Arkusz testowy

Komentarze

Transkrypt

Arkusz testowy
KONKURS „Z POLSKĄ POLITYKĄ NA TY!”
I ETAP – TEST PISEMNY
1. Przed Tobą leży arkusz pisemny I etapu. Składa się on z 25 pytań zamkniętych
(jednokrotnego wyboru) i 9 otwartych. Cały arkusz ma 8 stron – przed rozpoczęciem
odpowiadania na pytania sprawdź czy Twój arkusz jest kompletny, ewentualne braki
zgłoś członkom Komisji Konkursowej.
2. Na pierwszej stronie, wpisz w odpowiedniej rubryce nazwę zespołu, Twoje imię i
nazwisko oraz szkołę, do której uczęszczasz.
3. Czas trwania I etapu to 60 minut.
4. Na stronach 2-4 umieszczone zostały pytania zamknięte, natomiast na stronach 58 pytania otwarte. Na stronie 4 została również umieszczona karta odpowiedzi na
pytania zamknięte. Sposobem zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi na karcie
odpowiedzi jest postawienie krzyżyka (X) w jednej budce (tylko jedna odpowiedź w
każdym pytaniu części pierwszej jest poprawna).
Nie zapomnij przenieść odpowiedzi na tę kartę przed oddaniem pracy!
5. Jeżeli jedna z odpowiedzi została błędnie zaznaczona przez Ciebie na karcie
odpowiedzi, otocz ją kółkiem i zaznacz krzyżykiem inną odpowiedź.
6. Podczas konkursu można korzystać z kalkulatorów.
………………………………………….
Imię i nazwisko oraz nazwa szkoły
……………………………
Nazwa zespołu
1
I CZĘŚĆ – PYTANIA ZAMKNIĘTE
Pytanie zamknięte (1-25):
(1pkt. za każdą poprawną odpowiedz, max: 25 pkt).
1. Który z wymienionych Prezesów Rady Ministrów najdłużej sprawował swój urząd?
a) Tadeusz Mazowiecki
c) Leszek Miller
b) Jerzy Buzek
d) Jan Olszewski
2. Ile lat trwa kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli?
a) 4 lata
c) 6 lat
b) 3 lata
d) 2 lata
3. Kto był pierwszym liderem PO?
a) Donald Tusk
b) Grzegorz Schetyna
c) Jan Rokita
d) Maciej Płażyński
4. W czyim rządzie ministrem gospodarki był Wiesław Kaczmarek?
a) Jerzego Buzka
c) Józefa Oleksego
b) Włodzimierza Cimoszewicza
d) Waldemara Pawlaka
5. Jakiego stanowiska nie objął Bronisław Geremek?
a) Prezesa rady ministrów
c) Europosła
b) Ministra spraw zagranicznych
d) Przewodniczącego Unii Wolności
6. Kto wchodzi w skład prezydium sejmu?
a) Prezydent
c) Wicemarszałkowie
b) Prezes rady ministrów
d) Przewodniczący kół i klubów parlamentarnych
7. W który roku został złożony przez Polskę wniosek o przystąpienie do UE?
a) 1991r.
b) 1993 r.
c) 1994 r.
d)1992 r.
8. Przez kogo w imieniu rządu RP został podpisany traktat akcesyjny 16 IV 2003r w Atenach?
a) Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera
b) Leszka Millera i Włodzimierza Cimoszewicza
c) Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego
d) Lecha Wałęsę i Leszka Millera
9. W którym roku miało miejsce referendum akcesyjne do Unii Europejskiej?
a) w 2003r.
c)w 2001r.
b)w 2004r.
d)w2002r.
