I N F O R M A C J A O DZIAŁANIACH WÓJTA GMINY GODÓW W

Komentarze

Transkrypt

I N F O R M A C J A O DZIAŁANIACH WÓJTA GMINY GODÓW W
INFORMACJA
O DZIAŁANIACH WÓJTA GMINY GODÓW
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Pani Radna, Zaproszeni Goście
Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej Sesji Rady Gminy Godów
i przedstawić informację z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym
od 30.11.2015r. do chwili obecnej tj. do dnia 21.12.2015 r.
z zakresu merytorycznej właściwości Referatu Organizacyjnego,
Spraw Obywatelskich i Informatyki:
I. ZARZĄDZENIA
W minionym okresie wydano ogółem 14 zarządzeń, w tym:
0050 - jako Wójta Gminy /zewnętrzne/ wydano 13 zarządzeń dotyczących:
1. Ustalenia zastępstwa w przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola Publicznego
„Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie;
2. Zmiany planu finansowego budżetu Gminy Godów na 2015 rok w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej według jednostek realizujących budżet – 3
zarządzenia;
3. Zmiany budżetu Gminy Godów na 2015 rok – 2 zarządzenia;
4. Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Godów na
2015 rok;
5. Przyznania nagród indywidualnych za osiągnięcia w dziedzinie sportu;
6. Powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Godów w roku
2015;
7. Wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Godów w roku
2015;
8. Podjęcia konsultacji uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem
do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Godów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów;
9. Podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu uchwały w
sprawie nadania nazw ulic „Górna” i „Słoneczna” w Sołectwie Łaziska;
10. Powołania komisji ds. sprawdzenia wykonania inwestycji związanej z realizacją
udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mszana na modernizację źródła ciepła.
1200- jako kierownika zakładu /wewnętrzne/ wydano 1 zarządzenie w sprawie:
1. Zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego badanie
satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy w Godowie.
II. USC
Wysłano kartki długowiecznym jubilatom:
Pani Anna Kuś
94 lata
Pani Aniela Wala
92 lata
Krostoszowice
Skrzyszów
W grudniu jubileusz urodzin będą obchodzili jeszcze długowieczni jubilaci:
Pani Wiktoria Skatuła
93 lata
Podbucze
Pani Selma Bohm
91 lat
Krostoszowice
Pan Piotr Czyż
94 lata
Gołkowice
III. ZŁOTE GODY
W dniu 15 grudnia 2015 roku w Gminnym Centrum Kultury , Sportu i Turystyki w Godowie odbyło
się uroczyste spotkanie z Parami Małżeńskimi obchodzącymi Jubileusze Małżeństwa.
Złote Gody [50 lat małżeństwa] świętowało 31 par:
Godów
2
Gołkowice
9
Krostoszowice
2
Łaziska
7
Skrbeńsko
4
Skrzyszów
7
Diamentowe Gody [60 lat małżeństwa] świętowało 9 par:
Godów
2
Gołkowice
2
Krostoszowice
2
Łaziska
0
Skrbeńsko
2
Skrzyszów
1
Kamienne Gody [65 lat małżeństwa] świętowała Para Małżeńska z GODOWA.
Sprawy Obronne i Zarządzanie Kryzysowe:
1. Przygotowano i podpisano umowy z konserwatorami sprzętu poszczególnych jednostek OSP
na rok 2016.
2. OSP Skrzyszów i OSP Gołkowice w dniu 09.12.2015 brały udział w akcji gaszenia pożaru
domu w Gołkowicach ul. 1 Maja 139. Paliło się poddasze.
z zakresu merytorycznego działania
Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej:
1. W okresie międzysesyjnym wydano 6 decyzji o dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia pracowników młodocianych.
2. 12 grudnia odbył się kolejny wykład w ramach Godowskiego Uniwersytetu Dziecięcego w
Gołkowicach.
3. W okresie międzysesyjnym Gminna Rada Sportu:
a) Odbyła spotkanie informacyjne w dniu 7 grudnia na którym podsumowano wstępnie
działalność za rok 2015 oraz poddano do zaopiniowania wniosku w zakresie sportu,
GRS zaniechała ich opiniowania
b) 15 – 16 grudnia w Zespole Szkół w Gołkowicach odbył się Gminny Turniej Tenisa
Stołowego
c) 17 grudnia odbył się Gminny Turniej Gier i Zabaw w Zespole Szkół w Gołkowicach.
Informacje o wynikach dostępne są na stronie internetowej urzędu.
z zakresu merytorycznego działania
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych:
Zamówienia publiczne:
1. W dniu 15.12.2015r. podpisano umowę na „Wykonanie nakładki asfaltowej na
odgałęzieniu ulicy Borowickiej w Gołkowicach” z Firmą „STRADA” Maciej Zdziebło
z siedzibą 44-268 Jastrzębie-Zdrój przy ul. Gagarina 132c za cenę 149.407,28 zł, termin
wykonania - do 18.05.2016r.
Fundusze zewnętrzne:
1. W dniu 15.12.2015r. wpłynęło dofinansowanie w ramach projektu „Bezpieczna Granica” w
kwocie 658.687,05 zł (zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łaziskach).
2. Dobiegła końca realizacja projektów pn. „Szkoła – tu czuje się bezpiecznie” oraz „Żyj
bezpiecznie i zdrowo”, realizowanych od września w Zespole Szkół w Gołkowicach
i Skrzyszowie.
Realizacja projektów obejmowała przeprowadzenie m.in.:
 spotkań dla dzieci, młodzieży, rodziców i kadry z psychoterapeutami na temat wpływu
na organizm alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych,
 warsztatów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na temat mediacji
i umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 warsztatów i prelekcji dla uczniów, rodziców i kadry z psychoterapeutami na temat
agresji, przemocy oraz bezpiecznego Internetu,
 prelekcji dla rodziców z zakresu poradnictwa dotyczącego rozwoju uczniów,
 warsztatów dla uczniów dotyczące mediacji, akceptacji i tolerancji wobec odmienności.
Projekty zrealizowano dzięki dotacji celowej budżetu państwa w ramach rządowego
programu Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014 -2016.
z zakresu merytorycznego działania
Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
Z zakresu inwestycji:
–
trwają roboty drogowe przedłużenia ul. .Jana Pawła II w Skrzyszowie Wartość robót 963
709,43 zł. Zakres zaawansowania robót 50%,
–
trwają prace projektowe ścieżki rowerowej na byłym torowisku. Wartość robót 106 000 zł.
Termin 29 luty 2016,
–
trwają prace projektowe połączenia ul. Szkolnej i Zielonej w Skrbeńsku Termin 21 grudnia.
Wartość umowy 26 322 zł,
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. Budowa sieci dróg gminnych na terenie osiedla
domów jednorodzinnych "Piaskownia" Godów. Wartość umowy 900 000,00 zł. Roboty będą
realizowane przez firmę Strada z siedzibą w Jastrzębiu (zaawansowanie 16%)
Dnia 27.11.2015r. przekazano plac budowy na wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu
ul. Celnej. Roboty będą realizowane przez firmę Strada z siedzibą w Jastrzębiu, wartość robót:
62 666,45zł termin zakończenia 18.05.2016r.)
Dnia 17.12.2015r. przekazano plac budowy na wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu
ul. Borowickiej w Gołkowicach. Roboty będą realizowane przez firmę Strada z siedzibą
w Jastrzębiu, wartość robót: 149 407,28zł (termin zakończenia 18.05.2016r.)
Trwają prace z realizacją dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa przedszkola publicznego
w Gołkowicach przy ul. Piotrowickiej", termin zakończenia 01.02.2016r.
Wartość umowy: 69 495,00zł.
Wójt Gminy Godów
(-) Mariusz Adamczyk

Podobne dokumenty