Świdnica,02 sierpień 2010r. PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji

Komentarze

Transkrypt

Świdnica,02 sierpień 2010r. PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji
Świdnica,02 sierpień 2010r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 02.08.2010r. w sprawie sprzedaży
w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości niezabudowanej
(drogi)
2
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 373 o powierzchni 125m obręb
Słone, której cena wywoławcza wynosiła 5.000,00zł brutto.
Ogłoszenie o przetargu było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
opublikowane na stronie internetowej w terminie od 29.06.2010r. do 02.08.2010r.
Komisja przetargowa w składzie :
1. Zdzisław Kotarzewski – Przewodniczący
2. Zofia Mazurkiewicz - członek
3. Wanda Wojtkowiak - członek
4. Maria Wojciechowska – Czerpińska – protokólantka
Komisja przetargowa
w powyższym składzie przystąpiła do czynności
przetargowych, stwierdziła , że wadium w kwocie 500,00zł w wyznaczonym terminie
wpłaciła jedna osoba, co było jednym z warunków przetargu.
Wpłacający , przedłożył wypis z księgi wieczystej ,potwierdzając tym własność działki
sąsiedniej – warunek numer dwa przystąpienia do przetargu.
Komisja przetargowa ustaliła kwotę postąpienia przetargowego 50zł.
Nabywcą nieruchomości został Pan Dariusz Potaczało, który zaoferował cenę
nabycia 5050,00zł brutto ( słownie złotych: pięć tysięcy pięćdziesiąt).
Wpłacone wadium w kwocie 500,00zł , zostanie wliczone w poczet ceny nabycia
nieruchomości.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Zdzisław Kotarzewski

Podobne dokumenty