strona09 - Nowa Gazeta Gostyńska

Komentarze

Transkrypt

strona09 - Nowa Gazeta Gostyńska
NOWA gazeta gostyñska 49/07
O TYM SIÊ MÓWI
3
Bezrobocie? Chyba kpicie!
IX 2007
XII 2006
XII 2005
XII 2004
XII 2003
XII 2002
XII 2001
XII 2000
XII 1999
XII 1998
XII 1997
XII 1996
XII 1995
XII 1994
Stopa bezrobocia (%)
Walka o posadê ust¹pi³a miejsca polowaniu na fachowców. Dziœ bezrobocie jest „kontrolowane”. Sytuacja gospodarcza ulega
ci¹g³ej poprawie. Stopa bezrobocia w naszym powiecie na koniec wrzeœnia wynosi³a zaledwie 11,3%, podczas gdy w grudniu 2002
roku kszta³towa³a siê na poziomie 19,6%. W ca³ym kraju, równie¿ w Gostyñskiem, pracodawcy borykaj¹ siê z brakiem r¹k do
pracy. Poszukiwani s¹ przede wszystkim doœwiadczeni fachowcy: stolarze, œlusarze, spawacze, murarze, p³ytkarze, tynkarze,
mechanicy...
Niektóre firmy wizj¹ lepszych zarobków skutecznie „podbieraj¹” bytu, dziœ du¿o siê zmieni³o, na korzyœæ pracownika –– mówi Przenajlepszych pracowników konkurencji. Jak mówi¹ nasi rozmówcy, mys³aw Hechmann z „Progres”. –– Zg³asza siê do nas spora grupa
ma to miejsce nie tylko w du¿ych aglomeracjach, ale tak¿e na lokal- osób niewykwalifikowanych. S¹ to ludzie po liceach, nie wiadomo
nym rynku.
jakich studiach. Dla tych ludzi nie ma pracy. Jest du¿o ksiêgowych,
Nie da siê ukryæ, i¿ powodem niedoboru pracowników w niektó- sprzedawców... Tu rynek jest zapchany. Co prawda mo¿na dostaæ
rych bran¿ach, jest migracja pracowników za granicê.
pracê w sklepie, ale za najni¿sz¹ krajow¹, a za 690 z³ ludzie nie chc¹
Jak mówi Ewa Ptak, prowadz¹ca Agencjê Poœrednictwa Pracy „La pracowaæ. I wcale im siê nie dziwiê.
Isla” w Pêpowie, zainteresowanie wyjazdami do pracy za granicê jest
Na brak fachowców z bran¿y budowlanej narzeka Czes³aw Domadu¿e. Agencja dzia³a od blisko 2 lat i specjalizuje siê w wysy³aniu chowski, w³aœciciel gostyñskiego zak³adu murarskiego.
pracowników na Ibizê, do bran¿y hotelarskiej oraz budowlanej.
— Ca³y czas brakuje mi murarzy. W innych zak³adach murarskich
— Poœredniczymy przede wszystkim w pracy sezonowej. W tym sytuacja jest podobna. Obecnie mam 7 pracowników, ale chêtnie zaroku by³a to g³ównie Hiszpania, a konkretnie Baleary. Bardzo du¿o trudni³bym jeszcze 5 osób. Teraz odszed³ mi jeden pracownik, bo
osób jest chêtnych na takie wyjazdy, szczególnie studentów, którzy w chcia³ iœæ na zasi³ek przedemerytalny. Z bólem rozwi¹zywa³em z nim
okresie sezonowym maj¹ du¿e mo¿liwoœci, bo s¹ wczeœnie dyspozy- umowê o pracê. Ca³y czas w Powiatowym Urzêdzie Pracy le¿y zg³ocyjni i zaczynaj¹ naukê doszone przeze mnie zapotrzeStopa bezrobocia w powiecie gostyñskim
piero w paŸdzierniku. Wiele
bowanie na pracowników,
osób wyje¿d¿a tak¿e od razu
ale kandydaci do pracy nie
25
po maturze. S¹ to ludzie
specjalnie siê zg³aszaj¹. Z
m³odzi, ambitni, pe³ni si³,
regu³y
przychodz¹ przypad19,6
18,9 19,4
20
znaj¹ jêzyki obce i ich pokowi,
którzy
zostali wyrzu18
17,5
szukuje siê przede wszystceni
z
poprzedniej
pracy za
15,4
15
kim. Osoby w wieku œredalkohol, a twierdzê, ¿e z ta14,1
15 13,8 14,3 13,8
nim maj¹ ju¿ trochê ciê¿ej,
kimi, to przysz³oœci nie ma
11,3
11 11,4
bo koñczy³y edukacjê, kie–– mówi Cz. Domachow10
dy w szko³ach nie by³o jeszski.
cze takiego nacisku na jêObecnie mistrz Domazyki obce –– przyznaje E.
chowski kszta³ci jednego
5
Ptak. –– Ci, którzy zdecyucznia. Przyznaje, ¿e przydowali siê na wyjazd w tym
da³oby siê ich wiêcej, ale nieroku, s¹ zadowoleni. Ju¿
stety,
nie zg³aszaj¹ siê.
