Umowa - wzór

Komentarze

Transkrypt

Umowa - wzór
Umowa – wzór
Nr sprawy 3/PN/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA nr .......................
na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu mechanizacji prac
biurowych
zawarta w dniu ……………………….. 2013 r. w Łasku pomiędzy:
1) Skarbem Państwa – Jednostką Wojskową 1158 w Łasku
a) z siedzibą: 98 – 100 Łask, ul. 9-go Maja 95
b) reprezentowaną przez:
Dowódcę – ………………………………………………..
c) REGON: 730097572
d) NIP:
831-000-49-53
e) zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
2) ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
a) z siedzibą: ……………………………………………..…………………
b) reprezentowaną przez:
…………………………………………………..
c) NIP:
………………………………..
d) REGON:
………………………………..
e) KRS
………………………………..
f) zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę materiałów
eksploatacyjnych oraz sprzętu mechanizacji prac biurowych.
§2
OKRES REALIZACJI UMOWY
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od dnia
podpisania umowy do: część I postępowania dnia 20.12.2013 r., część II
postępowania dnia 29.05.2013 r. lub do wyczerpania wartości umowy brutto
w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
2. Przykładowy asortyment przedmiotu zamówienia wraz z cenami jednostkowymi
określa formularz cenowy wykonawcy stanowiący integralna część umowy.
3. Strony oświadczają, że załącznik do umowy (formularz cenowy) zawiera jedynie
przykładowy asortyment będący najczęściej objęty umowami kupna-sprzedaży
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednostka Wojskowa 1158
1/6
Umowa – wzór
Nr sprawy 3/PN/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w obrocie rynkowym. W związku z tym Zamawiający dopuszcza zakup materiałów
nie ujętych w załączniku w ramach zawartej umowy. W takim przypadku zobowiązuje
się Wykonawcę do sprzedaży materiałów po cenach nie wyższych niż aktualna cena
rynkowa. W przypadku zakwestionowania ceny przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany będzie sporną cenę udokumentować.
4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
4.1. Zamawiający wymaga aby wszystkie materiały eksploatacyjne były fabrycznie
nowe (nie może być to sprzęt po naprawie, regeneracji, renowacji), w
oryginalnych opakowaniach jednostkowych zawierających: nazwę producenta,
logo, symbol produktu, typ i model urządzenia do którego jest przeznaczony,
termin przydatności do użycia.
4.2. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być wytwarzane zgodnie z
zintegrowanym systemem zarządzania jakością i zintegrowanym systemem
zarządzania środowiskowego zgodnego z normami ISO 9001:2009 oraz ISO
14001:2005 (dotyczy części I postępowania).
4.3. Oferowane wyroby równoważne muszą posiadać raporty z testów wydajności
przeprowadzone zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów
monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów drukarek kolorowych,
ISO/IEC 24711 dla tuszy czarnych oraz ISO/IEC 24712 dla tuszy kolorowych
(dotyczy części I postępowania).
4.4. Wykonawca będzie zapewniał dostawę przedmiotu zamówienia sukcesywnie,
własnym transportem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na
własny koszt bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi
kosztami.
4.5. Dostawy odbywać się będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym
każdorazowo, na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego.
Zamówienie może być złożone telefonicznie potwierdzone faksem lub emailem.
4.6. Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 12 miesięczną gwarancję.
4.7. Wykonawca będzie dostarczał zamówione artykuły na adres wskazany przez
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych od chwili
otrzymania zamówienia. Dostawy odbywać się będą do magazynów
Zamawiającego znajdujących się w m. Łask lub m. Sieradz.
4.8. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.
Produkty odbierane będą przez Zamawiającego w obecności upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, a ich przyjęcie każdorazowo potwierdzone będzie
protokołem odbioru podpisywanym przez przedstawiciela Zamawiającego
i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Produkty mają być
przedstawione przez Wykonawcę do odbioru w sposób pozwalający na
dokonanie ich oceny zgodności z Umową.
4.9. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu.
Zamawiający dopuszcza zakup materiałów nie ujętych w załączniku nr 4 do
SIWZ w ramach zawartej umowy. W takim przypadku zobowiązuje się
Wykonawcę do sprzedaży części po cenach nie wyższych niż aktualna cena
rynkowa. W przypadku zakwestionowania ceny przez zamawiającego
wykonawca zobowiązany będzie sporną cenę udokumentować.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednostka Wojskowa 1158
2/6
Umowa – wzór
Nr sprawy 3/PN/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.10. Jeżeli w trakcie trwania umowy zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość
lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań
producenta drukarek (urządzeń), Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej
wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 24 godzin (w dni robocze)
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wadliwego produktu (faksem lub
emailem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt
i odpowiedzialność wykonawcy.
4.11. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy
jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania materiału dostarczonego przez
Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia
(włączając w to wymianę bębna) uważa się pisemną opinię autoryzowanego
serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia zostanie wykonana w
autoryzowanym serwisie producenta urządzenia. Jeżeli czas naprawy będzie
dłuższy niż 4 dni robocze Wykonawca dostarczy na swój koszt sprzęt zastępczy
o parametrach nie gorszych od zabranego do naprawy. Zamawiający w
przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego w terminie 2
dni roboczych, ma prawo wypożyczyć sprzęt zastępczy wg swojego uznania i
kosztami obciążyć Wykonawcę. Wszystkie koszty związane z ekspertyzą oraz
naprawą, w tym dostawą i odbiorem sprzętu ponosi Wykonawca na podstawie
refaktury. Jeżeli naprawa okaże się nieopłacalna lub niemożliwa do usunięcia
Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy.
5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać
- w stosunku do wskazanych produktów, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni
certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
6. Wykonawca zobowiązuje się odebrać na własny koszt zużyte materiały
eksploatacyjne (dla części I) zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(Dz. U. 2013 poz. 21) i Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.) na podstawie
wystawionej przez Zamawiającego karty odpadów.
7. Wykonawca dostarczy pojemniki do odbioru odpadów.
§3
OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY
1. Odbiór przedmiotu umowy odbywał się będzie każdorazowo w terminie uzgodnionym
z …………….. tel. (43) ……………, lub ……………………. tel. (43) ………………...
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji
umowy jest …………………………….………… tel. ……………………………
3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy jest: …………………………….………… tel. ……………………………
§4
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca w terminie 2 godzin potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednostka Wojskowa 1158
3/6
Umowa – wzór
Nr sprawy 3/PN/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Milczenie wykonawcy będzie traktowane jako przyjęcie zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy towar własnym środkiem transportu i na własny koszt do
magazynu zamawiającego znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej 1158
w Łasku przy ul. 9-go Maja 95 lub na terenie Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu
przy ul. Wojska Polskiego 72, w godzinach pracy zamawiającego (od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00 – 14.00), gdzie odbędzie się ilościowy i jakościowy
odbiór materiałów będących przedmiotem umowy.
4. Wykonawca
ponosi
całkowitą
odpowiedzialność
za
dostawę
towaru.
Odpowiedzialność za dostarczony i odebrany towar, określa moment odbioru.
§5
1.
2.
3.
4.
CENA
Na oryginale faktury dostarczonej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni
wykonaną dostawę, cenę i wartość oraz poda numer umowy, do której odnosi się
wykonana dostawa.
Wartość zamówienia ustala się na kwotę brutto ……………...……… zł. (Słownie:
………………………………… złotych), w tym VAT w kwocie ………….. złotych.
W okresie obowiązywania umowy ceny dostaw zawartych w formularzu cenowym
(załącznik do umowy) są stałe, w sprawie dostaw nie objętych formularzem
cenowym obowiązuje zapis umowy § 2 ust. 3.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku
bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego
§6
1.
2.
3.
4.
5.
ROZLICZANIE DOSTAW
Rozliczanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktur przedstawionych
przez Wykonawcę po zrealizowaniu części dostawy.
Przyjęcie przedmiotu umowy po zrealizowaniu dostawy dokonana będzie przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Ilość materiałów określona w umowie z ważnych przyczyn niezależnych od
Zamawiającego może ulec zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują wobec
Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości
towaru niż określonej w załączniku do umowy.
Zamawiający odmówi przyjęcia faktury, w przypadku braku danych, o których mowa
w § 5 ust. 1.
Faktury wystawione przez Wykonawcę muszą obejmować należny podatek VAT.
§7
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednostka Wojskowa 1158
4/6
Umowa – wzór
Nr sprawy 3/PN/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1. Wykonawca – w wysokości 10% wartości umowy brutto na rzecz
Zamawiającego, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca;
1.2. Wykonawca – w wysokości 0,12% wartości niezrealizowanej części umowy
brutto, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w realizacji zamówienia przez
Wykonawcę – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy
brutto;
2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
3. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z umowy Zamawiającemu
przysługuje prawo wyboru zastosowania kar umownych, o których mowa w ust. 1 lub
zastępczego wykonania umowy. Zastępcze wykonanie umowy polega na tym, że
Zamawiającemu przysługuje prawo do zamówienia takiej samej czynności u innego
wykonawcy na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie będzie wówczas związany ceną
usługi, jaka obowiązuje go w kontaktach z Wykonawcą, a ponadto Zamawiający
będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy wyrównania szkody spowodowanej
niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy. Zamawiający ma prawo
dokonania potrącenia takich kwot z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy.
4. Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowań w wysokości przekraczającej
wysokość wyegzekwowanych od Wykonawcy kar umownych, w celu całkowitego
naprawienia szkody.
§8
1.
2.
3.
4.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie
odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod
rygorem nieważności oświadczenia.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 i 2 umowa może być rozwiązana
przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania,
nienależytego wykonania lub rażącego naruszenia warunków umowy przez
Wykonawcę.
Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadać aktualne atesty, wszelkiego typu
odpowiednie zezwolenia i okazywać je Zamawiającemu na każde wezwanie. Brak
jakiegokolwiek wymaganego dokumentu stanowić będzie podstawę do odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i z winy
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednostka Wojskowa 1158
5/6
Umowa – wzór
Nr sprawy 3/PN/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§9
ZMIANY W UMOWIE
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie
uzyska w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także do zapewnienia
przestrzegania
przepisów
o
ochronie
informacji
niejawnych,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń
wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy.
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie
adresu lub numeru telefonu.
Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu
poleconego.
W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma
dostarczone pod wskazany w niniejszej umowie adres uważa się za doręczone.
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygane
będą w drodze porozumienia stron. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz cenowy Wykonawcy (załącznik do
umowy);
Umowa zostanie sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz.
otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
………………………
…………………..
(pieczęć, podpis)
(pieczęć, podpis)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednostka Wojskowa 1158
6/6