StoJet PUK

Komentarze

Transkrypt

StoJet PUK
Instrukcja Techniczna
Stan: 12.12.2004 r.
Strona 1
StoJet PUK
Szpachlówka zasklepiaj ca rysy naprawiane metod iniekcji + klej do mocowania pakerów
Charakterystyka
Wygl d
Szara pasta
Funkcja
Bardzo dobra przyczepno
do podło a
Nie spływa z powierzchni pionowych
Materiał elastyczny
Obróbka
Zakres stosowania
Materiał łatwy w obróbce
Do wn trz i na zewn trz
Na beton oraz elbet
Do zasklepiania rys naprawianych metod iniekcji
Do przyklejania pakerów iniekcyjnych
Dane techniczne
Grupa produktów
Zestawienie
Parametry
Szpachlówka uszczelniaj ca iniektowane szczeliny
ywice poliuretanowe
Kryterium
G sto
Twardo
o
kompozycji przy 23 C
Shora (skala A)
Przyczepno (wytrzymałos na odrywanie)
po 28 dniach
Norma / Wytyczne
Warto
DIN 53 217
1,6 g/cm
DIN 53 505
65
TP OS
> 4 MPa
3
Podane parametry s warto ciami rednimi wyników uzyskanych podczas bada . Z uwagi na
stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste warto ci mog nieznacznie odbiega od wielko ci
podanych w tabeli. Ró nice te nie maj jednak wpływu na jako i wła ciwo ci produktu.
Obróbka - Wskazówki
Podło e
Beton wzdłu rysy musi by dokładnie oczyszczony. Szczelina powinna zosta oczyszczona za pomoc odkurzacza przemysłowego lub powietrzem pod
ci nieniem (stosowa kompresory bezolejowe).,
Temperatura podło a: powy ej +8ºC i min. +3ºC powy ej punktu rosy.
Wilgotno – suche zgodnie z „Ogólnymi Wskazówkami Wykonawczymi.
Wytrzymało betonu na odrywanie (test pull-off) – rednia warto c powy ej
1,5 MPa, minimalna pomierzona warto nie mo e by mniejsza ni 1,0 MPa.
Temperatura obróbki
Minimalna temperatura obróbki +8ºC
Maksymalna temperatura obróbki +30ºC
Przygotowanie
materiału
Składnik A ( ywica) : składnik B (utwardzacz) = 6:1 (wagowo)
Mieszanie materiału
Oba składniki s dostarczane we wła ciwych proporcjach mieszania. Najpierw
nale y wymiesza składnik A, nast pnie doda do niego cało składnika B.
Po poł czeniu obu komponentów nale y je niezwłocznie wymiesza mieszadłem wolnoobrotowym (max. 300 obr/min) do uzyskania jednorodnej masy.
Nale y szczególnie starannie wymiesza materiał przysciankach i na dnie
pojemnika. Miesza min. 3 minuty. Nie przetwarza materiału z fabrycznego
opakowania. Po wymieszaniu przela do czystego pojemnika i jeszcze raz
dokładnie zamiesza .
Instrukcja Techniczna
Stan: 12.12.2004 r.
Strona 2
StoJet PUK
Szpachlówka zasklepiaj ca rysy naprawiane metod iniekcji + klej do mocowania pakerów
Czas obróbki
przy 10°C - 20 minut
przy 23°C - 15 minut
przy 30°C – 8 minut
Obróbka
Zastosowanie jako kleju do pakerów:
Zamocowa wst pnie pakery iniekcyjne za pomoc gwo dzi stalowych, osadzonych lekko w naprawianej szczelinie i otworze iniekcyjnym pakera. Na
powierzchni do której b dzie zamocowany paker (lub na jego podstaw )
nanie StoJet PUK. Paker przycisn w taki sposób, aby wycisn nadmiar
kleju. Nast pnie, przez zwi zaniem kleju, wyci gn gwó d z otworu
Zastosowanie do zasklepiania iniektowanych szczelin
Szpachlówk nale y nanie na całej długo ci szczeliny na szeroko ok. 5-6
cm warstw o grubo ci ok. 3 mm. Kolejne zamocowane pakery (bez zamocowanych wentyli) stanowi odpowietrzenie szczeliny podczas iniekcji.
Po okre lonym czasie: przy 8 °C 16 h; Przy 15 °C 8 h; Przy 23 °C 5 h szpachlówk zasklepiaj c szczelin wraz z pakerami mo na usun . Zaleca si
o
podgrza materiał do ok. 70 C i zdj go metalow szpachelk .
Czyszczenie narz dzi
Formy dostawy
Opakowanie
Bezpo redni po u yciu StoDivers EV 100
Składnik A: 0,855 kg; puszka, nr artykułu Z164-001
Składnik B: 0,145 kg; puszka, nr artykułu Z165-001
Składowanie
Warunki składowania
Chroni przed wilgoci i mrozem oraz bezpo rednim nasłonecznieniem.
Czas składowania
Najlepsza jako
w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)
Sto-ispo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. (0 22) 511 61 00
fax (0 22) 511 61 01
e-mail: [email protected]
http://www.sto.pl
Serwis StoCretec
Bydgoszcz / Gdynia
Katowice / Kraków
Pozna / Szczecin
Warszawa / Łód
Warszawa / Lublin
Wrocław
0605-165-136
0605-165-142
0605-165-137
0605-165-134
0605-165-139
0605-165-138