10. Z którymi państwami Polska tworzyła tzw. ‘Trio’ w czasie sprawowania prezydencji w PE?
a) z Włochami i Belgią
c) z Danią i Cyprem
b) z Cyprem i Szwecją
d) z Danią i Grecją
11. Ilu polskich europosłów zasiada obecnie w Parlamencie Europejskim?
a) 51
c)40
b) 50
d)59
2
12. Porozumienia „Okrągłego Stołu” podpisano:
a) 7 kwietnia 1989 roku
b) 5 maja 1989 roku
c) 5 kwietnia 1989 roku
d) 1 marca 1969 roku
13. Liderem, którego ugrupowania jest Paweł Kowal?
a) Prawo i Sprawiedliwość
b) Polska Jest Najważniejsza
c) Liga Polskich Rodzin
d) Samoobrona Rzeczypospolitej
14. Której z wymienionych funkcji, nigdy nie pełnił Włodzimierz Cimoszewicz?
a) Ministra spraw zagranicznych
b) Ministra Sprawiedliwości
c) Marszałka Sejmu
d) Ministra Gospodarki
15. W którym miesiącu i roku odbyły się pierwsze po 1989 roku wybory samorządowe w Polsce?
a) W październiku 1989
b) W maju 1990
c) W maju 1992
d) W październiku 1993
16. Który z podanych niżej ministrów nie należy do Platformy Obywatelskiej?
a) Radosław Sikorski
b) Jacek Rostowski
c) Michał Boni
d) Jarosław Gowin
17. Ile referendów odbyło się w Polsce po 1989 roku?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
18. Ile mandatów uzyskało w wyborach parlamentarnych w 2011 roku PiS?
a) 140
b) 149
c) 152
d) 157
19. Wskaż, który punkt zawiera wyłącznie kandydatów, którzy weszli do Sejmu w wyborach
parlamentarnych w 2011 roku z okręgu numer 25:
a) Robert Biedroń, Leszek Miller, Janusz Śniadek
b) Andrzej Jaworski, Tomasz Arabski, Leszek Blanik
c) Jerzy Kozdroń, Anna Fotyga, Piotr Bauć
d) Katarzyna Hall, Karol Guzikiewicz, Paweł Orłowski
20. Jaka większość posłów potrzebna jest (przy co najmniej połowie konstytucyjnej liczby posłów
obecnych na sali) by Sejm zgodnie z Konstytucją RP wyraził zgodę na tzw. „dużą ratyfikację”
umowy międzynarodowej?
a) Większość bezwzględna
b) Większość zwykła
c) Większość kwalifikowana 3/5
d) Większość kwalifikowana 2/3
21. W którym roku Polska stała się członkiem ONZ?
a) W 1945 roku
b) W 1967 roku
c) W 1991 roku
d) W 1997 roku
22. Kto obecnie jest prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK)?
a) Lech Pawlak
b) Tadeusz Aziewicz
c) Marek Niechciał
d) Małgorzata Krasnodębska – Tomkiel
3
23. Ile czasu ma Prezes Rady Ministrów RP na odpowiedź na interpelację poselską?
a) 14 dni
b) 21 dni
c) 30 dni
d) 60 dni
24. Ilu ministrów obejmuje obecnie urzędująca Rada Ministrów (wraz z Prezesem Rady
Ministrów)?
a) 17 b) 18
c) 19 d) 20
25. Ile stałych komisji jest obecnie w sejmie?
a)27
b)26
c) 28
d)29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Karta odpowiedzi – pytania zamknięte
a)
b)
c)
d)
Suma I część:…………..
4
II CZĘŚĆ – PYTANIA OTWARTE
1. Uzupełnij zdania:
(1pkt. za każdą poprawną odpowiedz. max:7pkt)
1. Aby móc kandydować na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta należy mieć
ukończone _______ lat.
2. Polska od 12 marca 1999 roku należy do _____________.
3. W Sejmie zasiada _______ posłów, a w Senacie _______ senatorów.
4. Obecnym prezesem NBP jest ________________________________.
5. Nadzór nad Komisją Nadzoru Finansowego sprawuje
____________________________________.
6. Funkcję przewodniczącego KNF pełni obecnie: Lesław Gajek/Wojciech Kwaśniak/Andrzej
Jakubiak (podkreśl prawidłową odpowiedź)
2. Kto to powiedział?
(2 pkt. za każdą poprawną odpowiedz, max: 4pkt)
a) „Ja jestem premierem samodzielnym. I myślę, że na całą kadencję”.
__________________________________________
b) „W Polsce na szczęście już mamy taką sytuację, że nawet z prezydentem wolno się
nie zgadzać. To jest duży postęp”.
__________________________________________
3. Wymień 4 uprawnienia premiera RP:
(1 pkt. za każdą poprawną odpowiedz, max: 4pkt.)
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
4__________________________________________________________________________
4. Wymień państwa wraz, z którymi Polska dołączyła do Unii Europejskiej:
(2pkt za kompletną odpowiedz, 0pkt za niepełną odpowiedz.)
5
5. Połącz nazwiska osób ze stanowiskami przez nie obejmowanymi:
(1pkt. za każdą poprawną odpowiedz, max: 6 pkt.)
