Wzór umowy - PK Racibórz

Komentarze

Transkrypt

Wzór umowy - PK Racibórz
UMOWA
zawarta w dniu ...............2011r. w Raciborzu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.Adamczyka 10
zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000125096, Kapitał Zakładowy Spółki
7 706 000zł, nr NIP: 639-00-01-529, REGON: 272347744, Konto bankowe ING
BankŚląski Katowice O/Racibórz Nr. 49 1050 1328 1000 004 0002 8791,
reprezentowanym przez Zarząd:
1. Prezesa Zarządu – inż.Krzysztof Kowalewski
2. Wiceprezesa Zarządu – Elżbieta Nowara
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………....…….
zarejestrowanym w ........…………………………………………………………………….
pod
Nr
.................................................,
Nr
NIP:.............................................,
REGON:
....................................................,
Konto
bankowe
....................................................
Nr ......................................................................................................................................
....
reprezentowanym przez:
1................................... – .....................................
2.................................... – .....................................
zwanym dalej Wykonawcą
zawarta została następująca umowa w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 I 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 113 poz. 759.)
§1
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca sprzedaje
Zamawiającemu usługę ubezpieczenia, w zakresie:
1.Ubezpieczenia majątkowe, obejmujące:
a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - OG
b) Ubezpieczenie pojazdów od ognia
c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC
2. Ubezpieczenie komunikacyjne, obejmujące:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych w ruchu krajowym – ustawowa.
§2
2
Strony ustalają:
1.Umowa zawarta zostaje na okres 12 miesięcy, zaś składka płatna będzie w ratach –
cztery równe raty w roku, zgodnie z terminami ustalonymi w Polisie Ubezpieczeniowej.
2.Stawki podane w zamówieniu nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania
umowy
3.W przypadku wyrejestrowania / sprzedania pojazdu przez Zamawiającego wartość
składki tj. wartość przedmiotu umowy zostanie pomniejszona.
§3
Wartość przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy, zgodną z załącznikiem do SIWZ
i formularzem ofertowym wynosi :
brutto ………………………….... zł
słownie:………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………..........…...….
§4
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10 % ceny przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.
§5
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
ceny przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności , za które
odpowiada zamawiający.
§ 6
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego naliczoną karę
umowną w przypadku gdy powstała szkoda przewyższa wartość zamówienia oraz w
innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§7
Umowa może być zmieniona - zgodnie z art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1.Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki,
b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy
ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku,
c)
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą
Wykonawcy, w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka
ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji,
d)
korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze
mian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą
Zamawiającego i Wykonawcy;
3
e)
f)
zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,
zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mogą mieć zastosowanie przepisy
Ustawy - Prawo zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§9
W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga Sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§10
Zamawiający zgodnie z realizowanym Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO
14001 zastrzega konieczność spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:
 zastosowania technologii przyjaznych dla środowiska, zgodnie z Polityką
Środowiskową i oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
§ 12
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wykonawca :
Zamawiający :
4
Załącznik Nr 1
OŚWIADCZENIE KONTRAHENTA –
JEDNOSTKI WSPÓŁDZIAŁAJACEJ
dotyczące wymagań Systemu Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i stosowania obowiązki określone
w Polityce Środowiskowej Gminy Racibórz oraz procedurach Systemu, wynikające
z faktu, że Miasto Racibórz posiada wdrożony System Zarządzania
Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001 dotyczące:
1. Gospodarki odpadami a w szczególności:
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez
o zastosowanie opakowań zwrotnych,
o selektywną zbiórkę odpadów,
o zagospodarowanie surowców wtórnych,
• zmniejszenie szkodliwości odpadów niebezpiecznych poprzez:
o właściwe gromadzenie, przechowywanie i unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych jak np.: oleje, czyściwa, świetlówki itp.
2. Zastosowania dostępnych materiałów przyjaznych dla środowiska
3. Zastosowania technologii przyjaznych dla środowiska
4. Maksymalnego zabezpieczenia środowiska przyrodniczego przed
szkodliwym oddziaływaniem maszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych
(mimimalizacja spalin, wycieków oleju, hałasu, zabezpieczenia systemu
korzeniowego drzew i krzewów)
5. Utrzymania dobrego stanu technicznego stosowanego sprzętu, maszyn
i urządzeń z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków
minimalizujących skutki potencjalnych awarii
6. Bezwzględnego stosowania się do zaleceń i uwag zgłaszanych przez
służby zleceniodawcy w w/w zakresie.
Wymogi zgodne z Procedurami Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
1) PŚ-07 Zakupy
2) PŚ-08 Gospodarowanie odpadami
3) PŚ-10 Monitorowanie i Pomiary
4) PŚ-09 Zapobieganie zagrożeniom i awariom
Przedstawiciel Kontrahenta:
5
...............................................

Podobne dokumenty