W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Komentarze

Transkrypt

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia
Znak sprawy: PCPR-CDU.0701.2.1.2015
Sanok 20.01.2015r.
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania
kursów zawodowych w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program aktywizacji społecznej
w powiecie sanockim” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu rozeznania rynku i ustalenia szacunkowej wartości
zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie dwóch propozycji cenowych na świadczenie
usług z zakresu zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników
projektu.
1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
( nazwa zamawiającego)
2. Przedmiot zamówienia: Usługa dot. przeprowadzenia kursów zawodowych dla 32
niepełnosprawnych uczestników projektu, oraz 3 wychowanków pieczy zastępczej:
Ilość osób biorąca udział w kursach: 35 osób.
1. Kurs grafiki komputerowej i tworzenie stron www - 120 godz. dydaktycznych - 2 osoby
(1 godz. dydaktyczna = 45 min.)
2. Kurs księgowość od podstaw do samodzielnego księgowego - 120 godz.
dydaktycznych - 1 osoba,
(1 godz. dydaktyczna = 45 min.)
3. Kurs AutoCAD 2D i 3D trzy stopnie zaawansowania - 100 godz. dydaktycznych - 1 osoba
(osoba głuchoniema, 1 godz. dydaktyczna = 45 min.),
4. Kurs wizaŜ i makijaŜ, oraz stylizacja paznokci – 120 godz. dydaktycznych - 3 osoby
(1 godz. dydaktyczna = 45 min.)
5. Kurs operator koparko-ładowarki kl. III - wszystkie typy - 202 godz.- 4 osoby
(Część teoretyczna – 116 godz., część praktyczna – 86 godz., 1 godz. teoretyczna = 45
min.)
6. Kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia - 245 godz. -14 osób
(1 godz. dydaktyczna = 45 min)
7. Kurs kucharz-ciastkarz z elementami carvingu - 120 godz. - 5 osób
(40 godzin zajęć teoretycznych oraz 80 godzin zajęć praktycznych (1 godz. teoretyczna =
45 min.)
8. Kurs obsługi komputera z kasą fiskalną i fakturowaniem – 160 godz. dydaktycznych - 4
osoby,
(1 godz. dydaktyczna = 45 min.)
9. Kurs spawacz z uprawnieniami metodą TIG – 103 godz. – 1 osoba
(23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych, 1 godz. teoretyczna = 45
min.)
Do kaŜdego kursu naleŜy doliczyć czas:
Projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim” w ramach POKL
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- jednej przerwy 15 min. w przypadku oferty „ bez cateringu”
- dwóch przerw 10 min. oraz jednej przerwy 30 min. w przypadku oferty „ z cateringiem”
Czas przerw nie jest wliczany do godzin kursu.
3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100% - rozumiana jako cena jednostkowa brutto szkolenia na 1 osobę.
Koszt Kursu zawodowego będzie obejmował:
- koszt ubezpieczenia uczestnika projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu,
-koszt wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz przeprowadzenie obowiązkowych
badań medycznych dla uczestnika kursu „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia”
- koszt opłat egzaminacyjnych (dwukrotne podejście do egzaminu, w tym egz. państwowych umoŜliwiających
zdobycie odpowiednich uprawnień w przypadku szkoleń tego wymagających), czas egzaminów nie jest
wliczany do godz. kursów.
