analiza finansowa zarządu za okres dwunastu miesięcy zakończony

Komentarze

Transkrypt

analiza finansowa zarządu za okres dwunastu miesięcy zakończony
ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2006
12 miesięcy
2006
PLN000
12 miesięcy
2005
PLN000
Zmiana
%
Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej
1 130 667
977 700
+15,6
Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej z
wyłączeniem Zara Polska
1 130 667
919 646
+22,9
41,7%
40,7%
EBITDA z działalności kontynuowanej
134 257
134 594
-0,3
Zysk z działalności operacyjnej kontynuowanej (EBIT)
101 397
93 214
+8,8
Zysk z działalności operacyjnej kontynuowanej - wyłączając
transakcję Zara Polska i pozostałe transakcje jednorazowe
101 397
73 563
+37,8
Zysk netto z działalności kontynuowanej
82 868
79 150
+4,7
Zysk z działalności kontynuowanej - wyłączając transakcję Zara
Polska i pozostałych transakcji jednorazowych
82 868
59 643
+38,9
Strata na działalności zaniechanej
-1 570
-18 179
+91,4
Zysk roku obrotowego
81 298
60 971
+33,3
Suma aktywów
921 528
768 881
+19,9
Razem zobowiązania
582 414
512 234
+13,7
Zobowiązania długoterminowe
100 491
75 860
+32,5
Zobowiązania krótkoterminowe
481 923
436 374
+10,4
Rentowność sprzedaży brutto z dziełalności kontynuowanej
wyłączając Zara Polska (%)
Liczba punktów sprzedaży na 31 grudnia
Liczba nowych punktów sprzedaży
Wydatki inwestycyjne
* Wyłączając GC jako działalność zaniechaną oraz Zara Polska
** Wyłączając GC jako działalność zaniechaną
Strona 1 z 22
297
*
241
*
+23,2
66
*
60
*
+10,0
81 564
**
78 366
**
+4,1
Najistotniejsze
wydarzenia
31 grudnia 2006 r.:
w
Grupie
EM&F
za
okres
roku
zakończony
• Łączne przychody ze sprzedaży netto Grupy, wyłączając Zara Polska, której znaczące udziały
zostały sprzedane w lipcu 005 r., wzrosły w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2006
r. o 22,9% do 1 130,7 mln złotych (w 2005 r. – 919,6 mln złotych).
• W wrześniu 2006 r. Grupa podpisała umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Galeria
Centrum spółce Vistula & Wólczanka S.A. Umowa została sfinalizowana w grudniu 2006 r.
Zważywszy na tę transakcję, Galeria Centrum została ujęta w sprawozdaniu finansowym jako
„Działalność Zaniechana”, a jej wyniki są wyłączone z zysku z działalności kontynuowanej.
• Marża brutto, wyłączając Zara Polska, wzrosła w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31
grudnia 2006 r. do 41,7 % (w 2005 r. – 40,7 %).
• Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31
grudnia 2006 r. wyniósł 101,4 mln złotych w porównaniu z 93,2 mln złotych w 2005 r. Na wyniki za
analogiczny okres roku poprzedniego, znaczny wpływ miał przychód ze sprzedaży znaczących
udziałów w Zara Polska w wysokości 43,4 mln złotych. Zysk operacyjny, wyłączając transakcję z
Zara Polska oraz pewne odpisy aktualizacyjne, w analogicznym okresie 2005r. wyniósłby 73,6 mln
złotych.
• Zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia
2006 r. wyniósł 82,9 mln złotych w stosunku do 79,2 mln złotych w analogicznym okresie roku
ubiegłego. Na wyniki za analogiczny okres roku poprzedniego, znaczny wpływ miał przychód ze
sprzedaży znaczących udziałów w Zara Polska w wysokości 43,4 mln złotych. Zysk netto z
działalności kontynuowanej, wyłączając transakcję z Zara Polska oraz pewne odpisy aktualizacyjne, w
w ciągu dwunastu miesięcy 2005 r., wyniósłby 59,6 mln złotych.
• Całkowity zysk netto w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2006 r. wyniósł 81,3
mln złotych w stosunku do 60,9 mln złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego
• Grupa poniosła wydatki inwestycyjne na nowe punkty sprzedaży w wysokości 53,7 mln złotych,
otwierając 39 nowych punktów detalicznych i usługowych (włączając 6 szkół Speak Up) i
powiększając łączną powierzchnię handlową o 14,183 m2.
• W sierpniu 2006 r. podmioty zależne Grupy EM&F: Empik Sp. z o.o. („Empik”) oraz Smyk Sp. z
o.o. („Smyk”) podpisały umowy inwestycyjne, na zakup udziałów w dwóch ukraińskich spółkach
detalicznych. Obie transakcje zostały sfinalizowane w ostatnim kwartale 2006 roku. W następstwie
tych transakcji Grupa przejęła 29 sklepów na Ukrainie, powiększając powierzchnię sprzedaży o
4.678m2.
• W marcu 2006 r. Grupa otworzyła pierwszy sklep Smyk w Berlinie. Ponadto zostały podpisane dwie
nowe umowy najmu na 2007 r.
• Ponadto, we wrześniu 2006 r. podmiot zależny Grupy EM&F – spółka Ultimate Fashion podpisała
dwie nowe umowy franszyzowe, dotyczące dystrybucji produktów marek Palmers i Spring w Polsce.
• Na koniec omawianego stan środków pieniężnych netto (tj. stan środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów pomniejszony o zobowiązania finansowe netto) wyniósł 32,0 mln złotych (na koniec
2005 r. – stan środków pieniężnych netto wyniósł 22,7 mln złotych). Taki stan jest zgodny z
oczekiwaniami Grupy ponieważ odzwierciedla sezonowy charakter jej działalności.
Strona 2 z 22
• W październiku 2006 r. grupa mniejszościowych akcjonariuszy Grupy EM&F przeprowadziła
publiczną ofertę 29 667 431 akcji Grupy, po cenie 10,50 zł za akcję. Podniosło to tzw. „free float”
akcji Grupy do ok. 31%, tym samym zapewniając udziałowcom podwyższoną płynność akcji.
Analiza finansowa Zarządu powinna być czytana łącznie ze zaudytowanym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym za rok 2005, ze skróconą informacją finansową za okres dwunastu
miesięcy zakończony 31 grudnia 2006 r. oraz - w określonych przypadkach – z okresowym
jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 2005 r.
Uwarunkowania ekonomiczne i tendencje rynkowe
1.1 Wzorce zachowań i wydatków konsumentów
Zgodnie z prognozami przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny, realny wzrost PKB w
ciągu 2006 r. wzrósł o 5,8% w porównaniu z 3,5% w 2005 roku. Sprzedaż detaliczna w 2006 roku, wg
informacji GUS, wzrosła o 11,9% (a w przedsiębiorstwach zaliczonych do grupy „pozostałe” wg
klasyfikacji GUS, do której należy działalność detaliczna Grupy, zanotowano wzrost sprzedaży o 6,8
% w porównaniu do spadku 7,4% w 2005).
Zarówno prognozy rządowe, jak i Komisji Europejskiej, przewidują wzrost PKB w 2007 roku o około
5,0%. Czynnik ten w połączeniu z niską inflacją i spadkiem bezrobocia (na 31 grudnia 2006
bezrobocie wynosiło 14,9%, co oznacza spadek o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego) powinien
korzystnie wpłynąć na otoczenie makroekonomiczne, w którym działa Grupa.
1.2 Rozwój centrów i sieci handlowych
W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce spodziewany jest największy w Europie rozwój centrów
handlowych. Dzięki swojej pozycji, Grupa będzie mogła uczestniczyć w korzyściach wynikających z
panującego trendu.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Grupa otworzyła 31 nowych punktów sprzedaży o łącznej powierzchni
handlowej 12,464 m2 i 6 szkół Sapek Up. Wyniku transakcji na Ukrainie, Grupa przejęła kolejne 29
sklepów o łącznej powierzchni handlowej 4.678 m2.
Dodatkowo, Galeria Centrum, traktowana jako działalność zaniechana, otworzyła w 2006 roku 2
sklepy, podczas gdy Zara Polska, traktowana jak działalność stowarzyszona, otworzyła 3 nowe sklepy.
Na początku lutego 2007 r. Grupa otworzyła kolejnych dziewięć sklepów o łącznej powierzchni
handlowej ponad 4.000 m2 w centrum handlowym Złote Tarasy, którego inauguracja była pierwotnie
planowana na koniec 2006 r. Równocześnie został tam także otwarty kolejny sklep Zara Polska.
1.3 Wpływ walut obcych na działalność spółki.
Około 30% zakupów towarów przez Grupę jest dokonywane w walutach obcych, przede wszystkim w
EURO oraz USD. Ponadto, znacząca część kosztów budynków jest denominowana w EURO. Na
dzień 31 grudnia 2006 r. kurs EURO/PLN wynosił 3,83 (31 grudnia 2005 r. – 3,86), podczas gdy kurs
USD/PLN wynosił 2,91 (31 grudnia 2005 r. – 3,26).
Działalność Grupy
Grupa prowadzi działalność na rynku produktów lifestyle, stanowiącym część większego rynku dóbr
szybko zbywalnych. Działalność Grupy obejmuje następujące segmenty:
- Media i Rozrywka. Segment ten obejmuje sprzedaż książek i prasy, nagrań muzycznych, filmów, gier
i multimediów, produktów fotograficznych, zabawek i gadżetów, upominków, artykułów
Strona 3 z 22
papierniczych i ozdobnych, produktów oraz usług edukacyjnych, jak również nauczanie języków
obcych;
- Moda i Uroda. Segment ten obejmuje sprzedaż markowych ubrań, obuwia, akcesoriów, perfum oraz
innych artykułów kosmetycznych; oraz
- Pozostała działalność. Segment ten obejmuje działalność Spółki, jako spółki holdingowej,
posiadającej status narodowego funduszu inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o narodowych
funduszach inwestycyjnych.
Modele biznesowe
Grupa dostarcza klientom uzupełniające się produkty i usługi lifestyle w opisanych powyżej
segmentach rynku, korzystając z różnych kanałów dystrybucji. Działalność Grupy bazuje na
dystrybucji produktów w sposób omówiony poniżej:
Dystrybucja produktów z segmentu Media i Rozrywka
Jedną z głównych gałęzi prowadzonej przez Grupę działalności jest sprzedaż detaliczna produktów
dostawców zewnętrznych, takich jak prasa, książki, muzyka, filmy (EMPiK) oraz sprzedaż produktów
dla dzieci dostawców zewnętrznych jak i pod własnymi markami (Smyk). Zaopatrzeniem EMPiK w
prasę zajmuje się głównie jego spółka zależna, Pol Perfect, natomiast książki dostarczają głównie
wydawcy krajowi, a muzykę i filmy lokalne przedstawicielstwa międzynarodowych dystrybutorów.
Smyk pozyskuje swój asortyment od dostawców zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Poprzez podmiot zależny LSP, Grupa zarządza ogólnopolską siecią szkół językowych.
Dystrybucja produktów z segmentu Moda i Uroda
Grupa sprzedaje produkty związane głównie z modą i urodą, na podstawie wyłącznych lub
preferencyjnych umów franszyzowych (Ultimate Fashion), jak również poprzez kanał hurtowy (spółki
Optimum Distribution).
Na podstawie umów franszyzowych (dotyczących na przykład takich marek jak Esprit, Wallis i River
Island, a ostatnio również Aldo, Mexx, Mango i Hugo Boss, jak również Palmers i Spring) Grupa
prowadzi dystrybucję na polskim rynku produktów na zasadzie wyłączności lub na preferencyjnych
warunkach. Spółki zależne EM&F - Ultimate Fashion i Zara Polska (do lipca 2005 r.) - nabywają
produkty od franszyzodawców po cenach hurtowych i realizują marżę na ich sprzedaży detalicznej w
prowadzonych przez siebie sklepach. Spółki Grupy są odpowiedzialne za wybór i wyposażenie
nowych punktów sprzedaży detalicznej (które następnie podlegają zatwierdzeniu przez
franszyzodawców) i ponoszą koszty związane z wyposażeniem nowych sklepów. Do spółek Grupy
należy również prowadzenie marketingu produktów w Polsce zgodnie z zaleceniami
franszyzodawców.
Za pośrednictwem Optimum Distribution Polska i Optimum Distribution CZ&SK, swoich spółek
zależnych, EM&F prowadzi dystrybucję szeregu artykułów kosmetycznych renomowanych
międzynarodowych marek (takich jak Dior, Chanel, Clarins i wiele innych), produktów optycznych
firmy Bausch & Lomb oraz odzieży sportowej (Sergio Tacchini, Protest i SunValley). Na podstawie
większości zawieranych umów spółki Optimum Polska i Optimum CZ&SK są zobowiązane do
nabywania określonych ilości produktów i utrzymywania zapasów, wystarczających do zaspokojenia
zapotrzebowania klientów. Umowy dystrybucyjne określają również wymagany poziom nakładów na
marketing produktów. Spółki Operacyjne realizują marżę na sprzedaży hurtowej tych produktów do
sklepów detalicznych.
Strona 4 z 22
Istotne zdarzenia,
31 grudnia 2006 r.
które
wystąpiły
w
okresie
dwunastu
miesięcy
zakończonym
Istotne tendencje w sprzedaży, zapasach, kosztach oraz cenach sprzedaży w okresie od 31 grudnia
2005 r. do 31 grudnia 2006 r. zostały opisane poniżej.
W sierpniu 2006 r. EMPiK zawarł warunkową umowę inwestycyjną w sprawie nabycia (pośredniego)
65% udziałów w spółce Bukva za cenę 6.380 tys. USD, dzięki której ma zamiar rozszerzyć sieć
swoich salonów o 27 punktów sprzedaży na Ukrainie, a Smyk – warunkową umowę inwestycyjną w
sprawie pośredniego nabycia 65% udziałów w ukraińskiej spółce Paritet Smyk LLC za cenę 5 mln
USD, dzięki której zwiększy sieć swoich placówek o 2 sklepy zlokalizowane w Kijowie, na Ukrainie.
Do sfinalizowania obu transakcji doszło w grudniu 2006 roku.
We wrześniu 2006 r. Spółka zawarła ze spółką Vistula & Wólczanka S.A. umowę zobowiązującą ją
do sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Galerii Centrum za cenę 10 mln złotych.
Równocześnie EM&F, Vistula oraz Galeria Centrum zawarły umowę, na podstawie której Galeria
Centrum zobowiązała się do spłaty udzielonych jej przez EM&F pożyczek w łącznej kwocie
podstawowej ok. 14,9 mln złotych wraz z należnymi odsetkami w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
Po spełnieniu się warunku zawieszającego, określonego w umowie zobowiązującej Spółkę do
sprzedaży udziałów w Galerii Centrum, Galeria Centrum przestała stanowić część Grupy EM&F. W
rezultacie, odpowiadająca Galerii Centrum część przychodów i kosztów, aktywów i zobowiązań nie
stanowi części, odpowiednio, przychodów i kosztów, aktywów i zobowiązań skonsolidowanych
Grupy EM&F, i dlatego też została zaprezentowana jako „Działalność zaniechana”. Grupa jako
moment zbycia udziałów w spółce Galeria Centrum przyjęła 29 grudnia 2006 roku.
We wrześniu 2006 r. spółka Ultimate Fashion zawarła dwie nowe umowy franszyzowe. W ramach
pierwszej umowy z Palmers Textil AG, Ultimate Fashion zyskuje wyłączną licencję na dystrybucje
produktów Palmers (wysokiej jakości bielizna dla kobiet i mężczyzn) w Polsce na okres 10 lat, który
to może być dalej przedłużony.
Druga umowa z Aldo Group International AG przyznaje Ultimate Fashion prawo do wyłącznej
dystrybucji produktów marki Spring (buty i akcesoria) w Polsce i na Ukrainie, przez 10 lat, począwszy
od otwarcia pierwszego sklepu.
Dane finansowe za okresy dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2005 r. i 2006 r. zostały
przedstawione poniżej.
Strona 5 z 22
Wyniki działalności za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia
2005 r.
Przychody netto ze sprzedaży
Dwanaście miesięcy zakończone
31 grudnia
2006
2005
'000 PLN
Przychody netto ze sprzedaży z działalności
kontynuowanej
Moda i Uroda
Ultimate Fashion
1 130 667
977 700
233 875
262 652
83 129
49 205
0
58 054
Optimum Distribution Polska
95 625
101 220
Optimum Distribution CZ&SK
55 493
54 173
Zara Polska
Essa
Korekty konsolidacyjne segmentu
Media i Rozrywka
EMPiK
Learning Systems Poland
Licomp EMPiK Multimedia
Smyk
Pol Perfect
Korekty konsolidacyjne segmentu
0
0
-372
0
896 792
715 048
591 920
520 012
65 299
18 966
16 809
21 703
225 926
160 445
85 689
43 191
-88 850
-49 269
206 786
195 820
Działalność zaniechana
Galeria Centrum
Korekty konsolidacyjne
Razem
-813
-771
1 336 640
1 172 749
Sprzedaż Empik zawiera także wyniki spółki Bukva LLC przejętej w grudniu 2006 r.
Sprzedaż Smyk zawiera także wyniki niemieckiej spółki zależnej jak również spółki Paritet Smyk
przejętej w grudniu 2006 r.
Liczba punktów sprzedaży oraz punktów usługowych
31 Grudnia
Liczba punktów sprzedaży
2006
2005
Media i Rozrywka
247
203
Sklepy EMPiK
EMPiK Labolatoria Foto
EMPiK i Speak Up Szkoły Językowe
SMYK
113
35
59
40
75
39
55
34
Moda i Uroda
78
61
Ultimate Fashion
Zara Polska *
Galeria Centrum **
Razem
50
14
14
325
38
11
12
264
* Dane informacyjne
** Wykazywane jako „Działalność zaniechana”
Strona 6 z 22
Dodatkowo, Grupa jest powiązana kapitałowo z Sephora Polska, która zarządza 51 perfumeriami w
Polsce, jak również posiada 9,45% udziałów w coffeeheaven international plc, która zarządza siecią
60 barów kawowych w regionie.
Łączna powierzchnia handlowa netto
31 Grudnia
Razem powierzchnia handlowa
2006
2005
Media i Rozrywka
83 298
69 216
Sklepy EMPiK
EMPiK Labolatoria Foto
EMPiK i Speak Up Szkoły Językowe
SMYK
48 490
34 808
40 525
28 690
Moda i Uroda
61 489
52 960
Ultimate Fashion
Zara Polska *
Galeria Centrum **
Razem
9 363
19 225
32 901
144 787
6 556
15 221
31 183
122 176
* Dane informacyjne
** Wykazywane jako „Działalność zaniechana”
Segment Media i Rozrywka
W okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2006 r. przychody ze sprzedaży w segmencie
Media i Rozrywka zwiększyły się o 25,4% i wyniosły 896,8 mln złotych, w porównaniu z 715,0 mln
złotych w porównywalnym okresie roku 2005.
Łączne przychody EMPiK wzrosły o 13,8%, z 520 012 tys. złotych w okresie dwunastu miesięcy 2005
r. do 591 920 tys. złotych w 2006 r. Wartość sprzedaży w dotychczasowych sklepach EMPiK (czyli
wszystkich sklepach poza otwartymi w trakcie okresu) wyniosła 553,339 tysięcy złotych, co w
porównaniu z kwotą 488 507 tys. złotych, zrealizowaną w porównywalnym okresie 2005 r. (po
skorygowaniu o wartość sprzedaży osiągniętą przez szkoły językowe, stanowiącą część przychodów
Empik przez 8 pierwszych miesięcy 2005 r. oraz o sprzedaż zrealizowaną poza siecią detaliczną),
oznacza wzrost o 13,3%. W okresie dwunastu miesięcy 2006 r. EMPiK otworzył 12 nowych salonów,
między innymi w Centrum Handlowym Janki w Warszawie, Kraków Nowe Miasto oraz w łódzkiej
Manufakturze, które osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości 32 207 tys. złotych. Dodatkowo
EMPiK zamknął w omawianym okresie 1 sklep i 4 punkty EMPiK Foto.
W 2006 roku EMPiK zanotował znaczny wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku, w podstawowych kategoriach swojego asortymentu, jakimi są książki (wzrost o
17%), filmy (wzrost o 40,6%) oraz prasa (wzrost o 10,1%). Istotny wzrost nastąpił również w
sprzedaży nagrań muzycznych o 14,9%.
Ponadto 17,9 mln złotych z wygenerowanej przez EMPiK w okresie dwunastu miesięcy 2006 r.
sprzedaży pochodziło ze sklepu internetowego oraz kiosków internetowych (w analogicznym okresie
2005 r. EMPiK nie prowadził sprzedaży internetowej).
Strona 7 z 22
W grudniu 2006 r. Empik sfinalizował przejęcie swojej ukraińskiej spółki zależnej. W grudniu 2006 r.
podmiot ten wygenerował 1,5 mln złotych sprzedaży.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. EMPiK prowadził 113 salonów (włączając 27 sklepów na Ukrainie w
wyniku przejęcia) w porównaniu do 75 na dzień 31 grudnia 2005 r. Łączna powierzchnia handlowa
netto wyniosła 48 490 m2 na 31 grudnia 2006 r., co stanowi wzrost o 19,6% w porównaniu 40 523 m2
powierzchni handlowej netto na 31 grudnia 2005 r.
Wartość sprzedaży zrealizowanej przez LSP wyniosła 65 299 tys. złotych w 2006 r., w porównaniu z
kwotą 44 223 tys. złotych w porównywalnym okresie w 2005 r., z czego 25 257 tys. złotych było ujęte
w przychodach ze sprzedaży Empik do sierpnia 2005 r. Przychody zrealizowane przez szkoły
językowe należące do Grupy w 2005 r. obejmowały wyłącznie przychody szkół działających w Empik
do 31 sierpnia 2005 r., które następnie, we wrześniu 2005 r., zostały wniesione aportem do spółki
LSP, prowadzącej szkoły językowe Orange (obecnie Speak Up). Dlatego też wyniki Grupy za
dziewięć miesięcy 2005 r. nie zawierały pełnej sprzedaży Speak Up, ponieważ sieć ta została nabyta
przez Grupę, a jej wyniki konsolidowane w wynikach Grupy EM&F, dopiero od września 2005 r.
Na dzień 31 grudnia 2006 r., łączna liczba osób uczęszczających na kursy językowe w szkołach
językowych EMPiK i Speak Up wyniosła 30 711, w porównaniu z 28 304 w 2005 r.
W okresie dwunastu miesięcy 2006 r. łączna wartość sprzedaży Smyk wzrosła o 40,8% do 225 926
tys. złotych, w porównaniu do 160 445 tys. złotych w 2005 r. Przychody Smyk w dotychczasowych
sklepach (czyli we wszystkich poza otwartymi w trakcie okresu) wyniosły 209 891 tys. złotych, co
oznacza wzrost o 30,8% w stosunku do całkowitych przychodów w wysokości 160 445 tys. złotych
zrealizowanych w 2005 r. Sprzedaż zrealizowana przez sklepy Smyk otwarte w omawianym okresie
2006 r. wyniosła 16 035 tys. złotych.
Duży wkład we wzrost sprzedaży miały nowe sklepy, otwarte w omawianym okresie. W 2006 r.
spółka otworzyła 7 sklepów, w tym pierwszy sklep Smyk w Niemczech w Berlinie, sklep w łódzkiej
Manufakturze, Kraków Nowe Miasto oraz dwa w Kijowie, przy czym zamknęła jeden sklep w
Warszawie. Na dzień 31 grudnia 2006 r. działało 40 sklepów Smyk o łącznej powierzchni handlowej
34 808 m2 (wraz z dwoma sklepami w wyniku akwizycji na Ukrainie) w porównaniu do 34 sklepów o
powierzchni handlowej 28 690 m2 na dzień 31 grudnia 2005 r.
W grudniu 2006 r. sfinalizował transakcję przejęcia swojej ukraińskiej spółki. Od momentu transakcji,
do 31 grudnia 2006 r. podmiot ten wygenerował 2,3 mln sprzedaży.
Segment Moda i Uroda
Łączne przychody ze sprzedaży w segmencie Moda i Uroda wzrosły o 14,3%, z poziomu 204 598 tys.
złotych (po wyłączeniu przychodów Zara Polska w 2005 r.) w 2005 r. do 233 875 tys. złotych w 2006
roku.
