Karta przedmiotu

Komentarze

Transkrypt

Karta przedmiotu
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
K a rt a pr zedmiotu
Wydział: Wydział Finansów
Kierunek: Gospodarka przestrzenna
I. In for macje podstawowe
Nazwa przedmiotu
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Nazwa przedmiotu w j. ang.
Język prowadzenia przedmiotu
Kod/Specjalność
polski
WF-ST1-GI--12/13Z-PRZY
Profil przedmiotu
Ogólnoakademicki
Kategoria przedmiotu
kierunkowe lub ogólne
Typ studiów
1. (studia inżynierskie)
Liczba semestrów/semestr
1/4
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Krajowe Ramy Kwalifikacji
stacjonarne:
Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 15 Zajęcia projektowe:
15
niestacjonarne:
Wykłady: 9 Zajęcia projektowe: 9
stacjonarne:
2
niestacjonarne:
3
strona 1 z 9
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
II. Wy magania wstępne
Lp. Opis
1
Wiadomości przyrodniczo-geograficzne na poziomie szkoły średniej.
2
Wiadomości z zakresu geografii ekonomicznej wykładanej na I roku studiów.
III. Cele pr zedm iotu
Kod
Opis
C1
Zapoznanie studentów z typami środowiska geograficznego i określenie stopnia oddziaływania człowieka w każdym z nich.
C2
Zapoznanie studentów z poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego i określenie stopnia ich oddziaływania na
działalność człowieka.
C3
Określenie środowiskowych ograniczeń rozwoju społeczno-gospoarczego wynikających z przyczyn naturalnych i
sztucznych.
C4
Praktyczne określenie wpływu środowiska przyrodniczego na kształtoweanie się struktury przestrzennej miasta i regionu
(na przykładzie centralnej części miasta Krakowa i aglomeracji krakowskiej).
IV. Realiz ow ane e fe kty kształcen ia
Kod
Kat. Opis
KEK
E1
W
Ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, a także
zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w
układach przestrzennych – lokalnych, regionalnych, krajowych.
WF-ST1-GI-W22-12/13Z
WF-ST1-GI-W23-12/13Z
E3
U
Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.
WF-ST1-GI-U27-12/13Z
E4
K
Wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy związanej z
przyrodniczymi apektami gospodarki przestrzennej.
WF-ST1-GI-K08-12/13Z
V. Tr eści Kształcenia
Wykłady
Kod
Opis
D (15) Z (9)
W1
Miejsce człowieka na tle dziejów Ziemi. Związki człowieka na różnych etapach jego rozwoju ze
środowiskiem geograficznym.
1
1
W10
Krajobraz, elementy krajobrazu. znaczenie krajobrazu jako zasobu w gospodarce przestrzennej.
1
0
W11
Znaczenie środowiska przyrodniczego (ogółem) w gospodarce: przemysłowej, rolnej, leśnej, turystycznej i
rekreacyjnej, uzdrowiskowej.
1
0
Krajowe Ramy Kwalifikacji
strona 2 z 9
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
W2
Środowisko przyrodnicze i jego elementy. Typy środowisk wykształconych pod wpływem działalności
człowieka: środowisko przyrodnicze, środowisko przejściowe (przyrodniczo-antropogeniczne), środowisko
sztuczne (antropogeniczne).
1
1
W3
Zasoby naturalne, ich podział i znaczenie gospodarcze.
1
0
W4
Zasoby litosfery i ich wpływ na gospodarkę państw świata. Pierwiastki chemiczne, minerały, skały - jako
użyteczne surowce mineralne. Wpływ budowy geologicznej na gospodarkę człowieka (przemysł,
budownictwo, rolnictwo, komunikację, turystykę i in.).
3
2
W5
Znaczenie zasobów kosmicznych i atmosfery w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
przemysłowej, komunikacji (zwłaszcza transportu lotniczego i morskiego), gospodarki rolnej, turystycznej.
2
1
W6
Wykorzystanie zasobów hydrosfery w gospodarce
2
1
W7
Znaczenie rzeźby terenu i położenia geograficznego w gospodarce państw świata.
1
1
W8
Wykorzystanie zasobów biosfery w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rolnej, leśnej i
turystycznej.
1
1
W9
Znaczenie zasobów pedosfery w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rolnej, leśnej,
przemysłowej i wodnej.
1
1
Zajęcia terenowe
Kod
Opis
D (15) Z ()
T1
Wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarkę człowieka w rejonie oddziaływania aglomeracji miejskoprzemysłowej (na przykładzie zachodniej części aglomeracji krakowskiej). Związki budowy geologicznej z
działalnością przemysłową. Związki budowy geologicznej z gospodarką mieszkaniową. Związki budowy
geologicznej z gospodarką turystyczną. Związki budowy geologicznej z komunikacją. Problemy rekultywacji
terenów poeksploatacyjnych na przykładzie nieczynnych wyrobisk górniczych okolic Krakowa i Krzeszowic.
Problemy ochrony przyrody na przykładzie parków narodowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody,
parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, Obszarów Natura 2000, stanowisk
dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, rezerwatów biosfery,
euroregionów itp.
10
0
T2
Wpływ zasobów naturalnych na strukturę przestrzenną miasta (na przykładzie Krakowa). Rozwój
przestrzenny miasta a środowisko przyrodnicze. Strefy urbanistyczne miasta i ich związek ze środowiskiem
przyrodniczym. Wpływ sieci rzecznej na kształtowanie się struktury przestrzennej miasta. Wpływ zbiorników
wodnych na kształtowanie się struktury przestrzennej miasta. Wpływ warunków klimatycznych na strukturę
przestrzenną miasta (strona podwietrzna,strona zawietrzna). Wykorzystanie zasobów biosfery w tworzeniu
terenów zielonych (w tym rekreacyjnych).
5
0
Zajęcia projektowe
Kod
Opis
D (15) Z (9)
R1
Sposób występowania w przyrodzie, wykorzystanie gospodarcze ważniejszych surowców: energetycznych,
metalicznych, chemicznych, skalnych, kamieni szlachetnych itd.
6
1
R2
Wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej i do ogrzewania mieszkań.
1
1
R3
Wykorzystanie siły wiatru w energetyce i dla innych celów gospodarczych.
1
1
Krajowe Ramy Kwalifikacji
strona 3 z 9
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
R4
Wykorzystanie wód lądowych dla celów gospodarczych
2
1
R6
Wykorzystanie gospodarcze ważniejszych drzew i krzewów.
1
1
R7
Znaczenie i wykorzystanie gospodarcze ssaków, gadów i płazów, ryb i ptaków.
1
1
R8
Użyteczne gatunki roślin i zwierząt wymarłe i zagrożone wyginięciem.
1
1
R9
Formy ochrony przyrody i zasady gospodarowania na ich obszarze
1
1
R9
Podstawowe gatunki gleb (czrnoziemy, czarne ziemie, bielice, gleby brunatne, mady itp.), ich geneza,
właściwości fizyko-chemiczne, znaczenie gospodarcze).
1
1
VI. Metody prowadze nia zaj ę ć
Kod
Opis
N1
Wykład audytoryjny
N3
Prezentacja
N4
Dyskusja
N5
Praca w grupach
N10
Ćwiczenia terenowe
VII. Sposoby oceny
Ocena formująca
Kod
Opis
F1
Kolokwium
F3
Odpowiedź ustna
F4
Prezentacja
F5
Projekt zespołowy
F6
Projekt indywidualny
F7
Referat
F8
Aktywność na zajęciach
Ocena podsumowujące
Kod
P2
Opis
Egzamin pisemny
Krajowe Ramy Kwalifikacji
strona 4 z 9
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
P4
Średnia ważona ocen cząstkowych
VIII. Kryt er ia oceny
Efekt kształcenia
E1 waga: 67%
Nie osiągnął założonego efektu (ocena 2.0)
Nie ma podstawowych informacji na temat środowiska przyrodniczego i jego
wpływu na działalność człowieka. Nie posiada wiedzy na temat wpływu
komponentów środowiska przyrodniczego na możliwości wykorzystania
przestrzeni.
Osiągnął w stopniu dostatecznym (ocena 3.0)
Potrafi w sposób przeciętny scharakteryzować wpływ środowiska przyrodniczego
na działalność gospodarczą człowieka. W stopniu dostatecznym opanował
mechanizmy rządzące światem przyrody. Osiągnął w stopniu zadowalającym
wiedzę na temat wpływu komponentów środowiska przyrodniczego na
możliwości wykorzystania przestrzeni i jej zagospodarowania.
