właściwemu ćwiczeniu woli moŜe nastąpić całkowita zmiana
w twoim Ŝyciu. Przez poddanie twojej woli Chrystusowi łączysz się z potęgą przewyŜszającą
wszelkie moce. Uzyskujesz wówczas siłę z wysokości, aby mocno stać. Przez nieustanne
oddawanie się Bogu będziesz mógł Ŝyć nowym Ŝyciem... Potrzebujesz niebiańskiego pokoju,
przebaczenia, spokoju ducha i miłości. Nie kupisz tego za pieniądze, nie zdobędziesz rozumem,
nie osiągniesz mądrością i nie ma nadziei, byś swoim własnym staraniem zapewnił to sobie. A
Bóg ofiaruje nam to jako dar bez pieniędzy i bez płacenia (Iz. 55,1). Staną się one twoim
udziałem, jeśli tylko wyciągniesz rękę i uchwycisz je. Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi
Pan - Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak
purpura, staną się jak wełna (Iz. 1,18). I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego
wnętrza (Ezech. 36,26). Wyznałeś swoje grzechy i z całego serca je odrzuciłeś. Postanowiłeś
oddać się Bogu i teraz moŜesz przyjść do Niego i prosić, by zmył twoje grzechy i odnowił twoje
serce. Wówczas wierz, Ŝe Bóg to uczyni, poniewaŜ to obiecał. Tego nauczał Jezus, gdy był tu na
ziemi. Jeśli uwierzymy, dar przez Boga obiecany stanie się naszą własnością. Nie potrafimy
wyrazić prawdziwego Ŝalu za dawne grzechy ani zmienić serca lub stać się świętymi. Ale Bóg
przyrzeka uczynić to wszystko dla nas przez Chrystusa. Uwierz tej obietnicy. Wyznaj swoje
grzechy i oddaj się Bogu. Zdecyduj się Mu słuŜyć. A gdy tylko to uczynimy, Bóg spełni swoje
słowo wobec nas. Jeśli wierzymy obietnicy i uwierzymy, Ŝe stało się to faktem dokonanym
dzięki Bogu, wtedy Jezus uzdrowi nas, tak jak uleczył paralityka. Nie czekajmy aŜ odczujemy
uzdrowienie, lecz powiedzmy: Wierzę nie dlatego, Ŝe czuję się uzdrowionym, ale dlatego, Ŝe Bóg
obiecał. Jezus powiedział: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie,
Ŝe otrzymacie (Mar. 11,24). Ta obietnica spełni się tylko pod tym warunkiem, Ŝe prosić
będziemy zgodnie z Jego wolą. A Bóg przecieŜ chce oczyścić nas z grzechu, uczynić swymi
dziećmi i przysposobić do świętego Ŝycia. O te błogosławieństwa moŜemy więc prosić i wierzyć,
Ŝe je otrzymamy. Jednocześnie z góry dziękujmy Bogu, Ŝe je otrzymaliśmy. Jest naszym
przywilejem to, Ŝe moŜemy przyjść do Jezusa i być oczyszczonymi. Potem moŜemy stanąć przed
prawem bez wstydu i wyrzutów sumienia. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie
nie ma juŜ potępienia (Rzym. 8,1)... Są tacy, którzy poznali przebaczającą miłość Chrystusa i
szczerze pragną być dziećmi BoŜymi, ale zorientowali się, Ŝe ich charaktery są niedoskonałe, a
Ŝycie pełne błędów, i gotowi są zwątpić w to, Ŝe ich serca zostały odnowione przez Ducha
Świętego. Nie moŜna ponownie pogrąŜać się w rozpaczy. Często z powodu naszych
niedoskonałości i błędów powinniśmy schylać czoła i płakać u stóp Chrystusa. Nie powinniśmy
się jednak nigdy zniechęcać. Choćby się nieprzyjacielowi udało chwilowo nas pokonać, nie
jesteśmy przez Boga odrzuceni i zapomniani. Nie, Chrystus siedzi po prawicy Ojca, by się
wstawiać za nami. Pisze o tym umiłowany uczeń Jezusa: Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
Ŝebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa
Chrystusa sprawiedliwego (I Jana 2,1)... Niech twoją pierwszą myślą kaŜdego ranka będzie
poświęcenie się Bogu. Niech twoją modlitwą będzie: Przyjmij mnie, Panie, na własność.
Wszystkie moje plany składam u Twoich stóp. Wykorzystaj mnie dzisiaj do swojej słuŜby.
Pozostań ze mną i pozwól mi Twoją mocą wykonywać moje obowiązki. Niechaj to będzie naszą
codzienną czynnością. Poświęć się Panu kaŜdego poranka na nowo. Jemu powierz wszystkie
swoje zamierzenia, by mogły być zrealizowane lub zaniechane według Jego wskazującej
Opatrzności. MoŜesz więc kaŜdego dnia powierzać swoje Ŝycie w ręce Boga, a będzie ono z dnia
na dzień bardziej odzwierciedlało Ŝycie Jezusa... Przyjąwszy na siebie człowieczeństwo, Jezus
związał ze sobą ludzkość tak mocno węzłem miłości, Ŝe Ŝadna siła nie potrafi go rozwiązać, tylko
człowiek z własnego wyboru. Szatan będzie nas ustawicznie nakłaniał do zerwania tego związku,
do oderwania się od Chrystusa. Dlatego właśnie musimy stale czuwać, modlić się, walczyć, by
nic nie skusiło nas do oddania się innemu panu. Zawsze bowiem moŜemy to uczynić.
Skoncentrujmy nasz wzrok na Chrystusie, a On nas uratuje. Patrząc na Jezusa jesteśmy
bezpieczni. Nic nie moŜe nas wyrwać z Jego rąk. Przez nieustanne wpatrywanie się w Niego za
sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu (II Kor.
3,18)". (E. White, Droga Do Chrystusa)
Często największą potrzebą chorego człowieka jest uzyskanie przebaczenia i uwolnienie się od
wyrzutów sumienia, ponurych myśli i lęku. "Istnieją dziś tysiące fizycznie chorych, którzy
pragną usłyszeć słowa odpuszczone są tobie grzechy twoje. Brzemię grzechu jest podstawą
ich chorób. Ludzie ci nie znajdą ratunku dopóki nie przyjdą do Uzdrowiciela duszy.
Spokój, którego tylko On moŜe udzielić, da siłę umysłowi i zdrowie ciału" (E. White, Śladami
Wielkiego Lekarza, s. 240).
Aby uzyskać przebaczenie i spokój sumienia, wystarczy w modlitwie przyjść do Zbawiciela,
niezachwianie ufając obietnicom zawartym w Jego Słowie: "A modlitwa płynąca z wiary
uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeŜeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone"
(Jak. 5:15); "Na tym polega miłość, Ŝe nie myśmy umiłowali Boga, lecz Ŝe On nas umiłował i
posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze" (1 Jan. 4:10).
Dopóki dotknięty chorobą człowiek nie zdoła zapanować nad negatywnymi uczuciami, szanse na
powrót do zdrowia są bardzo nikłe. Jedyna skuteczna metoda gwarantująca rozwiązanie tego
problemu zawarta jest w słowach samego Jezusa Chrystusa: "JeŜeli wytrwacie w słowie moim,
prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" (Jan
8,31). Wytrwała, poparta szczerą wiarą i modlitwą lektura Słowa BoŜego zawsze prowadzi do
"poznania prawdy". Poznanie zaś i akceptacja prawdy o tym czego w świętej historii swojego
Ŝycia i śmierci dokonał Syn BoŜy dla kaŜdego grzesznego człowieka sprawi, Ŝe zostanie on
"wyswobodzony" od grzechu, kary za grzech czyli wiecznej śmierci oraz lęku przed tą śmiercią i
zapewni sobie wewnętrzny pokój oraz nowe, nigdy nie kończące się, wolne od chorób i
cierpienia Ŝycie: "Zaprawdę, zaprawę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu,
który mnie posłał, ma Ŝywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do
Ŝywota" (Jan 5,24).
Lekturę Pisma Świętego najlepiej rozpocząć od poznania treści czterech ewangelii, zwracając
szczególną uwagę na objawioną w Ŝyciu i śmierci Chrystusa niezwykłą miłość BoŜą do
grzesznego człowieka oraz opisy dokonanych przez niego uzdrowień. W ten sposób w umyśle
chorego zrodzi się przeświadczenie o istnieniu Kogoś kto bardzo kocha, troszczy się i jest w
stanie wyleczyć kaŜdą chorobę. TakŜe stosunek takiego człowieka do śmierci będzie wówczas
doskonale harmonizował ze słowami Ap. Pawła: "Albowiem dla mnie Ŝyciem jest Chrystus, a
śmierć zyskiem" (Fil. 1,21). Owocem zaś nawiązania takiej bliskiej więzi ze Zbawicielem będą
te wszystkie bezcenne wartości, których bez Chrystusa nikt nie jest w stanie uzyskać, i których
posiadanie stanowi jeden z niezbędnych i najwaŜniejszych warunków gwarantujących powrót do
zdrowia. Z tego właśnie powodu współczesna medycyna coraz częściej dostrzega ścisłą
zaleŜność między duchową kondycją człowieka a jego fizycznym i psychicznym aspektem
zdrowia. Według popularnego czasopisma Rider's Digest "religia i medycyna są nierozerwalnie
ze sobą związane... Wyniki badań naukowych potwierdzające związek wiary ze zdrowiem
sprawiają, Ŝe sceptyczne środowisko medyczne zaczyna powoli wracać do źródeł" ("Rider's
Digest", edycja polska, wrzesień 2001, str. 63).
Bardzo waŜne jest pozytywne myślenie. O ile uda się chorego zachęcić, to oczywiście najlepiej,
jest czytać Pismo Święte (szczególnie Ewangelie) a takŜe inne nawiązujące do treści Pisma
Świętego ksiąŜki, np. autorstwa Ellen White: śycie Jezusa, Droga Do Chrystusa i Śladami
Wielkiego Lekarza, których uwaŜna lektura pomoŜe wyzbyć się negatywnych myśli i lęku. O
tym, jak bardzo moŜe to pomóc w walce z rakiem świadczyć moŜe choćby poniŜszy cytat
zamieszczony w czasopiśmie WIEDZA I śYCIE: „Dr Harold Koenig, psychiatra z Duke
University zauwaŜył, Ŝe pacjenci, którzy po otrzymaniu diagnozy nieuleczalnej choroby (rak itp.)
sięgali po Pismo Święte, Ŝyli dłuŜej” (WIEDZA I śYCIE, 4, 1999).
