pobierz - Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Szpital Wojewódzki w Koszalinie
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.swk.med.pl
Koszalin: Materiały eksploatacyjne
Numer ogłoszenia: 39649 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika , ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin,
woj. zachodniopomorskie, tel. 94 34 88 147, faks 94 34 88 103.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.swk.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Materiały eksploatacyjne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Brother DCP-J140W - 8 szt; 2.
Brother MFC 490 CW - 20 szt; 3. Canon BJC 250 - 2 szt; 4. Epson Stylus D 92 - 8 szt; 5. Epson Stylus DX 4050
- 8 szt; 6. HP DJ 1000 - 6 szt; 7. HP DJ 1050A - 6 szt; 8. HP DJ 2515 Adventage - 32 szt; 9. HP DJ 5150 - 18
szt; 10. HP DJ 5525 Advantage - 4 szt; 11. HP DJ 5940 - 19 szt; 12. HP DJ 6122 - 11 szt; 13. HP DJ 730
Advantage - 36 szt; 14. HP DJ 840C - 13 szt; 15. HP DJ 845C - 20 szt; 16. HP DJ 920C - 5 szt; 17. HP DJ D
2460 - 2 szt; 18. HP DJ d 2460 - 4 szt; 19. HP DJ F370 - 4 szt; 20. HP psc1513 (Q 5763A) - 4 szt; 21. Lexmark X
7675 - 2 szt; 22. Brother HL 2035 - 17 szt; 23. Brother HL-2140 - 5 szt; 24. Brother HL-5350DN - 2 szt; 25.
Brother MFC-L2700DW - 20 szt; 26. Canon LBP6310DN - 15 szt; 27. HP COLOR LJ CP2025 - 4 szt; 28. HP LJ
4 - 7 szt; 29. HP LJ 6L - 1 szt; 30. HP LJ 1100A - 10 szt; 31. HP LJ 4000 - 1 szt; 32. HP LJ 1200 - 11 szt; 33. HP
LJ 4100 - 1 szt; 34. HP LJ P1006 - 8 szt; 35. HP LJ P 1005 - 7 szt; 36. HP LJ P 1006 - 7 szt; 37. HP LJ P 1105 7 szt; 38. HP LJ 1522NF - 4 szt; 39. HP LJ M 1120 - 4 szt; 40. HP LJ P1505n - 4 szt; 41. HP LJ P 3015 - 5 szt;
42. HP LJ P 1606DN - 47 szt; 43. HP LJ Pro M1536 dnf - 47 szt; 44. HP LJ Pro P1102 - 12 szt; 45. HP LJ M
1212 nf MFP - 12 szt; 46. HP LJ P 1102W - 14 szt; 47. HP LJ P 2035 - 9 szt; 48. HP LJ P 2055DN - 8 szt; 49. HP
LJ Pro 400M401dn - 7 szt; 50. HP LJ 4200 - 2 szt; 51. HP LJ 2300d - 1 szt; 52. HP LJ 1010 - 15 szt; 53. HP LJ
1018 - 15 szt; 54. HP LJ 1020 - 13 szt; 55. HP LJ 1022 - 14 szt; 56. HP LJ 3020 - 14 szt; 57. HP LJ 3050 - 14
1z5
2016-04-13 13:45
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
szt; 58. HP LJ 3052 - 14 szt; 59. HP LJ M 1005MFP - 14 szt; 60. HP LJ 1300 - 9 szt; 61. HP LJ 1160 - 3 szt; 62.
HP LJ P3005n - 1 szt; 63. HP LJ P 2015M - 16 szt; 64. IBM Infoprint 1352 - 1 szt; 65. Kyocera FF-2000D KX - 3
szt; 66. Lexmark E 360dn - 2 szt; 67. HP LJ Pro 400 color - 9 szt; 68. HP LJ Pro CM 1415 fnw - 4 szt; 69. HP LJ
M 125a - 30 szt; 70. HP LJ Pro MFP M225 - 30 szt; 71. Lexmark X 500n - 5 szt; 72. OKI B 401d - 1 szt; 73.
Ricoh AFFICIO MP3350 - 5 szt; 74. Ricoh AFICIO AP410N - 1 szt; 75. Ricoh FT 3813 - 4 szt; 76. Samsung
ML-3050 - 1 szt; 77. Samsung ML 2165 - 2 szt; 78. Samsung SCX-3405F - 8 szt; 79. Samsung SCX-3200 - 3
szt; 80. Samsung SCX-3205 - 3 szt; 81. Samsung ML-2540 - 13 szt; 82. Samsung SCX 4600 - 11 szt; 83.
Samsung SCX-4623F - 11 szt; 84. Samsung ML-2525 - 11 szt; 85. Samsung ML-2545 - 11 szt; 86. Samsung ML
1640 - 19 szt; 87. Samsung SCX 4828FN - 4 szt; 88. Samsung ML-2855ND - 3 szt; 89. Samsung SCX-4300 - 14
szt; 90. Samsung M 2825 nd - 1 szt; 91. Samsung ML 2010 - 1 szt; 92. Samsung SCX-4521F - 1 szt; 93.
Samsung ML-2850D - 1 szt; 94. Samsung M4580FX - 10 szt; 95. Samsung M4580FX - 4 szt; 96. Sharp
AR-153EN - 2 szt; 97. Toshiba E-Studio 195 - 1 szt; 98. Toshiba T-1810E 5-K - 1 szt; 99. Xerox 3210 - 40 szt;
100. Xerox 3220 - 173 szt; 101. Ricoh Aficio MP161spf - 1 szt; 102. Konica Minolta pagero 1480MF/1490 - 5 szt;
103. OKI Microline 320vElite - 8 szt; 104. OKI Microline 321 - 8 szt; 105. OKI Microline 3320 - 8 szt; 106. OKI
Microline 391 - 8 szt; 107. OKI Microline 3390 - 2 szt; 108. OKI Microline 590 - 8 szt; 109. OKI Microline 591 - 7
szt; 110. Panasonic KX-F015 - 4 szt; 111. Panasonic KX-FP343 - 3 szt; 112. Panasonic KX-FP363 - 2 szt; 113.
Panasonic KX-MB 2025 - 10 szt; 114. Sharp UX-P410 - 10 szt; 115. Philips Magic 3 - 10 szt; 116. Philips Magic 5
- 5 szt; 117. Rolka 29*30,48 biała do drukarki Brother QL650TD - 100 szt;.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
2z5
2016-04-13 13:45
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie
spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie
spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie
spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację
zamówienia.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3z5
2016-04-13 13:45
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)oświadczenie dotyczące danych wykonawcy; 2)formularz ofertowy; 3)katalogi, opisy techniczne lub fotografie
produktów, które mają zostać dostarczone. 4)dokument potwierdzający zgodność z normami ISO/IEC 19752;
ISO/IEC 19798; ISO/IEC 24711; 5)oświadczenie o nie naruszeniu praw patentowych innych producentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Czas dostawy - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu
umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany
przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niższej lub
niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt
spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca wstrzyma wprowadzanie
przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone
w opisie przedmiotu zamówienia; 3) producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca
zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 4)
4z5
2016-04-13 13:45
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
producent zmieni sposób konfekcjonowania przedmiotu umowy. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany numeru
katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje
taką zmianę. 4. Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie
realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki
podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana ceny następuje nie
wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.swk.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im.
Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2016
godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
5z5
2016-04-13 13:45