Ustawienia drukowania w Corel PhotoPaint 12

Komentarze

Transkrypt

Ustawienia drukowania w Corel PhotoPaint 12
Polecenie Ustawienia drukowania ... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez
jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera
się wówczas okno konfiguracji urządzenia drukującego (takie samo jest dostępne z poziomu
systemu). Ponieważ ustawienia konfiguracyjne urządzenia drukującego różnią się w zależności od
typu drukarki, nie są tu opisane.
Ustawienia drukowania
Pasek menu
Polecenie Podgląd wydruku z menu Plik, zawiera wszystkie narzędzia i opcje ustawień okna
podglądu i drukarki. Menu Ustawienia zawiera polecenia konfiguracyjne z okna Opcje drukowania
Standardowy pasek narzędziowy
1. Styl drukowania
2. Zapisywanie i usuwanie stylu drukowania
3. Opcje drukowania - określa wszystkie ustawienia konfiguracyjne zarówno samego wydruku
jak i drukarki
4. Drukuj - przesyła plik do drukarki
5. Powiększenie - określa powiększenie drukowanego obrazu na ekranie monitora. Nie zmienia
rozmiaru drukowanego elementu
6. Pełny ekran - wyświetla drukowaną stronę na pełnym ekranie
7. Włącz wyciągi barwne - dodaję do obrazu profile kolorów, wyciągi barwne oraz informacje o
pliku
8. Negatyw
9. Odbicie lustrzane - ustawia obraz w odbiciu lustrzanym względem lustra pionowego
10. Zamknij okno podglądu
Przybornik
1. Wskaźnik - określa położenie obrazu na stronie, oraz jego rozmiar
2. Układ rozmieszczenia - definiuje ustawienie strony
3. Rozmieszczenie znaczników - określa położenie znaczników
względem obrazu drukowanego
4. Powiększenie - określa widok na ekranie drukowanego obrazu
na
stronie
Pasek właściwości Wskaźnik
1. Położenie obrazka na stronie - położenie obrazka w punktach charakterystycznych strony
2. Położenie lewego górnego rogu - określa współrzędne lewego górnego rogu obrazu na
stronie
3. Szerokość i wysokość - określa szerokość i wysokość obrazu na wydruku
4. Współczynnik skalowania - określa procentowo powiększenie obrazu względem rozmiaru
orginalnego
5. Zachowaj proporcje - powoduje proporcjonalną zmianę drugiego parametru położenia,
rozmiaru lub skali przy zmianie pierwszego
6. Drukuj z podziałem na fragmenty - pozwala drukować obrazy wielko formatowe poprzez ich
podział na arkusze
7. Jednostki - określa jednostki miary
Pasek właściwości Rozmieszczenia wskaźników
1. Automatyczne pozycjonowanie znaczników
2. Ramka rozmieszczenia znaczników - położenie lewego i górnego zakresu znacznika
względem lewego górnego rogu obrazka
3. Ramka rozmieszczenia znaczników - położenie prawego i dolnego zakresu znacznika
względem lewego górnego rogu obrazka
4. Informacje o pliku - dodaje podstawowe informacje o pliku takie jak: profil koloru, nazwę
pliku i położenie pliku na dysku, datę i godzinę wydruku
5. Numer strony - dodaje numer strony
6. Znaczniki cięcia / zginania - dodaje znaczniki pozwalające przyciąć kartkę do formatu
obrazka lub ją zagiąć
7. Pasery - dodaje elementy graficzne służący jako "celownik" w druku barwnym do dokładnego
nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi farbami drukowymi w to samo miejsce. W druku
jednokolorowym pasery nie mają zastosowania
8. Pasek kalibracji koloru - wzornik użytych barw
9. Skale densytometryczne - grupa kwadratów o różnych odcieniach szarości (od jasnego do
ciemnego) służących do sprawdzania gęstości obrazków rastrowych
10. Ustawienia drukarskie - otwiera okno opcji drukowania
Pasek właściwości Powiększenie
1. Powiększ widok strony
2. Pomniejsz widok strony
3. Powiększenie
powiększa obraz
wymiaru
4. Zaznaczenie -
5.
6.
7.
8.
9.
powiększa
zmniejsza
100% do pełnego
powiększa
zaznaczony obszar
Dopasuj powiększenie - powiększa widok dopasowując go w taki sposób, aby były widoczne
wszystkie elementy wydruku
Cała strona - wyświetla w oknie całą stronę
Szerokość strony - powiększa stronę w oknie do jej szerokości
Wysokość strony - powiększa stronę w oknie do jej wysokości
Powiększenie - otwiera okno pozwalające określić powiększenie strony / obrazu
Polecenie Plik - Drukuj przenosi nas do okna Drukuj pozwalającego określić wszystkie elementy
wydruku poczowszy od wyboru drukarki a skończywszy na problemach związanych z wydrukiem
danego obrazu. W oknie mamy do dyspozycji sześć zakładek definiujących wszystkie elementy
wydruku.
Ogólne
Określa podstawowe ustawienia związane z obsługą strony i drukarki. W części Miejsce
docelowe możemy wybrać narzędzie drukujące oraz ustawić jego właściwości wybierając
przycisk Właściwości. Ustawienia drukarki zależne są od modelu urządzenia z jakiego korzystamy,
więc
nie
będą
one
opisywane.
W polu Zakres drukowania określamy czy ma być drukowany bieżący dokument, który wysłaliśmy
do drukarki. Możemy również, poprzez opcję Dokumenty wybrać inny obraz, który mamy oktualnie
otwarty w programie. W przypadku dokumentu wielostronicowego mamy do wyboru dwie
opcje: Bieżąca strona - pozwalająca wydrukować stronę, która była aktywna w momencie wysłania
pliku do wydruku, lubStrony: - pozwalająca wybrać dowolną stronę (strony) z dokumentu wysłanego
do wydruku. W przypadku gdy w obrazie drukowanym był zaznaczony fragment obrazu, poprzez
opcję Zaznaczenie możemy
wydrukować
tylko
ten
obszar.
W
polu kopie określamy
ile
kopii
obrazu
ma
być
wydrukowane.
Do dyspozycji mamy również przycisk Podgląd wydruku przenoszący nas do okna podgladu
wydruku gdzie możemy obejrzeć jak będzie wyglądała kartka z wydrukowanym obrazem. Tam
również możemy wprowadzić zmiany w opcjach wydruku.
Układ
Określa opcje związane z ustawieniem obrazu drukowanego na stronie. W górnej części
pola Położenie i rozmiar obrazka mamy do wyboru trzy opcje. Jak w dokumencie ustawia obraz
na środku strony w rozmiarze oryginalnym. Dopasuj do strony zmienia proporcjonalnie rozmiar
obraz tak aby zajął maksymalny obszar kartki. Zmień położenie obrazka na: pozwala wybrać z
pola kombi punkty charakterystyczne kartki, w których zaczepiony będzie obrazek oraz uaktywnia
pola poniżej, w których możemy dokładnie sprecyzować położenie obrazka i jego rozmiar. Po prawej
stronie mamy do dyspozycji miniaturę kartki wydruku z symulacją położenia obrazu. W obszarze
Układ rozmieszczenia: możemy z pola kombi wybrać rozmieszczenie obrazków na poszczególnych
stronach dokumentu, które potem będą rozcięte lub zaginane. Dokładne ustawienia tej opcji znajdują
się pod przyciskiem Edytuj...
Wyciągi barwne
Opcja Drukuj wyciągi barwne pozwala wstawić do wydruku właśnie ten element. W oknie tego
panelu możemy wybrać, które kolory mają być dodane do wydruku. Obszar Opcje pozwala
poszerzyć zastosowaną przestrzeń barwną. Np. opcja Płyty hexachrome wstawia przestrzeń
barwną opartą na sześciu podstawowych barwach (farbach drukarskich). Oprócz nieco
zmodyfikowanej triady CMYK stosowane są dodatkowo: farba zielona i pomarańczowa.
Ustawienia drukarskie
Zakładka pozwala wstawić do wydruku dodatkowe elementy związane z technikami drukarskimi. W
polu Ustawienia papieru/filmu określamy czy wydruk ma być odbiciem lustrzanym czy negatywem
(film).
W polu Informacje o pliku możemy dodać do wydruku nazwę i umiejscowienie pliku oraz numer
strony.
Obszar Znaczniki cięcia/zginania pozwala dodać do wydruku linie wzdłuż, których będziemy mogli
kartkę z wydrukiem przyciąć lub zagiąć.
Ustawienia w polu Pasery dodają do wydruku miejsca kontroli i punkty odniesienia wykorzystywane
przy montażu klisz, wykonywaniu odbitek próbnych oraz w samym druku. Znajdują się one na
każdym z wyciągów barwnych w tym samym miejscu i mają ten sam kształt (najczęściej w rogach
lub na środkach marginesów stron w odległości kilku punktów na zewnątrz od linii arkusza). W
przypadku większych stron publikacji może być zastosowana większa ilość paserów. Pole kombi
pozwala z listy wybrać rodzaj pasera.
Pole Paski kalibracji dodaje do wydruku pasek kalibracji koloru oraz skale densytometryczne
(grupa kwadratów o różnych odcieniach szarości (od jasnego do ciemnego) służących do
sprawdzania gęstości obrazków rastrowych).
Różne
Pozwala określić Opcje wydruku próbnego, rozdzielczość mapy bitowej oraz dodać do
wydruku Arkusz informacji o zadaniu drukowania, który kryje się pod przyciskiem informacje w
arkuszu..., i który możemy tam modyfikować.
Problemy
Przedstawia informacje na temat problemów związanych z wydrukiem danego obrazka. W górnym
oknie mamy podaną ogólną informację o problemie. W oknie dolnym widnieje szczegółowy opis
problemu oraz sposób jego rozwiązania. Poprzez przycisk Ustawienia możemy określić jakie
problemy będą przez problem rozpoznawane.
Po ustawieniu wszystkich opcji dajemy polecenie
Zastosuj a następnie przyciskiem Drukuj wysyłamy plik do urządzenia drukującego.

Podobne dokumenty