1. Stanisław Dąbrowski
A) Przewodniczący Trybunału Stanu
2. Jacek Jezierski
B) Prezes Rządowego Centrum Legislacji
3. Tomasz Arabski
C) Wicemarszałek Sejmu
4. Cezary Grabarczyk
D) Wicemarszałek Senatu
5. Stanisław Karczewski
E) Szef Kancelarii Premiera
6. Maciej Berek
F) Prezes NIK
1
2
3
4
5
6
6. Kryteria Kopenhaskie to zbiór kryteriów, które muszą spełnić kraje chcące wstąpić do Unii
Europejskiej. Wymień po 2 kryteria w kategoriach:
(2pkt za każdą poprawną odpowiedz, max: 8 pkt.)
a) Kryteria polityczne
1.
__________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
b) Kryteria ekonomiczne
1.
__________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________
7. Poniżej podane zostały imiona i nazwiska osób pełniących urząd Marszałka Sejmu III RP.
Uporządkuj, w jakiej kolejności obejmowali to stanowisko, dopisz nazwę partii, którą
reprezentowali oraz odpowiedz na pytanie. (2pkt za każdy poprawnie wypełniony wiersz tabeli, max: 16pkt. + 1pkt
za poprawną odpowiedz na pytanie)
Kolejność
Imię i nazwisko Marszałka Sejmu
Reprezentowana Partia
Ewa Kopacz
Maciej Płażyński
Włodzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Schetyna
Józef Oleksy
Bronisław Komorowski
Marek Jurek
Józef Zych
6
Kto z wyżej wymienionych osób sprawował urząd Marszałka Sejmu dwukrotnie?
______________________________________________________________.
8. Wpisz imię i nazwisko osoby, która sprawowała urząd Premiera oraz Prezydenta, gdy
miały miejsce następujące wydarzenia:
(1 pkt. za każde poprawne imię i nazwisko, max: 6pkt).
Wydarzenie
Imię i nazwisko Prezydenta Imię i nazwisko Premiera
Podpisanie przez Polskę Traktatu Ateńskiego
Wstąpienie Polski do NATO
Przystąpienei do układu z Schengen
9. W ubiegłorocznych wyborach do Sejmu RP pięć komitetów wyborczych przekroczyło próg
wyborczy w skali kraju. Wyniki wyborów w 10-mandatowym okręgu wyborczym do Sejmu RP
nr 39 (OKW Poznań) prezentowane są w poniższej tabeli. (1 pkt. za każdą poprawną odpowiedz, max:15pkt)
Numer
listy
Nazwa
komitetu
wyborczego
Liczba
Procent
Liczba uzyskanych
uzyskanych uzyskanyc
mandatów
głosów
h głosów
Lista nr 1
Komitet Wyborczy
Prawo i
Sprawiedliwość
76 772
19,19%
Lista nr 2
Komitet Wyborczy
Polska Jest
Najważniejsza
8 387
2,10%
Lista nr 3
Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy
Demokratycznej
33 764
8,44%
Lista nr 4
Komitet Wyborczy
Ruch Palikota
46 750
11,69%
Lista nr 5
Komitet Wyborczy
Polskie
Stronnictwo
Ludowe
11 960
2,99%
Lista nr 6
Komitet Wyborczy
Polska Partia Pracy
- Sierpień 80 -
2 010
0,50%
Lista nr 7
Komitet Wyborczy
Platforma
Obywatelska RP
220 354
55,09%
7
a) Na podstawie danych z tabeli oblicz metodą d'Hondta liczbę otrzymanych przez te komitety
mandatów i wpisz ją do ostatniej kolumny tabeli (w przypadku nieuzyskania mandatów
należy wpisać „-”). Dla ułatwienia zaokrąglij liczbę głosów do pełnych tysięcy.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
b) Wypisz nazwę partii, której przedstawiciele zasiadali w Sejmie VI kadencji, ale nie
zasiadają w nim obecnie.
______________________________________________
c) Jaki próg wyborczy obowiązuje dla:
1. komitetów wyborczych _______________________________
2. koalicyjnych komitetów wyborczych ________________________
d) Podaj przymiotniki opisujące wybory do Sejmu RP, zaznacz „X" przymiotnik odróżniający
je od wyborów do Senatu RP.
1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________
5. ______________
Suma część II:…………………….
Suma I+II:…………………
8
9

Podobne dokumenty