- koszt zaświadczeń/certyfikatów/licencji ukończenia kursu,
- listy obecności/odbioru cateringu/odbioru materiałów szkoleniowych potwierdzające udział uczestnika na
zajęciach oraz otrzymanie odp. materiałów, zatwierdzone podpisem prowadzącego zajęcia,
- zapewnienie uczestnikowi wszelkich materiałów (w tym do nauki praktycznej), podręczników, przyborów
itp., które wykorzystane zostaną do wyposaŜenia uczestnika w wiedzę i umiejętności w zakresie
prowadzonego kursu, oraz jeden komplet przekazać zamawiającemu,
- zapewnienie odpowiedniego sprzętu umoŜliwiającego naukę praktyczną,
- zapewnienie odzieŜy ochronnej w przypadku szkoleń tego wymagających,
- koszt kadry nauczającej (+koszt tłumacza języka migowego w przypadku gdzie jest on wymagany)
Jednocześnie zwracamy się z prośba przedstawienia dwóch propozycji cenowych:
1) zawierających catering (serwis kawowy z poczęstunkiem /kawa i herbata w termosach (500 ml / os),
cukier, mleko, cytryna, mieszanka ciasteczek kruchych (200 g/os.), woda mineralna (250 ml/os.), 2
kubki, min.2 serwetki papierowe/os.)/ i obiad z jednego dania /ciepłe danie o gramaturze nie
mniejszej niŜ 500g oraz sok owocowy lub kompot.
W ramach jednej porcji obiadowej naleŜy
zapewnić: mięso lub rybę w ilości 150 gram, ziemniaki lub zamiennie frytki, ryŜ, kasze lub makarony
w ilości 200 gram, surówka lub sałatka w ilości 150 gram, sok owocowy lub kompot w ilości 250
ml/os., opakowanie na catering, widelec, nóŜ, kubek, min.2 serwetki papierowe/os. Wykonawca
zobowiązany będzie (zgodnie z harmonogramem ustalonym z zamawiającym na całe dane
szkolenie jednej grupy) dostarczać naprzemiennie róŜne zestawy obiadowe z zastrzeŜeniem nie
powtarzania się w ciągu tygodnia tych samych dań/
2) bez cateringu.
4. Termin realizacji zamówienia: 28.02.2015 - 17.05.2015
Projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim” w ramach POKL
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Miejsce i termin złoŜenia oferty cenowej:
- ofertę moŜna złoŜyć osobiście,
- za pośrednictwem poczty na adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
ul. Jezierskiego 21, 38-500 Sanok,
- mailowo: [email protected],
- za pośrednictwem faxu pod numerem: 13 4643593
do dnia 27 stycznia 2015 r. do godz. 15:00
6. Termin otwarcia ofert: 7. Warunki płatności: 8. Osoba upowaŜniona do kontaktu z wykonawcami:
Aleksandra Olechniewicz tel. 134643593
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę naleŜy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na zał nr 1. Propozycja winna być
podpisana przez osobę upowaŜnioną. W przypadku składania propozycji cenowej w siedzibie
zamawiającego lub pocztą na kopercie naleŜy umieścić napis ”Propozycja cenowa – Kursy
szkoleniowe dla uczestników projektu POKL”
Projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim” w ramach POKL
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1
Dot. sprawy:PCPR-CDU.0701.2.1.2015
Miejscowość……………………. Data……………
OFERTA W CELU OSZACOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„KURSY ZAWODOWE”
Dotyczy: zapytania o cenę w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia
w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie
sanockim” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,:
Firma
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres, nr telefonu ………………………………………………………………………………………
Szacuje wykonanie zamówienia na kursy zawodowe jak poniŜej.
Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Szacowana cena
oferty, której rodzaj i zakres określony został w zapytaniu o cenę wynosi:
Lp
Kurs zawodowy
1
Kurs grafiki komputerowej i tworzenie
stron www
Kurs księgowość od podstaw do
samodzielnego księgowego
Kurs AutoCAD 2D i 3D trzy stopnie
zaawansowania
Kurs wizaŜ i makijaŜ, oraz stylizacja
paznokci
Kurs operator koparko-ładowarki kl.III wszystkie typy
Kurs kwalifikowany pracownik ochrony
fizycznej osób i mienia
Kurs kucharz-ciastkarz z elementami
carvingu
Kurs obsługi komputera z kasą fiskalna
i fakturowaniem
Kurs spawacz z uprawnieniami metodą
TIG
2
3
4
5
6
7
8
9
Cena kursu na 1 osobę
bez cateringu
brutto
netto
Cena kursu na 1 osobę
z cateringiem
brutto
netto
……….……………………………………….
Podpis osoby/ osób upowaŜnionej/nych
Projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim” w ramach POKL
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty