Załączniki 1,2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ

Komentarze

Transkrypt

Załączniki 1,2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................
Siedziba:
................................................
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:
................................................
................................................
……........................................
……. ......................................
................................................
................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.
Gorajska 51
22-460 Szczebrzeszyn
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Dostawa fabrycznie nowego
samochodu asenizacyjnego wyposażonego w układ wodny wysokociśnieniowy. Numer
sprawy: 2/2015, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Cena oferty
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….
Termin płatności:.......... dni
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... ..........
.................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................
.......... .......... .......... .......... .......... ..........
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia
umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z
warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz załącznikach do niej.
6. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:
....................................., w formie: ...........................................
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie
udostępnione (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa):
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Załącznik Nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:
1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)
posiadania wiedzy i doświadczenia
3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Załącznik Nr 3do SIWZ
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Załącznik Nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy
do grupy kapitałowej *.
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
* Niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 5 do SIWZ
WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy:
do kontaktów z zamawiającym, odpowiedzialne za wykonanie umowy pełnomocnik
wykonawcy pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej wraz
z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w postępowaniu,
do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy).
Lp.
1
Imię i nazwisko
Zakres odpowiedzialności
2
3
4
5
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Załącznik Nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr
zawarta w dniu ............................... r. w Szczebrzeszynie
Pomiędzy:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o.
ul. Gorajska 51 , 22-460 Szczebrzeszyn
NIP 922 304 71 96, REGON 061490672, KRS 0000445856
reprezentowanym przez:
1. Stanisława Prokopczyka – Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym ,
a
.................................................................................................................................
NIP .....................................................
REGON..............................................
reprezentowana przez:
1. ..............................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w drodze przetargu nieograniczonego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r Nr 113 poz. 907 z późn. zm.)
§1.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy , wydania oraz przeniesienia na Zamawiającego
własności samochodu asenizacyjnego o parametrach opisanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia będącej integralną częścią Umowy.
§2.
Szczegółowy opis dostarczonego pojazdu znajduję się w punkcie 3 – Opis przedmiotu
zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§3.
Termin realizacji dostawy: 90 dni od dnia podpisania umowy tj. ............................................
§4.
Wykonawca oświadcza, że pojazd jest jego własnością, nie jest obciążony żadnymi długami,
ani wadami prawnymi.
§5.
1. Za dostarczony pojazd Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w
wysokości:
.................................................. zł brutto
słownie: ......................................................................................................................... zł brutto
w tym, stawka podatku VAT wynosi ............ %.
Kwota wynagrodzenia została określona na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę oraz
zawiera wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w punkcie 3 – Opis
Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszej umowy ,
a także koszty dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego.
2. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie, w terminie do 30 dni, od daty otrzymania
faktury i protokołu odbioru.
3. Ustala się formę płatności jako przelew.
§6.
1. Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w terminie wcześniej ustalonym
przez obie strony umowy.
2. Protokół odbioru techniczno jakościowego pojazdu zostanie sporządzony w dwóch
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno jakościowego, że przedstawiony
pojazd nie odpowiada opisowi zawartemu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia pojazdu spełniającego wszystkie
wymagania opisane w przedmiocie zamówienia, w terminie do 3 dni.
§7.
1. Do pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wszystkie posiadane dokumenty
potwierdzające stan techniczny pojazdu.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji sprawności na co najmniej 24 miesiące.
3. Zawarcie umowy jest tożsame z udzieleniem gwarancji.
§8.
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości:
- 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu
umowy.
- 5 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci karty umowne w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego z tytułu
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem
art. 125 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach każda ze stron może odstąpić od dochodzenia
należnych kar.
§9.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy :
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
§10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§11.
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§12.
Wykaz załączników do Umowy:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Oferta
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Specyfikacja oferowanego samochodu
Nadbudowa
Zbiornik
- Zbiornik pojazdu w kształcie walca nachylony ku tyłowi - umożliwiający jego grawitacyjne
opróżnianie zamknięty wypukłymi dennicami. TAK/NIE
- Tylna dennica otwierana celem czyszczenia wnętrza zbiornika. TAK/NIE
- Zbiornik wykonany z blachy stalowej o grubości min. 6 mm, zabezpieczonej
przeciwkorozyjnie, dwukomorowy, o pojemności całkowitej - nie mniejszej niż 8000 dm3,
osadzony elastycznie na ramie dodatkowej, na podwoziu z podziałem na:
1. Komorę nieczystości płynnych(szambo) oraz innych zanieczyszczeń i osadów z
kanalizacji o pojemności użytkowej - nie mniejszej niż 6000 dm3 TAK/NIE
- Dennica tylna wypukła otwierana i ryglowana ręcznie zawierająca wziernik kontrolny
poziomu osadu. Wyposażona w zawór ssąco spustowy Ø 110 w dolnej części dennicy
TAK/NIE
- dodatkowy zawór ssący umiejscowiony z boku zbiornika, umożliwiający zasysanie
nieczystości kiedy zbiornik jest częściowo napełniony. TAK/NIE
- Króciec zasuwy wyposażony w zawór odpowietrzający umożliwiający łatwe wyjęcie węża
ssącego z opróżnianego zbiornika. TAK/NIE
- Komora wyposażona w system centralnego spłukiwania wnętrza zbiornika usuwający piasek
i osady TAK/NIE
- płynowskaz rurowy wyskalowany z minimalną dokładnością do 100 dm3 TAK/NIE
- czytelny manowakuometr. TAK/NIE
- Rynna ochronna na końcu zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej pozwalająca na
wygodny dostęp do zasuwy oraz zrzut nieczystości poza obrys nadwozia. TAK/NIE
2. Komorę wysokociśnieniową wody czystej o pojemności- nie mniej niż 2000 dm3
usytuowaną w taki sposób aby nie utrudniała wykonywania działalności głównej tj.
wyciąganie i transport nieczystości płynnych (szamba). TAK/NIE
- Złącze z zaworem do napełniania komory wody czystej z ujęć ulicznych (hydrantów).
TAK/NIE
Układ ssąco - tłoczący komory nieczystości płynnych
Pompa ssąco-tłocząca (kompresor) do pracy ciągłej TAK/NIE
- wydajność - nie mniejsza niż 1000 m3/h TAK/NIE
- zakres pracy - od - 0,085 MPa do 0,05 MPa TAK/NIE
- napęd
- hydrauliczny, TAK/NIE
- podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem w czasie pracy i w czasie
jazdy TAK/NIE
- czas napełniania zbiornika - ok. 8 min. TAK/NIE
- zabezpieczenie elektroniczne przed przepełnieniem zbiornika TAK/NIE
- węże ssące - 10m zaopatrzony w końcówkę zabezpieczającą przed utratą drożności
przewodu + 6 m jako przedłużacz, TAK/NIE
- niezawodny wychwytywacz oleju smarującego TAK/NIE
- armatura zabezpieczająca przed nadmiernym wzrostem i spadkiem wartości ciśnienia.
TAK/NIE
Układ wodny wysokociśnieniowy wody czystej
Pompa wodna:
- wydajność - nie mniejsza niż 70 dm3/min TAK/NIE
- ciśnienie nominalne - robocze
- min.13 MPa TAK/NIE
- zabezpieczenie elektroniczne przed pracą pompy w przypadku braku wody w
zbiorniku TAK/NIE
- wąż do napełniania zbiornika min 10m ze złączami TAK/NIE
- dodatkowe złącza i klucze pozwalające na napełnianie zbiornika z ujęć ulicznych TAK/NIE
- bęben z wężem wysokociśnieniowym, napędzany hydraulicznie, ze wspomaganiem
układania węża, TAK/NIE
- długość węża - min. 60 m, DN - min. 13mm. TAK/NIE
- wąż wzmocniony przystosowany do pracy w kanałach TAK/NIE
- Dysze kanałowe - min. 4 szt. - 2 rozbijająca i 2 płucząca TAK/NIE
- Pistolet wodny do prac pomocniczych z dwiema dyszami. TAK/NIE
Pozostałe wymagania dla nadbudowy
Stelaże ze stali nierdzewnej do przewozu węży ssących po obu stronach zbiornika. TAK/NIE
Tłumiki hałasu. TAK/NIE
Kolor zbiornika – pomarańczowy TAK/NIE