Osiągnął w stopniu dobrym (ocena 4.0)
Potrafi w stopniu dobrym ocenić wpływ środowiska przyrodniczego na
gospodarkę człowieka. Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania
środowiska przyrodniczego. Umie ocenić wpływ działalności człowieka na
środowisko przyrodnicze. W stopniu dość dobrym potrafi ocenić wpływ
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego na możliwości
wykorzystania przestrzeni i stopień jej zagospodarowania.
Osiągnął w stopniu bardzo dobrym (ocena 5.0) Ma zaawansowaną wiedzę na temat wpływu środowiska przyrodniczego na
gospodarkę człowieka. Zna bardzo dobrze mechanizmy funkcjonowania
środowiska przyrodniczego. Umie wskazać różnice w sposobach gospodarowania
w innych typach środowisk: środowisku przyrodniczo-antropogenicznym i
antropogenicznym. Bardzo dobrze ocenia wpływ działalności człowieka na
środowisko przyrodnicze i pozostałe typy środowisk. Potrafi w stopniu
szczegółowym ocenić wpływ poszczególnych komponentów środowiska
przyrodniczego na kształtowanie się przestrzeni geograficznej i ekonomicznej
kuli ziemskiej. Zna podstawowe mechanizmy kształtujące te relacje.
Osiągnął w stopniu celującym (ocena 5.5)
Efekt kształcenia
E3 waga: 17%
Nie osiągnął założonego efektu (ocena 2.0)
Krajowe Ramy Kwalifikacji
Wykazuje szczególne zainteresowanie w zakresie relacji środowisko
przyrodnicze-człowiek. Zna w stopniu celującym mechanizmy funkcjonujące w
środowisku przyrodniczym. Umie precyzyjnie wykazać różnice w sposobach
gospodarowania w innych typach środowisk - tj. w środowisku przyrodniczoantropogenicznym i antropogenicznym. Zna bardzo dobrze podstawy ekologii. W
stopniu celującym ocenia wpływ działalności człowieka na środowisko
przyrodnicze i pozostałe typy środowisk. W stopniu celującym, szczególnie
precyzyjnie potrafi ocenić i określić wpływ poszczególnych komponentów
środowiska przyrodniczego na kształtowanie się przestrzeni geograficznej i
ekonomicznej. Zna bardzo dobrze mechanizmy rządzące prawami przyrody.
Potrafi wskazać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania poszczególnych
elementów środowiska przyrodniczego Ziemi na działalność gospodarczą
człowieka.
nie umie się uczyć samodzielnie.
strona 5 z 9
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Osiągnął w stopniu dostatecznym (ocena 3.0)
uczy się w sposób chaotyczny, w stopniu dostatecznym
Osiągnął w stopniu dobrym (ocena 4.0)
uczy się prawidlowo, w posób ukierunkowany. Wykazuje pewne zainteresowanie
w zakresie wpływu środowiska przyrodniczego na działalność człowieka.
Osiągnął w stopniu bardzo dobrym (ocena 5.0) Wykazuje się dużą inicjatywą i samodzielnością w nauce. Wykazuje duże
zainteresowanie z zakresu przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania
przestrzenią.
Osiągnął w stopniu celującym (ocena 5.5)
Efekt kształcenia
Wykazuje się szczególną aktywnością w nauce. Potrafi swoje zainteresowania
przekazać innym. Umie wyjaśnić wszelkie procesy przyrodnicze i ich wpływ na
gospodarowanie przestrzenią.
E4 waga: 17%
Nie osiągnął założonego efektu (ocena 2.0)
Nie wykazuje większego zainteresowania zagadnieniami przyrodniczymi w
zakresie gospodarki przestrzennej.
Osiągnął w stopniu dostatecznym (ocena 3.0)
W stopniu bardzo przeciętnym wykazuje potrzebę wzbogacania swojej wiedzy
faktami przyrodniczymi i przyrodniczymi podstawami gospodarki przestrzennej.
Osiągnął w stopniu dobrym (ocena 4.0)
W stopniu dobrym wykazuje potrzebę doskonalenia i aktualizowania wiedzy z
zakresu przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią.