Dzięki takiemu właściwemu nastawieniu i wyzbyciu się leku psychika będzie znacznie lepiej
funkcjonować i układ odpornościowy się wzmocni do tego stopnia, Ŝe makrofagi i komórki
zabójcy SA w stanę pokonać największe nawet nowotwory!!! Na dowód tego posłuŜę się
cytatami: „Jeśli tylko makrofagi są w formie potrafią rozpoznać i zniszczyć kaŜdy nowotwór! Dotychczas nie stwierdzono, by jakikolwiek guz zdołał oprzeć się makrofagom, pod
warunkiem jednak, Ŝe będą one uaktywnione” ("Wzmacnianie Układu Odpornościowego", s.
90); „Silna wola Ŝycia i wyzdro-wienia moŜe zmobilizować system obronny i zwykle
prowadzi do ustąpienia choroby” (Wzmacnianie Układu Odpornościowego, str. 213);
„Dowiedziono, Ŝe między układem nerwowym a odpornościowym zachodzi oŜywiona wymiana
informacji, i dlatego psychika moŜe oddziaływać na system obronny organizmu"
(Wzmacnianie Układu Odpor-nościowego, 218).
USUWANIE NIECZYSTOŚCI
RozmnaŜające się w duŜym tempie komórki nowotworowe wydzielają sporo toksyn. W wyniku
toczącej się stale w organizmie zaŜartej walki pomiędzy leukocytami a komórkami raka powstają
duŜe ilości ropy, czyli martwych leukocytów, unicestwionych komórek raka oraz wszelkich
nieczystości powstałych w wyniku choroby. Jeśli organizm nie będzie w porę uwalniany od tego
balastu, zatrucie ustroju uniemoŜliwi pokonanie choroby. Stałe, regularne i dokładne uwalnianie
chorego organizmu od tych zanieczyszczeń stanowi jeden z podstawowych warunków powrotu
do zdrowia. Człowiek chory na raka moŜe mieć szansę na przezwycięŜenie choroby tylko
wówczas, gdy toksyny, które gromadzą się w jego ciele będą stale eliminowane. W tym celu
naleŜy jednocześnie zastosować kilka prostych, nieszkodliwych i bardzo skutecznych metod.
Przede wszystkim koniecznie trzeba uaktywnić układ krwionośny i limfatyczny a takŜe płuca,
wątrobę, nerki oraz jelita.
HYDROTERAPIA
Chorzy na cukrzycę, reumatyzm, artretyzm, nerki, wątrobę, przerost gruczołu krokowego a
szczególnie raka oraz częste choroby górnych dróg oddechowych, powinni w czasie leczenia
stosować w domu proste zabiegi wodolecznicze. Najprostszy z nich, to po prostu gorąca kąpiel
przeplatana zimnym nacieraniem całego ciała. Zabieg ten naleŜy przeprowadzać raz a najlepiej
dwa razy dziennie (2 godz. przed śniadaniem i [lub] 2 godz. po kolacji) i często przynosi on
wręcz rewelacyjne wyniki. NaleŜy jednak zachować szczególną ostroŜność i postępować
dokładnie według podanych niŜej zaleceń. Przed zabiegiem naleŜy wypić ok.1 litr bardzo ciepłej
wody lub naparu z mieszanki "Pyrosan", lub lipy, bzu czy malin. W czasie kąpieli do wanny
naleŜy stopniowo dolewać gorącej wody, aŜ jej temperatura będzie bardzo wysoka. Po ok. 10
minutach od chwili rozpoczęcia zabiegu, aŜ do jego zakończenia, gdy chory jest juŜ rozgrzany i
zaczyna się pocić, stale trzeba robić zimne okłady na czoło oraz kark i co ok. 5 - 10 min. moczyć
gąbkę w bardzo zimnej lub lodowatej wodzie i nacierać całe ciało rozpoczynając od rąk i nóg. To
zimne nacieranie powinno trwać nie więcej niŜ ok. 3 min. Następnie ponownie gorąca kąpiel
przez ok. 5 min. i zimne nacieranie przez ok. 2 lub 3 min, i tak na zmianę. W zaleŜności od
samopoczucia chorego, cały zabieg powinien trwać od 15 do 45 min. Kąpiel ta ma wywołać
obfite pocenie, dlatego po jej zakończeniu trzeba uzupełnić ubytek wody i ponownie powoli
wypić ok. 1 litra samej ciepłej, nie słodzonej wody, lub wody ze świeŜym sokiem z cytryny.
Szczególną ostroŜność w czasie tego zabiegu muszą zachować osoby o słabym sercu i diabetycy.
Zabieg ten bardzo przyspiesza proces leczenia i daje ogromne korzyści w postaci bardzo
sprawnego krąŜenia krwi, usunięcia przekrwienia i toksyn a w szczególności intensywnego
pobudzenia systemu obronnego, od którego często w największym stopniu zaleŜy to czy choroba
zostanie pokonana.
Podobny skutek moŜna uzyskać mocząc przez dłuŜszy czas stopy w pojemniku z gorącą wodą
lub robiąc gorący prysznic na zmianę z zimnym prysznicem, okładem lub nacieraniem, ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru ciała dotkniętego chorobą. Na przykład, w przypadku
guza piersi zabieg powinien dotyczyć głównie chorej piersi, w chorobach górnych dróg
oddechowych klatki piersiowej i pleców, w przypadku cukrzycy okolic trzustki itd. Zabieg
naleŜy rozpocząć gorącym prysznicem (stopniowo podnosząc temperaturę wody) trwającym ok.
10 do 15 minut. Dopiero kiedy ciało jest dobrze rozgrzane, naleŜy powoli obniŜać temperaturę
wody, robiąc zimny prysznic, lub mocząc gąbkę czy ręcznik w lodowatej wodzie nacierać obszar
ciała dotknięty chorobą, ale tylko przez ok. 1 lub 2 minuty. Następnie ponownie gorący prysznic
na to samo miejsce przez ok. 3 minuty i zimne nacieranie lub okład przez 1- 2 minuty, i tak na
zmianę. Razem tych zmian powinno być od 3 do 5. Pozostałe szczegóły związane z tym
zabiegiem, takie jak czas trwania, zimne okłady na czoło i kark, picie wody przed i po zabiegu
oraz przeciwwskazania są takie same jak w przypadku gorącej kąpieli.
UWAGA: PoniewaŜ nogi osób chorych na cukrzycę są mniej wraŜliwe na wysoką temperaturę
wody, muszą zachować szczególną ostroŜność mocząc nogi w gorącej wodzie, gdyŜ inaczej
moŜe dojść do ich poparzenia!
ĆWICZENIA FIZYCZNE
Na całym świecie, ale szczególnie w USA mówi się wiele na temat raka piersi. Wydaje się to
niewiarygodne, ale przypuszcza się, Ŝe w USA na raka piersi moŜe chorować aŜ ok. 30% kobiet!
Z tego teŜ powodu prowadzi się wiele badań mających wykazać to, jakie czynniki powodują raka
piersi, a jakie przed nim chronią. Jedno z takich badań wykazało, Ŝe kobiety, które wykonują
ćwiczenia fizyczne mają znacznie mniejszy procent zachorowalności na raka piersi niŜ kobiety,
które siedzący tryb Ŝycia. Naukowcy postanowili jeszcze lepiej te dane uzasadnić,
przeprowadzając doświadczenia na szczurach. Na dwóch róŜnych uniwersytetach
przeprowadzono taki sam eksperyment. W obu przypadkach doświadczenie polegało na tym, Ŝe
zdrowym szczurom, które regularnie wykonywały ćwiczenia fizyczne wstrzyknięto związek o
silnym rakotwórczym działaniu. Jednak zadziwiające było to, Ŝe rezultaty jakie osiągnięto
diametralnie się od siebie róŜniły. W przypadku jednej grupy ćwiczących szczurów
zachorowalność na raka była bardzo niska, a w przypadku drugiej grupy bardzo wysoka.
Początkowo, zaskoczeni naukowcy myśleli, ze popełniony został jakiś błąd, ale szczegółowa
weryfikacja obu doświadczeń wykazała, Ŝe nie mogło być mowy o Ŝadnym błędzie. Naukowcy
juŜ od dawna byli przekonani, Ŝe regularne ćwiczenia fizyczne zmniejszą stopień
zachorowalności na raka poprzez wzmocnienie odporności, i faktycznie, w przypadku jednej
grupy szczurów tak było, ale nie mogli zrozumieć dlaczego szczury z drugiej grupy pomimo
ćwiczeń znacznie częściej zapadały na raka. Skłoniło to naukowców do przeprowadzenia jeszcze
jednego eksperymentu. Tym razem podzielono szczury na trzy grupy. A więc niektórzy z
naukowców postanowili zrobić jeszcze inny eksperyment. Podzielili szczury na 3 grupy.
Pierwszą grupę stanowiły szczury, które w ogóle nie ćwiczyły. Szczurom z drugiej grupy uczeni
przygotowali odpowiednie urządzenia tak aby mogły swobodnie ćwiczyć, ale nie były one do
tych ćwiczeń zmuszane. Mogły ćwiczyć wtedy, gdy miały na to ochotę. Szczury z trzeciej grupy
równieŜ ćwiczyły, ale w ich przypadku było to wymuszane przy pomocy elektrycznej stymulacji.
PoniewaŜ uczeni zaobserwowali, Ŝe te nie przymuszane do ćwiczeń szczury z drugiej grupy
ćwiczyły średnio ok. dwie godziny dziennie, postanowili taką sama dawkę ćwiczeń narzucić
szczurom z trzeciej grupy. Tak więc, przy pomocy stymulacji elektrycznej zmuszano szczury z
trzeciej grupy do godzinnych ćwiczeń dwukrotnie w ciągu dnia. Dodatkowo, wszystkie trzy
grupy szczurów otrzymywały do jedzenia ten sam pokarm i wszystkim wstrzykiwano ten sam
rakotwórczy związek w takich samych ilościach. Po upływie pewnego czasu zaobserwowano, Ŝe
zgodnie z przypuszczeniami najniŜszy stopień zachorowalności na raka wystąpił w drugiej grupie
szczurów, które ćwiczyły, ale nie były do tego zmuszane. Zadziwiające jednak było to, Ŝe
najwięcej zachorowań na raka stwierdzono nie w pierwszej grupie szczurów, które w ogóle nie
ćwiczyły, ale w trzeciej grupie szczurów, które były zmuszane do ruchu! Miały one tę samą ilość
ćwiczeń, ale nie ćwiczyły według wolnej woli. Dawano im impuls elektryczny. Najmniejsza
zachorowalność na raka wystąpiła w 2 grupie szczurów, które ćwiczyły o dowolnym czasie. A
więc nie podlega dyskusji, Ŝe ćwiczenia chronią przed rakiem. Jednak nadmiar wysiłku
fizycznego lub wymuszane ćwiczenia wykonywane z niewłaściwą motywacją i w złym nastroju
lub pod wpływem stresu, mogą osłabić układ odpornościowy i w ten sposób równieŜ przyczynić
się do rozwoju raka. Ćwiczenia fizyczne, a w szczególności energiczne spacery na łonie
przyrody z pewnością będą bardzo pomocne w dąŜeniu do wyleczenia się z raka, ale musi im
towarzyszyć radość, zadowolenie i optymizm.
ZALECENIA DIETETYCZNE
Jak to juŜ wcześniej zostało szczegółowo omówione, pokarmy pochodzenia zwierzęcego (mięso i
wszelkie jego przetwory oraz produkty nabiałowe włącznie z mlekiem) mogą zawierać wiele
czynników powodujących raka i uniemoŜliwiających leczenie tej choroby. Z tego powodu naleŜy
bezwzględnie, przynajmniej przez okres leczenia, całkowicie zaprzestać ich spoŜywania. W tym
przypadku dieta powinna być wyłącznie roślinna, a z pokarmów pochodzenia roślinnego naleŜy
wybierać głównie świeŜe warzywa i owoce oraz te wszystkie produkty pochodzenia roślinnego,
które mogą hamować rozwój raka. Takie antyrakowe właściwości mają następujące pokarmy:
WARZYWA: czosnek, cebula, marchew, burak, seler, nać pietruszki, kapusta, brokuły,
pomidory, kalarepa, słodka papryka, lukrecja, bakłaŜany, kalafior, brukselka, szczypior,
kabaczek, dynia, szpinak;
OWOCE: pomarańcze, grejpfruty, cytryny, morele świeŜe i suszone, jabłka, brzoskwinie, melon,
kantalupa, czarna porzeczka, czarna jagoda, truskawki, poziomki, maliny, wiśnie, czereśnie, kiwi,
winogrona, arbuzy (unikać spoŜywania pestek arbuza, gdyŜ zawierają one związek o
właściwościach rakotwórczych), suszone owoce;
ORZECHY i NASIONA: słodkie migdały, orzechy włoskie, laskowe, brazylijskie, słonecznik,
pestki dyni;
ZBOśA: kasza jaglana, płatki owsiane zwykłe lub "Górskie", pszenica (pełne ziarno,
nierafinowane płatki lub przetwory z razowej mąki);
OLEJE: olej z oliwek tłoczony na zimno, olej z pestek winogron, olej lniany tłoczony na zimno;
ROŚLINY STRĄCZKOWE: soja, Tofu (ser z soi), soczewica, fasola: "Rak piersi jest
najbardziej rozpowszechnionym nowotworem wśród kobiet. NajwaŜniejszym czynnikiem ryzyka
jest nieprawidłowa dieta. Na Uniwersytecie Illinois wykazano, ze lek tamoksyfen zmniejsza
ryzyko raka piersi o 29%, ale soja - redukuje to ryzyko aŜ o 37%! Dalsze badania wykaŜą, czy
takie działanie maja związki zwane fitoestrogenami, czy inne substancje zawarte w soi"
(GAZETA WYBORCZA, 30 III 2001); "Soja powstrzymuje rozwój raka piersi przez
zmniejszenie stęŜenia estrogenu i w ten sposób blokuje jego działanie rakotwórcze. Jedno danie z
soi dziennie moŜe zmniejszyć ryzyko rozwoju kilku rodzajów nowotworów prawie o 40%! Soja
ma równieŜ wpływ na obniŜenie stęŜenia cholesterolu. W soi występują dodatkowo: fitosterole,
które chronią organizm przed rakiem skory i chorobami serca, saponiny - przeciwutleniacze zapobiegające powstawaniu nowotworów, izoflawon - chroniący przed nowotworem okręŜnicy,
piersi, płuc, prostaty, skory i krwi, daidzein - spowalniający rozwój komórek raka piersi,
proteaza, która powstrzymuje i zapobiega powstawaniu nowotworów" ("Dieta w Chorobach
Nowotworowych", M. Keane i D. Chace, str.143-144).
Pokarmy pochodzenia roślinnego, a w szczególności świeŜe owoce i warzywa oraz rośliny
strączkowe posiadają wiele związków skutecznie zwalczających najgroźniejsze nawet choroby.
W czosnku wykryto kilkadziesiąt antyrakowych związków o bardzo silnym działaniu. W
owocach cytrusowych jest ich aŜ blisko 60! Surowa kapusta zawiera witaminę U, dzięki czemu
doskonale leczy owrzodzenia układu pokarmowego.
Pokarmy roślinne w przeciwieństwie do zwierzęcych zawierają błonnik, który wiąŜe toksyny w
układzie pokarmowym, likwiduje zaparcia i chroni przed rakiem jelita grubego. To zaledwie
niektóre z wielu argumentów, wyraźnie przemawiających na korzyść diety wegetariańskiej, która
w przypadku takich chorób jak: rak, stanowi nieodzowny warunek powrotu do zdrowia. Obecnie
wszystkie rodzaje mięsa, ryb oraz pokarmów nabiałowych są skaŜone i niebezpieczne dla
zdrowia. Spośród produktów mięsnych szczególne zagroŜenie moŜe stanowić spoŜywanie
wieprzowiny i wołowiny oraz ich przetworów (parówki, kiełbasy, szynki itp.). Jeśli zaś chodzi o
pokarmy nabiałowe najbardziej niekorzystne dla zdrowia są sery Ŝółte oraz pokarmy, w których
skład wchodzi jednocześnie nabiał i cukier (naleśniki, placki, ciasta, lody, desery, ciastka,
słodycze, budynie itp.). Zamiast produktów mięsnych moŜna spoŜywać pasztety, kotlety, parówki
czy nawet flaki z soi i proteiny sojowej, soczewicy, ryŜu, kaszy gryczanej, itp. Mleko krowie
warto zastąpić mleczkiem sojowym lub owsianym a sery Ŝółte i twarogi serem z soi o nazwie
"Tofu". Produkty te moŜna nabyć w sklepach ze zdrową Ŝywnością lub przygotować samemu
korzystając z przepisów wegetariańskich.
Osoby powaŜnie chore, np. na raka, z oczywistych powodów, muszą nie tylko ograniczyć, ale
nawet całkowicie zrezygnować ze spoŜycia wszelkich pokarmów mięsnych, nabiałowych a takŜe
smaŜonych potraw. Spośród zaś pokarmów roślinnych, przez przynajmniej pół roku, powinny
jeść wyłącznie te, które w tym przypadku mają właściwości lecznicze: wszystkie świeŜe i surowe
warzywa (głównie: marchew, buraki, sałatę, pomidory, seler, czosnek, kapustę, brokuły i nać
pietruszki), wszystkie świeŜe owoce (szczególnie grejpfruty i pomarańcze), świeŜe przetwory z
soi, fasoli i soczewicy (pasty, gęste zupy z burakami i ziemniakami itp.), kaszę jaglaną i płatki
owsiane gotowane nie na mleku, ale tylko na wodzie oraz nasiona słonecznika, pestki dyni i
orzechy (laskowe włoskie lub migdały i nie więcej niŜ 5 do 10 dziennie).
W celu uzyskania lepszych wyników naleŜy przynajmniej na okres leczenia wykluczyć spoŜycie
wszelkich tłuszczów: smalcu, masła krowiego, margaryny i nawet roślinnych olejów a uŜywać
jedynie umiarkowanych ilości oliwy z oliwek tłoczonej na zimno (Extra Vergine). Jest to jedyny
zdrowy tłuszcz, powszechnie znany ze swych leczniczych właściwości. Nie wolno uŜywać go do
smaŜenia i nie dodawać do gorących potraw, ale do ciepłych np. ciepłej zupy, ziemniaków, kasz
a takŜe do surówek, past, chleba, itp. Do smaŜenia potraw moŜna uŜywać oleju z oliwek
tłoczonego na gorąco lub oleju z pestek winogron, poniewaŜ pod wpływem wysokiej temperatury
uwalnia on znacznie mniejsze ilości wolnych rodników tlenowych oraz innych szkodliwych
związków niŜ inne oleje. Sam zaś proces smaŜenia powinien odbywać się w jak najniŜszej
temperaturze. Jednak, jeśli osoba chora na raka pragnie zwiększyć prawdopodobieństwo
wyleczenia, to najlepszym rozwiązaniem jest całkowite unikanie wszelkich smaŜonych potraw,
przynajmniej przez kilka miesięcy. PoniewaŜ witamina E odgrywa znamienną rolę jako czynnik
chroniący nas przed rakiem, spoŜywanie nadmiernych ilości tłuszczów powodujących jej
niedobór, niewątpliwie zwiększa ryzyko zachorowania na raka.
Niezbędną koniecznością jest takŜe całkowita rezygnacja z wszelkich uŜywek takich jak: napoje
alkoholowe (włącznie z piwem i winem, które podobnie jak kaŜdy inny alkohol przyczyniają się
do raka jelita grubego), kawa z kofeiną i bez kofeiny (kawa bez kofeiny przyczynia się do
miaŜdŜycy i raka w nie mniejszym stopniu, co kawa z kofeiną), herbata, czekolada, cola, pepsicola, itp. Wszystkie w/w uŜywki mają właściwości rakotwórcze, osłabiają system obronny i
powodują niedobór witamin i minerałów.
Aby usprawnić proces leczenia naleŜy wystrzegać się spoŜywania: nadmiaru szkodliwych
konserwantów, octu, pieprzu, gałki muszkatołowej, chrzanu, musztardy, proszku do pieczenia,
cynamonu i nadmiaru soli. Zamiast rafinowanej soli moŜna spoŜywać sól nierafinowaną lub
morską.
