Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być

Komentarze

Transkrypt

Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być
** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem
ZAŁĄCZNIK NR 3
do specyfikacji
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów
danych archiwalnych dla obrębu ewidencyjnego Stęszew, gmina Stęszew, województwo
wielkopolskie / Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem
komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w systemie Geo-Info VI Mapa dla obrębu/ów
………………………………………………….., gmina …………………., województwo wielkopolskie
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
……………………, dnia………………..
……………..…………………………………………………
( pieczątka i podpis wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Podobne dokumenty