STANDARD BLUETOOTH 2. Kod przedmiotu:BT 3. Karta

Komentarze

Transkrypt

STANDARD BLUETOOTH 2. Kod przedmiotu:BT 3. Karta
Z1-PU7
WYDANIE N1
Strona 1 z 3
KARTA PRZEDMIOTU
(pieczęć wydziału)
1. Nazwa przedmiotu: STANDARD BLUETOOTH
2. Kod przedmiotu:BT
3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013
4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów: studia stacjonarne
6. Kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (WYDZIAŁ AEiI))
7. Profil studiów: ogólnoakademicki
8. Specjalność:
9. Semestr: 7
10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Elektroniki RAu3
11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Maciej Surma
12. Przynależność do grupy przedmiotów:
13. Status przedmiotu: wybieralny
przedmioty obieralne
14. Język prowadzenia zajęć: polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Zakłada się, że przed rozpoczęciem nauki
niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie w zakresie Podstaw telekomunikacji.
16. Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze standardem Bluetooth. Na
zajęciach laboratoryjnych studenci nabywają umiejętności realizacji podstawowych procedur
przewidzianych przez standard za pomocą odpowiednio sterowanych modułów IrDA i Bluetooth.
17. Efekty kształcenia:1
Nr
W1
Ma podstawową wiedzę o właściwościach
poszczególnych warstwach standardu Bluetooth.
W2
Ma podstawowe wiadomości na temat modułów
implementujących standard Bluetooth oraz zna
sposoby komunikacji z nimi za pomocą zestawu
komend i zdarzeń
Potrafi budować wiadomości/komendy sterujące
pracą modułów Bluetooth z ramach każdej z warstw
modelu odniesienia
Potrafi interpretować zdarzenia wysyłane przez
moduł Bluetooth w ramach każdej z warstw modelu
odniesienia
Potrafi zaimplementować podstawowe procedury
przewidziane przez standard (wykrywanie urządzeń,
zestawianie połączenia, wprowadzanie w stany
energooszczędne, transmisja danych użytkowych
U1
U2
U3
1
Opis efektu kształcenia
należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia
Metoda sprawdzenia
efektu kształcenia
Forma
prowadzenia
zajęć
Wykonanie zadania
indywidualnego na
laboratorium
Wykonanie zadania
indywidualnego na
laboratorium
wykład
Odniesienie
do efektów
dla kierunku
studiów
K1_W11
wykład
K1_W11
Wykonanie zadania
indywidualnego na
laboratorium
Wykonanie zadania
indywidualnego na
laboratorium
Wykonanie zadania
indywidualnego na
laboratorium
laboratorium
K1_U05
K1_U21
laboratorium
K1_U05
K1_U21
laboratorium
K1_U05
K1_U21
Z1-PU7
WYDANIE N1
Strona 2 z 3
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
W. :15
L.:15
19. Treści kształcenia:
Wykład
1. Podstawowe wiadomości na temat standardu Bluetooth: geneza powstania standardu, podstawowe
parametry i możliwości, model odniesienia standardu, podstawowe właściwości każdej z warstw, rodzaje
profili zastosowań
2. Warstwa fizyczna: parametry modułów Bluetooth, rodzaje zastosowanych modulacji, widmo sygnału,
teoretyczne i osiągane szybkości transmisji, zastosowana metoda rozpraszania widma, rodzaje stosowanych
anten, narażenia w obecności pola elektromagnetycznego
3. Warstwa łącza: topologia systemu, definicja urządzenia Master i Slave, organizacja transmisji danych,
zegar systemowy i adres urządzenia, połączenia SCO i ACL, rodzaje stosowanych pakietów (HD, MD,
POLL, NULL, FSH, ID) i ich budowa, rodzaje i właściwości kodów dostępu (GIAC, DIAC, DAC, CAC),
sposoby zabezpieczenia danych przed błędami, kontrola przepływu danych, sekwencje skakania po
częstotliwościach, stany pracy warstwy łącza,
4. Realizacja podstawowych procedur w ramach warstwy łącza; wykrywanie urządzeń, zestawianie i
rozłączanie połączeń, tryby pracy energooszczędnej (Sniff, Hold, Park), tryb Master/Slave switch
5. Protokół HCI jako podstawowy sposób komunikacji z modułem. Rodzaje danych sterujących i zdarzeń
generowanych przez moduł. Sposób tworzenia wiadomości i interpretacja zdarzeń. .
6. Warstwa L2CAP. Rodzaje kanałów (sygnalizacyjne, bezpołączeniowe i połączeniowe) oraz sposoby ich
adresacji, budowa pakietów, procedury zestawiania i rozłączania połączeń w ramach warstwy L2CAP,
negocjacja parametrów połączenia, QoS,
7. Baza informacyjna standardu Bluetooth, jej struktura oraz sposób organizacji. Profile standardu Bluetooth
GAP, SPP, TCP, LAN, GOEP. Bezpieczeństwo w standardzie Bluetooth, zastosowanie adresu urządzenia
w mechanizmach bezpieczeństwa, parowanie urządzeń
Tematy ćwiczeń Laboratoryjnych
Obserwacja widma sygnału, badanie zasięgu łącza dla różnego typu modułów
Analiza sekwencji rozpraszania w zależności od realizowanej procedury oraz kodu dostępu w ramach
warstwy łącza (symulacje)
Obserwacja przesyłanych pakietów podczas transmisji danych pomiędzy urządzeniami (symulacje)
Sterowanie modułem za pomocą komend HCI. Interpretacja wysyłanych przez moduł zdarzeń
Realizacja, przy zastosowaniu modułów, podstawowych procedur przewidzianych przez standard w
warstwie łącza: wyszukiwanie urządzeń dla różnych kodów dostępu, zestawianie i rozłączanie połączeń
Zestawianie i rozłączanie połączeń w ramach warstwy L2CAP. Realizacja procedur negocjacji parametrów
połączenia (QoS)
Transmisja danych w ramach połączeń ACL i SCO.
Realizacja procedur przewidzianych przez standard przy użyciu komend AT dla wybranych modułów
Próba tworzenia własnego profilu przy zastosowaniu modułu Bluetooth
20. Egzamin: nie
21. Literatura podstawowa:
1. Brent A. Miller, Chatschik Bisdikian “Uwolnij się od kabli – Bluetooth”, Helion 2003
2. Specification of the Bluetooth system ver. 4.0, www.bluetooth.org
22. Literatura uzupełniająca:
1. Jennifer Bray and Charles F. Sturman, “Bluetooth, Connection without Cables”, Prentice Hall PTR, New Jersey
07458
Z1-PU7
WYDANIE N1
Strona 3 z 3
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.
Forma zajęć
1
Wykład
2
Ćwiczenia
3
Laboratorium
4
Projekt
/
5
Seminarium
/
6
Inne
/
Suma godzin
Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
15/15
/
15/15
30/30
24. Suma wszystkich godzin:60
25. Liczba punktów ECTS:2 2
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 1
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty) 1
26. Uwagi:
Zatwierdzono:
…………………………….
…………………………………………………
(data i podpis prowadzącego)
(data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub
dyrektora jednostki międzywydziałowej)
2
1 punkt ECTS – 30 godzin.

Podobne dokumenty