REGULAMIN KONKURSU Eurosport – Tour de France I

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU Eurosport – Tour de France I
REGULAMIN KONKURSU
Eurosport – Tour de France
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Organizator Konkursu
§1
Organizatorem konkursu Eurosport – Tour de France 2012, zwanego dalej „Konkursem”, jest :
Sfera s.c. Mariusz Drozdz, Aleksander Pawlak, Krzysztof Franek, ul. Wolczanska 241 a , 93-035
Łodz, REGON: 471721921, NIP: 725-16-77-577 zwana dalej „Organizatorem”.
Cel Konkursu
§2
1. Celem Konkursu jest promocja transmisji Tour de France w kanale Eurosport.
Czas trwania Konkursu
§3
1. Konkurs trwa od 30 czerwca 2012 do 22 lipca 2012 roku (z wyjątkiem 10 i 17 lipca)
i polega na wzięciu udziału w grze dostępnej na profilu Eurosportu w serwisie
Facebook.com.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Aplikacji w dniu 24 lipca.
Zasięg Konkursu
§4
1. Konkurs swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium RP.
Uczestnicy Konkursu
§5
1. Uczestnikami Konkursu mogą byc osoby pełnoletnie posiadające aktywne konto w serwisie
Facebook.com.
2. W Konkursie biorą udział wszyscy chętni, ktorzy zobowiązą się do przestrzegania
warunkow zawartych w niniejszym regulaminie oraz przeslą zgłoszenie konkursowe oraz
dane teleadresowe (dalej zwane „ZGŁOSZENIEM”).
3. Uczestnicy deklarują, ze są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalnosci
gospodarczej, nie są takze osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.
Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu
§6
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w ramach aplikacji
konkursowej.
Adresat Konkursu
§7
Konkurs jest adresowany do osob wskazanych w § 5.
Miejsce Konkursu
§8
Konkurs odbywa się w ramach aplikacji dostępnej na oficjalnym profilu Eurosportu w
serwisie Facebook.com zwanej dalej „Aplikacją”. W ramach Aplikacji dostępna będzie gra
zręcznosciowa.
Zasady Konkursu
§9
1. Zadanie konkursowe polega na wzięciu udziału w grze zręcznosciowej (gra w kapsle) i
uzyskaniu jak najlepszego czasu (najkrotszego).
2. Kazdy uczestnik Konkursu moze nadesłac dowolną liczbę zgłoszen z tym ze jeden uczestnik
moze otrzymac maksymalnie jedną nagrodę dzienną i jedną nagrodę głowną.
3. Kazdy uczestnik musi wziąc udział w minimum 5 etapach wyscigu aby miec mozliwosc
wygrania nagrody głownej.
Laureaci Konkursu
§10
1. W Konkursie wyłonionych zostanie łącznie 21 zwycięzcow nagrody dziennej i 1 zwycięzca
nagrody głownej (łącznie zwanych dalej „Laureatami”).
2. Nagrody przyznawane są w kazdym dniu trwania Konkursu.
3. W kazdym dniu na podstawie osiągniętego wyniku we wszystkich grach, zostanie ogłoszony
Laureat i przyznana zostanie mu jedna z trzech nagrod do wyboru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nagrody w Konkursie
§ 11
Nagrodą głowną w Konkursie jest o wartosci jednostkowej 14 000 zł PLN (słownie:
czternascie tysięcy złotych)
Nagrodą dzienną dla najlepszego gracza jest jedna z następujących gier do wyboru:
„Pro Cycling Manager” na PC o wartosci 79,90 PLN
„Le Tour de France” na xBoxa o wartosci 129,90 PLN
„Le Tour de France” na Play Station o129,90 PLN;
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialnosci z tytułu rękojmi za wady nagrod
rzeczowych.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pienięzny.
Nagrody zostaną wysłane w ciągu miesiąca od daty zakonczenia Konkursu Pocztą Polską.
Organizator nie bierze odpowiedzialnosci za działanie Poczty Polskiej.
Fundatorem nagrod jest Eurosport Polska Sp. z o.
Rozstrzygnięcie Konkursu
§ 12
1. Laureatem nagrody głownej zostaje uczestnik, ktory uzyskał najlepszy (najkrotszy) czas
łączny jego pięciu najlepszych wynikow dziennych. Sumuje się po jednym wyniku z danego
dnia (jesli danego dnia uczestnik miał dwa czasy lepsze niz wyniki w pozostałych dniach,
do sumy uwzględnia się tylko najlepszy czas).
2. Laureatem nagrody dziennej zostaje uczestnik z najlepszym wynikiem (najkrotszym
czasem) w grze danego dnia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wydanie nagród
§ 13
Informacje o Laureatach Organizator zamiesci w ramach aplikacji w ciągu tygodnia od daty
zakonczenia Konkursu.
Celem poinformowania o wygraniu nagrody oraz okreslenia szczegołowych zasad jej
dostarczenia (realizacji) Organizator podejmie probę kontaktu z kazdym Laureatem lub
odpowiednio z przedstawicielem ustawowym Laureata wysyłając informację o wygranej
wraz z prosbą o kontakt na podane przez uzytkownika adres mailowy w serwisie Facebook.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do losowej weryfikacji kazdego Uczestnika
Konkursu. Organizator podejmie trzy proby kontaktu z Laureatami. Jezeli Uczestnik, mimo
trzech prob kontaktu podjętych przez Organizatora w ciągu nie więcej niz 10 dni roboczych
od zakonczenia Konkursu i ogłoszenia wynikow na stronie internetowej, nie odpowie na
wysłaną mu wiadomosc e-mail, traci prawo do nagrody. Przez nieudaną probę połączenia z
Uczestnikiem Konkursu rozumie się brak odpowiedzi na wysłaną wiadomosc e-mail w
ciągu 5 dni roboczych od jej wysłania przez Organizatora.
W przypadku, gdy Organizator nie będzie mogł skontaktowac się z Laureatem, Organizator
zastrzega sobie prawo przyznania nagrody osobie, ktora zajęła kolejne miejsce w
klasyfikacji Konkursu.
Procedura wyłaniania Laureata będzie protokołowana po jej zakonczeniu.
Nie ma mozliwosci zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę w postaci pienięznej.
Wszyscy zwycięzcy oraz ich przedstawiciele ustawowi przyjmują do wiadomosci , ze
Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikające z niewłasciwego uzywania
otrzymanych nagrod. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci, nie przyjmuje zazalen, ani
nie udziela gwarancji oraz zrzeka się całkowitej odpowiedzialnosci poza zakresem
wymaganym przez prawo.
Dane osobowe uczestnikow Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celow i w zakresie
niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestnikow
Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.
08. 1997 z pozn. zm. Administratorem danych osobowych uczestnikow Konkursu jest Sfera
s.c. z siedzibą w Łodzi ul. Wolczanska 241A 93-035 Łodz z siedzibą w Warszawie, ul.
Postępu 2,, 02 – 676 Warszawa. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych
uczestnikow w związku z Konkursem Organizatorowi. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje
dane osobowe, prawo ządania ich zmiany lub usunięcia.
Organizator ma prawo w kazdej chwili zdyskwalifikowac kazdego Uczestnika Konkursu za
swiadome wprowadzenie w błąd lub podanie fałszywych danych w formularzu
zgłoszeniowym.
Podatki
§ 14
1. Laureata Nagrody głownej obciąza zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych –
tekst jednolity Dz.U.00.14.176. Podatek zostanie zapłacony przez Fundatora nagrod po
uprzednim otrzymaniu podpisanego przez Laureata Nagrody głownej protokołu odbioru
nagrody głownej.
§ 15
Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące Konkursu nalezy przesyłac na adres Organizatora w Polsce:
Sfera s.c. Mariusz Drozdz, Aleksander Pawlak, Krzysztof Franek, ul. Wolczanska 241 a , 93035 Łodz, REGON: 471721921, NIP: 725-16-77-577.
2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej
szczegołowym uzasadnieniem w terminie nie dłuzszym niz 14 dni od daty zaistnienia
podstawy reklamacji pod rygorem wygasnięcia jakichkolwiek roszczen takiego uczestnika
w związku z jego udziałem w Konkursie, a w kazdym razie nie pozniej niz w terminie 14 dni
od dnia zakonczenia Konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na
reklamację, jezeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z konkursem
rozstrzyga Komisja Konkursowa.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
4. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postanowienia końcowe
§ 16
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem okreslającym zasady Konkursu. Wszelkie
informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
W Konkursie nie mogą brac udziału pracownicy firmy Eurosport Polska Sp. z o.o. oraz
agencji SFeRa, a takze ich krewni i powinowaci w linii prostej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie w czasie trwania
Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu
w miejscach, w ktorych uprzednio opublikował regulamin Konkursu. Zmiany w regulaminie
nie powodują anulowania zgłoszen przyjętych przed tymi zmianami oraz nie powodują
obnizenia ich rangi oraz obnizenia wartosci nagrod, o jakie ubiegają się uczestnikowi
Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub
zawieszenia Konkursu z waznych przyczyn niezaleznych od Organizatora, a przede
wszystkim z powodu zaistnienia zdarzen losowych lub siły wyzszej. Zmiany, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszac nabytych juz praw uczestnikow Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy techniczne w tym przede
wszystkim za działania lub zaniechania podmiotow swiadczących usługi
telekomunikacyjne, w tym w szczegolnosci za niemoznosc odebrania informacji e-mail o
wygranej skierowanej przez Operatora do Uczestnika wskutek braku połączenia
internetowego Uczestnika, odrzucenia wiadomosci przez program typu filtr anty-spam
zainstalowany w szczegolnosci u Uczestnika lub dostawcy usługi internetowej, z ktorego
korzysta Uczestnik.

Podobne dokumenty