protokół Komisja 11.01.2016

Komentarze

Transkrypt

protokół Komisja 11.01.2016
OR.II.0012.1.2016
Protokół Nr 1/2016
z posiedzenia Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym
oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe,
które odbyło się w dniu 11 stycznia 2016 r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Smołdzino.
Obecni byli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1).
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:
1. Wójt Gminy
- Pan Arkadiusz Walach
2. Sekretarz Gminy
- Pan Janusz Dzierzba
3. Dyrektor SPN
- Pani Katarzyna Woźniak
4. Wicedyrektor SPN
- Pan Andrzej Demczak
5. Wicedyrektor SPN
- Pan Marek Sobocki
6. Pracownicy SPN
7. Sekretarz RO PTTK
- Pan Janusz Grabowski
w Słupsku
8. Sołtys Sołectwa Gardna
Wielka wraz z Radą Sołecką
9. Radni Gminy Smołdzino
10. Mieszkaniec miejscowości - Pan Jan Borodyjuk
Gardna Wielka
Przewodniczący Komisji Jacek Lahutta przywitał zebranych i otworzył obrady. Spotkanie rozpoczął
od tematu współpracy Gminy Smołdzino ze Słowińskim Parkiem Narodowym w 2016 r.,
zaznaczając, iż zgodnie z porozumieniem zawartym w 2003 r., Park i Gmina mają wzajemnie
wspomagać się w działaniach statutowych, organizowaniu wspólnych imprez, udzielaniu pomocy
merytorycznej i prawnej. Następnie Przewodniczący oddając głos Pani Dyrektor SPN poprosił, aby
przedstawiła wizję współpracy Parku z Gminą w 2016 r. i realizacji oczekiwań mieszkańców
w sprawie udostępnienia Parku, pozyskiwania opału. Zwrócił uwagę, że ilość opału udostępnianego
mieszkańcom jest niewystarczająca. Głos zabrała Dyrektor SPN. Poinformowała, że od kilku lat Park
i Gmina starają się mieć wspólny kalendarz imprez, tak by ze sobą nie konkurować. Park
każdorazowo stara się być ze swoimi stoiskami na imprezach gminnych i w bieżącym roku również
zamierza w nich uczestniczyć. Obecnie kalendarz imprez jest na etapie opracowywania i w połowie
lutego br. powinien być gotowy. Odnosząc się do tematu udostępniania Parku dla mieszkańców, Pani
Dyrektor zapewniła, że ta kwestia nie uległa zmianie. Mieszkańców gminy Smołdzino nie
obowiązują opłaty wstępu do Parku i na obiekty udostępnione przez SPN. Natomiast po stronie
mieszkańca leży obowiązek udowodnienia swojego zamieszkania na terenie gminy. Następnie
poruszyła temat dotyczący działań realizowanych wspólnie z mieszkańcami m. Gardna Wielka, tj.
przygotowanie plaży przy jeziorze Gardno i uruchomienie żeglugi pasażerskiej na jeziorze.
Poinformowała, że Park posiada już zmianę zadań ochronnych i w związku z tym zostanie wycięta
trzcina przy brzegu jeziora. Park otrzymał również zgodę Komisji Europejskiej na przeniesienie
punktu widokowego, znajdującego się przy polderach, w miejsce, gdzie ma powstać plaża. Ponadto
Wójt uzyskał zgodę od Ministra Środowiska na odstępstwo od zakazu jeśli chodzi o przygotowanie
plaży. Odnośnie uruchomienia żeglugi pasażerskiej Pani Dyrektor poinformowała, że Park
opracował roboczą wersję przetargu na to zadanie. Koncepcja przetargu zostanie przedstawiona
Gminie i PTTK. Przyznała, że istnieje problem pomiędzy Gminą a SPN w sprawie podpisania
porozumienia dotyczącego uruchomienia żeglugi. Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie
problemu. Pani Woźniak wyjaśniła, że Gmina chce, aby Park zobowiązał się do wybudowania
pomostu na przystani w Gardnie Wielkiej. Ponadto Gmina w porozumieniu wskazuje datę końcową
wykonania inwestycji, tj. 2019 r. Natomiast Park nie ma ujętego takiego zadania w planach
inwestycyjnych, a poza tym nie wykonuje tego typu rzeczy w przypadku działalności gospodarczej.
Park tylko udostępnia obszary dla prowadzenia działalności gospodarczej, a podmiot, który ją
wykonuje podejmuje wszystkie czynności, które są z nią związane. W związku z tym Park chce, aby
to armator, który wygra przetarg, wybudował pomost, który jest niezbędny do wykonywania
działalności gospodarczej. W tym miejscu Przewodniczący Komisji Jacek Lahutta zwrócił się do
Wójta z prośbą o wyjaśnienie na czym polega punkt sporny w sprawie żeglugi na jeziorze Gardno.
Wójt odczytał pismo skierowane w dniu 30 listopada 2015 r. do SPN, w którym wskazuje uwagi do
projektu porozumienia w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnił, że główną przeszkodą do podpisania
dokumentu jest brak wskazania w porozumieniu daty końcowej wykonania inwestycji. Gmina
chciała, aby zadanie zostało zakończone do 31 grudnia 2019 r.
O zabranie głosu poprosił radny Kazimierz Tur. Zapytał Sekretarza Gminy jak doszło do tego, że
Góra Rowokół i jezioro Gardno nie należą do Gminy. Dodał, iż pamięta, że te tereny były własnością
Gminy. Sekretarz wyjaśnił, że Góra Rowokół i jezioro Gardno są na terenie gminy, jednak jezioro
nigdy nie było pod władaniem Gminy. Należało ono do Skarbu Państwa, a użytkownikiem był SPN.
Natomiast Góra Rowokół należała do Nadleśnictwa Ustka, ale przez długi czas była pod zarządem
Parku. Pani Dyrektor dodała, że Rowokół zawsze był rezerwatem przyrody i SPN, w imieniu Skarbu
Państwa, zarządzał tym terenem. Radny Tur zwrócił się z prośbą o sprawdzenie w księgach
wieczystych kto jest właścicielem tych terenów. Głos w dyskusji zabrał Pan Jan Borodyjuk. Zapytał
Sekretarza w jakiej formie Rada Gminy wyraziła zgodę na powiększenie granic Parku. Czy była to
uchwała? Sekretarz wyjaśnił, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia
dotyczącego rozszerzenia granic Parku. Podkreślił, że nie została podjęta uchwała w sprawie
poszerzenia granic SPN. Pan Borodyjuk poprosił, aby dział prawny Gminy i Parku przeanalizował,
czy taka forma poszerzenia granic SPN ma wiążącą moc prawną i czy istnieje możliwość wycofania
się z zawartego porozumienia. Wójt zapewnił, że radcy prawni analizują temat porozumienia z 2003
r. i w najbliższym czasie będzie decyzja jaki kierunek obierze Gmina w tej sprawie. Następnie
przypomniał, iż wspólnie z Radą Gminy wypracował stanowisko odnośnie porozumienia, które
przekazano Wiceministrowi Środowiska Panu Otawskiemu. Poinformował, że została podjęta
decyzja w sprawie podpisania aneksu do porozumienia, który dotyczy zamiany gruntów pomiędzy
Gminą a SPN, ponieważ tylko w tej kwestii Gmina zgadza się z ustaleniami. Ponadto Wiceminister
otrzymał informację, że pozostałe kwestie porozumienia należy jeszcze dopracować. Wójt
podkreślił, że w tej sprawie nie było złej woli ze strony Gminy. W odpowiedzi Wiceminister
wskazał, że nie ma potrzeby podpisywania aneksu, należy podpisać całość porozumienia, którego
projekt przesłał. Wyjaśnił, że niepodpisanie porozumienia, powoduje niemożność prowadzenia
dalszych merytorycznych rozmów.
W tym miejscu Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, aby nie wracać do tematu Wiceministra
Otawskiego, ponieważ są obecnie nowo rządzący w Ministerstwie Środowiska i to inna osoba jest
upoważniona do podpisania porozumienia. Pan Jan Borodyjuk zaproponował, aby wystosować do
nowo rządzących list intencyjny w sprawie porozumienia oraz oczekiwań mieszkańców gminy.
Ponadto należy zapytać czy Gmina, w zamian za wydanie zgody na poszerzenie Parku, będzie
otrzymywała subwencję ekologiczną. Wójt odpowiedział, że już zostały wystosowane dwa pisma do
Ministerstwa Środowiska.
Następnie Przewodniczący Komisji wrócił do tematu plaży przy jeziorze w Gardnie Wielkiej.
