Zarządzenie Nr 15/VIII/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 15/VIII/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Zarządzenie Nr 15/VIII/2011
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmian w określeniu opłat za wynajem sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji i sali świetlic wiejskich na terenie gminy Dobromierz, naczyń, sprzętu oraz sceny
wraz z zadaszeniem.
Na podstawie art. 27 ust 1 i art. 28 ust 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z dnia 2001r Nr 13, poz. 123
z późniejszymi zmianami)
ustalam, co następuje:
§1
Ustala się stawki opłat za wynajem sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji oraz świetlic wiejskich w wysokości:
Sala widowiskowa
GOKSiR
Świetlica wiejska
Czernica, Gniewków,
Szymanów,
Jugowa,
Świetlica wiejska
Roztoka,
Bronów,
Pietrzyków,
Kłaczyna,
Świetlica
wiejska mała
Czernica,
Kłaczyna,
Bronów – park
300 zł + Vat za dobę
400 zł + Vat za dwie
doby
500 zł + Vat za trzy
doby
300 zł + Vat za
dobę
400 zł + Vat za
dwie doby
500 zł + Vat za
trzy doby
200 zł + Vat za
dobę
300 zł + Vat za
dwie doby
400 zł + Vat za
trzy doby
100 zł + Vat za
dobę
150 zł + Vat za
dwie doby
200 zł + Vat za
trzy doby
Zabawy
taneczne
200 zł + Vat
200 zł + Vat
150 zł + Vat
50 zł + Vat
Imprezy
okolicznościowe
tj. komunia,
chrzciny,
urodziny
200 zł + Vat
200 zł + Vat
150 zł + Vat
50 zł + Vat
Imprezy
żałobne
stypa
100 zł + Vat
100 zł + Vat
100 zł + Vat
25 zł + Vat
Narady,
szkolenia
prezentacje,
zebrania
25 zł + Vat za
godzinę
25 zł + Vat za godzinę
25 zł + Vat za godzinę
10 zł + Vat za
godzinę
Andrzejki
Sylwester
250 zł + Vat
450 zł + Vat
250 zł + Vat
350 zł + Vat
250 zł + Vat
300 zł + Vat
250 zł + Vat
250 zł + Vat
Pokazy
komercyjne
400 zł + Vat
400 zł + Vat
300 zł + Vat
100 zł + Vat
Uroczystości
weselne
§2
1. Opłaty uiszcza się przed wypożyczeniem w kasie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji.
2. Za każdorazowy wynajem obiektów pobiera się kaucję zwrotną w kwocie 200 zł,
słownie
( dwieście złotych 00/100 ).
3. Zwrot kaucji następuje po odbiorze wynajmowanego obiektu.
§3
Korzystający z obiektów oprócz opłat za wynajem pokrywają koszty za energię
elektryczną zgodnie z odczytami liczników.
§4
Dla osób spoza terenu gminy odpłatność za korzystanie z obiektów ustala się w
wysokości 150 % stawek.
§5
Od 1 czerwca 2011 r. ustala się stawkę opłaty za wypożyczenie na zewnątrz w
wysokości:
1. Stolik – 2 zł + Vat
2. Krzesło – 2 zł + Vat
za 2 doby
Powyżej 2 dób dodatkowo 1 zł + Vat
§6
Od 1 czerwca 2011 r. ustala się opłaty za wypożyczenie naczyń i sprzętu
gospodarczego (bez wynajmu sali):
1. Komplet naczyń na jedną osobę (talerze, szkło, sztućce) – 1 zł + Vat;
2. Półmisek duży – 1,50 zł + Vat;
3. Półmisek mały – 1,00 zł + Vat;
4. Waza – 1,50 zł + Vat
5. Patelnia elektryczna – 40 zł + Vat;
6. Kuchnia gazowa – 20 zł + Vat
Powyższe stawki obejmują odpłatność za 2 doby.
Powyżej 2 dób dodatkowo + 50 % stawki.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia naczyń, ustalam opłatę w kwocie zakupu
nowego naczynia.
§7
Ustala się stawkę opłaty za wynajem sceny z zadaszeniem oraz wynajem nagłośnienia
wraz z obsługą:
1. Wynajem sceny wraz z zadaszeniem za dobę – 800 zł + Vat
2. Wynajem sceny wraz z zadaszeniem za dwie doby – 1200 zł + Vat
3. Wynajem nagłośnienia:
- 2x150 W – 200 zł + Vat
- 2x1000 W – 600 zł + Vat
- 2x2000 W – 1200 zł + Vat
§8
Nieodpłatnie udostępnia się sale na następujące organizacje:
1. Zebrań wiejskich,
2. Zebrań rad sołeckich,
3. Imprez dla dzieci organizowanych przez szkoły, rady sołeckie, lokalne grupy
działania,
4. Spotkań i imprez niedochodowych organizowanych przez: Urząd Gminy, jednostki
organizacyjne Gminy, Gminne Koło Emerytów i Rencistów, Organizacje
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, lokalne grupy działania,
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Spółkę Wodną,
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Urząd Pracy, Koła Gospodyń
Wiejskich, gminne Ochotnicze Straże Pożarne, rady sołeckie, Ludowe Kluby
Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe.
W razie organizowania zabaw o charakterze dochodowym przez szkoły gminne, rady
sołeckie oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Biorący do używania obciąży
wynajmujących jedynie kosztami za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniem
licznika.
§9
Traci moc Zarządzenie Nr 7/IV/2010 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Dobromierzu z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wnoszonych
opłat za wynajem sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i świetlic
wiejskich na terenie gminy Dobromierz, naczyń, sprzętu oraz sceny wraz z
zadaszeniem.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty