Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, tom 1

Komentarze

Transkrypt

Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, tom 1
MIEDNOJE
MIEDNOJE
Ksiêga Cmentarna
Polskiego Cmentarza Wojennego
Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
Warszawa 2005
Opracowa³ zespó³:
Zuzanna Gajowniczek
Bernadetta Gronek
Bernard Kayzer
przy wspó³pracy
Krystiana Bedyñskiego
Wandy Chudzik
pod kierunkiem
Grzegorza Jakubowskiego
Redakcja merytoryczna:
Zuzanna Gajowniczek
Bernadetta Gronek
Korekta:
Oficyna Wydawnicza RYTM
Reprodukcja zdjêæ:
W³odzimierz Dusiewicz
Aleksander Za³êski
Skanowanie i obróbka zdjêæ:
Ma³gorzata Chruœliñska
Zdzis³aw Sawicki
© Copyright by Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
Warszawa 2005
ISBN 83-89474-06-9
Ksiêgê przygotowa³a do druku
Oficyna Wydawnicza RYTM
Nak³ad 1500 egzemplarzy
Druk i oprawa:
Drukarnia Wydawnictw Naukowych
w £odzi
Spis treœci
Ryszard Kaczorowski
S³owo wstêpne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII
Zuzanna Gajowniczek i Bernadetta Gronek
WiêŸniowie Ostaszkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI
Andrzej PrzewoŸnik
Cmentarz Miednoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LI
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LXXIX
Jeñcy obozu w Ostaszkowie
zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 roku w Kalininie,
spoczywaj¹cy na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje
tom 1
A (Jan Abrachamczyk–Teodor Augustyniak) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
B (Jan Babecki–Wojciech Bzymek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
C (Józef Kazimierz Caba–Antoni Czy¿ewski). . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Æ (Stanis³aw Æwienk–Ludwik Æwik³a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
D (Tomasz Dajczak–Mateusz Teodor D¿umakowski). . . . . . . . . . .
131
E (Kazimierz Eitner–Józef Ertel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
F (Engelbert Faber–£ukasz Furtak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
G (Henryk Gabiñski–Ignacy Gzie³o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
H (Karol W³adys³aw Haas–Jan Hy¿) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
I (Kazimierz Ichilczyk–Boles³aw I¿ewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
J (Czes³aw Jab³onka–Aleksander JuŸków) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
K (Feliks Kabaciñski–Józef Kycia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321
L (Józef Lach–Stanis³aw Lutomski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
485
£ (Stanis³aw £abêdŸ–Franciszek £yskawa). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511
tom 2
M (Józef Macczak–W³adys³aw Myœliwiec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
523
N (Jan Nabia³ek–Stefan Nowosielski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
607
O (Ignacy Fabian Antoni Oborski–Ludwik O¿óg). . . . . . . . . . . . . .
634
P (Leon Pabich–Emil Pytlik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
653
R (Piotr Rabiasz vel Rabiarz–Jan Micha³ Rzymek) . . . . . . . . . . . . .
739
S (Franciszek Saar–Jan Szyszko). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
782
Œ (Szczepan Œci¹¿ko–W³adys³aw Œwitalski) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
916
T (Stefan Tabachowicz–Wasyl Tytyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
927
U (W³adys³aw Uberman–Jerzy Uziêb³o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
955
V (Stanis³aw Zygmunt Van der Coghen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
962
W (Roman Wachowiak–Alojzy Wzientek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
963
Z (Jan Zabary³o–Kazimierz Zyngier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1038
¯ (Antoni ¯abniak–Jakub ¯yzik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1071
Zmarli w obozie w okresie X 1039–V 1940 (Edward Ani³ucki lub
Oni³ucki–Wojciech Wi¿yn-Jastrzêbski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1079
Bibliografia selektywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1085
S³owo wstêpne
W roku 2005 przypad³a 65. rocznica wydarzeñ, które k³ad¹ siê tragicznym cieniem na naszych dziejach. Przed szeœædziesiêciu piêciu
laty, kiedy Zwi¹zek Sowiecki po zdradzieckiej napaœci na Polskê okupowa³ nasze Ziemie Wschodnie, w lutym 1940 roku dokonano pierwszej masowej deportacji, a w dwa miesi¹ce póŸniej pierwszego masowego mordu na oko³o 22 tysi¹cach polskich jeñców i wiêŸniów NKWD,
g³ównie oficerów i policjantów.
Plan likwidacji pañstwa polskiego, unicestwienia inteligencji
i wyniszczenia biologicznej substancji narodu, realizowany w okresie
II wojny œwiatowej przez naszych s¹siadów, by³ zbrodni¹ ludobójstwa,
potêpion¹ przez zwyciêskie mocarstwa, ale ograniczon¹ jedynie do
dzia³añ niemieckich. Wojenne zbrodnie sowieckie pokryto zmow¹ milczenia, zapominaj¹c tak¿e o tym, ¿e systematyczn¹ likwidacjê ¿ywio³u
polskiego Stalin i jego poplecznicy zaplanowali i realizowali ju¿ na trzy
lata przed wybuchem wojny. Sowieckiego terroru doœwiadczyli wtedy
Polacy mieszkaj¹cy na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej, które w wyniku traktatu ryskiego pozosta³y w granicach pañstwa sowieckiego.
Walka o Polskê, o jej suwerennoœæ to tak¿e bezorê¿ne zmagania emigracji niepodleg³oœciowej o ujawnienie prawdy o zbrodniach
Stalina na naszym narodzie. Up³ynê³o 29 lat od historycznego wydarzenia, gdy staraniem emigracji niepodleg³oœciowej i brytyjskich przyjació³ na Cmentarzu Gunnersbury w Londynie stan¹³ pierwszy w œwiecie pomnik upamiêtniaj¹cy ofiary mordu dokonanego na oficerach
polskich w Katyniu. Londyñski monument zapocz¹tkowa³ seriê podobnych dzia³añ.
Wielki syn Polski, ks. W³adys³aw Kardyna³ Rubin, mówi³: Opasaliœmy œwiat pomnikami katyñskimi, by pamiêæ i sens ich ofiary nie by³y
zapomniane.
Katyñ to has³o, które w Polakach wywo³ywa³o ból; has³o, za którym sta³y nieodkryte wówczas rozliczne groby innych naszych rodaków, równie bestialsko pomordowanych na nieludzkiej ziemi. Nie
znaliœmy jeszcze wtedy Charkowa i Miednoje, ani podkijowskiej Bykowni. Nie znaliœmy te¿ podpisanego przez Stalina i jego wspó³pra-
VII
cowników dokumentu, wydaj¹cego wyrok œmierci na tysi¹ce Polaków. Wyrok — skrupulatnie wykonywany nad otwartymi grobami
i w kazamatach wiêzieñ sowieckich przez funkcjonariuszy NKWD.
Rzeka niewinnej krwi przelanej za wolnoϾ naszej Ojczyzny stanowi
do dziœ barierê nieufnoœci miêdzy narodami, z których wywodzi³y siê
ofiary i ich oprawcy.
Trzeba by³o czekaæ pó³ wieku, aby w roku 1992 ujawnione zosta³y
dokumenty wskazuj¹ce, ¿e w s¹siednim pañstwie skazano na œmieræ, na
podstawie decyzji w³adz pañstwowych, kilkadziesi¹t tysiêcy obywateli
polskich, wziêtych do niewoli lub aresztowanych na okupowanych
przez Sowietów Kresach Wschodnich naszego kraju. Nie trzeba dodawaæ, ¿e tê perfidn¹ zbrodniê pope³niono w po³owie XX wieku na
oczach ca³ego œwiata. Alianccy przywódcy podkreœlali ochronê wartoœci, dla których przyst¹pili do wojny, ale — zwi¹zani sojuszem z Sowietami — zachowywali milczenie, zajmuj¹c postawê korzystniejsz¹
dla przestêpczych dzia³añ ówczesnego sojusznika. Takie dzia³anie zrodzi³o w przysz³oœci wiele komplikacji. Ci, którzy ukrywali prawdê, nie
zdobyli siê do dziœ dnia choæby na s³owo przepraszam, postêpuj¹c
w myœl faryzejskiej zasady okreœlonej w roku 1944 przez sir Williamsa
Malhina, g³ównego doradcê prawnego brytyjskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, ¿e okolicznoœci uzasadnia³y zawieszenie oceny z naszej
strony. Przez wiele lat przedstawiciele rz¹dów alianckich przy ka¿dej
okazji powtarzali frazes o braku wystarczaj¹cych dowodów winy
Zwi¹zku Sowieckiego, pomimo wielu opracowañ na temat zbrodni
pope³nionej przez Sowietów, podtrzymywali zmowê milczenia. W tak
wa¿nych sprawach nie mo¿na tolerowaæ milczenia. Bez wzglêdu bowiem na pobudki jest to dzia³anie nikczemne. Wobec tak pora¿aj¹cych
zbrodni nie mo¿na pozostawaæ biernym. Kto milczy w obliczu mordu
— staje siê wspólnikiem mordercy, kto nie potêpia — ten przyzwala.
Ju¿ w 1943 roku profesor Tymon Terlecki wypowiedzia³ prorocze
s³owa: Posiew zbrodni jest truj¹cy, rodzi groŸne przekonanie, ¿e wolno
bliŸniego mordowaæ bezkarnie. Pó³ wieku ukrywania zbrodni w Katyniu i wielu innych miejscach kaŸni na terenach Zwi¹zku Sowieckiego
wyda³o plon: totalitarne re¿imy morduj¹ ca³e narody o innych przekonaniach politycznych, narody ró¿nej rasy lub odmiennej religii.
Dziœ, kiedy prawie wszystkie okolicznoœci wydarzeñ sprzed szeœædziesiêciu piêciu laty s¹ znane, niezrozumia³e staje siê, ¿e œledztwo,
wszczête w sprawie zbrodni katyñskiej, nie zosta³o jeszcze zakoñczone.
Szkoda, ¿e polski Parlament nie zdoby³ siê na uchwa³ê w sprawie agresji
sowieckiej, jednoznacznie okreœlaj¹c prawdê historyczn¹.
VIII
Niepokoj¹ce s¹ przypadki pewnej bagatelizacji tych spraw. Pogrobowcy stalinizmu nie daj¹ za wygran¹; podejmuj¹ publiczne próby
zamazania zbrodni i puszczenia jej w niepamiêæ. ¯aden Trybuna³
Miêdzynarodowy nie os¹dzi³ tego mordu, jak os¹dzi³ w Norymberdze
zbrodniarzy hitlerowskich. Pomniki, przy których sk³adamy ho³d niewinnym ofiarom, œwiadczy³y przez lata o naszej pamiêci i oczekiwaniu na zadoœæuczynienie — nie dla zemsty, ale dla prawdy historycznej i zwyk³ej ludzkiej uczciwoœci.
Mord katyñski by³ jednym z wielu niezwykle brutalnych przejawów dzia³ania przywódców Zwi¹zku Sowieckiego, zmierzaj¹cych do
planowego wyniszczenia polskich elit i zamienienia naszej Ojczyzny
w niewolniczego satelitê komunizmu. Pasmo tych zbrodniczych dzia³añ zakoñczy³o siê dopiero z chwil¹ klêski totalitaryzmu sowieckiego.
Dziœ, kiedy prawda zosta³a odkryta i znani s¹ sprawcy, oczekujemy
aktu sprawiedliwoœci.
Ksiêga Cmentarna Miednoje powsta³a z inicjatywy Rady Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Jest ona wa¿nym elementem dzia³añ zmierzaj¹cych do tego, by prawda i sprawiedliwoœæ odnios³y dziejowy triumf.
Œwiadectwo grobów z Katynia, Charkowa, Miednoje zobowi¹zuje ¿yj¹cych.
Ryszard Kaczorowski
b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
na UchodŸstwie
Londyn, 11 listopada 2005 r.
IX
WiêŸniowie Ostaszkowa
Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje nieopodal Tweru
spoczywa oko³o 6300 jeñców z obozu w Ostaszkowie zamordowanych
wiosn¹ 1940 roku przez NKWD. Ka¿dego z nich upamiêtnia nagrobna
tabliczka epitafijna. Biogramy zamieszczone w Ksiêdze Cmentarnej stanowi¹ rozwiniêcie epitafiów – mówi¹ o s³u¿bie dla Rzeczypospolitej.
W obozie ostaszkowskim byli wiêzieni policjanci, funkcjonariusze
Stra¿y Granicznej i Stra¿y Wiêziennej, ¿o³nierze Korpusu Ochrony Pogranicza, a tak¿e niewielkie grupy kapelanów wojskowych, lekarzy, sêdziów, ¿andarmów, pracowników wywiadu oraz osadników.
Odrodzone w 1918 roku pañstwo polskie, aczkolwiek istniej¹ce niewiele ponad dwadzieœcia lat, zorganizowa³o zharmonizowan¹ i skuteczn¹ administracjê, s³u¿by ochrony porz¹dku publicznego oraz granic
pañstwowych, opieraj¹c siê w du¿ym stopniu na kadrze zweryfikowanych funkcjonariuszy z by³ych trzech zaborów, dla której opracowano
now¹, bardzo nowoczesn¹ strukturê, dorównuj¹c¹ standardom europejskim. Pierwsze lata po odzyskaniu niepodleg³oœci by³y okresem nieustannych wojen, w czasie których okreœlony zosta³ ostateczny kszta³t
polskich granic. Utrudni³o to znacznie i opóŸni³o prace unifikacyjne przy
tworzeniu administracji i s³u¿b ochrony porz¹dku. Przypomnienie historii wymienionych s³u¿b u³atwi zrozumienie biogramów, zawieraj¹cych
informacje o udziale – szczególnie starszych wiekiem – póŸniejszych jeñców Ostaszkowa w organizacjach, na bazie których utworzono polsk¹
policjê oraz stra¿ graniczn¹ i wiêzienn¹1.
Policja Pañstwowa
Utworzenie w³asnej policji by³o jedn¹ z najwa¿niejszych i najpilniejszych potrzeb odradzaj¹cego siê pañstwa polskiego. Umêczeni i zdemoralizowani Wielk¹ Wojn¹ ludzie w celu zdobycia podstawowych artyku³ów niezbêdnych do ¿ycia niejednokrotnie uciekali siê do rabunku
i przemocy. Znacznie zwiêkszy³a siê liczba przestêpstw zagra¿aj¹cych
¿yciu i mieniu obywateli, ponadto powracaj¹ce ze wschodu oddzia³y pruMateria³y Ÿród³owe i opracowania, na podstawie których przygotowano historiê
Policji Pañstwowej i Policji Województwa Œl¹skiego, Stra¿y Granicznej i Stra¿y Wiêziennej oraz Korpusu Ochrony Pogranicza, zestawiono w „Bibliografii selektywnej” na s. 1085.
1
XI
skie rabowa³y tak ¿ywnoœæ jak i wyposa¿enie domów oraz fabryk. Konieczne wiêc by³o utworzenie sprawnej, jednolitej organizacji ochrony
porz¹dku i bezpieczeñstwa obywateli oraz organów w³adzy pañstwowej.
Carska ochrana i pruska policja, realizuj¹c politykê zaborców, bardzo negatywnie utrwali³y siê w œwiadomoœci Polaków, koniecznoœci¹ zatem
by³o stworzenie nowych si³ porz¹dkowych ciesz¹cych siê zaufaniem
obywateli.
Policja Pañstwowa powsta³a na bazie kilkunastu organizacji oraz formacji wojskowych i paramilitarnych. Najprostsza sytuacja by³a tam,
gdzie kadry przygotowano ju¿ w czasie wojny.
Wybuch I wojny œwiatowej, który spowodowa³ za³amanie siê jednolitego stanowiska pañstw zaborczych w stosunku do narodu polskiego,
umo¿liwi³ tworzenie obywatelskich organizacji maj¹cych na celu ochronê porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego. Czêœæ z nich powsta³a
w oparciu o grupy bojowe poszczególnych partii – Milicji Ludowej PPS,
Czerwonej Gwardii SDKPiL, Stra¿y Narodowej; inne jak Stra¿ Obywatelska, Milicja Miejska, Milicja Powiatowa reprezentowa³y w³adze samorz¹dowe.
Najwczeœniej – w lipcu 1914 roku – powsta³a Stra¿ Obywatelska
w Zag³êbiu D¹browskim, przetrwa³a jednak tylko kilka miesiêcy. W lipcu 1915 roku przyst¹piono do organizowania Stra¿y Obywatelskiej
w Warszawie, a formalnie utworzono j¹ 5 sierpnia. Jej organizatorzy wykorzystali fakt opuszczenia miasta przez Rosjan oraz trudnoœci Niemców
z natychmiastowym zorganizowaniem w³asnych si³ porz¹dkowych. Nabór do Stra¿y prowadzono g³ównie wœród cz³onków miejscowego
„Soko³a”. Od Stra¿y Obywatelskiej oczekiwano ochrony obiektów u¿ytecznoœci publicznej, patrolowania ulic i podmiejskich osiedli; s³u¿ba ta
by³a pe³niona bez wynagrodzenia, honorowo. Powstanie Stra¿y Obywatelskiej w Warszawie uwa¿ane jest za pocz¹tek organizacji policji w odrodzonym Pañstwie Polskim; st¹d te¿ uroczystoœæ dziesiêciolecia powstania Policji Pañstwowej obchodzono w sierpniu 1925 roku.
Jednak¿e Stra¿ Obywatelsk¹ wkrótce rozwi¹zano i w jej miejsce za
zgod¹ okupanta 1 lutego 1916 roku powo³ano Milicjê Miejsk¹, podleg³¹
warszawskiemu magistratowi; jej naczelnikiem zosta³ ksi¹¿ê Franciszek
Radziwi³³.
Odzyskanie niepodleg³oœci w listopadzie 1918 roku nie oznacza³o
jak wiadomo zakoñczenia walk o odtworzenie terytorium pañstwa polskiego w granicach przedrozbiorowych. Na Kresach Wschodnich, Górnym Œl¹sku, Spiszu, Orawie i Ksiêstwie Cieszyñskim Wojsko Polskie
oraz œl¹skie oddzia³y powstañcze toczy³y ciê¿kie boje w obronie interesów i stanu posiadania ludnoœci polskiej oraz o przy³¹czenie tych ziem do
Macierzy. Uczestniczy³o w nich wielu póŸniejszych policjantów.
XII
Na ziemiach by³ego Królestwa Polskiego, stanowi¹cego centrum odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej, zorganizowano najszybciej jednolit¹
strukturê jednostek maj¹cych chroniæ ³ad i porz¹dek w pañstwie, aczkolwiek pocz¹tkowo Tymczasowy Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski
usankcjonowa³ ich dualizm – 5 grudnia 1918 roku upañstwowi³ Milicjê
Ludow¹ PPS, czyni¹c j¹ tym samym organem wykonawczym rz¹du, zaœ
9 stycznia 1919 roku powo³a³ Policjê Komunaln¹, powsta³¹ z przekszta³cenia milicji miejskich i powiatowych, ustanawiaj¹c j¹ instytucj¹
porz¹dkow¹ podleg³¹ w³adzom samorz¹dowym.
Pod koniec 1918 roku utworzono tak¿e Stra¿ Kolejow¹ podleg³¹ ministrowi kolei ¿elaznych oraz Stra¿ Rzeczn¹ przy Ministerstwie Robót
Publicznych.
Równoczeœnie prowadzono prace nad przygotowaniem ustawy o Stra¿y
Bezpieczeñstwa i 16 maja 1919 roku rz¹dowy projekt przedstawiono w Sejmie. Zosta³ on ostatecznie opracowany przez sejmow¹ komisjê administracyjn¹, która kieruj¹c siê ide¹ pañstwowoœci s³u¿b porz¹dkowych, w miejsce
terminu Stra¿ Bezpieczeñstwa wprowadzi³a nazwê Policja Pañstwowa.
Ustawê o Policji Pañstwowej Sejm uchwali³ 24 lipca 1919 roku. Stanowi³a ona, ¿e Policja Pañstwowa jest pañstwow¹ jednostk¹, której
g³ównym zadaniem jest ochrona bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹dku publicznego. By³a ona organem wykonawczym w³adz pañstwowych i samorz¹dowych, a wiêc podporz¹dkowana zosta³a Ministerstwu Spraw
Wewnêtrznych. Komendantowi G³ównemu PP, który podlega³ bezpoœrednio ministrowi spraw wewnêtrznych, nadano uprawnienia wykonawcze w sprawach organizacji, administracji, uzbrojenia, rekrutacji
i wyszkolenia policjantów.
Strukturê terenow¹ policji dostosowano do podzia³u pañstwa na
okrêgi s¹dowe; na szczeblu wojewódzkim dzia³a³y Komendy Okrêgowe,
na powiatowym – Komendy Powiatowe, najmniejszymi jednostkami
by³y komisariaty i posterunki. Przy Komendach Okrêgowych mia³y powstaæ urzêdy œledcze.
Kandydaci do s³u¿by w policji powinni spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki: posiadaæ obywatelstwo polskie, wiek od 23 do 45 lat, nieskaziteln¹
przesz³oœæ, dobr¹ sprawnoœæ fizyczn¹, znajomoœæ jêzyka polskiego,
umiejêtnoœæ czytania i pisania. Ustalono tak¿e zasady dyscypliny.
Korpus policji sk³ada³ siê z dwóch grup funkcjonariuszy – wy¿szych
i ni¿szych. Do pierwszej zaliczono: Komendanta G³ównego i jego zastêpcê oraz wszystkich oficerów – nadinspektorów, inspektorów, nadkomisarzy, komisarzy, podkomisarzy i aspirantów, do drugiej: starszych
przodowników, przodowników, starszych posterunkowych oraz posterunkowych. Wy¿szych funkcjonariuszy mianowa³ minister, ni¿szych –
komendant okrêgowy.
XIII
Ponadstuletni okres zaborów spowodowa³, ¿e we wczesnym okresie
powstawania organów porz¹dkowych trzeba by³o pokonaæ wiele trudnoœci
i tendencji autonomicznych. Jedynie na ziemiach by³ej Kongresówki, gdzie
utworzono piêæ województw, rozpoczêto organizacjê jednostek terenowych
policji. Komendant G³ówny PP 20 sierpnia 1919 roku powo³a³ szeœæ Komend Okrêgowych – miasta Warszawy oraz województw warszawskiego,
³ódzkiego, kieleckiego, lubelskiego i bia³ostockiego. Odpowiedzialnymi za
funkcjonowanie organów policyjnych byli wojewodowie.
W stosunku do innych terytoriów ustawa z 24 lipca 1919 roku przez
d³ugi okres pozostawa³a jedynie aktem formalnym. Jednak w miarê obejmowania przez w³adze centralne administracji ziem by³ego zaboru austriackiego, ziem wschodnich by³ego zaboru rosyjskiego oraz pruskiego
istniej¹ce na tych terenach organy ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego by³y wcielane do Policji Pañstwowej.
W by³ym zaborze austriackim bardzo szybko powsta³y polskie
w³adze – ju¿ 28 paŸdziernika 1918 roku w Krakowie rozpoczê³a dzia³alnoœæ Polska Komisja Likwidacyjna, a na pocz¹tku wojny polsko-ukraiñskiej w Galicji Wschodniej utworzono we Lwowie Tymczasowy Komitet Rz¹dz¹cy; 5 listopada 1918 roku powo³ano w Krakowie Dowództwo
Stra¿y Bezpieczeñstwa dla Galicji i Œl¹ska oraz jej organy terenowe, które przyst¹pi³y do pe³nienia swych obowi¹zków w Œrodkowej i Zachodniej Galicji, na Œl¹sku Cieszyñskim i w Zag³êbiu D¹browskim. Poniewa¿
cz³onków Stra¿y rekrutowano przede wszystkim spoœród austriackich
¿andarmów pochodzenia polskiego, wkrótce zosta³a ona przekszta³cona
w ¯andarmeriê Krajow¹ Ziemi Krakowskiej.
Pod presj¹ realnego zagro¿enia ludnoœci polskiej przez Ukraiñców,
na pocz¹tku paŸdziernika 1918 roku przy Komendzie Obrony Lwowa
zosta³ zorganizowany oddzia³ ¿andarmerii – ¯andarmeria Obrony Lwowa. W Galicji Wschodniej dzia³a³o oprócz tego wiele obywatelskich organizacji o charakterze porz¹dkowym (np. Ma³opolska Stra¿ Obywatelska) oraz samoobronnym przed Ukraiñcami. W grudniu 1918 roku powsta³a te¿ ¯andarmeria Galicji Wschodniej z g³ównym dowództwem we
Lwowie. Ze wzglêdu na toczon¹ wojnê podzielono j¹ na krajow¹ i polow¹, która dzia³a³a na zapleczu frontu. Na pocz¹tku 1919 roku dowództwa ¿andarmerii krakowskiej i lwowskiej po³¹czy³y siê, a 1 grudnia tego¿
roku galicyjska ¿andarmeria zosta³a przejêta na etat MSW, wchodz¹c
w sk³ad Policji Pañstwowej. Powsta³y trzy nowe Komendy Okrêgowe –
w Krakowie, Lwowie i Przemyœlu, jednak¿e wojna toczona z Ukraiñcami i bolszewikami powodowa³a kolejne zmiany w strukturach policji.
Dopiero w grudniu 1920 roku ostatecznie ukszta³towa³y siê cztery województwa – krakowskie, lwowskie, stanis³awowskie i tarnopolskie. Odrêbnoœæ policji galicyjskiej zniesiono dopiero 13 wrzeœnia 1921 roku.
XIV
Oznacza³o to zarazem zakoñczenie procesu unifikacji policji galicyjskiej
z w³adzami centralnymi Policji Pañstwowej.
Na ziemiach le¿¹cych za Niemnem i Bugiem, na których utworzono
nastêpnie województwa wo³yñskie, nowogródzkie i poleskie, w latach
1918–1921 toczono walki z bolszewikami, co utrudnia³o zorganizowanie
tam polskiej administracji i policji. Z inicjatywy Sztabu Generalnego WP
utworzono stanowisko kierownika wszelkich formacji samoobrony na
Litwie i Bia³orusi oraz Ziemi Grodzieñskiej. Zadaniem jednostek samoobrony by³o przejêcie w³adzy po wycofaniu siê wojsk niemieckich w celu ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego.
Wykonuj¹c postanowienia umowy polsko-niemieckiej z 5 lutego
1919 roku polskie wojska podjê³y marsz na wschód zajmuj¹c Brzeœæ,
Piñsk, Grodno i Lidê. Dla tych terenów zosta³ ustanowiony Zarz¹d Wojskowy Kresów Wschodnich, przy którym powo³ano Zarz¹d Cywilny;
jednym z jego podstawowych zadañ by³a ochrona bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego oraz ludnoœci polskiej i jej stanu posiadania. Od
26 lutego podporz¹dkowano mu ¿andarmeriê polow¹, która jednak¿e
w sprawach dyscypliny, uzbrojenia i organizacji podlega³a w³adzom
wojskowym. W czerwcu 1919 roku na ziemiach tych utworzono trzy
okrêgi – wileñski, brzeski i wo³yñski, ale ju¿ na pocz¹tku 1920 roku
Wo³yñ sta³ siê samodzielnym obwodem zarz¹dzanym przez Komisariat
Ziem Wo³ynia i Frontu Podolskiego.
Najazd bolszewicki wiosn¹ 1920 roku zniweczy³ ca³y trud w³o¿ony
przez administracjê wojskow¹ w zaprowadzenie porz¹dku na tych srodze
doœwiadczonych przez wojnê terenach. Po jego odparciu powo³any zosta³ Tymczasowy Zarz¹d Terenów Przyfrontowych i Etapowych, którego szef podlega³ bezpoœrednio MSW. Stanowi³o to podstawê do tworzenia administracji cywilnej. Zosta³a utworzona Komenda Policji Terenów
Przyfrontowych i Etapowych, której g³ównym zadaniem by³o formowanie jednostek policyjnych na terenach zajmowanych przez wojsko. W listopadzie 1920 roku utworzono trzy okrêgi administracyjne – wo³yñski,
poleski i nowogródzki, a 13 grudnia tego¿ roku na ich obszarach powo³ano komendy Policji Pañstwowej. Jednak¿e dopiero zlikwidowanie Komendy Policji Terenów Przyfrontowych i Etapowych, co nast¹pi³o 14
marca 1921 roku, umo¿liwi³o unifikacjê nowo utworzonych struktur policyjnych na Kresach z ju¿ dzia³aj¹cymi w oparciu o ustawê z 24 lipca
1919 roku.
Równie skomplikowana by³a sytuacja na WileñszczyŸnie. Po wycofaniu siê wojsk niemieckich bolszewicy rozpoczêli marsz na Wilno. Spowodowa³o to aktywizacjê komunistów, równoczeœnie zaœ Litwini coraz
mocniej akcentowali aspiracje do utworzenia w³asnego pañstwa. Powstaj¹ce tam polskie oddzia³y samoobrony spe³nia³y dwie funkcje – woj-
XV
skow¹, zmierzaj¹c¹ do spowodowania powrotu tych ziem do Macierzy,
a tak¿e ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa.
Polskie wojska wkroczy³y do Wilna w kwietniu 1919 roku. Ustanowiony wtedy Zarz¹d Cywilny Ziemi Wileñskiej w celu ochrony porz¹dku powo³a³ Milicjê Miejsk¹. Jednak¿e w lipcu 1920 roku wojska sowieckie zajê³y Wilno i na mocy traktatu z 12 lipca 1920 roku Wilno oraz
Ziemia Suwalska wesz³y przejœciowo w sk³ad pañstwa litewskiego. Brak
akceptacji mieszkañców Wileñszczyzny i zdecydowane stanowisko
w³adz polskich spowodowa³y wyprawê gen. Lucjana ¯eligowskiego,
który zaj¹³ Wilno 9 paŸdziernika i w trzy dni potem powo³a³ Komisjê
Rz¹dz¹c¹ Litwy Œrodkowej, w sk³ad której wchodzi³ Wydzia³ Bezpieczeñstwa Publicznego; jego podstawowym zadaniem by³o utworzenie
struktur policji. W koñcu lutego 1921 roku zosta³ on przekszta³cony w Komendê G³ówn¹ Policji Litwy Œrodkowej, a 14 wrzeœnia tego¿ roku wprowadzono przepisy o organizacji Policji Pañstwowej Litwy Œrodkowej.
Ostatecznie Litwa Œrodkowa zosta³a z³¹czona z Rzeczpospolit¹ na
mocy uchwa³y Sejmu Ustawodawczego z 24 marca 1922 roku. Pocz¹tkowo Komenda G³ówna PP Litwy Œrodkowej zosta³a podporz¹dkowana
KG PP w Warszawie oraz delegatowi rz¹du w Wilnie, aby 12 lipca 1922
roku przekszta³ciæ siê w Komendê XVI Okrêgu PP w Wilnie, wchodz¹c
tym samym – w myœl ustawy z 24 lipca 1919 roku – w struktury Policji
Pañstwowej.
Zupe³nie inna sytuacja istnia³a na ziemiach by³ego zaboru pruskiego.
W czasie Wielkiej Wojny nie powsta³y tam ¿adne jawnie dzia³aj¹ce polskie organizacje spo³eczne maj¹ce na celu ochronê porz¹dku i bezpieczeñstwa oraz obrony polskiego stanu posiadania. Dopiero w paŸdzierniku
1918 roku, wobec wrzenia rewolucyjnego w Niemczech przyst¹piono do
ich tworzenia. Z inicjatywy zakonspirowanego Centralnego Komitetu
Obywatelskiego rozpoczêto organizacjê polskiej policji – Stra¿y Obywatelskiej. Jednak ju¿ 10 listopada Niemcy wyst¹pili o jej poszerzenie
o swoich przedstawicieli oraz ¯ydów. Polacy jednak¿e podtrzymali swe
stanowisko – zosta³y utworzone niezale¿ne jednostki polskie i niemieckie. Ostatecznie 27 listopada polskie jednostki Stra¿y Obywatelskiej
przemianowano na Stra¿ Ludow¹. Obraduj¹cy w Poznaniu Sejm Dzielnicowy 5 grudnia 1918 roku powo³a³ Naczeln¹ Radê Ludow¹ i zaleci³ tworzenie jednostek Stra¿y Ludowej we wszystkich miejscowoœciach by³ego
zaboru pruskiego. Trzeba podkreœliæ, ¿e jednostki te stanowi³y integraln¹
czêœæ si³ zbrojnych powstania wielkopolskiego, które wybuch³o 27 grudnia 1918 roku, a jego zwyciêstwo umo¿liwi³o przejêcie przez Polaków
w³adzy w Wielkopolsce i na Pomorzu; ich zapleczem by³y bardzo aktywne Sokola Organizacja Wojskowa i Organizacja Wojskowa Pomorza. Na
terenach by³ego zaboru pruskiego oprócz Stra¿y Ludowej dzia³a³a tak¿e
XVI
¯andarmeria Krajowa, podporz¹dkowana Wydzia³owi Wojskowemu
Naczelnej Rady Ludowej. Podkomisariaty Naczelnej Rady Ludowej
powo³ane w Gdañsku (dla Pomorza) i Bytomiu (dla Œl¹ska) równie¿
przyst¹pi³y do tworzenia jednostek Stra¿y Ludowej.
W³adze powstañcze w Poznaniu sta³y na stanowisku, ¿e o przynale¿noœci pañstwowej ziem by³ego zaboru pruskiego winny zadecydowaæ
zwyciêskie mocarstwa na konferencji pokojowej. Zosta³o to zaakceptowane przez rz¹d w Warszawie, dlatego te¿ resort spraw wewnêtrznych
nie mia³ ¿adnego wp³ywu na tworzenie tam instytucji ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku.
Traktat wersalski przyzna³ Polsce wiêksz¹ czêœæ Wielkopolski, która
wyzwoli³a siê samodzielnie i niewiele ponad 60% terytorium prowincji
Prusy Zachodnie. Formalnie ziemie te zosta³y w³¹czone do Polski 1 sierpnia 1919 roku, ale tymczasow¹ organizacjê ich zarz¹du powierzono Ministerstwu by³ej Dzielnicy Pruskiej. Utworzono dwa województwa –
poznañskie i pomorskie z siedzib¹ w Toruniu. 11 czerwca 1920 roku
wszystkie instytucje ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa zosta³y wcielone do Policji Pañstwowej, powo³ano tak¿e Komendanta PP dla by³ej
Dzielnicy Pruskiej, któr¹ zlikwidowano 25 maja 1921 roku. Ca³kowita
unifikacja organów bezpieczeñstwa publicznego by³ego zaboru pruskiego z w³adzami centralnymi nast¹pi³a dopiero w kwietniu 1922 roku wraz
z rozwi¹zaniem Ministerstwa by³ej Dzielnicy Pruskiej.
Œl¹sk Cieszyñski oraz Górny Œl¹sk stanowi³y sporne tereny – roszczenia czeskie siêga³y po Wis³ê na wschodzie, a polskie po Ostrawicê na
zachodzie, zarówno zaœ Polska, jak i Niemcy domaga³y siê przyznania
ca³ego Górnego Œl¹ska. Zwyciêskie mocarstwa zdecydowa³y o rozstrzygniêciu podzia³u terytorialnego w drodze plebiscytu. Pierwsz¹ formacj¹
o charakterze wojskowo-policyjnym by³a utworzona 1 listopada 1918
roku Milicja Polska Ksiêstwa Cieszyñskiego, która w dwa tygodnie póŸniej odda³a siê do dyspozycji polskiej Rady Narodowej. Jej zadaniem
by³o strze¿enie linii demarkacyjnej, zatrzymywanie osób j¹ przekraczaj¹cych, zwalczanie przemytu i rekwizycja przemycanych towarów –
zatrzymanych przestêpców przekazywa³a ¯andarmerii Krajowej Ksiêstwa Cieszyñskiego.
W styczniu 1919 roku podjêto wszak¿e decyzjê o jej likwidacji; jednostki Milicji Polskiej zdo³a³y jednak jeszcze wzi¹æ udzia³ w obronie linii demarkacyjnej przed czesk¹ agresj¹ – szczególnie ws³awi³y siê
w obronie Prze³êczy Jab³onowskiej. Ostatecznie pod koniec lutego 1919
roku zosta³a ona rozwi¹zana i na stra¿y granicy pozosta³a ¯andarmeria
Krajowa Ksiêstwa Cieszyñskiego.
¯andarmeria Krajowa Ksiêstwa Cieszyñskiego (od sierpnia 1920
roku u¿ywa³a nazwy ¯andarmeria Krajowa Œl¹ska Cieszyñskiego) od lu-
XVII
tego do maja 1919 roku i od lutego 1920 roku do lipca 1922 roku by³a jedyn¹ formacj¹ o charakterze policyjno-wojskowym na tych terenach.
By³a podporz¹dkowana Tymczasowemu Rz¹dowi (póŸniej Komisarzowi Rz¹dowemu), ale w sprawach operacyjnych, uzupe³nienia i kwatermistrzostwa podlega³a Dowództwu ¯andarmerii w Warszawie. Zadania jej
polega³y na ochronie granicy, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
a tak¿e kontroli na przejœciach granicznych. Od 15 lipca 1922 roku ¯andarmeria Krajowa Ksiêstwa Cieszyñskiego wesz³a w sk³ad Policji Województwa Œl¹skiego, a jej s³u¿by graniczne do Oddzia³u Kontroli Granicznej PWŒl.
Od po³owy 1919 roku do lutego 1920 roku funkcje pomocnicze na
granicy pe³ni³a Milicja Œl¹ska utworzona z inicjatywy Oddzia³u II Sztabu
Generalnego WP i – jak przypuszczaj¹ niektórzy badacze – stanowi¹ca
legaln¹ czêœæ Tajnej Organizacji Wojskowej. Przejœciowo w lutym 1920
roku kontrolê graniczn¹ na odcinku górnoœl¹skim pe³ni³y pododdzia³y
6 DP.
Przejêcie administracji na Górnym Œl¹sku przez Miêdzysojusznicz¹
Komisjê Rz¹dz¹c¹ i Plebiscytow¹ spowodowa³o utworzenie 24 sierpnia
1920 roku polsko-niemieckiej Policji Górnego Œl¹ska (zwanej te¿ policj¹
plebiscytow¹). Zadaniem jej by³a ochrona porz¹dku i bezpieczeñstwa,
a tak¿e wspieranie oddzia³ów alianckich w zabezpieczeniu granic obszaru plebiscytowego.
Po wybuchu w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku III powstania œl¹skiego
powo³ana zosta³a Stra¿ Graniczna Górnego Œl¹ska w celu zamkniêcia
granicy z Rzeczpospolit¹. By³o to skutkiem oskar¿eñ strony niemieckiej
o udzielanie przez Polskê bezpoœredniej pomocy powstañcom i mia³o
uwiarygodniæ w³adze powstañcze przed Miêdzysojusznicz¹ Komisj¹
w Opolu. Zadaniem jej by³o zwalczanie przemytu i przemytników, a wiêc
mia³o uniemo¿liwiæ przenikanie polskich ochotników na Œl¹sk, co jednak rzadko przynosi³o wymierne efekty. Stra¿ Graniczna Górnego
Œl¹ska zosta³a w czerwcu i lipcu 1922 roku przesuniêta na granicê
z Niemcami i w³¹czona do Stra¿y Granicznej.
Dzia³ania zbrojne III powstania œl¹skiego zakoñczy³y siê wytyczeniem linii rozgraniczenia miêdzy walcz¹cymi stronami, a jej ochrona
spoczê³a na ¯andarmerii Polowej Górnego Œl¹ska i ¯andarmerii Górnego Œl¹ska, sk³adaj¹cej siê w zasadzie z polskich pododdzia³ów Policji
Górnego Œl¹ska, które 2 i 3 maja przesz³y do si³ powstañczych. Pewnej
pomocy w tym zakresie udziela³y tak¿e stra¿e obywatelskie podporz¹dkowane ¿andarmerii i miejscowym komendom powstañczym.
Rozporz¹dzeniem Naczelnej W³adzy Powstañczej 6 czerwca 1921
roku powo³ana zosta³a Milicja Górnoœl¹ska, której zadaniem mia³o byæ
strze¿enie linii granicznej oraz ochrona porz¹dku. Ostatecznie jednak
XVIII
¯andarmeriê Górnego Œl¹ska przemianowano na Policjê Górnego Œl¹ska
i to na niej oraz na Stra¿ach Gminnych spoczywa³y te obowi¹zki, a¿ do
w³¹czenia tych formacji do Policji Województwa Œl¹skiego.
Wojna polsko-bolszewicka w znacznym stopniu zdezorganizowa³a
nie w pe³ni jeszcze wprowadzon¹ koncepcjê organizacji Policji Pañstwowej, a na terenach zajêtych przez Sowietów wrêcz j¹ zniszczy³a. Zbli¿aj¹ce siê do centralnych dzielnic Polski w 1920 roku oddzia³y bolszewickie wywo³a³y spontaniczn¹ reakcjê spo³eczeñstwa – powstawa³y oddzia³y ochotnicze, do których zg³aszali siê tak¿e policjanci. Równie¿
mieszkañcy Œl¹ska, korzystaj¹c z przerw w walkach powstañczych, tworzyli takie oddzia³y lub ochotniczo wstêpowali do wojska. Powsta³y równie¿ organizacje paramilitarne, które mia³y wspieraæ dzia³ania wojska
i policji. W by³ym zaborze pruskim powo³ano Zachodni¹ Stra¿ Obywatelsk¹, a w by³ej Kongresówce – Stra¿ Obywatelsk¹.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e wiêkszoœæ policjantów odby³a s³u¿bê wojskow¹
w armiach zaborczych, czêœæ z nich bra³a tak¿e udzia³ w walkach
z Ukraiñcami, Litwinami, Czechami i bolszewikami; stanowili wiêc oni
cenne uzupe³nienie ¿o³nierzy wcielonych z poboru. Ponadto pojawi³y siê
tendencje (m.in. w P³ocku, £odzi i Lublinie) do tworzenia jednostek wojskowych z³o¿onych wy³¹cznie z policjantów. Ostatecznie sformowano
213 Ochotniczy Pu³k Piechoty Policyjnej sk³adaj¹cy siê z trzech batalionów, który liczy³ 33 oficerów i 1352 szeregowych oraz konny szwadron
policyjny (3 oficerów i 118 szeregowych), w³¹czony do dywizjonu Huzarów Œmierci por. Józefa Si³y-Nowickiego.