Podwozie dwuosiowe fabrycznie nowe rok produkcji 2015; TAK/NIE
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu - nie mniejsza niż 18.000 kg. TAK/NIE
- masa własna podwozia nie większa niż 5000 kg, TAK/NIE
- rozstaw osi 4150mm TAK/NIE
- kabina krótka, 3-osobowa, fabrycznie w kolorze białym, TAK/NIE
- zawieszenie kabiny mechanicznie wzmocnione, TAK/NIE
- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, TAK/NIE
- fotel pasażera podwójny zapewniający komfort podróżowania, TAK/NIE
- szyba przednia barwiona, elektrycznie podgrzewana, TAK/NIE
- tachograf cyfrowy, TAK/NIE
- elektroniczny ogranicznik prędkości do 85km/h, TAK/NIE
- dwureflektorowe halogenowe światła przednie z kloszami odpornymi na uszkodzenia,
TAK/NIE
- silnik o mocy min. 230kW, pojemność skokowa nie większa niż 6,8 l, emisja spalin EURO
6, wydech pionowy, TAK/NIE
- skrzynia biegów manualna - 9 biegowa, TAK/NIE
- nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 7500 kg, TAK/NIE
- paraboliczne zawieszenie osi przedniej TAK/NIE
- nośność osi tylnej - nie mniejsza niż 13000 kg, TAK/NIE
- pneumatyczne zawieszenie osi tylnej TAK/NIE
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, TAK/NIE
- hamulce wentylowane tarczowe przedniej i tylnej osi, TAK/NIE
- hamulec wydechowy, TAK/NIE
- opony w rozmiarze min. 295/80R22.5 do zastosowań komunalnych TAK/NIE
- ABS, TAK/NIE
- zbiornik paliwa - min. 200 l, TAK/NIE
- zbiornik AdBlue - 25l. TAK/NIE
- komputer pokładowy z menu w języku polskim, TAK/NIE
- lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie, TAK/NIE
- elektryczna regulacja lusterek głównych, TAK/NIE
- dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny zabudowane w panelu prostokątnym z napisem
ZGK Szczebrzeszyn + światło ostrzegawcze obrotowe na tyle zabudowy TAK/NIE
- światła do jazdy dziennej, TAK/NIE
- podwozie przystosowane do pracy w temperaturach poniżej - 18 stopni C, TAK/NIE
- zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód zgodne z obecnie obowiązującymi
normami, TAK/NIE
- gwarancja na podwozie min. 24 miesiące, TAK/NIE
Wyposażenie dodatkowe:
- koło zapasowe zamontowane w pojeździe, TAK/NIE
- zestaw narzędzi i podnośnik hydrauliczny, TAK/NIE
- trójkąt ostrzegawczy TAK/NIE
- zamontowana gaśnica co najmniej 4kg, TAK/NIE
- apteczka, TAK/NIE
- przewód do pompowania, TAK/NIE
- 2 komplety kluczyków do pojazdu, TAK/NIE
- odrębny kluczyk do zbiornika paliwa, TAK/NIE
- lampa przenośna do oświetlania studni kanalizacyjnych. TAK/NIE
Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia
- Świadectwo Homologacji na pojazd kompletny, wydane przez Ministra Transportu, aktualne
na dzień składania ofert, kopia załączona do oferty. TAK/NIE
- Karta gwarancyjna podwozia i zabudowy w języku polskim TAK/NIE
- Instrukcja obsługi zabudowy i podwozia w języku polskim TAK/NIE
- Okres gwarancji na samochód i zabudowę - min. 24 miesiące TAK/NIE
- Zapewnienie autoryzowanego serwisu samochodu oferowanej marki w promieniu do 100
km od siedziby Zamawiającego TAK/NIE
- Przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie eksploatacji pojazdu i BHP. TAK/NIE
Załącznik nr 8
WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW .
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
Wykaz wykonanych 2, głównych dostaw , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada
niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.
Lp.
Odbiorca
Data
wykonania
Przedmiot wykonanej
dostawy
Wartość brutto
1
2
3
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie, wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia.
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Podobne dokumenty