0
teraz dzwoni¹ i pytaj¹, co
— Teraz nie tylko w „bubêdzie na kolejny sezon. W
dowlance” zdarza siê, ¿e firtym roku by³a praca g³ówmy „podbieraj¹” sobie praLata
nie dla kobiet. By³o zapocowników –– dodaje. –– Zletrzebowanie na pokojówki, kelnerki, pomoce kuchenne. Pierwsze wyjazdy ceñ jest du¿o, a nie ma r¹k do pracy. Klient, który zleci za³o¿enie
rozpoczê³y siê pod koniec kwietnia i trwa³y nawet do po³owy paŸdzier- p³ytek, musi czekaæ minimum dwa miesi¹ce. Jeœli ktoœ chce postawiæ
nika. Pracodawca traktowa³ wszystkich równo, bez wzglêdu na naro- nowy dom, to terminy mam dopiero na sierpieñ, wrzesieñ przysz³ego
dowoœæ. Zarobki, w zale¿noœci od stanowiska i przepracowanych roku. Tyle ludzi wyjecha³o za granicê, ¿e nie ma kim robiæ. Mia³em
godzin, kszta³towa³y siê w granicach 1000-1500 euro miesiêcznie. propozycjê, by zatrudniæ Ukraiñców, ale nie zdecydowa³em siê, bo s¹
Zakwaterowanie i wy¿ywienie gwarantuje pracodawca. Z mo¿liwoœci ró¿ne, czêsto niezbyt pochlebne opinie na ich temat. Poza tym trzeba
zarobku za granic¹ skorzysta³o oko³o 50 osób. W ubieg³ym roku by³a by³oby im zapewniæ noclegi.
praca dla mê¿czyzn przy budowaniu hoteli. Potrzebowali spawaczy,
Zmieniaj¹ce siê trendy na rynku pracy zaobserwowa³ tak¿e Józef
elektryków, murarzy, stolarzy. W okresie letnim mo¿liwoœæ wyjazdu Konarczak, w³aœciciel pogorzelskiego Zak³adu Miêsnego. Twierdzi
mia³y kobiety. W sumie w 2006 roku wyjecha³o oko³o 130 osób.
jednak, i¿ jego firma, która zatrudnia obecnie oko³o 80 pracowników,
Gostyñska firma „Progres” wspó³pracuje w zakresie poœrednic- radzi sobie i nie ma wiêkszych problemów z obsad¹.
twa pracy z przedsiêbiorcami z naszego powiatu.
— Rotacja jest u nas ma³a. Od lat staramy siê tworzyæ dobr¹ at— Na naszym rynku jest niedobór pracowników. Firmy poszukuj¹ mosferê w pracy i dbaæ o pracownika. Oferujemy naszym pracownig³ównie hydraulików, mechaników samochodowych, spawaczy, mu- kom dobre warunki pracy i godn¹ zap³atê. Odpowiednio dzia³a te¿
rarzy, œlusarzy, tynkarzy, osoby ze znajomoœci¹ jêzyków obcych. Ge- „os³ona” socjalna. Organizujemy np. akcjê letni¹ ph. „Wakacje roneralnie brakuje fachowców, specjalistów w danych bran¿ach. Pra- dzinne”. Wynajmujemy domki i pracownicy wyje¿d¿aj¹ na urlop ca³ycodawcy przyjmuj¹ takich ludzi z otwartymi rêkami. Obecnie firmy mi rodzinami –– mówi J. Konarczak. –– Najbardziej zauwa¿alna jest
zaczynaj¹ sobie nawzajem „podbieraæ” pracowników. Oferuj¹ im rotacja wœród pracownic w naszych sklepach, ale ona jest naturalna,
lepsze warunki pracy, wy¿sze wynagrodzenie. Widaæ zmieniaj¹ce siê bo dziewczyny rodz¹ dzieci, przechodz¹ na urlopy macierzyñskie.
(DOKOÑCZENIE NA STRONIE 9)
trendy na rynku pracy. Dwa lata temu nasza firma nie mia³aby racji
NOWA gazeta gostyñska 49/07
O TYM SIÊ MÓWI
Bezrobocie? Chyba kpicie!
(DOKOÑCZENIE ZE STRONY 3)
Jednak nie robimy z tego problemu. Radzimy sobie. Kszta³cimy pracowników magazynowych, produkcyjnych, sprzedawczynie. Nie mogê
powiedzieæ, ¿ebyœmy nie mieli ludzi do pracy. Ca³y czas przyjmujemy
na przyuczenie uczniów. Obecnie mamy czterech. Gdy jednak przyjmiemy ju¿ ich do pracy, to nagle pojawia siê has³o: pobór do wojska.
I nikt siê nie martwi, sk¹d ja mam wzi¹æ ludzi do pracy... Próbowa³em
podj¹æ w tej sprawie interwencjê w WKU, ale zosta³em zbesztany, ¿e
mam pretensje.
Piotr Kaniewski, wspó³w³aœciciel gostyñskiej firmy „Tech Meb”,
trudni¹cej siê m. in. budowaniem domów ca³orocznych i letniskowych z drewna, k³adzeniem dachów, wykañczaniem wnêtrz, stolark¹
budowlan¹, czy te¿ us³ugami instalacyjno-elektrycznymi, przyznaje, i¿ nie jest obecnie ³atwo pozyskaæ odpowiednich pracowników.
— Teraz to pracownicy dyktuj¹ warunki na rynku pracy, a nie
pracodawca. Mieliœmy wiosn¹ problem z pozyskaniem fachowców.
Brakowa³o nam stolarzy i cieœli. Chcieliœmy zatrudniæ dwóch doœwiadczonych cieœli z okolic Koœciana, ale nam siê to nie uda³o. Obecnie mamy skompletowan¹ za³ogê, która dobrze pracuje –– mówi P.
Kaniewski.
* * *
Migracja pracowników by³a 28 listopada tematem przewodnim
posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zdaniem jednego z uczestników –– Tomasza Dobraczyñskiego, kierownika dzia³u poœrednictwa pracy Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Poznaniu, migracja to nie
problem, lecz zjawisko. Musimy nauczyæ siê nim zarz¹dzaæ. Jak
zaznaczy³, przewa¿a migracja „ekonomiczna”, choæ przyczyn¹ licznych wyjazdów za granicê s¹ równie¿ aspekty pozap³acowe, jak np.
zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejêtnoœci.
S¹ te¿ pozytywne skutki migracji –– to malej¹ce bezrobocie, wzrost
dochodów gospodarstw domowych, wzrost wp³ywu z transferów
zagranicznych, inwestowanie w kraju zarobionych poza nim pieniêdzy, rozwój transportu, zwiêkszenie po³¹czeñ lotniczych, czy te¿
promowanie naszej kultury w krajach unijnych.
Do skutków negatywnych zaliczyæ nale¿y z pewnoœci¹ drena¿
rynku ze specjalistów, czyli „wyci¹ganie” z Polski dobrze wykszta³conej, mobilnej si³y roboczej. W konsekwencji oznacza to trudnoœci z
zatrudnieniem fachowców, mimo ¿e kraj poniós³ nak³ady na edukacjê
emigrantów. Nie da siê ukryæ, ¿e roœnie te¿ zagro¿enie dla wyp³acalnoœci systemu emerytalnego, gdy¿ zaburzeniu ulega struktura demograficzna –– spo³eczeñstwo siê starzeje.
— Wzrasta wartoœæ wykszta³cenia zawodowego. Coraz wiêcej m³odych ludzi decyduje siê na szko³ê zawodow¹, poniewa¿ widz¹, ¿e
murarz, stolarz, czy elektryk, to dziœ zawody bardzo dobrze op³acane
–– mówi T. Dobraczyñski. –– Nast¹pi³a dynamiczna zmiana na rynku pracy. W wiêkszoœci przypadków to pracownicy decyduj¹, gdzie
bêd¹ pracowali. Wi¹¿e siê z tym wymuszony wzrost p³ac.
Obecnie najbardziej popularnym krajem, do którego emigruj¹ Polacy, jest Wielka Brytania. Na drugim miejscu s¹ Niemcy, choæ ostatnio
spad³a liczba osób, które chc¹ pracowaæ u naszych zachodnich s¹siadów, na trzecim –– Irlandia, a po niej W³ochy i Hiszpania.
— Niemcom zaczyna brakowaæ pracowników sezonowych. Osoby,
które do tej pory stanowi³y si³ê napêdow¹ rolnictwa niemieckiego,
zmieni³y kierunek. Bardzo popularne staj¹ siê ostatnio kraje skandynawskie. Coraz wiêcej osób decyduje siê równie¿ na wyjazd do Holandii, bo jest w miarê blisko –– dodaje T. Dobraczyñski.
Jak poinformowa³a Justyna Krzy¿ostaniak, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Gostyniu, placówka ta nie dysponuje danymi na
temat migracji zarobkowej mieszkañców naszego powiatu. W ubie-
9
g³ym roku ofertami pracy z zagranicy by³o zainteresowanych 400
osób. Ilu z nich wyjecha³o, nie wiadomo.