Podczas ofensywy sowieckiej, na mocy rozporz¹dzeñ Rady Obrony
Pañstwa z 30 lipca i 6 sierpnia 1920 roku, policja zosta³a zmilitaryzowana; ka¿dy policjant by³ zobowi¹zany do pozostania w s³u¿bie pod groŸb¹
kary s¹dowej; do czasu obowi¹zywania tych rozporz¹dzeñ w stosunku
do wojskowych otrzyma³a uprawnienia ¿andarmerii. Zgodnie z rozkazami Komendanta G³ównego PP, w razie zbli¿ania siê nieprzyjaciela, mia³a
ona wspieraæ w³adze tak cywilne jak i wojskowe, zapobiegaæ panice, odpieraæ ataki bolszewików, a wycofywaæ siê razem z wojskiem. Wobec
wczeœniejszej ewakuacji w³adz administracyjnych w³aœciwie jedynie policja podtrzymywa³a autorytet w³adzy, zapobiega³a próbom grabie¿y, nadzorowa³a przygotowanie okopów i organizowa³a podwody dla wojska.
Przymusowa ewakuacja jednostek policyjnych by³a krótkotrwa³a.
Zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowództwa WP policjanci mieli powracaæ jako pierwsi – razem ze starostami – za nacieraj¹cymi oddzia³ami
polskimi. Nast¹pi³o to ju¿ 18 sierpnia. Rola policji by³a tym wa¿niejsza,
i¿ do powrotu ewakuowanych urzêdów pañstwowych i samorz¹dowych
stanowi³a ona jedyn¹ w³adzê na terenach uwolnionych od bolszewików.
Podjê³a swe ustawowe obowi¹zki – przywrócenie i ochronê porz¹dku
XIX
publicznego, przyst¹pi³a ponadto do wy³apywania niedobitków bolszewickich, aresztowania osób tworz¹cych komunistyczn¹ administracjê
oraz pos¹dzonych o zdradê i sympatyzowanie z komunistami.
Do czasów wspó³czesnych zachowa³o siê niewiele akt osobowych
funkcjonariuszy Policji Pañstwowej (oko³o 10%). Zawiera³y one informacje o udziale policjantów w heroicznych zmaganiach lat 1918–1921
oraz o odznaczeniach i medalach pami¹tkowych, jakimi zostali uhonorowani. Z analizy istniej¹cych akt wynika, ¿e udzia³ policjantów w walkach
o utrzymanie niepodleg³oœci Rzeczypospolitej by³ bardzo znacz¹cy, co
œwiadczy o ich patriotyzmie i zaanga¿owaniu. Taka postawa starszych
funkcjonariuszy Policji Pañstwowej, odznaczenia i medale, które dumnie
nosili na mundurach w dniach œwi¹t narodowych, wp³ywa³y wychowawczo na morale i patriotyzm m³odszych.
Chocia¿ Policja Pañstwowa, dzia³aj¹c w ramach ustawy z 24 lipca
1919 roku, wywi¹zywa³a siê z na³o¿onych obowi¹zków – ochrony bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹dku publicznego – to jednak ustawa ta
w znacznym stopniu zdezaktualizowa³a siê i nie przystawa³a do praktyki
policyjnej, któr¹ kszta³towa³y zarz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych
oraz okólniki i rozkazy Komendanta G³ównego. Now¹ strukturê policji
wprowadzi³o rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 6 marca 1928 roku. Okreœlono w nim, ¿e Policja Pañstwowa ma byæ zorganizowana na wzór wojskowy, a w czasie mobilizacji lub wojny staje siê czêœci¹ si³ zbrojnych
pañstwa. Sformu³owano tak¿e pragmatykê s³u¿bow¹ wynikaj¹c¹ ze specyfiki dzia³añ policji, przepisy dotycz¹ce wyszkolenia oraz obowi¹zki
i prawa funkcjonariuszy. W nastêpnych latach dokonywane by³y jedynie
drobne korekty w jej treœci.
Ostatecznie obszar Rzeczypospolitej zosta³ podzielony na XVI okrêgów policyjnych: I – warszawski, II – ³ódzki, III – kielecki, IV – lubelski,
V – bia³ostocki, VI – miasto sto³eczne Warszawa, VII – krakowski, VIII
– lwowski, IX – tarnopolski, X – stanis³awowski, XI – poznañski, XII –
pomorski, XIII – wo³yñski, XIV – poleski, XV – nowogródzki i XVI –
wileñski.
Stan osobowy Policji Pañstwowej zmienia³ siê w zale¿noœci od aktualnych potrzeb. W 1920 roku np. liczy³ blisko 30 tys. funkcjonariuszy,
w 1925 roku – oko³o 39 tys., zaœ w 1938 roku – 29 936 szeregowych
i kandydatów oraz 850 oficerów.
Korpus policyjny dzieli³ siê na trzy rodzaje s³u¿b – mundurow¹, kryminaln¹ i polityczn¹.
W Policji Pañstwowej obowi¹zywa³y zasady karnoœci, pos³uszeñstwa wobec prze³o¿onych oraz energicznego i sprawnego wykonywania
zadañ s³u¿bowych. Wymagano nienagannego prowadzenia siê zarówno
podczas s³u¿by, jak i w ¿yciu prywatnym. Nie tolerowano pijañstwa,
XX
hazardu, zaci¹gania d³ugów, gorsz¹cego trybu ¿ycia. Niezbêdnym warunkiem wykonywania zadañ by³o przestrzeganie tajemnicy pañstwowej
i s³u¿bowej. Tak wysokie wymagania stawiane policjantom powodowa³y, ¿e posiadali oni wysoki autorytet w spo³eczeñstwie.
Przystêpuj¹c do s³u¿by w szeregach Policji Pañstwowej kandydat
sk³ada³ przysiêgê, której rota brzmia³a: Przysiêgam Panu Bogu Wszechmog¹cemu na powierzonym mi stanowisku po¿ytek Pañstwa Polskiego
oraz dobro publiczne mieæ zawsze przed oczyma, w³adzy zwierzchniej
Pañstwa Polskiego wiernoœæ dochowywaæ, wszystkich obywateli kraju
w równym maj¹c zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowi¹zki
swoje spe³niaæ gorliwie i sumiennie, rozkazy prze³o¿onych wykonywaæ
dok³adnie, tajemnicy urzêdowej dochowaæ. Tak mi Panie Bo¿e dopomó¿.
Policja Województwa Œl¹skiego
Na Œl¹sku s³u¿bê ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
pe³ni³a Policja Województwa Œl¹skiego. Zosta³a ona powo³ana na mocy
ustawy konstytucyjnej z 15 lipca 1920 roku, zawieraj¹cej Statut Organiczny Województwa Œl¹skiego, uzupe³niony ustaw¹ z 30 lipca 1921
roku. Te akty prawne da³y mo¿liwoœæ wydania rozporz¹dzenia Tymczasowej Œl¹skiej Rady Wojewódzkiej z 17 czerwca 1922 roku, które stanowi³o: Policja Wojewódzka jest organizacj¹ s³u¿by bezpieczeñstwa i ma
za zadanie utrzymanie bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹dku publicznego
i w tym zakresie jest organem wykonawczym w³adz wojewódzkich. Policja Województwa Œl¹skiego podlega³a zatem wojewodzie jako w³adzy
wykonawczej Sejmu Œl¹skiego i by³a zorganizowana na wzór wojskowy.
Tym samym stanowi³a obok Policji Pañstwowej drugi w Rzeczypospolitej Polskiej organ bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, ograniczony
jednak do obszaru województwa œl¹skiego. Organizacyjnie by³a dostosowana do administracyjnego podzia³u województwa.
Wojewoda œl¹ski 24 czerwca 1922 roku powo³a³ G³ównego Komendanta Policji Wojewódzkiej i podporz¹dkowan¹ mu G³ówn¹ Komendê.
Do zadañ G³ównego Komendanta nale¿a³y czynnoœci wykonawcze
w zakresie organizacji, administracji, zaopatrzenia i uzbrojenia, uzupe³nienia i wyszkolenia Policji oraz nadzór nad czynnoœciami tej¿e. Podlegali mu komendanci powiatowi i miejscy. Dla realizacji zadañ dysponowa³ Komend¹ G³ówn¹, jako aparatem administracyjnym.
W okresie miêdzywojennym Policja Województwa Œl¹skiego przechodzi³a ewolucje organizacyjne wynikaj¹ce nie tylko ze zmian administracji samorz¹dowej i pañstwowej, ale tak¿e z rozpoznania zagro¿eñ
oraz prowadzenia pracy dochodzeniowej i œledczej. Du¿e znaczenie
mia³y równie¿ przygotowania do przy³¹czenia Zaolzia do Macierzy.
XXI
W tym przypadku g³ówny ciê¿ar dzia³añ operacyjnych spocz¹³ na policjantach œl¹skich, którzy jako pierwsi, jeszcze na dwadzieœcia cztery godziny przed wkroczeniem wojska objêli s³u¿bê ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa na Ziemi Cieszyñskiej i Œwierczynowieckiej (S³owacja).
Od pocz¹tku maja 1939 roku Policja Województwa Œl¹skiego rozpoczê³a przygotowania na wypadek okupacji województwa przez armiê
Rzeszy Niemieckiej, tworz¹c tajne stra¿e bezpieczeñstwa.
We wrzeœniu 1939 roku Policja Województwa Œl¹skiego zosta³a
w sposób zorganizowany ewakuowana na wschodnie ziemie Polski.
Stra¿ Graniczna
W pierwszych miesi¹cach istnienia odrodzonego pañstwa polskiego,
z powodu braku jednoznacznego okreœlenia jego zasiêgu terytorialnego,
ochrona granic znalaz³a siê w gestii w³adz wojskowych. Na mocy dekretu Naczelnika Pañstwa z 18 grudnia 1918 roku z odkomenderowanych
oddzia³ów wojskowych utworzono przy Ministerstwie Aprowizacji Wojskow¹ Stra¿ Graniczn¹, której zadaniem by³o zapobieganie nielegalnemu wywozowi towarów z kraju, kontrola nad transportami i ruchem osobowym przez granicê oraz czuwanie nad sk³adami aprowizacyjnymi.
Jednak¿e po kilku miesi¹cach jednostka ta przesz³a do Ministerstwa
Spraw Wojskowych i powo³ano wówczas now¹ formacjê – Strzelców
Granicznych, która przejê³a ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z obron¹
i ochron¹ granic.
Normalizacja ¿ycia w pañstwie powodowa³a systematyczne przekazywanie innym organom administracji czêœci uprawnieñ – kontrolê ruchu osobowego przejmowa³a policja, a kontrolê celn¹ – Urzêdy Celne.
Ostatecznie na prze³omie lat 1920 i 1921 formacje Strzelców Granicznych zosta³y zast¹pione przez Bataliony Wartownicze; ju¿ w pierwszym
kwartale 1921 roku przejê³y one ochronê ca³ej granicy pó³nocnej, zachodniej i po³udniowej oraz czêœciowo wschodniej.
Równoczeœnie akcentowanie wojskowych zadañ i celów s³u¿by granicznej powodowa³o, ¿e problem ochrony granic pod wzglêdem celnym
zszed³ niejako na plan dalszy. Dlatego te¿ wiosn¹ 1920 roku przyst¹piono do tworzenia Stra¿y Celnej. Jednak z powodów organizacyjnych ostatecznie na granicach pozosta³y Bataliony Wartownicze przemianowane
tylko na Bataliony Celne podporz¹dkowane Ministerstwu Skarbu. Ich
dzia³alnoœæ regulowa³o rozporz¹dzenie ministrów skarbu, spraw wojskowych i wewnêtrznych O instrukcji s³u¿bowej dla Baonów Celnych
w przedmiocie ochrony granic.
Zadania nowo powo³anej formacji sprowadza³y siê do zabezpieczenia pañstwa przed nielegalnym przekraczaniem granicy oraz przed nielegalnym przewozem wszelkiego rodzaju towarów. Bataliony Celne by³y
XXII
wiêc pierwsz¹ formacj¹ graniczn¹ o jednoznacznie sprecyzowanych celach i kompetencjach.
W 1922 roku decyzj¹ Rady Ministrów zosta³a powo³ana Stra¿ Celna.
Wzglêdnie jednolity charakter nada³o jej jednak dopiero rozporz¹dzenie
ministra skarbu ze stycznia 1926 roku. Stra¿ Celn¹ tworzy³ uzbrojony
i umundurowany korpus zorganizowany na wzór wojskowy. Podstawowe komórki Stra¿y – placówki – podlega³y kierownikowi komisariatu,
kilka zaœ komisariatów by³o podporz¹dkowanych inspektorowi granicznemu. Placówek takich by³o oko³o 750.
Rozporz¹dzeniem Prezydenta RP z 22 marca 1928 roku, w miejsce
Stra¿y Celnej i pozosta³ych s³u¿b granicznych, zosta³a powo³ana jednolita organizacja – Stra¿ Graniczna. Stanowi³ j¹ zorganizowany na wzór
wojskowy korpus przewidziany do ochrony granicy pó³nocnej, zachodniej i po³udniowej, podporz¹dkowany Ministerstwu Skarbu.
Komendanta Stra¿y Granicznej mianowa³ Prezydent RP. Komendantowi podlega³o piêæ inspektoratów. W ramach Stra¿y Granicznej rozbudowano struktury wywiadowcze, co zdecydowanie wywar³o wp³yw na
efektywnoœæ pracy jej s³u¿b. Stan osobowy SG wynosi³ oko³o 5 tys. funkcjonariuszy.
Wzrastaj¹ce w latach trzydziestych zagro¿enie ze strony Niemiec
spowodowa³o zmiany w strukturze SG, polegaj¹ce na jej wzmocnieniu
wojskowym. W maju 1938 roku w miejsce Inspektorów Okrêgowych
i Granicznych powsta³y Komendy Okrêgowe i Obwodowe, a tak¿e wprowadzono stopnie wojskowe.
Nadci¹gaj¹ca wojna zasta³a Stra¿ Graniczn¹ s³abo przygotowan¹ do
oczekuj¹cych j¹ nowych zadañ. Wszak¿e dziêki poœwiêceniu oraz ofiarnoœci zarówno dowódców, jak i ¿o³nierzy stawi³a najeŸdŸcom opór, ponosz¹c przy tym wielkie straty.
Korpus Ochrony Pogranicza
Organizacja ochrony wschodniej granicy Rzeczypospolitej mia³a
specyficzny charakter. Do czasu zakoñczenia dzia³añ wojennych przebieg linii granicznej ustala³a obecnoœæ wojsk. Pu³ki Strzelców Granicznych realizowa³y powierzone zadania na równi z wojskami frontowymi,
a tak¿e zapewnia³y ochronê porz¹dku w rejonie przygranicznym; pod koniec 1920 roku zosta³y zluzowane przez Bataliony Wartownicze podleg³e ministrowi spraw wojskowych. Jednak¿e masowe naruszanie granicy przez stronê sowieck¹, zw³aszcza w celach wywiadowczych, i przenikanie zbrojnych band dywersyjnych oraz przemytniczych spowodowa³o, ¿e ochronê województw nowogródzkiego, poleskiego, wo³yñskiego i tarnopolskiego od 10 wrzeœnia 1921 roku powierzono ministrowi
spraw wewnêtrznych, oddaj¹c do jego dyspozycji dwadzieœcia dwa Bataliony Celne. W Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych utworzono stanowi-
XXIII
sko G³ównego Inspektora Wojskowego Granicy Wschodniej. W celu
jeszcze skuteczniejszego zabezpieczenia wschodniej i pó³nocno-wschodniej granicy wiosn¹ 1922 roku powo³ano Policjê Graniczn¹,
oddan¹ do dyspozycji starostów powiatów nadgranicznych; ka¿dy taki
powiat stanowi³ jednostkê kordonow¹. Wkrótce jednak okaza³o siê, ¿e
formacja ta jest ma³o skuteczna i zrodzi³a siê idea powo³ania wojskowej
formacji ochrony wschodniej granicy pañstwa. Liczy³a ona ³¹cznie
2001 km – 1416 km granicy z Rosj¹ Sowieck¹ oraz 585 km z £otw¹
i Litw¹.
Koniecznoœæ przerwania dzia³alnoœci sowieckich band zbrojnych
spowodowa³a podjêcie w sierpniu 1924 roku przez Radê Ministrów RP
uchwa³y o powo³aniu Korpusu Ochrony Pogranicza. W zakresie ochrony
granicy, bezpieczeñstwa w pasie granicznym oraz finansów podlega³ on
Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych, zaœ pod wzglêdem organizacyjnym,
personalnym, operacyjnym i wyszkolenia – Ministerstwu Spraw Wojskowych.
Osadzanie KOP na granicy wschodniej zakoñczono w grudniu 1927
roku. Stan osobowy Korpusu wynosi³ wówczas oko³o 25 tys. ¿o³nierzy.
Podstawow¹ jednostk¹ taktyczn¹ by³ batalion graniczny. Ochrona granicy by³a uformowana w trzech rzutach – pierwszym, usytuowanym bezpoœrednio na linii granicznej, by³y stra¿nice, drugi i trzeci stanowi³y odwody kompanijne i batalionowe.
W nastêpnych latach KOP by³ reorganizowany w celu efektywniejszego zabezpieczenia granicy, a przede wszystkim dla rozbudowy
i usprawnienia dzia³añ jego struktur wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Wprowadzono równie¿ zasadê nadawania pododdzia³om KOP
(batalionom, szwadronom) nazw miejscowoœci, brygadom zaœ nazw geograficznych obszarów bêd¹cych miejscami ich stacjonowania.
Zasadnicza reorganizacja, a tak¿e reforma systemu ochrony granicy,
polegaj¹ca na zmianie systemu kordonowego na aktywn¹ dzia³alnoœæ
rozpoznawcz¹, nast¹pi³y w 1937 roku. Po ich zakoñczeniu struktura
KOP przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 3 brygady – „Grodno”, „Polesie”,
„Podole”; 7 pu³ków – „Wilno”, „G³êbokie”, „Wilejka”, „Wo³o¿yn”,
„Sarny”, „Zdo³bunów”, „Snów”; 25 batalionów granicznych i 5 odwodowych, baon specjalny „Sarny”, dywizjon kawalerii „Niewirków”;
19 szwadronów kawalerii, 6 kompanii saperów, dywizjon artylerii lekkiej „Czortków”; 2 baterie artylerii lekkiej „Kleck” i „Osowiec”, dywizjon ¿andarmerii, pluton radiotelegraficzny, 6 stacji go³êbi pocztowych,
10 placówek wywiadowczych. £¹czny stan osobowy KOP wynosi³
wówczas blisko 26,5 tys. ¿o³nierzy. Rok póŸniej obj¹³ on ochron¹ równie¿ po³udniow¹ granicê pañstwow¹, powiêkszaj¹c przy tym swój stan
osobowy do oko³o 30 tys.
XXIV
W ramach przygotowañ wojennych prowadzonych od marca 1939
roku, KOP wystawi³ pu³k kawalerii, cztery pu³ki piechoty oraz szereg
pododdzia³ów. Wysi³ek mobilizacyjny powa¿nie os³abi³ KOP, co szczególnie da³o siê odczuæ podczas walk prowadzonych z Armi¹ Czerwon¹.
W przybli¿eniu mo¿na okreœliæ, ¿e jednostki KOP rozmieszczone na
wschodniej granicy pañstwa 17 wrzeœnia 1939 roku liczy³y oko³o 20 tys.
¿o³nierzy.
Mimo wykorzystania przez wojska sowieckie elementu zaskoczenia
oraz wielkiej przewagi liczebnej, oddzia³y KOP, dowodzone przez gen.
bryg. Wilhelma Orlika-Rückemana (pu³k „Sarny”, zgrupowanie „Ma³yñsk”, baony „Kleck”, „Ludwikowo”, „Sienkiewicze”, „Dawidgródek”) stoczy³y do 1 paŸdziernika przesz³o 40 potyczek i dwie bitwy – pod
Szackiem i Wytycznem.
Stra¿ Wiêzienna
Odrodzone pañstwo polskie odziedziczy³o po zaborcach trzy ró¿ne
systemy wiêzienne. Wszystkie by³y jednak przestarza³e i oparte na zasadach represyjnego, odwetowego systemu odbywania kary pozbawienia
wolnoœci.
Dla sprawnego kontrolowania wiêzieñ utworzono w 1924 roku trzy
okrêgi inspekcyjne – dwa obejmowa³y tereny by³ego zaboru rosyjskiego,
natomiast trzeci – by³ych zaborów austriackiego i pruskiego ³¹cznie.
W 1930 roku w ich miejsce utworzono piêæ grup inspekcyjnych.
Wiêzieniem kierowa³ naczelnik. Pocz¹tkowo personel wiêzienny
stanowili dozorcy i dozorczynie, starsi dozorcy i starsze dozorczynie.
W wiêkszych jednostkach byli zatrudniani pomocnicy naczelnika, inspektorzy, podinspektorzy, asystenci i personel kancelaryjny, a tak¿e
pracownicy kontraktowi – lekarze, nauczyciele, kapelani.
W 1932 roku Prezydent RP wyda³ rozporz¹dzenie powo³uj¹ce Korpus
Stra¿y Wiêziennej. Na jego czele sta³ g³ówny inspektor SW podleg³y ministrowi sprawiedliwoœci. Stra¿ Wiêzienna sk³ada³a siê z funkcjonariuszy
wy¿szych (g³ówny inspektor, inspektor, nadkomisarz, komisarz, podkomisarz i aspirant) oraz ni¿szych – przodownik, starszy stra¿nik i stra¿nik.
Ogó³em w 1939 roku funkcjonowa³o w Polsce oko³o 340 zak³adów
karnych. Pocz¹tkowo od funkcjonariuszy SW nie wymagano zbyt wysokich kwalifikacji, ale ju¿ od 1923 roku dzia³a³a Centralna Szko³a przy
Departamencie Wiêziennym Ministerstwa Sprawiedliwoœci, a w po³owie
lat trzydziestych utworzono w Warszawie Szko³ê dla Ni¿szych i Wy¿szych Funkcjonariuszy Stra¿y Wiêziennej. Do pracy w wiêzieniach
przyjmowano prawie wy³¹cznie by³ych wojskowych i urzêdników pañstwowych.
XXV
Takie by³y rodowody s³u¿bowe wielu jeñców wiêzionych w Ostaszkowie i zamordowanych w Twerze.
Bez wypowiedzenia wojny 1 wrzeœnia 1939 roku wojska niemieckie
zaatakowa³y pañstwo polskie. Pod ich naporem w nierównej walce ustêpowa³y na wschód oddzia³y polskie. Wykonuj¹c zarz¹dzenia w³adz centralnych ewakuowano organy administracji pañstwowej, w tym równie¿
policjê. Pocz¹tkowo punktem jej koncentracji by³ Che³m, nastêpnie
Kowel na Wo³yniu, natomiast policja z województw po³udniowo-zachodnich, przede wszystkim Policja Województwa Œl¹skiego, wycofywa³a siê w kierunku na Tarnopol. W tej sytuacji, gdy 17 wrzeœnia Armia
Czerwona równie niespodziewanie dokona³a agresji zbrojnej na Polskê,
na terenie wschodnich województw Rzeczypospolitej oprócz policjantów pe³ni¹cych tu s³u¿bê, znaleŸli siê równie¿ policjanci z dzielnic zachodnich i centralnych.
Do koñca wrzeœnia oraz z pocz¹tkiem paŸdziernika do sowieckiej
niewoli dosta³o siê 230 do 250 tys. ¿o³nierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, a wraz z nimi policjanci, funkcjonariusze Stra¿y
Granicznej i Stra¿y Wiêziennej. Armia sowiecka nie by³a w stanie
przyj¹æ tak du¿ej liczby jeñców, do tego zadania przygotowa³y siê organy NKWD. Ju¿ 19 wrzeœnia ludowy komisarz spraw wewnêtrznych
£awrentij Beria wyda³ rozkaz nr 0308, zgodnie z którym utworzono
Zarz¹d NKWD ZSRS do Spraw Jeñców Wojennych (UPW – Uprawlenije po Die³am Wojennoplennych). Naczelnikiem tego Zarz¹du zosta³ mianowany major bezpieczeñstwa pañstwowego Piotr Soprunienko, a komisarzem Siemion Niechoroszew; w Zarz¹dzie pracowa³o 56 funkcjonariuszy NKWD. Tym samym rozkazem polecono zorganizowanie oœmiu
obozów jenieckich – ostaszkowskiego, juchnowskiego, kozielskiego,
putywelskiego, kozielszczañskiego, starobielskiego, ju¿skiego i orañskiego. Tak zwan¹ obs³ug¹ operacyjno-czekistowsk¹ jeñców wojennych
zajmowa³ siê Wydzia³ Specjalny NKWD ZSRS2. Do 23 wrzeœnia w Zarz¹dzie ds. Jeñców zosta³ opracowany regulamin obozu dla jeñców wojennych3. Przejœciowo jeñcy byli gromadzeni w obozach rozdzielczych
i 138 punktach odbiorczych, sk¹d nastêpnie przekazywano ich do wy¿ej
wymienionych obozów.
Najwiêkszy ze specjalnych obozów dla jeñców wojennych – obóz
ostaszkowski – zosta³ utworzony w pomieszczeniach karnej kolonii
NKWD dla nieletnich, mieszcz¹cej siê w by³ym klasztorze prawos³awKatyñ. Dokumenty zbrodni. T. 1. Jeñcy nie wypowiedzianej wojny sierpieñ 1939 –
marzec 1940, Warszawa 1995, dok. nr 11 s. 79.
3 Tam¿e, dok. nr 21 s. 101.
2
XXVI
nym Ni³owa Pustyñ na wyspie Sto³bnyj jeziora Seliger w obwodzie kaliniñskim, oko³o 10 km od miasteczka Ostaszków. Obóz ten przewidziany
dla 7 tys. osób docelowo mia³ pomieœciæ 10 tys. jeñców. Jego Komendantem mianowany zosta³ major bezpieczeñstwa pañstwowego Pawe³
Borisowiec, a komisarzem – st. politruk Iwan Jurasow. Obozowy Oddzia³ Specjalny by³ jednoczeœnie oddzia³em specjalnym kaliniñskiego
okrêgu wojskowego i w praktyce nie podlega³ komendantowi obozu. Na
jego czele sta³ st. lejtnant bezpieczeñstwa pañstwowego Grigorij Wasiljewicz Korytow, funkcjonariusz UNKWD z Kalinina, któremu podlegali
oficerowie operacyjni. Kadra obozu rozpoczê³a dzia³alnoœæ od 21 wrzeœnia4. Pocz¹tkowo do obozu kierowano wszystkie kategorie jeñców –
¿o³nierzy, policjantów, a tak¿e osoby cywilne oraz kobiety.
Obiekt przeznaczony na obóz jeszcze w po³owie paŸdziernika 1939
nie by³ ani wyremontowany ani w pe³ni wyposa¿ony, co spowodowa³o
st³oczenie jeñców, tym bardziej ¿e w dniach od 28 wrzeœnia do 1 paŸdziernika przyby³y 9193 osoby, w tym jedynie 92 policjantów. Z braku
miejsca oko³o pó³tora tysi¹ca nowo przyby³ych ulokowano w korytarzach i w innych pomieszczeniach niemieszkalnych. Równie dramatycznie przedstawia³a siê sytuacja wy¿ywienia – jeñcy otrzymywali tylko
po³owê dziennej racji chleba (400 g zamiast przewidzianych 800 g), brak
by³o wody pitnej, a do kot³ów z zup¹ ustawia³y siê tysi¹cosobowe kolejki.
Panowa³ ogólny chaos. Równie Ÿle przedstawia³ siê stan sanitarny obozu –
nie by³o ³aŸni, nie dezynfekowano odzie¿y, brakowa³o latryn, panowa³a
wszawica, nie zorganizowano golenia i strzy¿enia w³osów. Te fatalne warunki bytowe bardzo Ÿle odbija³y siê na zdrowiu i psychice jeñców, którzy
wczeœniej przebywali w niezwykle trudnych warunkach w punktach odbiorczych i obozach rozdzielczych; miêdzy nimi byli ranni i chorzy5.
W tym okresie obóz by³ otoczony murowanym ogrodzeniem od strony po³udniowo-wschodniej oraz prowizorycznym p³otem z drutu kolczastego. Ochronê pe³ni³a kompania 135 samodzielnego batalionu wojsk
NKWD. Warta sk³ada³a siê z 32 osób: szeœæ posterunków na wie¿yczkach wartowniczych, dwa posterunki naziemne oraz dwa patrole dwuosobowe. W obozie znajdowa³y siê 33 budynki, wliczaj¹c w to cerkiew,
z tego 19 przeznaczono na pomieszczenia mieszkalne dla jeñców6.
Charakter obozu uleg³ zmianie na skutek dyrektywy £awrentija Berii
nr 4445/b z 3 paŸdziernika 1939 roku, której fragment brzmi: [...] OBÓZ
OSTASZKOWSKI przeznaczono do rozmieszczenia w nim jeñców wojennych: policjantów, agentów wywiadu, funkcjonariuszy kontrwywiadu,
Tam¿e, dok. nr 18 s. 97.
Tam¿e, dok. nr 58 s. 174 i dok. nr 60 s. 178.
6 Tam¿e, dok. nr 60 s. 178.
4
5
XXVII
¿andarmów i stra¿ników wiêziennych. Wszystkie pozosta³e kategorie jeñców wojennych nale¿y odes³aæ zgodnie z wytycznymi NKWD nr 4441/B.
W stosunku do pozostawionych i nowo przybywaj¹cych do obozu policjantów i tym podobnych poleca siê zastosowaæ nastêpuj¹ce œrodki:
1) Stworzyæ œcis³y re¿im i ochronê zony obozów, ca³kowicie zapobiegaj¹ce mo¿liwoœci ucieczki z obozu.
2) Systematycznie przeprowadzaæ dok³adne sprawdzanie to¿samoœci
ka¿dego jeñca wojennego i jego poprzedniej dzia³alnoœci, w szczególnoœci ujawniaj¹c osoby zatrudnione w organach wywiadu, w strefie przygranicznej z ZSRS, które prowadzi³y czynn¹ walkê ze Zwi¹zkiem Sowieckim (szpiedzy, dywersanci, cz³onkowie POW);
Wydzia³ 3 UNKWD razem z Oddzia³em Specjalnym obozu przyst¹pi¹
do werbowania agentury spoœród jeñców wojennych i okolicznej ludnoœci;
3) Poleciæ jeñcom wojennym zdaæ za pokwitowaniem wszystkie
przedmioty wartoœciowe i pieni¹dze administracji obozu do przechowywania. Zezwala siê posiadaæ przy sobie po 100 rubli miesiêcznie na osobê. [...]7.
Spowodowa³o to odes³anie z obozu blisko dziewiêciu tysiêcy osób
nie wymienionych w przytoczonej dyrektywie. Komendant obozu
ostaszkowskiego mjr Borisowiec 21 paŸdziernika zosta³ zawiadomiony
przez Zarz¹d ds. Jeñców Wojennych, ¿e z pozosta³ych obozów skierowani bêd¹ do Ostaszkowa ¿andarmi, funkcjonariusze wywiadu i kontrwywiadu, policjanci, personel wiêzienny8. Odt¹d do obozu przybywa³y
transporty, sk³adaj¹ce siê w przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci z policjantów.
Wed³ug raportu W. Czernyszowa i P. Soprunienki dla Berii z 23 paŸdziernika przewidywano, ¿e bêdzie to 4700 osób9. W rzeczywistoœci
29 listopada stan obozu wynosi³ 5959 jeñców, w tym 5818 oficerów,
podoficerów i szeregowych policji oraz ¿andarmerii. Mia³ on do wiosny
1940 roku jeszcze wzrosn¹æ, osi¹gaj¹c 16 marca liczbê 6260 jeñców10.
W styczniu 1940 roku do obozu skierowano 54 policjantów i ¿andarmów
przekazanych w grudniu 1939 z obozów dla internowanych na Litwie,
wiêzionych pocz¹tkowo w obozie juchnowskim11.
Wed³ug raportu Borisowca i Jurasowa dla Soprunienki z 25 maja
1940 roku ogó³em przez obóz przesz³o 15 991 osób, z których na tereny
pod okupacj¹ niemieck¹ przekazano 2313 osób, na £otwê – 7, zwolniono
do domu – 7094 (mo¿na przypuszczaæ, ¿e chodzi tu o jeñców zamieszTam¿e, dok. nr 41 s. 140.
Tam¿e, dok. nr 70 s. 205.
9 Tam¿e, dok. nr 76 s. 214.
10 Tam¿e, aneks nr 3 s. 483.
11 Tam¿e, dok. nr 156 s. 357 i dok. nr 166 s. 371.
7
8
XXVIII
ka³ych pod okupacj¹ sowieck¹), do dyspozycji organów NKWD przekazano 13 osób, do innych obozów wys³ano 235 osób (wydaje siê, ¿e wlicza siê tu 112 jeñców przekazanych do obozu juchnowskiego), w obozie
zmar³o 41 wiêŸniów, a jeden w szpitalu psychiatrycznym w Kalininie12.
W piœmie Zarz¹du ds. Jeñców Wojennych z 21 paŸdziernika komendanturze obozu nakazywano zwróciæ szczególn¹ uwagê na œcis³e przestrzeganie instrukcji o ewidencji jeñców13. Wszyscy przybywaj¹cy do
obozu mieli byæ natychmiast sprawdzeni na podstawie list transportowych, wpisani do ksiêgi rejestracyjnej, niezw³ocznie nale¿a³o za³o¿yæ
dla nich kwestionariusze osobowe oraz karty ewidencji ogólnej w dwóch
egzemplarzach, z których jeden wysy³ano do Zarz¹du oraz kartê ewidencji specjalnej. Polecano sk³adanie codziennych meldunków o stanie obozu. W praktyce ewidencja jeñców stanowi³a s³ab¹ stronê administracji
obozu. We wszystkich sprawozdaniach pokontrolnych zwraca siê uwagê
na ba³agan, niestarannoœæ w wype³nianiu dokumentów, a nawet niezgodnoœæ liczby jeñców z dokumentami. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³
przede wszystkim brak przygotowania i niski poziom wykszta³cenia
osób zajmuj¹cych siê ewidencj¹. W jednym z raportów pokontrolnych
okreœla siê ich nawet jako pó³analfabetów. Ewidencja jeñców zosta³a
uporz¹dkowana dopiero w styczniu 1940 roku przez ekipê œledcz¹
Zarz¹du G³ównego Bezpieczeñstwa Pañstwowego (GUGB – G³awnoje
Uprawlenije Gosudarstwiennoj Biezopasnosti) NKWD ZSRS pod kierunkiem lejtnanta bezpieczeñstwa pañstwowego Stiepana Bie³olipieckiego (praca tej ekipy bêdzie omówiona dalej).
Po skoncentrowaniu w obozie ostaszkowskim policjantów, ¿andarmów, ¿o³nierzy KOP, funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej i Stra¿y Wiêziennej nast¹pi³ okres jego w³aœciwej organizacji, a nastêpnie stabilizacji. Najpe³niejsz¹ informacjê o sytuacji w obozie przedstawia raport mjr.
Borisowca z 22 lutego 1940 roku14.
W obozie znajdowa³o siê wówczas (wed³ug stanu na 18 lutego) 6369
jeñców, w tym: 282 oficerów policji, ¿andarmerii i KOP, 784 podoficerów policji i ¿andarmerii, 5001 szeregowców policji i ¿andarmerii, 114
stra¿ników wiêziennych, 6 wywiadowców i 182 inne osoby (m.in. lekarze, duchowni, osadnicy wojskowi). Jeñców zakwaterowano w 20 blokach grupuj¹c ich wed³ug województw i kategorii; oficerów skoncentroKatyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2. Zag³ada marzec – czerwiec 1940, Warszawa 1998,
dok. nr 217 s. 347. Jak jednak wynika z analizy szeregu innych dokumentów, w obozie
zmar³o 44 jeñców, których w wiêkszoœci pochowano pod wsi¹ Swietlica (g³uboczyska
rada wiejska), na wschodnim brzegu jeziora Seliger, zaœ 1 w Twerze. Listê 45 zmar³ych publikuje siê na s. 1079.
13 Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 1, dok. nr 33 s. 123.
14 Tam¿e, dok. nr 191 s. 433.
12
XXIX
wano w jednym bloku w oddzielnych salach wed³ug stopni. Jeñcy spali
na dwupiêtrowych pryczach, a oficerowie, poczynaj¹c od stopnia majora
– na ³ó¿kach. Wszystkim wydano materace i koce, a oficerom dodatkowo
poduszki i przeœcierad³a. Na ka¿dego z nich przypada³o oko³o 2 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Oprócz dotychczas istniej¹cych pomieszczeñ mieszkalnych zbudowano wewn¹trz cerkwi dwa baraki dla 360 i 280 osób, budynek chlewni
przystosowano do zakwaterowania 350 osób, adaptowano piwnicê dla
120 osób oraz wzniesiono dwa baraki drewniane dla siedmiuset osób.
W ten sposób stworzono mo¿liwoœæ zakwaterowania w warunkach zimowych 6500 jeñców.
Wokó³ jeziora Seliger ustanowiono odpowiednio oznakowan¹ strefê
zakazan¹ szerokoœci 150 do 250 m. Natomiast wyspê Sto³bnyj otoczono
podwójnymi zasiekami z drutu kolczastego o wysokoœci dwóch metrów
oddalonymi od siebie o szeœæ metrów, a przestrzeñ miêdzy nimi wype³niono zwojami drutu kolczastego. Ponadto dwuipó³metrowe ogrodzenie drewniane uzbrojone od góry drutem kolczastym wyznacza³o strefê
ostrzegawcz¹. Posterunki wartownicze, posiadaj¹ce ³¹cznoœæ telefoniczn¹, znajdowa³y siê na siedmiu wie¿yczkach stra¿niczych zapewniaj¹cych dobr¹ obserwacjê terenu. Brama wjazdowa do obozu by³a
chroniona przez wartê.
W obozie obowi¹zywa³ regulamin opracowany wed³ug wytycznych
Zarz¹du ds. Jeñców Wojennych, który ustanawia³ nastêpuj¹cy porz¹dek
dzienny: pobudka o godzinie siódmej, apel poranny i toaleta od siódmej
do ósmej (apel polega³ na sprawdzeniu obecnoœci wed³ug listy). Œniadanie wydawano od godziny ósmej rozpoczynaj¹c od jeñców udaj¹cych siê
do pracy. Praca trwa³a do godziny 16.30 z przerw¹ na „herbatê” w po³udnie, obiad zaœ od 16.30 do 18, po nim rozpoczyna³y siê zajêcia w³asne
i czas wolny do godziny 23.
Odpowiedzialni za przestrzeganie regulaminu oraz przeprowadzanie
apeli porannych i wieczornych byli komendanci bloków, funkcjonariusze NKWD wyznaczeni spoœród stra¿ników ochrony wewnêtrznej, którym przydzielono do pomocy starszych bloków – jeñców. Starsi bloków
odpowiadali za stan pomieszczeñ i realizacjê rozk³adu dnia. Ponadto byli
wyznaczeni starsi sal, a w wiêkszych pomieszczeniach setnicy.
Wszystkich jeñców w obozie ostaszkowskim obowi¹zywa³a praca.
Zorganizowane zosta³y warsztaty i sekcje obs³ugiwane przez sta³e brygady: budowlana (cieœle, kamieniarze, zduni, malarze, hydraulicy, elektrycy, asenizatorzy itp.), œlusarska (œlusarze, tokarze, blacharze i inni), stolarska (m.in. meblarze, tokarze obróbki drewna), krawiecka, szewska,
piekarska, sto³ówkowa (kucharze, nosiwody itp.) oraz obs³uga ³aŸni (dezynfekatorzy i pracze). Nadzór nad nimi sprawowali oficerowie wyzna-
XXX
czeni spoœród jeñców. Oprócz tego w obozie istnia³a potrzeba codziennych prac porz¹dkowych, takich jak uprz¹tanie œniegu, usuwanie œmieci,
wyrównywanie ziemi w strefie bezpieczeñstwa, do których kierowano
jeñców niezatrudnionych w zorganizowanych brygadach. Codziennie
by³o to oko³o 2500 ludzi. Ponadto wykorzystywano ich przy budowie
grobli ³¹cz¹cej wyspê z pó³wyspem Swietlica.