Osiągnął w stopniu bardzo dobrym (ocena 5.0) W stopniu bardzo dobrym doskonali i aktualizuje swoją wiedzę z zakresu
przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią. Umie wskazać braki
i niedoskonałości w zakresie przyrodniczych podstaw gospodarowania.
Osiągnął w stopniu celującym (ocena 5.5)
Wykazuje szczególne zainteresowania w zakresie wpływu zjawisk przyrodniczych
na działalność człowieka. W stopniu celującym aktualizuje wiedzę z zakresu
przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej poszczególnych państw
świata.
Uzyskanie przez Studenta pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu możliwe jest w przypadku zrealizowania wszystkich efektów
kształcenia w stopniu co najmniej dostatecznym. Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest według następującej formuły:
67% * ocena z realizacji efektu E1 + 17% * ocena z realizacji efektu E3 + 17% * ocena z realizacji efektu E4
Krajowe Ramy Kwalifikacji
strona 6 z 9
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
IX. Obciążenie pracą studenta
Liczba godzin
Rodzaj aktywności
stacjonarne niestacjonarne
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów
45
18
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji (np. prezentacji,
projektów)
1
10
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach zaliczeń i egzaminów
1
2
Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury, odrabianie prac domowych itp.)
1
10
Zbieranie informacji, opracowanie wyników
0
0
Przygotowanie raportu, projektu, referatu, prezentacji, dyskusji
1
15
Przygotowanie do kolokwium, zaliczenia, egzaminu
1
20
Suma godzin
50
75
Liczba punktów ECTS
2
3
Krajowe Ramy Kwalifikacji
strona 7 z 9
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
X. Macierz r ealizacji prze dmiotu
Efekt
kształcenia
E1
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Cele
przedmiotu
Treści kształcenia
Narzędzia
dydaktyczne
Sposoby
oceny
WF-ST1-GI-W22-12/13Z
W6 W5 W4 W3
N1 N3 N4
F1 F3
WF-ST1-GI-W23-12/13Z
W2 W1 W7 W8
N5 N10
F4 F5
W10 W11 T1 T2
F6 F7
R2 R3 R4 R9
F8
R6 R7 R8 R9
P2 P4
R1
E3
E4
WF-ST1-GI-U27-12/13Z
WF-ST1-GI-K08-12/13Z
Krajowe Ramy Kwalifikacji
W6 W5 W4 W3
N1 N3 N4
F1 F3
W2 W1 W7 W8
N5 N10
F4 F5
W10 W11 R1 R2
F6 F7
R3 R4 R9 R6
F8
R7 R8 R9
P2 P4
W6 W5 W4 W3
N1 N3 N4
F1 F3
W2 W1 W7 W8
N5 N10
F4 F5
W10 W11 R1 R3
F6 F7
R4 R9 R6 R7
F8
R8 R9 R2
P2 P4
strona 8 z 9
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
XI. Lit er atur a
Literatura podstawowa
Lp. Opis pozycji
1
Luchter B., Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Wyd. UEK, Kraków 2009.
Literatura uzupełniająca
Lp. Opis pozycji
1
Kozłowski S., Gospodarka a środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa 1971.
2
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 25. VIII. 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Ustawy o ochronie przyrody, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 151 z dn. 16. 09. 2009 r., poz. 1220.
3
Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
4
Wiąckowski S.K., Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska, b. wyd., Kielce 2000.
5
Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995.
XII. I nf or macja o nauczycielach
Osoba odpowiedzialna za Kartę Przedmiotu
Luchter Bogusław, dr hab. (Katedra Gospodarki Regionalnej)
Osoby prowadzące przedmiot
Lp. Nauczyciel
1
Luchter Bogusław, dr hab. (Katedra Gospodarki Regionalnej)
2
Zawilińska Bernadetta, dr (Katedra Gospodarki Regionalnej)
XIII. I nfor macje dodatkowe
W ramach wykładu odwiedzane są wybrane zakłady przemysłowe wykazujące związek lokalizacyjny ze środowiskiem przyrodniczym
oraz wpływające na środowisko przyrodnicze (np. Zakłady Tytoniowe Philip Morris Polska S.A. w Krakowie- Czyżynach).
Status karty: ZAAKCEPTOWANO przez: Luchter Bogusław, dr hab. (data akceptacji: 15.12.2012)
Krajowe Ramy Kwalifikacji
strona 9 z 9

Podobne dokumenty