Podkreślił, że należy podziękować Panu Wójtowi i Pani Dyrektor SPN za szybkie załatwienie
tematu. Wskazał, iż obecnie po stronie Gminy leży podjęcie działań mających na celu wykonanie
plaży, aby w 2016 r. w sezonie letnim mieszkańcy i turyści mogli korzystać z tego miejsca. Wójt
zaznaczył, że należy znaleźć pieniądze w budżecie na ten cel.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji przeszedł do tematu dotyczącego uruchomienia
żeglugi pasażerskiej na jeziorze Gardno. Zapytał Panią Dyrektor dlaczego statek ma cumować przy
pomoście w północnej części jeziora, a nie miałby wpływać do rzeki Łupawy w Rowach. Zwrócił
uwagę, że istnieje niebezpieczeństwo związane z pobieraniem opłaty przez SPN za wstęp do Parku,
wyjaśniając, że jeżeli ktoś popłynie do Rowów to wracając na pomost, wejdzie na teren Parku
i będzie musiał ponieść opłatę za wstęp. Zapytał jak będzie przedstawiała się kwestia dotycząca
opłaty. Dyrektor SPN powiedziała, że identyczna sytuacja jest w Rąbce, gdzie turyści muszą dojść
z Łeby do Rąbki i nie stanowi to przeszkody w prowadzeniu działalności. Następnie wyjaśniła, że
statek wpływający do rzeki Łupawy nie miałby możliwości zawrócenia. Jednym z rozwiązań może
być dowożenie pasażerów do pomostu meleksami. Podkreśliła, że należy jak najszybciej ogłosić
przetarg, bo wówczas jest szansa, że w przyszłym roku ruszy żegluga.
W tym miejscu Przewodniczący Komisji oddał głos Sekretarzowi Oddziału PTTK w Słupsku. Pan
Janusz Grabowski poinformował, że PTTK zamierza przystąpić do projektu, w ramach którego ma
możliwość pozyskania dofinansowania na remont cokołu i pomostów pływających na przystani
w Gardnie Wielkiej. Zwrócił uwagę, że na jeziorze Gardno nie będzie mogła funkcjonować duża
jednostka, ponieważ to jezioro jest zbyt płytkie. Jedynie płasko - denna jednostka do przewozu
maksymalnie 20 osób ma szansę pływania i zawracania. Pan Grabowski poinformował, że niegdyś
PTTK prowadziło żeglugę pasażerską z m. Gardna Wielka do Rowów, w oparciu o statek, którym
można było przewozić około 28 osób. Następnie odniósł się do tematu wnoszenia opłat za wstęp do
Parku przez pasażerów korzystających z żeglugi. Stwierdził, że ta kwestia będzie stwarzała problemy
zarówno dla osoby prowadzącej działalność, jak i turystów. W związku z tym przedsięwzięcie,
zorganizowane w taki sposób, nie ma szansy funkcjonowania. W dalszej kolejności Pan Grabowski
przedstawił harmonogram imprez zaplanowanych przez PTTK na terenie gminy w 2016 r.
Następnie Dyrektor SPN zwróciła się z pytaniem do Sekretarza PTTK czy pomost, który zostałby
wyremontowany w ramach projektu, wystarczy do tego, aby mogła tam cumować łódka. Pan
Grabowski zapewnił, że pomost byłby odpowiedni. W związku z tym Pani Dyrektor zaproponowała
podpisanie porozumienia, w którym będzie zgoda PTTK na cumowanie łodzi przy tym pomoście,
gdyż osoba prowadząca działalność powinna mieć możliwość nieodpłatnego korzystania z pomostu.
Sekretarz PTTK poinformował, że armator będzie musiał ponosić opłaty, które zostaną przeznaczone
na pokrycie kosztów eksploatacyjnych. W dalszej kolejności Dyrektor SPN zwróciła uwagę, że
armator nie może cumować przy pomoście, który nie posiada wszystkich wymaganych prawem
atestów. Pan Grabowski poinformował, że pomost dopuszczony jest do uprawiania żeglugi
sportowej, natomiast na żeglugę pasażerską armator będzie musiał uzyskać stosowne zezwolenie
z Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej. Radna Izabela Smagoń zapytała czy jest wymagane uzyskanie
zezwolenia z SPN na pogłębienie dojścia do pomostu. Pani Dyrektor wyjaśnił, że jest to siedlisko
Natura 2000 i w związku z tym wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na
środowisko.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że pojawił się pomysł zrezygnowania z budowy pomostu
i zrealizowania tego zadania na bazie istniejącej infrastruktury. Zapytał Panią Dyrektor czy wyraża
na to zgodę. Dyrektor odpowiedziała, że przede wszystkim pomost musi spełniać wymagania,
a ponadto w umowie pomiędzy PTTK a SPN musi być zgoda PTTK na udostępnienie pomostu dla
armatora. O zabranie głosu poprosiła Pani Elżbieta Rutkowska, pracownik SPN. Poinformowała, że
aby nie ograniczać armatora, w przetargu przygotowywanym przez Park określono, iż może to być
statek, który będzie przewoził nawet 40 osób. Zapytała czy obecnie wszystkie strony porozumienia
uzgadniają, że statek ma być do 20 osób, tak jak sugeruje to Sekretarz PTTK. W toku dyskusji
ustalono, że może to być jednostka przewożąca do 40 osób. Pani Rutkowska poinformowała, że
w przetargu również założono, iż armator, w ramach ceny biletu, będzie dowoził pasażerów statku
z pomostu do Rowów. Dyrektor Parku dodała, że jednym z elementów przetargu będzie cena biletu.
Ponadto w przetargu założono stosowanie ulg określonych przez SPN (m. in. honorowanie Karty
Dużej Rodziny). Następnie Pani Rutkowska zwróciła uwagę, że poza pomostem w Gardnie Wielkiej
również do potrzeb żeglugi pasażerskiej należy dostosować pomost w północnej części jeziora, tj.
od strony Rowów. Wyjaśniła, że należałoby go wydłużyć. Przewodniczący Komisji Jacek Lahutta
zamykając dyskusję stwierdził, że temat uruchomienia żeglugi pasażerskiej na jeziorze Gardno jest
rozwiązany. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu istniejącego pomostu.
O zabranie głosu poprosił Przewodniczący Rady Gminy Marek Krystjańczuk. Powiedział, że uważa,
iż uruchomienie żeglugi na jeziorze Gardno spowoduje ożywienie pod względem turystycznym m.
Gardna Wielka, Gardna Mała i Wysoka. Zaznaczył, że temat dostosowania pomostów jest
wyjaśniony i teraz należy dążyć do jak najszybszego uruchomienia tej inwestycji.
Następnie Pan Jan Borodyjuk wrócił do tematu utworzenia plaży przy jeziorze Gardno. Zapytał na
czym będzie polegało odtworzenie brzegu nad jeziorem. Pracownik Urzędu Gminy Adam Fleszer
przedstawił zakres prac do wykonania, wskazany przez Ministra Środowiska. Głos zabrał Sekretarz
Gminy. Zwrócił uwagę, że najważniejszą jednak kwestią jest brak środków ze strony Gminy na
wykonanie plaży. Wójt wspólnie z Radą musi przedyskutować skąd wziąć pieniądze i w jakiej
wysokości kwotę można przeznaczyć na ten cel. Podkreślił, iż rola Parku zakończyła się na wydaniu
pozytywnej opinii odnośnie przedsięwzięcia i dozorowaniu czy jest ono wykonywane zgodnie
z przepisami prawa, natomiast Gminę znowu pozostawiono z problemem. Przewodniczący Komisji
stwierdził, że najpierw należy wykonać kosztorys inwestycji i wówczas będzie wiadomo jaki Gmina
poniesie koszt. Dyrektor SPN poinformowała, że wszystko to, co znajduje się w jeziorze, pod
wpływem wiatru jest przesuwane w miejsce, gdzie ma powstać plaża. W związku z tym, chcąc mieć
plażę piaszczystą, teren będzie musiał być cały czas oczyszczany, a to praca w nieskończoność.
Sekretarz PTTK poparł słowa Pani Dyrektor dodając, że lokalizacja plaży w tym miejscu nie ma
sensu, ponieważ oczyszczenie tego miejsca to efekt widoczny do 2-3 tygodni. Następnie poruszył
temat ścieków spływających do jeziora. Poinformował, że nieczystości spływają po skarpie na teren
przystani. Apelował do radnych o zwrócenie uwagi mieszkańcom, aby nie odprowadzali ścieków do
jeziora. Głos zabrał Sekretarz Gminy. Odnosząc się do słów Pana Grabowskiego powiedział, że
problem ścieków na terenie m. Gardna Wielka musi zostać rozwiązany poprzez budowę sieci
kanalizacyjnej. Gmina jest coraz bliżej realizacji tego zadania. Aktualnie został ogłoszony kolejny
przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka,
Gardna Mała, Gardna Wielka. Sekretarz wyraził nadzieję, iż w perspektywie kilku lat inwestycja
zostanie wykonana. W dalszej kolejności wyjaśnił, że to mieszkańcy, podczas spotkań w Gardnie
Wielkiej, wyrazili wolę, aby plaża była piaszczysta. Wójt otrzymał zgodę od Ministra na wykonanie
konkretnych prac przy brzegu jeziora, tj. m. in. zebranie do 20 cm warstwy gruntu na tym obszarze
i usypanie w tym miejscu 250 t piasku. Minister dokładnie opisał na czym mają polegać te prace.
W związku z tym nie można teraz mówić, że plaża jednak nie ma być piaszczysta.
W tym miejscu Przewodniczący Komisji przystąpił do kolejnego tematu spotkania – ratownictwo
w sezonie letnim na plaży w Czołpinie. Zwrócił uwagę, że od wielu lat Gmina ponosi koszty obsługi
punktu ratowników. Przyznał, że Wójt i Rada chcieliby, aby właściciel zapewnił bezpieczeństwo
osobom korzystającym z kąpieli. Zapytał Panią Dyrektor jak ta kwestia wygląda po stronie Parku.
Pani Woźniak wytłumaczyła, że Park udostępnia teren do plażowania, natomiast organizacją miejsc
wykorzystywanych do kąpieli zajmują się Gminy. Przewodniczący Komisji zapytał czy prawnie jest
niemożliwe, aby Park odpowiadał za bezpieczeństwo kąpiących się, tzn. za obsługę punktu
ratowników. Dyrektor przyznała, że nie zna takiej sytuacji w żadnym Parku, ale można ten aspekt
przeanalizować. Dodała, że na pewno Park nie będzie finansował w całości punktu ratowników,
jedynie może współfinansować. Wicedyrektor SPN Pan Marek Sobocki zwrócił uwagę, że problem
jest szerszy, ponieważ jeżeli Park miałby współfinansować ratowników w Czołpinie to sąsiednie
Gminy nadmorskie również będą chciały, aby im pomóc finansowo w tej kwestii, a to już duży koszt
dla Parku. Sekretarz Gminy odnosząc się do słów Wicedyrektora zapytał czy Park dostrzega różnicę
między Łebą, Ustką a Smołdzinem. Podkreślił, że nie można porównywać Gminy Smołdzino
z innymi nadmorskimi Gminami, ponieważ nasza Gmina jest odcięta od dochodów z plaży. Zwrócił
uwagę, że Park odnośnie plażowiczów ograniczył się jedynie do wydania zgody na udostępnienie
miejsca. Dyrektor SPN nie zgodziła się ze słowami Sekretarza wskazując, że Park ponosi koszty
utrzymania plaży (sprzątania, wywozu nieczystości, zabezpieczenia sanitarnego), a powinna to robić
Gmina. Poinformowała, że koszty utrzymania plaży są wyższe niż finansowanie punku ratowników.
Wyjaśniła, że Park nie wykonuje pewnych rzeczy dla Gminy, nie dlatego, że nie chce, a tylko
dlatego, bo nie może działać wbrew prawu. Sekretarz stwierdził, że ma wrażenie, iż ustawa
o ochronie przyrody i związane z nią ograniczenia jest nadrzędna wobec problemów mieszkańców.
O zabranie głosu poprosił Wójt. Poinformował, że pod koniec 2015 r. odbył spotkanie z Prezesem
Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W spotkaniu udział brali także
prawnicy, którzy analizowali temat dotyczący finansowania WOPR na terenie SPN. Jednoznacznie
stwierdzono, iż Park powinien finansować punkt ratowników, a przynajmniej partycypować
w kosztach. Pani Dyrektor zapewniła, że w ciągu miesiąca Gmina otrzyma odpowiedź na temat
możliwości współfinansowania ratownictwa przez SPN. Dodała, że będzie poszukiwać argumentów,
ażeby pomóc Gminie.
Następna część spotkania dotyczyła tematu zamiany gruntów pomiędzy Gminą a SPN.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że sprawa została wstrzymana. Poprosił Panią Dyrektor
o wyjaśnienia. Pani Woźniak poinformowała, że Minister Środowiska odmówił wydania zgody na
zamianę działek spoza porozumienia. Natomiast prace odnośnie działek, które bedą zamieniane
w ramach porozumienia, są kontynuowane. Park złożył do Urzędu Gminy wnioski o zatwierdzenie
podziałów działek. Pani Rutkowska zapewniła, że do końca marca br. temat powinien być
zrealizowany. W dalszej kolejności Park wystąpi do Ministra Środowiska o wydanie zgody na
przekazanie prawa użytkowania wieczystego Gminie Smołdzino.
Następnie o zabranie głosu poprosił Przewodniczący Rady Gminy. Powiedział, że chciałby poruszyć
jeszcze jeden ważny temat, który nadal pozostaje nierozwiązany – ochrona przeciwpożarowa na
terenie gminy. Wyjaśnił, iż jednostki OSP mają braki i niedomagania. Przewodniczący zwrócił
uwagę, że OSP dba i zabezpiecza również tereny Parku. Poinformował, że kilkakrotnie rozmawiał
z Panią Dyrektor SPN na temat możliwości udzielenia wsparcia dla jednostek OSP przez Park. Głos
zabrała Dyrektor SPN. Wyjaśniła, że Park nie ma możliwości przekazania sprzętu na rzecz OSP.
Może to uczynić jedynie wtedy, kiedy będzie on zbędny dla Parku. Poinformowała, że w niedługim
czasie Park będzie pozbywał się pompy, którą może przekazać dla jednostek straży pożarnej,
natomiast to OSP musi wystąpić z prośbą o przekazanie. Pani Woźniak zapewniła, że jeżeli Park
będzie miał na zbyciu jakikolwiek sprzęt, który będzie sprawny, poinformuje o tym. Obecny na
spotkaniu Prezes OSP Smołdzino Pan Zbigniew Skocelas poprosił Panią Dyrektor o wsparcie starań
OSP odnośnie pozyskania wozu strażackiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Gdańsku. Dyrektor SPN zadeklarowała swoją pomoc w inicjatywie. Ponadto zapewniła, że
prywatnie może pomóc OSP w pisaniu projektów o dofinansowanie. Następnie Przewodniczący
Komisji zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor, czy Park posiada strategię bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, czy są opracowane procedury i na jakich jednostkach bazuje SPN? Pani
Dyrektor odpowiedziała, że Park bazuje na jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Wicedyrektor
Andrzej Demczak poinformował, że Park ma opracowane sposoby postępowania na wypadek
pożaru, które są uzgadniane z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
W dalszej części spotkania poruszono temat dotyczący należnego dla Gminy Smołdzino zwrotu
utraconych dochodów z tytułu zwolnienia SPN z podatku od nieruchomości. Pan Wójt przyznał, że
jeżeli dojdzie do spotkania z Ministrem Środowiska to będzie chciał dużo czasu poświęcić na
omówienie tematu dotyczącego wprowadzenia konkretnych rozwiązań systemowych odnośnie
rekompensaty. Następnie poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od Ministra
Finansów, który informuje, że do dnia 08 marca br. zostanie wydana decyzja w sprawie wysokości
rekompensaty za rok 2012. Pan Wójt przypomniał, że w sierpniu 2015 r. do budżetu Gminy wpłynęła
pomniejszona kwota z tytułu rekompensaty za 2014 r., tj. z 217 000,00 zł na 129 000,00 zł.
Ministerstwo Finansów poinformowało wówczas Gminę, że po kolejnej weryfikacji wniosku o zwrot
utraconych dochodów uznano, iż zastosowano niewłaściwą stawkę za grunty. Do dnia dzisiejszego
Gmina nie otrzymała decyzji od Wojewody Pomorskiego w sprawie określenia właściwej wysokości
rekompensaty za 2014 r. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w związku ze zmniejszeniem wysokości
rekompensaty, za radą firmy Deloitte, która prowadzi sprawę, Gmina wystąpiła do SPN z prośbą
o dokonanie korekty złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości. Jednak Park podtrzymał
swoje wcześniejsze stanowisko, tj. uznał, iż nie posiada gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Firma Deloitte zamierza wykazać, że ustawa o podatkach i opłatach
lokalnych nie jest interpretowana na korzyść Gminy. Głos zabrała Dyrektor SPN. Wyjaśniła, że Park
prowadzi tylko i wyłącznie działalność ustawową, obejmującą trzy obszary: edukacja, udostępnianie
i ochrona przyrody. Park nie korzysta z artykułu zawartego w ustawie, który mówi, że może
prowadzić działalność gospodarczą. Opłaty, które pobiera Park są opłatami ustawowymi.
W tym miejscu zakończono dyskusję.
Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Zakończenie posiedzenia Komisji – godz. 10:15.
Protokołowała:
/-/Edyta Kwiatek
Przewodniczący Komisji
/-/Jacek Lahutta

Podobne dokumenty