W raporcie komendy obozu przedstawionym Soprunience 25 maja
1940 roku15 wartoœæ pracy wykonanej przez jeñców wyceniono na 350
– 400 tys. rubli, na co z³o¿y³o siê odbudowanie powierzchni mieszkalnej w zburzonych budynkach murowanych (2489 m2), zbudowanie od
nowa pomieszczeñ mieszkalnych w budynkach drewnianych (1651 m2),
pomieszczeñ s³u¿bowych (2444 m2), umocnieñ grobli (270 m) oraz mostu (30 m) i innych. Skrupulatnie wyliczono, ¿e dzienne utrzymanie
jednego jeñca kosztowa³o 2 ruble 78,2 kopiejki, a po odliczeniu wartoœci pracy wykonanej przez jeñców – 2 ruble 58 kopiejek. Bior¹c pod
uwagê, ¿e ka¿demu wiêŸniowi Ostaszkowa przys³ugiwa³o prawo posiadania miesiêcznie stu rubli, nieodparcie nasuwa siê przede wszystkim
przekonanie o g³odowych racjach dziennych, jakie im wydzielano oraz
o korzyœciach materialnych, jakie w³adze sowieckie czerpa³y z obozów
jenieckich.
Wszystkim jeñcom przys³ugiwa³o prawo wys³ania raz w miesi¹cu listu do rodziny. By³y one sk³adane u wyznaczonej osoby w bloku, starszy
bloku odnosi³ je do kancelarii obozowej, sk¹d trafia³y do cenzury w Oddziale Specjalnym, a stamt¹d po dwóch, trzech dniach oddawano je na
pocztê. Identyczn¹ procedurê stosowano wobec korespondencji nap³ywaj¹cej z zewn¹trz. Jeñcy mogli posiadaæ przy sobie do stu rubli lub stu
z³otych; wszystkie inne pieni¹dze oraz cenne przedmioty zabierano podczas rewizji nowo przybywaj¹cych i oddawano do depozytu.
Oprócz tego dokonywano rewizji w pomieszczeniach mieszkalnych
i przegl¹dano rzeczy osobiste jeñców. Mimo to 20 listopada u jednego
z jeñców znaleziono pistolet VIS. W zwi¹zku z tym w listopadzie przeprowadzono dwie rewizje w pomieszczeniach mieszkalnych, podczas
których skonfiskowano: 187 tys. z³otych, szeœæ dolarów w z³ocie, 245 rubli, 454 z³ote polskie w srebrze, 33 latarki elektryczne, 31 kompasów,
180 medali i innych odznaczeñ, aparat fotograficzny, lornetkê wojskow¹,
30 talii kart do gry, 15 map, szeϾ masek przeciwgazowych, 28 naboi, 43
no¿e, 49 gwizdków policyjnych, 4 lupy, 4 torby polowe, a oprócz tego
du¿o dokumentów policyjnych i fotografii zbiorowych, jak równie¿ narzêdzia (np. siekiery)16.
15
16
Por. przypis 12.
Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 1, dok. nr 134 s. 313.
XXXI
Ka¿dy z jeñców mia³ prawo z³o¿yæ skargê w kancelarii obozu lub
wrzuciæ j¹ do specjalnie przygotowanych skrzynek. Ogó³em z³o¿ono
1365 skarg, z czego 50 by³o skierowanych do Stalina, Mo³otowa i Kalinina17. Oczywiœcie nie wywo³a³y one ¿adnego skutku.
Za przekroczenie regulaminu wewnêtrznego oraz naruszenie dyscypliny jeñcy byli osadzani w baraku karnym b¹dŸ w areszcie; tylko w listopadzie 1939 roku ukaranych zosta³o 57 jeñców18.
Obozowe NKWD zwraca³o szczególn¹ uwagê na pracê propagandowo-polityczn¹. Obóz by³ zaopatrywany w gazety i czasopisma prenumerowane przez komitet obwodowy partii. Na terenie zainstalowano megafony, a w pomieszczeniach g³oœniki. W klubie wyœwietlano filmy propagandowe. Indoktrynacjê prowadzono równie¿ przez pogadanki, zbiorowe czytanie gazet i indywidualne rozmowy. Dawa³o to jednak niewielkie
efekty, poniewa¿ enkawudyœci mieli do czynienia z ludŸmi szczególnie
przywi¹zanymi do etosu niepodleg³ej Polski. Mimo tak nasilonej propagandy sowieckiej w obozie uroczyœcie, chocia¿ w ciszy, obchodzono 11
listopada, œwiêto odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê – odby³a siê cicha msza za Ojczyznê i wspólna modlitwa19.
Obóz ostaszkowski z powodu swej lokalizacji – po³o¿enie na wyspie,
gdzie panowa³o przeraŸliwe zimno (temperatura zim¹ przekracza³a
–43° C) i od jeziora wia³y nieustannie mroŸne wiatry, a pomieszczenia
mieszkalne nie by³y ogrzewane (skar¿yli siê na to nawet funkcjonariusze
NKWD, którzy pracê biurow¹ wykonywali ubrani w p³aszcze), dostarcza³ jeñcom szczególnej udrêki. Normy ¿ywieniowe by³y obliczone wy³¹cznie na podtrzymanie ¿ycia, nie zaspokajaj¹c g³odu. Wprawdzie teoretycznie jeñcy mogli korzystaæ ze sklepiku obozowego, ale jak wspomina Franciszek Bator przebywaj¹cy w obozie od 15 listopada, po raz
pierwszy mia³ prawo kupiæ cukier i s³odycze 24 grudnia, a wiêc po ponad
miesi¹cu pobytu w obozie20. Tote¿ zachorowalnoœæ, szczególnie na gruŸlicê i choroby skóry wywo³ane awitaminoz¹ oraz œmiertelnoœæ by³y tu
znacznie wy¿sze ni¿ w pozosta³ych obozach specjalnych – Kozielsku
i Starobielsku. Do grudnia 1939 roku w Ostaszkowie zmar³o 16 osób,
podczas gdy w Kozielsku – 3, a w Starobielsku – 621.
Wszystko to, a zw³aszcza œwiadomoœæ, ¿e w³adze sowieckie mog¹
w ka¿dej chwili zes³aæ ich do ³agrów na Syberii, wywo³ywa³o u znacznej
Tam¿e, s. 33.
Tam¿e, dok. nr 155 s. 352.
19 Stefan Nastarowicz, By³em w Ostaszkowie [w:] Losy policjantów polskich po
1 wrzeœnia 1939. Studia i materia³y pod red. Piotra Majera i Andrzeja Misiuka, Szczytno
1996.
20 Pamiêtnik Franciszka Batora [w:] Losy policjantów polskich po 1 wrzeœnia 1939.
21 Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 1, dok. nr 189 s. 427.
17
18
XXXII
czêœci jeñców nastroje wielkiego przygnêbienia. Mimo g³êbokiej wiary
i modlitwy pog³êbia³y siê one w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy, chocia¿ jak wspomina Franciszek Bator, wbrew zakazowi w³adz
obozowych obchodzili oni Wigiliê, dzielili siê op³atkiem, wspólnie œpiewali kolêdy, a w Wielk¹ Sobotê 23 marca ks. p³k Edmund Nowak z Lublina odwiedzi³ wszystkie sale, maj¹c ze sob¹ wodê œwiêcon¹ i wyj¹wszy
uratowan¹ przed rewizjami stu³ê poœwiêci³ ubogie jenieckie œwiêcone
roz³o¿one na stole, sk³adaj¹ce siê z kawa³ków chleba posypanego sol¹.
Inni natomiast snuli plany i przygotowywali siê do ucieczek wiosn¹
lub latem 1940 roku. Nadziejê pok³adali w bliskoœci £otwy, a przede
wszystkim walcz¹cej z Sowietami Finlandii. Oprócz planów ucieczek
ma³ymi grupami rozwa¿ano nawet mo¿liwoœæ zaatakowania stra¿y obozowej i masowego rozbiegniêcia siê uwiêzionych22. Znany jest przypadek tylko jednej ucieczki. Franciszek Bator pod dat¹ 5/6 marca zanotowa³: Dwie jaskó³ki w nocy wyfrunê³y z obozu, szczêœliwej drogi to moje
¿yczenia, a 17 marca pisze: Palmowa Niedziela. [...] Jaskó³ki wróci³y
otoczone karabinami. O ma³o armatami ich nie otoczono i prosto do wiêzienia. Trybuna³ rewolucyjny ma ich skazaæ za tê ucieczkê. Byli podobno
25 km od obozu. W mundurach, g³upcy, uciekali. Dokumenty w pe³ni potwierdzaj¹ ten fakt. Policjant Mieczys³aw Sobol i ¿andarm Zbigniew Daszkiewicz 5 marca 1940 roku, korzystaj¹c z nieuwagi wartownika podczas
prac przy budowie grobli, ukryli siê na pó³wyspie Swietlica, a nastêpnie
pos³uguj¹c siê map¹ i kompasem ruszyli w kierunku zachodnim. Nastêpnego dnia zostali pochwyceni przez ko³choŸników w odleg³ej o 25 km od
obozu wsi Za³uczje. Po dostawieniu do obozu zostali osadzeni w areszcie23.
Nazwiska obydwu uciekinierów znajduj¹ siê na listach œmierci.
W³adze sowieckie pocz¹tkowo nie mia³y sprecyzowanego stanowiska co do dalszych losów jeñców z obozu specjalnego w Ostaszkowie.
W listopadzie 1939 roku szef Zarz¹du ds. Jeñców Wojennych Soprunienko oraz komisarz Niechoroszew wystosowali do Berii pismo, w którym
m.in. proponowali zwolnienie wszystkich jeñców pochodz¹cych z terenów okupowanych przez Sowietów, którzy byli zatrudnieni na budowie
NKWD nr 1 (szosa Nowogród Wo³yñski–Równe–Lwów) i zast¹pienie
ich policjantami24. Jak wiadomo, postulat ten nie zosta³ zrealizowany.
Przewa¿y³a koncepcja przeprowadzenia œledztwa w stosunku do wszystkich wiêzionych w Ostaszkowie, a nastêpnie skierowanie wniosków na
Kolegium Specjalne NKWD ZSRS (OSO). Tak wiêc przeczucia jeñców,
¿e mog¹ byæ zes³ani na katorgê, nie by³y pozbawione podstaw.
Tam¿e, dok. nr 187 s. 421.
Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 14 s. 58.
24 Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 1, dok. nr 121 s. 285.
22
23
XXXIII
W celu przeprowadzenia œledztwa, którym mieli byæ objêci wszyscy
jeñcy, zosta³ 4 grudnia 1939 roku oddelegowany do obozu w Ostaszkowie st. œledczy GUGB NKWD ZSRS lejtnant bezpieczeñstwa pañstwowego S. Bie³olipiecki, który obj¹³ kierownictwo czternastoosobowej brygady œledczej maj¹cej przygotowaæ sprawy do rozpatrzenia przez OSO
w terminie do 1 lutego 1940 roku. Beria uzna³ sprawê za tak wa¿n¹, ¿e
31 grudnia 1939 roku poleci³ Soprunience wyjazd do Ostaszkowa przede
wszystkim w celu nadzorowania tych prac25. Termin zosta³ dotrzymany –
1 lutego Soprunienko i Bie³olipiecki zameldowali Berii o zakoñczeniu
œledztwa – przygotowano 6050 spraw i przyst¹piono do wysy³ki akt na
Kolegium Specjalne26.
Z ponad szeœciu tysiêcy spraw przygotowanych przez brygadê
œledcz¹ Bie³olipieckiego znane s¹ jedynie akta posterunkowego z Borszczowa Stefana Olejnika, który na podstawie art. 58 § 13 kodeksu karnego RSFRS zosta³ oskar¿ony o to, ¿e bêd¹c polskim policjantem w latach 1936–1939 prowadzi³ aktywn¹ walkê z ruchem rewolucyjnym27. Nale¿y dodaæ, ¿e posterunkowy Olejnik podzieli³ los wspó³wiêŸniów
z Ostaszkowa – jego nazwisko widnieje na liœcie przeznaczonych do rozstrzelania nr 033/2 poz. 77, nr akt sprawy 649.
Na podstawie dyrektywy Berii, Wsiewo³od Mierku³ow 22 lutego 1940
roku poleci³ przenieœæ do wiêzieñ i przekazaæ do dyspozycji w³aœciwych
w³adz NKWD (w wypadku obozu ostaszkowskiego do wydzia³u œledczego Zarz¹du obwodu kaliniñskiego) wszystkich funkcjonariuszy wiêziennictwa, agentów wywiadu, prowokatorów, osadników, pracowników
s¹downictwa, obszarników, kupców i wielkich posiadaczy. Zaleca³ on
przeprowadziæ tê operacjê z zachowaniem bezwzglêdnej tajemnicy28. Realizuj¹c te polecenia komendant obozu ostaszkowskiego Borisowiec wystosowa³ meldunek do Dmitrija Tokariewa o przygotowaniu do wys³ania
244 jeñców wy¿ej wymienionych kategorii, prosi³ w nim o podanie wiêzieñ, do których mia³ ich przekazaæ29. Jednak¿e zbrodnicza decyzja z 5 marca 1940 roku spowodowa³a, ¿e wiêkszoœæ osób przekazanych do wiêzieñ
zosta³o odes³anych z powrotem do obozu i znalaz³o siê na listach œmierci.
Takie te¿ zapewne by³y losy aspiranta PP Bronis³awa Przemszy, który zosta³ wys³any do Czernihowa i jego nazwisko figuruje na liœcie ukraiñskiej
057/2 poz. 23, nr akt sprawy 2291 oraz na liœcie wys³anych do Kalinina30.
Tam¿e, dok. nr 149 s. 337 i dok. nr 150 s. 338.
Tam¿e, dok. nr 178 s. 390.
27 Tam¿e, dok. nr 158 s. 360.
28 Tam¿e, dok. nr 190 s. 432 i dok. nr 194 s. 439.
29 Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 6 s. 52.
30 Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 161 s. 259, dok. nr 194 s. 310. Œladem
zbrodni katyñskiej, opr. i red. nauk. Zuzanna Gajowniczek, Warszawa 1998, s. 267.
25
26
XXXIV
Na pocz¹tku marca 1940 roku w Moskwie odby³a siê narada, podczas
której przedyskutowano i ustalono sposób wys³ania do ³agrów jeñców
Ostaszkowa po ich skazaniu przez OSO. Zaplanowano, ¿e obóz zostanie
opró¿niony w marcu. Do dnia narady Kolegium rozpatrzy³o szeœæset
spraw wydaj¹c wyroki po trzy, piêæ i osiem lat pobytu w obozach pracy
na Kamczatce31. Dalsza praca OSO w stosunku do jeñców obozu ostaszkowskiego zosta³a wstrzymana przez Beriê.
Oczywiste jest, ¿e by³o to podyktowane radykaln¹ zmian¹ koncepcji rozwi¹zania problemu polskich jeñców z trzech obozów specjalnych (Ostaszków, Kozielsk, Starobielsk) oraz Polaków przetrzymywanych w wiêzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Bia³orusi. Stanowisko NKWD przedstawi³ Beria w swojej notatce do Stalina
z 5 marca 1940 roku, w której stwierdza³, ¿e zarówno jeñcy jak i wiêŸniowie Polacy s¹ zawziêtymi, pe³nymi nienawiœci wrogami ustroju
sowieckiego, którzy oczekuj¹ uwolnienia w celu podjêcia aktywnej
walki o przywrócenie pañstwa polskiego. Dlatego postulowa³, aby
sprawy 14 700 jeñców oraz 11 000 wiêŸniów rozpatrzyæ w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwy¿szego wymiaru kary –
rozstrzelania – powierzaj¹c wydawanie wyroków trojce w sk³adzie:
Mierku³ow, Bachczo Kobu³ow i Leonid Basztakow. Wniosek Berii
zosta³ zaakceptowany przez Stalina, Klimenta Woroszy³owa, Wiaczes³awa Mo³otowa, Anastasa Mikojana oraz Michai³a Kalinina i £azara Kaganowicza32.
Jeszcze tego samego dnia – 5 marca 1940 roku – wniosek Berii zosta³
w ca³ej rozci¹g³oœci akceptowany przez Biuro Polityczne KC WKP(b),
najwy¿sz¹ w³adzê partyjno-pañstwow¹ Zwi¹zku Sowieckiego. Wydaje
siê niezbêdne przytoczenie w ca³oœci tej zbrodniczej uchwa³y:
[...] 144. Sprawa NKWD ZSRS
I. Poleciæ NKWD ZSRS:
1) Sprawy znajduj¹cych siê w obozach dla jeñców wojennych 14 700
osób, by³ych polskich oficerów, urzêdników, obszarników, policjantów,
agentów wywiadu, ¿andarmów, osadników i s³u¿by wiêziennej,
2) jak te¿ sprawy aresztowanych i znajduj¹cych siê w wiêzieniach
w zachodnich obwodach Ukrainy i Bia³orusi 11 000 osób, cz³onków ró¿norakich k[ontr]r[ewolucyjnych] organizacji, by³ych obszarników, fabrykantów, by³ych polskich oficerów, urzêdników i uciekinierów – rozpatrzyæ w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwy¿szego wymiaru kary – rozstrzelanie.
31
32
Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 1, dok. nr 215 s. 468.
Tam¿e, dok. nr 216 s. 469.
XXXV
II. Sprawy rozpatrzyæ bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakoñczeniu œledztwa i aktu oskar¿enia –
w nastêpuj¹cym trybie:
a) wobec osób znajduj¹cych siê w obozach dla jeñców wojennych –
na podstawie informacji przekazanych przez Zarz¹d do Spraw Jeñców
Wojennych NKWD ZSRS,
b) wobec osób aresztowanych – na podstawie informacji ze spraw
przekazanych przez NKWD USRS i NKWD BSRS.
III. Rozpatrzenie spraw i powziêcie uchwa³y zleciæ trójce w sk³adzie:
t. t. Mierku³ow, Kobu³ow i Basztakow (Naczelnik I Wydzia³u Spec[jalnego] NKWD ZSRS). [...]33.
Badacze zajmuj¹cy siê spraw¹ katyñsk¹ postawili wiele hipotez co
do przyczyn tej bezprecedensowej zbrodni. Stawiali tezê o osobistej nienawiœci Stalina do Polski i Polaków za klêskê poniesion¹ w czasie wojny
polsko-bolszewickiej 1920 roku. Wskazywali na mo¿liwoœæ poczucia
zagro¿enia wywo³anego stanowiskiem niektórych polskich polityków
lansuj¹cych tezê wielkomocarstwowoœci Polski („Polska od morza do
morza”) lub jej federacji z Ukrain¹ i Bia³orusi¹.
Wydaje siê, ¿e przyczyn¹ decyzji z 5 marca by³y wymienione wy¿ej
aspekty, a ponadto zdecydowanie antysowiecka postawa jeñców. W wielu raportach i doniesieniach funkcjonariuszy NKWD podkreœla siê nieprzejednan¹ postawê Polaków w stosunku do re¿imu sowieckiego, ich
przywi¹zanie do polskoœci i katolicyzmu, wiarê w przywrócenie niepodleg³ego pañstwa polskiego, przekonanie o bliskoœci konfliktu niemiecko-sowieckiego, co by³o postrzegane jako mo¿liwoœæ w³¹czenia siê do
walki z zaborcami w sojuszu z Angli¹ i Francj¹, absolutny brak akceptacji rzeczywistoœci sowieckiej i przekonanie o tymczasowoœci sytuacji
w jakiej znaleŸli siê. W raportach tych okreœla siê jeñców jako nieprzejednanych wrogów Zwi¹zku Sowieckiego, którzy tylko czekaj¹ na zwolnienie, by w³¹czyæ siê do walki o przywrócenie niepodleg³oœci.
W dwa dni po decyzji z 5 marca 1940 roku Beria wystosowa³ dwie
dyrektywy odnosz¹ce siê do rodzin jeñców z trzech specjalnych obozów
i wiêŸniów przetrzymywanych na Zachodniej Ukrainie i Bia³orusi34. Poleca³ w nich sporz¹dzenie spisów uwiêzionych z podaniem danych
o cz³onkach rodzin (¿onie, dzieciach, a tak¿e rodzicach i rodzeñstwie, je¿eli zamieszkiwali wspólnie z rodzin¹ jeñca) wraz z dok³adnym adresem;
mia³y one byæ zestawione wed³ug dawnego podzia³u administracyjnego
Rzeczypospolitej (województw). Praca mia³a byæ wykonana w ci¹gu piêciu dni. Sporz¹dzaniu list nadano tak du¿e znaczenie, ¿e do Ostaszkowa
33
34
Tam¿e, dok. nr 217 s. 476 i Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 1 s. 41.
Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 2 s. 43, dok. nr 3 s. 47 i dok. nr 4 s. 48.
XXXVI
9 marca delegowany zosta³ naczelnik 2 Wydzia³u (ewidencyjnego)
Zarz¹du ds. Jeñców Iwan Maklarski wraz z brygad¹, który tydzieñ póŸniej skierowa³ do Soprunienki informacjê o przebiegu pracy35. Ostatecznie zakoñczono j¹ oko³o 19 marca36.
Znane s¹ jedynie spisy rodzin jeñców obozu ostaszkowskiego mieszkaj¹cych na terenach okupowanych przez Niemców (oprócz województw lubelskiego i œl¹skiego). Zosta³y one opublikowane w ksi¹¿ce
Naznaczeni piêtnem Ostaszkowa i stanowi³y bardzo cenne Ÿród³o przy
opracowaniu biogramów37. O ile zrozumia³e jest sporz¹dzenie wykazów
rodzin pozostaj¹cych pod okupacj¹ sowieck¹, o tyle zastanawia skrupulatne sporz¹dzanie ich dla Generalnego Gubernatorstwa. Wydaje siê jednak bardzo prawdopodobne, ¿e dzia³anie to zosta³o dokonane w porozumieniu z Niemcami, aczkolwiek nie ma dot¹d ¿adnych dowodów, ¿e spisy zosta³y im przekazane. W stosunku do rodzin zamieszka³ych na terytorium sowieckim sta³y siê one podstaw¹ do przeprowadzenia deportacji
do Kazachstanu 13 kwietnia 1940 roku.
W obozie ostaszkowskim od 19 marca rozpoczêto prace nad
sporz¹dzaniem kart informacyjnych jeñców wed³ug wzoru opracowanego przez B. Kobu³owa38. Z powodu œciœle tajnego charakteru pracy kategorycznie zabroniono zamawiania formularzy w drukarniach39. Oprócz
nazwiska, imienia oraz imienia ojca, mia³y podawaæ numer akt osobowych, rok i miejsce urodzenia, stan maj¹tkowy i rodzinny, pozycjê
spo³eczn¹, miejsce przetrzymywania i datê wziêcia do niewoli. Ostatni¹
rubrykê Wyrok obozowy oddzia³ specjalny pozostawia³ niewype³nion¹.
Borisowiec meldowa³ Soprunience, ¿e akta te bêd¹ dostarczone przez kuriera 21 marca40.
Dla tych jeñców, którym za³o¿ono akta œledcze (jak wiadomo
wys³ane wczeœniej do 1 Oddzia³u Specjalnego NKWD ZSRS), nie
sporz¹dzano karty informacyjnej41. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e tryb postêpowania z aktami jeñców by³ nastêpuj¹cy – akta œledcze lub karty informacyjne z niewype³nion¹ ostatni¹ rubryk¹ by³y sprawdzane w Zarz¹dzie
ds. Jeñców i w przypadku stwierdzonych niedok³adnoœci odsy³ane do
uzupe³nienia42, zaœ gdy sporz¹dzone by³y prawid³owo, przedstawiano je
Tam¿e, dok. nr 15 s. 60.
Tam¿e, dok. nr 16 s. 62.
37 Naznaczeni piêtnem Ostaszkowa, opr. Zuzanna Gajowniczek i Bernadetta Gronek,
Warszawa 2000.
38 Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 17 s. 63.
39 Tam¿e, dok. nr 31 s. 87 i dok. nr 39 s. 96.
40 Tam¿e, dok. nr 23 s. 78.
41 Tam¿e, dok. nr 25 s. 80.
42 Tam¿e, dok. nr 34 s. 90, dok. nr 52 s. 117 i dok. nr 132 s. 233.
35
36
XXXVII
Mierku³owowi z odpowiedni¹ rekomendacj¹, nastêpnie przekazywano
do 1 Oddzia³u Specjalnego NKWD ZSRS, gdzie umieszczano nazwiska
jeñców na listach œmierci, które przedk³adano do zatwierdzenia trojce
w sk³adzie Mierku³ow, Kobu³ow i Basztakow. By³ to wyrok œmierci
przez rozstrzelanie.
Zasadniczo ka¿da z list œmierci sporz¹dzana w 1 Oddziale Specjalnym NKWD ZSRS kierowana do obozu zawiera³a oko³o stu nazwisk. Do
14 kwietnia podpisywa³ je P. Soprunienko, a potem Iwan Choch³ow. Zawiera³y one polecenie przekazania wymienionych w nich osób do dyspozycji Zarz¹du NKWD w Kalininie, dlatego w³aœciwe jest nazywanie ich
listami dyspozycyjnymi. Zapewne analogiczne listy z rozkazem rozstrzelania kierowane by³y do szefa kaliniñskiego Zarz¹du Obwodowego
NKWD Tokariewa43.
Analiza list wystawionych jednego dnia dla wszystkich obozów
wed³ug dat ich powstania nasuwa zastanawiaj¹ce wnioski – 9 kwietnia
obejmuj¹ one prawie tysi¹c trzysta nazwisk, 13 kwietnia ponad pó³tora
tysi¹ca, 16 kwietnia prawie pó³tora tysi¹ca44. Pojawia siê pytanie, czy jest
mo¿liwe, aby urz¹d móg³ rozpatrzyæ jednego dnia tak wielk¹ iloœæ spraw.
Historycy zajmuj¹cy siê badaniem zbrodni katyñskiej s¹ zgodni, ¿e
prawdopodobnie do zadañ trojki nale¿a³o jedynie parafowanie list, co
nadawa³o im charakter list egzekucyjnych – list œmierci oraz sporz¹dzanie zbiorczych protoko³ów.
Przed rozpoczêciem operacji roz³adowania do obozu ostaszkowskiego przyby³ szef sztabu Wojsk Konwojowych NKWD kombryg Michai³
Kriwienko. Oddzia³y 235 wydzielonego batalionu, ochraniaj¹ce dot¹d
wyspê Seliger, zosta³y zast¹pione przez 12 kompaniê 236 pu³ku konwojowego. Zosta³ zaostrzony re¿im wobec jeñców, a tak¿e za³ogi obozu. Jeñcy nie byli wyprowadzani do pracy. Od 16 marca wprowadzono ca³kowity zakaz wysy³ania listów. G³ówny Zarz¹d Transportu NKWD ZSRS
opracowa³ szczegó³owy plan przewo¿enia jeñców do miejsca kaŸni.
W obozie znajdowa³o siê pod koniec marca 1940 roku 6364 jeñców,
w tym: 48 oficerów WP, 240 oficerów policji i ¿andarmerii, 775 podoficerów policji i ¿andarmerii, 4924 szeregowych policjantów i ¿andarmów, 189 pracowników wiêziennictwa, 9 wywiadowców i prowokatorów, 5 ksiê¿y, 35 osadników, 4 handlowców, 4 by³ych wiêŸniów z polskich wiêzieñ, 5 pracowników s¹downictwa, 79 szeregowców i podoficerów, 54 innych45.
Tam¿e, s. 11.
Œladem zbrodni katyñskiej, s. 38–40.
45 Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 18 przypis 1 s. 65.
43
44
XXXVIII
Pierwsze listy dyspozycyjne z nazwiskami 343 jeñców Ostaszkowa
datowane s¹ 1 kwietnia 1940 roku46, a 5 kwietnia poci¹giem nr 84, który
wyruszy³ o 9.30, opuœcili oni stacjê Ostaszków. W tym te¿ dniu pomocnik naczelnika kaliniñskiego Zarz¹du NKWD lejtnant Timofiej Kaczin
pokwitowa³ ich odbiór od konwoju47. Równie¿ 5 kwietnia naczelnik tego¿ Zarz¹du Tokariew przes³a³ z Kalinina do Moskwy szyfrogram do zastêpcy ludowego komisarza spraw wewnêtrznych Mierku³owa: Z pierwszego zlecenia wykonano Nr 34348. Oznacza³o to, ¿e 5 kwietnia 1940
roku pierwszych 343 jeñców obozu ostaszkowskiego zosta³o zamordowanych.
Procedura polegaj¹ca na przes³aniu do obozu list dyspozycyjnych,
wys³aniu wiêŸniów do Kalinina, potwierdzeniu ich przybycia przez 1 Oddzia³ Specjalny, rozstrzelaniu i wywiezieniu zw³ok do do³ów w lesie,
by³a stosowana przez ca³y czas a¿ do zamordowania ostatniego jeñca.
Jak zeznaje Tokariew, w Kalininie podjêto przygotowania – pierwsi
przyjechali oprawcy: mjr bezpieczeñstwa pañstwowego W. B³ochin,
kombryg Michai³ Kriwienko i st. major bezpieczeñstwa pañstwowego
N. Siniegubow, którzy przywieŸli ze sob¹ w walizce niemieckie pistolety
typu Walther oraz amunicjê. Pozosta³¹ czêœæ oko³o trzydziestoosobowej
grupy egzekucyjnej mieli stanowiæ enkawudyœci z Kalinina. Potem z Moskwy sprowadzono koparkê mechaniczn¹ z operatorem lejtnantem bezpieczeñstwa pañstwowego Iwanem Antonowem i jego pomocnikiem.
Mieli oni kopaæ g³êbokie do³y na zw³oki zamordowanych. W podziemiach
Zarz¹du Obwodowego NKWD przygotowano wybit¹ woj³okiem dŸwiêkoch³onn¹ celê œmierci49.
W obozie akcja rozpoczê³a siê 4 kwietnia 1940 roku. Jej przebieg
znamy z relacji st. sier¿. J.R.50 Wyczytanym ka¿dego ranka skazanym na
œmieræ kazano odnosiæ sienniki do cerkwi i tam zgromadziæ siê w du¿ej
sali, gdzie by³a przeprowadzana szczegó³owa rewizja. Zrewidowani wychodzili innymi drzwiami na zewn¹trz i tu oczekiwa³a ich eskorta. St¹d
nie wolno by³o ju¿ siê oddalaæ i ustawionych w czwórki jeñców wyprowadzano z obozu. Pozostaj¹cym zakazano w tym czasie przebywaæ na
placu wokó³ cerkwi. Jak podaje J.R., pierwsze transporty by³y ¿egnane
przy bramie przez orkiestrê i wspó³wiêŸniów, potem zosta³o to zabronione. Pocz¹tkowo wymarszom z obozu towarzyszy³y nieomal radosne nastroje wywo³ane u niektórych nadziej¹ powrotu do kraju, ale ust¹pi³y one
zw¹tpieniu, gdy zaczêto w³¹czaæ do transportów ob³o¿nie chorych ze
Tam¿e, dok. nr 51 s. 114.
Tam¿e, dok. nr 59 s. 128.
48 Tam¿e, dok. nr 60 s. 129.
49 Zeznanie Tokariewa. „Zeszyty Katyñskie” nr 3, Warszawa 1994.
50 Zbrodnia katyñska w œwietle dokumentów, Londyn 1948.
46
47
XXXIX
szpitala51, których przynoszono na noszach i k³adziono na wozie konnym.
Komisarz obozu Jurasow w swym meldunku dla Niechoroszewa z 10
kwietnia równie¿ okreœla³ nastroje jako o¿ywione, co wi¹za³ z oczekiwanym przez jeñców powrotem do domu. Zaznacza³ jednak, ¿e jeñcy
wysy³ani z obozu zostawiali informacje o swych losach – wyrzucali
pude³ka po zapa³kach z notatkami [...] podczas rewizji poszukiwano broni, rzeczy osobistych i kosztownoœci nie odbierano, przyjmuje siê wszystkie skargi, uprzejme traktowanie, z rewizji nie mo¿na wywnioskowaæ
dok¹d nas kieruj¹. [...]52.
W kolejnym meldunku z 26 kwietnia Jurasow podkreœla³, ¿e nastroje
jeñców pozostaj¹ nadal dobre, ¿e chorzy ukrywaj¹ swój stan byle nie zostaæ wy³¹czonymi z transportu, albowiem przypuszczaj¹, ¿e wracaj¹ do
kraju, poniewa¿ na katorgê nie zabierano by chorych53. W œwietle przytoczonych wy¿ej wspomnieñ st. sier¿. J.R. nie wydaje siê to tak oczywiste –
mo¿e przede wszystkim œwiadczyæ o tym, ¿e enkawudyœci swoje opinie
formu³owali na doniesieniach jak¿e nielicznej agentury, a ponadto uwa¿ali za korzystne dla siebie przedstawienie akcji roz³adowania obozu
w jak najlepszym œwietle.
Dane personalne jeñców – nazwisko, imiê, imiê ojca, rok urodzenia
i numer sprawy – skazanych na rozstrzelanie w Kalininie, znajdowa³y siê
na poni¿szych listach dyspozycyjnych:
– nr 05/1, 2, 3, 4, 5 z 5 kwietnia obejmuj¹ce 99+99+100+100+99
nazwisk,
– nr 08 z 1 kwietnia, cztery listy nie oznaczone dok³adnie numerami
obejmuj¹ce 94+49+100+100 nazwisk,
– nr 012/1, 2, 3, 4 z 6 kwietnia obejmuj¹ce 135+99+98+60 nazwisk,
– nr 016/1, 2 z 7 kwietnia obejmuj¹ce 100+95 nazwisk,
– nr 019/1, 2, 3 z 7 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+88 nazwisk,
– nr 020/1, 2, 3, 4 z 9 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+100+100 nazwisk,
– nr 023/1, 2, 3, 4, 5 z 10 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+100+100+100
nazwisk,
– nr 026/1, 2, 3, 4 z 13 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+100+92
nazwiska,
– nr 027/1, 2, 3, 4 z 13 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+100+96 nazwisk,
– nr 030/1 z 14 kwietnia obejmuj¹ca 99 nazwisk,
– nr 033/1, 2, 3 z 16 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+100 nazwisk,
– nr 037/1, 2, 3, 4 z 20 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+100+98 nazwisk,
Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 101 s. 190.
Tam¿e, dok. nr 83 s. 167 i dok. nr 127 s. 221.
53 Tam¿e, dok. nr 142 s. 240.
51
52
XL
–
–
–
–
–
–
–
–
nr 038/1, 2, 3, 4 z 20 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+100+99 nazwisk,
nr 044/1, 2, 3 z 22 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+99 nazwisk,
nr 045/1, 2, 3 z 22 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+95 nazwisk,
nr 050/1, 2, 3 z 27 kwietnia obejmuj¹ce 100+100+100 nazwisk,
nr 051/1, 2 z 27 kwietnia obejmuj¹ce 100+87 nazwisk,
nr 054/1, 2 z 5 maja obejmuj¹ce 100+71 nazwisk,
nr 058/1, 2, 3, 4 z 5 – 9 maja obejmuj¹ce 100+100+100+112 nazwisk,
nr 062/2 z 19 maja obejmuj¹ca 51 nazwisk54.
£¹cznie Zarz¹d NKWD ZSRS ds. Jeñców Wojennych przekaza³ do
obozu ostaszkowskiego 65 list dyspozycyjnych, na których widnia³o
6314 nazwisk.
Jeñców wywo¿ono do Kalinina pod zbrojn¹ eskort¹ wagonami wiêziennymi (wagonzakami) doczepianymi do poci¹gów rozk³adowych. Jak
przebiega³o w czasie zorganizowane przez NKWD roz³adowanie obozu
ostaszkowskiego, przedstawia poni¿sze kalendarium; data okreœla przybycie transportu na stacjê kolejow¹ w Kalininie:
– 5 kwietnia przywieziono 343 jeñców,
– 8 kwietnia przywieziono 494 jeñców,
– 9 kwietnia przywieziono 349 jeñców,
– 10 kwietnia przywieziono 233 jeñców,
– 11 kwietnia przywieziono 290 jeñców,
– 13 kwietnia przywieziono 300 jeñców,
– 14 kwietnia przywieziono 300 jeñców,
– 15 kwietnia przywieziono 299 jeñców,
– 17 kwietnia przywieziono 346 jeñców,
– 18 kwietnia przywieziono 350 jeñców,
– 19 kwietnia przywieziono 345 jeñców,
– 20 kwietnia przywieziono 136 jeñców,
– 22 kwietnia przywieziono 296 jeñców – w tym 3 oficerów,
– 23 kwietnia przywieziono 292 jeñców – w tym 6 oficerów,
– 24 kwietnia przywieziono 195 jeñców – w tym 3 oficerów,
– 25 kwietnia przywieziono 294 jeñców – w tym 7 oficerów,
– 26 kwietnia przywieziono 290 jeñców – w tym 6 oficerów,
– 29 kwietnia przywieziono 294 jeñców,
– 30 kwietnia przywieziono 188 jeñców,
– 8 maja przywieziono 179 jeñców,
– 11 maja przywieziono 208 jeñców,
– 12 maja przywieziono 198 jeñców,
Œladem zbrodni katyñskiej, s. 38 – 40 i Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 49 s.
110, dok. nr 51 s. 114. Wszystkie listy dyspozycyjne zob. Jêdrzej Tucholski, Mord w Katyniu, Warszawa 1991, s. 719 – 909.
54
XLI
– 14 maja przywieziono 10 jeñców,
– po 19 maja przywieziono 59 jeñców55.
Ze stacji w Kalininie byli oni przewo¿eni karetk¹ wiêzienn¹ (zwan¹
cziornyj woron) do Zarz¹du Obwodowego NKWD przy ul. Sowietskiej
i tam do zmroku przebywali w celach znajduj¹cych siê w jego podziemiach. Oddzia³ Specjalny UNKWD obwodu kaliniñskiego ka¿dorazowo
potwierdza³ na piœmie komendantowi konwoju przyjêcie jeñców56.
Z zeznañ Tokariewa wiadomo, ¿e rozstrzeliwania rozpoczynano wieczorem a koñczono o œwicie. Egzekucje przebiega³y nastêpuj¹co – w jednym z pomieszczeñ piwnicznych tzw. czerwonym k¹ciku (krasnyj
ugo³ok – leninskaja komnata) przystrojonym propagandowymi afiszami
sprawdzano personalia skazanego, skuwano go i przeprowadzano do
znajduj¹cej siê obok celi œmierci, której drzwi by³y wy³o¿one woj³okiem,
gdzie mordowano ofiarê strza³em w ty³ g³owy. Zw³oki wynoszono na
dziedziniec i uk³adano w samochodach ciê¿arowych (oczekiwa³o ich
piêæ lub szeœæ). Nastêpnie wprowadzano kolejnego skazañca. Po zakoñczonej egzekucji ka¿dego transportu Tokariew wysy³a³ do Mierku³owa
meldunek potwierdzaj¹cy wymordowanie kolejnej partii jeñców57.
O œwicie samochody w kolumnie rusza³y szos¹ Moskwa – Leningrad
do odleg³ej o 32 km miejscowoœci Miednoje nad rzek¹ Twierc¹. Tam na
terenie rekreacyjnym kaliniñskiego NKWD, na skraju lasu, zw³oki zrzucano bez³adnie do przygotowanego do³u g³êbokoœci trzech–czterech metrów i koparka natychmiast zasypywa³a jamê przygotowuj¹c równoczeœnie nowy wykop na dzieñ nastêpny.
Takich do³ów – masowych grobów znajdowa³o siê w Miednoje ponad dwadzieœcia.
Po zakoñczeniu ostatniej egzekucji B³ochin wyprawi³ bankiet dla
ca³ej grupy oprawców. Cz³onkowie ekipy egzekucyjnej pili zreszt¹ spirytus ka¿dego dnia – jak podkreœla Tokariew – po ukoñczeniu rozstrzeliwañ58.
Trudno jest, wykorzystuj¹c wszystkie dostêpne Ÿród³a, precyzyjnie
okreœliæ liczbê jeñców zamordowanych w Kalininie podczas trwaj¹cej od
Jêdrzej Tucholski, Transporty œmierci z Ostaszkowa do Kalinina. „Wojskowy
Przegl¹d Historyczny” nr 1–2/1994, s. 290–295.
56 Zob. Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 59 s. 128, dok. nr 75 s. 150, dok. nr 82
s. 167, dok. nr 92 s. 179, dok. nr 102 s. 191, dok. nr 113 s. 202, dok. nr 116 s. 207, dok.
nr 118 s. 208, dok. nr 120 s. 209, dok. nr 129 s. 231, dok. nr 133 s. 234, dok. nr 135 s. 235,
dok. nr 139 s. 238, dok. nr 153 s. 250, dok. nr 174 s. 271, dok. nr 183 s. 293, dok. nr 210
s. 338.
57 Tam¿e, dok. nr 60 s. 129, dok. nr 103 s. 191, dok. nr 119 s. 208, dok. nr 130 s. 231,
dok. nr 134 s. 234, dok. nr 136 s. 235, dok. nr 140 s. 239, dok. nr 154 s. 251, dok. nr 211
s. 338.
58 Zob. Zeznanie Tokariewa.
55
XLII
4 kwietnia do 22 maja 1940 roku akcji roz³adowania obozu ostaszkowskiego.
Komendant obozu mjr Borisowiec 17 maja 1940 roku dokona³ podsumowania akcji: Zarz¹d NKWD ZSRS ds. Jeñców Wojennych poleci³
wyprawiæ do dyspozycji Zarz¹du NKWD obwodu kaliniñskiego 6263 jeñców wymienionych w 64 listach dyspozycyjnych. Wys³ano 6229 osób.
Na ró¿nicê wynosz¹c¹ 34 ludzi z³o¿y³y siê: pomy³kowe zlecenia z Moskwy dotycz¹ce szeœciu osób, raz powtórzono to samo nazwisko, dwie
osoby wyprawiono wczeœniej do innych miejscowoœci, 9 osób zatrzymano na polecenie Moskwy, szesnaœcie osób zmar³o w obozie. Ponadto do
obozu juchnowskiego (Pawliszczew Bor, stacja kolejowa Babynino) polecono wyprawiæ 99 osób. Wys³ano 98 ludzi, poniewa¿ jednego z jeñców
pomy³kowo skierowano wczeœniej do Kalinina. W obozie ostaszkowskim pozostawa³o nadal 73 jeñców59.
W³adze obozowe nie uniknê³y b³êdów, najlepiej ilustruje przyk³ad st.
post. PP Franciszka Krawca, s. Franciszka, ur. 1898, o którego ¿ycie
ubiega³a ambasada niemiecka. Jego nazwisko znajduje siê na liœcie polskich jeñców wojennych etapowanych do obozu juchnowskiego, jednak¿e z uwag¹ „Wys³any wczeœniej”. Z innych dokumentów wynika, ¿e
Franciszek Krawiec zosta³ wys³any omy³kowo zamiast jeñca o nazwisku
Krawczyk (brak imienia) lub Krawczyk Franciszek do UNKWD, byæ
mo¿e w Twerze. Sprawa ta wymaga dalszych badañ60, jednak¿e biogram
F. Krawca zosta³ umieszczony w Ksiêdze.
Tak¿e umieszczeni na listach wywózkowych z obozu w Ostaszkowie
mjr W³adys³aw Rypert /LW 054/1(2), 3700/ oraz plut. Ignacy ¯urowski
/LW 054/2(4), 4903/, w œwietle dokumentów NKWD znaleŸli siê na nich
omy³kowo61. Pierwszy z nich jest pochowany na cmentarzu w Charkowie, drugi zaœ w Katyniu.
W dwa dni póŸniej – 19 maja – nades³ano z Moskwy dwie ostatnie
ju¿ listy dyspozycyjne zawieraj¹ce nazwiska 59 osób, z poleceniem natychmiastowego skierowania ich do Zarz¹du NKWD obwodu kaliniñskiego (w tym osiem osób spoœród zatrzymanych na polecenie centrali
NKWD, których nazwiska widnia³y na nades³anych wczeœniej listach
05/1, 058/1 i 058/4)62. Pozosta³ych, jak nale¿y domniemywaæ, wys³ano
do obozu juchnowskiego.
Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 193 s. 308.
Katyñ. Dokumenty zbrodni, T 2, dok. 54 s. 122–123, dok. 84 s. 168–172, dok. 186
s. 298–302, dok. 191 s. 306–307 oraz J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 912 i WPH 1/92,
s. 423.
61 Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 176 s. 273, dok. nr 194 s. 310, dok. nr 197
s. 318, dok. nr 205 s. 331.
62 Tam¿e, dok. nr 201 s. 325.
59
60
XLIII
Prof. Natalia Lebiediewa, opieraj¹c siê na notatce mjr. Soprunienki,
szefa Zarz¹du NKWD ZSRS ds. Jeñców Wojennych, podaje, ¿e z obozu
ostaszkowskiego pos³ano na stracenie do Kalinina 6287 osób63.
Natomiast z raportu mjr. Borisowca z 25 maja 1940 roku, a tak¿e
z zamieszczonego wczeœniej kalendarium wynika, ¿e w czasie akcji
roz³adowania obozu ostaszkowskiego wys³ano na œmieræ 6288 jeñców64.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e w notatce przewodnicz¹cego KGB ZSRS Aleksandra Szelepina do Prezesa Rady Ministrów ZSRS Nikity Chruszczowa
z 9 marca 1959 roku liczbê rozstrzelanych w Kalininie okreœla siê na
631165. Wydaje siê, ¿e ostateczn¹ liczbê wymordowanych jeñców wiêzionych na wyspie Seliger mo¿na bêdzie podaæ dopiero wtedy, gdy zostan¹ przekazane badaczom wszystkie karty informacyjne z wype³nion¹
ostatni¹ rubryk¹ „Wyrok”. Dotychczas bowiem nie ma ¿adnego dowodu,
¿e naprawdê zosta³y one zniszczone.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e obóz ostaszkowski zosta³ zlikwidowany przed 23
maja 1940 roku. Œwiadczy o tym pismo Soprunienki skierowane tego
w³aœnie dnia do szefa G³ównego Zarz¹du Wojsk Konwojowych NKWD
ZSRS komdywa W³adimira Szarapowa zawiadamiaj¹ce, ¿e wobec wywiezienia z obozu wszystkich jeñców wojennych mo¿liwe jest odwo³anie ochrony zewnêtrznej pe³nionej przez jednostki wojsk konwojowych66. W czerwcu 1940 roku w Zarz¹dzie ds. Jeñców Wojennych znajdowa³o siê 6300 akt ewidencyjnych jeñców obozu ostaszkowskiego, których akta œledcze by³y w 1 Oddziale Specjalnym NKWD ZSRS67.
W czasie realizacji uchwa³y z 5 marca Zarz¹d ds. Jeñców Wojennych
skierowa³ 22 kwietnia pismo do komendantów trzech obozów specjalnych, z którego wynika, ¿e zgodnie z rozkazem Mierku³owa wskazanym
jeñcom nale¿y za³o¿yæ nowe akta ewidencyjne i niezw³ocznie wys³aæ ich
do obozu juchnowskiego. Miejsce, do którego mieli byæ przekazani, nakazywano zachowaæ w ca³kowitej tajemnicy68. Specjalnym szyfrogramem Soprunienko rozkazywa³ komendantowi tego obozu Filippowi Kadyszewowi wprowadzenie zakazu korespondencji jeñców, a tak¿e zabroni³ wyprowadzaæ ich do pracy poza obóz69.
Natalia Lebiediewa, Opieracija po rozgruzkie spec³agieriej [w:] Katynskaja drama,
Moskwa 1991, s. 154 oraz Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 215 s. 344.
64 Por. przypis 55 oraz Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 217 s. 347.
65 Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, aneks nr 11 s. 416.
66 Tam¿e, dok. nr 213 s. 341.
67 Tam¿e, dok. nr 224 s. 360.
68 Tam¿e, dok. nr 124 s. 217, dok. nr 125 s. 218 i dok. nr 146 s. 244.
69 Tam¿e, dok. nr 164 s. 261.
63
XLIV
Lista jeñców Ostaszkowa przekazanych do obozu juchnowskiego 15
maja liczy 70 osób70, ale faktycznie jeden z nich zosta³ wys³any wczeœniej do Kalinina i potwierdzenie przyjêcia wystawione 17 maja dotyczy
69 osób71. Borisowiec 17 maja melduje o wys³aniu 98 wiêŸniów72 i taka
te¿ liczba wykazana jest w zbiorczej informacji Zarz¹du ds. Jeñców Wojennych73. Jednak¿e informacja sporz¹dzona przez Soprunienkê i Maklarskiego w trzeciej dekadzie maja mówi ju¿ o 112 jeñcach i nale¿y
przyj¹æ j¹ jako ostateczn¹74. Doczekali oni amnestii w sierpniu 1941
roku, po czym zasilili szeregi tworz¹cej siê w ZSRS armii gen. W³adys³awa Andersa.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e NKWD zg³adzi³o prawie wszystkich wziêtych
do niewoli policjantów – nie objê³y ich zwolnienia szeregowych i podoficerów, zarówno z tej czêœci Polski, która znalaz³a siê pod okupacj¹ sowieck¹ jak i niemieck¹, nie byli te¿ w zasadzie kierowani do obozów pracy. Mo¿na domniemywaæ, ¿e jedn¹ z przyczyn tak surowego ich traktowania by³ fakt, ¿e Zwi¹zek Sowiecki, bêd¹c pañstwem policyjnym, widzia³ w nich równie wp³ywow¹ grupê jak funkcjonariusze NKWD. Wiadome jest, ¿e ci policjanci, którzy nie trafili do niewoli i pozostali w miejscu zamieszkania, bardzo szybko zostali aresztowani i osadzeni w wiêzieniach, a nastêpnie wymordowani na podstawie decyzji z 5 marca 1940
roku polecaj¹cej NKWD rozstrzelaæ 25 700 osób zarówno przetrzymywanych w trzech obozach specjalnych, jak i wiêzieniach Zachodniej
Ukrainy i Zachodniej Bia³orusi75.
Wiosn¹ 1940 roku urwa³a siê raptownie korespondencja z jeñcami
obozu ostaszkowskiego – przesta³y przychodziæ kartki z obozu, a rodzinom zwracano wysy³ane listy. Zaniepokojeni bliscy ró¿nymi drogami
próbowali ustaliæ co siê sta³o; zwracano siê do organizacji czerwonokrzyskich, nierzadko do najwy¿szych w³adz i osobistoœci ZSRS. Wkrótce – 13 kwietnia 1940 roku – wszystkie rodziny jeñców Ostaszkowa zamieszkuj¹ce wówczas pod okupacj¹ sowieck¹ w ramach wielkiej akcji
NKWD zosta³y deportowane do Kazachstanu. Bêd¹c ju¿ na miejscu
zes³ania nie zaprzesta³y poszukiwañ. Nie dawa³o to jednak ¿adnych rezultatów.
Podpisanie 30 lipca 1941 roku uk³adu Sikorski – Majski spowodowa³o, ¿e w³adze sowieckie zobowi¹za³y siê do utworzenia w ZSRS polskiej armii pod dowództwem gen. W³adys³awa Andersa. Do formowania
Tam¿e, dok. nr 186 s. 298.
Tam¿e, dok. nr 192 s. 307.
72 Por. przypis 59.
73 Katyñ. Dokumenty zbrodni. T. 2, dok. nr 203 s. 327.
74 Tam¿e, dok. nr 215 s. 344.
75 Por. przypisy 32 oraz 33.
70
71
XLV
jej przyst¹piono wkrótce po og³oszeniu 12 sierpnia amnestii dla wszystkich wiêzionych i zes³anych Polaków. Do Buzu³uku, w którym znajdowa³ siê oœrodek zborny armii, niezw³ocznie zaczê³y przybywaæ liczne
rzesze uwolnionych jeñców i wiêŸniów, ³agierników oraz zes³añców.
Szybko okaza³o siê, ¿e brakuje oko³o 15 tys. jeñców z trzech wielkich
obozów specjalnych – Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska. Przyby³a
tylko kilkusetosobowa grupa wywiezionych z tych obozów najpierw do
Juchnowa a stamt¹d do Griazowca; wœród nich oko³o stu policjantów.
Potwierdzili oni fakt istnienia obozu w Ostaszkowie i wiêzienia w nim
ponad szeœciu tysiêcy jeñców, w wiêkszoœci policjantów, których
w kwietniu i maju 1940 roku wywieziono w nieznanym kierunku.
W celu odszukania zaginionych genera³owie Sikorski i Anders podjêli oficjalne dzia³ania zwracaj¹c siê do w³adz sowieckich, w tym zw³aszcza do Stalina. Równie¿ kolejni polscy ambasadorowie w Kujbyszewie
Stanis³aw Kot i Tadeusz Romer byli bardzo czynni w poszukiwaniach.
Nie da³o to ¿adnych rezultatów. Ponadto zorganizowano specjalne biuro,
które prowadzili rotmistrzowie Józef Czapski i Jan Kaczkowski.
Odkrycie w kwietniu 1943 roku w Lesie Katyñskim pod Smoleñskiem masowych grobów jeñców obozu kozielskiego ods³oni³o czêœæ
tragicznej prawdy. Natomiast nie uzyskano wówczas ¿adnych informacji
o miejscach, w których zamordowano i pogrzebano jeñców z obozów
w Starobielsku i Ostaszkowie.
Komisje polska, niemiecka i miêdzynarodowa ustali³y bezspornie
w Katyniu w 1943 roku, ¿e zbrodni dokonano wiosn¹ 1940 roku. W tej
sytuacji jedynym mo¿liwym sprawc¹ mogli byæ Sowieci. Sprawa mia³a
g³êbsze reperkusje, poniewa¿ wykorzystuj¹c fakt zwrócenia siê Rz¹du
Polskiego do Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a o przeprowadzenie ekshumacji i dokonanie niezbêdnych ustaleñ, Sowieci zerwali stosunki dyplomatyczne z rz¹dem polskim.
W 1943 roku, po zajêciu Smoleñszczyzny przez Armiê Czerwon¹,
powo³ana zosta³a tzw. Komisja Burdenki, która stara³a siê zdyskredytowaæ ustalenia poprzednich komisji, przedstawiaj¹c w tym celu szereg
spreparowanych dowodów i k³amliwe zeznania rzekomych œwiadków.
W raporcie Komisji stwierdzano, ¿e jeñców rozstrzelali Niemcy jesieni¹
1941 roku76.
Trud ustalenia listy ofiar zbrodni katyñskiej podj¹³ jeniec Starobielska mjr Adam Moszyñski, który po wojnie osiad³ w Wielkiej Brytanii.
W swej pracy wykorzysta³ przede wszystkim imienne wykazy zaginioKomunikat Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania okolicznoœci rozstrzelania
przez niemieckich najeŸdŸców faszystowskich jeñców wojennych – oficerów polskich w lesie katyñskim, Moskwa 1944.
76
XLVI
nych sporz¹dzone w 1941 roku w Biurze Opieki przy 6 Dywizji Piechoty
w Tockoje. W 1949 roku opublikowa³ w Londynie fundamentaln¹ pracê
Lista Katyñska. Jeñcy obozów Kozielsk – Ostaszków – Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Major Moszyñski zdo³a³ ustaliæ nazwiska 9888
ofiar, w tym 1260 jeñców z Ostaszkowa. Nale¿y podkreœliæ, ¿e badania
swoje prowadzi³ on nie maj¹c mo¿liwoœci kontaktu z wiêkszoœci¹ rodzin,
które zamieszkiwa³y w kraju.
Rodziny zaginionych policjantów nie ustawa³y w zabiegach o wyjaœnienie losów swych bliskich, przede wszystkim wysy³aj¹c zapytania do
Biura Informacji i Poszukiwañ Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Pozytywnych odpowiedzi jednak nie by³o. Nale¿y tak¿e podkreœliæ bardzo trudn¹
w czasach PRL sytuacjê rodzin policyjnych – Policja Pañstwowa by³a
zohydzana, a zbrodniê katyñsk¹ przypisywano Niemcom.
Dopiero w styczniu 1989 roku Jêdrzej Tucholski, kontynuuj¹c pracê
mjr. Adama Moszyñskiego, za poœrednictwem radia, telewizji i prasy
zwróci³ siê do osób posiadaj¹cych informacje o jeñcach obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku o nadsy³anie ich. Apel ten wywo³a³
szeroki odzew i zaowocowa³ ponad siedmioma tysi¹cami odpowiedzi,
które zweryfikowane z ustaleniami mjr. Moszyñskiego pozwoli³y na
przygotowanie do druku znacznie pe³niejszej listy ofiar zbrodni katyñskiej.
Dopiero w piêædziesi¹t lat po dokonaniu zbrodni – 13 kwietnia 1990
roku w oficjalnym komunikacie Agencji TASS win¹ za zamordowanie
polskich oficerów i policjantów obarczono stalinowskie NKWD. Oprócz
tego przekazano do Polski komplety kopii list dyspozycyjnych z nazwiskami jeñców obozu ostaszkowskiego i kozielskiego oraz niekompletny
wykaz akt jeñców obozu starobielskiego. Materia³y te zosta³y do³¹czone
do listy zestawionej przez J. Tucholskiego i pod wspólnym tytu³em Mord
w Katyniu ukaza³y siê drukiem w Warszawie w 1991 roku.
Nadal jednak pozostawa³y nieznane miejsca pogrzebania zw³ok oficerów ze Starobielska i policjantów z Ostaszkowa. Na zapytania strony
polskiej w tej sprawie jeszcze w 1989 roku Sowieci podtrzymywali
k³amliwe ustalenia Komisji Burdenki, przypisuj¹c zbrodniê katyñsk¹
Niemcom. Po ujawnieniu w kwietniu 1990 roku rzeczywistego jej sprawcy, w drodze dzia³añ dyplomatycznych postanowiono, ¿e œledztwo poprowadzi Naczelna Prokuratura Armii Sowieckiej, a Polska Prokuratura
Generalna bêdzie uczestniczyæ w postêpowaniu jako prokuratura posi³kowa. Jedn¹ z czynnoœci w œledztwie by³o przeprowadzenie sonda¿owych ekshumacji maj¹cych stwierdziæ po³o¿enie grobów i okreœliæ
œciœle obszar zalegania szcz¹tków.
W lipcu i sierpniu 1991 roku ustalono w wyniku prac ekshumacyjnych, ¿e zw³oki jeñców Ostaszkowa spoczywaj¹ w lesie ko³o wsi Mied-
XLVII
noje pod Twerem (dawniejszy Kalinin), a oficerów ze Starobielska w VI
kwartale Parku Leœnego w Charkowie.
***
Przekazanie kompletu ostaszkowskich list dyspozycyjnych stworzy³o mo¿liwoœæ opracowania pe³nego wykazu jeñców tego obozu zamordowanych w Kalininie. Listy te po spolszczeniu pisanych cyrylic¹
nazwisk i imion zosta³y opublikowane w „Wojskowym Przegl¹dzie Historycznym”77. Na ich podstawie sporz¹dzono alfabetyczny wykaz rozstrzelanych jeñców. W 1994 roku w Centralnym Archiwum MSW pod
kierownictwem dyrektora archiwum œp. dr. Grzegorza Jakubowskiego
podjêto prace nad ustaleniem prawid³owego zapisu danych personalnych
oraz, w miarê mo¿liwoœci, opracowanie biogramów.
Nazwiska jeñców sprawdzono w materia³ach archiwum MSW oraz
kartotece Biura Informacji i Poszukiwañ Zarz¹du G³ównego PCK. Wykorzystano tak¿e opracowanie J. Tucholskiego Mord w Katyniu, zawieraj¹ce informacje o 3637 policjantach, uzyskane w znacznej mierze od
rodzin. Dane te nie by³y kompletne. Dlatego zespó³ opracowa³ jednolit¹
ankietê, któr¹ rozes³a³ do rodzin policjantów z proœb¹ o podanie znanej
im faktografii – danych dotycz¹cych udzia³u w walce o niepodleg³oœæ,
przebiegu s³u¿by i posiadanych odznaczeñ oraz nades³ania zdjêcia.
Po podjêciu decyzji o budowie cmentarza wojennego w Miednoje
Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, koordynuj¹ca w imieniu
Rz¹du RP ca³oœæ procesu upamiêtnienia ofiar zbrodni katyñskiej, zleci³a
Niezale¿nemu Komitetowi Historycznemu Badania Zbrodni Katyñskiej
opracowanie epitafiów nagrobnych na Polski Cmentarz Wojenny Miednoje oraz biogramów do Ksiêgi Cmentarnej. Niezale¿ny Komitet powierzy³
wykonanie tej pracy zespo³owi dr. G. Jakubowskiego, do którego do³¹czy³
dr Bernard Kajzer, wybitny specjalista dziejów policji na Œl¹sku, a na etapie wstêpnym tak¿e dr Andrzej Misiuk i dr Zdzis³aw Siemak.
Trzeba podkreœliæ, ¿e baza Ÿród³owa do dziejów Policji Pañstwowej
jest bardzo rozproszona i niekompletna. Przede wszystkim, z wyj¹tkiem
Policji Województwa Œl¹skiego, brak jest akt osobowych policjantów.
Kwerend¹ objêto dostêpne rozkazy Komendanta G³ównego PP i komendantów wojewódzkich. Wyniki nadal by³y jednak bardzo skromne i niezadowalaj¹ce. Zdecydowano siê zatem na przeprowadzenie dodatkowej
kwerendy w archiwach krajów by³ego ZSRS – w Rosji, na Litwie, Ukrainie i Bia³orusi. Znajduj¹ siê w nich, wprawdzie bardzo zdekompletowaListy wywózkowe z obozu w Ostaszkowie, opr. Zuzanna Gajowniczek, Jêdrzej Tucholski, Zygmunt Zdrojewski. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” nr 2, 3–4/1991, nr
1/1992.
77
XLVIII
ne, niemniej liczne, polskie przedwojenne dokumenty policyjne, zarówno z Kresów Wschodnich, jak i z Polski centralnej. Nale¿y wymieniæ
przede wszystkim rozkazy komendantów wojewódzkich Policji Pañstwowej, a tak¿e Komendanta Policji Województwa Œl¹skiego, ró¿ne
wykazy, zestawienia oraz szczególnie cenne akta osobowe policjantów,
niestety bardzo nieliczne.
Oprócz materia³ów polskich odszukano w Moskwie materia³y NKWD,
wœród których nale¿y wyró¿niæ dwie teki zawieraj¹ce dane personalne policjantów wiêzionych w Ostaszkowie i ich rodzin z terenów Generalnego
Gubernatorstwa oraz z czêœci ziem w³¹czonych do Rzeszy78.
Wykorzystano równie¿ w niezbêdnym zakresie kolekcjê akt personalnych oficerów Wojska Polskiego z lat 1918–1939 przechowywan¹
w Centralnym Archiwum Wojskowym, a tak¿e materia³y odznaczeniowe. Lista jeñców obozu ostaszkowskiego by³a tak¿e sprawdzona w Archiwum Stra¿y Granicznej.
Wszystkie archiwalia poddane kwerendzie wymieniono w „Bibliografii selektywnej” do Ksiêgi Cmentarnej.
D¹¿¹c do poszerzenia zgromadzonych ju¿ informacji o wiêŸniach
Ostaszkowa, Archiwum MSWiA za poœrednictwem telewizji zwraca³o
siê do rodzin policjantów z apelem o nawi¹zanie kontaktu w celu wyjaœnienia losów ich bliskich. Akcja ta spotka³a siê z szerokim oddŸwiêkiem
i przynios³a konkretne uzupe³nienia.
Opracowuj¹c biogramy cz³onkowie zespo³u autorskiego szczególnie
wnikliwie badali zbiory zgromadzone w Muzeum Katyñskim w Warszawie, na które sk³adaj¹ siê relacje rodzin pomordowanych jeñców, korespondencja z nimi, archiwalia, orygina³y dokumentów i zbiór fotografii.
Du¿¹ wagê przywi¹zywano do znajduj¹cych siê tam reliktów pochodz¹cych z ekshumacji w Miednoje przeprowadzonych w 1991 roku oraz w
latach 1994–1995, a zw³aszcza do dokumentów wydobytych z grobów.
Ponadto zosta³y wykorzystane nadsy³ane przez rodziny jeñców relacje, dokumenty, ankiety i zdjêcia udostêpnione przez Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Niezale¿ny Komitet Historyczny Badania
Zbrodni Katyñskiej.
Od 1991 roku zaczê³y ukazywaæ siê opracowane przez Rodziny Katyñskie publikacje poœwiêcone zamordowanym jeñcom. Wszystkie te
ksi¹¿ki zosta³y starannie skonfrontowane ze zgromadzonymi przez zespó³ archiwaliami i wykorzystane; s¹ one wymienione w „Bibliografii
selektywnej” zamieszczonej w Ksiêdze Cmentarnej Miednoje.
Przystêpuj¹c do pracy zespó³ przyj¹³ podstawowe za³o¿enie, ¿e biogram stanowi rozwiniêcie zapisu epitafium nagrobnego. Ksiêga Cmen78
Por. przypis 37.
XLIX
tarna Miednoje zawiera 6288 biogramów zamordowanych jeñców obozu
ostaszkowskiego.
W biogramie zawarto nastêpuj¹ce informacje – stopieñ s³u¿bowy
i formacja lub stopieñ wojskowy, imiê, nazwisko, imiê ojca, imiê i nazwisko rodowe matki, data i miejsce urodzenia, udzia³ w walkach o niepodleg³oœæ i póŸniejszy przebieg s³u¿by oraz posiadane odznaczenia.
Dok³adnoœæ zapisu wynika ze zgromadzonych danych – je¿eli Ÿród³a
umo¿liwia³y podanie obszernych informacji, wówczas niektóre biogramy przekroczy³y pierwotnie za³o¿on¹ objêtoœæ. Zespó³ autorski wyszed³
bowiem z za³o¿enia, ¿e by³oby niew³aœciwe rezygnowaæ z materia³u
zgromadzonego z takim trudem i tak wa¿nego, ograniczaj¹c zapis z powodów formalnych. Nieod³¹czn¹ czêœci¹ biogramu jest fotografia. Przy
biogramie zamieszczono numer listy dyspozycyjnej wraz z pozycj¹ na
niej oraz numer akt sprawy NKWD.
Autorzy nie mogli podaæ przy biogramach pe³nych danych Ÿród³owych z uwagi na ich mnogoœæ. Ka¿dy bowiem fakt dotycz¹cy przebiegu
s³u¿by wymaga³by przywo³ania miejsca przechowywania dokumentu
i jego sygnatury. Ka¿de z odznaczeñ tak¿e wymaga³oby dodatkowego
udokumentowania. W przypadku obszerniejszych biogramów pe³na informacja Ÿród³owa znacznie przekroczy³aby objêtoœciowo ich treœæ. Podaj¹c strukturê administracyjn¹, z uwzglêdnieniem powiatów dla poszczególnych posterunków Policji Pañstwowej oraz Policji Województwa Œl¹skiego, u¿yto Skorowidza miejscowoœci Rzeczypospolitej Polskiej
opracowanego przez Tadeusza Bystrzyckiego, Przemyœl – Warszawa
1936, a w odniesieniu do Zaolzia – Pierwszego spisu abonentów centrali
telefonicznych Œl¹ska Zaolziañskiego, Warszawa 1938.
Zuzanna Gajowniczek i Bernadetta Gronek
L
Cmentarz w Miednoje
Ofiarami masowych egzekucji, przeprowadzanych wiosn¹ 1940 r.
na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) ZSRR z 5 marca tego¿ roku, sta³o siê oko³o 22 tysiêcy obywateli polskich; oficerów Wojska Polskiego i policjantów, funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, Stra¿y
Wiêziennej i ¿o³nierzy KOP, a tak¿e pracowników administracji pañstwowej i wymiaru sprawiedliwoœci, wiêzionych w trzech obozach specjalnych NKWD – Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk oraz wiêzieniach
utworzonych na zagarniêtych po 17 wrzeœnia 1939 roku terenach
wschodnich RP, w³¹czonych do Zwi¹zku Sowieckiego jako zachodnie
obwody Ukrainy i Bia³orusi. Mord ten znany jest powszechnie jako
Zbrodnia Katyñska.
W roku 2000-ym uroczyœcie ods³oniête zosta³y trzy polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie, miejscach, gdzie 60 lat
temu NKWD ukry³o zw³oki zamordowanych.
Daty ich otwarcia nie stanowi³y jednak ani pocz¹tku, ani koñca Sprawy
Katyñskiej; by³y jedynie uwieñczeniem wieloletniego etapu walki o prawdê i o godny pochówek oko³o 15 tysiêcy bestialsko zamordowanych jeñców, obroñców napadniêtej zdradziecko we wrzeœniu 1939 r. Ojczyzny.
Nadal jeszcze czekaj¹ na ujawnienie grobów i upamiêtnienie rodziny
Polaków figuruj¹cych na tzw. ukraiñskiej i bia³oruskiej listach katyñskich.
Jak wiemy, do³y œmierci, do których wrzucono wiosn¹ 1940 r. cia³a
jeñców z Kozielska, odkryte zosta³y w pierwszych miesi¹cach 1943 r.
w okolicach Smoleñska przez Niemców. Wtedy te¿ œwiat us³ysza³ po raz
pierwszy o Zbrodni Katyñskiej. Na ujawnienie masowych grobów jeñców ze Starobielska i Ostaszkowa czekaæ trzeba by³o jeszcze lat niemal 50.
Dopiero pod koniec lat 80. w Polsce, a tak¿e – co w tym wypadku
bardziej istotne – Zwi¹zku Sowieckim, zaistnia³a sytuacja polityczna pozwalaj¹ca na publiczne postawienie ¿¹dañ ujawnienia prawdy o Zbrodni
Katyñskiej, wszczêcia œledztwa w sprawie zabójstwa oficerów polskich
i policjantów oraz wskazania miejsc ukrycia ich zw³ok. W Polsce zabiega³y o to szczególnie powstaj¹ce w ca³ym kraju stowarzyszenia Rodzin
Katyñskich, zrzeszone 17 wrzeœnia 1989 r. w Federacjê, z Zarz¹dem na
czele.
Zasadniczym prze³omem w Sprawie Katyñskiej sta³o siê wrêczenie
przez Prezydenta Zwi¹zku Sowieckiego Michai³a Gorbaczowa w dniu
LI
13 kwietnia 1990 r. w Moskwie, przebywaj¹cemu z wizyt¹ oficjaln¹ ówczesnemu Prezydentowi RP Wojciechowi Jaruzelskiemu, dwóch teczek
dokumentów, zawieraj¹cych imienne listy sporz¹dzone w kwietniu
i maju 1940 r. przez centralê NKWD w Moskwie i adresowane do naczelników obozów specjalnych w Kozielsku i Ostaszkowie z poleceniem
przekazania figuruj¹cych na nich polskich jeñców do dyspozycji naczelników zarz¹dów NKWD w Smoleñsku i Kalininie. W wypadku obozu
starobielskiego strona polska otrzyma³a jedynie wykaz akt osobowych
jeñców wys³anych z obozu NKWD w Starobielsku. Jednak ju¿ trzy tygodnie wczeœniej, 25 marca, w „Moskowskich Nowostiach”, opublikowane
zosta³y przez Giennadija ¯aworonkowa fragmenty obszernego materia³u, z³o¿onego do druku w redakcji miesiêcznika „Mie¿dunarodnaja
¯izñ” przez prof. Nataliê Lebiediew¹, pracownika Instytutu Historii Powszechnej Akademii Nauk ZSRR, a stanowi¹ce wyniki jej poszukiwañ
w specjalnych zbiorach Archiwum Pañstwowego ZSRR i Centralnego
Archiwum Pañstwowego Armii Sowieckiej. Wynika³o z nich niezbicie,
¿e w IV–V 1940 r. oko³o 15 tys. oficerów WP i policjantów z obozów
specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku zosta³o
przekazanych zarz¹dom NKWD obwodów smoleñskiego, charkowskiego i kaliniñskiego1.
13 kwietnia 1990 r. Agencja TASS opublikowa³a te¿ oœwiadczenie
stwierdzaj¹ce, i¿ odpowiedzialnoœæ za zbrodniê w Lesie Katyñskim ponosz¹ Beria, Mierku³ow i ich pomocnicy.
Te znamienne wydarzenia da³y zielone œwiat³o w sprawie wszczêcia
œledztwa katyñskiego oraz poszukiwañ mogi³ jeñców dwóch pozosta³ych
obozów. Ju¿ miesi¹c póŸniej, w maju 1990 r. znaleziono miejsca ukrycia
zw³ok oficerów WP ze Starobielska2. Trochæ dùuýej trzeba byùo czekaã
na odkrycie masowych grobów jeñców z Ostaszkowa.
Trzeba stwierdziæ, ¿e w tym wypadku pojawi³o siê wiêcej – nieprawdziwych, jak siê ostatecznie okaza³o, wersji (byæ mo¿e stanowi¹cych jednak trop w kierunku rozwi¹zania zagadki znikniêcia bez œladu innych
grup Polaków w ZSRR) – ni¿ bliskich faktycznego miejsca prób lokalizacji. Pisa³o siê wiêc o zatopieniu statków z jeñcami na Morzu Bia³ym
i w Oceanie Lodowatym, lub barek na jeziorze Seliger. Wymieniany te¿
by³ rejon Bo³ogoje, jako jedyny realny œlad, znany ze z³o¿onej relacji nt.
Zob. Leon Bójko, W ZSRR ujawniono dokumenty o Katyniu, „Gazeta Wyborcza”
nr 70, 23 III 1990, tak¿e m.in. „Trybuna” nr 34, 22 III 1990. Cykl publikacji na ten temat
ukaza³ siê te¿ w „Kurierze Polskim”. Zob. te¿ J. Trznadel, Powrót rozstrzelanej armii,
Warszawa 1994, s. 28.
2 J. Adamska, Charków 1940–2000, Biuletyn Rady OPWiM „Przesz³oœæ i Pamiêæ”
nr 2 (15)/2000.
1
LII
roz³adowania obozu przez jednego z ocala³ych jeñców Ostaszkowa (wagon z jeñcami, kierowanymi do Pawliszczew Boru odczepiony zosta³ od
sk³adu g³ównego w³aœnie na stacji Bo³ogoje)3. W sprawæ poszukiwania
grobów zaangaýowaùo siæ równieý kierownictwo Rady Ochrony Pamiæci
Walk i Mæczeñstwa4.
Zrzeszone w federacjê rodziny katyñskie podjê³y w miêdzyczasie
dzia³ania w kierunku upamiêtnienia ofiar zbrodni. Po rozpisaniu w pocz¹tkach 1990 r. przez Federacjê Rodzin Katyñskich ankiety i zebraniu
opinii na temat formy przysz³ego upamiêtnienia – na razie w jedynym
znanym miejscu, Katyniu, 24 marca 1990 r. odby³o siê pierwsze spotkanie przedstawicieli Rady OPWiM oraz FRK w tej sprawie. Rodziny Katyñskie by³y zdania, ¿e na mogi³ach powinien powstaæ eksterytorialny
polski cmentarz wojskowy z nazwiskami wszystkich ofiar, powinien te¿
odbyæ siê uroczysty pogrzeb zamordowanych, z honorami wojskowymi
i msz¹ œwiêt¹, odprawion¹ w duchu ekumenicznym5.
Wydarzenia zaczê³y siê teraz toczyæ lawinowo.
Po Charkowie przyszed³ czas na Miednoje. Na szczêœcie mogi³ szukali nie tylko Polacy, szukali równie¿ Rosjanie.
W po³owie maja 1990 r. kaliniñski oddzia³ „Memoria³u” – „Twierskoj Memoria³”, opublikowa³ w gazecie „Kaliniñskaja Prawda” artyku³
pt. Gdzie s¹ zw³oki ofiar represji, po którym otrzyma³ wiele listów.
W jednym z nich opisana by³a rozmowa z nie¿yj¹cym ju¿ b. funkcjonariuszem NKWD p³k. Andriejem Paw³owiczem Leonowem. Opowiada³
on, ¿e Polaków z Ostaszkowa przywo¿ono zim¹ 1940 r. do Kalinina,
gdzie wiêzieni byli w piwnicy i na strychu budynku ówczesnego
UNKWD przy ul. Sowieckiej, sk¹d grupkami, noc¹, wywo¿eni byli nastêpnie pod Kalinin, w rejon dacz NKWD, w okolice wsi Jamok i Miednoje i tam rozstrzeliwani (lub rozstrzeliwano ich w budynku UNKWD).
Nad grobem zbudowano potem drewnian¹ daczê. Jeden ze wspó³przewodnicz¹cych „Twierskogo Memoria³u” przeprowadzi³ w asyœcie
funkcjonariusza kaliniñskiego KGB oraz korespondenta gazety „Sowietskaja Rossija” wizjê lokaln¹ w osiedlu wypoczynkowym KGB
w Miednoje. Zidentyfikowali daczê, o której pisa³ autor listu, znaleŸli
te¿ obok niej górê wykopanego piasku, na której wyrós³ zagajnik sosnowy. W liœcie skierowanym do Ambasadora RP w Moskwie „Twierskoj
Zbrodnia katyñska w œwietle dokumentów, wyd. 10, Londyn 1982, s. 57, 260, 261.
C. Chlebowski, Po Katyniu kolej na Bo³ogoje i Dergacze, „Historia i ¯ycie”, nr 21,
27 X 1989.
5 A. PrzewoŸnik, Cmentarz w Charkowie, [w:] Charków Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003, s. LIX.
3
4
LIII
Memoria³” przekaza³ zebrane informacje nt. domniemanej mogi³y jeñców Ostaszkowa6.
W tym czasie w Moskwie przebywa³a delegacja Sejmu RP z marsza³kiem Miko³ajem Kozakiewiczem. Zosta³a ona nieoficjalnie poinformowana przez w³adze sowieckie, ¿e miejsce, gdzie zostali pochowani jeñcy z Ostaszkowa, zamordowani przez NKWD znajduje siê w lesie w pobli¿u miejscowoœci Miednoje, le¿¹cej przy trasie Moskwa–Leningrad,
25 km na zachód od Kalinina. Odnaleziono tam ostatnio masowe groby
ofiar stalinowskiego terroru, przede wszystkim obywateli sowieckich.
Wiele jednak, jak oœwiadczono Polakom, wskazuje na to, ¿e spoczywaj¹
tu równie¿ jeñcy Ostaszkowa. Wiadomoœæ tê poda³a 19 czerwca polska
prasa7. Groby polskie nie zosta³y jednak dok³adnie zlokalizowane.
Po otrzymaniu tych informacji, kierownik Wydzia³u Konsularnego
Ambasady RP w Moskwie Micha³ ¯órawski, wyst¹pi³ do sowieckiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych z proœb¹ o zajêcie w tej sprawie oficjalnego stanowiska oraz dopuszczenie przedstawicieli Polski do prac
przy ekshumacjach.
6 czerwca, po publikacjach prasowych w „Kaliniñskoj Prawdzie”,
prokuratura obwodowa w Kalininie wszczê³a postêpowanie w celu ostatecznego wyjaœnienia miejsca, gdzie spoczywaj¹ polscy oficerowie [!]
z Ostaszkowa. W wypowiedzi dla „Kaliniñskiej Prawdy” szef obwodoL. Bójko, Trzeci krzy¿ w Miednoje, „Gazeta Wyborcza” nr 145, 25 VI 1990. Nale¿y
dodaæ, ¿e podczas przes³uchania 20 III 1991 r. Dmitrija S. Tokariewa, b. szefa kaliniñskiego Zarz¹du NKWD, prokurator powo³a³ siê na zeznanie œwiadka, opisuj¹cego rozmowê
z A. P. Leonowem, b. komendantem osiedla letniskowego w rejonie Miednoje. Ten z kolei
cytowa³ relacjê wczeœniejszego komendanta tego terenu – Fiedu³owa, który dysponowa³
tam s³u¿bowym domkiem. Fiedu³ow w trakcie kopania piwnicy na ziemniaki stwierdzi³, i¿
ziemia w tym miejscu by³a wzruszona. Nastêpnie otrzyma³ zakaz prac, gdy¿, jak go poinformowano, pochowani s¹ w tym miejscu polscy jeñcy rozstrzelani w 1940 r. Leonow powiedzia³ te¿, ¿e w czasie jego pracy w l. 50. na stanowisku zastêpcy szefa obwodowego
Zarz¹du MBP w Kalininie dowiedzia³ siê od pracowników, ¿e w 1940 r. Zarz¹d NKWD
dowozi³ w grupach do swej siedziby przy ul. Sowieckiej 2 polskich jeñców wojennych
z obozu ostaszkowskiego. Wywo¿ono ich nastêpnie do osiedla letniskowego pod Miednoje i tam rozstrzeliwano (Katyñ. Dokumenty zbrodni. Tom 2 Zag³ada, marzec–czerwiec
1940, s. 466–467). Tak¹ wersjê (mordowanie w rejonie dacz NKWD) cytowa³a te¿ prasa
polska (zob. np. „G³os Poranny”, £ódŸ, nr 120, 23–24 VI 1990, „Trybuna Œl¹ska”, nr 210,
10 IX 1990). Jedynie red. Bójko w swej relacji z 25 czerwca przekaza³, ¿e wed³ug Leonowa Polaków rozstrzeliwano w budynku UNKWD w Kalininie .
7 L. Bójko, Miednoje trzeci krzy¿?, „Gazeta Wyborcza”, nr 140, 19 VI 1990, tak¿e
m.in.: „Dziennik Zachodni” Katowice nr 117, 19 VI, „Express Poznañski” nr 117, 19 VI,
„Rzeczpospolita” nr 140, 19 VI, „Dziennik Wieczorny” Bydgoszcz, nr 117, 19 VI. Dzienniki powo³uj¹ siê na informacje pochodz¹ce, jak to okreœlaj¹,: z kó³ zbli¿onych do delegacji Sejmu RP. Jedynie L. Bójko w swej relacji z Moskwy poda³, ¿e 18 czerwca w³adze
sowieckie nieoficjalnie powiadomi³y Ambasadê RP o przypuszczalnym miejscu pochowaniu jeñców polskich z Ostaszkowa w okolicy Miednoje.
6
LIV
wego KGB oznajmi³, ¿e organa KGB od kilku miesiêcy zajmuj¹ siê poszukiwaniem grobów polskich oficerów, jednak – jak stwierdzi³ zastêpca
szefa kaliniñskiego KGB, dotychczas nie uda³o siê znaleŸæ dowodów
jednoznacznie wskazuj¹cych na to, ¿e spoczywaj¹ oni pod Jamokiem8,
mimo skrupulatnego przeszukiwania archiwum9.
W pocz¹tkach lipca 1990 r. szef kaliniñskiego KGB potwierdzi³ jednak wiadomoœæ, ¿e we wsi Miednoje znaleziono groby polskich oficerów
z Ostaszkowa10.
Równie¿ i rzecznik MSZ ZSRR Giennadij Gierasimow oficjalnie
potwierdzi³ istnienie w rejonie Charkowa i Tweru masowych grobów
polskich oficerów i policjantów z obozów w Starobielsku i Ostaszkowie11.
Staraniem za³o¿onego w paŸdzierniku 1989 r. Niezale¿nego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyñskiej sprawy œledztwa, ekshumacji i budowy polskich cmentarzy wojskowych zosta³y w³¹czone jako
kwestie do poruszenia podczas wizyty Ministra Spraw Zagranicznych
Krzysztofa Skubiszewskiego w Moskwie w paŸdzierniku 1990 r. Sta³y
siê one tematem koñcowego spotkania 11 paŸdziernika z Ministrem
Spraw Zagranicznych Zwi¹zku Sowieckiego Eduardem Szewardnadze,
z udzia³em p³k. Iwana Abramowa z Prokuratury Generalnej ZSRR12.
Otrzyma³ on polecenie ostatecznego za³atwienia uruchomienia w terminie do 15 listopada sprawy œledztwa. Œledztwo to ostatecznie przejê³a
Naczelna Prokuratura Wojskowa ZSRR (sprawa karna nr 159 przeciwko
odpowiedzialnym za zbrodniê katyñsk¹).
W po³owie listopada 1990 r. strona polska zosta³a powiadomiona,
¿e przedstawiciele Departamentu Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwoœci RP wraz z ekspertami zostan¹ dopuszczeni do sowieckich
akt oraz udzia³u w czynnoœciach œledczych i ekshumacyjnych. Akta
udostêpniono polskim prokuratorom Stefanowi Œnie¿ce – zastêpcy
prokuratora generalnego RP, Henrykowi Stawrylle i p³k. Stanis³awowi Przyjemskiemu podczas ich pobytu w Moskwie 17 grudnia 1990 r.
Ustalono równie¿, ¿e Rosjanie wyst¹pi¹ z wnioskiem o wykonywanie
przez Polaków czynnoœci w drodze pomocy prawnej. Pismo Naczelnej Prokuratury Wojskowej ZSRR z 25 grudnia 1990 r. komunikowa³o, ¿e na mocy tego porozumienia Prokuratura Generalna RP bêdzie wystêpowaæ jako prokuratura posi³kowa wspieraj¹ca postêpowaWieœ opodal Miednoje. Polskie groby znajduj¹ siê na obszarze miêdzy tymi miejscowoœciami, na terenie dawnego oœrodka wypoczynkowego NKWD, nastêpnie KGB.
9 Zob. „G³os Poranny” £ódŸ, nr 120, 23–24 VI 1990.
10 Zob. m.in. „Echo Krakowa” nr 132, 11 VII 1990.
11 „Gromada Rolnik Polski”, nr 85, 17 VII 1990.
12 „Rzeczpospolita” nr 238, 12 X 1990.
8
LV
nie œledcze i wykonuj¹ca czynnoœci w drodze pomocy prawnej dla
œledztwa radzieckiego13.
Dla celów przysz³ych prac ekshumacyjnych analizowane by³y m.in. niemieckie zdjêcia lotnicze okolic Katynia, Miednoje i Charkowa z lat 40., przywiezione do Polski z USA przez Wac³awa Godziembê-Maliszewskiego.
Podczas kolejnego pobytu polskich prokuratorów (w tym samym
sk³adzie) w Moskwie w kwietniu 1991 r. udostêpniono im materia³y
œledztwa rosyjskiego, uzgodnione te¿ zosta³y terminy ekshumacji
(w okresie od lipca, najpóŸniej do wrzeœnia tego roku). Prace mia³y byæ
prowadzone pod nadzorem w³adz prokuratorskich ZSRR i Polski.
W dniach 25–27 czerwca 1991 r. w Warszawie przebywali prokuratorzy
z Moskwy: p³k Niko³aj Anisimow, p³k Stefan Rodziewicz, p³k Aleksandr
Trietiecki i p³k Jurij Szumiejko ze Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej. Na spotkaniu z przedstawicielami Prokuratury Generalnej RP
przed³o¿yli gotowe rozkazy o terminie ekshumacji, podpisane przez
Szefa Sztabu Generalnego ZSRR, gen. Moisiejewa. Ustalono, ¿e w ekshumacjach przeprowadzonych w lecie tego roku w Charkowie i w Miednoje wezm¹ udzia³ przedstawiciele polskiej Prokuratury Generalnej
i polscy eksperci. Mia³y to byæ czynnoœci w ramach sowieckiego œledztwa, prowadzone z udzia³em strony polskiej14.
W zwi¹zku z przygotowaniami do ekshumacji w znanych ju¿ miejscach ukrycia zw³ok oficerów ze Starobielska i policjantów z Ostaszkowa, na V ZjeŸdzie Delegatów Rodzin Katyñskich 29 czerwca 1991 r.
w £odzi przedyskutowany zosta³ problem upamiêtnienia polskich jeñców spoczywaj¹cych w tych dwóch miejscach. Rodziny postanowi³y, ¿e
cmentarze w Charkowie i Miednoje powinny mieæ podobny charakter
jak postulowany dla Katynia.
G³ównym celem ekshumacji by³o pozyskanie dowodów dla œledztwa
w sprawie zbrodni katyñskiej; przede wszystkim chodzi³o o potwierdzenie, i¿ w miejscach tych spoczywaj¹ istotnie polscy jeñcy z obozów specjalnych NKWD w Starobielsku i Ostaszkowie, dok³adna lokalizacja
miejsc zakopania zw³ok i ich liczby oraz obszaru masowych mogi³.
Sk³ad polskiej ekipy ekshumacyjnej ustalony zosta³ ostatecznie
11 lipca 1991 r. Polscy eksperci otrzymali zadanie wziêcia udzia³u wraz
z bieg³ymi powo³anymi przez Naczeln¹ Prokuraturê Wojskow¹ ZSRR
w ekshumacji szcz¹tków zw³ok jeñców polskich zamordowanych przez
pracowników organów bezpieczeñstwa (NKWD) Zwi¹zku Radzieckiego
S. Œnie¿ko, Zabiegi o wszczêcie œledztwa w sprawie katyñskiej oraz prace ekshumacyjne w Charkowie i Miednoje, [w:] Zbrodnia katyñska. Droga do prawdy. Historia. Archeologia. Kryminalistyka. Polityka. Prawo, „Zeszyty Katyñskie” (dalej cyt. ZK) nr 2,
Warszawa 1992, s. 164–176.
14 Tam¿e, s. 170.
13
LVI
wiosn¹ 1940 roku z masowych grobów w Charkowie i Miednoje oraz dokonania badañ tych szcz¹tków zw³ok, a tak¿e wydania wspólnej opinii dla
tocz¹cego siê œledztwa15. Ekshumacjê wyznaczono w obu miejscach na
25 VII–30 VIII 1991 roku, i okresu tego nie uda³o siê wyd³u¿yæ.
Równolegle z przygotowaniami do ekshumacji, w dniach 22–27 lipca, delegacja polska (MSZ, MON, Rada OPWiM) prowadzi³a rozmowy
w Moskwie, Kijowie i Charkowie w sprawie budowy cmentarzy. Jeszcze
w trakcie trwaj¹cych w Charkowie prac, 30 lipca 1991 r. Federacja Rodzin Katyñskich z³o¿y³a na rêce przewodnicz¹cego Rady OPWiM pismo
ze stanowiskiem w sprawie cmentarzy i upamiêtnienia ofiar Zbrodni Katyñskiej. W Katyniu, Miednoje i Charkowie powinny powstaæ polskie
cmentarze wojskowe; pochówek mia³ byæ zgodny z postanowieniami
Konwencji Genewskich. FRK postulowa³a rozpisanie przez Rz¹d Polski
i jego odpowiednie instytucje (Rada OPWiM, SARP), konkursu na trzy
cmentarze-pomniki, wzniesione i zorganizowane w duchu Konwencji
Genewskich. Rodziny ofiar mia³y mieæ zapewniony udzia³ w opinii twórczej. Winien byæ zorganizowany uroczysty pogrzeb ofiar16.
Prace ekshumacyjne w Miednoje by³y prowadzone w dniach 15–30
sierpnia 1991 r. Czynnoœci polskiej ekipy nadzorowali przedstawiciele
Naczelnej Prokuratury Wojskowej ZSRR oraz Sztabu Generalnego
Armii Sowieckiej: p³k prok. A. Trietiecki, p³k prok. S. Rodziewicz,
pp³k prok. Anatolij Jab³okow, p³k N. Anisimow, gen. W³adimir Kupiec,
gen. Jurij Rybakow, p³k J. Szumiejko, medyk s¹dowy pp³k dr Lew Bielajew i lejtn. lekarz W³adimir Zadworniew (przebywali oni w Miednoje
okresowo). Kierownikiem ca³ej ekshumacji by³ p³k Armii Sowieckiej
A. Trietiecki17. Nad pracami czuwa³ równie¿ zastêpca Naczelnego Prokuratora Wojskowego ZSRR gen. mjr Wiaczes³aw Fro³ow.
Sk³ad polskiej ekipy by³ nastêpuj¹cy:
prokurator mgr Stefan Œnie¿ko, zastêpca Prokuratora Generalnego
RP – kierownik; prok. mgr Zbigniew Mielecki, Ministerstwo Sprawiedliwoœci; dr Erazm Baran – adiunkt w Katedrze i Zak³adzie Medycyny
S¹dowej Akademii Medycznej w Krakowie; dr hab. Roman M¹dro – docent w Katedrze i Zak³adzie Medycyny S¹dowej AM Lublin; prof. dr
Bronis³aw M³odziejowski – antropolog, dyrektor Instytutu Nauk Policyjnych w Wy¿szej Szkole Policyjnej; doc. dr hab. Marian G³osek – archeolog, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddzia³ w £odzi; mgr in¿. Jaros³aw Rosiak – specjalista z zakresu broni palnej, Centralne LaboratoE. Baran, R. M¹dro, B. M³odziejowski, Badania s¹dowo-lekarskie przeprowadzone
w ramach ekshumacji w Charkowie i Miednoje, ZK nr 2, s. 265.
16 Dokumentacja Rady OPWiM.
17 S. Œnie¿ko, Zabiegi..., s. 172.
15
LVII
rium Kryminalistyki KG Policji; Aleksander Za³êski – ekspert fotografii,
CLK KG Policji; p³k w st. sp. Zdzis³aw Sawicki – ekspert w zakresie falerystyki i mundurologii; mgr in¿. Jêdrzej Tucholski – asystent dyrektora
Instytutu Elektrotechniki, ekspert z zakresu historii; prok. p³k dr Przemys³aw Tomaszewski; mgr El¿bieta Rejf – Zarz¹d G³ówny PCK. Towarzyszyli ekipie: mec. Stanis³aw Mikke – redaktor naczelny „Palestry”
i mgr Józef Gêbski – re¿yser Wytwórni Filmów Dokumentalnych z kamerzyst¹ Waldemarem Grodzkim i asystentem operatora Jerzym Snochem18.
Miednoje to stara osada nad rzek¹ Twierc¹, lewym dop³ywem Wo³gi.
Zbiorowe mogi³y znajdowa³y siê miêdzy wsiami Miednoje i Jamok, na
ogrodzonym terenie rekreacyjnym o powierzchni oko³o 700 x 400 m, nale¿¹cym wczeœniej do NKWD, nastêpnie (jeszcze w 1991 r.) do kaliniñskiego KGB. Obejmowa³ on stok i krawêdŸ wysoczyzny nad zalewow¹
dolin¹ rzeki Twiercy, poroœniête sosnowym lasem i zabudowane domkami wypoczynkowymi. Krótko przed przybyciem polskiej ekipy wygrodzony zosta³ z niego obszar do prac ekshumacyjnych o powierzchni
120 x 80 m. Jak siê okaza³o, wszystkie polskie groby znajdowa³y siê
wewn¹trz tego terenu. W trakcie pobytu kolejnej polskiej ekipy w 1994 r.
natrafiono na œlady wczeœniejszego ogrodzenia terenu mogi³ drutem kolczastym, obejmowa³o ono obszar nieco wê¿szy ni¿ wyznaczony do prac
w 1991 r.19.
Polska ekipa zlokalizowa³a trzy mogi³y zbiorowe, nastêpnie jeszcze
jedn¹, ods³oniêto te¿ fragment kolejnej. Kszta³t grobów by³ kulisty.
Z uwagi na krótki okres ekshumacji wyeksplorowano do koñca jedynie
jedn¹ z mogi³ (o œrednicy oko³o 420 cm i g³êbokoœci oko³o 375 cm). Zawiera³a ona zw³oki nie mniej ni¿ 243 mê¿czyzn, silnie zespolone, po³¹czone t³uszczo-woskiem i nas¹czone wod¹. Szczególny rodzaj gleby, ziemie
piaszczysto-ilaste i warunki klimatyczne spowodowa³y nap³yw wody
z opadów atmosferycznych i pozostawanie zw³ok ca³y czas w œrodowisku
wodnym, st¹d nast¹pi³o biologiczne zbry³owanie cia³ w zbit¹ masê i powstanie ze szcz¹tków zwartych bloków, przemieszanych z fragmentami
ubrañ. Jedynie wierzchnie warstwy ofiar – znajduj¹ce siê w ogólnym
nie³adzie – wykazywa³y zeszkieletowanie. Niekiedy udawa³o siê wydobyæ
ca³e zw³oki20. Bardzo czêsto g³owy owiniête by³y p³aszczami policyjnymi (potwierdza to zeznania szefa kaliniñskiego UNKWD Tokariewa).
J. Tucholski, Diariusz ekshumacji w Charkowie i Miednoje, ZK nr 2, s. 177, 178.
Zob. przypis 36.
20 A. Nadolski, M. G³osek, Archeologiczne aspekty akcji badawczej w Charkowie
i Miednoje 25 VII–30 VIII 1991, ZK nr 2, s. 260, E. Baran, R. M¹dro, B. M³odziejowski,
Badania s¹dowo-lekarskie, s. 272, S. Œnie¿ko, Zabiegi..., s. 174, J. Tucholski, Diariusz...,
s. 228, 231.
18
19
LVIII
Cia³a do grobów wrzucane by³y chaotycznie, do³y nie by³y potem penetrowane.
Badania wydobytych czaszek wykaza³y 168 pewnych przypadków
obra¿eñ spowodowanych postrza³ami z broni palnej. Strza³y musia³y byæ
oddane z przystawienia lub bezpoœredniego pobli¿a. Usytuowanie otworów wlotowych i kierunku przebiegu kana³ów postrza³owych odznacza³o
siê niebywa³¹ systematycznoœci¹, co mo¿e œwiadczyæ o du¿ej wprawie
osób zadaj¹cych œmieræ21. Podczas prac natrafiono na fundament z bia³ej
ceg³y, jak siê okaza³o – po sanitariacie postawionym bezpoœrednio na
mogile. Budowniczowie szamba dotarli do mogi³y, nasypali na ni¹ warstwê ziemi i dopiero zaczêli murowaæ œciany. Dó³ kloaczny wybudowano
nad mogi³¹. Pracuj¹cy wydobywali szcz¹tki z wody przemieszanej z fekaliami22.
Przy szcz¹tkach i w jednym z do³ów, zawieraj¹cym jedynie przedmioty i wyposa¿enie zamordowanych (podczas prac w 1991 r. nie
zdo³ano opró¿niæ go do koñca), znaleziono ca³e p³aszcze policyjne
i mundury oraz ich fragmenty (zabarwi³y ziemiê na granatowo) z guzikami, czapki i obuwie, pasy ca³e i fragmenty, torby s³u¿bowe, odznaki Policji Pañstwowej i Policji Województwa Œl¹skiego, ordery, odznaczenia
i odznaki pami¹tkowe, manierki i mena¿ki, przedmioty osobistego u¿ytku, równie¿ wykonane w obozie, a tak¿e przedmioty kultu religijnego.
Ordery, odznaczenia i odznaki, przedmioty mundurowe i czêœci
oporz¹dzenia nale¿a³y do polskich ¿o³nierzy, funkcjonariuszy Policji Pañstwowej i Policji Województwa Œl¹skiego oraz Stra¿y Granicznej i Wiêziennej. Wszystkie odnalezione przedmioty by³y pochodzenia polskiego,
produkowane i noszone w latach 1919–193923.
Prócz przedmiotów przy zw³okach znajdowano niekiedy dokumenty
s³u¿bowe i osobiste, a tak¿e kalendarzyki, notesy, legitymacje odznaczeñ, banknoty polskie i rosyjskie, równie¿ wykazy wspó³wiêŸniów.
Wydobyto tak¿e fragmenty i dwie rosyjskie gazety z 27 marca 1940 r.
i 2 kwietnia 1940 r.24.
J. Rosiak, Badania elementów amunicji i broni palnej wydobytych w czasie ekshumacji w Charkowie i Miednoje, ZK nr 2, s. 351–362, E. Baran, R. M¹dro, B. M³odziejowski, Badania s¹dowo-lekarskie..., s. 272.
22 J. Tucholski, Diariusz..., s. 231, 232, A. Nadolski, M. G³osek, Archeologiczne
aspekty..., s. 258.
23 Z. Sawicki, Badania z zakresu falerystyki, umundurowania, wyposa¿enia osobistego i obozowego, ZK nr 2, s. 343–350, oraz ten¿e, Losy policjantów polskich po 1 wrzeœnia
1939, wyd. Wy¿sza Szko³a Policji Szczytno 1994, s. 127–130.
24 E. Buduj, J. Tucholski, Badania kryminalistyczne i historyczne dokumentów ujawnionych w toku ekshumacji w Charkowie i Miednoje 25 VII–30 VIII 1991, ZK nr 2, s. 278,
294, Z. Sawicki, Losy policjantów..., s. 127–130, J. Tucholski, Diariusz..., s. 227, 230.
21
LIX
Wszystkie przedmioty maj¹ce wartoœæ dowodow¹ i muzealn¹ (89 dokumentów osobistych i s³u¿bowych, banknoty, gazety i ich fragmenty
oraz 47 innych dowodów; w tym kalendarzyki, notesy, wykazy wspó³wiêŸniów) dostarczono do badañ szczegó³owych do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy G³ównej Policji w Warszawie25.
Przedmioty te zosta³y nastêpnie przekazane formalnie do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Ostatecznie oko³o 5 tys. pami¹tek z Charkowa i Miednoje trafi³o do utworzonego 29 VI 1993 r. Muzeum Katyñskiego. W po³owie lat 90. wykonana zosta³a – na zlecenie Rady OPWiM –
konserwacja czêœci z tych przedmiotów. Wydobyte z opró¿nionego do³u
œmierci zw³oki z³o¿one zosta³y w trumnach w wykopanym grobie (wymiary 4 x 5 x 2 m) na usytuowanej na ma³ym wzniesieniu polanie. Rosyjscy ¿o³nierze postawili na nim wysoki drewniany krzy¿. Na do³ach,
w których odkryto zw³oki, ustawiono krzy¿e brzozowe (wysokoœci oko³o
1,5 m). 30 sierpnia 1991 roku Stefan Melak, przewodnicz¹cy Komitetu
Katyñskiego przywióz³ ciê¿arówk¹ z Warszawy krzy¿, który ustawiono
w miejscu wykopu nr 1. Resztki mundurów, obuwia i innych przedmiotów z³o¿ono w czterech skrzyniach w opró¿nionym dole.
Podczas przeprowadzonych w sierpniu 1991 r. w Miednoje prac uzyskano potwierdzenie zalegania tam masowych mogi³ polskich policjantów oraz sposobu ich uœmiercania i grzebania.
Do i tak drastycznie trudnych warunków pracy polskiej ekipy dosz³o
napiêcie spowodowane puczem G. Janajewa (19 sierpnia) i wprowadzeniem w Rosji stanu wyj¹tkowego. Grupka Polaków znalaz³a siê miêdzy
dwoma najwiêkszymi ogniskami zapalnymi – Moskw¹ i Leningradem;
zachodzi³a wiêc powa¿na obawa co do mo¿liwoœci kontynuacji ledwie
rozpoczêtych prac. Jednak Sztab Generalny AR nie wyda³ rozkazu
o przerwaniu prac, które zosta³y prowadzone do terminowego ich zakoñczenia.
31 sierpnia 1991 r. z Warszawy do Tweru (historyczna nazwa Kalinina) przyby³ poci¹g specjalny. Przyjecha³y nim delegacje Rodzin Katyñskich i Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, parlamentarzyœci,
przedstawiciele KG Policji, z komendantem g³ównym Romanem Hul¹
na czele, przedstawiciele MON i Wojska Polskiego, KG Stra¿y Granicznej, Stra¿y Wiêziennej, ¯andarmerii Wojskowej, UOP, Nadwiœlañskich
Jednostek Wojskowych, KG Stra¿y Po¿arnej, orkiestra reprezentacyjna
Komendy Sto³ecznej Policji. W³adze RP reprezentowali: podsekretarz
stanu w MSW – Jan Widacki, szef BBN – Jerzy Milewski, przedstawiciele MSZ i Ambasady RP w Moskwie (z ambasadorem Stanis³awem Cioskiem i konsulem M. ¯órawskim) oraz przewodnicz¹cy Rady OPWiM –
25
LX
E. Buduj, J. Tucholski, Badania kryminalistyczne..., s. 278.
Stanis³aw Broniewski. Obecna by³a równie¿ delegacja w³adz rosyjskich.
Do grobu opuszczono ostatni¹ trumnê, spowit¹ w bia³o-czerwon¹ flagê
ze wstêg¹ krzy¿a Virtuti Militari. Mszê œwiêt¹ w koncelebrze odprawi³
Biskup Polowy WP, gen. bryg. S³awoj Leszek G³ódŸ. Mod³y odprawili
równie¿ duchowni innych wyznañ. Na trumnê rzucono ziemiê z Polski,
a tak¿e z mogi³ w Katyniu i Charkowie. Pod najwy¿szym krzy¿em wmurowana zosta³a granitowa tablica (ufundowana przez w³aœcicieli Zak³adu
Kamieniarsko-Betoniarskiego w Warszawie Irenê i Waldemara Snopczyñskich), z god³em pañstwowym i napisem:
Pamiêci 6295 Policjantów/ ¯o³nierzy KOP i Innych Formacji
WP/ Funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej/ Oraz Pracowników Administracji Pañstwowej/ i Wymiaru Sprawiedliwoœci/ Rzeczypospolitej
Polskiej/ Jeñców Ostaszkowa/ Zamordowanych przez NKWD/ Wiosn¹ 1940 Roku/ i Tu Pogrzebanych.
Miednoje Sierpieñ 1991
Rodacy
G³ównym organizatorem uroczystoœci by³a Komenda G³ówna Policji, przy wspó³udziale Urzêdu Rady Ministrów, MSZ i Rady OPWiM26.
Aby zbudowaæ polskie cmentarze wojenne w miejscach spoczynku
polskich oficerów i policjantów, niezbêdne sta³o siê stworzenie regulacji
prawnych umo¿liwiaj¹cych takie dzia³ania.
W marcu 1992 r. przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych powo³ane
zosta³o Katyñskie Kolegium Doradcze (w jego sk³ad wchodzili przedstawiciele: MSW, MON, Sztabu Generalnego WP, Prokuratury Generalnej,
Zarz¹du G³ównego PCK, Rady OPWiM, Episkopatu Polski, SARP,
FRK, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, NKHBZK i powo³anej
w 1990 r. do zbierania funduszy na budowê cmentarzy – Polskiej Fundacji Katyñskiej). Jego g³ównym celem by³o przygotowanie umów z Rosj¹
i Ukrain¹ o ochronie grobów i miejsc pamiêci. Projekty umów, opracowane przez MSZ przy wspó³pracy z Kolegium, wraz z notami zawieraj¹cymi proœbê o zgodê na natychmiastowe przyst¹pienie do dalszych
ekshumacji, 13 czerwca 1992 r. przekazane zosta³y w³adzom Federacji
Rosyjskiej, a nastêpnie tak¿e Ukrainy27.
W rezultacie polskich starañ w kwietniu i czerwcu tego roku zosta³y
podpisane z w³adzami obwodów smoleñskiego i twerskiego umowy intencyjne w sprawie wspólnych dzia³añ zmierzaj¹cych do zbudowania
polskich cmentarzy w Katyniu i Miednoje.
W pierwszych dniach lipca 1992 r. Rada OPWiM, realizuj¹c postulaty Rodzin Katyñskich, przejê³a koordynacjê wszelkich dzia³añ w zakre26
27
B. £ojek, Uroczystoœci pogrzebowe w Charkowie i Miednoje, ZK nr 2, s. 374–377.
Dokumentacja Rady OPWiM.
LXI
sie wyznaczenia terenów przysz³ych polskich cmentarzy wojskowych
i ich budowy. Z dniem 16 lipca 1992 r. Katyñskie Kolegium Doradcze
przekszta³ci³o siê w Zespó³ Katyñski przy Radzie OPWiM (w tym samym sk³adzie). Odt¹d wszystkie dzia³ania w sprawach katyñskich skoncentrowa³y siê w tej w³aœnie instytucji28.
Na posiedzeniach Zespo³u Katyñskiego ustalano sprawy zwi¹zane
z ekshumacjami oraz konkursem na przysz³e cmentarze. Wy³oniona grupa robocza opracowa³a dokument pt. Organizacja prac ekshumacyjnych
i urz¹dzenia cmentarzy Katyñ–Miednoje–Charków, zatwierdzony przez
Zespó³ do realizacji 27 lipca 1992 r.
W dniach 19–25 wrzeœnia 1992 roku w Moskwie przebywa³a – na zaproszenie doradcy politycznego prezydenta Jelcyna, dr. Siergieja Stankiewicza – 8-osobowa delegacja Federacji Rodzin Katyñskich. Polacy
odbyli szereg spotkañ (m.in. w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej),
a 23 wrzeœnia przyj¹³ ich wiceprezydent Federacji Rosyjskiej – Aleksandr Ruckoj, któremu wrêczono Petycjê delegacji polskich Rodzin Katyñskich. A. Ruckoj oœwiadczy³, ¿e w zwi¹zku z sygnalizowanymi mu
trudnoœciami w sprawie katyñskiej, w uzgodnieniu z Prezydentem FR
B. Jelcynem obejmuje nad ni¹ patronat osobiœcie. Wkrótce te¿ powo³a³
grupê robocz¹ ds. katyñskich z gen. Leonidem M. Zajko na czele (jej sekretarzem zosta³ dr Piotr Romanow). Mia³a ona doprowadziæ do pilnego
zakoñczenia œledztwa, udzieliæ pomocy w sprawie ekshumacji oraz zakoñczyæ w roku 1994 [!] urz¹dzanie cmentarzy. Grupa Rosjan z gen. Zajko przebywa³a w Warszawie w dniach 6–10 paŸdziernika 1992 roku.
Uzgodniono m.in. wyjazd do Katynia i Miednoje polskich topografów.
14 paŸdziernika 1992 r. specjalny wys³annik Prezydenta FR B. Jelcyna, przewodnicz¹cy Komitetu ds. Archiwów Pañstwowych przy Radzie
Ministrów Federacji Rosyjskiej prof. Rudolf Pichoja, przekaza³ na rêce
Prezydenta RP L. Wa³êsy kopie dokumentów katyñskich, w tym s³ynnej
notatki £. Berii i decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r.
W po³owie paŸdziernika 1992 r. FRK zakoñczy³a analizê postulatów
dotycz¹cych budowy cmentarzy katyñskich, nades³anych przez Rodziny
Katyñskie z Polski. By³y one zgodne; cmentarze mia³y byæ zlokalizowane na miejscach pierwotnego pochówku zamordowanych jeñców.
Jesieni¹ 1992 r. Rada OPWiM w porozumieniu z Szefem Zarz¹du
Topograficznego WP, p³k. Henrykiem Bednarkiem i Wojskowym
Oœrodkiem Geodezji i Teledetekcji, zorganizowa³a wyjazdy geodetów
wojskowych do Katynia (12–16 listopada) i Miednoje (19–21 listopada).
Mieli oni wykonaæ pomiary do opracowania mapy zasadniczej (1:500)
terenów przysz³ych cmentarzy (dla potrzeb konkursu), mapy plastycznej
28
LXII
Dokumentacja Rady OPWiM.
(1:1000) i sto³u plastycznego (1:250). W sk³ad ekipy wchodzili: geodeci
– mjr dr in¿. Bogdan Kolanowski, mjr mgr in¿. Jerzy Wiœniowski, kpt.
mgr in¿. Ireneusz Chudzik, por. mgr in¿. Tadeusz Dadas; kierowcy-mechanicy – chor. Tadeusz Dobrzyñski, plut. Jan W³osiñski, plut. Karol
W³osiñski oraz geolog Piotr £ojek. Jej kierownikiem by³ p³k st. sp.
Zdzis³aw Sawicki. Do koñca stycznia 1993 r. mapy zosta³y wykonane29.
W listopadzie 1992 r. strona rosyjska przedstawi³a swoj¹ wersjê
umowy. W grudniu rozpoczê³y siê trudne polsko-rosyjskie negocjacje,
które trwa³y do drugiej po³owy stycznia 1993 r. Strona rosyjska d¹¿y³a do
takich zapisów umowy, które umo¿liwi³yby wzniesienie w Katyniu jedynie pomnika, upamiêtniaj¹cego wszystkie ofiary represji, w tym Rosjan.
Polscy negocjatorzy, wœród których znajdowa³ siê sekretarz generalny
Rady OPWiM Andrzej PrzewoŸnik, forsowali sformu³owania, które pozwoli³yby na budowê polskich cmentarzy wojennych, a ponadto stworzy³y mo¿liwoœæ upamiêtnienia innych miejsc martyrologii Polaków na
terenie ZSRR30. Po uzgodnieniach 20 stycznia na szczeblu ministrów
spraw zagranicznych obu krajów „ostatecznego” tekstu, strona rosyjska
przedstawi³a jej zupe³nie now¹ wersjê, co negocjacje znowu wyd³u¿y³o.
Przeci¹gnê³y siê one przez ca³y rok 1993.
Równoczeœnie na posiedzeniach Zespo³u Katyñskiego dyskutowano
nad opracowanymi w styczniu 1993 r. przez FRK w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji Danymi merytorycznymi do za³o¿eñ ideowych konkursu na cmentarze katyñskie (w Katyniu i Miednoje w Rosji oraz
w Charkowie na Ukrainie) wraz z sugestiami Federacji Rodzin Katyñskich. Zgodnie z postulatami Rodzin cmentarze winny mieæ polski i wojskowy charakter, powinny podkreœlaæ polskoœæ ofiar, ich wojskowe
funkcje, a tak¿e sposób pope³nienia zbrodni i jej masowoœæ. Wszystkie
ofiary mia³y otrzymaæ indywidualne tabliczki epitafijne. Na cmentarzu
nale¿a³o uwzglêdniæ odznaczenie cmentarzy przez Rz¹d Polski w Londynie Krzy¿em Virtuti Militari.
22 lutego 1994 r. ministrowie spraw zagranicznych RP i FR, Andrzej
Olechowski i Andriej Kozyriew, podpisali w Krakowie Umowê miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamiêci ofiar wojen i represji. Jej integraln¹ czêœæ stanowi Wspólne oœwiadczenie ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej. Czytamy w nim: [...] Kieruj¹c siê
dobr¹ wol¹ i wartoœciami humanitarnymi, Strona rosyjska zamierza rozpocz¹æ w maju 1994 roku w Katyniu i Miednoje ekshumacje szcz¹tków
Dokumentacja Rady OPWiM.
A. PrzewoŸnik, Cmentarz w Katyniu, [w:] Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego
Cmentarza Wojennego w Katyniu, Warszawa 2000, s. LVI.
29
30
LXIII
ofiar totalitaryzmu, w tym oficerów polskich oraz uczestniczyæ w godnym
ich pamiêci pochowaniu. Strona rosyjska oœwiadcza, i¿ jest gotowa ponieœæ zwi¹zane z tym koszty oraz udzieliæ pomocy w urz¹dzeniu cmentarzy-pomników w Katyniu i Miednoje [...]31.
Oœwiadczenie po raz pierwszy mówi³o o budowie cmentarzy
w miejscach spoczynku ofiar zbrodni katyñskiej. Umowa stworzy³a te¿
wreszcie podstawy formalnoprawne do przeprowadzenia ekshumacji
i budowy cmentarzy katyñskich.
Zgodnie z art. 11, ka¿da ze Stron mia³a wyznaczyæ upowa¿niony organ odpowiedzialny za koordynacjê dzia³añ zwi¹zanych z wykonaniem
postanowieñ umowy.
Tymczasem trwa³y przygotowania do prac, kompletowano ekipy,
gromadzono sprzêt. Ca³oœci¹ przygotowañ kierowa³a Rada OPWiM,
jako g³ówny organizator i zleceniodawca, pomocy udzieli³y tak¿e:
Zarz¹d G³ówny PCK, Sztab Generalny WP i MSW. Nadal jednak, mimo
gotowoœci i ponagleñ strony polskiej, Rosjanie nie podawali terminu rozpoczêcia prac.
14 lipca polska delegacja rz¹dowa na czele z Andrzejem Zakrzewskim sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, uda³a siê do Moskwy. Przyj¹³ j¹ wicepremier FR W. Jarow.
By³ to okres krytyczny w sprawie. Rosjanie prezentowali stanowisko
– wbrew postanowieniom umowy – ¿e ekshumacje niewiele dadz¹, gdy¿
szcz¹tki s¹ wymieszane, zreszt¹ w miejscach tych le¿¹ nie tylko Polacy,
¿e spo³eczeñstwo rosyjskie mo¿e mieæ zastrze¿enia do ekshumacji wy³¹cznie Polaków. W tej sytuacji zaproponowali postawienie wspólnego
„Memoria³u” dla wszystkich zamordowanych. Po trudnych rozmowach
uzgodniono, ¿e obie strony w ci¹gu 10 dni wyznacz¹ pe³nomocników,
którzy w dwustronnych kontaktach rozwa¿¹ te kwestie. Strona rosyjska
zobowi¹za³a siê do podania terminu rozpoczêcia ekshumacji jeszcze
w roku 1994.
Rosjanie dotrzymali podjêtych zobowi¹zañ, a nawet poszli dalej.
Not¹ z 25 lipca 1994 r. MSZ FR powiadomi³ o wydaniu 23 lipca przez
rz¹d rosyjski specjalnego rozporz¹dzenia, zgodnie z którym zatwierdzony zosta³ sk³ad powo³anego Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Upamiêtnienia Ofiar Represji Totalitarnych w Katyniu i Miednoje. Jednoczeœnie rz¹d rosyjski powierzy³ temu¿ Komitetowi funkcjê organu pe³nomocnego, odpowiedzialnego za koordynacjê dzia³añ maj¹cych na celu
realizacjê postanowieñ umowy z 22 lutego 1994 r. Zosta³ on zobowi¹zany do utworzenia grupy operacyjnej, sk³adaj¹cej siê z przedstawicieli obwodów smoleñskiego i twerskiego, a tak¿e rosyjskiego MSZ,
31
Dziennik Ustaw 1994, nr 112, poz. 543.
LXIV
MSW, ministerstw obrony, finansów i kultury, Federalnej S³u¿by Kontrwywiadu, Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej oraz Rosyjskiego Czerwonego Krzy¿a. Grupa ta mia³a zaj¹æ siê kwestiami zwi¹zanymi ze wzniesieniem obiektów upamiêtniaj¹cych w Katyniu i Miednoje. Gubernatorzy obwodów smoleñskiego i twerskiego otrzymali polecenie opracowania i zatwierdzenia w terminie dwutygodniowym planu przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z zabezpieczeniem prowadzenia prac zwi¹zanych z upamiêtnieniem sowieckich i polskich obywateli – ofiar wojny i represji oraz do
zapewnienia polskim specjalistom na ten okres przyjêcia i zakwaterowania. Ministerstwo Finansów mia³o wydzieliæ œrodki na pokrycie kosztów
zwi¹zanych z pochówkiem i upamiêtnieniem obywateli sowieckich
i polskich w obu tych miejscach.
Pe³nomocnikiem strony rosyjskiej i przewodnicz¹cym powo³anego
Komitetu mianowany zosta³ wiceminister kultury FR Wiaczes³aw I. Bragin (od 21 lutego 1998 r. – wiceminister Natalia Dementiewa, nastêpnie –
minister kultury Michai³ Szwydkoj)32.
Niezrozumia³¹ opiesza³oœæ okaza³ tu rz¹d polski, który – mimo
wyst¹pienia MSZ do premiera RP (pod wp³ywem nacisków Rodzin Katyñskich i Rady OPWiM) – ¿adnych kroków w tej sprawie nie podejmowa³.
W tej sytuacji Rada OPWiM skierowa³a – poprzez MSZ – pismo do
strony rosyjskiej wyra¿aj¹ce gotowoœæ do rozpoczêcia prac. Podjête te¿
zosta³y rozmowy z w³adzami Smoleñska i Tweru, które zgodzi³y siê na
przyjêcie ekip 18 sierpnia. Zdecydowano wiêc przygotowaæ wyjazd na
dzieñ 20 sierpnia. Termin ten potwierdzi³a Ambasada RP w Moskwie.
Pozosta³a otwarta kwestia co do udzia³u w pracach polskich prokuratorów. Z uwagi na to, ¿e œledztwo katyñskie prowadzi³a strona rosyjska, decyzja w tej sprawie mia³a zostaæ podjêta w terminie póŸniejszym (ostatecznie ani w Katyniu, ani w Miednoje polskich prokuratorów nie by³o).
W przeddzieñ wyjazdu polskich ekip nadesz³a z Ambasady RP wiadomoœæ, ¿e strona rosyjska odmówi³a przyjêcia polskich ekip, motywuj¹c ten krok niewywi¹zaniem siê Polski z obowi¹zku powo³ania organu odpowiedzialnego za koordynacjê dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹
umowy z 22 lutego 1994 r.
Dopiero wówczas, 19 sierpnia 1994 r., premier Waldemar Pawlak
wyda³ Zarz¹dzenie nr 23 w sprawie powo³ania Komisji do Spraw Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Katyñskiej przy Prezesie RM, dla koordynacji
wszelkich dzia³añ w tym zakresie. W sk³ad Komisji weszli: prok. S. Œnie¿ko – przewodnicz¹cy, sekretarz generalny Rady OPWiM A. PrzewoŸnik
– wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz Komisji oraz cz³onkowie: dyrektor
G³ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu In32
Dokumentacja Rady OPWiM.
LXV
stytutu Pamiêci Narodowej – Ryszard Walczak, gen. dyw. Roman Graczyk, wicedyrektor Departamentu Konsularnego i WychodŸstwa MSZ –
Marek Masiulanis, doradca ministra w Urzêdzie Rady Ministrów – Zbigniew Bylica, wiceminister kultury i sztuki – Micha³ Jagie³³o. W pracach
Komisji mieli te¿ braæ udzia³ – prezes Zarz¹du FRK – W³odzimierz Dusiewicz oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP – Andrzej Kojder.
Obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ jej dzia³alnoœci zapewnia³a Rada
OPWiM33.
23 sierpnia 1994 r. w Moskwie odby³y siê rozmowy przedstawicieli
polskiej Komisji i rosyjskiego Komitetu z udzia³em wicepremiera Jarowa oraz MSZ FR. Uzgodniono termin rozpoczêcia prac o charakterze
sonda¿owo-topograficznym (na ekshumacyjne strona rosyjska nie wyrazi³a zgody) w celu znalezienia i uœciœlenia lokalizacji polskich szcz¹tków. Prace mia³y rozpocz¹æ siê 5 wrzeœnia 1994 r. Rosjanie zobowi¹zali
siê do okazania polskim specjalistom wszelkiej pomocy (zakwaterowanie, si³a robocza, sprzêt ciê¿ki). Zaproponowali – jako element pojednania – zbudowanie w wyniku jednego, polsko-rosyjskiego konkursu,
wspólnego cmentarza.
3 wrzeœnia obie ekipy wyruszy³y z Polski, przez Bia³oruœ do Smoleñska i Tweru.
Prace polskich specjalistów w Katyniu i Miednoje trwa³y przez dwa
sezony letnie lat 1994–1995. W Miednoje – w dniach 6–22 wrzeœnia
1994 r. i 7 czerwca–31 sierpnia 1995 r. W obu okresach kierowa³ nimi
uczestnik ekshumacji w r. 1991, prof. dr hab. Bronis³aw M³odziejowski.
W porozumieniu z Rad¹ OPWiM protektorat nad pracami i upamiêtnieniem zamordowanych policjantów w Miednoje przyjê³o MSW.
Cz³onkami ekip w obu latach – na sta³e lub okresowo, byli: doradca
w MSW p³k Alfred Wojciechowski – zastêpca kierownika, mgr Justyn
Skowron, Muzeum Miasta Zgierza i mgr Ryszard Stasiak, Archiwum Pañstwowe m. £odzi – archeolodzy, dr Ma³gorzata Brzozowska i lek. med.
Robert Gwiazdecki – medycy s¹dowi, p³k st. sp. Zdzis³aw Sawicki – falerysta, mgr El¿bieta Rejf i mgr Eugeniusz Taradejko – Polski Czerwony
Krzy¿, mec. Stanis³aw Mikke, kom. mgr Tomasz Jab³oñski – falerysta
i dokumentalista, mgr Bart³omiej Tuchaczewski – dokumentalista, depozytariusz, mjr Henryk £agód, KG Stra¿y Granicznej – depozytariusz,
podkom. mgr Bernard £uczyñski – fotograf, dokumentalista, asp. Aleksander Za³êski, KG Policji – fotograf, podkom. Urszula Frankiewicz,
Wy¿sza Szko³a Policji – dokumentalista, rewident, nadkom. S³awomir
Stochmal i kom. Arkadiusz Skrzypczak, obaj z Centrum Szkolenia PoliDokumentacja Rady OPWiM, zob. te¿ S. Mikke, „Œpij mê¿ny” w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Warszawa 1998, s. 68, 69.
33
LXVI
cji w Legionowie – rewident-kryminalistyk, sier¿. Eugeniusz Niczyporuk, kpr. Dariusz Szelwicki, szer. Rafa³ Dzieliñski, szer. Pawe³ Zaj¹c,
wszyscy z Wy¿szej Szko³y Policji – rewidenci, ponadto Stanis³aw Buda,
S³awomir Zakrzewski i Tadeusz Boniecki – kierowcy, operatorzy œwidra
geologicznego34. Prace pomocnicze wykonywali ¿o³nierze rosyjskich wojsk
wewnêtrznych. Rosjanie dostarczyli te¿ koparkê hydrauliczn¹.
Podczas prac przyjêto metodê sonda¿y odwiertami i odkrywkami.
W roku 1994 wykonano 246 odwiertów, z tego 98 trafi³o w miejsca
ukrycia zw³ok, oraz 18 wykopów sonda¿owych. Zlokalizowano 17 zbiorowych mogi³35. W roku 1995 wykonano 104 odwierty. Podczas prac w obu
sezonach zlokalizowane zosta³y 23 do³y œmierci. Wszystkie znajdowa³y
siê wewn¹trz wygrodzonego przez KGB w 1991 r. terenu badañ. Poza obrêbem ogrodzenia mogi³ nie stwierdzono. Jak wspomniano wy¿ej, znalezione zosta³y te¿ œlady wczeœniejszego ogrodzenia z drutu kolczastego,
obejmuj¹cego ciaœniejszy obszar, w obrêbie którego le¿a³y jednak wszystkie polskie groby. W rejonie badañ nie stwierdzono mogi³ obywateli sowieckich36.
Prowadzone w 1995 r. prace mia³y ju¿ charakter sonda¿owo-ekshumacyjny.
Warstwa zw³ok rozpoczyna³a siê przewa¿nie na g³êbokoœci 2–3 m od
powierzchni. Groby mia³y wymiary od 4 do 9 m d³ugoœci i od 3 do 7 m szerokoœci. Najg³êbsza mogi³a dochodzi³a do oko³o 6 m. Poziom wody
w do³ach ustala³ siê czêsto na wysokoœci 30–100 cm nad warstw¹ cia³.
Stan zachowania zw³ok, znajduj¹cych siê w przemianie woskowo-t³uszczowej, uniemo¿liwia³ ich rozpoznanie. Pochówkami zajmowali siê przedstawiciele PCK. Szcz¹tki, wydobyte do koñca z dwóch do³ów przesyconych zawartoœci¹ szamba (co najmniej 437 osób), pochowano w nowym
grobie zbiorowym, wykopanym ko³o mogi³y urz¹dzonej w 1991 r. obok
krzy¿a g³ównego w pobli¿u obecnego o³tarza37. Po zakoñczeniu prac ekipa uformowa³a tymczasowo – po zasypaniu – p³aszczyzny wszystkich
grobów. Na ka¿dym z nich ustawiono brzozowy krzy¿. Krzy¿ami ozna-
Dokumentacja Rady OPWiM.
J. Skowron, Archeologiczne badania sonda¿owe w Miednoje-Jamok, [w:] Ziemia oskar¿a. Z prac badawczych i ekshumacyjnych prowadzonych w 1994 roku na cmentarzach oficerów polskich zamordowanych na Wschodzie, wyd. Rada OPWiM, Warszawa 1996, s. 88, 92.
36 B. M³odziejowski, Prace sonda¿owo-topograficzne w Miednoje wrzesieñ 1994,
[w:] II pó³wiecze zbrodni. Katyñ–Twer–Charków, „ZK” nr 5, Warszawa 1995, s. 111, 112,
113.
37 Dokumentacja Rady OPWiM. Zob. te¿: J. Skowron, Podsumowanie prac sonda¿owo-ekshumacyjnych w Miednoje, [w:] Zbrodnia katyñska. Próba bilansu, „ZK” nr 13,
Warszawa 2001, s. 108, 110, ten¿e, Archeologiczne badania sonda¿owe..., s. 88–94, B.
M³odziejowski, Prace sonda¿owo-topograficzne..., s. 108–109, ZK nr 5.
34
35
LXVII
czono równie¿ trzy do³y œmierci, z których w 1991 i 1995 roku wydobyto
zw³oki i przeniesiono do dwóch nowych grobów.
W 1994 r. wyeksplorowano do koñca dó³ z wyposa¿eniem odkryty
w 1991 r. W dalszych pracach natrafiono tak¿e na dwa podobne miejsca,
z zakopanymi rzeczami osobistymi oraz fragmentami umundurowania
i wyposa¿enia zamordowanych policjantów. Dodatkowo polskiej ekipie
zasygnalizowano jeszcze jedno miejsce, niedaleko Tweru, gdzie w do³ach poczo³gowych na by³ym poligonie wojskowym zakopano du¿¹ iloœæ
przedmiotów polskiego wyposa¿enia policyjnego (metalowe naczynia,
kubki, manierki, itp.), wœród nich znaleziono te¿ znaki ewidencyjne Policji Województwa Œl¹skiego. Wszystkie przedmioty przedziurawione
by³y szpikulcem o kwadratowym przekroju38. Oba do³y zosta³y opró¿nione w 1994 i 1995 r.
Oko³o 80% badanych czaszek wykaza³o obra¿enia postrza³owe koœci.
Z do³ów œmierci wydobyto równie¿, podobnie jak w 1991 r., przedmioty i dokumenty; tak¿e gazety sowieckie z datami koñcz¹cymi siê na
kwietniu 1940 roku.
Czêœæ z uzyskanych przedmiotów i dokumentów przewieziona zosta³a do Polski; po przeprowadzonej na zlecenie Rady OPWiM konserwacji, znalaz³a siê jako depozyt Rady OPWiM w Muzeum Katyñskim,
podobnie jak przekazane wczeœniej mapy i sto³y topograficzne.
W dniach 15–22 wrzeœnia 1994 r. w Miednoje pracowali topografowie z Wojskowego Oœrodka Geodezji i Teledetekcji mjr mgr in¿. Adam
Kazik i kpt. mgr in¿. Waldemar Kubisz. Ich czynnoœci zwi¹zane by³y
z wykonaniem fragmentów mapy zasadniczej oraz zabezpieczeniem
geodezyjnym badañ sonda¿owych39.
Prócz prac ekip nad zlokalizowaniem i dok³adnym oznaczeniem na
potrzeby przysz³ych cmentarzy zbiorowych mogi³, prowadzone by³y
inne dzia³ania, które mia³y doprowadziæ do ich zbudowania.
16 i 17 lutego 1995 r. w Warszawie obradowa³y oba powo³ane przedstawicielstwa Stron (polska Komisja i rosyjski Komitet). Rosjanie przyjêli propozycjê polsk¹ o podjêciu pierwszych przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do urz¹dzenia obiektów upamiêtniaj¹cych i wyznaczenia granic
przysz³ych cmentarzy oraz o wmurowaniu na ich terenach wiosn¹ 1995 r.
kamieni wêgielnych. Osi¹gniêto te¿ porozumienie co do utworzenia
w Katyniu i Miednoje polskich cmentarzy wojennych w ramach wspólDokumentacja Rady OPWiM, zob. te¿. B. M³odziejowski, Prace sonda¿owo-topograficzne..., s. 109–111.
39 Zob. A. Kazik, Sprawozdanie z przebiegu prac geodezyjnych w Katyniu i Miednoje,
zwi¹zanych z wykonaniem fragmentów mapy zasadniczej i zabezpieczeniem geodezyjnym
prac archeologiczno-sonda¿owych, [w:] Ziemia oskar¿a..., s. 67–76.
38
LXVIII
nego zespo³u obiektów upamiêtniaj¹cych ofiary systemu totalitarnego,
ustalono równie¿ kalendarz dzia³añ.
Zasadnicze dokumenty o budowie polskich cmentarzy wojennych
w Katyniu i Miednoje zosta³y podpisane 25 marca 1995 r. w Smoleñsku.
Podstawê do wytyczenia granic cmentarzy stanowi³y opracowane przez
polskich geodetów mapy z wyrysowanym zasiêgiem mogi³. Przebieg granic mia³ zostaæ uœciœlony w wyniku kontynuacji rozpoczêtych w 1994 r.
badañ. Kwestie formalnoprawne zwi¹zane z budow¹ polskich cmentarzy
mia³y byæ za³atwione do 20 maja 1995 roku przez administracje smoleñsk¹
i twersk¹, jednak termin ten wyd³u¿y³ siê do jesieni tego roku.
Uœciœlono tak¿e terminy uroczystoœci wmurowania, poœwiêconych
przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, kamieni wêgielnych pod przysz³e
cmentarze, przygotowywane w ramach obchodów Roku Katyñskiego
i 55. rocznicy Zbrodni Katyñskiej. Dla Miednoje by³ to dzieñ 11 czerwca
1995 r. Uroczystoœæ ta zgromadzi³a liczne gremium przyby³ych z Polski
goœci, przede wszystkim Rodziny Katyñskie, jak równie¿ przedstawicieli
gospodarzy. Prezydenta RP reprezentowa³ jego osobisty wys³annik minister A. Zakrzewski, który odczyta³ okolicznoœciowe pos³anie Lecha
Wa³êsy. Obecni byli tak¿e wicemarsza³kowie Sejmu i Senatu RP – W³odzimierz Cimoszewicz i Grzegorz Kurczuk, minister spraw wewnêtrznych Andrzej Milczanowski i minister sprawiedliwoœci Jerzy Jaskiernia,
szef BBN – Henryk Goryszewski i zastêpca szefa UOP p³k dr Jerzy
Nó¿ka, a tak¿e komendanci g³ówni Policji, Stra¿y Granicznej i Stra¿y
Po¿arnej. W uroczystoœci uczestniczy³ bp Marian Duœ, krajowy duszpasterz policji i przedstawiciele ró¿nych wyznañ: prawos³awny arcbp Sawa,
pastor prof. Jan Hauze i naczelny rabin RP Menachem Joskowicz oraz
kompania honorowa Policji. Ze strony rosyjskiej uczestniczyli: I wiceminister spraw wewnêtrznych gen. Aleksandr Kulikow, zastêpca szefa administracji prezydenckiej Siergiej Krasawczenko, wiceminister kultury
W. Bragin i w³adze obwodu twerskiego40.
Po skomplikowanych i ¿mudnych dyskusjach oraz przygotowaniach
Rada OPWiM og³osi³a 17 lipca 1995 r. otwarty konkurs na koncepcjê
ukszta³towania przestrzennego polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Miednoje i Charkowie; mia³a ona staæ siê podstaw¹ do opracowania
projektów realizacyjnych cmentarzy. Konkurs skierowany zosta³ do polskich œrodowisk twórczych w kraju i za granic¹. Do udzia³u w nim zaproszono imiennie, na tych samych warunkach co wszystkich uczestników,
piêæ zespo³ów autorskich. Zadanie konkursowe sformu³owa³a Rada
OPWiM wspólnie z FRK. Nale¿a³o okreœliæ obszar, rozmieszczenie
i kszta³t mogi³ zbiorowych, zaprojektowaæ formê i rozmieszczenie indy40
Dokumentacja Rady OPWiM.
LXIX
widualnych tabliczek epitafijnych i epitafiów ogólnych, miejsce uroczystoœci oraz sposób obs³ugi i konserwacji cmentarzy. Podkreœlono koniecznoœæ uzyskania jak najwy¿szych wartoœci artystycznych. Cmentarze mia³y mieæ charakter ekumeniczny, zawieraæ symbole narodowe, pañstwowe i religijne, ze szczególnym uwzglêdnieniem Krzy¿a Kampanii
Wrzeœniowej i Krzy¿a Virtuti Militari41.
Na konkurs wp³ynê³y 43 prace, m.in. z Francji, Niemiec i Norwegii.
Powo³ano 22-osobowe jury, sk³adaj¹ce siê z wybitnych twórców – architektów, rzeŸbiarzy i plastyków, przedstawicieli Ministerstwa Kultury,
MON, Prymasa Polski, FRK, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”,
NKHBZK, PFK i œrodowisk katyñskich. W jego sk³ad, na czele z prof.
dr. in¿. arch. Maciejem Gintowtem z Wydzia³u Architektury Politechniki
Warszawskiej, weszli: Janusz Cierpiñski – Towarzystwo Urbanistów
Polskich, prof. dr hab. Krystian Jarnuszkiewicz, Pawe³ Jaskanis – Ministerstwo Kultury i Sztuki, prof. dr hab. Piotr Krakowski – Instytut Historii Sztuki UJ, ks. pra³at Zdzis³aw Król, Jeremi Królikowski, prof. dr hab.
Jan Kucz, in¿. arch. Romuald Loegler, dr Bo¿ena £ojek – sekretarz
naukowy NKHBZK, Katarzyna Piskorska – Warszawska Rodzina Katyñska, Jan Polak – Towarzystwo Urbanistów Polskich, Maria Polañska –
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”, Andrzej Polniaszek – Rodzina Katyñska na Zachodzie, Andrzej PrzewoŸnik – sekretarz generalny
Rady OPWiM, prof. dr hab. Jacek Purchla – Dyrektor Miêdzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prof. dr hab. Bohdan Rymaszewski –
MKiS, p³k dr Marek Tarczyñski – MON, mgr in¿. Jêdrzej Tucholski –
Warszawska Rodzina Katyñska, Piotr Walkowiak, prof. dr hab. Wojciech Winiarski, dr Jan Stanis³aw Wojciechowski – Dyrektor Centrum
RzeŸby Polskiej w Opolu. Jury og³osi³o wyniki 1 grudnia 1995 r. Przyznano trzy równorzêdne wyró¿nienia dla prac, które przesz³y do drugiego etapu. W kwietniu 1996 r. Rada OPWiM zorganizowa³a wyjazdy wyró¿nionych zespo³ów na tereny przysz³ych cmentarzy w celu wizji lokalnej dla pe³nego uwzglêdnienia w pracach projektowych wygl¹du i stanu
tych miejsc.
1 paŸdziernika 1996 r. s¹d konkursowy wskaza³ do realizacji pracê
zespo³u w sk³adzie: art. rzeŸb. Zdzis³aw Pidek z Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Sztuk Plastycznych w Gdañsku, art. rzeŸb. Andrzej So³yga
Dokumentacja Rady OPWiM, zob. te¿: A. PrzewoŸnik, Cmentarze w Katyniu,
Miednoje i Charkowie – stan i zaawansowanie prac, perspektywy, [w:] Zbrodnia nie ukarana. Katyñ–Twer–Charków, „ZK” nr 6, Warszawa 1996, s. 13–19, ten¿e, Zaawansowanie
prac nad upamiêtnieniem ofiar Zbrodni Katyñskiej, [w:] Ziemia oskar¿a..., s. 7–11, ten¿e,
Polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Zamierzenia, projekty, perspektywy realizacyjne, [w:] Ku cmentarzom polskim w Katyniu, Miednoje, Charkowie,
„ZK” nr 8, Warszawa 1997, s. 7–20.
41
LXX
z Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie oraz architekci Wies³aw i Jacek Synakiewiczowie. Zdaniem jury wykaza³a ona ogromny szacunek
dla istniej¹cych zbiorowych grobów i do³ów œmierci oraz dla sposobu
ich upamiêtnienia, a tak¿e wyros³ych w tych miejscach drzew. Za
istotn¹ wartoœæ uznano ideê podziemnego dzwonu. S¹d konkursowy,
rodziny i œrodowiska katyñskie po zaakceptowaniu ca³oœci wskaza³y na
potrzebê korekt i uzupe³nieñ przedstawionej koncepcji. Ostateczny
kszta³t cmentarzy zarysowa³ – opracowany we wspó³pracy ze œrodowiskami katyñskimi – dokument pt. Zalecenia pokonkursowe, uwzglêdniony w dalszych fazach przygotowania projektów. Punkt centralny
ka¿dego cmentarza mia³a stanowiæ pionowa œciana pamiêci z nazwiskami wszystkich tu spoczywaj¹cych ofiar, podziemnym dzwonem
i sto³em ofiarnym-o³tarzem oraz widocznym z dala krzy¿em; jako rodzaj otwartej kaplicy do mod³ów i uroczystoœci. Wobec niemo¿noœci
zbudowania grobów indywidualnych (identyfikacja szcz¹tków okaza³a
siê niemo¿liwa) mia³y powstaæ mogi³y zbiorowe z krzy¿ami. W granicach cmentarzy winny siê znaleŸæ symbole narodowe i wyznaniowe,
nawi¹zuj¹ce do tradycji II RP42.
Wyniki prac sonda¿owo-ekshumacyjnych podsumowane zosta³y
na spotkaniu rosyjskiego Komitetu i polskiej Komisji w Warszawie
w dniach 17–19 kwietnia 1996 r. Stwierdzono na nim, ¿e w proponowanych przez stronê polsk¹ granicach cmentarzy znajduj¹ siê wy³¹cznie pochówki polskich ofiar zbrodni. Strony wyrazi³y równie¿ wolê rozpoczêcia budowy cmentarzy jeszcze w roku 1996, co – jak wiemy – do skutku
nie dosz³o. W maju odby³y siê natomiast spotkania polskich i rosyjskich
architektów w Katyniu i Miednoje, na których przedyskutowano koncepcjê przysz³ych polskich cmentarzy wojennych.
Niezwykle istotna w sprawie sta³a siê podpisana 19 paŸdziernika
1996 roku przez premiera Rosji Wiktora Czernomyrdina uchwa³a nr
1247 Rz¹du Federacji Rosyjskiej o utworzeniu kompleksów memorialnych w miejscach pochówków sowieckich i polskich obywateli – ofiar totalitarnych represji w Katyniu (obwód smoleñski) i Miednoje (obwód
twerski). Otrzyma³y one status instytucji pañstwowych. W ich obrêbie
mia³y zostaæ zbudowane polskie cmentarze wojenne, w granicach okreœlonych przez rosyjsko-polski protokó³ z 25 marca 1995 r. Dokument
okreœla³ te¿ zadania poszczególnych rosyjskich instytucji i s³u¿b. Projekty rosyjskiego kompleksu memorialnego mia³y zostaæ wy³onione w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury FR. Do
koñca wrzeœnia 1997 r. strona rosyjska obieca³a te¿ przekazaæ Polsce
W przypadku Miednoje nie umieszczono innych prócz katolickiego krzy¿a symboli
religijnych.
42
LXXI
kompletn¹ dokumentacjê urzêdow¹ wydzielenia terenu pod cmentarze
i ostatecznego kszta³tu ich granic. W maju 1997 r. Rosjanie zamierzali
powo³aæ grupy robocze dla poszukiwania i badania pochówków obywateli sowieckich w Katyniu i Miednoje.
19 sierpnia 1997 r. w Smoleñsku mia³a miejsce – na rozszerzonym
spotkaniu Komitetu i Komisji – prezentacja koncepcji generalnej polskich cmentarzy wojennych w Katyniu i Miednoje. Obecni byli autorzy
polskich projektów, tak¿e jury rosyjskiego konkursu na kompleksy memorialne w obu tych miejscach, przedstawiciele Zwi¹zku Architektów
i Zwi¹zku Artystów Plastyków FR, administracji obwodów smoleñskiego i twerskiego, krajoznawcy, weterani wojny i pracy itp. Generalna koncepcja polskiej czêœci kompleksu zosta³a przez owo gremium ca³kowicie
zaaprobowana. Uzgodniono te¿, ¿e budowa polskich cmentarzy bêdzie
rozpoczêta niezale¿nie od terminu wzniesienia rosyjskiej czêœci kompleksów. Administracje obu obwodów zobowi¹za³y siê do przekazania
we wrzeœniu tego roku stronie polskiej dokumentacji kartograficznej terenów pod realizacjê czêœci polskiej. Polscy specjaliœci mieli wówczas –
wspólnie z przedstawicielami w³adz obwodów – wytyczyæ na miejscu
granice polskich czêœci kompleksów oraz wyznaczyæ teren budowy.
30 paŸdziernika 1997 r. Rada OPWiM zawar³a umowê z autorami nagrodzonej w konkursie koncepcji na wykonanie szczegó³owych projektów w terminie do 15 grudnia tego roku. Polska grupa robocza (archeolodzy, topografowie i geodeci), zgodnie z postanowieniami przyjêtymi na
spotkaniu 19 sierpnia, przebywa³a w dniach 5–7 listopada 1997 r. w Katyniu i Miednoje w celu naniesienia na mapy w³aœciwych granic cmentarzy i wyznaczenia terenów pod place budowy43.
Kontynuuj¹c te dzia³ania, zaproszona grupa polska (A. PrzewoŸnik
i autorzy projektu cmentarzy) zaprezentowa³a na posiedzeniu rosyjskiego Komitetu 23 stycznia 1998 r. w Moskwie, z udzia³em mianowanych
ju¿ przez stronê rosyjsk¹ dyrektorów kompleksów memorialnych w Katyniu i Miednoje oraz przedstawicieli wicepremiera Sysujewa, rosyjskiego MSZ, MSW i Ministerstwa Finansów, a tak¿e administracji obwodowych w Twerze i Smoleñsku, za³o¿enia projektowe polskich cmentarzy.
Rada OPWiM przekaza³a równie¿ dokumentacjê projektow¹ oraz zwróci³a siê z proœb¹ o jej szybkie uzgodnienie i zatwierdzenie przez odpowiednie w³adze i s³u¿by obwodów, a tak¿e udzielenie formalnej zgody na
budowê cmentarzy. Wed³ug przyjêtych ustaleñ mia³o to nast¹piæ na
szczeblu obwodów do 15 lutego, na szczeblu centralnym – do koñca tego
miesi¹ca.
43
Dokumentacja Rady OPWiM.
LXXII
Na posiedzeniu obwodowej Komisji Roboczej ds. Realizacji Przedsiêwziêæ Zwi¹zanych z Upamiêtnieniem Ofiar Represji Totalitarnych
w Miednoje, które odby³o siê 5 lutego 1998 r. w Twerze, zatwierdzono
w ca³oœci architektoniczny i koncepcyjny projekt szczegó³owy polskiego
cmentarza wojennego w Miednoje. Warunkiem jego budowy by³o wzajemne powi¹zanie z projektem ca³ego kompleksu memorialnego (podpisy pod tym dokumentem z³o¿yli: wicegubernator twerski A. N. Go³owkin, jako przewodnicz¹cy obwodowej Komisji Roboczej, minister
W. I. Bragin, przewodnicz¹cy Komitetu Koordynacyjnego oraz architekci i przedstawiciele ró¿nych s³u¿b obwodowych).
23 marca sekretarz generalny Rady OPWiM A. PrzewoŸnik odebra³
te dokumenty w Moskwie. Jednak decyzja o wydzieleniu terenu pod budowê w Miednoje wydana zosta³a dopiero 1 czerwca 1999 r., a formalne
pozwolenie na budowê cmentarza – 2 lipca 1999 r. Wszystko razem wymaga³o wielu starañ, rozmów, interwencji i uzgodnieñ44.
5 paŸdziernika 1998 r. nast¹pi³o komisyjne rozstrzygniêcie og³oszonego przez Radê OPWiM przetargu na generalnego wykonawcê robót
budowlanych wszystkich trzech cmentarzy katyñskich. Wygra³o przedsiêbiorstwo Budimex S.A. z Warszawy jako wykonawca generalny.
10 listopada Rada OPWiM podpisa³a z dyrekcj¹ Budimexu stosown¹
umowê. Jednak ju¿ wczeœniej, 23 paŸdziernika, A. PrzewoŸnik i przedstawiciele Budimexu uzgodnili w Moskwie terminy rozpoczêcia budowy
cmentarzy i harmonogram prac. Umowa z konsorcjum Budimex S.A.
i Metalodlew S.A. na wykonanie elementów rzeŸbiarskich oraz ich dostawê i monta¿ podpisana zosta³a 12 maja 1999 r. Rada OPWiM wyst¹pi³a równie¿ do strony rosyjskiej – zgodnie z postanowieniami umowy
z 22 lutego 1994 r. – o jednorazowe zwolnienie firmy buduj¹cej cmentarze z c³a i podatku VAT od wwo¿onych materia³ów budowlanych oraz
podatku VAT od us³ugi budowlanej (za³atwienie tego nie by³o jednak¿e
spraw¹ prost¹).
Jednak negocjacje, uzgodnienia, przetargi, konkurs i dokumentacja
projektowa ze skomplikowanymi procedurami jej zatwierdzenia, to jeszcze nie wszystkie czynnoœci zwi¹zane z budow¹ polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
W miêdzyczasie trwa³y jeszcze inne, równie czasoch³onne i skomplikowane dzia³ania.
W grudniu 1994 r., po d³u¿szych dyskusjach w gronie przedstawicieli
Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, PCK, FRK, NKHBZK i Rady
OPWiM, po zapoznaniu siê z obowi¹zuj¹cymi przepisami i praktyk¹
w zakresie stosowania inskrypcji na cmentarzach wojennych i wojsko44
Ca³oœæ dokumentacji w Radzie OPWiM.
LXXIII
wych oraz wypracowaniu na tej podstawie formy zapisu, Rada OPWiM
podpisa³a umowê z NKHBZK na opracowanie inskrypcji imiennych dla
oficerów WP i policjantów spoczywaj¹cych na trzech „katyñskich”
cmentarzach oraz ksiêgi cmentarnej, na razie dla Katynia, nastêpnie zaœ –
równie¿ dla Charkowa i Miednoje. Dla inskrypcji na tabliczki imienne
przyjêto zapis skrócony: stopieñ wojskowy lub policyjny, imiê i nazwisko, data i miejsce urodzenia, zawód, przydzia³ wojskowy lub policyjny, rok œmierci; ogó³em 1,5 wiersza maszynowego, oko³o 75 znaków
pisarskich. W przypadku ksiêgi cmentarnej zapis mia³ byæ poszerzony o
wa¿niejsze stanowiska wojskowe i cywilne, odznaczenia, dane nt. rodziny, krótk¹ informacjê o Ÿród³ach, a tak¿e fotografiê; ogó³em 5 wierszy
maszynopisu.
Redakcjê merytoryczn¹ inskrypcji dla wszystkich trzech cmentarzy
oraz Ksiêgi Cmentarnej Katyñ, powierzono cz³onkowi NKHBZK, p³k.
dr. Markowi Tarczyñskiemu, koordynacjê organizacyjno-techniczn¹
ca³ego przedsiêwziêcia – dr Bo¿enie £ojek.
W pocz¹tkach 1995 r. NKHBZK powo³a³ trzy zespo³y do opracowania inskrypcji; dla Katynia byli to pracownicy Wojskowego Instytutu Historycznego i Centralnego Archiwum Wojskowego pod kierownictwem
dr. M. Tarczyñskiego; dla Charkowa – pracownicy Centralnego Archiwum MSW i Muzeum Katyñskiego pod kierownictwem mgr. in¿.
Jêdrzeja Tucholskiego; dla Miednoje – pracownicy CA MSW i Wy¿szej
Szko³y Policyjnej w Szczytnie, pod kierownictwem dr. Grzegorza Jakubowskiego. Do Rodzin Katyñskich rozes³ano specjalne ankiety oraz
skierowano apele z proœb¹ o dane biograficzne oraz fotografie ofiar45.
W maju 2000 r. ukaza³a siê pierwsza z ksi¹g cmentarnych – Katyñ,
w kwietniu 2003 – druga, dla Charkowa. Na zorganizowanym przez
Radê OPWiM 18 lipca 2002 r. spotkaniu przedstawicieli Zarz¹du i Rady
FRK i Rodzin Katyñskich z kraju oraz Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” z redaktorami dwóch pozosta³ych ksi¹g, po przedyskutowaniu
podjêto decyzjê o rezygnacji z zapisu dot. rodziny w biogramach zamordowanych w przygotowywanych ksiêgach dla Charkowa i Miednoje46.
Zim¹ 1999/2000 wykonywane by³y w Polsce ¿eliwne ( z uwagi na ich
trwa³oœæ) odlewy elementów rzeŸbiarskich (zespó³ o³tarzowy, obeliski
z god³ami pañstwowymi i krzy¿ami VM oraz Kampanii Wrzeœniowej),
a tak¿e imienne tabliczki epitafijne. W renomowanej odlewni dzwonów
Janusza Felczyñskiego w Przemyœlu powstawa³y dzwony z tekstem Bogurodzicy i napisami: Katyñ, Charków, Miednoje.
Dokumentacja Rady OPWiM oraz B. £ojek, Inskrypcje nagrobne i ksiêgi cmentarne dla cmentarzy w Katyniu, Miednoje i Charkowie, ZK nr 8, s. 21–32.
46 Dokumentacja Rady OPWiM.
45
LXXIV
Prace w Miednoje rozpoczête zosta³y 2 lipca 1999 r., wznowiono je
wiosn¹ 2000 r. Ich formalny odbiór nast¹pi³ 9 sierpnia 2000 r. Ca³oœci¹
dzie³a budowy cmentarzy katyñskich kierowa³ sekretarz generalny Rady
OPWiM Andrzej PrzewoŸnik. Czuwali nad nimi w kraju i na miejscu –
specjaliœci Rady inspektor nadzoru in¿. bud. Ryszard Grauman i Krystyna Brydowska. Przy wszystkich wa¿niejszych decyzjach oraz podczas
wizytacji prac obecny by³ prezes Zarz¹du FRK W³odzimierz Dusiewicz.
Rada OPWiM organizowa³a tak¿e wspólnie z Zarz¹dem FRK cykliczne
spotkania informacyjne prezesów i przedstawicieli Rodzin Katyñskich
z Polski.
Cmentarz w Miednoje zbudowany zosta³ ze œrodków Pañstwa Polskiego, tj. z bud¿etu Rady OPWiM, a tak¿e œrodków spo³ecznych, zebranych przez Rodziny Katyñskie na koncie Polskiej Fundacji Katyñskiej.
Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje zajmuje obszar oko³o 17 tys. m2
powierzchni, ogrodzony jest metalowym p³otem o d³ugoœci 524 m.
Wzd³u¿ ogrodzenia wykonano alejê o nawierzchni betonowej, na której
usytuowane s¹ – okalaj¹ce mogi³y – tabliczki epitafijne. Mogi³y zbiorowe
(25) z wysokimi 8-metrowymi krzy¿ami, obrysowane p³ytami, znajduj¹
siê za œcian¹ o³tarzow¹. O³tarz ze sto³em ofiarnym to rodzaj otwartej kaplicy, na któr¹ sk³adaj¹ siê: œciana z nazwiskami zamordowanych policjantów, oko³o 9-metrowy centralny krzy¿ i podziemny dzwon, usytuowane na
wprost g³ównego wejœcia na cmentarz, przy którym ustawione s¹ dwa obeliski z god³em Rzeczypospolitej. Na cmentarzu umieszczono te¿ na
coko³ach krzy¿e Virtuti Militari i Kampanii Wrzeœniowej47. Prócz tablicy
umieszczonej 30 sierpnia 1991 r. wmurowana zosta³a druga, z inskrypcj¹:
W ho³dzie/ ponad 6300 spoczywaj¹cym w Miednoje/ funkcjonariuszom Policji Pañstwowej/ i Policji Województwa Œl¹skiego/ Stra¿y Granicznej i Stra¿y Wiêziennej/ ¿o³nierzom i oficerom/ ¿andarmerii wojskowej/ Korpusu Ochrony Pogranicza/ i innych formacji
wojskowych/ pracownikom administracji pañstwowej/ i wymiaru
sprawiedliwoœci/ II Rzeczypospolitej/ jeñcom wojennym z obozu w
Ostaszkowie/ zamordowanym przez NKWD/ wiosn¹ 1940 r./ w Kalininie (Twerze)/ Naród Polski.
Cmentarz posiada instalacjê oœwietleniow¹ i wodoci¹gow¹, kanalizacjê i inn¹ infrastrukturê, umo¿liwiaj¹c¹ jego w³aœciwe funkcjonowanie.
28 sierpnia 2000 r. przekazany zosta³ Dyrekcji Pañstwowego Kompleksu Memorialnego „Miednoje”, która na co dzieñ sprawuje opiekê
nad nim.
47
Miednoje. Polski Cmentarz Wojenny, wyd. Rada OPWiM [Warszawa 2000].
LXXV
Upamiêtniony zosta³ równie¿ dawny budynek UNKWD w Kalininie
(obecny Twer), w którego piwnicach mordowano polskich policjantów.
Mieœci siê w nim obecnie Instytut Medycyny. Obok wejœcia umieszczone
zosta³y dwie tablice; rosyjska poœwiêcona pamiêci zamêczonych w siedzibie Zarz¹du NKWD-MGB w latach 1930–1950 ofiar oraz polska,
przywieziona w 1992 r. przez opolsk¹ Rodzinê Katyñsk¹, dwujêzyczna,
przedzielona wyrytym krzy¿em i splecionymi drutem d³oñmi, z napisem:
Pamiêci jeñców/ obozu w Ostaszkowie/ zamordowanych/ przez
NKWD w Kalininie/ Œwiatu ku przestrodze/ Rodzina Katyñska.
W sierpniu 1994 r. na budynku klasztoru w Ostaszkowie ods³oniête
zosta³y granitowe tablice upamiêtniaj¹ce (w jêzykach polskim i rosyjskim) z wyrytymi krzy¿ami Virtuti Militari. Inicjatorem ich umieszczenia by³ konsul Micha³ ¯órawski, który przy wspó³udziale Rady OPWiM
podj¹³ niezbêdne starania u w³adz miejscowych. Tablice wykona³ Budimex z Moskwy48.
Inskrypcja upamiêtniaj¹ca brzmi:
W tym monasterze/ w okresie IX 1939–V 1940 wiêziono/ funkcjonariuszy Policji Pañstwowej/ i Policji Województwa Œl¹skiego/ Stra¿y Granicznej i Stra¿y Wiêziennej/ oraz ¿o³nierzy ¿andarmerii/ Korpusu Ochrony Pogranicza/ i innych formacji Wojska Polskiego./
6311 z nich skazano na œmieræ./ Miejscem mordu by³ Kalinin
(Twer)./ Nastêpnie, latem 1940 r. przywieziono/ do Ostaszkowa
¿o³nierzy Wojska/ Polskiego z Litwy i £otwy, a w latach / 1944–1945
¿o³nierzy Armii Krajowej./ Czeœæ pamiêci wszystkich/ zamordowanych i umêczonych/ wiêzionych tu Polaków. Rodacy
W ostaszkowskim obozie zmar³o przed wywózk¹ 45 wiêŸniów. Byli
grzebani na cmentarzu w rejonie wsi Swietlica i podobno te¿ w lesie, nad
jeziorem (za klasztorem)49. Na cmentarzu Trojeruczyckim zachowa³a siê
jedna z mogi³ Polaków, na której emerytowany nauczyciel Boris F. Karpow postawi³ w pocz¹tkach lat 90. niewielki krzy¿ z metalow¹ tabliczk¹,
zawieraj¹c¹ 41 nazwisk zmar³ych Polaków. Po oglêdzinach specjalistów
Rady OPWiM w lecie 2000 r. przygotowany zosta³ projekt trwa³ego upamiêtnienia grobu z nazwiskami wszystkich zmar³ych przed wywózk¹ jeñców Ostaszkowa.
Uroczyste otwarcie i poœwiêcenie Polskiego Cmentarza Wojennego
w Miednoje nast¹pi³o 2 wrzeœnia 2000.
Rodziny katyñskie i rodziny policyjne z Polski przyby³y na tê d³ugo
oczekiwan¹ uroczystoœæ specjalnym poci¹giem wraz z kompani¹ repreA. PrzewoŸnik, Zaawansowanie prac...., s. 9.
Z. Raczyñski i R. Zió³ek, Postawcie nam chocia¿ krzy¿, „Trybuna Œl¹ska” nr 210,
10 IX 1990.
48
49
LXXVI
zentacyjn¹ i orkiestr¹ Policji. Delegacji pañstwowej przewodniczy³ premier RP Jerzy Buzek, który skierowa³ do rodzin ofiar zbrodni okolicznoœciowe przemówienie. Szefowa Kancelarii prezydenta RP Jolanta Szymanek-Deresz odczyta³a pos³anie Aleksandra Kwaœniewskiego. W imieniu Rz¹du FR przemówi³ minister spraw wewnêtrznych W³adimir B. Ruszaj³o, w imieniu rodzin ofiar – prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Witold Banaœ. Mszê œw. koncelebrowali: arcbp Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy, Biskup Polowy WP gen. dyw. S³awoj Leszek
G³ódŸ i Krajowy Duszpasterz Policji bp Marian Duœ. Mod³y odprawili
te¿ duchowni innych wyznañ: ks. bp p³k Ryszard Borski – Duszpasterz
Ewangelicki WP, ks. bp gen. bryg. Miros³aw Miron Chodakowski – Prawos³awny Ordynariusz Polowy i Tomasz Nieœkiewicz – w imieniu Imama Muzu³mañskiego. Obecni byli tak¿e marsza³ek Sejmu RP Maciej
P³a¿yñski, przewodnicz¹cy komisji sejmowych, a tak¿e grupa pos³ów
i senatorów, szefowie i wiceszefowie kilku resortów (w tym minister
spraw wewnêtrznych i administracji Marek Biernacki), szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Henryk Szumski, Komendant G³ówny Policji
nadinsp. Jan Michna, Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej gen. Marek
Bieñkowski oraz inni.
Dziesiêcioletnie starania i praca bardzo wielu ludzi – przedstawicieli
polskich instytucji pañstwowych, du¿ej grupy specjalistów wielu dziedzin oraz Rodzin i dzia³aczy katyñskich, zaowocowa³y godnym pochówkiem, po 60. latach, zamordowanych policjantów i ¿o³nierzy, którzy spoczywaj¹ teraz na jednym z piêkniejszych polskich cmentarzy wojennych
na œwiecie.
Andrzej PrzewoŸnik
LXXVII
Wykaz skrótów
A
adm.
art.
asp.
aud.
awans.
AWF
–
–
–
–
–
–
administracyjny
artyleria
aspirant
audytor
awansowany
Akademia Wychowania Fizycznego
–
–
–
–
batalion
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
Br¹zowy Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê
brygada
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Centralne Laboratorium
Centralna Szko³a MS dla SW
chor¹¿y
Centralny Instytut Wychowania Fizycznego
ciê¿ki karabin maszynowy
Centralna Sk³adnica Sanitarna
Centralna Szko³a Strzelañ
Centrum Wyszkolenia Sanitarnego
Centrum Wyszkolenia ¯andarmerii
Centralny Zak³ad Zaopatrzenia Sanitarnego
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
dywizjon artylerii lekkiej
dowódca
delegowany
Departament
Dowództwo Okrêgu Korpusu
Dywizja Piechoty
Dywizja Piechoty Legionów
Dru¿yny Strzeleckie
Dowództwo
dywizjon
dywizja
B
baon
BKZ
BMzaDS³.
bryg.
C
Centr. Lab.
Centr. Szk. MS dla SW
chor.
CIWF
ckm
CSk³. San.
CSS
CWSan.
CW¯and.
CZak³. Zaop. San.
D
dal
dca
deleg.
Dep.
DOK
DP
DP Leg.
DStrzel.
Dtwo
dyon
dyw.
E
eksp.
– ekspozytura
LXXIX
etap.
– etapowy
G
gen.
GISZ
gosp.
gran.
GSzPWŒl.
GŒl.
GwGŒl.
GwOPrzemyœla
–
–
–
–
–
–
–
–
genera³
Generalny Inspektorat Si³ Zbrojnych
gospodarczy
graniczny, graniczna
G³ówna Szko³a Policji Województwa Œl¹skiego
Górny Œl¹sk
Gwiazda Górnoœl¹ska
Gwiazda Obrony Przemyœla
I
Insp.
– Inspektorat, inspektor
K
kan.
kanc.
kand. kontr.
KAOch.
kaw.
Kda
KDowb.
KFLit. Bia³.
KG
kier.
KKan.
KKOOP
KLeg.
kmdt
Kmdt Pow.
KN
KnaŒl.WWiZ
KNzM
komis.
Komis.
komp.
kontr.
KOP
KPOW
kpr.
kpt.
Ks.
KUL
KW
KWAO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
KWzGw.
KZWLŒr.
KZzaDz.
K¯Pol.
KIKPol.
–
–
–
–
–
LXXX
kanonier
kancelaria, kancelaryjny
kandydat kontraktowy
Krzy¿ Armii Ochotniczej
kawaleria
Komenda
Krzy¿ Dowborczyków
Krzy¿ Frontu Litewsko Bia³oruskiego
Komenda G³ówna
kierownik
Krzy¿ Kaniowski
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzy¿ Legionowy
komendant
Komendant Powiatu
Krzy¿ Niepodleg³oœci
Krzy¿ na Œl¹skiej Wstêdze Walecznoœci i Zas³ugi
Krzy¿ Niepodleg³oœci z Mieczami
komisarz
Komisariat
kompania
kontraktowy
Korpus Ochrony Pogranicza
Krzy¿ POW
kapral
kapitan
Ksiêstwo
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Krzy¿ Walecznych
Krzy¿ Walecznoœci Armii Ochotniczej gen. Ba³achowicza
Krzy¿ Wo³yñski z Gwiazd¹
Krzy¿ Zas³ugi Wojsk Litwy Œrodkowej
Krzy¿ Zas³ugi za Dzielnoœæ
Krzy¿ ¯o³nierzy Polskich z Ameryki
Krzy¿ I Korpusu Polskiego
M
m.p.
MDzON
MGPom.
M J. Pi³sudski
–
–
–
–
mjr
MH
mian.
ML
MMiejsk.
MN
MOdosob.
MPODdoM.
–
–
–
–
–
–
–
–
MPzaW
MS
MSW
MSWojsk.
MzaDS³.
MzaRG
–
–
–
–
–
–
miejsce postoju
Medal Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci
Medal Gryfa Pomorskiego
Medal Józef Pi³sudski. 1920–1930. Geniuszem Wodza – Mêstwem ¯o³nierza – Wysi³kiem Narodu
major
Miecze Hallerowskie
mianowany
Milicja Ludowa
Milicja Miejska
Medal Niepodleg³oœci
Miejsce Odosobnienia
Medal Pami¹tkowy XV-lecia Odzyskania Dostêpu
do Morza
Medal Pami¹tkowy za Wojnê 1918–1921
Ministerstwo Sprawiedliwoœci
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
Ministerstwa Spraw Wojskowych
Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê
Medal za Ratowanie Gin¹cych
N
nacz.
nadkomis.
NSzF
– naczelnik
– nadkomisarz
– Normalna Szko³a Fachowa dla Szeregowych PP
O
Oddz.
Odzn.
Odzn. V Dyw. Syb.
ofic.
Ogen.
ogn.
OH „Orlêta”
OK
Okr. Szef. Bud.
Okrêg.
OMSO
OOP
OPDzWiêŸ.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
OPWI
OZ
OZU
OzaOŒl.Ciesz.
OZG
–
–
–
–
–
Oddzia³
Odznaczony
Odnaka V Dywizji Syberyjskiej
oficer
Okrêg Generalny
ogniomistrz
Odznaka Honorowa „Orlêta”
Okrêg Korpusu
Okrêgowe Szefostwo Budownictwa
Okrêgowy
Odznaka Ma³opolskiej Stra¿y Obywatelskiej
Order Odrodzenia Polski
Odznaka Pami¹tkowa Dziesiêciolecia Wiêziennictwa
Polskiego
Odznaka Pami¹tkowa WiêŸniów Ideowych
Oœrodek Zapasowy
Okrêgowy Zak³ad Ubezpieczeñ
Odznaka za Obronê Œl¹ska Cieszyñskiego
Okrêgowy Zak³ad Gospodarczy
P
p. art.
p. lot.
p.o.
– pu³k artylerii
– pu³k lotniczy
– pe³ni¹cy obowi¹zki
LXXXI
p. s. podh.
p. sap.
p. strz. kon.
p. strz. kres.
p. strz. wlkp.
p. szwol.
p. u³.
pac
pal
pap
pers.
PGran.
PGŒl.
PKom.
PKP
PKU
plut.
p³k
PMiejsk.
pn.
podinsp.
Podkomis.
podkomis.
podof.
pol.
por.
posp. rusz.
Post., post.
post.
POW
PP
pp
pp Leg.
pp³k
ppolit.
ppor.
PPS
ps.
prac.
przod.
PW
PWojsk.
PWŒl.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
pu³k strzelców podhalañskich
pu³k saperów
pu³k strzelców konnych
pu³k strzelców kresowych
pu³k strzelców wielkopolskich
pu³k szwole¿erów
pu³k u³anów
pu³k artylerii ciê¿kiej
pu³k artylerii lekkiej
pu³k artylerii polowej
personalny
Policja Graniczna
Policja Górnego Œl¹ska
Policja Komunalna
Polski Korpus Posi³kowy
Powiatowa Komenda Uzupe³nieñ
plutonowy, pluton
pu³kownik
Policja Miejska
pod nazw¹
podinspektor
Podkomisariat
podkomisarz
podoficer
polowa
porucznik
pospolite ruszenie
Posterunek, posterunkowy
posterunkowy
Polska Organizacja Wojskowa
Policja Pañstwowa
pu³k piechoty
pu³k piechoty Legionów
podpu³kownik
policja polityczna
podporucznik
Polska Partia Socjalistyczna
pseudonim
pracownik
przodownik
Przysposobienie Wojskowe
Policja Wojskowa
Policja Województwa Œl¹skiego
–
–
–
–
–
referat
referent
Rezerwa, rezerwy
Rezerwa Szeregowych PP przy KG w ¯yrardowie
rotmistrz
R
ref.
refer.
Rez.
Rez. Szer. PP
rtm.
S
sam. ref. inf.
sanit.
SBezp.
LXXXII
– samodzielny referat informacyjny
– sanitarny
– Stra¿ Bezpieczeñstwa
SG
SGmin.
SGO
sier¿.
SK
SKZ
SL
s³. zdr.
SMzaDS³.
SMzaRG
SObyw.
SP
SPchor. dla Podof.
SPPiech.
SPPiech. Rez.
SPPiech. Wojsk £¹cz.
st.
st. sp.
stra¿n.
strz.
SW
SzPWŒl.
szer.
Szp. Okr.
Szt. Gen.
szw.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stra¿ Graniczna
Stra¿ Gminna
Samodzielna Grupa Operacyjna
sier¿ant
Stra¿ Kolejowa
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
Stra¿ Ludowa
s³u¿ba zdrowia
Srebrny Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê
Srebtrny Medal za Ratowanie Gin¹cych
Stra¿ Obywatelska
Stra¿ Po¿arna
Szko³a Podchor¹¿ych dla Podoficerów
Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty
Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty Rezerwy
Szko³a Podchor¹¿ych Wojsk £¹cznoœci
starszy
stan spoczynku
stra¿nik
strzelec
Stra¿ Wiêzienna
Szko³a Policji Województwa Œl¹skiego
szeregowy
Szpital Okrêgowy
Sztab Generalny
szwadron
Œ
œledcz.
Œledcz. SzF.
– œledczy
– Œledcza Szko³a Fachowa dla Szeregowych PP
T
tab.
techn.
– tabory, taborowy
– techniczny
U
UAM
UJ
UJK
UJP
u³.
USB
uzbr.
–
–
–
–
–
–
–
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie
Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie
Uniwersytet im. Józefa Pi³sudskiego w Warszawie
u³an
Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie
uzbrojenie
V
VM
– Order Virtuti Militari
W
wachm.
wart.
WK
– wachmistrz
– wartownicza
– Wojska Kolejowe
LXXXIII
Wlkp.
WlkpKP
WP
WSG
WSK
WSO
WSWoj.
Wydz.
–
–
–
–
–
–
–
–
Wielkopolska
Wielkopolski Krzy¿ Powstañczy
Wojsko Polskie
Wojskowa Stra¿ Graniczna
Wojskowa Stra¿ Kolejowa
Wojskowy S¹d Okrêgowy
Wy¿sza Szko³a Wojenna
Wydzia³
–
–
–
–
zapasowy
zawodowy
zastêpca
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Z
zapas.
zaw.
z-ca
ZHP
¯
¿and.
¯and. GŒl.
¯and. Kraj.
LXXXIV
– ¿andarm, ¿andarmeria
– ¯andarmeria Górnego Œl¹ska
– ¯andarmeria Krajowa
Jeñcy obozu w Ostaszkowie
zamordowani przez NKWD
wiosn¹ 1940 roku
w Kalininie,
spoczywaj¹cy
na Polskim Cmentarzu Wojennym
w Miednoje
Reprodukowane fotografie zosta³y w wiêkszoœci przekazane przez rodziny zamordowanych, bezpoœrednio lub za poœrednictwem zarz¹dów stowarzyszeñ Rodziny
Katyñskie, Zarz¹du Federacji Rodzin Katyñskich, Niezale¿nego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyñskiej, Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
oraz Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. W Ksiêdze
Cmentarnej Miednoje znalaz³y siê równie¿ fotografie ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Katyñskiego i ksi¹¿ek wymienionych w bibliografii.
A
St. przod. PW l. Jan ABRACHAMCZYK s. Polikarpa i Albiny z Kordu‡ w, ur.
24 I 1897 w Niewiadomiu Dolnym. Od 10 II 1919 do 30 VI 1921 cz‡onek POW
G l. Uczestnik powstaæ l„skich. Od 4 VII 1921 do 30 VI 1922 dca SGmin. w Zebrzydowicach pow. cieszyæski. W PW l. s‡u¿y‡ w pow. rybnickim na Post.: JastrzŒbie Dolne, Boguszowice i Mszana. Od 31 III 1939 kmdt Post. w JastrzŒbiu
i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939. St. post. mian. w 1927, przod. 1 I
1929, st. przod. 31 III 1939. Odzn. BKZ, MDzON.
L. 026/2 (30), 1782.
Post. PP Stanis‡aw Teofil ABRAMCIOW s. £ukasza, ur. w 1910 w U ciu Zielonym. W policji od 1933. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Wyszogrodzie
pow. p‡ocki.
L. 030/1 (86), 1337.
St. post. PP Jan ABRAMCZYK s. J zefa i Weroniki z RŒbisi w, ur. 7 XI 1896 w Nag rniku. W policji od 1919. Od 5 XII 1937 p.o., nastŒpnie kmdt Post. w Skaryszewie pow. radomski i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939. Odzn. MDzON.
L. 037/2 (64), 5625.
St. stra¿n. SW Adam ABRYSIEWICZ s. Aleksandra i Antoniny z Kowalczyk w,
ur. 24 XII 1884 w Sieradzu. W wiŒziennictwie od 1924. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w wiŒzieniu w Sieradzu.
L. 05/2 (28), 4085.
Post. PP Alojzy ACHRAMOWICZ s. Jana i Marcjanny z Jeliæskich, ur. 12 III
1912 w Miszniunach. Do s‡u¿by w policji przyjŒty 8 IV 1936 w charakterze kand.
kontr. na szer. Po ukoæczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski
przydzielony do policji woj. tarnopolskiego. Tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 038/2 (4), 2952.
Przod. SG Jan ADACH s. Kazimierza i Julii z Tomal w, ur. 9 VII 1893 w Zaborowicach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w Suwa‡kach, Cieszynie i CzŒstochowie. We wrze niu
1939 s‡u¿y‡ w stra¿nicy SG Zawale pow. niatyæski.
L. 054/2 (7), 27/7709.
1
A
Post. PP Franciszek ADAMCZYK s. Wincentego, ur. 13 II 1883 w Runowie
Kraiæskim. W policji od 1919. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Gniewie
pow. tczewski.
L. [4] (91).
St. post. PP J zef ADAMCZYK s. Kazimierza i El¿biety, ur. 12 VI 1895 w £uczynowie. Dowborczyk. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. poleskiego, m.in.
w £uniæcu, Kobryniu i Pru¿anie. Od 1938 kmdt Post. w Maleczu pow. pru¿aæski
i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 033/2 (39), 113.
Post. PP J zef ADAMCZYK s. Ignacego, ur. 19 VII 1912 w Zagrodach. Do s‡u¿by
w policji przyjŒty 20 XII 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do
Komp. D Rez. PP w Herbach Starych pow. czŒstochowski. Po ukoæczeniu 1 II
1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do policji woj. stanis‡awowskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w Kdzie Pow. w Horodence.
L. 051/1 (14), 688.
St. post. PP Julian Adam ADAMCZYK s. Tomasza, ur. w 1894 w Lubieni. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckiem, m.in. w 1935 w pow.
opatowskim na Post. w O¿arowie, sk„d 17 IX 1935 przeniesiony do Komis.
w Ostrowcu, nastŒpnie 2 VII 1937 do Komis. w Zawierciu, a od 10 VIII 1937 ponownie w Komis. w Ostrowcu. Od 15 VI 1938 do wrze nia 1939 s‡u¿y‡ na Post.
w Kazimierzy Wielkiej pow. piæczowski.
L. 044/1 (50), 3852.
Przod. PP Micha‡ ADAMCZYK s. Antoniego i Walentyny z Dominiak w, ur.
10 IX 1903 w Warszawie. W WP do 1 XI 1926, KOP. W policji od 12 XII 1928
jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 25 V 1929 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do pow. koszyrskiego. Od 2 III 1931 do 8 IV 1932 s‡u¿y‡ na
Post. Uchrynicze-Pniewno. Potem w woj. lubelskim od 15 IV 1932 do 15 II 1934
w WŒgrowie, do 20 X 1937 na Post. Sk rzec, ostatnio jako kmdt. Od 20 X 1937 do
wrze nia 1939 kmdt Post. Sarnaki pow. siedlecki. Odzn. BKZ.
L. 037/2 (5), 1251.
Post. PP Micha‡ ADAMCZYK s. Stanis‡awa i Wiktorii ze Szczyp w, ur. 21 IX
1910 we W‡ostowicach. Do s‡u¿by w policji przyjŒty 19 IX 1934 w charakterze
kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 21 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski przydzielony do woj. poznaæskiego. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
w policji w Poznaniu.
L. [1] (91).
2
A
Post. PP Stanis‡aw ADAMCZYK s. Grzegorza i J zefy z Madej w, ur. 23 IV
1898 w Antoniowie. Uczestnik wojny 1920. Cz‡onek Strzelca . Do 30 XII 1926
s‡u¿y‡ w policji w Wo‡o¿ynie, nastŒpnie przeniesiony do Kamienicy flyrowieckiej,
gdzie s‡u¿y‡ do 13 II 1928. Od 14 II do 23 IX 1928 w Brze ciu n. Bugiem, sk„d
przeniesiony zosta‡ do Siedlec, a w 1930 do Radomia i tam pe‡ni‡ s‡u¿bŒ do wrzenia 1939. Zmobilizowany (1 IX 1939) do Zegrza pow. pu‡tuski. Odzn. KLeg.
L. 058/4 (64), 2871.
St. post. PP Stanis‡aw ADAMCZYK s. Piotra i Emilii, ur. 23 IV 1898 w Warszawie. W WP od 20 XII 1918 do 8 XII 1921. Uczestnik wojny 1920. W policji od
27 VI 1923. Od 12 VII 1923 s‡u¿y‡ na Post. w Kisoryczach pow. sarneæski, nastŒpnie w Oddz. Konnym w Sarnach. Ponownie przeniesiony na Post. w Kisoryczach.
Od 2 V 1939 na Post. w Rokitnie pow. sarneæski i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrzeniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1933. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 023/4 (9), 1180.
Post. PP W‡adys‡aw ADAMCZYK s. Stefana, ur. w 1912 w Bolechowicach.
W policji od 1937. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w woj. nowogr dzkim.
L. 05/5 (91), 3825.
St. przod. PW l. Jan ADAMEK s. Franciszka i J zefy z Wiaderk w, ur. 12 VII
1890 w Koz‡owie. Od 15 II 1915 do 21 II 1919 w armii niemieckiej. Od 15 IX 1920
do 31 V 1922 w PG l. Od 25 VI 1922 w PW l. S‡u¿y‡ w pow. rybnickim na Post.:
flory do 31 VII 1923, DŒbieæsko do 30 VI 1924, ponownie flory do 30 IX 1924, Knur w do 24 VIII 1925, Rydu‡towy do 9 I 1928, w I Komis. w Katowicach do 1 XI 1928
i pow. katowickim na Post.: Paw‡ w do 22 XI 1935 oraz Koæczyce do 18 III 1937, od
19 III 1937 do wrze nia 1939 w Komis. Nowa Wie .
L. 019/3 (39), 1404.
Wincenty ADAMIEC s. Adama i J zefy ze Skorzyckich, ur. 11 VI 1900 w Czerwonce. Uczestnik wojny 1920. Osadnik wojskowy. W 1939 zamieszka‡y w flyliczach pow. grodzieæski. Do WP zmobilizowany 31 VIII 1939.
L. 062/2 (9), 51134/7823.
Post. PP Ludwik ADAMIECKI s. Feliksa i Julianny, ur. 31 VIII 1888 w Kozieg‡owach. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Sosnowcu.
L. 020/3 (79), 5387.
3
A
Post. PP Mieczys‡aw J zef ADAMKIEWICZ s. Ignacego i Marii z Szafraæskich,
ur. 1 XI 1913 w Bystrej. Do s‡u¿by w policji przyjŒty 25 IV 1936 w charakterze
kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 4 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do woj. ‡ dzkiego i przydzielony do Komendy Miasta
£odzi. Tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 030/1 (55), 4679.
Podkomis. PP Zygmunt ADAMKOWSKI s. Antoniego i Michaliny z Marcinkiewicz w, ur. 4 XII 1897 w Warszawie. Od 11 XI 1918 do 15 II 1919 w MMiejsk.
w Warszawie, a od 16 II do 31 VII 1919 w PKom. W policji od 1 VIII 1919.
Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie, w 1935 kier. II Komis. m.st. Warszawy,
sk„d przeniesiony do Grudzi„dza kier. III Komis., od 1 IV 1936 kier. I Komis. Od
18 VIII 1938 do wrze nia 1939 kier. XII Komis. m. £odzi. Odzn. SKZ, BKZ.
L. 023/2 (98), 5726.
Przod. PP Boles‡aw ADAMOWICZ s. Andrzeja i Karoliny, ur. 15 IX 1895 w pow.
radomszczaæskim. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Piotrkowie
Trybunalskim. Odzn. KN.
L. 044/1 (53), 4814.
Post. PW l. Franciszek ADAMSKI s. Mateusza i Marianny z Mroz w, ur. 1 IX
1894 w KŒczycach. W l. 1914 1919 w armii niemieckiej. Od 10 VI 1919 do 2 IV
1920 i od 8 VIII 1920 do 11 II 1921 w WP. W PW l. od 16 V 1924 w Kdzie Rez.
w Katowicach. S‡u¿y‡ w pow. rybnickim na Post.: Go‡kowice (od 5 VI do 30 IX
1924), Wodzis‡aw (do 1 VIII 1929), Wilcza Dolna (do 1 X 1931), Kdzie Rez. w Rybniku (do 2 VII 1936), ponownie na Post. Wilcza Dolna. Od 27 XII 1938 do wrze nia
1939 na Post. w Piotrowicach pow. frysztacki. Odzn. MPzaW.
L. 05/5 (32), 2000.
Post. PP Jan ADAMSKI s. Andrzeja i El¿biety z Zieliæskich, ur. 3 X 1888 w Mielniku. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. pomorskim, m.in. od
po‡owy 1937 na Post. w Pelplinie pow. tczewski. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post.
w Nakle pow. wyrzyski.
L. [4] (85).
St. post. PP Marian ADAMSKI s. Marcina i Boles‡awy, ur. 24 III 1891 w m. Stare
Brody. S‡u¿bŒ w policji rozpocz„‡ 1 VI 1922 w woj. tarnopolskim i tam nadal pe‡ni‡
j„ we wrze niu 1939.
L. 037/1 (71), 1466.
4
A
Przod. PP Micha‡ ADAMSKI s. Adama i Katarzyny z Zieliæskich, ur. 19 VII 1899
w Warszawie. Uczestnik wojny 1920. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. bia‡ostockiego
we wrze niu 1939 sekretarz w Wydz. ledczym w Bia‡ymstoku.
L. 05/3 (48), 401.
Wincenty ADAMSKI s. Jana, ur. w 1895. Osadnik wojskowy. W 1939 zamieszka‡y w Berezowcu pow. sto‡pecki.
L. 058/4 (10), 714.
St. post. PP Wincenty ADAMSKI s. Wincentego i Franciszki z Witek w, ur. 27 II
1900 w Branicach. Uczestnik wojny 1920. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego. Od lipca do wrze nia 1939 p.o. kmdta Post. Isak w pow.
ko‡omyjski. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 051/1 (46), 53/200.
Post. PP W‡adys‡aw ADAMSKI s. Wawrzyæca i Magdaleny z £uczak w, ur.
12 VI 1908 w W jcinie. W policji od 1932. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na
Post. w Grucznie pow. wiecki.
L. 027/4 (18), 2285.
St. post. PP J zef ADAMUS s. Andrzeja i Antoniny, ur. 1 II 1895 w £odzi. Uczestnik walk z bolszewikami. W policji od 15 V 1920. Od sierpnia 1925 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w £odzi w Kdzie Miasta, 1 I 1932 przeniesiony z IV do V Komis. W grudniu
1937 ponownie w IV Komis. i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. w styczniu 1928. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 027/3 (7), 4678.
Komis. PP Roman Wawrzyniec AFTOWICZ s. Wincentego i Heleny z Dolatowskich, ur. 7 VIII 1902 w Kutnie. Od 13 XI 1918 do 10 XII 1920 w WP. W policji od
15 II 1921. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w woj. nowogr dzkim. W l. 1928 1930 wyk‡adowca w NSzF w flyrardowie pow. b‡oæski. W 1931 przeniesiony do Lwowa kier.
Komis. IV, w 1932 p.o. kier. VI, w l. 1933 1838 kier. V Komis. Od 2 V 1938 do
wrze nia 1939 dca Komp. J Rez. PP w Jaros‡awiu. Asp. mian. 1 VII 1928. Odzn.,
MN, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/4 (99), 3346.
5
A
Podkomis. PP Marian Dominik Daniel AKSMAN s. Micha‡a i Anny, ur. 2 VIII
1905 w Jakubowie. Od 1 XII 1925 urzŒdnik. W policji od 6 VI 1931. Pocz„tkowo
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie do 23 IV 1936 w UrzŒdzie ledcz., nastŒpnie w Rez.
Pieszej. Potem przeniesiony do policji woj. lubelskiego od 29 V 1937 p.o. kier. IV
Komis. m. Lublina, nastŒpnie jego kier. i tam nadal we wrze niu 1939. Podkomis.
mian. 1 IV 1939. Odzn. SKZ.
L. 045/2 (66), 3181.
St. post. PP Bronis‡aw ALBIN s. Wojciecha i J zefy, ur. 15 XI 1901 w £odzi.
W policji od 1924. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi, m.in. w VIII i V Komis.
We wrze niu 1939 nadal w Kdzie Miasta £odzi. St. post. mian. w 1938.
L. [1] (40).
Post. PP Edmund Kazimierz ALEKSANDROW s. Olega i Reginy, ur. 2 VI 1911
w Radomiu. Do policji przyjŒty 8 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po
ukoæczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony
do woj. tarnopolskiego. Tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 026/1 (95), 3071.
Ppor. rez. Franciszek ALENCYNOWICZ s. Miko‡aja i Stefanii z £ukowicz w,
ur. 7 I 1911 w £ojciowszczy nie. W 1932 ukoæczy‡ Paæstwowe Seminarium Nauczycielskie MŒskie im. Tomasza Zana w Wilnie. Kierownik Szko‡y Powszechnej
w Pod wilu pow. g‡Œbocki i tam zamieszka‡y. Ppor. ze starszeæstwem 1 I 1935.
W sierpniu 1939 zmobilizowany do baonu KOP Pod wile .
L. 054/1 (49), 61.
St. post. PP J zef ALTCHEIM s. Edwarda i Eufemii z Ho‡ub w, ur. 11 II 1892
w Podhajcach. W policji od 1923. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis.
w Stryju. Odzn. KN.
L. 019/2 (30), 2469.
St. post. PP Franciszek AMBICKI s. Miko‡aja i Magdaleny, ur. 14 V 1900 w Markowcach. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Kro nie.
L. 038/4 (13), 2533.
6
A
St. post. PP J zef AMBROZIAK s. Wojciecha, ur. 24 XII 1898 w Zgierzu. S‡u¿bŒ
w policji rozpocz„‡ w 1922 i a¿ do wrze nia 1939 pe‡ni‡ j„ w Kdzie Miasta £odzi,
m.in. w IV i V Komis. St. post. mian. w 1928.
L. 019/2 (81), 4032.
St. post. PP Stanis‡aw AMBROZIEWICZ s. J zefa i Marianny z JŒdrzejczak w,
ur. 20 IV 1886 w Pieczewie. W policji od 1919. W l. 1925 1930 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
w £odzi, nastŒpnie w Kdzie Pow. w £asku. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w Kdzie Pow.
w Radomsku.
L. 023/2 (34), 5592.
Post. PP Bronis‡aw AMBROZIÑSKI s. Wincentego, ur. w 1914. Do policji przyjŒty 10 XII 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez.
PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski przydzielony do woj. tarnopolskiego i skierowany na Post. Bilcze Z‡ote
pow. borszczowski, gdzie nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 027/3 (73), 2683.
St. przod. PP Antoni AMSZEJ s. Stefana i J zefy, ur. w 1894 w Bia‡ymstoku. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Woj. w Bia‡ymstoku.
L. 023/2 (14), 294.
Post. PP Stefan ANDRUSZEWSKI s. Micha‡a, ur. w 1895 w flabokrukach. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji pow. t‡umackiego.
L. 05/3 (40), 241.
Post. PP Jan ANDRYSIAK s. Micha‡a, ur. 24 XII 1887 w rodzie. W policji od
1925. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Bydgoszczy.
L. 020/3 (58), 1900.
7
A
Post. PP Kazimierz ANDRZEJACZEK s. J zefa i Marii, ur. w 1904 w Serocku.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Stanis‡awowie.
L. 033/3 (76), 2440.
Piotr ANDRZEJCZUK s. J zefa, ur. w 1909. S‡u¿ba pomocnicza PP.
L. 058/3 (46), 5487.
Post. PP J zef ANDRZEJCZYK s. J zefa i J zefy, ur. 19 III 1903 w Dobrzewach.
Przez wiele lat pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w £odzi i tam tak¿e we wrze niu 1939.
L. 026/2 (93), 4842.
St. post. PP Wac‡aw ANDRZEJCZYK s. Jana i Marii ze Stefaniuk w, ur. 26 X
1909 w Szaniawach. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Warszawie.
L. 058/3 (94), 5925.
St. post. PP Jan ANDRZEJEWSKI s. Waleriana, ur. w 1899. We wrze niu 1939
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Rudkach.
L. 023/5 (18), 2120.
St. post. PP Ludwik ANDRZEJEWSKI s. Jana i Marii z Walewskich, ur. 4 VIII
1885 w StŒszewie. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W policji od 1920. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Wydz. ledcz. w Brodnicy. Odzn. MDzON,
WlkpKP.
L. 019/2 (89), 1841.
8
A
St. post. PP Mieczys‡aw ANDRZEJEWSKI s. J zefa i Apolonii z Kie‡bas w, ur.
1 I 1901 w m. Kolonia Borki. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S‡u¿by Pomocniczej PP w Stepaniu pow. kostopolski.
L. 058/1 (37), 3646.
Post. PP W‡adys‡aw ANDRZEJEWSKI s. Marcina i Wiktorii, ur. 11 VI 1900
w Kromolicach. W 1939 zamieszka‡y w Wyganowie pow. krotoszyæski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S‡u¿by Pomocniczej PP.
L. 05/5 (20), 4883.
Post. PP Leon ANGERMAN s. Marcina i W‡adys‡awy, ur. 1 IV 1913 w £odzi. Do
policji przyjŒty 3 XI 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 31 III
1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. pomorskiego. W 1938 przeniesiony z Post. w liwicach pow. tucholski do I Komis. w Grudzi„dzu i tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 05/1 (26).
Post. PP Micha‡ ANGIELSKI s. Micha‡a, ur. 9 VIII 1898. Przez wiele lat s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji woj. lubelskiego i w Lublinie, m.in. w I Komis., za we wrze niu
1939 w IV Komis. m. Lublina.
L. 045/1 (42), 800.
St. post. PP Stefan ANISZCZENKO s. Micha‡a, ur. w 1899 w D„browie G rniczej. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿y‡ w CzŒstochowie 2 X 1935 przeniesiony z Kdy Pow. do Wydz. ledcz. i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ.
L. 038/3 (23), 1820.
Post. PP Roman ANKIANIEC s. Piotra i Bronis‡awy, ur. 26 I 1913 w m. Nowe
wiŒciany. Do policji przyjŒty 17 XI 1936 w charakterze kand. kontr. na szer.
z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 15 XII 1937 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. kieleckiego i przydzielony na Post. w Bia‡ogonie pow. kielecki, gdzie nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 026/2 (15), 1954.
9
A
St. post. PP Miko‡aj ANTONISZYN s. Ignacego i Katarzyny, ur. w 1887 w Stryju.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Przemy lu.
L. 026/4 (3), 2850.
St. przod. PP Jakub ANTOSIAK s. J zefa i Marianny, ur. 9 VII 1892 w S‡awicach
Duchownych. W policji od 1919. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ we W‡odawie
w l. 1920 1921 kier. Eksp. ledcz. przy Kdzie Pow., w 1921 kier. Wydz. ledcz.,
nastŒpnie w Kdach Pow. we W‡odawie i Lublinie. W 1937 kmdt Post. w Woli
Uhruskiej pow. w‡odawski, potem kmdt Post. w pow. garwoliæskim od pa dziernika 1937 w G rznie, od 31 VIII 1938 do wrze nia 1939 w Garwolinie. Odzn.
MPzaW, MDzON.
L. 050/1 (62), 3150.
Post. PP Franciszek Marian ANTOSZCZYK s. Tomasza i Anny z Pycharskich,
ur. 13 V 1906 w £odzi. Do s‡u¿by w policji przyjŒty 20 V 1930 w charakterze kand.
kontr. na szer. Po ukoæczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. ‡ dzkiego z przydzia‡em do Rez. Pieszej Miasta £odzi.
Tam te¿ s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 037/4 (31), 3450.
Post. PP Bronis‡aw ANTOSZEWSKI s. Antoniego i Anny, ur. 21 VI 1911 w Poznaniu. Do policji przyjŒty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 1 XII 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do
woj. kieleckiego i skierowany na Post. w Popowie pow. czŒstochowski. Tam te¿
s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 027/1 (15), 4412.
W‡odzimierz ANTYPOW s. Atanazego, ur. w 1904.
L. 054/1 (53), 5718.
Post. PP W‡adys‡aw ANULEWICZ s. Leona, ur. w 1913. Do policji przyjŒty
20 IX 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP
w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego, gdzie s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 012/1 (44), 2159.
10
A
St. post. PP W‡adys‡aw APOZNAÑSKI s. Marcina i J zefy ze Steczkiewicz w,
ur. 4 I 1896 w Bergielach. W WP od lipca 1919 do 18 VI 1921. W policji od 1 VII
1923. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. bia‡ostockim, m.in. na Post. w D„browie
pow. sok lski, a we wrze niu 1939 w III Komis. w Bia‡ymstoku. St. post. mian. 1 V
1932. Odzn. BMzaDS‡.
L. 045/1 (70), 402.
St. post. PP Teofil APTAZY s. Adama i Franciszki z Pijanowskich, ur. 1900 w Zarembach. W policji od 21 I 1925. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w Kdzie Pow. w Lidzie. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Przasnyszu.
L. 023/3 (76), 2336.
Ppor. rez. Jan ARABSKI s. J zefa i Anny z Grubert w, ur. 15 XII 1901 w Grocholicach. W WP od stycznia 1920 do 29 I 1921. Uczestnik III powstania l„skiego.
Absolwent Seminarium Nauczycielskiego oraz Wy¿szych Kurs w Nauczycielskich w Toruniu. Osadnik wojskowy. Kierownik Szko‡y Powszechnej w £achwie
pow. ‡uniniecki. Do WP zmobilizowany 27 VIII 1939. Odzn. SKZ, MDzON.
L. 058/1 (24), 3080.
Por. ‡„cz. rez. W‡odzimierz Marian ARASZKIEWICZ s. Rudolfa i Ireny, ur. 13
IX 1896 w Zamo‡odyczach. Uczestnik wojny 1920. Adwokat Izby Warszawskiej,
w 1939 zamieszka‡y w £odzi. Ppor. ze starszeæstwem 1 VII 1925, por. 19 III
1939. Odzn. KN, KW.
L. 062/2 (7), 9/7097.
Przod. PP Franciszek ARCISZEWSKI s. Franciszka, ur. w 1881. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w policji woj. bia‡ostockiego. 26 I 1939 przeniesiony z II do I Komis. w Grodnie
i tam te¿ we wrze niu 1939.
L. 050/3 (54), 6056/7750.
Przod. PP Jan ARCISZEWSKI s. Adama i Marii, ur. w 1894. Przez wiele lat
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. bia‡ostockiego, m.in. w 1928 na Post. w Ostrowi Mazowieckiej, w 1931 kmdt Post. w Dolistowie pow. bia‡ostocki. We wrze niu 1939
w III Komis. w Bia‡ymstoku. Przod. mian. w 1939.
L. 05/5 (38), 125.
11
A
St. przod. PW l. J zef ARENDARCZYK s. Mateusza i Marii z Lup w, ur. 23 XI
1891 w £aziskach G rnych. Uczestnik powstaæ l„skich i dzia‡acz plebiscytowy.
W PW l. od 18 VI 1922. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w Katowicach w: II Komis. (do 16 IX
1927), Komis. Katowice-Dziedzice (do 1 XI 1928) i w I Komis. (do 13 XI 1929).
Kmdt Post. w Kostuchnie pow. pszczyæski (do 10 VIII 1939), nastŒpnie kmdt Post.
w Mys‡owicach pow. katowicki. St. przod. mian. 1 I 1928. Odzn. BKZ, MDzON.
L. 05/1 (86).
St. post. PP Wojciech AT£ASIK s. Jana i Katarzyny z Bator w, ur. 14 IV 1887
w Ku nicy Marianowej. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w CzŒstochowie, we wrze niu 1939 w Kdzie Pow. w CzŒstochowie. St. post. mian. w 1934.
Odzn. BKZ.
L. 019/3 (61), 4409.
Podkomis. PP Wac‡aw AUBRECHT s. Wac‡awa, ur. 29 X 1895 w Szczakowej.
Od 2 XII 1918 do 30 XI 1919 w fland. Kraj. Polskiej, nastŒpnie w policji w Chrzanowie w 1920 sekretarz w Kdzie Pow. W 1927 przeniesiony do woj. stanis‡awowskiego, w 1930 do Wydz. I KG. W 1932 w Rez. Pieszej m.st. Warszawy.
W tym¿e roku skierowany do Kdy Pow. w Kowlu. Od 1934 z-ca Kmdta Pow. Kowel. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim Kmdt Pow. Opoczno (1938)
i W‡oszczowa, tam te¿ nadal we wrze niu 1939.
L. 038/1 (9), 5840.
Przod. PP Franciszek AUGUSTYN s. Teodora i Katarzyny, ur. 28 VIII 1894
w Podkamieniu. Uczestnik wojny 1920. Od 30 X 1932 do wrze nia 1939 z-ca
kmdta Post. w Stanis‡awowie. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. [3] (79).
Jan AUGUSTYN s. Jakuba i Marii, ur. 24 IX 1900. W 1939 zamieszka‡y w Biskowicach pow. samborski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S‡u¿by Pomocniczej
PP.
L. 058/1 (16), 4713.
St. post. PP Teodor AUGUSTYNIAK s. Franciszka i Bronis‡awy z Mierzwiæskich, ur. 2 I 1897 w £odzi. W policji od 1 I 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi, m.in.
w Rez. Miasta £odzi, od 1933 a¿ do wrze nia 1939 w UrzŒdzie ledcz. St. post.
mian. 5 II 1937.
L. 026/4 (79), 4845.
12
B
St. post. PP Jan BABECKI s. Mariana i Anny z Przybyszewskich, ur. 26 XII 1902
w Hucie Krzeszowskiej. W policji od 1929. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Bia‡ej Podlaskiej, od
1932 w flyrardowie pow. b‡oæski, nastŒpnie w woj. lubelskim w 1933 w Bi‡goraju, w 1936 na Post. w Bielanach pow. soko‡owski. We wrze niu 1939 kmdt Post.
w Repkach pow. soko‡owski.
L. 037/2 (84), 2381.
St. post. PP Jerzy BABIÑSKI s. J zefa i Melanii, ur. 6 II 1911 w Radzikowie.
Ukoæczy‡ redni„ szko‡Œ ogrodnicz„, ppor. piech. rez. (73 pp). W policji od 3 IV
1934. Ukoæczy‡ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post.
w Ruszczy pow. krakowski. St. post. mian. 1 III 1936.
L. 044/1 (13), 2829.
Post. PP Andrzej BABKIEWICZ s. Tomasza, ur. 3 VII 1886 w Zachorowie.
W policji od 1 III 1921. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w I Komis. w Brze ciu
n. Bugiem. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 044/3 (64), 4662.
St. przod. PP Jan BABRAL s. Andrzeja i Kunegundy z Nowak w, ur. 26 VII 1895
w £apanowie. W I wojnie w armii austriackiej. Od 1919 w fland. Kraj. Polskiej,
sk„d automatycznie przeniesiony do policji w Rzeszowie. We wrze niu 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako sekretarz w Kdzie Pow. w Rzeszowie. Przod. mian. 1 VII 1924.
Odzn. BKZ, BMzaDS‡.
L. 023/5 (14), 3329.
St. stra¿n. SW J zef Ryszard BACIK s. Bernarda i Wiktorii z Hanzel w, ur. 19 III
1898 w Koz‡owej G rze. Uczestnik powstaæ l„skich. Od 1926 dozorca w wiŒzieniu w Tarnowskich G rach. W 1928 ukoæczy‡ Centr. Szk. MS dla SW w Warszawie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu w Tarnowskich G rach. Odzn.
BMzaDS‡.
L. 012/2 (41), 3597.
Post. PP Stanis‡aw BACKIEL s. J zefa i Emilii z Nowak w, ur. 8 VII 1910 w Saækach. Absolwent Paæstwowej Szko‡y Rzemie lniczo-Przemys‡owej w Bia‡ymstoku. W policji od 1934. Po ukoæczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski przydzielony do Kdy Miasta £odzi, gdzie s‡u¿y‡ do 1938; we wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. bia‡ostockim, zmobilizowany do Batalionu Obrony
Narodowej.
L. 012/3 (75), 5658.
13
B
Przod. PP Sabin BACZYÑSKI s. J zefa i Teofili, ur. 4 XII 1891 w Kolonii Mioduchowiec. Nauczyciel. flo‡nierz Legion w Polskich i WP. Uczestnik wojny 1920.
W policji od 1920. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. kaliskim na Post. w: Korzeniewie, Opat wku i Iwanowicach tu jako kmdt. We wrze niu 1939 dzielnicowy w jednym z
Komis. w Kaliszu. Przod. mian. w lipcu 1939.
L. 026/1 (9), 4245.
St. post. PP Stanis‡aw Stefan BACZYÑSKI s. Franciszka i Anny z Martyniak w,
ur. 2 XI 1904 w £odzi. W policji od 16 XII 1928. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim
w 1936 na Post. w Bielskiej Woli pow. sarneæski. We wrze niu 1939 kmdt Post.
w Klesowie pow. sarneæski. Odzn. BMzaDS‡.
L. [3] (27).
St. przod. PP Tadeusz BADARYCZ s. W‡adys‡awa i Joanny ur. w 1897 w Gr dku
Jagielloæskim. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Zbara¿u, we wrze niu 1939 w Stanis‡awowie.
L. 020/4 (57), 1621.
Post. PP Roman BADOWSKI s. Bernarda i El¿biety, ur. 30 V 1912 w Porsku.
W policji od 28 VII 1936 jako kand. kontr. na szer. w Komp. C Grupy Rez. PP w
Warszawie. Po ukoæczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski od 4 V
1937 przydzielony do woj. tarnopolskiego. Odzn. BKZ.
L. 05/1 (88).
Przod. PP W‡adys‡aw BADYLAK s. J zefa i Katarzyny z Dro¿d¿ w, ur. 7 I 1896
w Pogwizdowie. Od 21 VIII 1914 w Legionach Polskich ps. Kos , potem PKP, internowany. Od 13 III 1919 w fland. Kraj. Polskiej. W policji od 1 XII 1919 na Post.
w U ciu Solnym pow. bocheæski. Ukoæczy‡ w 1932 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski. NastŒpnie s‡u¿y‡ w woj. kieleckim w 1932 z-ca kmdta Post.
Oksa pow. jŒdrzejowski, od 1933 a¿ do wrze nia 1939 kmdt Post. Z‡otniki pow.
mielecki. Przod. mian. 1 IV 1934. Odzn. KN, MDzON, BMzaDS‡.
L. 019/2 (2), 5322.
Przod. PP Jan BAGIÑSKI s. Jana Boles‡awa i Apolonii z Pi‡asiewicz w, ur. 12 IX
1902 w Bia‡ymstoku. Od 4 VIII 1918 do 21 VII 1919 w Dywizji Syberyjskiej
(1 Pu‡k Strz. Polskich im. T. Ko ciuszki). Do Polski powr ci‡ w 1922. Co najmniej
od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w UrzŒdzie ledcz. w Bia‡ymstoku kier. dzia‡u fa‡szersko-kradzie¿owego. Pocz„tkowo wiŒziony w Kozielsku. Odzn. MN, BKZ,
MPzaW, MDzON, Odzn. V Dyw. Syb.
L. 050/1 (22), 1426.
14
B
Post. PP Walerian BAGNUCKI s. Jana, ur. w 1898 w Skarszewach. W policji od
1923. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Skarszewach pow. ko cierski.
L. 023/4 (57), 3401.
St. post. PP Jan BAJCAR s. Jana, ur. 27 V 1901 w Ha‡uszczyæcach. Co najmniej
od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 05/5 (83), 1432.
Stra¿n. SW W‡adys‡aw BAJDA s. Tomasza i Anny, ur. w 1903 w Broszniowie.
W 1932 ukoæczy‡ Centr. Szk. MS dla SW w Warszawie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w wiŒzieniu w Pru¿anie.
L. 045/3 (93), 5672.
St. stra¿n. SW Kazimierz BAJER s. Marcina i Stanis‡awy ze Stasiak w, ur. 1 I
1903 w Warszawie. W WP ochotniczo w l. 1920 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ pocz„tkowo
na Pawiaku w Warszawie, we wrze niu 1939 w WiŒzieniu Karnym w Drohobyczu.
L. 023/1 (11), 5673.
Post. PP W‡adys‡aw BAJER s. Stanis‡awa i Franciszki, ur. w 1909 w Baranowie.
W policji od 2 XI 1937 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP
w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski
przydzielony do woj. poznaæskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Bralinie pow. kŒpiæski.
