Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Goździe wprowadzony

Komentarze

Transkrypt

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Goździe wprowadzony
Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Goździe wprowadzony uchwałą z dnia 13.09.2013 r.
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami ) oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 532 ) uchwala się co następuje:
§1
Do Statutu Zespołu Szkół wprowadza się następujące zmiany:
1. § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców /
prawnych opiekunów ucznia, dyrektora, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty
prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki
szkolnej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego,
asystenta rodziny, kuratora sądowego.
2. W § 12 uchyla się ust. 23 – 33
3. W § 12 ust. od 23 otrzymują nowe brzmienie:
23. Dyrektor lub wychowawca, jeśli stwierdzi taką potrzebę informuje innych nauczycieli
i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, planują i koordynują udzielanie uczniowi
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy,
okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą
realizowane o czym informowani są rodzice.
24. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej, dyrektor przedszkola, szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie
godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych
form.
25. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
uwzględniane
w
indywidualnym
programie
edukacyjno-terapeutycznym,
opracowanym dla ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami.
26. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób
przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub placówce, rodziców ucznia albo
pełnoletniego ucznia.
27.
Wychowawca
klasy
lub
dyrektor
planując
udzielanie
uczniowi
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim
uczniem oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami
i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami,
o których mowa w punkcie 7.
28. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w przedszkolu, szkole odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola,
planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia
wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej
zgodnie z odrębnymi przepisami.
29. Dyrektor przedszkola, szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom w przedszkolu, szkole.
30. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu, szkole w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także
okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą
realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o systemie oświaty. Podczas planowania
i
koordynowania
udzielania
uczniowi
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
31. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
32. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
opracowanym dla ucznia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte
w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.
33. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu
aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły jako przewodniczącemu Rady
Pedagogicznej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Podobne dokumenty