Rafinowany cukier ograbia organizm człowieka ze składników odŜywczych i bardzo mocno
osłabia układ odpornościowy, hamując w ten sposób proces leczenia, naleŜy zaniechać jego
spoŜywania a zastąpić umiarkowanymi ilościami cukru brązowego, złocistego lub miodu.
Najzdrowszym jednak sposobem słodzenia potraw jest dodawanie do nich świeŜych i suszonych
owoców a szczególnie bananów, rodzynek czy moreli.
PoniewaŜ rafinowane produkty zboŜowe w ok. 90 % pozbawione są niezbędnych dla zdrowia
witamin i minerałów, niezwykle waŜne jest, aby zamiast przetworów z białej, pozbawionej
wartości mąki, spoŜywać produkty z mąki razowej. Miejsce białego pieczywa, łuskanego ryŜu
czy makaronów z rafinowanej mąki powinno zająć razowe pieczywo, ryŜ niełuskany oraz
makaron z mąki razowej.
W ciągu dnia naleŜy spoŜywać nie więcej niŜ 3 posiłki i zawsze o tej samej porze unikając
przejadania się. Kolacja powinna być lekkostrawna (najlepiej same owoce) i spoŜywana nie
później niŜ o godz. 18. Idealnym jednak rozwiązaniem, zarówno dla osób chorych jak i
zdrowych, jest spoŜywanie tylko dwóch posiłków dziennie, śniadania i obiadu z pominięciem
kolacji. Między posiłkami nie powinno się spoŜywać niczego, co zawiera kalorie a ograniczyć się
wyłącznie do picia wody lub niesłodzonej herbaty ziołowej. Na początku kaŜdego posiłku naleŜy
spoŜyć świeŜe owoce bądź świeŜe warzywa, a jeden lub dwa dni w tygodniu spoŜywać wyłącznie
owoce lub warzywa.
Popijanie posiłków jest niezdrowe, gdyŜ powoduje upośledzenie procesów trawiennych. Picie
wody lub ziół zaleca się nie później niŜ 30 min. przed jedzeniem lub nie wcześniej niŜ dwie
godz. po jedzeniu. W ciągu dnia naleŜy wypijać trzy razy po 2 lub 3 szklanki wody. Łącznie ok.
6 do 10 szklanek dziennie. Zapotrzebowanie organizmu na wodę jest szczególnie wysokie
podczas chorób, którym towarzyszy wysoka gorączka. W takiej sytuacji koniecznością jest picie
tak duŜej ilości wody, aby mocz był bezbarwny. Spowoduje to spadek niebezpiecznie wysokiej
temperatury a czasami moŜe ocalić nawet Ŝycie chorego.
ZASADY LECZENIA
CHORÓB NOWOTWOROWYCH
W przypadku chorób nowotworowych naleŜy zawsze stosować jednocześnie wszystkie „leki z
BoŜej apteki”: wodolecznictwo, zdrowa lecznicza dieta, ziołolecznictwo, właściwe nastawienie
psychiczne (wyzbycie się leku i pewność zbawienia, co moŜe mięć największy wpływ na system
obronny i powstrzymanie choroby) oraz wszystkie inne środki opisane w tym opracowaniu.
Aby leczenie mogło być skuteczne i przyniosło zadowalające rezultaty, koniecznie naleŜy
zastosować wszystkie następujące zalecenia:
Przez okres przynajmniej 3 miesięcy naleŜy całkowicie zrezygnować ze spoŜywania wszelkich
pokarmów mięsnych, nabiałowych, cukru, uŜywek (w tym kawy, herbaty i czekolady),
przetworów z białej maki i słodyczy. Jeść natomiast wszystkie świeŜe owoce i warzywa, rośliny
strączkowe, płatki owsiane, kasze lub płatki jaglane, trochę orzechów czy słonecznika.
Nigdy nie moŜna pozwolić sobie na przejadanie się, ale posiłki (nie częściej niŜ 3 razy dziennie)
powinny być skromne i składać się wyłącznie z pokarmów, które maja antyrakowe właściwości.
Spośród tych roślinnych pokarmów, najczęściej powinno się spoŜywać te, które maja szczególne
właściwości antyrakowe: buraki, marchew, czosnek, cebula, nać pietruszki, seler, kapusta,
brokuły, kalafior, pomidory, owoce cytrusowe, morele (świeŜe i suszone) i wszystkie pozostałe
owoce, soja (świeŜa gotowana), Tofu (ser z soi), fasola. Zamiast mleka krowiego moŜna
spoŜywać mleko sojowe lub owsiane, dostępne w sklepach ze zdrowa Ŝywnością.
Przynajmniej co drugi dzien. ok. 30-minutowa gorąca kąpiel całego ciała na zmianę z zimnym
nacieraniem. W 8 punkcie broszury sposoby na choroby zabieg ten jest dokładnie opisany i
koniecznie trzeba go stosować!!!
Codziennie zrobić sok z buraka, marchwi, 1 ząbka czosnku, natki pietruszki. Pić 3 x dziennie
po 2 szklanki na początku posiłków.
Jeśli chodzi o antyrakowe zioła, to w tym przypadku najlepiej jest stosować Koci Pazur
(najlepiej o duŜym stęŜeniu - 5000 mg w 1 kaps.) i Pau d'Arco. Najpierw ten pierwszy. Jeśli jest
o duŜym stęŜeniu (5000 mg) to wystarczy zaŜywać 3 razy dziennie po 1 kaps (bez zwiększania
dawki) ok. 30 min. przed jedzeniem popijając wodą. Po 2 miesiącach stosowania Kociego Pazura
naleŜy przez kolejne 2 miesiące zaŜywać Pau d'Arco, stopniowo zwiększając dawkę od 3 x
dziennie po 3 do 3 x dziennie po 5 – 7 kaps.
MIESZANKA ZIOŁOWA: skrzyp, nagietek, guz brzozy, chmiel, mniszek, kwiat bzu,
kozieradka, lukrecja, pokrzywa, lipa. Wszystkie zioła (po 50 gr. kaŜdy) dokładnie wymieszać
razem i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Codziennie rano, 3 duŜe łyŜki tej
mieszanki Ŝaląc się 4 szklankami wrzątku w termosie i w ciągu dnia pić z tego 3 razy dziennie po
1 szklance miedzy posiłkami (najlepiej ok. 2 godz. Po jedzeniu) (z dodatkiem 1 malej łyŜeczki
soku z cytryny dla lepszej przyswajalności związków krzemu) i po ok. 1/4 szklanki po jedzeniu.
Zioła te moŜna stosować jednocześnie z Pau d'Arco lub Kocim Pazurem, ale o innej porze dnia
(np. Koci Pazur - 3 razy dziennie 1 pol. godziny przed jedzeniem, a mieszankę ziołowa tez 3 razy
dziennie, ale 2 godziny po jedzeniu).
MELATONINA (najsilniejszy antyoksydant) – wyłącznie wieczorem – 1 dziennie (3 –
miligramowa): „Wiele dowodów przemawia za tym, iŜ Melatonina jest najsilniejszym spośród
znanych antyutleniaczy. Melatonina potrafi stymulować limfocyty NK (Natural Killer), które
niszczą komórki nowotworowe bądź zainfekowane przez wirusy. U męŜczyzn, którym podawano
Melatoninę co wieczór przez dwa miesiące, liczba limfocytów NK wzrosła ponad dwukrotnie”
(WIEDZA I śYCIE); „Ostatnie badania wykazały, Ŝe spoŜywanie melatoniny RANO stymuluje
wzrost GUZA NOWOTWOROWEGO, ale jeŜeli zaŜywamy ten hormon WIECZOREM, wzrost
guza moŜe zostać zahamowany” (Dr James Balch, ENCYKLOPEDIA ZDROWEGO śYWIENIA).
SPECIAL TWO (najlepszy preparat witaminowy): 3 x dziennie po 1-2 tabletki na początku
posiłków lub zamiast nich.
Glinka lecznicza „Huma” - Sproszkować całą glinkę (utrzeć na tarce) i przechowywać w
zakręcanym słoiku. ZaŜywać 3 razy dziennie po jednej małej łyŜeczce popijając 1 szklanką wody
lub według instrukcji na ulotce. Glinki raczej nie zaŜywać o tej samej porze co Pau d’Arco czy
zioła.
W przypadku raka skóry czy np. tarczycy naleŜy codziennie robić okłady z glinki.
OKŁADY Z GLINKI:
Odpowiednią ilość glinki zmieszać z gorącą wodą lub odwarem z Ŝywokostu, nagietka, huby, itp.
Gęste i ciepłe błoto połoŜyć bezpośrednio na chore miejsce na grubość ok. 2 cm. PołoŜyć na to
folię, aby zapobiec wyschnięciu gliny. Zawinąć bandaŜem lub innym materiałem. Wskazane jest
ogrzewanie okładu lampą. Okład zdjąć po upływie ok. 2 godzin. Zabieg naleŜy przeprowadzać
najlepiej 2 razy dziennie aŜ do wyleczenia, przy jednoczesnym wewnętrznym stosowaniu glinki.
W przypadku okładów na oczy naleŜy wcześniej na zamknięte powieki połoŜyć zwilŜony w
odwarze ze świetlika lub wodzie kawałek papieru toaletowego lub ligniny.
NAJWAśNIEJSZE ZIOŁOLEKI
KOCI PAZUR CAT' SCLAW (VILCACORA)
UNCARIA TOMENTOSA to roślina rosnąca w Peru. Odwary z wewnętrznej części jej kory
stosowane są przez tamtejszych Indian w leczeniu między innymi chorób nowotworowych. Od
1970 r. wiele amerykańskich i europejskich uniwersytetów zajmuje się badaniem leczniczych
właściwości tej rośliny. W 1988 roku na międzynarodowym kongresie medycyny tradycyjnej,
który odbył się w Limie, dyskutowano na temat antyrakowych właściwości tego zioła.
Peruwiański lekarz sprawozdawał tam o wyleczeniu 700 pacjentów z 14 róŜnych rodzajów raka
w latach 1984-1988. Inny lekarz, dr Davis w jednej ze swoich prac napisał, Ŝe zioło to potrafi
uporać się nawet z takimi zaburzeniami jelitowymi, które nie poddają się leczeniu przy uŜyciu
Ŝadnego innego środka. Do takiego wniosku doszedł on po przeprowadzeniu kuracji na 150
pacjentach. W lipcu 1989 r. Dr Klaus Keplinger otrzymał w Stanach Zjednoczonych patent na
wyizolowanie sześciu alkaloidów z Uncaria t. W swojej obszernej pracy napisał on, Ŝe aŜ 4
spośród tych 6 alkaloidów potrafią stymulować system immunologiczny. W testach
laboratoryjnych wszystkie 4 alkaloidy zwiększały zdolność białych ciałek krwi do unicestwiania
chorobotwórczych drobnoustrojów i szkodliwych związków. Badania prowadzonych pod
kierownictwem doktora Keplingera w austriackim laboratorium Immodal, dotyczył skuteczności
działania wyciągu z Uncaria t. przy jednoczesnym zastosowaniu leku o nazwie "AZT".
Kombinację taką stosuje są z powodzeniem w celu zahamowania wzrostu komórek raka oraz
powstrzymania rozwoju wirusa HIV. Lek ten pod nazwą "Krallendon" od 1988 r. podaje się
chorym i praktycznie u wszystkich pacjentów, u których nie pojawiły się jeszcze symptomy
AIDS udało się powstrzymać rozwój choroby. W przypadkach zaś, gdzie wystąpiły juŜ objawy
choroby osiągnięto trwałe ustąpienie klinicznych symptomów w ciągu jednego roku. Środek ten
okazał się teŜ skuteczny w usuwaniu ubocznych skutków leczenia raka, które są wynikiem
zastosowania AZT i napromieniowania. Oprócz wymienionych wcześniej alkaloidów oraz
innych związków, włoscy i peruwiańscy uczeni wyizolowali z tej rośliny wiele innych
komponentów, m.in. kilka polifenoli i trójterpenów oraz roślinne steroidy (fitosterole): betasitosterol, stigmasterol i campesterol. Obecność tych związków wyjaśnia antywirusowe,
przeciwzapalne, antyrakowe i antyoksydacyjne właściwości zioła. Natomiast badania
prowadzone w Europie wykazały, Ŝe Uncaria t. ma bardzo niski stopień toksyczności, nawet jeśli
zaŜywana jest w duŜych dawkach. Dr Schwontkowski twierdzi, Ŝe zioło to moŜe prowadzić do
remisji guza mózgu oraz wielu innych nowotworów i moŜe zredukować szkodliwy wpływ
chemioterapii i napromieniowania stosowanych w kuracji antyrakowej. Koci pazur wydaje się
być bezpieczny nawet, jeśli zaŜywany jest przez dzieci, poniewaŜ jak dotąd nie stwierdzono
jakichkolwiek jego toksycznych właściwości.
DAWKOWANIE: Zapobiegawczo: 3 razy dziennie po 1 kaps. najlepiej między posiłkami.
Leczniczo: 3 razy dziennie po 2-3 kaps. ok. 30 min. przed jedzeniem popijając 1 szklanką wody
lub herbaty ziołowej. W przypadku chorób nowotworowych oraz powaŜnych i zaawansowanych
stanach chorobowych naleŜy co tydzień zwiększać dawkowanie o 1 kaps, aŜ do np. 3 razy
dziennie po 7 kaps., o ile organizm chorego będzie dobrze znosił takie dawki. Koci pazur naleŜy
zaŜywać naprzemiennie z innymi ziołowymi środkami np. Pau d'Arco, co daje lepsze wyniki.
Kuracja moŜe a czasami nawet powinna trwać wiele miesięcy z 1-tygodniowymi przerwami co
kaŜdy miesiąc. Po zakończeniu 3-miesięcznej kuracji naleŜy przez taki sam okres stosować Pau
d'Arco i następnie o ile to konieczne znów powtórzyć całą kurację ponownie zaŜywając Koci
Pazur. Dzieciom poniŜej 12 roku Ŝycia podaje się dawki o połowę mniejsze.
PAU D'ARCO - IPE ROXO - SKARB INKÓW
Pau d'Arco to preparat ziołowy pochodzący z wewnętrznej kory długowiecznego drzewa
rosnącego w dorzeczu amazonki. Środek ten znany jest na świecie ze swoich właściwości
antyrakowych. MoŜna stosować go we wszystkich chorobach nowotworowych, ale szczególnie
wskazany jest w przypadku raka krwii, raka jelita grubego, płuc i prostaty. Pau d'Arko nawet
przy długim stosowaniu nie powoduje Ŝadnych szkodliwych skutków ubocznych. Wiele
ciekawych informacji opublikował na temat tego zioła Prof. Dr Walter Accorsi: "Z moich
doświadczeń z Pau d'Arco wynika, Ŝe środek ten eliminuje ból towarzyszący chorym na raka i
zwiększa liczbę erytrocytów. W Pau d'Arco stwierdzono wiele związków o silnym działaniu
antybakteryjnym, przeciwwirusowym, antyrakowym oraz przeciwgrzybiczym. Posiada ono teŜ
właściwości ogólnie wzmacniające organizm oraz system odpornościowy. Zawiera wiele
pierwiastków śladowych, które ładują elektrycznie komórki ludzkiego organizmu poprzez
oddziaływanie promieniami alfa. Pau d'Arco zawiera równieŜ pewną ilość przypominającego
naftochoniny ksylidonu, betalapachon oraz odwodniony lapachon z najbardziej zmiennym
lapacholem". Znane są częste przypadki wyleczeń z białaczki w wyniku stosowania Pau d'Arco.
U jednego z chorych na raka krwi pacjentów, u którego w jednym milimetrze sześciennym krwi
stwierdzono aŜ 240000 leukocytów, stosowanie Pau d'Arco zaowocowało gwałtownym spadkiem
liczby leukocytów do 20000, co uwaŜa się za stan normalny. Dnia 6 listopada 1967 roku w
argentyńskim dzienniku "La Razon" opisano przypadek chorego na białaczkę chłopca, który
został wyleczony z tej choroby w wyniku kuracji ekstraktem Pau d'Arco zaleconej przez doktora
Meyera.
DAWKOWANIE: Zapobiegawczo: 3 razy dziennie po 1 kaps. najlepiej między posiłkami.
Leczniczo: 3 razy dziennie po 2 - 3 kaps. ok. 30 min. przed jedzeniem popijając 1 szklanką wody
lub herbaty ziołowej. W przypadku chorób nowotworowych oraz powaŜnych i zaawansowanych
stanach chorobowych naleŜy co tydzień zwiększać dawkowanie o 1 kaps. aŜ do np. 3 razy
dziennie po 7 kaps., o ile organizm chorego będzie dobrze znosił takie dawki. Pau d'Arco naleŜy
zaŜywać naprzemiennie z innymi ziołowymi środkami np. Kocim Pazurem, co daje lepsze
wyniki. Kuracja moŜe a czasami nawet powinna trwać wiele miesięcy z 1-tygodniowymi
przerwami co kaŜdy miesiąc. Po zakończeniu 3-miesięcznej kuracji naleŜy przez taki sam okres
stosować Koci Pazur i następnie o ile to konieczne znów powtórzyć całą kurację ponownie
zaŜywając Pau d'Arco. Ekstrakt (krople. (3 x dziennie 15 do 20 kropli między posiłkami z 1 szk.
wody lub ww. ziół). Dzieciom poniŜej 12 roku Ŝycia podaje się dawki o połowę mniejsze.
SPECIAL TWO
Jedyny w swoim rodzaju, opracowany przez wybitnych specjalistów, kompletny zestaw
wszystkich niezbędnych witamin, minerałów i mikroelementów, posiadających najlepiej
przyswajalną (chelatową) postać. Zawiera bardzo duŜą ilość antyoksydantów, które skutecznie
niwelują rakotwórczy wpływ wolnych rodników tlenowych, uznawanych za główną przyczynę
szybkiego wzrostu zachorowań na choroby nowotworowe. Preparat ten zawiera całą gamę
naturalnych składników podnoszących skuteczność i aktywność systemu obronnego, od którego
w największej mierze zaleŜy to, czy organizm zdoła pokonać raka. Niezwykle istotny dodatek
tego wszechstronnego preparatu stanowią znane ze swoich wzmacniających i leczniczych
właściwości najlepsze naturalne składniki pochodzenia roślinnego takie jak: Ŝeń-szeń
syberyjski, mleczko pszczele, spirulina, kelp (glon morski), koncentrat z soku z lucerny (alfalfy),
pyłek pszczeli, naturalne enzymy owocu papaja, echinacea (suchy wyciąg z jeŜówki),
bioflawonoidy z owoców cytrusowych, chlorofil (“krew roślin”), chlorella, kiełki z jęczmienia,
pektyny z jabłek, aminokwasy (17), płatki róŜy, naturalne enzymy: lipaza i amylaza, błonnik
roślinny, łuska nasion babki płesznika oraz: beta-karoten, tiamina (wit.B1), ryboflawina
(wit.B2), niacyna (wit.B3), kwas pantotenowy (wit.B5), pirydoksyna (wit.B6), kobalamina
(wit.B12), biotyna (wit.H), kwas foliowy, wit.C, wit.D (kalcyferol), wit.E, wit.K (naturalna),
wapń, magnez, cynk, Ŝelazo, miedź, potas, mangan, selen, chrom, molbiden, bor, wanad, cholina,
inozytol, PABA, rutyna itp.
Sławomir Gromadzki
[email protected]
UWAGA!
Informacje o wymienionych w opracowaniu ziołolekach oraz sposób ich zaŜywania znajdują się
w dziale ARTYKUŁY w temacie ZIOLOŁEKI.
Środki te moŜna nabyć w niektórych sklepach zielarskich bądź zamówić za pobraniem
pocztowym (płatne przy odbiorze) w sklepie zielarsko-medycznym "Leki z BoŜej Apteki"
(Szczecin):
EMAIL: [email protected]
TEL:
091 433 85 38
Aby leczenie opisanej tutaj dolegliwości było kompletne naleŜy koniecznie dodatkowo
przeczytać treść wszystkich opracowań na temat zdrowia (znajdujących się w dziale
ARTYKUŁY) a przynajmniej artykuł pt. ZASADY ZDROWIA, gdyŜ realizując podane tam
zalecenia oraz odŜywiając się wyłącznie według zawartych tam przepisów kulinarnych z czasem
usunięta zostanie prawdziwa przyczyna dolegliwości a nie jedynie jej objawy.