Łączne
przychody
ze
sprzedaży
Ultimate
Fashion
w
2006
r.
wyniosły
83 129 tys. złotych i były o 68,9% wyższe niż w analogicznym okresie 2005 r. (49 205 tys. złotych).
Sprzedaż w dotychczasowych sklepach (zdefiniowana jako sprzedaż pochodząca ze wszystkich
sklepów poza otwartymi w omawianym okresie) wyniosła 72 601 tys. złotych (w porównaniu do
całkowitej sprzedaży w analogicznym okresie 2005 r. – 49 205 tys. złotych), co oznacza wzrost
o 47,6 %. Ponadto Ultimate Fashion wygenerowała dodatkowe 10 528 tys. złotych sprzedaży z 14
nowych sklepów, o łącznej powierzchni handlowej netto 2.863 m2 w 2006 roku. Należy zauważyć, że
w niektórych wypadkach, kiedy firma nie ponosi żadnego ryzyka handlowego związanego z towarem,
Ultimate Fashion nie wykazuje jako przychód pełnej sprzedaży detalicznej, a jedynie marżę brutto,
traktowaną jako przychód ze sprzedaży komisowej. Sprzedaż w tej kategorii wyniosła 9 766 tys.
złotych w 2006 r. (w 2005 r. 698 tys. złotych).
Strona 8 z 22
W omawianym okresie Ultimate Fashion zamknęła 2 sklepy Evita Peroni.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. spółka posiadała 50 sklepów, o łącznej powierzchni
handlowej 9.363 m2, podczas gdy na koniec 2005 r. liczba sklepów wynosiła 38, a ich łączna
powierzchnia handlowa 6.556 m2.
W 2006 roku przychody Optimum Distribution Polska (95 625 tys. złotych) obniżyły się w
porównaniu z przychodami zrealizowanymi w porównywalnym okresie 2005 r. (101 220 tys. złotych)
o 5,5%, na co wpływ miała mniejsza sprzedaż artykułów optycznych (o 29%) spowodowana głównie
przez spadek zamówień na produkty Bausch & Lomb, związany z wycofaniem z rynku niektórych
produktów przez producenta, jak również 38,5% spadek odzieży sportowej.
W 2006 r. przychody Optimum Distribution CZ&SK (wyrażone w PLN) wzrosły o 2,4%, z 54 173
tys. złotych w 2005 r. do 55 493 tys. złotych w 2006 r. Sprzedaż artykułów optycznych zmniejszyła
się o 7,9% głównie ze względu na spadek zamówień na produkty Bausch & Lomb, związany z
wycofaniem z rynku niektórych produktów przez producenta.
Dodatkowo, Grupa jest powiązana kapitałowo z dwoma podmiotami:
Grupa posiada mniejszościowe udziały w spółce Zara Polska. Na dzień 31 grudnia 2006 r. podmiot ten
zarządzał 14 sklepami w Polsce, o łącznej powierzchni handlowej 19 225 m2. W 2006 r. spółka
otworzyła 3 nowe sklepy. W wyniku wzrostu sprzedaży i rentowności, Grupa odnotowała swój udział
w zysku tego podmiotu w 2006 r. w wysokości 3,6 mln złotych. Dodatkowo, Grupa odnotowała zysk z
tytułu wyceny opcji sprzedaży udziałów na rzecz Inditex w wysokości 2 mln złotych. Pozycje te są
omówione poniżej.
Grupa jest powiązana kapitałowo z Sephora Polska Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2006 r. podmiot ten
zarządzał 51 perfumeriami w Polsce. W wyniku wzrostu sprzedaży i rentowności, Grupa mogła
odnotować zysk z tytułu wyceny opcji sprzedaży pozostałych udziałów na rzecz Sephora S.A., co
omówiono poniżej.
Rentowność
Rentowność sprzedaży brutto
Dwanaście miesięcy
zakończone 31 grudnia
2006
2005
Media i Rozrywka
39,5%
38,4%
Moda i Uroda
49,7%
48,0%
Moda i Uroda z wyłączeniem Zara Polska
49,7%
48,6%
Razem dziełalność kontynuowana
41,7%
41,0%
Razem dziełalność kontynuowana z
wyłączeniem Zara Polska
41,7%
40,7%
Rentowność sprzedaży brutto obliczana jest jako stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży,
gdzie zysk brutto jest definiowany jako przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszt zakupu
produktów, powiększony o odpowiednie podatki i opłaty celne, jak również opłaty franszyzowe i
licencyjne, straty produktów, zmiany wartości rezerwy na zapasy wolno rotujące, oraz w przypadku
Strona 9 z 22
szkół językowych koszty wynagrodzenia lektorów oraz koszty podręczników, a w przypadku handlu
hurtowego koszty transportu produktów. Grupa monitoruje rentowność sprzedaży brutto osiąganą
przez poszczególne Spółki Operacyjne w celu oceny ich wyników finansowych i operacyjnych.
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto jest obliczany przez Spółkę i nie został zamieszczony w
Niezbadanym Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.
Po wyłączeniu wyników Zara Polska rentowność sprzedaży brutto wzrosła o 1,0 punktu procentowego
tj. z 40,7% w 2005 r. do 41,7% w 2006 r.
Podstawowe czynniki, które zadecydowały o wzroście rentowności brutto to:
- Efektywniejsze zarządzanie przecenami w omawianym okresie;
- Kontynuacja zmian źródeł zaopatrzenia. W 2006 roku Grupa, a w szczególności Smyk w dalszym
ciągu zwiększał udział importu z Turcji i Chin kosztem produktów polskich i pochodzących z innych
krajów UE, nabywając towary po konkurencyjnych cenach i jednocześnie wykorzystując osłabienie
dolara amerykańskiego.
- Lepsze warunki oferowane przez dostawców, dzięki wzrostowi obrotów oraz osiągnięciu
znaczących udziałów w segmentach, w których Grupa prowadzi działalność.
- Wzrost udziału wyżej marżowej sprzedaży, jak np. Smyk i Ultimata Fashion
EBITDA
Dwanaście miesięcy zakończone
31 grudnia
2006
2005
'000 PLN
EBITDA z dziełalności kontynuowanej
Moda i Uroda
Ultimate Fashion
Zara Polska
134 257
134 595
21 222
21 921
7 578
4 482
0
6 729
Optimum Distribution Polska
7 323
8 534
Optimum Distribution CZ&SK
3 451
2 146
Essa
2 886
31
Korekty konsolidacyjne segmentu
Media i Rozrywka
EMPiK
-16
-0
100 206
66 530
71 033
51 820
Learning Systems Poland
8 604
2 367
Licomp EMPiK Multimedia
1 209
1 409
19 383
10 940
Smyk
Pol Perfect
Korekty konsolidacyjne segmentu
Pozostałe
589
234
-612
-241
12 829
46 143
Działalność zaniechana
Galeria Centrum
Razem
4 973
-1 747
139 230
132 848
EBITDA oznacza zysk/(strat) na działalności kontynuowanej wyznaczony zgodnie z MSSF,
skorygowany o odpisy amortyzacyjne, odpisy z tytułu utraty wartości, udział w zysku i stracie
jednostek stowarzyszonych, przychody i koszty finansowe (pozostałe) oraz podatek dochodowy.
Zdaniem Zarządu EBITDA i inne mierniki przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej są
Strona 10 z 22
przydatnymi, dodatkowymi informacjami na potrzeby pomiaru wyników operacyjnych Grupy i jej
operacyjnych spółek zależnych. EBITDA nie jest miernikiem zdefiniowanym przez MSSF i nie
powinien być uważany za alternatywę w stosunku do zdefiniowanych przez MSSF mierników
zysku/(straty) netto, wyznaczników wyników operacyjnych, mierników przepływów pieniężnych z
działalności operacyjnej, ani też za wskaźnik płynności. Jest to jednak jeden z głównych mierników,
który Grupa bierze pod uwagę przy planowaniu i prowadzeniu działalności. Należy podkreślić , że
EBITDA nie jest miernikiem jednolitym lub ustandaryzowanym, w związku z czym pomiędzy równymi
raportującymi mogą występować istotne różnice w sposobie jego obliczania i wskaźnik może nie być
porównywalny. Miernik EBITDA jest obliczany przez Spółkę i nie został zamieszczony w Niezbadanym
Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.
