Wentylatory osiowe

Komentarze

Transkrypt

Wentylatory osiowe
K.K. 22/10
BESEL S.A.
FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
WENTYLATORY OSIOWE
WENTYLATORY OSIOWE BEZ OBUDOWY
Charakterystyka:
- wentylatory odpowiadaj¹ wymaganiom normy PN-77/M-43021,
w zakresie siatek ochronnych spe³niaja wymagania normy DIN 24167,
- praca ci¹g³a S1,
- napiêcia znamionowe 230V (1-fazowe), 400V (3-fazowe)
- czêstotliwoœæ zasilania 50 Hz,
- stopien ochrony IP 30 (na ¿yczenie IP 43).
AXIAL-FLOW FANS
AXIAL-FLOW FANS WITHOUT HOUSING
Description:
- fans meet requirements of Polish Standard PN-77/M-43021,
- duty S1,
- rated voltage 230V (single-phase), 400V (three-phase),
- frequency 50 Hz,
- degree of protection IP 30 (IP 43 on request).
Typ wentylatora osiowego
WOP-36/34-4E
WOP-30/40-4E
WOP-36/34-4T
WOP-30/40-4T
WOP-30/40-6E
WOP-30/40-6T
Fan type
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
50Hz
V
230
230
230
230
400
400
400
400
230
400
W
min-1
130
1340
180
1490
95
1420
120
1650
160
1380
190
1580
110
1450
110
1700
100
950
110
970
0,83
0,98
2,2
5/400V
5,6
50
150
0,90
0,47
0,92
2,8
5/400V
5,0
30
115
0,45
0,56
0,97
2,8
5/400V
5,0
40
160
0,55
0,45
0,54
2,6
5,6
35
110
0,75
0,39
0,74
2,6
5,6
50
150
0,90
0,47
0,36
2,6
5,0
30
115
0,45
0,32
0,50
2,6
5,0
40
160
0,55
0,62
0,73
1,5
5/400V
5,0
13
50
0,3
0,40
0,42
4,5
5,0
13
50
0,3
Napiêcie zasilania (Supply voltage)
Moc pobierana (Absorbed power)
Prêdkoœæ obrotowa (Speed)
Pr¹d znamionowy (Rated current)
A
0,60
0,97
Wspó³czynnik mocy cosj
N (Power factor cosj
N)
Krotnoœæ pr¹du rozruchowego Ir/IN (IL/IN)
2,2
m
F
Kondensator (Capacitor)
5/400V
Masa (Weight)
kg
5,6
Spiêtrzenie (Ram-effect)
Pa
35
Spiêtrzenie ca³kowite (total ram-effect)
Pa
110
WydajnoϾ (Fan capacity)
m3/s
0,75
Typ wentylatora osiowego bez obudowy
WOP-35/34-4BE
WOP-30/40-4BE
WOP-36/34-4BT
WOP-30/40-4BT
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
230
145
1320
0,67
0,98
2,0
0,7
1,2
5/400V
230
105
1400
0,50
0,94
2,5
0,7
1,4
5/400V
400
170
1360
0,43
0,60
2,6
2,0
1,8
-
400
120
1430
0,45
0,40
2,6
2,6
2,3
-
3,2
0,75
2,9
0,45
3,2
0,75
2,9
0,45
Fan without housing type
Napiêcie zasilania (Supply voltage)
V
Moc pobierana (Absorbed power)
W
Prêdkoœæ obrotowa (Speed)
min-1
Pr¹d znamionowy (Rated current)
A
Wspó³czynnik mocy cosj
N (Power factor cosj
N)
Krotnoœæ pr¹du rozruchowego Ir/IN (IL/IN)
KrotnoϾ momentu rozruchowego Mr/MN (TL/TN)
KrotnoϾ momentu maksym. Mmax/MN (Tb/TN)
m
F
Kondensator (Capacitor)
Masa (Weight)
WydajnoϾ (Fan capacity)
kg
m3/s
Wentylatory osiowe typu WOP przewidziane s¹ do stosowania
w przemyœle, budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, do wentylacji
wyci¹gowej lub nawiewnej ró¿nych pomieszczeñ i urz¹dzeñ
pracuj¹cych w tych pomieszczeniach.
Wentylatory osiowe bez obudowy przeznaczone s¹ do ch³odzenia
ró¿nych urz¹dzeñ, jak np.: urz¹dzenia spawalnicze, prostownikowe
lub steruj¹ce.
Axial-flow fans type WOP are intended for exhaust and supply
ventilation of various devices and rooms in machine industry,
building industry, agriculture and horticulture.
W urz¹dzeniach tych powinny byæ one zamocowane i odpowiednio
chronione przed dostêpem do nich wody, cia³ sta³ych oraz przed
dotykiem, poniewa¿ spe³niaj¹ one wymagania norm w zakresie
stopnia ochrony IP 30.
Axial-flow fans without housing should be fixed and protected
against access to them of water, solid bodies and against
touch.
Wentylatory nie s¹ przystosowane do pracy w atmosferze o du¿ym
zapyleniu i chemicznie agresywnej; nie mog¹ byæ u¿ywane jako
œrodek ochrony zbiorowej pracowników na stanowiskach pracy.
Axial-flow fans are not adopted for running in dusty and chemically
aggressive environment;
they cannot be used as accident-prevention measure
on work-places.
Wszystkie silniki posiadaj¹ znak CE.
All motors are provided with CE mark.
WENTYLATORY OSIOWE
DC
AXIAL-FLOW FANS
D
M
max 8
4 x 10,5 co 90o
90
135
Typ
Frame size
Wymiary (mm)
Dimensions (mm)
DC
D
M
WOP - 36/34 -.
f
475
f
360
f
430
WOP - 30/40 -.
f
420
f
305
f
375
DK
112
AXIAL-FLOW FANS
WITHOUT HOUSING
81
WENTYLATORY OSIOWE
BEZ OBUDOWY
81
107
112
Do wentylatorów osiowych 1-fazowych do³¹czony
jest luzem kondensator pracy 5 m
F/400V, który
u¿ytkownik powinien pod³¹czyæ do wentylatora.
1~
230V
50 (60 Hz)
1-phase fans are delivered with not connected
capacitor 5 m
F/400V.
That capacitor should be connected to fans
accordance with an included supply diagram.
Typ
L
U1
N
U2
Z1
C
Z2
L, N - Pod³¹czenie napiêcia zasilania
L, N - Connection of supply voltage
Wymiary (mm)
Frame size
Dimensions (mm)
DK
WOP - 35/34 - .B.
f
355
WOP - 30/40 - .B.
f
300
Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian danych zawartych
w karcie katalogowej wynikaj¹cych z ci¹g³ego doskonalenia wyrobu.
As part of our development program, we reserve the right
to alter or amend any of the specifications without giving prior notice.
K.K. 22/10

Podobne dokumenty