Nie mniej istotne jest uwaŜne wysłuchanie znajdujących się równieŜ na tej stronie cyklu
wszystkich wykładów (audio) na temat zdrowia, gdyŜ w wyniku ich wysłuchania oraz
zastosowania podanych podczas tych prelekcji zaleceń wiele osób uwolniło się od roŜnych często opornych na wcześniejsze próby leczenia - dolegliwości. Zachęcam do uwaŜnego
wysłuchania wszystkich tych wykładów bez względu na temat, gdyŜ w kaŜdym z nich znajduje
się wiele cennych informacji dotyczących zdrowia.
Niezwykle waŜne jest codziennie powierzanie swojego Ŝycia i zdrowia Bogu, który jest w stanie
dokonać o wiele więcej niŜ jakiekolwiek kuracje. Szczegóły na ten temat wyjaśnia we wspaniały
sposób ksiąŜeczka Droga do Chrystusa, którą gorąco polecam, i którą moŜna znaleźć pod niŜej
podanym adresem internetowym:
http://nadzieja.pl/ksiazki/droga/01_bezwarunkowa_milosc.html
Serdecznie zachęcam do uwaŜnej lektury tej ksiąŜki, gdyŜ właściwe zrozumienie i akceptacja
przedstawionych tam prawd doprowadzi do nowonarodzenia, a tym samym do uzyskania
odpowiedniej motywacji oraz sił niezbędnych do przeprowadzenia radykalnych zmian w stylu
Ŝycia, co jest podstawą, bez której nie ma mowy o trwałym uwolnieniu się od chorób.
Serdecznie zachęcam takŜe do zapoznania się z lekturą ksiąŜki Wielki Bój, po przeczytaniu
której w moim Ŝyciu doszło do nowonarodzenia i przemian, których wcześniej o własnych silach
nie byłem w stanie osiągnąć:
http://www.czasdecyzji.pl/viewpage.php?page_id=7
PRZEPISY KULINARNE
DLA CHORYCH NA RAKA
Aby móc realizować poniŜsze przepisy warto zaopatrzyć się w blender (mikser). Niezbędne
produkty, takie jak: mąka razowa, brązowy ryŜ, karob, Tofu, fruktoza, mleko sojowe, proteina
sojowa, otręby z owsa, kasza jaglana, cieciorka, olej z oliwek tłoczony na zimno, makaron
razowy oraz inne produkty, dostępne są w sklepach ze zdrową Ŝywnością. Do smaŜenia naleŜy
uŜywać wyłącznie oleju z oliwek tłoczonego na gorąco (zwykłego) lub oleju z pestek winogron i
smaŜyć na jak najmniejszym ogniu.
UWAGA!
Wszystkie podane niŜej przepisy kulinarne w całości mogą być stosowane raczej w łagodnych
postaciach guzów nowotworowych, gdzie zagroŜenie utraty Ŝycia jest znacznie mniejsze. W
sytuacji natomiast, gdy choroba jest bardziej zaawansowana, wskazana jest bardzo ścisła i
radykalna dieta składająca się wyłącznie z nieprzetworzonych i w miarę moŜliwości świeŜych
pokarmów pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem surowych owoców i
warzyw. Dobrze byłoby zatem, aby spośród podanych niŜej potraw, przez przynajmniej trzy
pierwsze miesiące kuracji unikać takŜe pokarmów smaŜonych, potraw z proteiny sojowej
(wskazane są natomiast przygotowane w domu dania z soi), nadmiernych ilości produktów
mącznych, oleju i cukru.
OWSIANKA
Płatki owsiane zwykłe lub "Górskie" gotować ok. 15-30 minut na wodzie, tak, aby po
ugotowaniu uzyskać gęstą papkę. Zaraz po zestawieniu z ognia dodać kilka łyŜek otrąb z owsa,
rodzynki i plasterki banana. Danie to warto uzupełnić, dodając do ciepłej owsianki kilku łyŜek
mleka sojowego w proszku, rozdrobnione orzechy lub nasiona słonecznika, utarte albo drobno
pokrojone jabłko.
CHLEB PSZENNO-OWSIANY
2 szkl. mąki pszennej razowej, 2 szkl. zmielonych w młynku płatków owsianych, 1 łyŜka soli,
pół szklanki oleju, 3 szkl. gorącej wody. Wszystkie składniki wymieszać w duŜej misce.
Następnie dodać 2 szklanki zimnej wody i dokładnie wymieszać. Ok. 150 g droŜdŜy rozpuścić w
1/2 szklanki ciepłej wody, pozostawić na ok. 15 minut, dodać do pozostałych składników i
mieszać tak długo aŜ pojawią się trudności w mieszaniu. Następnie ugniatać ciasto na czystym
stole posypując mąką. Po wyrobieniu umieścić ciasto w posmarowanym olejem garnku i
pozostawić w ciepłym miejscu czekając aŜ wyrośnie. Po wyrośnięciu ponownie ugniatać ciasto
na stole. Uformować małe bochenki i umieścić w wysmarowanej olejem foremce do połowy jej
wysokości. Zaczekać aŜ ciasto wyrośnie i zajęło całą powierzchnię foremki. Piec w temperaturze
ok. 200°C przez godzinę.
DANIE Z KASZY JAGLANEJ I KUKURYDZIANEJ
Odpowiednią ilość kaszy jaglanej gotować na wodzie ok. 40 min. Dodać równą ilość kaszy
kukurydzianej i gotować następne 20 min. często mieszając, tak, aby po ugotowaniu uzyskać
gęstą papkę. Po zestawieniu z ognia, uzupełnić danie rodzynkami, otrębami z owsa, utartym
jabłkiem, mlekiem sojowym w proszku, itp. Po ugotowaniu kaszy jaglanej i kukurydzianej
moŜna je zmiksować razem z pozostałymi składnikami i spoŜywać jako budyń.
DANIE Z RYśU LUB RAZOWEGO MAKARONU
Nie rafinowany (brązowy) ryŜ lub makaron razowy ugotować i odcedzić wodę. Podawać z
polewą ze zmiksowanych świeŜych lub mroŜonych truskawek zmieszanych z mlekiem sojowym
w proszku i fruktozą.
MLEKO OWSIANE
1 szkl. płatków owsianych, pół szkl. wiórek kokosowych, 2 szkl. wody, pół łyŜeczki soli.
Wszystkie składniki gotować przez 15 minut i ostudzone dokładnie zmiksować. Dodać 2 szklanki
przegotowanej chłodnej wody i ponownie krótko zmiksować. Przecedzić i przechowywać w
lodówce. Pozostałość po mleku moŜna wykorzystać jako dodatek do kotletów, płatków
śniadaniowych lub ciast.
MLEKO SOJOWE
Pół szkl. ziarna soi zalać dwiema szklankami zimnej wody i pozostawić na noc. Następnego dnia
zmiksować soję wraz z wodą w blenderze. Przecedzić przez gazę. Pozostałość ponownie zalać
dwiema szklankami wody, zmiksować i przecedzić. Uzyskane mleko gotować przez ok. 1 minutę
i po ostudzeniu dodać pół łyŜeczki soli. Przechowywać w lodówce.
UWAGA: Mleko owsiane i sojowe (najlepiej w proszku) powszechnie dostępne juŜ jest w
sklepach ze zdrową Ŝywnością i niektórych sklepach spoŜywczych.
MASŁO ORZECHOWE
Pół szkl. orzechów laskowych, pół szkl. Migdałów (o. ziemne w tym przypadku raczej nie są
wskazane). Zmielić w młynku do kawy lub przepuścić przez maszynkę. Dodać pół łyŜeczki soli i
oleju z oliwek lub pestek winogron, tak, aby masło przybrało konsystencję gęstej masy.
Przechowywać w lodówce. SpoŜywać razem z razowym pieczywem, plasterkami banana,
wiórkami kokosowymi lub dŜemem dla diabetyków. Kanapkę moŜna posypać otrębami z owsa.
UWAGA: OSOBY CHORE NA RAKA PRZEZ CAŁY OKRES KURACJI NIE POWINNY
SPOśYWAĆ MASŁA ORZECHOWEGO KUPOWANEGO W SKLEPIE, ALE W
UMIARKOWANYCH ILOŚCIACH I SPORADYCZNIE MOGĄ SPOśYWAĆ MASŁO Z
ORZECHÓW WŁASNEGO WYROBU.
LODY SOJOWE Z OWOCAMI
Zamrozić mleczko sojowe i zmiksować w blenderze z mroŜonymi truskawkami i zamroŜonym
bananem albo innymi mroŜonymi owocami. Podawać z orzechami lub wiórkami kokosowymi.
Inny przepis na lody polega na tym, Ŝe najpierw naleŜy zmiksować mleczko sojowe w proszku ze
świeŜymi owocami a potem umieszcza w lodówce w celu zamroŜenia. Jeśli lody okaŜą się za
mało słodkie moŜna dodać nieco fruktozy.
KULKI Z PŁATKÓW OWSIANYCH
3 szkl. upraŜonych na patelni płatków owsianych, 7 łyŜek miodu (diabetycy - 5 łyŜek fruktozy), 2
łyŜki karobu (dostępny w sklepach ze zdrową Ŝywnością), pół szkl. rozpuszczonej margaryny, 1
łyŜeczka soli, 1 szkl. pokruszonych orzechów włoskich, pół szkl. rodzynek, 1 szkl. mleka
sojowego (5 duŜych łyŜek mleczka sojowego w proszku rozpuścić w 1szkl. ciepłej,
przegotowanej wody i wymieszać). Wszystkie składniki dokładnie wymieszać w razie potrzeby
dolewając przegotowanej wody. Formować kulki i obficie obsypać je wiórkami kokosowymi.
PASTA Z PSZENICY
1 szkl. pszenicy zalać wodą i moczyć przez noc. Następnego dnia gotować ok. 2 godziny (aŜ
zacznie pękać). Po odcedzeniu wody pszenicę przepuścić przez maszynkę. Następnie dodać 2
łyŜki przecieru pomidorowego, trochę przegotowanej wody (jeśli pasta jest za sucha), 4 drobno
pokrojone ząbki czosnku i 3 łyŜki masła roślinnego, sól i nać pietruszki. Wszystko dokładnie
wymieszać. Z pasty tej moŜna teŜ formować kotlety i smaŜyć na małym ogniu.