Na naszym lokalnym rynku brakuje pracowników z wykszta³ceniem zawodowym, typowo rzemieœlniczym: murarzy, malarzy, tokarzy, œlusarzy, spawaczy, stolarzy, mechaników samochodowych.
Jest doœæ sporo ofert dla sprzedawców i krawcowych, za to jak na
lekarstwo –– dla ludzi z wykszta³ceniem wy¿szym.
W spotkaniu Rady Ztrudnienia uczestniczyli m. in. przedstawiciele zak³adów pracy z naszego powiatu. By³a wiêc okazja do wymiany pogl¹dów i zasygnalizowania problemów, które trapi¹ dziœ
pracodawców.
— Migracja pracowników za granicê na szczêœcie nas nie dotknê³a. Myœlê, ¿e ma na to wp³yw stosunkowo dobry poziom wynagrodzeñ
w naszej firmie –– przyzna³a Emilia Janowska z Ardagh Glass Gostyñ S. A. — Wyjazdy pracowników za granicê s¹ u nas sporadyczne,
to nawet nie 1% za³ogi. Natomiast odczuwamy brak specjalistów, np.
œlusarzy, dobrych spawaczy. Nie ma m³odych pokoleñ, które ucz¹ siê
w tych zawodach. Odczuwamy równie¿, ¿e obni¿y³ siê poziom uczelni
wy¿szych. Niektórzy kandydaci do pracy, którzy przychodz¹ do nas
na rekrutacjê, nie potrafi¹ nawet powiedzieæ, czego nauczyli siê na
studiach i co oznacza zawód, którego siê wyuczyli. To jest ¿a³osne.
Zdarza siê, ¿e œci¹gamy do Gostynia specjalistów z dalszych rejonów
i barier¹ dla nich jest to, ¿e nie maj¹ gdzie mieszkaæ. Jest olbrzymi
problem ze znalezieniem mieszkania w Gostyniu, a jeœli siê ju¿ coœ
znajdzie, to ceny wynajmu s¹ zaporowe. Ci specjaliœci mieszkaj¹ w
Lesznie, bo to jest najbli¿sze miejsce, gdzie mog¹ znaleŸæ lokum.
Problem z pozyskaniem pracowników ma PPHU Simet S.A. w
Piaskach.
— Zaczyna nam brakowaæ ludzi do pracy –– przyznaje Jolanta
Karaœ. –– Najwiêcej, bo 9 osób, zwolni³o siê w lipcu. Deklarowali
wyjazd za granicê. Najpierw wyjecha³y 2 osoby, póŸniej œci¹gnê³y
nastêpnych i tak siê zaczê³o. Wspó³pracuj¹c z urzêdem pracy staraliœmy siê pozyskaæ operatorów wózków wid³owych. By³o bardzo ciê¿ko. Dzwoni³am nawet do domów osób niepe³nosprawnych, mówi³am,
¿e jest praca, prosi³am, ¿eby przyszli. Jednak „na dzieñ dobry” ludzie
stwarzali problemy np. z dojazdem.
O problemach z pozyskaniem pracowników mówi³ tak¿e Wojciech Mróz, w³aœciciel Zak³adów Przetwórstwa Miêsnego „Mróz”,
który obecnie zatrudnia ponad 1600 osób, ale przyda³oby siê ich
wiêcej.
— Mimo ¿e w ci¹gu roku zarobki wzros³y o 40% i p³acimy ok. 1112 z³ netto za godzinê, to mamy problem z zatrudnieniem dodatkowych osób –– przyzna³. –– Œci¹gamy ludzi z Rumunii, ale zatrudnienie obcokrajowców wi¹¿e siê z uci¹¿liw¹ biurokracj¹.
AGNIESZKA JAKUBOWSKA
KULTURA
PrzyjdŸ na koncert
„Zwyk³e piosenki niezwyk³ej Pani O.” – taki tytu³ nosi koncert, podczas którego us³yszeæ bêdzie mo¿na piosenki skomponowane do s³ów Agnieszki Osieckiej. W sobotê 8 grudnia o
18:00, w ramach „Gostyñskich Spotkañ z Kultur¹”, w sali miejscowej Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Józefa Zeidlera przy ul. Strzeleckiej 28, wyst¹pi duet Kamila Markuszewska (œpiew) i Krystian Bartczak (fortepian).
Wykonawcy pochodz¹ ze S³upcy. K. Bartczak jest studentem
Akademii Muzycznej w Poznaniu, a K. Markuszewska uczy siê w
s³upeckim „ogólniaku”.
Bilet kosztuje 10 z³otych.
o–AgJa

Podobne dokumenty