08.12.2014r. Tom I SIWZ

Komentarze

Transkrypt

08.12.2014r. Tom I SIWZ
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
MIASTO ŁÓDŹ - ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
ul. Piotrkowska 175,
90-447 Łódź
telefon: 48 42 / 638-49-11, 638-49-59 fax:48 42 / 638-49-58
NIP 725-18-59-255 , REGON 473170052
e-mail: [email protected]
www.zdit.uml.lodz.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przygotowanie studium wykonalności
dla projektu
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
ZATWIERDZAM
Dyrektor
Zarządu Dróg i Transportu
Grzegorz Nita
Łódź, dnia 08.12.2014 roku
Strona 1 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
SPIS RZECZY
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I
Instrukcja dla Wykonawców, Formularz Oferty,
Formularze załączników………………………………..………….str.3-39
Tom II
Opis Przedmiotu Zamówienia
(zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w osobnym pliku)
…………………………………………………………………………….str. 40
Tom III
Formularz Aktu Umowy
(zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w osobnym pliku)
…………………………………………………………………………….str. 41
Strona 2 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
TOM I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW,
FORMULARZ OFERTY, FORMULARZE
ZAŁĄCZNIKÓW
Strona 3 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Wstęp
Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie
zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną w dalszej części ustawą Pzp, wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy Pzp.
Projekt
pn.
„Strategia
Rozwoju
Łódzkiego
Obszaru
Metropolitalnego”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nr sprawy: ZDiT- DZ.3322.7.2014
1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez
zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zwanej w dalszej części SIWZ, włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim
podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez
Zamawiającego.
2. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich
instrukcji, formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu
zamówienia sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem
nieważności.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej
oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być
pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy
wyniku procedury przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom,
którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.
Strona 4 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2. ZAMAWIAJĄCY
Niniejsze zamówienie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp jest udzielane wspólnie przez:
1.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-447
Łódź, zwanym w dalszej części SIWZ „ZDiT”,
2.
Gminę Miejską Pabianice – Miasto Pabianice, z siedzibą przy ul. Zamkowej 16,
95-200 Pabianice, zwaną w dalszej części SIWZ „Miastem Pabianice”,
3.
Gminę Miasto Zgierz, z siedzibą przy pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, zwaną
w dalszej części SIWZ „Miastem Zgierz”,
4.
Gminę Zgierz, z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz, zwaną w dalszej części
SIWZ „Gminą Zgierz”,
5.
Gminę Ozorków, z siedzibą przy ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków, zwaną w dalszej
części SIWZ „Gminą Ozorków”,
6.
Gminę Miasto Ozorków, z siedzibą przy ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków, zwaną
w dalszej części SIWZ „Miastem Ozorków”,
7.
Gminę Lutomiersk, z siedzibą przy pl. Jana Pawła II nr 11 , 95-083 Lutomiersk, zwaną
w dalszej części SIWZ „Gminą Lutomiersk”,
8.
Gminę Ksawerów, z siedzibą przy ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, zwaną w
dalszej części SIWZ „Gminą Ksawerów”,
9.
Gminę Konstantynów Łódzki, z siedzibą przy ul. Zgierskiej 2, 95-050 Konstantynów
Łódzki, zwaną w dalszej części SIWZ „Gminą Konstantynów Łódzki”,
Upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu i na ich rzecz
na
podstawie
Porozumienia
z
dnia
24
października
2014
r.
jest:
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 NIP:725-1859-255, REGON 473170052, tel. +48 42 638 49 59, fax +48 42 638 49 58,
www.zdit.uml.lodz.pl.
3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
Strona 5 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentu
Studium wykonalności
dla projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny”. Studium powinno zawierać
w szczególności część techniczną z opisem wariantu bezinwestycyjnego oraz
podstawowego wraz z jego kosztorysem oraz część ekonomiczno – prawną zawierającą
w szczególności analizę finansowania inwestycji, możliwych źródeł zewnętrznych
jej finansowania, model zarządzania projektem w trakcie jego realizacji oraz po jego
zakończeniu.
Dokument będzie przygotowany zgodnie z ustaleniami Porozumienia o współpracy z dnia
24.10.2014 r. w sprawie przygotowania niezbędnych analiz technicznych,
ekonomicznych i eksploatacyjnych, w tym studium wykonalności dla projektu Łódzki
Tramwaj Metropolitalny zawartego pomiędzy: Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską
Pabianice- Miastem Pabianice, Gminą Miastem Zgierz, Gminą Zgierz, Gmina Ozorków,
Gminą Miastem Ozorków, Gmina Lutomiersk, Gmina Ksawerów, Gmina Konstantynów
Łódzki.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II „Opis
Przedmiotu Zamówienia”.
4.3. Przedmiot zamówienia został opisany następującym kodem CPV:
71.24.10.00-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.
4.4. Podział zamówienia na części
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.5. Zamówienia wariantowe
1. Wykonawca winien złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4.6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia
uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
do 50% wartości zamówienia podstawowego.
Strona 6 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30.04.2015 r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają, na
poziomie opisanym poniżej warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
dotyczące:
6.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie.
6.1.2
posiadania wiedzy i doświadczenia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał (zakończył) należycie:
- 2 studia wykonalności dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury transportowej (np.
drogi, linie kolejowe, tramwajowe) o wartości każdego projektu co najmniej 200 000 000,00
zł brutto;
6.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie.
6.1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie
na stanowisku projektanta i w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert)
opracowała, co najmniej 2 dokumentacje projektowe dla inwestycji
polegających na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego lub
kolejowego każda o długości min. 5000 m. toru pojedynczego,
b) 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci,
instalacji
i
urządzeń
elektrycznych
Strona 7 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie
w projektowaniu urządzeń trakcji tramwajowej lub kolejowej.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
c) 1 osobą, która uczestniczyła w sporządzeniu minimum 2 dokumentacji
projektowych, poprzez opracowanie co najmniej jej części, w zakresie
sygnalizacji świetlnej, przy czym przez jedną dokumentację projektową
rozumie się przedmiot odrębnej umowy;
d) 3 osobami, z których każda uczestniczyła w przygotowaniu minimum 2 studiów
wykonalności, poprzez opracowanie co najmniej części dokumentu, dla projektów
z zakresu liniowej infrastruktury transportowej (np. drogi, linie kolejowe,
tramwajowe) o wartości co najmniej 200 000 000,00 zł brutto.
e) 2 osobami, które posiadają tytuł adwokata lub radcy prawnego i są uprawnione
do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) lub ustawy z dnia
26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn.
zm.), lub są uprawnione do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 134 z późn. zm.) oraz wykonały
co najmniej 2 usługi każda polegające na wykonaniu opinii prawnej
lub współtworzeniu umowy o świadczenie usług publicznych z uwzględnieniem
przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenie
Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG)Nr 1107/70.
f) 2 osobami - posiadającymi wykształcenie wyższe w zakresie finansów/ekonomii,
z których każda musi wykazać się wykonaniem co najmniej 2 analiz finansowych
i ekonomicznych dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury transportowej
(np. drogi, linie kolejowe, tramwajowe) o wartości co najmniej 200 000 000,00 zł
brutto.
Strona 8 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
6.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca musi wykazać dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł.
Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych w pkt 6.1.2., 6.1.4., 6.1.5. jeśli
wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6.2.
Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1. oraz brak
podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego warunki określone w pkt. 6.1. muszą spełniać wykonawcy łącznie
natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany
wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy.
6.5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na
zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do
oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego,
określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
Strona 9 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
7.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 1 USTAWY.
7.1. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany
jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.2
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie
z Formularzem nr 3 do SIWZ,
Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia
w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia
warunku określonego w pkt 6.1.2.
Dowodami, o których mowa w pkt 7.1.2., są:
- poświadczenie,
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w pkt 7.1.2., zostały wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 7.1.3.
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
wskazane w Formularzu nr 5, posiadają wymagane uprawnienia.
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej wymaganych w pkt. 7.1.7. może przedstawić
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych
przez Zamawiającego warunków.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
Strona 10 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać
uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi
określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Ponadto, w przypadku polegania na zasobach finansowych innego podmiotu, należy
załączyć dokument, o którym mowa w pkt. 7.1.7. SIWZ dotyczący tego podmiotu.
7.2.1. Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 6.1. SIWZ, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokument
określony w pkt 7.3.2 SIWZ.
7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca
obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.3.2.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3.2.
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Strona 11 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7.3.4. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z Formularzem nr 9 do SIWZ.
7.4.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty wskazane w pkt 7.3.1. – 7.3.4. musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty
mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1, winno
być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
7.5. Forma złożonych dokumentów
7.5.1
Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ,
pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt. 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów
wskazanych w pkt. 7.3.4. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie
w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt.
11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych
w pkt. 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
7.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7.5.3. Dokumenty
sporządzone
w
języku
obcym
należy
składać
wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
8.1.
Zawiadomienia, wezwania, pytania, wnioski oraz wszelkie inne informacje
przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania
o udzielenie zamówienia - poza ofertą wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami
i wyjaśnieniami, dotyczącymi oświadczeń, dokumentów oraz wyjaśnieniami
Strona 12 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
8.2
8.3
8.4.
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
dotyczącymi treści oferty, które należy złożyć w formie pisemnej - mogą być
przekazywane w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
Dane Zamawiającego:
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
Nr faks: (42) 638-49-58
e-mail: [email protected]
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest: Katarzyna
Wróbel- tel.(42)638-48-86, faks (42) 638-49-58, w zakresie procedury przetargowej.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt. 8.5.
Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej
www.zdit.uml.lodz.pl.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy);
9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium
wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Strona 13 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
9.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:
a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/
ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego
udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
c) wskazanie sumy gwarancyjnej,
d) określenie terminu ważności gwarancji,
e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu Zamawiającemu
na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu
przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a
oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, szczegółowo opisane
w pkt 9.13. oraz 9.14.
9.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 08 1560 0013 2025 0003 6201
0025. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie
się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
9.6. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt. 9.3. 2) - 5) musi być
wystawione na wszystkich Zamawiających wspólnie udzielających zamówienia
(Zamawiający wskazani są w Rozdziale 2 SIWZ).
9.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.8. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy
oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty
w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał
wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).
9.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14.
9.10. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano.
9.11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
Strona 14 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej
wymaganiami:
11.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem
nieważności.
11.2 Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby musi
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony
pieczątką). Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć
oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
11.3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej SIWZ winny być wypełnione
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy
Strona 15 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie
dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza.
11.4. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone
od pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu,
w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty
innym uczestnikom postępowania.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11.5. Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną
trwałą techniką.
11.6. Wszystkie wypełnione strony oferty winny być parafowane przez Wykonawcę,
ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w rozdziale 12 oraz trwale
spięte. Niespełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz wymagań
dotyczących opakowania oferty, które nie stanowią jej treści, nie będzie podstawą do
odrzucenia oferty, a wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nie
zachowania tych wymagań nie będą obciążały Zamawiającego.
11.7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane
przez Wykonawcę w sposób wskazany w pkt. 11.2 powyżej. W przeciwnym wypadku
nie będą uwzględniane.
11.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
11.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.10. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a) zobowiązani
są
ustanowić
Pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
b) będą solidarnie odpowiadać za wykonanie przedmiotu zamówienia.
11.11. Podwykonawstwo – Wykonawca, musi wskazać na Formularzu nr 8 części
zamówienia,
których
wykonanie
zamierza
powierzyć
Podwykonawcom.
W przypadku braku takiej informacji Zamawiający uzna, że całość zamówienia
zostanie wykonana przez Wykonawcę siłami własnymi.
12. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta musi zawierać:
12.1.
12.2.
Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem Nr 1.
Karta oceny kryterium „koncepcja” - wypełniony zgodnie z Formularzem Nr 2.
Strona 16 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta
jest podpisana przez pełnomocnika.
Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty natomiast
oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie
oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz
opakowania oferty). W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot
oryginału będzie niemożliwy.
Dokumenty i oświadczenia określone w pkt 7 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z
oryginałem) – np. wypełniony Formularz Nr 7.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem
podwykonawców należy załączyć wypełniony – Formularz Nr 8 z wykazem zakresu
usług zlecanych Podwykonawcom.
13. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
13.1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
13.2. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne
rozdzielenie.
13.3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem
opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
Oferta w postępowaniu przetargowym na:
Przygotowanie studium wykonalności
dla projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
Nie otwierać przed dniem 16.12.2014 roku, godz. 12:00
13.4. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres
Wykonawcy.
Strona 17 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
14. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
14.1.
Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu w
Łodzi, ul. Piotrkowska 175, (Kancelaria ZDiT), w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16.12.2014 roku, godz. 11:00.
14.2. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie
zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
15. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY
15.1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
15.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w rozdziale 14.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami Rozdziału 13 niniejszej
SIWZ, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
16.1. Ustalona przez Wykonawcę cena oferty będzie ceną ryczałtową, która obowiązywać
będzie przez okres ważności umowy i pozostanie niezmieniona, nie będzie podlegała
waloryzacji.
16.2. Cenę oferty należy wpisać na formularzu oferty - Formularz Nr 1 liczbowo wyrażoną
w PLN, liczoną do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać dane o podatku
VAT.
16.3.Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.
16.4. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
17. WALUTA ZAMÓWIENIA
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich (PLN).
Strona 18 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.
18.1.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
18.2 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
kryteria:
I. „cena” o wadze 70%
II. „koncepcja” o wadze 30%
18.3 Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż
oferta nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i koncepcji jest
ofertą najkorzystniejszą.
18.4 Dla oceny punktowej ofert zastosowane zostaną wzory:
a)
18.4.1. Kryterium „cena”
Wci = (Cmin / Ci) * Wmax
gdzie Wci
Cmin
Ci
Wmax
– liczba punktów oferty badanej
- cena minimalna
- cena badana
- 70 (maksymalna liczba punktów)
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
18.4.2. Kryterium „koncepcja”
Członkowie komisji przetargowej przyznają każdej ofercie w przypadku każdego z
podkryteriów ocenę w następujących skalach:
lp
1
Nazwa podkryterium
KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI I ŹRÓDŁA JEJ
FINANSOWANIA
Ilość punktów:
Za każdy 2 pkt – nie
więcej niż 10 pkt
Inne formy finansowania wkładu własnego Gmin, poza
wskazanymi w OPZ.
Strona 19 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2
LOGIKA INTERWENCJI
Za każdy 1 pkt – nie
więcej niż 5 pkt
Inne poza wynikającymi z modernizacji infrastruktury i
taboru, możliwości skrócenia czasu przejazdu, poza
potencjalnym wprowadzeniem szybkiej linii.
3
REZULTATY
4
Inne, poza ceną, wprowadzeniem wspólnego biletu oraz
działaniami promocyjnymi, propozycje rozwiązań
zachęcających do zmiany nawyków komunikacyjnych
mieszkańców aglomeracji
ANALIZY RUCHU
Za każdy 1 pkt – nie
więcej niż 5 pkt
5 pkt
Planowane przeprowadzenie własnych analiz ruchu.
5
ANALIZA INSTYTUCJONALNA INWESTYCJI
Za każdy 1 pkt – nie
więcej niż 5 pkt
Więcej niż jeden model zarządzania projektem po jego
realizacji.
W przypadku braku wypełnienia Formularza Nr 2 w którymkolwiek podkryterium,
Wykonawca otrzymuje 0 pkt dla tego podkryterium.
W przypadku niezałączenia do oferty Formularza nr 2 – Karta oceny kryterium
„koncepcja” - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca we wszystkich podkryteriach
w kryterium „koncepcja” otrzyma 0 pkt.
18.4.3. Liczba punktów przyznanych w obu kryteriach zostanie ustalona według
następującego wzoru:
W = Wci + Wki
gdzie:
W – liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych w obu kryteriach
Wci – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „cena”
Wki – liczba punktów przyznanych w ramach kryterium „koncepcja”
Strona 20 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
18.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. TRYB OCENY OFERT
19.1. Otwarcie ofert
19.1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Dróg i Transportu, w Łodzi,
ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308, w dniu 16.12.2014 roku, o godzinie 12:00.
19.1.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
19.1.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
19.1.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
19.1.5. Informacje, o których mowa w pkt. 19.1.3 i 19.1.4, zostaną przekazane niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
19.2. Wyjaśnienia oferty
19.2.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
19.2.2. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty
z zastrzeżeniem rozdziału 19.3 niniejszej SIWZ.
19.3. Poprawa w treści ofert
19.3.1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
19.3.2. Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona, o poprawach w ofercie, o których mowa w pkt. 19.3.1.
20. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z
zastrzeżeniem, pkt. 19.3.1 ppkt. c SIWZ;
Strona 21 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 19.3.1 ppkt. c SIWZ;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
21. RAŻĄCO NISKA CENA
21.1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004
r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
21.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
wykonawcy.
21.3. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
22. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
22.1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała
najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria określone w pkt
18 SIWZ, tzn. uzyska największą łączną liczbę punktów.
22.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
22.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
23. ZAWIADOMIENIA O DOKONANYM WYBORZE.
23.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
Strona 22 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w pkt 23.1, pkt 1) również na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
24. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją
okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
25. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faxem/e-mailem
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt. 25.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93, ust. 1
ustawy.
Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych
oraz na własnej stronie internetowej: www.zdit.uml.lodz.pl.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą
zostać wezwani do dostarczenia zamawiającemu stosownej umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia listy
pracowników przystępujących do wykonywania zamówienia.
Strona 23 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
26. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
26.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
26.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
26.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
26.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego
z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego.
26.5. Odwołanie
powinno
wskazywać
czynność
lub
zaniechanie
czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
26.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
26.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
26.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
26.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
26.10. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 26.8. i 26.9. wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
26.11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
26.12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
26.13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z
jej wniesieniem.
Strona 24 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
27. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
1)
2)
3)
4)
5)
Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed
podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny
ofertowej brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego w banku GETIN Bank w Łodzi, Nr konta
08 1560 0013 2025 0003 6201 0025.
27.6.
27.7.
27.8.
1)
Zabezpieczenie wnoszone w formach określonych w pkt. 27.5. 2) - 5) musi być
wystawione na wszystkich Zamawiających wspólnie udzielających zamówienia
(Zamawiający wskazani są w Rozdziale 2 SIWZ).
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zabezpieczenie
wniesione
w
pieniądzu,
Zamawiający
przechowa
na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu:
Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie
poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu
uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub
gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie
wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek
sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia
Strona 25 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj
uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione.
2) Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy
i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi
za wady.
3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, Wykonawca winien uzyskać akceptację jej treści przez Zamawiającego.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151
ustawy:
- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
28. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
28.1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym do SIWZ
wzorze umowy.
28.2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje
postanowienia umowy.
28.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Strona 26 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
SPIS FORMULARZY
Formularz Nr 1
Formularz Oferty
Formularz Nr 2
Karta oceny kryterium „koncepcja”
Formularz Nr 3
Formularz Nr 4
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Wykaz głównych usług
Formularz Nr 5
Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług
Formularz Nr 6
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Pełnomocnictwo - Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Formularz Nr 7
Formularz Nr 8
Podwykonawstwo
Formularz Nr 9
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Strona 27 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Formularz Nr 1
FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
Miasto Łódź Zarząd Dróg i Transportu
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 175
I.
Niniejszą ofertę składa:
Lp.
II.
Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)*
Przedstawiciel wykonawcy uprawniony do kontaktów
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Fax.
III. Deklaracja Wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia:
My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:
Strona 28 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
1. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami
i zmianami.
2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie
zamówienia zapisane w SIWZ.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ,
obowiązującymi przepisami w terminie do 30.04.2015 r.
4. Cena ryczałtowa naszej oferty za wykonanie zamówienia wynosi:
brutto................................................... PLN, podatek VAT – .........%,
5. Wadium w kwocie 8.000,00 zł zostało wniesione w dniu ........................r. w formie
......................................................................*
6. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres
30 dni od terminu składania ofert.
7. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy, nie będziemy rościć pretensji
do wniesionego wadium.
8. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy
oraz rękojmi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
9. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi z SIWZ.
10.Składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za
wykonanie niniejszego zamówienia*.
11.Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców*”
Nazwa Wykonawcy
Rodzaj Danych
telefon
faks
e-mail
Adres strony www
NIP
Regon
Nr konta bankowego
*niepotrzebne skreślić lub usunąć
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014 r.
………………………….
Podpis Wykonawcy
Strona 29 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Formularz Nr 2
Karta oceny kryterium „koncepcja”
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
ja /my* niżej podpisany /i* ……………………………..............................................................
reprezentując Wykonawcę/Wykonawców* ………………………………………………………
oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym opisem:
Lp
Podkryterium
Opis
KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI I ŹRÓDŁA JEJ
FINANSOWANIA
Inne formy finansowania wkładu własnego Gmin, poza
wskazanymi w OPZ.
1.
1. ……………………………….…..
2. ……………………………….…..
3. ……………………………….…..
4. ……………………………….…..
5. ……………………………….…..
LOGIKA INTERWENCJI
Inne poza wynikającymi z modernizacji infrastruktury i
taboru, możliwości skrócenia czasu przejazdu, poza
potencjalnym wprowadzeniem szybkiej linii.
2.
1. ……………………………….…..
2. ……………………………….…..
3. ……………………………….…..
4. ……………………………….…..
5. ……………………………….…..
Strona 30 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
REZULTATY
Inne, poza ceną, wprowadzeniem wspólnego biletu oraz
działaniami promocyjnymi, propozycje rozwiązań
zachęcających do zmiany nawyków komunikacyjnych
mieszkańców aglomeracji
3.
1. ……………………………….…..
2. ……………………………….…..
3. ……………………………….…..
4. ……………………………….…..
5. ……………………………….…..
ANALIZY RUCHU
Planowane przeprowadzenie własnych analiz ruchu.
TAK/NIE *
4.
ANALIZA INSTYTUCJONALNA INWESTYCJI
1. ……………………………….…..
Więcej niż jeden model zarządzania projektem po jego
realizacji.
2. ……………………………….…..
5.
3. ……………………………….…..
4. ……………………………….…..
5. ……………………………….…..
* niepotrzebne skreślić
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014 r.
..………………………..
Podpis Wykonawcy
Strona 31 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Formularz Nr 3
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
ja /my* niżej podpisany /i* ……………………………......................................................
reprezentując Wykonawcę/Wykonawców*
a) ……………………………......................................................,
b) ……………………………......................................................,
c) ……………………………......................................................,
oświadczam/y*, że spełniam/y* warunki udziału w wyżej wymienionym
postępowaniu.
*niepotrzebne skreślić lub pominąć.
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014 r.
..………………………..
Podpis Wykonawcy
Uwaga:1 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia niniejsze oświadczenie winno być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców.
Formularz Nr 4
1
Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez
Wykonawcę
Strona 32 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
ja /my* niżej podpisany /i* ....................................................................................................
reprezentując wykonawcę/wykonawców*...............................................................................
przedkładam/my* poniższy wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie:
Lp.
Nazwa i adres
odbiorcy
Opis przedmiotu wykonanej usługi, w tym potwierdzający
spełnienie warunku opisanego w pkt 6.1.2. SIWZ.
Data wykonania usług Zakończenie
(dd, mm, rrrr)
1.
2.
(…)
*Wykonawca skreśla lub usuwa jeżeli nie dotyczy.
Oświadczam/my*, że:
a) poz. ………… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców*
składającego ofertę,
b) poz. …………… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby
zostaną oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 26 ust 2b
ustawy Prawo zamówień publicznych, na potwierdzenie czego załączam/y*
pisemne zobowiązanie/dokumenty, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ.
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014 r.
………………………
Podpis Wykonawcy
Strona 33 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Formularz Nr 5
WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE
USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
ja /my* niżej podpisany /i* ….................................................................................................
reprezentując Wykonawcę / Wykonawców* ….....................................................................
oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:
Imię i
Nazwisko
Zakres
wykonywanych
czynności
Opis kwalifikacji zawodowych
potwierdzających spełnienie warunku
określonego w pkt 6.1.4. SIWZ
1
2
3
Podstawa
dysponowania
osobami
4
*Wykonawca skreśla lub usuwa jeżeli nie dotyczy.
** Wykonawca wpisuje TAK lub NIE
Oświadczam/my*, że:
a) dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu,
b) nie dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ……….wykazu, lecz polegając na
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, będziemy
dysponować tymi osobami na potwierdzenie czego załączam/my* pisemne zobowiązanie
oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. SIWZ
c) oświadczam/my*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia opisane w pkt 6.1.4. SIWZ.
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014 r.
………………………
Podpis Wykonawcy
Strona 34 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Formularz Nr 6
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 ust. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
ja /my* niżej podpisany /i* ……………………………......................................................
reprezentując Wykonawcę……………………………......................................................
oświadczam/my*, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
*niepotrzebne skreślić lub pominąć.
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014 r.
..………………………..
Podpis Wykonawcy
Uwaga:2 niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2
Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
Strona 35 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Formularz Nr 7
PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
my niżej podpisani .............................................................................................................
reprezentujący wykonawców: ...........................................................................................
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że w przypadku
uzyskania zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania
zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w celu realizacji niniejszego zamówienia.
Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zmówienia nie krócej
jednak niż okres przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem gwarancji
i rękojmi za wady. Będziemy solidarnie odpowiadać za zgodną z warunkami umowy zawartej
z Zamawiającym realizację zamówienia.
Wspólnie ustanawiamy Pełnomocnikiem:
...................................................................................................................................................,
który jest upoważniony do reprezentowania nas, jak również każdej z w/w firm z osobna:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do dokonywania wszelkich czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności do:
- podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami*,
- składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności
przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku
z tym postępowaniem,
- składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych
w postępowaniu*,
- prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu*,
Strona 36 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
..............................................................................................................................................
..................................................(określić zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych
uprawnień).*
2) zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.*
-
Nazwa firmy
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do udzielenia
pełnomocnictwa
Data
Podpis osoby
upoważnionej do
udzielenia
pełnomocnictwa
*niepotrzebne skreślić lub pominąć.
Uwaga:3
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – pełnomocnika. Podpisy muszą być
złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.
3
Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
Strona 37 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Formularz nr 8
PODWYKONAWSTWO
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
ja /my* niżej podpisany /i* ....................................................................................................
...............................................................................................................................................
reprezentując wykonawcę/wykonawców*.............................................................................
oświadczam/my*, że zamówienie zrealizujemy:
przy udziale podwykonawców, w zakresie niżej opisanych części zamówienia:
Opis części zamówienia,
Lp.
które będą zlecone Podwykonawcom
1
2
*niepotrzebne skreślić lub pominąć.
Miejscowość i data:………… __ __ 2014 r.
............................................
Podpis Wykonawcy
Strona 38 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Formularz nr 9
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.7.2014
ja /my* niżej podpisany /i* ....................................................................................................
...............................................................................................................................................
reprezentując wykonawcę*.....................................................................................................
oświadczam/my*, że na dzień składania ofert wykonawca:
nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.)
należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), w której
skład wchodzą następujące podmioty:
1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić lub pominąć.
**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm.)przez grupę kapitałową rozumie się
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Miejscowość i data:………… __ __ 2014r.
............................................
Podpis Wykonawcy
Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
Strona 39 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
TOM II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego w osobnym pliku)
Strona 40 z 41
Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
TOM III
FORMULARZ AKTU UMOWY
(zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego w osobnym pliku)
Strona 41 z 41

Podobne dokumenty