Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w

Komentarze

Transkrypt

Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w
Załącznik nr 2 do Raportu z Ewaluacji
Analiza ankiet dla nauczycieli przedszkola
W dniach od 20.05.2013 o 20.06.2013 w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Sanoku zostały
przeprowadzone badania dotyczące opinii nauczycieli na temat wyposażenia przedszkola i
warunków jego funkcjonowania. W badaniach wykorzystano m.in. anonimową ankietę dla
nauczycieli. Ankieta zawierała pytania zamknięte i jedno otwarte. W badaniach wzięło udział
16 nauczycieli
Na pytanie pierwsze: ,,Czy Dyrektor motywuje nauczycieli do zespołowej pracy przy
organizowaniu i realizacji działań przedszkola?”
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona
w %.
TAK
NIE
0%
100%
W pytaniu tym 100% ankietowanych nauczycieli stwierdza że Dyrektor motywuje
nauczycieli do pracy zespołowej przy organizacji i realizacji działań przedszkola. Żaden z
przedszkola nie wypowiedział się negatywnie na postawione pytanie.
Na pytanie drugie: ,,Czy Dyrektor motywuje nauczycieli do doskonalenia i rozwoju
zawodowego?”
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
0%
100%
Z ankiety wynika że Dyrektor motywuje nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego.
Tak uważa 100% badanych
Na pytanie trzecie: ,,Czy w przedszkolu opracowany jest sprawny i skuteczny nadzór
pedagogiczny, który pozwala na doskonalenie jakości pracy oraz zaspokojenie potrzeb dzieci,
rodziców i nauczycieli?” Ankietowani mogli udzielić dwóch odpowiedzi.
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
0%
100%
W pytaniu tym 100% ankietowanych nauczycieli stwierdza że w przedszkolu opracowany jest
sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny który pozwala na doskonalenie jakości pracy oraz
wpływa na zaspokojenie potrzeb dzieci rodziców i nauczycieli.
Na pytanie czwarte:,,Czy nadzór pedagogiczny realizowany jest planowo i systematycznie?”
Ankietowani mieli do wyboru 2 odpowiedzi.
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
0%
100%
Odpowiedzi zaznaczone przez ankietowanych pokazują że 100% nauczycieli jest zadowolona
z nadzoru pedagogicznego który jest realizowany planowo i systematycznie.
Na pytanie piąte:,,Czy nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dyrektora umożliwia
formułowanie wniosków dotyczących modyfikacji pracy przedszkola?” Ankietowani mieli do
wyboru 2 odpowiedzi.
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
0%
100%
NIE
W tym pytaniu 100% ankietowanych pokazało że nadzór pedagogiczny sprawowany przez
Dyrektora umożliwia formułowanie wniosków dotyczących modyfikacji pracy przedszkola
Na pytanie szóste:,,Czy nauczyciele wykorzystują wnioski z nadzoru pedagogicznego do
doskonalenia jakości swojej pracy?” Ankietowani mieli do wyboru 2 odpowiedzi.
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
0%
100%
Ankietowani w 100% wykorzystują wnioski z nadzoru pedagogicznego do doskonalenia
jakości swojej pracy
Na pytanie siódme:,,Czy przedszkole analizuje wyniki własnej pracy i opracowuje działania
naprawcze?” Ankietowani mieli do wyboru 2 odpowiedzi
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
0%
100%
Odpowiedzi zaznaczone przez ankietowanych w 100% pokazują iż przedszkole analizuje
wyniki własnej pracy i opracowuje działania naprawcze.
Na pytanie ósme:,,Czy baza lokalowa zapewnia bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu?”
Ankietowani mieli do wyboru 2 odpowiedzi.
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
0%
100%
100% ankietowanych stwierdza że baza lokalowa zapewnia bezpieczny pobyt dziecka w
przedszkolu
Na pytanie dziewiąte:,,Czy zagospodarowane sale, w których przebywa dziecko są
funkcjonalne i bezpieczne?” Ankietowani mieli do wyboru 2 odpowiedzi.
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
0%
100%
Pytanie to w 100% pokazało że zagospodarowane sale w których przebywają dzieci są
funkcjonalne i bezpieczne
Na pytanie dziesiąte:,,Czy baza przedszkola (środki dydaktyczne, sprzęt) jest dostosowany
do wieku dziecka.” Ankietowani mieli do wyboru 3 odpowiedzi.
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
NIE WIEM
0%
100%
W pytaniu tym 100% nauczycieli uważa że baza przedszkola (środki dydaktyczne i sprzęt)
jest dostosowana do wieku dziecka.
Na pytanie jedenaste:,,Czy przedszkole posiada środki dydaktyczne umożliwiające
wszechstronny rozwój dziecka?” Ankietowani mieli do wyboru 3 odpowiedzi
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
NIE WIEM
0%
100%
Odpowiedzi zaznaczone przez ankietowanych pokazują że 100 % respondentów stwierdza że
przedszkole posiada środki dydaktyczne umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka
Na pytanie dwunaste:,,Czy teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z
potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa?” Ankietowani mieli do wyboru 2
odpowiedzi.
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
0%
100%
W tym pytaniu 100% ankietowanych wyraża aprobatę że teren wokół przedszkola jest
zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa.
Na pytanie trzynaste:,,Czy podejmowane są działania bezpiecznego i estetycznego
zagospodarowania terenu zielonego wokół przedszkola?” Respondenci mieli do wyboru 2
odpowiedzi.
Suma wszystkich odpowiedzi wyrażona w %.
TAK
NIE
100% ankietowanych stwierdza że podejmowane są działania bezpiecznego i estetycznego
zagospodarowania terenu zielonego wokół przedszkola.
Na pytanie czternaste:,,Czy nasze przedszkole wymaga zmian lub poprawy, jeśli chodzi o
warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola?” Nauczyciele mieli możliwość wyrazić swoje
zdanie w formie wypowiedzi otwartej
Pytanie 14 wymagało od respondenta napisania własnej opinii na temat problemów, czy też
obszarów pracy przedszkola wymagających poprawy. Respondenci wskazali takie propozycję
jak:
a) Potrzeba termomodernizacji budynku przedszkola – 5 osób
b) Potrzeba wymiany stolarki okiennej – 2 osoby
c) Potrzeba remontu elewacji zewnętrznej oraz docieplenia budynku – 8 osób
Większość ankieterów odpowiedziała jednak, iż przedszkole, jego funkcjonowanie i praca nie
wymagają żadnych zmian.
Podsumowanie wyników ankiety
Mocne strony
1) Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika że Dyrektor motywuje nauczycieli
do zespołowej pracy i doskonalenia zawodowego
2) Nauczyciele są zadowoleni ze sprawnego i skutecznego nadzoru pedagogicznego
który pozwala na doskonalenie jakości pracy
3) Nauczyciele stwierdzają że dobry nadzór umożliwia im formułowanie wniosków
dotyczących modyfikacji pracy przedszkola.
4) Z badań wynika że baza lokalowa zapewnia dziecku bezpieczny pobyt w przedszkolu
a sale są funkcjonalne i bezpieczne
5) Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i
wymogami bezpieczeństwa
Słabe strony
1) Potrzeba termomodernizacji budynku przedszkola
2) Potrzeba wymiany stolarki okiennej
3) Potrzeba remontu elewacji zewnętrznej oraz docieplenia budynku.