BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA

Komentarze

Transkrypt

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA
BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA
PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI
Partner studiów:
Odbiorcy:
Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć
i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni,
kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa,
pracownicy działów finansowych, księgowości , płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds.
rozliczania środków unijnych
Forma prowadzenia zajęć: wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje
grupowe, testy.
Cele:
Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania
przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki
w tym zakresie.
Celem kursu jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu
oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów
organizacji i działalności
podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe
standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze,
a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres
uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi
nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.
Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo/ Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych
2. Certyfikat Biegłego do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów
Wewnętrznych
prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności
wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją.
Korzyści:
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu
zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych
oraz w działach organizacji
odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia
nadużyć i przestępstw gospodarczych.
Prowadzący:
Kadra naukowo-dydaktyczna uczelni.
Kadra naukowo-dydaktyczna PIKW: certyfikowani audytorzy wewnętrzni, praktycy w zakresie
wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy.
Forma: studia podyplomowe
OPŁATY
Czas trwania: 2 semestry
jednorazowa
3800
Kontakt: 91 486 15 42
II raty
2000
[email protected]
10 rat
420
Masz 45 lat lub więcej? Skorzystaj z dofinansowania studiów. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Twoje studia mogą kosztować 0 złotych. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe”
PROGRAM STUDIÓW
1
2
3
Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych.
Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych
 Definicje oszustw i przestępstw gospodarczych
 Klasyfikacje nadużyć gospodarczych
 Przestępstwa gospodarcze w polskim systemie prawnym
Prawno-karne aspekty korupcji
 Pojęcie i formy korupcji,
 Odpowiedzialność karna i cywilna przestępstw korupcji,
 Przykłady zachowań korupcyjnych ( studium przypadków),
 Algorytmy postępowania w sytuacji korupcyjnej,
 Prawne i instytucjonalne możliwości ścigania korupcji w Polsce
Zamówienia publiczne
 Podstawowe pojęcia i definicje
 Przygotowanie postępowania
 Realizacja postępowania o zamówieniu publicznym
 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 Postępowanie protestacyjno-odwoławcze
 Kontrola zamówień publicznych
8
8
8
4
5
Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i
korupcji
 Czynnik ludzki jako jedna z przyczyn powstawania nadużyć w firmach
 Ewolucja zjawiska korupcji w perspektywie zmian gospodarczych
 Zagrożenia zewnętrzne
 Zagrożenia wewnętrzne
 Nieszczelność systemów – studium przypadku
Finanse przedsiębiorstwa
 Majątek przedsiębiorstwa, źródła finansowania
 Przychody i koszty przedsiębiorstwa
 Publicznoprawne obciążenia przedsiębiorstw
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 Obrót pieniądza w czasie
16
8
Rachunkowość finansowa i zarządcza
6
7
8
9
10
 Struktura bilansu przedsiębiorstwa
 Struktura rachunku wyników kosztów
 Statyczny i dynamiczny rachunek majątku i kapitału
 Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
 Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
 Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o budżety i ich kontrolę.
 Leasing operacyjny i finansowy
 Badanie sprawozdań finansowych
Oszustwa księgowe
 Rodzaje oszustw księgowych
 Przykłady oszustw księgowych w działalności gospodarczej
 Manipulacje księgowe w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw
 Wykrywanie manipulacji księgowych przez audytorów
 Techniki audytu śledczego w rewizji finansowej
Zarządzanie ryzykiem oszustw
 Identyfikacja ryzyk związanych z oszustwem.
 Źródła potencjalnego ryzyka (majatkowe i osobowe)
 Metody analizy ryzyka (szacunkowe i ilościowe)
 Metody ograniczania ryzyka (organizacja i analiza danych)
 Istota „trójkąta oszustwa”
 Ocena działań kontrolnych w kontekście oszustw
Metodyka przeprowadzania kontroli
 Tryb przeprowadzania kontroli
 Techniki kontrolne
 Dokumentowanie czynności kontrolnych
 Sprawozdawczość w przypadku wykrycia nadużyć i oszustw
Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu
zagrożeń
 Pojęcie, rodzaje i formy analizy śledczej.
 Cykl analityczny.
 Zarządzanie informacją – prawne i praktyczne aspekty przetwarzania
informacji w procesie analitycznym.
 Specjalistyczne techniki analizy, oceny i interpretacji informacji.
8
16
16
16
16
 Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek i formułowania
wniosków.
 Wizualizacja i dokumentowanie wyników prac analitycznych.
 Metody i techniki stosowane w analizie śledczej oraz wykorzystanie
specjalistycznego oprogramowania komputerowego – studium przypadku.
 Praktyczne możliwości wykorzystania analizy śledczej i jej znaczenie w
procesie wykrywczym.
 Podsumowanie, literatura, akty prawne.
Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – zajęcia praktyczne


11
12
13
14
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Wykorzystanie narzędzi informatycznych
1: Informatyka śledcza
 Pojęcie informatyki śledczej
 Metody i zasady informatyki śledczej
2: Aspekty prawne związane z elektronicznym materiałem dowodowym
 Pojęcie dowodu elektronicznego i dowodu cyfrowego
 Międzynarodowe
regulacje
prawne
dotyczące
dowodów
elektronicznych
 Polskie regulacje prawne dotyczące dowodów elektronicznych
3: Techniki i metody wykrywania wybranych oszustw
 Cechy i ślady oszustwa, oszustwa internetowego, oszustwa
komputerowego
 Wyszukiwanie i interpretacja śladów oszustw
4: Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego
 Prowadzenie białego wywiadu internetowego
 Wyszukiwanie i zabezpieczanie śladów w sieciach komputerowych
Psychologia oszustwa
 Modele zachowań i reakcji
 Techniki śledcze
 Komunikacja podczas czynności kontrolnych
 Sposoby rozwiązywania konfliktów
Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami
 Przyczyny występowania oszustw – analiza behawioralna.
 Pojęcie oszustwa finansowego.
 Zasady analizy dokumentów przy wykrywaniu oszustw.
 Procedura „whistleblowing” – rola demaskatora
 Budowanie świadomości pracowników w zakresie
współodpowiedzialności za odporność systemu.
 Zarządzanie incydentami i działania uzdrawiające zaistniałą sytuację,
współpraca z organami ścigania
8
16
16
16
Studium przypadków – zajęcia warsztatowe
15




Rodzaje oszustw finansowych – przykłady.
Identyfikacja i wykrywanie oszustw zakupowych –studium przypadków.
Identyfikacja i wykrywanie oszustw płacowych – studium przypadków.
Identyfikacja i wykrywanie oszustw wiązanych ze składnikami
rzeczowymi majątku obrotowego i trwałego – studium przypadków.
16
16
 Budowanie podstawowych procedur odporności
Seminarium dyplomowe
8
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat
WSAP.