PASTA Z SOI, FASOLI LUB SOCZEWICY
Szklankę soi lub fasoli zalać wodą i moczyć przez noc. Następnego dnia gotować ok. 2 godziny
(soczewicę ok. 30 minut) i odcedzić wodę. Udusić na patelni 3 szkl. pokrojonej cebuli i 5 ząbków
czosnku. Wszystkie składniki przepuścić przez maszynkę i wymieszać razem dodając olej, sól i
majeranek. Z pasty tej, po uprzednim dodaniu moczonych ok. 10 minut we wrzątku płatków
owsianych, moŜna teŜ formować kotlety i smaŜyć na małym ogniu.
BIGOS WEGETARIAŃSKI
Pół szklanki proteiny sojowej w kostkach gotować ok. 20 minut, po czym odcedzić wodę. 1 małą
główkę poszatkowanej kapusty gotować aŜ będzie miękka. Udusić na patelni 1 duŜą drobno
pokrojoną cebulę dodając mąki dla zagęszczenia. Wszystkie składniki wymieszać razem w
garnku i dodać olej, sól oraz przyprawy.
MAJONEZ (ŚMIETANA) Z SOI, RYśU, MAKARONU LUB ZIEMNIAKA
Zmiksować 1 szkl. ugotowanej soi (zamiast soi moŜe być: 1 szkl. ugotowanego ryŜu lub 1
szklankę ugotowanego makaronu albo 1 duŜy ugotowany ziemniak) z 1/4 szklanki oleju, 1
ząbkiem czosnku, 1 łyŜeczką soku z cytryny i solą. W czasie miksowania składników, olej
dolewać powoli aŜ do zniknięcia "dziury" powstałej w wyniku miksowania. W razie potrzeby
dodać trochę mleka sojowego lub przegotowanej wody. Przechowywać w lodówce nie dłuŜej niŜ
tydzień.
Aby uzyskać odpowiednik ŚMIETANY, naleŜy do majonezu z soi lub do majonezu z Tofu dodać
ok. 3 łyŜki soku z cytryny i powoli wymieszać. Inny przepis na śmietanę z soi polega na tym, Ŝe
1 szkl. moczonej przez noc soi trzeba gotować przez pół godziny, odcedzić wodę i przez ok. 5
minut miksować gorącą soję z 3/4 szkl. wody, 1 małym ząbkiem czosnku, 3 łyŜkami soku z
cytryny i 1 łyŜeczką soli. Podawać jako dodatek do sałaty, pomidorów, ogórków, ziemniaków,
zup, koktajli owocowych itp.
KOTLET Z KASZY GRYCZANEJ
1 szkl. płatków owsianych zwykłych lub "Górskich" zalać wrzątkiem, odstawić na ok. 15 minut,
po czym zmieszać z 1 szkl. ugotowanej kaszy gryczanej, 1 duŜą pokrojoną drobno i uduszoną
cebulą, 3 ząbkami czosnku, przyprawami i solą. Formować kotlety i smaŜyć na małym ogniu.
FASOLKA PO BRETOŃSKU
Fasolę moczyć przez noc, gotować ok. 2 godziny, po czym odcedzić wodę. Udusić na patelni 2
duŜe cebule i dodać ugotowaną fasolę, przecier lub koncentrat pomidorowy, czosnek, majeranek,
sól i olej. Dla zagęszczenia dodać mąki pszennej razowej (ok. 3-4 łyŜki). Dusić wszystkie
składniki razem ok. 10 minut cały czas mieszając. W razie potrzeby dodać wody. Podawać z
razowym pieczywem lub ziemniakami.
TOFU DUSZONE Z CEBULĄ
Udusić 2 szklanki pokrojonej cebuli, 3 ząbkami czosnku, 1 szklankę Tofu (sera z soi) i jedną
szklanką pokrojonych pieczarek. Dodać 1 łyŜeczkę kurkumy, sól, olej z oliwek i nać pietruszki.
SpoŜywać z chlebem razowym i dodatkiem majonezu z ziemniaka lub Tofu.
ZUPA CEBULOWA Z ZIEMNIAKAMI
4 szkl. pokrojonej w plasterki cebuli, 5 ząbków drobno pokrojonego czosnku, 1 szklanka
posiekanej słodkiej papryki udusić w małej ilości oleju i wody. Dodać 2 szkl. pokrojonych
ziemniaków, 2 pokrojone pomidory, 2 litry wody i gotować całość przez 30 minut. Przed
spoŜyciem dodać natkę pietruszki lub koperek.
KOTLETY Z CEBULI
3 szkl. drobno pokrojonej i uduszonej cebuli, 1 szkl. ugotowanego brązowego ryŜu, 1 szkl.
moczonych we wrzątku 15 minut płatków owsianych zwykłych lub "Górskich", 1 łyŜeczka
majeranku, 1 łyŜeczka soli. Wszystkie składniki połączyć razem, formować kotlety, panierować
w słoneczniku, sezamie lub nasionach lnu i smaŜyć na małym ogniu lub upiec w piekarniku.
PASTA ZE SŁONECZNIKA
1 szkl. nasion słonecznika upraŜyć na patelni i zmielić w młynku lub przepuścić przez maszynkę.
Do zmielonego słonecznika dodać olej, trochę Vegety, Bulionu Wegetariańskiego lub soli i w
razie potrzeby przegotowanej wody. SpoŜywać z razowym pieczywem, plasterkami ogórka lub
pomidora.
SOS Z CIECIORKI I CEBULI
1 szkl. pokrojonej cebuli, 3 ząbki czosnku i kilka łyŜek mąki razowej pszennej udusić na patelni
w małej ilości wody. Zmieszać z 1 szkl. ugotowanej
sojowego lub przegotowanej wody, 1 łyŜeczką soli,
Vegety, 5 łyŜkami oliwy z oliwek i połową szkl.
migdałów. Wszystko razem zmiksować w blenderze
pietruszki lub koperkiem.
cieciorki lub grochu, 1 szklanką mleka
1 łyŜką Bulionu Wegetariańskiego lub
pokruszonych orzechów włoskich lub
i podawać do drugiego dania z natką
PASTA Z DROśDśY
Trzy duŜe, drobno pokrojone cebule smaŜyć na oleju z jedną duŜą, czubatą łyŜką majeranku. Po
kilku minutach dodać do tego pół szklanki wody, jedną kostkę świeŜych droŜdŜy, cztery czubate
łyŜki płatków owsianych "Górskich", sól oraz dwa drobno pokrojone lub wyciśnięte ząbki
czosnku. MoŜna teŜ dodać pół paczki mroŜonki warzywnej. Wszystkie składniki naleŜy dusić,
stale mieszając ok. 20 minut. W razie potrzeby dodać wody. Po ostudzeniu do pasty moŜna dodać
oliwy z oliwek.
KOTLETY Z SELERA
Pokroić seler w cienkie plasterki i gotować je ok. 5-10 minut, tak Ŝeby były miękkie. Zmieszać
razem 5 łyŜek mąki sojowej, 1 łyŜeczkę soli, pół łyŜeczki oregano lub majeranku, 2 łyŜki oleju i
ok. pół szkl. wody. Panierować w tej miksturze plastry selera, obtoczyć w bułce tartej i smaŜyć
na małym ogniu. Podawać z surówką oraz ziemniakami w mundurkach lub kaszą gryczaną.
GOŁĄBKI Z RYśU I PIECZAREK
10 zielonych liści kapusty zalać wrzątkiem i gotować ok. 5 minut. 1 szklankę pokrojonych
pieczarek, pół szklanki drobno pokrojonej słodkiej papryki i 1 szkl. drobno pokrojonej cebuli
udusić w małej ilości oleju i wody. 2 szklanki ugotowanego brązowego ryŜu, 1 łyŜeczka soli, 2
łyŜki sosu sojowego, pół szkl. pokruszonych orzechów włoskich. Wszystko oprócz liści kapusty
wymieszać razem i napełnić tym nadzieniem kaŜdy liść kapusty, tak, aby moŜna było je
swobodnie zwinąć. Umieścić gołąbki w rondlu, polać 2 szkl. sosu pomidorowego (przepis
poniŜej), przykryć i piec ok. 30 minut.
śUREK
Do litrowego słoika wsypać ok. pół kilograma razowej Ŝytniej mąki (do połowy objętości
słoika), dodać 3 pokrojone ząbki czosnku, zalać wodą i dobrze wymieszać. Przykryć słoik gazą i
odstawić do ciepłego miejsca mieszając kilka razy dziennie. Po kilku dniach Ŝurek jest gotowy do
spoŜycia.
GULASZ Z PROTEINY SOJOWEJ
Odpowiednią ilość kostki z proteiny sojowej gotować ok. 30 minut w wodzie z dodatkiem 1
łyŜki Bulionu Wegetariańskiego lub Vegety. Odcedzić wodę i dusić ugotowaną proteinę z
gotowym sosem pieczarkowym lub pomidorowym ok. 5 minut. Podawać z ziemniakami lub
kaszą.
PRZEPIS NA KIEŁKOWANIE NASION
Nasiona zalać letnią wodą i odstawić na 24 godziny. Po upływie tego czasu odlać wodę a
nasiona opłukać i odcedzić. UłoŜyć je równomiernie na duŜej tacy lub blasze z piekarnika na
ligninie albo cienkim zwilŜonym wodą bawełnianym lub lnianym ręczniku. Przykryć nasiona
materiałem nie przepuszczającym światła, ale nie tamującym dopływu powietrza i pozostawić w
ciepłym, wilgotnym miejscu. Kilka razy dziennie zwilŜać gazę lub ręcznik, tak, aby nasiona stale
były wilgotne, ale nie mokre. Czas kiełkowania wynosi od 3 do 5 dni. Kiedy ukaŜą się małe
kiełki naleŜy wystawić je na wpływ światła, nadal pamiętając o ich zwilŜaniu. Kiedy kiełki
osiągną poŜądaną długość moŜna je spoŜywać jako surówkę do obiadu lub na kanapki.
Największą witaminową wartość mają kiełki o długości ok.1,5 cm. Najbardziej wartościowe są
kiełki z nasion lucerny (Alfalfy), rzodkiewki, rzeŜuchy, słonecznika, soi i pszenicy.
GOFRY OWSIANE
2 szklanki wody, 2 szkl. płatków owsianych zwykłych lub "Górskich", 1 szkl. pokrojonych
jabłek, 2 łyŜki otrąb owsianych, 1 łyŜeczka soli. Wszystkie składniki zmiksować razem. Piec w
gofrownicy posypując nasionami lnu, słonecznika lub sezamu.