Całkowita EBITDA w 2006 r. wyniosła 134 257 tys. złotych w porównaniu do 134 594 tys. złotych w
2005 r., co oznacza spadek o 0,3%. Jednak wyłączając zysk na sprzedaży udziałów w Zara Polska oraz
pewne odpisy aktualizacyjne dokonane w ciągu 2005 r., EBITDA w 2005 r. wyniosłaby 97 160 tys.
złotych w stosunku do 134 257 tys. złotych w 2006 r. , co oznacza faktyczny wzrost EBITDA o 38,2%
w roku 2006.
W okresie dwunastu miesięcy 2006 r. w segmencie Media i Rozrywka wynik EBITDA wzrósł o 50,6%
z 66 530 tys. złotych w 2005 r. do 100 206 tys. złotych w 2006 r. Wzrost całkowitego EBITDA
nastąpił przede wszystkim dzięki wzrostowi sprzedaży w spółkach Empik i Smyk oraz LSP.
W 2006 r. Empik odnotował EBITDA w wysokości 71 033 tys. PLN, wobec 51 820 tys. złotych w
2005 r. Wzrost ten spowodowany był m. in. ujętą w wynikach EMPiK aktualizacją wyceny opcji
sprzedaży udziałów od Sephora SA, (łączny wpływ na EBITDA w 2006 r. wyniósł 20 mln. złotych; w
porównaniu do wpływu na wynik w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 10,5 mln
złotych), oraz zyskami wygenerowanymi przez salony EMPiK otwarte pod koniec 2005 r. i w ciągu
2006 r.
Dodatkowo należy zauważyć, że wynik EBITDA EMPiK zawiera wynik szkół językowych EMPiK za
pierwszych 8 miesięcy 2005 r., podczas gdy w 2006 r. został on ujęty w ramach EBITDA LSP.
EBITDA spółki Smyk w 2006 r. wzrósł o 77,2% do 19 383 tys. złotych w stosunku do 10 940 tys.
złotych w 2005 r. Wzrost EBITDA spowodowany był w dużym stopniu przez wzrost sprzedaży i
EBITDA w sklepach otwartych w okresie pomiędzy końcem 2005 r. a początkiem 2006 roku.
W 2006 r. w segmencie Moda i Uroda EBITDA wyniosła 21 222 tys. złotych wobec 21 921 tys.
złotych w analogicznym okresie 2005 r. Spadek EBITDA w segmencie Moda i Uroda był w
znacznym stopniu spowodowany brakiem pozytywnego wpływu wyników Zara Polska w 2006 r.
Wynik EBITDA Zara Polska, do momentu sprzedaży tj do lipca 2005r. wyniósł 6 729 tys. złotych.
Wzrost EBITDA wyłączając wyniki Zara Polska, wyniósłby 39,7%.
Dodatkowo, nastąpił spadek EBITDA w spółkach Optimum Distribution wskutek spadku sprzedaży,
co opisano powyżej.
W 2006 r. Grupa odnotowała zysk w wysokości 17,3 mln złotych (w 2005 r. : 2,3 mln złotych) z
wyceny inwestycji w Coffeeheaven według wartości godziwej, który został wykazany w pozycji
,,Pozostała działalność" w poniższej tabeli.
Jednocześnie w omawianym okresie zysk z tytułu wyceny opcji sprzedaży udziałów w Zara Polska
wyniósł 2 mln złotych (w 2005 r.: 11,2 mln złotych).
Strona 11 z 22
EBIT
Dwanaście miesięcy zakończone
31 grudnia
2006
2005
'000 PLN
EBIT z dziełalności kontynuowanej
Moda i Uroda
Ultimate Fashion
Zara Polska
101 397
93 214
16 014
16 867
4 349
2 862
0
5 257
Optimum Distribution Polska
5 853
7 163
Optimum Distribution CZ&SK
2 942
1 555
Essa
2 886
31
-16
-0
72 713
42 889
53 032
33 655
Korekty konsolidacyjne segmentu
Media i Rozrywka
EMPiK
Learning Systems Poland
6 089
1 524
Licomp EMPiK Multimedia
1 179
1 375
12 855
6 572
170
4
Smyk
Pol Perfect
Korekty konsolidacyjne segmentu
Pozostałe
-612
-241
12 670
33 457
-28
-17 746
101 369
75 468
Działalność zaniechana
Galeria Centrum
Razem
Zysk operacyjny (EBIT) z działalności kontynuowanej za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. wyniósł
101 397 tys. złotych w porównaniu do 93 214 tys. złotych w 2005 r. Na wyniki za analogiczny okres
roku przedniego, znaczny wpływ miał przychód ze sprzedaży znaczących udziałów w Zara Polska w
wysokości 43,4 mln złotych. Zysk operacyjny, wyłączając transakcję z Zara Polska oraz pewne odpisy
aktualizacyjne, wyniósłby 73,6 mln złotych w roku zakończonym 31 grudnia 2005 r. w porównaniu do
101,4 mln złotych w 2006 roku, co oznacza wzrost EBIT o 37,8%.
EBIT w segmencie Media i Rozrywka wzrósł w 2006 r. do 72 713 tys. złotych w stosunku do 42 889
tys. złotych w porównywalnym okresie 2005 roku.
Wzrost EBIT spowodowany był głównie poprawą wyników sprzedaży EMPiK, Smyk oraz
wniesieniem spółki LSP, jak również wzrostem wartości opcji sprzedaży udziałów w Sephora Polska.
EBIT EMPiK wzrósł z 33 655 tys. złotych w okresie dwunastu miesięcy 2005 r. do 53 032 tys. złotych
w 2006 r., mimo tego iż przez pierwszych osiem miesięcy 2005 r. EBIT EMPiK zawiera wynik szkół
językowych Empik, podczas gdy w 2006 r. jest on uwzględniony w ramach EBIT LSP. Odnotowany
powyżej EBIT EMPiK zawiera zysk z tytułu wyceny opcji sprzedaży udziałów w Sephora w łącznej
wysokości 20 mln złotych (w 2005 r. zysk z tytułu wyceny tejże opcji, uwzględniony w EBIT Empik,
wyniósł 10,5 mln złotych).
EBIT w segmencie Moda i Uroda obniżył się w 2006 r. do poziomu 16 014 tys. złotych w stosunku do
16 867 tys. złotych w 2005 r. Czynnikami, które przyczyniły się do opisywanego spadku zysku EBIT
były m.in.: (i) brak pozytywnego wpływu wyników Zara Polska – w ciągu pierwszych siedmiu
miesięcy 2005 r. wynik operacyjny Zara Polska, wykazany w tym segmencie wyniósł 5 257 tys.
złotych, (ii) pogorszenie wyniku finansowego spółki Optimum Distribution Polska spowodowane
Strona 12 z 22
spadkiem zamówień na produkty Bausch & Lomb omówionym powyżej. Jednak wyłączając wyniki
Zara Polska, wzrost EBIT wyniósłby 37,9%.
Jak już to zostało odnotowane w sekcji „EBITDA” powyżej, w 2006 r. Grupa wykazała zysk w
wysokości 17,3 mln złotych z wyceny inwestycji w Coffeeheaven według wartości godziwej oraz zysk
w wysokości 2,0 mln złotych z wyceny opcji sprzedaży udziałów w Zara Polska, które zostały
wykazane w pozycji ,,Pozostała działalność" w powyższej tabeli.
Wynik netto z działalności kontynuowanej
Zysk netto z działalności kontynuowanej za 2006 r. wyniósł 82,9 mln złotych w stosunku do 79,1mln
w analogicznym okresie roku ubiegłego, na co wpływ miała sprzedaż znaczących udziałów w spółce
Zara Polska o wartości 43,4 mln złotych. Zysk netto, wyłączając transakcję z Zara Polska oraz pewne
odpisy aktualizacyjne, wyniósłby 59,6 mln złotych w 2005 r. w porównaniu do 82,9 mln złotych w
2006 r., co oznacza wzrost o 38,9%.
Grupa wykazała wzrost kosztów finansowych do 4,5 mln złotych w 2006 r., w porównaniu z 385 tys.
złotych w analogicznym okresie roku 2005, głównie ze względu na wzrost poziomu zadłużenia
finansowego oraz kosztów odsetek od leasingu finansowego jak i niższym poziomem gotówki w
ciągu roku, w związku z wydatkami ponoszonymi na rozwój sieci detalicznej, jak również na skutek
niższego, niż w okresie porównywalnym, poziomu zysków z tytułu różnic kursowych powstających na
zobowiązaniach w walutach obcych.
Ponadto, w 2006 r. Grupa wykazała swój udział w zysku netto jednostki stowarzyszonej Zara Polska,
w wysokości 3,6 mln złotych (w 2005 r. – 2,1 mln złotych). W trzecim kwartale 2005 r. Grupa zbyła
znaczącą część udziałów w spółce Zara Polska, do tego momentu – tj. lipiec 2005 r., Grupa
konsolidowała w całości wyniki Zara Polska.
Podatek dochodowy wykazany w okresie dwunastu miesięcy 2006 r. wyniósł 17,7 mln złotych (w
2005 r. 15,8 mln złotych), w związku z wyższymi przychodami podlegającymi opodatkowaniu.
Wykorzystanie przez Grupę niższej efektywnej stopy opodatkowania wynika z faktu, że niektóre
przychody nie podlegają opodatkowaniu ze względu na posiadany przez EM&F status narodowego
funduszu inwestycyjnego oraz ze względu na straty podatkowe spółek z Grupy poniesione w latach
ubiegłych.
Koszty
Za dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia
000 PLN
2006
2005
32 860
41 381
181 241
41 044
108 587
73 834
142 709
44 194
89 455
70 271
Koszty operacyjne:
Amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości
Koszty osobowe
Koszty marketingu
Koszty budynków
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty operacyjne Grupy wzrosły współmiernie do wzrostu sprzedaży i otwarć nowych punktów.
Strona 13 z 22
Koszty wynagrodzeń w wzrosły o 27,0% z 142 709 tys. złotych w 2005 r. do 181 241 tys. złotych (w
2006 r., częściowo w wyniku otwarcia nowych sklepów w okresie od końca 2005 r. oraz w ciągu 2006
r., a także w wyniku ujęcia w kosztach wynagrodzeń kosztu programu wynagrodzeń w formie akcji w
wysokości 4,4 mln złotych (w analogicznym okresie 2005 roku – 1,3 mln złotych).
Całkowita liczba zatrudnionych w Grupie wzrosła do 4 014 na dzień 31 grudnia 2006 r. z 3 437
wykazanych na koniec 2005 r., z uwagi na pracowników zatrudnionych w nowo otwartych sklepach
spółek Grupy. Liczba zatrudnionych wzrosła o 16,8%. W szczególności, z uwagi na dynamiczną
ekspansję spółek LSP i Ultimate Fashion - ich zatrudnienie wzrosło odpowiednio o: 21,6% i 57%.
Koszty budynków wzrosły o 21,4%, z 89 455 tys. złotych do 108 587 tys. złotych. Wzrost ten wynika
z otwarcia nowych punktów detalicznych i usługowych od końca 2005 r., jak również w 2006 r.
W 2006 r. Grupa odnotowała zwiększony poziom kosztów w związku z otwarciem 31 sklepów,
głównie w centrach handlowych oraz 6 szkół języków LSP.
Wydatki na marketing spadły o 7,1% w 2006 r. do 41 044 tys. złotych (w 2005 r. – 44 194 tys.
złotych) . Jest to związane ze zmniejszonymi wydatkami w Optimum Distribution, ze względu na
niższą sprzedaż oraz większym udziałem dostawców w kampaniach marketingowych Empik.
,,Pozostałe koszty operacyjne" zwiększyły się do poziomu 73 834 tys. złotych z 70 271 tys. złotych w
2005 r. W pozycji tej zawarte są także koszty związane z opłatą za zarządzanie, które spadły do
poziomu 470 tys. złotych z 3 573 tys. złotych w 2005 r.
Spadek amortyzacji do 32 860 tys. złotych w 2006 r. z 41 381 tys. złotych w 2005 r., wynika głównie
z uwzględnieniu w tej pozycji w roku ubiegłym znaczących odpisów z tytułu utraty wartości
inwestycji w Premium Club (w wysokości 4 591 tys. złotych), inwestycji w Ruch (w wysokości 8 017
tys. złotych) oraz innych odpisów aktualizacyjnych.
Strona 14 z 22
Struktura bilansu
31 Grudnia
31 Grudnia
2006
2005
'000 PLN
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe instrumenty finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Należności handlowe i pozostałe należności
Aktywa obrotowe
442 043
330 795
50 151
27 698
229 451
205 231
9 544
5 909
6 030
5 692
13 202
11 213
26 082
8 815
1
1
107 582
66 236
479 485
438 086
Zapasy
223 983
205 338
Należności handlowe i pozostałe należności
129 515
103 098
Pochodne instrumenty finansowe
266
346
Pozostałe instrumenty finansowe
0
0
125 721
129 304
921 528
768 881
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
Wzrost „Wartości niematerialnych i prawnych” w wysokości 22,4 mln złotych wynika z wyceny
wartości godziwej akwizycji dwóch podmiotów ukraińskich w grudniu 2006 r. przez Empik i Smyk.
Wartość długoterminowych instrumentów finansowych (ujętych w pozycji ,,Aktywa trwałe, Pozostałe
Instrumenty finansowe") wzrosła z 8,8 mln złotych na dzień 31 grudnia 2005 r. do 26,1 mln złotych na
dzień 31 grudnia 2006 r., na skutek zwiększenia wyceny wartości godziwej udziałów Grupy w spółce
Coffeeheaven (wzrost o 17,3 mln złotych w 2006 r.).
Na dzień 31 grudnia 2006 r., wartość pozostałych należności (ujętych w pozycji ,,Aktywa trwałe")
wzrosła w stosunku do wartości na koniec 2005 r., o 41,3 mln złotych, głównie na skutek wzrostu
wartości należności od Sephora S.A. o 20 mln złotych, jak również powstania należności w wyniku
zbycia udziałów w spółce Galeria Centrum – włączaniu długoterminowej część zadłużenia
wymagalnej do dnia 31 grudnia 2010 r. w kwocie 11,5 mln złotych.
Należności handlowe i pozostałe należności (wykazane w Aktywach obrotowych) wzrosły o 26,3 mln
złotych, głównie w wyniku zbycia udziałów w spółce Galeria Centrum – wykazaniu należności w
wysokości 10 mln złotych z tytułu sprzedazy 100% udziałów Galeria Centrum oraz krótkoterminowej
części zadłużenia, wymagalnej do dnia 31 grudnia 2007 r. w kwocie 3,8 mln złotych.
Strona 15 z 22
31 Grudnia
31 Grudnia
2006
2005
'000 PLN
Kapitał własny
339 114
256 647
Kapitał podstawowy
284 910
284 910
Pozostałe kapitały rezerwowe
-18 310
-4 363
54 849
-25 067
Zakumulowany wynik finansowy
Udziały mniejszości
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe
zobowiązania
Kredyty i pożyczki
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Kredyty i pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
Suma kapitałów i zobowiązań
17 665
1 167
582 414
512 234
100 491
75 860
21 154
5 832
59 919
58 795
19 418
11 233
481 923
436 374
439 408
382 608
5 764
773
33 771
47 829
2 980
5 164
921 528
768 881
Wzrost Udziałów mniejszościowych o 16,5 mln zlotych jest głównie związany z uwzględnieniem
udziałów mniejszościowych wynikających z nabycia spółek działających na Ukrainie przez Empik i
Smyk.
Ponadto, wycena opcji sprzedaży związanych z tymi transakcjami spowodowała spadek w pozycji
Pozostałe kapitały rezerwowe (w wyniku tego nastąpił spadek o 18,7 mln złotych).
Struktura finansowania
Powyższe dane wskazują, że całkowity poziom zadłużenia Grupy utrzymuje się na stabilnym
poziomie.
Zobowiązania finansowe
W zobowiązaniach krótkoterminowych wykazano pożyczkę z ING w wysokości 38,3 mln złotych
(równowartość 10 mln Euro powiększona o odsetki), która jest w pełni zabezpieczona
długoterminową wierzytelnością wobec Sephora SA z tytułu opcji sprzedaży udziałów w spółce
Sephora Polska (więcej informacji na ten temat można znaleźć w Nocie 26 do Zbadanego
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2005). Ze względu na zabezpieczenie kredytu
wierzytelnością, rzeczywiste zadłużenie netto jest o 38,3 mln złotych niższe niż wynikające wprost z
pozycji bilansowych.
W dniu 19 stycznia 2007 r. Spółka podpisała kolejny aneks do umowy pożyczki z bankiem ABN
AMRO z dnia 17 stycznia 2006 r., dotyczący finansowania do wysokości 7 mln Euro, z czego 2mln
Euro pozostało niewykorzystanych na koniec 2006 r., celem przedłużenia umowy do 17 maja 2007 r.
na tych samych warunkach.
Strona 16 z 22
Płynność
Dwanaście miesięcy zakończone
31 grudnia
2006
2005
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem
własnym
77%
78%
Wskaźnik zadłużenia (Suma zobowiązań/ Suma
aktywów)
63%
67%
172%
200%
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (Suma
zobowiązań/Kapitał własny)
Wskaźnik pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym oraz wskaźnik zadłużenia, uległy jedynie
minimalnym zmianom na koniec 2006 r.
Wartość wskaźnika zadłużenia spadła z uwagi na wzrost kapitału własnego jak wykazano powyżej,
który nastąpił przede wszystkim ze względu na wynik netto roku 2006.
Zasoby kapitałowe i przepływy pieniężne
For twelve months ended 31
December
2006
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2005
'000 PLN
90 247
79 034
-107 102
-35 024
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
14 063
-555
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
-2 791
43 455
129 304
86 433
-792
-584
125 721
129 304
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Jak wynika ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, w ciągu 2006 r. nastąpił, w
porównaniu do końca 2005 r., spadek wartości salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o
kwotę 2,8 mln złotych (w porównywalnym okresie roku 2005 r. wykazano wzrost salda o 43,5 mln
złotych).
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosły 90,2 mln złotych (79 mln
złotych (w 2005 r.), głównie w wyniku wyższych wyników Grupy.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Grupy w 2006 r. wyniosły 107,2 mln złotych –
wartość ujemna (w porównaniu do 35 mln złotych w analogicznym okresie 2005 r. – wartość ujemna).
Zwiększone przepływy ujemne związane są z wyższymi inwestycjami kapitałowymi Grupy niż w roku
ubiegłym (także w wyniku transakcji nabycia udziałów w spółkach z Ukrainy), które na dodatek nie
Strona 17 z 22
zostały zniwelowane przez wpływy ze sprzedaży inwestycji (w 2006 roku nie dokonano żadnych
wpływów ze sprzedaży inwestycji, podczas gdy w roku 2005 zanotowano wpływ z tytułu sprzedaży
większościowych udziałów w spółce Zara Polska).
Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 125,7 mln
złotych (129,3 mln złotych na koniec 2005 r.).
Wydatki inwestycyjne
Wydatki
inwestycyjne
Moda i Uroda
Media i
Rozrywka
Razem
Inne
Działalność
zaniechana
Razem
12 miesięcy 2006
12 miesięcy 2005
Nowe
punkty
sprzedaży
Nowe
punkty
sprzedaży
Razem
Utrzymanie
i Wydatki
Centralne
Razem
Utrzymanie
i Wydatki
Centralne
23 848
22 257
1 591
24 559
22 852
1 707
55 491
26 047
29 443
53 807
42 944
10 863
79 339
48 304
31 034
78 366
65 796
12 570
2 225
-
2 225
-
-
-
6 240
87 804
5 440
53 745
800
34 059
3 718
82 084
3 027
68 823
691
13 260
W 2006 r. Grupa poniosła wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 87,8 mln złotych (82,1 mln
złotych w analogicznym okresie 2005 r.). Wydatki poniesione na otwarcie nowych punktów sprzedaży
wyniosły 53,7 mln złotych (68,8 mln złotych w 2005 r.), z czego 22,3 mln złotych (w 2005 r. 22,8
mln złotych) zostało przeznaczone na segment Moda i Uroda, a 26,0 mln złotych (42,9 mln złotych w
2005 r.) zostało przeznaczone na segment Media i Rozrywka.
W segmencie Moda i Uroda, w 2006 r., Ultimate Fashion poniosła wydatki w wysokości 22,3 mln
złotych (w 2005 r. 10,7 mln złotych), w tym na spłatę zobowiązań inwestycyjnych związanych ze
sklepami otwartymi pod koniec 2005 r. oraz wydatki związane z otwarciem nowych sklepów w
łódzkiej Manufakturze oraz ECE w Krakowie.
Łącznie, nowa powierzchnia handlowa dodana w 2006 r. wynosiła 2 863 m2, a łączna powierzchnia
handlowa na dzień 31 grudnia 2006 r. w tym segmencie wyniosła 9 363 m2.
W 2006 r. EMPiK i Smyk otworzyły odpowiednio: dwanaście i pięć nowych sklepów o łącznej
powierzchni odpowiednio: 5 449 m2 i 4 152 m2. Wydatki poniesione na inwestycje przez EMPiK i
Smyk wyniosły odpowiednio: 9,5 mln złotych (w 2005 r. – 22,9 mln złotych) oraz 15,6 mln złotych
(w 2005 r. 20,0 mln złotych). Łącznie nowa powierzchnia handlowa otwarta w 2006 r. wyniosła 9
601 m2, co z łącznie z nabyciem spółek na Ukrainie, sprawia, że łączna powierzchnia handlowa w
tym segmencie to 78 620 m2 na dzień 31 grudnia 2006 r. (na koniec 2005 r. 69 216 m2).
Wydatki Grupy na pozostałe inwestycje (głównie na modernizację i rearanżację istniejących punktów
detalicznych i usługowych oraz na inwestycje informatyczne) wyniosły w 2006 r. 34,0 mln PLN (13,3
mln PLN w 2005 r.), z czego 1,6 mln PLN (w 2005 r. 1,7 mln PLN) dotyczyło segmentu Moda i
Uroda, a 29,4 mln PLN (10,9 mln PLN w 2005 r.) poniesionych zostało w segmencie Media i
Rozrywka, głównie w EMPiK na rearanżacje istniejących sklepów oraz na inwestycje informatyczne,
zgodnie z planami na 2006 r.
Strona 18 z 22
Sezonowość
Należy zaznaczyć, że z uwagi na specyfikę branży, w której działa Grupa znacząca część rocznych
przychodów Grupy generowana jest w ostatnim kwartale roku, tj. od października do grudnia. W 2006
roku sprzedaż w segmentach „Moda i Uroda” oraz „Media i Rozrywka” wygenerowana w ostatnim
kwartale roku, wyniosła odpowiednio: 37,0% (w 2005 r. – 35,1%) oraz 37,9% (w 2005 r. – 37,1%)
przychodów rocznych Grupy.
Z uwagi na to, że znacząca część przychodów ze sprzedaży generowana jest w czwartym kwartale
roku (głównie w grudniu), podobnie jak najwyższe marże osiągane są w tym okresie, przy
równoczesnym stabilnym poziomie kosztów operacyjnych - znacząca część rocznego zysku
operacyjnego Grupy z podstawowej działalności generowana jest w ostatnim kwartale roku
kalendarzowego.
Sezonowość sprzedaży, zapasów i zobowiązań handlowych
Działalność Kontynuowana
Przychody netto ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży brutto
Rentowność sprzedaży brutto %
Zapasy
Zobowiązania handlowe
2006
IV
426 519
182 184
42,7%
223 983
269 886
III
239 227
96 594
40,4%
194 446
164 852
2005
II
247 015
104 310
42,2%
167 516
137 135
I
217 905
87 891
40,3%
165 759
141 399
IV
337 028
144 715
42,9%
168 191
212 608
III
203 259
79 615
39,2%
146 122
123 613
II
226 721
94 264
41,6%
131 987
103 406
I
210 692
82 098
39,0%
135 409
112 372
Jak obrazuje powyższa tabela, stan zapasów spada pod koniec drugiego kwartału i narasta w trzecim
kwartale, w efekcie przygotowań do najintensywniejszego okresu w roku: listopada i grudnia. W
pierwszym półroczu następuje redukcja zapasów w drodze wyprzedaży sezonowych w styczniu i w
lutym, bądź/i zwrotów do dostawców. Kolejne okres sezonowych wyprzedaży następuje w czerwcu i
lipcu, lecz pod koniec trzeciego kwartału stan zapasów ponownie rośnie poprzez dostawy nowych
kolekcji i towarów przeznaczonych do sprzedaży w okresie przedświątecznym.
Zobowiązania handlowe nasilają się znacząco pod koniec roku, w ciągu najgorętszego okresu
handlowego. Zobowiązania te są regulowane w pierwszych miesiącach następnego roku. Ich poziom
spada przed końcem drugiego kwartału, z uwagi na obniżone dostawy na koniec tego okresu. W
trzecim kwartale zobowiązania wzrastają ponownie z uwagi na rozpoczęcie wzmożonych zakupów
przez Grupę na czwarty kwartał.
Działalność zaniechana
Jak opisano powyżej, we wrześniu 2006 r. Grupa zawarła ze spółką Vistula & Wólczanka S.A.
umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Galeria Centrum. W rezultacie wyniki Galerii
Centrum zostały zakwalifikowane jako „Działalność zaniechana” i nie są wykazywane w wynikach z
działalności kontynuowanej.
W śródrocznym skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazano zysk netto Galerii Centrum w
wysokości 564 tys. złotych w porównaniu z stratą netto w wysokości 18,2 mln złotych w 2005 r.
Ponadto Grupa wykazała stratę ze sprzedaży w wysokości 2,1 mln złotych. Szczegółowe informacje o
wpływie działalności zaniechanej na wyniki Grupy zostały opisane w Nocie 5 do śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Strona 19 z 22
Porównanie wyników Grupy w IV kwartale 2006 r. do IV kwartału 2005 r.
Kluczowe wskaźniki za IV kwartał 2006 wobec IV kwartału 2005 r.:
• Sprzedaż wzrosła o 26,6 % do 426,5 mln złotych w porównaniu z 337,6 mln złotych, co
odzwierciedla powiększenie sieci sprzedaży w ciągu roku.
• Odnotowano wzrost w kilku kategoriach kosztów operacyjnych spowodowanych dalszą ekspansją,
szczególnie: wynagrodzenia 31,0 % (ponadto wpływ na tę pozycję miał także koszt programu akcji
pracowniczych w wysokości 1,813 tys. złotych ( w 4 kwartale 2005 r. : 1,305 tys złotych)), oraz
koszty budynków o 36,1 %
• Obciążenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych wyniosły 9,1 mln złotych w
porównaniu do 7,8 mln złotych, z uwagi na dodanie nowych sklepów w trakcie roku oraz amortyzacje
wydatków poniesionych na sklepy otwarte pod koniec 2005 roku.
• Pozostałe przychody operacyjne w IV kwartale wyniosły 24,8 mln złotych w porównaniu do 8,2 mln
złotych w czwartym kwartale 2005 r.. Składa się na nie: zysk z tytułu przeszacowania wartości
godziwej udziałów w Coffeeheaven w wysokości 7,8 mln złotych oraz zysku na opcji sprzedaży
udziałów w Sephora w wysokości 15,5.mln złotych.
• W IV kwartale nastąpił wzrost kosztów finansowych. Spowodowane to było dodatkowymi kosztami
finansowymi związanymi z rozwojem Grupy.
• Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 65,5 mln złotych w porównaniu do 44,7 mln
złotych w czwartym kwartale 2005 r.
Prognozy
Grupa EM&F realizuje strategię ekspansji sformułowaną i wdrażaną począwszy od przełomu
2004/2005 r.
W 2007 roku Grupa szacuje,że poniesie wydatki inwestycyjne na rozwój w wysokości około 80-90
mln złotych i planuje otworzyć około 70-90 nowych sklepów, o łącznej powierzchni sprzedaży od 25.
000 do 30.000 m2. Znaczna część przewidywanych otwarć nowych sklepów dotyczy spółki Ultimate
Fashion i realizacji planu otwarć związanych umowami franszyzowymi zawartymi w ciągu ostatnich
dwóch lat.
Większość wszystkich umów najmu na otwarcie nowych sklepów zaplanowanych na 2007 rok została
już podpisana, jednak realizacja planu rozwoju jest ściśle uzależniona od terminowych otwarć
poszczególnych centrów handlowych i terminowego przekazywania gotowych lokali spółkom Grupy.
W przypadku opóźnień, planowane otwarcia nowych sklepów zostaną przesunięte na 2008 rok.
Grupa planuje inwestycje w rozwój i udoskonalenie platform/infrastruktur logistycznych i
informatycznych aby dopasować je do stale rosnących potrzeb w tym zakresie, będących naturalnym
następstwem rosnącej skali aktywności zarówno w Polsce jak i w krajach sąsiednich. Grupa planuje
wydatki na IT w wysokości około 12 mln złotych.
Poza realizacją strategii ekspansji w Polsce, Grupa pracuje nad dalszym rozwojem istniejących
konceptów i rozszerzeniem działalności na inne kraje w regionie.
W marcu 2006 r. Smyk otworzył pierwszy sklep w Berlinie. Zostały podpisane kolejne dwie umowy
najmu na nowe sklepy w 2007 r. , a dwie kolejne są negocjowane.
Grupa EM&F planuje otworzyć kolejne od 5 do 10 nowych sklepów Empik i Smyk na Ukrainie, jak
również rozważa wprowadzenie na rynek ukraiński kilku marek franszyzowych z zarządzanego
portfolio. Grupa rozważa także wprowadzenie w 2007 r. pierwszej pilotowej szkoły języków obcych
na Ukrainie.
Strona 20 z 22
Grupa EM&F pracuje także nad dalszym rozszerzeniem portfela marek. Rozważa wprowadzenie
nowych marek franszyzowych do portfela spółki Ultimate Fashion oraz podpisanie nowych umów
licencyjnych dla spółki Optimum Distribution.
W styczniu 2007 przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły 32% w porównaniu do analogicznego okresu
roku 2006.
Strona 21 z 22
Załącznik 1
Wydarzenia jednorazowe oraz wycena instrumentów finansowych – wpływ na Zysk Netto z
działalności kontynuowanej
Wydarzenia jednorazowe
Sprzedaż udziałów w Young Fashion
Przedpłata za roszczenie prywatyzacji Ruch
Odpis aktualizujący wartość Premium Club
Strata wynikająca z rozwodnienia udziałów w Premium Club
Rezerwa na koszty Wtórnej Oferty Publicznej Akcji
Zmiana założeńp wykalulacji
y różnic
yj przejściowych
p y roku 2004
ją
trwałych
Sprzedaż nieruchomości do Dawtrade
Pozostałe
Przeliczenie podatku związego z transakcją zakupu udziałów LSP
Razem
2006
2005
-
43 259
-8 017
-4 591
-1 885
-4 092
-526
-861
-2 688
-2 706
354
-127
-
-1 387
19 507
W trzecim kwartale 2005 r. Grupa zbyła znaczące udziały w spółce zależnej Young Fashion (obecnie
Zara Polska) na rzecz Inditex. Grupa osiągnęła zysk z tej transakcji w wysokości 43,4 mln złotych.
Dodatkowo w tym kwartale Grupa dokonała szeregu odpisów aktualizacyjnych: 1/ odpis na poczet
przedpłaty związanej z nabyciem udziałów w Ruch, 2/ odpis na inwestycję w Premium Club oraz
stratę z tytułu rozwodnienia udziałów w wysokości 6,5 mln złotych, 3/ wydatków związanych z
przygotowaniem publicznej oferty akcji w wysokości 4,1 mln złotych.
Dodatkowo, „Działalność zaniechana” w roku zakończonym 31 grudnia 2005 r. zawierała 9,3 mln
złotych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych Galerii Centrum.
Wycena instrumentów finansowych
2006
2005
Zysk z wyceny pochodnych instrumentów finansowych - Sephora
Zysk z wyceny pochodnych instrumentów finansowych - Zara Polska
Zysk z tytułu wartości godziwej instrumentów finansowych - coffeeheaven
16 166
1 989
17 323
10 391
11 213
2 302
Razem
35 478
23 906
Strona 22 z 22

Podobne dokumenty