CHLEB "WSPANIAŁY"
SKŁADNIKI NA ZACZYN: 6 dkg droŜdŜy, 3 szkl. ciepłej wody, 1 duŜa łyŜka mąki.
POZOSTAŁE SKŁADNIKI: 6 szkl. mąki Graham lub pszennej razowej, 3 szkl. ciepłej wody,
300 g owsianych otrąb, 2 duŜe łyŜki nasion lnu, 4 duŜe łyŜki słonecznika, 4 duŜe łyŜki orzechów
włoskich lub laskowych, 1 duŜa łyŜka soli, 1 łyŜka oleju z oliwek, olej do smarowania foremek.
Zaczyn wymieszać i odstawić do wyrośnięcia. Mąkę przesiać, dodać otręby oraz wyrośnięty
zaczyn i wszystko razem wymieszać. W szklance wody rozpuścić sól i dodać łyŜkę oleju z
oliwek i połączyć z ciastem oraz pozostałą ilością ciepłej wody. Dodać nasiona orzechy i pestki i
całość dokładnie wymieszać. Uformować dwa lub trzy bochenki i umieścić w foremkach
wysmarowanych olejem i posypanych otrębami. Pozostawić chleb w foremkach do wyrośnięcia
(ok. 30 - 60 min.). Piec w piekarniku do zarumienienia ok. 60 min.
BIBLIJNA TAJEMNICA ZDROWIA
Polska jest krajem niemal w 100% chrześcijańskim i aŜ 98% naszego społeczeństwa deklaruje się
jako ludzie wierzący. Jest więc czymś oczywistym i zrozumiałym, Ŝe jako ludzie wyznający
wiarę w Boga powinniśmy takŜe zwrócić uwagę na to, czego On sam moŜe dokonać w celu
naszego uzdrowienia, tym bardziej, Ŝe jest On doskonałym Lekarzem i miłuje nas „wieczną
miłością” (Jer.31:3). PodróŜując po całym kraju i prowadząc prelekcje na temat zdrowia, często
mam moŜliwość rozmawiać z wieloma chorymi ludźmi i zachęcać ich do tego, by stosując te
proponowane przeze mnie naturalne środki lecznicze, które pochodzą od Stwórcy, gorliwie i
wytrwale prosili Go o błogosławieństwo i uwolnienie od chorób. Słowo BoŜe zachęca nas nawet,
abyśmy prosili równieŜ inne wierzące osoby o modlitwy w intencji naszego uzdrowienia:
„Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim,
namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan
go podźwignie; jeŜeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone” (Jak. 5:14-15).
Wypowiedź ta jednoznacznie świadczy o tym, Ŝe szczerze wierzącym ludziom dany został
wspaniały i bezcenny przywilej modlitwy o uzdrowienie. Dodatkową zachętą powinien być dla
nas fakt, Ŝe Ten, do którego kierujemy nasze prośby jest „miłością” (1Jan. 4:8), miłuje nas
bezinteresownie i bezwarunkowo, oraz Ŝe umiłował nas zanim jeszcze nawróciliśmy się do
Niego (Rzym. 5: 8-10). Pomimo tego jednak, jeśli pragniemy, aby On sam chronił nas przed
zgubnym wpływem chorób, i jeŜeli oczekujemy błogosławieństwa aprobowanych przez Niego
zabiegów, przy pomocy których staramy się pomóc organizmowi w odzyskaniu zdrowia, to
powinniśmy ze swej strony spełnić pewne oczywiste i postawione nam przez Niego warunki.
Naszym obowiązkiem jest np. zerwanie z tym wszystkim, co wcześniej mogło spowodować
utratę zdrowia (uŜywki, niezdrowa dieta, niemoralne Ŝycie itp.) oraz szczere wyznanie tego przed
Bogiem w osobistej modlitwie. Obdarzając nas swoimi błogosławieństwami i miłością, Bóg
pragnie teŜ, abyśmy sami okazywali bliźnim niesamolubną miłość, a takŜe troszczyli się o innych
będących w potrzebie, w tym takŜe chorych ludzi: „Jeśli podzielisz twój chleb z głodnym i
biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od
swojego współbrata się nie odwrócisz, wtedy... twoje uzdrowienie rychło nastąpi” (Izaj. 58:7-8).
Innym, bardzo waŜnym i takŜe znajdującym się w Słowie BoŜym warunkiem, jaki powinniśmy
spełnić, aby Bóg mógł zrealizować obietnicę uzdrowienia, jest okazywanie posłuszeństwa Jego
woli, która została jasno wyraŜona w Dziesięciu Przykazaniach: "I rzekł: JeŜeli pilnie słuchać
będziesz głosu Pana, Boga twego (...) i jeŜeli zwaŜać będziesz na przykazania jego, to Ŝadną
chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz" (2 MojŜ.
15,26); "Za to zaś, Ŝe będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich... Pan oddali od ciebie
wszelką chorobę" (5Moj. 7:12-15); "Twoje serce niech przestrzega przykazań, Bo one przedłuŜą
ci lata Ŝycia oraz zapewnią ci pokój... Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na
własnym rozumie! Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie
twoje ścieŜki! Nie uwaŜaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! To wyjdzie na
zdrowie twojemu ciału i odświeŜy twoje kości" (Przyp. 3:1-2,5-8).
Z powyŜszych cytatów wynika, Ŝe nieodzownym warunkiem spełnienia tych wspaniałych
obietnic, gwarantujących zdrowie, pokój i pomyślność jest takŜe właściwy stosunek do świętych
BoŜych Przykazań - tych samych, które zapisane zostały na kartach Pisma Świętego, i o których
sam Syn BoŜy powiedział, ze stanowią niezmienny wyraz BoŜej woli względem nas: "Nie
sądźcie, Ŝe przyszedłem zmienić Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem zmienić, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna
kreska nie zmieni się w Prawie, aŜ się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych
przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie
niebieskim" (Ew. Mateusza 5,17-19).
DEKALOG BIBLIJNY W KATOLICKIM PRZEKŁADZIE KS. JAKUBA WUJKA, II KS.
MOJś. (WYJŚCIA), ROZDZ. 20:
I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani Ŝadnej podobizny tego, co na ziemi...Nie będziesz się im
kłaniał ani słuŜył...
III. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego nadaremno; bo nie
niewinnego tego, by wziął imię Pana, Boga swego nadaremno.
będzie miał Pan za
IV. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał
wszystkie roboty twoje, ale dnia siódmego jest sabat Pana, Boga twego: nie będziesz wykonywał
weń Ŝadnej roboty... Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię... a odpoczął dnia
siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dzień siódmy i poświęcił go.
V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo Ŝył na ziemi, którą Pan, twój Bóg, da tobie.
VI. Nie będziesz zabijał.
VII. Nie będziesz cudzołoŜył.
VIII. Nie będziesz kradzieŜy czynił.
I
X. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
X. Nie będziesz poŜądał domu bliźniego swego, ani będziesz pragnął Ŝony jego, ani sługi, ani
słuŜebnicy, ani wołu, ani osła, ani Ŝadnej rzeczy, która jego jest.
- CZY CHRYSTUS PRZYSZEDŁ, ABY ZMIENIĆ BOśE PRAWO?
„Nie sądźcie, Ŝe przyszedłem zmienić Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem zmienić, ale
wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aŜ się wszystko spełni. Ktokolwiek więc
zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie
najmniejszy w królestwie niebieskim”. (Ew. Mateusza 5,17-19)
- CZY PISMO ŚWIĘTE DOPUSZCZA MOśLIWOŚĆ ZMIANY BOśYCH PRZYKAZAŃ?
„Wszystkie przykazania Jego są trwałe, ustalone na wieki, na zawsze”. (Psalm 111,7-8)
- JAKIE KONSEKWENCJE POCIĄGA ZA SOBĄ ZMIANA LUB ŁAMANIE CHOĆBY
JEDNEGO Z BOśYCH PRZYKAZAŃ ?
„Choćby ktoś przestrzegał całe Prawo, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za
wszystkie. Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóŜ, powiedział teŜ: Nie zabijaj. JeŜeli więc
nie popełniasz cudzołóstwa, dopuszczasz się jednak zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa.”
(List św. Jakuba 2,10-11)
- CZY PISMO ŚWIĘTE PRZEPOWIEDZIAŁO PRÓBĘ ZMIANY BOśYCH PRZYKAZAŃ?
„Będzie wypowiadał słowa przeciw NajwyŜszemu i wytracał świętych NajwyŜszego, będzie
zamierzał zmienić czasy i Prawo”. (Księga Daniela 7,25)
- CZY ŚWIĘCENIE NIEDZIELI MA UZASADNIENIE W BIBLII?
Katolicki kardynał, James Gibbons (The Faith of Our Fathers, wyd. 47, s.111-112): „MoŜecie
przeczytać Biblię od Genesis do Objawienia i nie znajdziecie nawet jednej wzmianki
potwierdzającej świętość niedzieli. Pismo Święte nakazuje i wymaga święcenia soboty”.
- CO WEDŁUG SYNA BOśEGO JEST WAśNIEJSZE, LUDZKA TRADYCJA CZY BOśE
PRZYKAZANIA?
„On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie BoŜe dla waszej tradycji ? Bóg
przecieŜ powiedział: Czcij ojca i matkę...Wy zaś mówicie: ”Kto by oświadczył ojcu lub matce:
Darem [złoŜonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, ten nie
potrzebuje czcić swego ojca ni matki”. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście
przykazania BoŜe. Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Ten lud...czci mnie na
próŜno, ucząc zasad podanych przez ludzi.” (Ew. Mateusza 15,3-9)
- KTÓRY DZIEŃ ŚWIĘCILI PIERWSI CHRZEŚCIJANIE?
Morer, teolog anglikański: „Pierwotni chrześcijanie otaczali sabat wielkim szacunkiem i spędzali
ten dzień modląc się i słuchając kazań. Przejęli tę praktykę od samych apostołów”. (Dialoges on
Lords Day);
E. Brereword: „Przestrzeganie soboty było kontynuowane w Kościele chrześcijańskim do V
wieku”. (Learned Treatise of Sabbath, s. 77)
- CO STANOWI GŁÓWNĄ CECHĘ CHARAKTERYZUJĄCĄ PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ
BOśY W CZASACH OSTATECZNYCH?
„Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa”.
(Apokalipsa Św. Jana 14,12)

Podobne dokumenty