L. 026/3 (54), 4922.
Post. PW l. Franciszek BAJTEK s. Paw‡a i Anny z Kantor w, ur. 7 III 1914
w Bystrzycy. Od 15 XI 1938 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w powiecie frysztackim w Komis.
w Boguminie Nowym, sk„d od 21 I do 5 II 1939 deleg. na Post. w PorŒbie.
L. 045/1 (49), 4521.
15
B
St. przod. PP Pawe‡ BAJWOLUK s. Franciszka i Salomei z Kliszcz w, ur. 22 VI
1901 w Kotlicach. Uczestnik wojny 1920. Po ukoæczeniu w 1930 NSzF w Mostach
Wielkich pow. ¿ ‡kiewski od 1931 z-ca kmdta Post. w Turylczach pow. borszczowski, nastŒpnie kmdt Post. w Semenowie pow. trembowelski. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako kmdt Post. w Germak wce pow. borszczowski. Odzn. KW.
L. [2] (11).
Post. PP Miros‡aw BAJZERT s. Jana i Sabiny z Krawczyæskich, ur. 1 X 1911
w Piotrkowie Trybunalskim. W policji od 1937. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Dyw.
Konnym m.st. Warszawy, od 30 III 1939 do wrze nia 1939 w Wydz. IV KG daktyloskop.
L. [3] (44).
Miko‡aj BAKIER s. Jana i Justyny, ur. 22 XII 1915 w Zubkach. Od 1938 s‡u¿y‡
w baonie sanitarnym w Sok ‡ce.
L. 058/4 (18), 6020.
Post. PP J zef BAKUCZANIS s. J zefa i Ewy, ur. w 1897 w Warkolcach. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Piæsku.
L. 027/3 (36), 3239.
Podkomis. PP Kazimierz BALA s. Stanis‡awa i Anny z Kojm w, ur. 10 I 1896 we
W‡osienicy. Ukoæczy‡ 3 lata studi w medycznych i 2 lata prawniczych. W WP od 11 XI
1918 do 20 XII 1920, ppor. rez. W policji od 1 VI 1921. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. jako Z-ca
Kmdta Pow. Lw w (1926), Kmdt Pow.: B brka (do 27 IV 1931), Hrubiesz w (1933),
Lublin (1934), kier. I Komis. m. Lublina (od 16 V 1934), Kmdt Pow. Soko‡ w Podlaski
(od 17 VII 1935 do 29 V 1937), nastŒpnie i nadal we wrze niu 1939 Z-ca Kmdta
Pow. Kowel. Asp. mian. 1 X 1923, podkomis. 1 IV 1933. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 033/2 (70), 5767.
Podkomis. PP Jan BALCER s. Tomasza i Anny z Zani w, ur. 21 II 1905 w Lublinie. Absolwent Wydzia‡u Prawa KUL, mgr praw. Ukoæczy‡ SPPiech. w Rawie Ruskiej, por. piech. rez. W policji od 15 VII 1937 z przydzia‡em do Kdy Woj.
w Bia‡ymstoku. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako z-ca kier. Wydz. ledcz. w Bia‡ymstoku i tam
nadal we wrze niu 1939. Pocz„tkowo wiŒziony w Kozielsku.
L. 037/3 (98), 5815.
16
B
Komis. PP J zef BALCER s. Tomasza i Anny z Zani w, ur. 26 IV 1897 w Lublinie. Ukoæczy‡ szko‡Œ kolejow„ w Lublinie. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 1918
w korpusie rtm. Engla w P‡oskirowie i I Korpusie Polskim. Od lipca 1918 w POW
w Lublinie. W WP od 1919, 35 pp. Uczestnik wojny 1920, por. piech. rez. W policji
od 1 VI 1924 w Kdzie Miasta Lublina. Od 1925 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako Kmdt Pow. Dubno i Kowel. Od 1932 do wrze nia 1939 Kmdt Rez. PP we Lwowie. Odzn. KW,
SKZ.
L. [3] (99).
St. przod. PP Antoni BALCEROWSKI s. Wojciecha (Alberta), ur. 12 VIII 1885
w Wyrzysku. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Wyrzysku. Odzn.
BKZ.
L. 023/4 (42), 5439.
St. przod. PW l. Karol BALWIERZ s. Franciszka i El¿biety z Nowar w, ur. 22 I
1898 w Brzozowicy Kam. W policji od 1915. W PW l. od 18 VI 1922. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w wiŒtoch‡owicach kmdt Post. Piekary Wielkie, w Komis.:
Szarlej (1929), Hajduki Wielkie (1930 1933), kmdt Post. Kochcice pow. lubliniecki (1933 1939), od 11 VIII 1939 w Komis. £agiewniki l„skie pow. wiŒtoch‡owicki. St. przod. mian. 20 VI 1922. Odzn. BKZ.
L. 037/2 (67), 804.
St. przod. PP Alojzy BANACH vel BANNACH s. Kazimierza i Marianny z Wi niewskich, ur. 5 X 1892 w Liæsku. Ukoæczy‡ trzyklasow„ szko‡Œ przemys‡owo-handlow„. W I wojnie w Armii Polskiej we Francji. W WP ochotniczo od 1 XI
1918. W policji od 11 XI 1920. Pocz„tkowo pe‡ni‡ s‡u¿bŒ zewnŒtrzn„, od 1 VII
1927 do wrze nia 1939 pracownik biurowy w UrzŒdzie ledcz. w Tarnopolu.
Przod. mian. 1 I 1931. Odzn. MPzaW, MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 033/1 (84), 127.
Post. PP Jan BANASIAK s. Franciszka i Marianny, ur. w 1898 w Gondzewie.
W policji od 1923. W 1927 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Zduæskiej Woli pow. sieradzki,
w 1936 na Post. w Ru cu pow. ‡aski, we wrze niu 1939 w VIII Komis. m. £odzi.
L. 019/3 (82), 4635.
St. post. PP Jan BANASIAK s. Micha‡a i J zefy, ur. 4 VI 1899 w £odzi. W policji
od 1920. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi, m.in. w VIII Komis., w Kdzie Rez. Pieszej (1935).
We wrze niu 1939 nadal w PP m. £odzi. St. post. mian. w 1930.
L. 019/1 (10), 5593.
17
B
St. post. PP W‡adys‡aw BANASIK s. Jana i J zefy, ur. 11 I 1896 w Kielcach.
W policji od 1919. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. kieleckim, m.in. na Post. w ChŒcinach. Od 3 X 1938 do wrze nia 1939 w Komis. w Kielcach na stanowisku magazyniera. Odzn. BKZ.
L. 027/3 (92), 1818.
Post. PP Adam BANASZAK s. Antoniego, ur. w 1891 w Czo‡owie. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Bydgoszczy.
L. [1] (16).
Post. PP Stanis‡aw BANASZAK s. Stanis‡awa i Marianny z Tomasowskich, ur.
6 XI 1883 w Szlachcinie. W policji od 1918. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w KŒpnie.
L. 020/2 (76), 4908.
Post. PP Jan BANASZEK s. Ludwiki, ur. 22 III 1900 w Reckowie. W policji od
1923. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lubelskim, we wrze niu 1939 na Post.
w Sabniach pow. soko‡owski.
L. 027/4 (91), 2331.
Przod. PP Jan BANA s. Franciszka i Marianny, ur. 30 V 1884 w Cha‡upkach
Grzymalskich. W policji od 1919. W l. 1927 1930 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Zgierzu pow. ‡ dzki, nastŒpnie w £odzi 1932 w II Komis.; we wrze niu 1939 nadal
w £odzi. Odzn. BKZ.
L. 019/3 (7), 4612.
Post. PP Wincenty BANA s. J zefa i Julianny z flabiæskich, ur. 20 VII 1907
w Grotnikach. Ukoæczy‡ SzkolŒ Rzemie lnicz„ w flyrardowie pow. b‡oæski.
S‡u¿bŒ w policji rozpocz„‡ 2 I 1932 i pe‡ni‡ j„ w pow. rohatyæskim: na Post. w Stratyniu do 7 VI 1934, sk„d przeniesiony zosta‡ na Post. w Koniuszkach. Od 16 VIII
1935 do wrze nia 1939 pracownik kancelarii Post. w Rohatynie.
L. 019/3 (17), 979.
18
B
Przod. PP Marcin BANA KIEWICZ s. Jana i Wiktorii z Podg rskich, ur. 26 X
1901 w Skokach. W WP od grudnia 1918 do listopada 1923. W policji od 1923.
Ukoæczy‡ NSzF w Sosnowcu. Przez wiele lat pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w woj. kieleckim, m.in.
na Post. w ChŒcinach pow. kielecki, ostatnio w pow. koneckim na Post. w: Skar¿ysku Kamiennej, Koæskich, Przedborzu (1936), nastŒpnie tak¿e we wrze niu 1939
w St„porkowie w pionie ledcz. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ.
L. 05/5 (64), 4673.
Przod. SW J zef BANDURA s. Franciszka i Franciszki z Miszczoæczuk w, ur.
15 VII 1908 w m. Bia‡y Potok. Od 1932 nauczyciel w szkole dla wiŒ ni w
w bia‡ostockim wiŒzieniu. Od 1935 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako funkcjonariusz SW
w Bia‡ymstoku. W listopadzie 1937 ukoæczy‡ Kurs Penitencjarno-Wychowawczy
w Szkole SW w Warszawie. W sierpniu 1939 zmobilizowany do Rez. PP.
L. 058/3 (4), 5486.
J zef BANIA s. Kazimierza i Rozalii z Czapliæskich, ur. 29 XII 1900 w Czortkowie.
L. 058/1 (4), 4939.
Marian BANK s. Kazimierza, ur. w 1911.
L. 037/3 (19), 5715.
Stra¿n. SW Maksymilian BANKIEWICZ s. Micha‡a i Katarzyny, ur. 9 VII 1909
w Miejskich Polach. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu w Wi niczu Nowym pow. bocheæski.
L. 051/2 (10), 5107.
St. stra¿n. SW Franciszek BAÑDA s. Walentego i Franciszki z Foremniak w, ur.
3 XII 1898 w W lce Opatowskiej. flo‡nierz Legion w Polskich. Uczestnik wojny
1920. Od 1921 w policji granicznej na Kresach. Od 1923 urzŒdnik w ref. wojsk.
Starostwa Pow. w Kostopolu. Od 1924 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w wiŒzieniu w £ucku. Odzn. OPDzWiŒ .
L. 019/3 (57), 1752.
19
B
Aleksander BAÑKOWSKI s. Stanis‡awa, ur. w 1899. W policji od 19 XI 1918.
We wrze niu 1939 st. rejestrator w Kdzie Woj. w Bia‡ymstoku.
L. 058/3 (29), 4752.
Przod. PP Antoni BAÑKOWSKI s. Jana, ur. 17 I 1894 w Warce. W policji od
1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji m.st. Warszawy.
L. 016/2 (77), 2330.
St. post. PP Stefan BAÑKOWSKI s. Stanis‡awa i J zefy, ur. w 1909 w Soko‡owie
Podlaskim. W policji od 1935. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji m.st. Warszawy,
od 25 VIII 1937 w KG.
L. 023/3 (74), 1415.
St. post. PP Antoni BAR s. Jana i Franciszki, ur. 1 I 1896 w K„tach £aæcuckich.
W I wojnie w armii austriackiej. Od 1 III 1919 w fland. Kraj. Polskiej, sk„d 1 XII
1919 automatycznie przeszed‡ do policji. Od 16 XII 1931 do wrze nia 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ jako z-ca kmdta Post. w S„dowej Wiszni pow. mo ciski.
L. 05/5 (42), 1420.
St. post. PW l. Antoni BAR s. Stanis‡awa i Marianny z Krzemieniewskich, ur.
13 XII 1899 w Warszawie. Do PW l. przyjŒty 29 I 1929. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow.
wiŒtoch‡owickim w Komis. w Nowym Bytomiu (1929), na Post. Karol-Emanuel
(od 2 I 1930), w Kdzie Rez. w Kr lewskiej Hucie (do 1 X 1933), Post. Nowy Bytom (do 4 X 1937), nastŒpnie na Post. w Jasienicy pow. bielski, sk„d 1 III 1939 deleg. do Kdy Pow. w Bielsku.
L. 023/3 (93), 1948.
Kan. Andrzej BARAN s. Klemensa i Magdaleny, ur. 19 XI 1903 w Sierczy.
W kampanii wrze niowej 1939 w 6 pal.
L. 058/4 (92), 7368.
20
B
Przod. PP J zef BARAN s. Micha‡a, ur. w 1896 w Witkowicach. W policji od
1920. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim, we wrze niu 1939 kmdt Post.
w GrŒbowie pow. tarnobrzeski. Przod. mian. w 1935.
L. 012/2 (18), 2514.
St. post. PP Micha‡ BARAN s. Micha‡a i Ma‡gorzaty z Sio‡ w, ur. 13 XII 1905
w D„browie G rniczej. W policji od 1929. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim, w Komis. w D„browie G rniczej pow. bŒdziæski (1936), Kdzie Pow.
w Opatowie (1937), we wrze niu 1939 w Komis. w Czeladzi pow. bŒdziæski. St.
post. mian. 1 V 1938. Odzn. BMzaDS‡.
L. 020/4 (65), 2356.
St. przod. PP Stanis‡aw BARAN s. Jana, ur. w 1898 w Grabowcu. W policji od
1922. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Woj. w Kielcach, od 10 IV 1937
i nadal we wrze niu 1939 w II Komis. w Radomiu.
L. 023/2 (32), 5532.
Post. PP Stefan BARAN s. Wojciecha i Anny, ur. 15 VIII 1908 w m. Bobrek. W policji od 1932. S‡u¿bŒ pocz„tkowo pe‡ni‡ w woj. krakowskim, sk„d przeniesiony do
woj. kieleckiego. Od 21 X 1935 na Post. Denk w pow. opatowski, nastŒpnie na Post.
Radk w pow. w‡oszczowski. Do 10 II 1939 ponownie na Post. Denk w, z kt rego
przeniesiony na Post. Rac‡awice pow. miechowski i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 023/2 (24), 4408.
Post. PP Micha‡ BARANCEWICZ s. Jana, ur. w 1882. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. nowogr dzkim. We wrze niu 1939 na Post. w Nalibokach pow. wo‡o¿yæski.
L. 023/5 (11), 3440.
Post. PW l. Gustaw BARANEK s. J zefa i Teresy ze Szczerb w, ur. 1 IX 1913
w B‡Œdowicach Dolnych. Do PW l. przyjŒty 3 XI 1938. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post.
w Kaletach pow. lubliniecki.
L. 037/1 (65), 1944.
21
B
Post. PP Jan BARANOWSKI s. Marcelego i Julii z Myd‡ w, ur. 23 IX 1895 w Poczepiæcach. W I wojnie w armii austriackiej. W l. 1918 1919 w POW na Ukrainie
i w Wilnie. Od 7 VI 1919 do 12 VIII 1921 ochotniczo w ¿and. wojskowej w pow.
tarnopolskim w Chodaczkowie Wielkim i Kupczyæcach. W policji od 18 IV 1922
na Post. Busk pow. kamionecki i Kudryæce pow. borszczowski. Od 3 IV 1925 na
Post. Szczerzec pow. lwowski. Od 12 II 1932 do wrze nia 1939 w Komis. w Tarnopolu. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 050/1 (47), 171.
J zef BARANOWSKI s. Juliana, ur. w 1897.
L. 05/5 (18), 3830.
J zef BARANOWSKI s. Micha‡a, ur. w 1900. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w policji w Nie wie¿u.
L. 058/2 (22), 1171.
Przod. PP Romuald BARANOWSKI s. Micha‡a, ur. w 1898. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Odzn. BKZ.
L. 050/2 (48), 7767/6051.
St. post. PP Stanis‡aw BARANOWSKI s. Jana i Apolonii z Kamiæskich, ur. 13 XI
1900 w Bia‡ymstoku. W WP ochotniczo od 24 II 1919 do 14 III 1922. W policji od
15 I 1923. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w II Komis. w Bia‡ymstoku. St. post.
mian. 1 II 1937. Odzn. BMzaDS‡.
L. 044/1 (96), 175.
Post. PP J zef BARAÑSKI s. Franciszka i Zofii, ur. w 1908 w S‡omnikach. W policji od 1932. W 1936 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we Lwowie, we wrze niu 1939 w woj. krakowskim.
L. 044/1 (83), 5576.
22
B
Przod. PP Sylwester BARCISZEWSKI s. Eustachego, ur. w 1879 w m. Telec.
W policji od 1922. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w jednym z Komis. m. Poznania.
L. 020/1 (8), 4372.
St. post. PP Antoni BARCZYK s. Antoniego, ur. 3 VI 1885 w Bukowie Dalszym.
W policji od 1924. W 1929 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Pabianicach pow. ‡aski. Ostatnio w £odzi od 1933 w Kdzie Miasta, w 1934 w Kdzie Rez. Pieszej, we wrze niu
1939 w X Komis.
L. 023/2 (1), 3542.
St. post. PP Jan BARCZYÑSKI s. Franciszka i Ksawery, ur. 16 X 1898 w Stojanowie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako p‡atnik w Kdzie Woj. w Tarnopolu.
L. 020/2 (61), 302.
St. post. PP Stanis‡aw BARDEGA s. Jana i Marii z Seniuk w, ur. 21 IV 1896
w Zas‡awiu. Co najmniej od 1937 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Ska‡acie. Odzn. BKZ.
L. 05/4 (91), 8.
St. post. PP Aleksander BAREJA s. Stanis‡awa i Anny z Roguskich, ur. 15 II 1897
w Sk rcu. W l. 1917 1918 cz‡onek POW, bra‡ udzia‡ w rozbrajaniu Niemc w
w Siedlcach, wsp ‡organizator stra¿y po¿arnej w Sk rcu. W policji od 1920.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. Motol pow. drohicki, nastŒpnie w woj. wo‡yæskim w Kowlu
i Kamieniu Koszyrskim. Ostatnio w woj. poleskim w Kobryniu. We wrze niu
1939 na Post. w Rudnikach pow. pru¿aæski. Odzn. MN, MPzaW, BMzaDS‡.
L. 023/3 (64), 3059.
Komis. PW l. Romuald BARGIE£ s. Jakuba i Anny z Wieczork w, ur. 7 II 1898
w Bytomiu. Ukoæczy‡ Seminarium Nauczycielskie w Bia‡ej. W I wojnie w armii
austriackiej. Od 1 XI 1918 kmdt dworca i szpitala w Dziedzicach. Od 27 XII 1918
do 1 XI 1919 dca 3 baonu marszowego w 10 pp Ziemi Cieszyæskiej, uczestnik walk
z Ukraiæcami, odsieczy Lwowa i wojny 1920, oficer prowiantowy 16 DP, por. rez.
Dzia‡acz plebiscytowy na l„sku Cieszyæskim. Organizator fland. G l. Uczestnik
III powstania l„skiego. W PW l. od 15 VI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako Kier. Komis.:
Miejskiego w Sosnowcu (1923), II w Kr lewskiej Hucie (1923), Cieszynie, Roz-
23
B
dzieniu, Rudzie (1927), Katowicach Zawodziu (1927), ponownie w Rozdzieniu
(1935), wiŒtoch‡owicach, sk„d 25 I 1939 zosta‡ przeniesiony na stanowisko Z-cy
Kmdta Pow. i kier. Komis. we Frysztacie. Odzn. MN, SKZ, Kna l.WWiZ I kl.,
MPzaW, MDzON, OH OrlŒta .
L. 05/1 (85).
Przod. PW l. Franciszek BARON s. Jana, ur. 23 VII 1903 w Mys‡owicach. Od
1 VIII 1928 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Rez. w Katowicach.
L. 033/1 (38), 1768.
Post. PP Leon BARSZCZAK s. Franciszka, ur. w 1899 w wiebodnej. S‡u¿ba Pomocnicza PP pow. jaros‡awskiego.
L. 023/2 (31), 4729.
Post. PP Edward BARSZCZEWSKI s. Wac‡awa, ur. w 1906. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. wileæskiego.
L. 027/3 (87), 2579.
St. przod. PW l. Brunon BARTECZKO s. Jana i Moniki z Nawrot w, ur. 5 II
1899 w Gorzycach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 1 III 1919 do 15 VII 1921
cz‡onek POW G l. Od 16 VII 1921 do 30 VI 1922 w PG l., nastŒpnie w PW l.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w: Komis. wiŒtoch‡owice (1923) i pow. wiŒtoch‡owickim do 1 V
1927 kmdt eksp. Zgoda, kmdt Post. Orzeg w (do 15 V 1931), w Komis. Ruda, od
19 XII 1934 do wrze nia 1939 kmdt Post. D„br wka Wielka. St. przod. mian. 3 III
1928. Odzn. KZzaDz, BKZ.
L. [1] (74).
Przod. PP Jan BARTECZKO s. Antoniego i Wiktorii, ur. w 1885 w Niedewiotkach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Kresach do 1935 w policji woj. wo‡yæskiego, od 21 III
1935 w woj. nowogr dzkim, od 1936 w woj. stanis‡awowskim. We wrze niu 1939
na Post. w Markowcach pow. t‡umacki. Odzn. BKZ.
L. [3] (78).
24
B
Post. PW l. W‡adys‡aw BARTEL s. Franciszka, ur. w 1914. Od 21 XII 1938 do
30 IV 1939 w 1 komp. kand. na szer. w Kdzie Rez. w Katowicach. Od 24 VI 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w I Komis. w Katowicach.
L. 019/3 (72), 2675.
Przod. PP Stanis‡aw BARTKOWIAK s. Andrzeja i Antoniny, ur. 5 X 1891
w m. Kurza G ra. W policji od 1919. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Poznaniu do 19 VI
1939 w I, nastŒpnie w IV Komis. Odzn. BKZ.
L. 045/2 (59), 4056.
St. post. PP Walenty BARTKOWIAK s. Franciszka i Marii z B„belk w, ur. 6 I
1898 w m. R ¿a. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Tarnopolu. Odzn.
MPzaW.
L. 050/2 (78), 301.
St. post. PP Wincenty BARTKOWIAK s. Stanis‡awa i Agnieszki z Kmieciak w,
ur. 7 I 1908 w Kolniczkach. W policji od 16 II 1932. Po ukoæczeniu 27 VII 1932
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. ‡ dzkiego. Od
5 VIII 1932 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w £asku. Instruktor WF ukoæczy‡ kurs w Sierakowie. We wrze niu 1939 nadal na Post. w £asku. St. post. mian. 1 IV 1938.
L. 050/3 (60), 5064.
St. przod. PP Leon BARTNIK s. Micha‡a i Agnieszki, ur. 3 IV 1901 w Rzeczycy
Ziemiaæskiej. Uczestnik wojny 1920. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Kresach, m.in. w policji woj.
wo‡yæskiego, potem w pow. w‡odawskim, m.in. na Post. w Opolu. Od 1937 do
wrze nia 1939 kmdt Post. w Urszulinie pow. w‡odawski. Odzn. BKZ dwukrotnie,
BMzaDS‡.
L. 012/1 (37), 1379.
St. przod. PP Jan BARTOSIEWICZ s. Jana i J zefy, ur. 28 V 1899 w Monasterzyskach. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w UrzŒdzie ledcz. we W‡odawie.
L. 038/2 (93), 1410.
25
B
St. post. PP Stanis‡aw BARTOSIK s. Tomasza i Franciszki z Powa‡ w, ur. 26 X
1888 w Gnie nie. W policji od 1924. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Poznaniu.
L. 033/1 (26), 3121.
Albin BARTOSZEK s. Jakuba, ur. w 1895.
L. 037/4 (4), 2341.
Komis. PP Boles‡aw BARTOSZEWICZ s. Jana i Michaliny z Oskierk w, ur.
16 II 1893 w S‡obodzie. W policji od 16 X 1920. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Wilnie kier. ref. adm. Kdy Woj., nastŒpnie Kmdt Pow. Postawy (1930), Sok ‡ka
(w l. 1932 1935), potem Kutno. Od 13 VI 1938 i nadal we wrze niu 1939 Kmdt
Pow. M‡awa. Odzn. MPzaW.
L. 019/2 (58), 5801.
Post. PP Bernard BARTSCH s. Wac‡awa, ur. w 1909. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w woj. krakowskim, we wrze niu 1939 na Post. w Radgoszczy pow. d„browski.
L. 026/4 (73), 2770.
Post. PP Franciszek BARTUSIEWICZ s. Ignacego, ur. w 1907 w S‡omczynie.
W policji od 1932. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim, we wrze niu 1939 na
Post. w K‡obucku pow. czŒstochowski.
L. [4] (75).
Podkomis. PP Ignacy BARTUZEL s. J zefa i Kunegundy z Joæczyk w, ur. 14 VII
1900 w Mogilnie. Absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Wilnie. Od 12 II 1919 do 29 XI 1922 ochotniczo w WP, 2 pap Leg., por. art. rez. W policji od 1924. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wileæskim (1927), nastŒpnie
w Wydz. ledcz. we Lwowie, sk„d 1 IV 1936 przeniesiony do Wydz. ledcz.
w CzŒstochowie. Od 10 II 1938 do wrze nia 1939 Z-ca Kmdta Pow. i kier. Wydz.
ledcz. Wieluæ. Odzn. ZKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/2 (62), 5853.
26
B
Post. PP Ludwik Zygmunt BARYGA s. Tomasza i Stanis‡awy z JŒdrzejewskich,
ur. 25 VIII 1910 w Warszawie. W l. 1935 1937 w s‡u¿bie ledcz. Kdy Miasta
£odzi. Od 1938 i nadal we wrze niu 1939 w Wydz. ledcz. w Wieluniu.
L. 027/3 (65), 3601.
Przod. PP Jan BARYLEWICZ s. Jana i Anny z Gruszewskich, ur. 18 VI 1892
w Sasowie. Uczestnik I wojny i wojny 1920. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako
kmdt Post. w Ko‡odnie pow. krzemieniecki. Odzn. MPzaW, BMzaDS‡.
L. 054/1 (32), 453.
St. post. PP Jan BARY£KO s. Micha‡a, ur. w 1900 w Oroniach. W policji od
1923. W l. 1926 1933 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Trojanowie pow. garwoliæski. We
wrze niu 1939 z-ca kmdta Post. w Sobolewie pow. garwoliæski. Odzn. MPzaW,
MDzON, BMzaDS‡.
L. 038/2 (47), 1340.
St. przod. PP Albin BASISTA s. Marcina i Marii z Zawad w, ur. 27 II 1890 w PorŒbie Sypytkowskiej. W policji od 1916. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. na Post. w Szczucinie
pow. tarnowski, we wrze niu 1939 na Post. w Boles‡awiu pow. d„browski. Odzn.
Kna l.WWiZ, BKZ.
L. 012/2 (81), 5222.
St. post. PW l. Robert BASZCZOK s. Ludwika i Jadwigi z Kucharczyk w, ur.
31 V 1892 w W jtowej Wsi. W I wojnie w armii niemieckiej. W l. 1920 1922
w PG l. W PW l. od 30 VI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. rybnickim na Post. w: Knurowie (1924), Go‡kowicach (1926), w Komis. w Rybniku. Zwolniony, 1 IV 1928
ponownie przyjŒty do s‡u¿by, kt r„ a¿ do wrze nia 1939 pe‡ni‡ w Komis. w Siemianowicach. Odzn. KW, Kna l.WWiZ.
L. 044/1 (92), 1002.
Post. PP Stanis‡aw BATKOWSKI s. Adama i Stanis‡awy ze Zmitrowicz w, ur.
18 IX 1906 w Ku miszkach. W policji od 1928. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj.
wileæskim, nastŒpnie w woj. pomorskim. We wrze niu 1939 na Post. w Drzycimiu
pow. wiecki.
L. 016/2 (41), 2840.
27
B
Post. PP J zef BATOR s. Piotra i Anieli z Mykietowicz w, ur. 19 I 1900 w Zagwo dziu. W 1918 w armii austriackiej. W policji od 16 V 1924 z przydzia‡em na
Post. w Siankach pow. turczaæski. W 1929 deleg. do Kdy Pow. w Nadw rnej. Od
22 V 1931 do wrze nia 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w I Komis. w Stanis‡awowie. Odzn.
MDzON, BMzaDS‡.
L. 026/2 (20), 2490.
Post. PP J zef Stefan BATOROWSKI s. J zefa i Katarzyny z Cybulskich, ur.
17 III 1908 w Glinicach. W policji od 1 I 1932. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Stanis‡awowie,
pocz„tkowo w I, potem w III Komis. jako obchodowy, nastŒpnie dzielnicowy.
L. 050/3 (89), 2620.
Post. PP Jan BATORSKI s. Leona i Marii, ur. 27 V 1893 w Wieliczce. W 1936
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. poleskiego, ostatnio w woj. krakowskim, we wrze niu
1939 w pow. bocheæskim.
L. 05/1 (35).
St. post. PP Stanis‡aw BATORSKI s. W‡adys‡awa i Stanis‡awy z Gliæskich, ur.
14 IV 1903 w Warszawie. Ukoæczy‡ Szko‡Œ Handlow„ £epkowskiego w Warszawie. Od 16 XI 1927 do 25 VI 1931 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Lublinie. NastŒpnie i nadal we wrze niu 1939 w Wydz. ledcz. Kdy Woj. w Poznaniu.
L. 026/4 (10), 3917.
St. post. PP Stefan BATURA s. Kazimierza i Katarzyny, ur. 10 VIII 1886 w Koszanowie. W policji od 1918. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Kazimierzu pow. szamotulski, nastŒpnie w pow. poznaæskim na Post. w: Tarnowie Podg rnym, Rokietnicy,
StŒszewie, Podolinie oraz Wapnie pow. w„growiecki. We wrze niu 1939 na Post.
w Raszkowie pow. ostrowski.
L. 026/4 (92), 2706.
St. post. PP Wincenty Antoni BAUER s. Wincentego i Reginy, ur. w 1891 w Kosowie Poleskim. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kosowie Poleskim.
L. 050/3 (16), 2588.
28
B
St. post. PP J zef BAZAN s. Jana i Zofii, ur. 3 XII 1900 w Orzegowie. W policji od
1924. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Widzewie pow. ‡ dzki. Od 1935
i nadal we wrze niu 1939 w XII Komis. m. £odzi. Odzn. BKZ.
L. 033/3 (57), 5037.
St. przod. PP Jan BAflEÑSKI s. W‡adys‡awa, ur. 20 V 1889. W policji od 1919.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim. Ostatnio w pow. ‡ dzkim:
w l. 1927 1937 kmdt Post. w Aleksandrowie, w 1938 i tak¿e we wrze niu 1939 na
Post. w Chojnach.
L. [3] (64).
St. post. PP Ignacy B¥BKA vel BOMBKA s. Franciszka i Marianny z Dobosz w,
ur. 18 VI 1905 w Wielgom‡ynach. W policji od 16 V 1929. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Piotrkowie Trybunalskim, od 1930 na Post. w RŒcznie. Od 1934 w Kdzie Pow. w £asku.
Co najmniej od 1938, tak¿e we wrze niu 1939, na Post. w Lutomiersku pow. ‡aski.
Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/1 (75).
Komis. PP Antoni B¥K s. Franciszka i Marianny, ur. w 1889 w Pruszkowie. Rozpocz„‡ studia prawnicze. W WP od 24 XI 1919 do 8 XI 1920. W policji od 18 XII
1920. We wrze niu 1939 kier. Wydz. ledcz. w Brze ciu n. Bugiem. Odzn. SKZ.
L. 033/1 (28), 928.
St. przod. PP Antoni B¥K s. Teodora i Agnieszki z Tarach w, ur. 17 VII 1895
w Karsznicach. W WP do 1919, nastŒpnie w SK, z kt rej przeszed‡ do policji. Od
23 III 1923 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim w 1925 w Kielcach. Ostatnio kmdt
Post. w pow. kieleckim w: Bodzentynie, Piekoszowie (od 1 II 1935) i D„browie (od
11 V 1939).
L. 016/2 (70), 5707.
Post. PW l. Henryk B¥K s. J zefa i Anny z Malasiewicz w, ur. 22 II 1912 w Radomsku. W PW l. od 26 I 1939 pocz„tkowo w komp. kand. na szer. Kdy Rez.
w Katowicach. Od 1 VII 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. Konnym w Bielsku.
L. 020/1 (19), 2013.
29
B
Post. PP Jan B¥K s. Ignacego, ur. 14 VI 1901. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w £odzi.
L. 038/3 (32), 5682.
Post. PP J zef B¥K s. Jakuba i Zofii, ur. w 1914 w RzŒdzianowicach. Do policji
przyjŒty 20 IV 1938 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Kompanii F Rez.
PP we Lwowie. Po ukoæczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. poznaæskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Po wiŒtnem pow. opoczyæski.
L. 058/1 (81), 2841.
Post. PP Micha‡ B¥K s. Kazimierza i Franciszki z Buczkowskich, ur. 15 I 1900
w m. Kurniki. Uczestnik wojny 1920. Rolnik. S‡u¿ba Pomocnicza PP pow. zbaraskiego.
L. 058/1 (11), 5482.
St. przod. PW l. Pawe‡ B¥K s. Marcina i Zofii ze Stechl w, ur. 13 VII 1895 w Radostowicach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 15 IX 1920 do 2 V 1921 i od
10 VIII 1921 do 16 VI 1922 w PG l., od 2 V do 9 VIII 1921 w fland. G l. Od 17 VI
1922 w PW l. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. wiŒtoch‡owickim: w l. 1922 1926 na Post.
Nowe Hajduki, Brzozowice kmdt (1926), w l. 1926 1929 w Komis. Szarlej, od
2 IX 1929 kmdt Post. Brzeziny. St. przod. mian. 1 VII 1930. Odzn. MN,
MDzON, Kna l.WWiZ, BMzaDS‡.
L. 020/1 (15), 454.
St. post. PP Stanis‡aw B¥K s. Adama i Antoniny z Chmielewskich, ur. 10 XI 1888
w Jankowie. W policji od 1920. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako z-ca kmdta
Post. w Opocznie.
L. 026/4 (89), 4849.
Przod. PP Stanis‡aw B¥K s. Jana i Rozalii, ur. 6 IV 1893 w Sosnowcu. W policji
od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim w 1926 w pow. opoczyæskim, od 1929 w Kdzie Pow. w BŒdzinie. We wrze niu 1939 w IV Komis.
w D„browie G rniczej pow. bŒdziæski.
L. 033/3 (63), 3635.
30
B
St. post. PP Wojciech B¥K s. Piotra i Marianny z Jankowiak w, ur. 20 IV 1894
w ZielŒcinie. W policji od 1919. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ we Lwowie, w 1936 w VII Komis.,
we wrze niu 1939 na Post. Kolejowym. Odzn. BKZ.
L. 033/3 (4), 6011.
Przod. PP Franciszek B¥KIEWICZ s. Franciszka i El¿biety z Pluteckich, ur.
14 IX 1901 w Radomsku. W policji od 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Piotrkowie Trybunalskim, od 1934 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post. w £Œkawie pow. piotrkowski.
Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 026/3 (59), 5069.
Post. PP Antoni BEDNAREK s. Jana, ur. w 1910. W policji od 1 VII 1935 jako
kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski
14 II 1936 skierowany do woj. krakowskiego.
L. 012/3 (3), 2754.
Przod. PP Jan BEDNAROWICZ s. Aleksandra i Franciszki z Wi niewskich, ur.
14 XI 1891 w Mieczach. W policji od 1921. Co najmniej od 1936 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w VII Komis. m.st. Warszawy.
L. [3] (29).
Post. PP J zef BEDNARSKI s. Stanis‡awa i Rozalii, ur. 19 II 1912 w Donoszowicach. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 25 XI 1936
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. lwowskiego.
L. 045/2 (97), 121.
St. post. PP Stanis‡aw BEDNARSKI s. Konstantego i Leokadii z Nowak w, ur.
24 IV 1896 w Sosnowcu. W policji od 1920. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w pow. bŒdziæskim. We wrze niu 1939 w Sosnowcu. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 023/5 (30), 3733.
31
B
St. przod. PP Tomasz BEDNARSKI s. J zefa i Teofili z Olbracht w, ur. 29 XII
1891 w Karczewie. W policji od 1920. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w
Otwocku pow. warszawski. Odzn. MPzaW.
L. 030/1 (34), 4007.
Przod. PP W‡adys‡aw BEDNARSKI s. J zefa i Tekli z Grzybowskich, ur. 27 VI
1905 w D„browie G rniczej. W policji od 1930. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim.
We wrze niu 1939 kmdt Post. w Puszczewie pow. czŒstochowski. Odzn. BKZ.
L. 05/4 (27), 1371.
Przod. PW l. Alojzy BEDNARZ s. Paw‡a i Johanny ze Skowron w, ur. 22 IV
1895 w Lutyni Polskiej. W I wojnie w armii austriackiej. W WP od 4 XI 1918 do
30 VII 1919, 20 pp, kpr. Od 11 IX 1919 do 14 VII 1922 w fland. Kraj. Ks. Cieszyæskiego. W PW l. od 15 VII 1922. S‡u¿y‡ w Komis. Zebrzydowice pow. cieszyæski
(1925), na Post. Brzeziny pow. wiŒtoch‡owicki (1928), w Komis. w wiŒtoch‡owicach (1938). Od 20 XII 1938 na Post. w £azach pow. frysztacki. Przod.
mian. 31 III 1939.
L. 027/3 (28), 1760.
St. post. PP Piotr BEDNARZ s. Jana i Zofii, ur. w 1898 w Pererowie. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w policji woj. stanis‡awowskiego. Ostatnio w Kosowie Pokuckim, we wrze niu
1939 na Post. w Kutach pow. kosowski. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 050/3 (82), 2544.
St. post. PP Wojciech BEDNARZ s. Antoniego i Apolonii z Kwaterczak w, ur.
15 IV 1895 w Dzikowie Starym. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj.
lwowskiego. We wrze niu 1939 w Komis. w Borys‡awiu pow. drohobycki. Odzn.
BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 044/1 (40), 103.
Post. PP W‡adys‡aw BEDYK s. Kazimierza i Marty, ur. 27 I 1914 w Gorzewie. Do
policji przyjŒty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 3 V
1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego.
L. 016/2 (72), 3461.
32
B
Stra¿n. SW J zef Kazimierz BEK s. Jana i Rozalii z Dynk w, ur. 5 III 1908
w Pu‡tusku. Od 1934 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w WiŒzieniu Karnym w Drohobyczu.
L. 019/2 (60), 5669.
St. post. PP Henryk BEKKER s. Ryszarda, ur. w 1906 w Warszawie. W policji od
1933. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Sochaczewie.
L. 012/4 (35), 3326.
Post. PP Aleksander BE£DZIK s. Franciszka i Jadwigi, ur. 1 VII 1912 w Bytomiu. Ukoæczy‡ 4 klasy gimnazjum. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na
szer. Po ukoæczeniu 4 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do policji m.st. Warszawy. Od 22 IV 1938 do 15 V 1939 w Kdzie Woj.
w Kielcach radiotelegrafista. We wrze niu 1939 w Kdzie Pow. w Sandomierzu.
L. 038/1 (65), 4500.
Por. piech. st. sp. J zef BE£TOWSKI s. Hieronima i Anny z Romaæskich, ur.
19 II 1888 w Nowym Targu. Absolwent seminarium nauczycielskiego.
W l. 1912 1914 w Dru¿ynach Sokolich, plut., instruktor w Dru¿ynach Podhalaæskich. W I wojnie w armii austriackiej. W WP od 1 XI 1918 do 30 VI 1931, 4 pp
Leg. P‡atnik baonu KOP Pod wile . Por. piech. ze starszeæstwem 1 XII 1920.
Odzn. MN, MPzaW, MDzON.
L. 051/2 (63), 1.
Post. PP Tadeusz BENDA s. Stefana, ur. w 1908 w Olkuszu. W policji od 1932.
Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. olkuskim na Post. w Ojcowie, sk„d 8 IX 1938 przeniesiony na Post. w S‡awkowie i tam nadal we wrze niu 1939.
L. [1] (13).
Post. PW l. Jan BENDKOWSKI s. Franciszka i Gertrudy z Walud w, ur. 25 III
1914 w Kamieniu. W PW l. od 1 VIII 1938 w 1 komp. kand. na szer. Kdy Rez.
w Katowicach. Od 1 V 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Brennej pow. cieszyæski.
L. 045/2 (54), 2733.
33
B
Przod. PP Antoni BENTKOWSKI s. Franciszka i Teofili z Perzanowskich, ur.
8 VII 1900 w £odzi. Uczestnik I wojny i wojny 1920. W policji od 1923. W 1925
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w pow. m‡awskim. Ukoæczy‡ 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w oddziale emerytalnym Kdy
Pow. w Warszawie. Odzn. BKZ, MPzaW, BMzaDS‡.
L. 030/1 (62), 4055.
St. post. PP Kazimierz BERBEKA s. Mateusza, ur. w 1905 w Berbekach. W policji od 1929. Pocz„tkowo pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w pionie ledczym policji woj. tarnopolskiego. Od 21 III 1931 przeniesiony do woj. pomorskiego z przydzia‡em do Wydz.
ledcz. w Gdyni. Od 30 VI 1938 i nadal we wrze niu 1939 w Wydz. ledcz. we
W‡oc‡awku.
L. 023/4 (100), 5651.
Antoni BERCZ s. J zefa, ur. w 1909.
L. 058/4 (63), 1023.
St. post. PP Edward BERESZKO s. Franciszka i Marianny z Jeziorskich, ur.
w 1899 w CzŒstochowie. W policji od 1929. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wileæskim. We wrze niu 1939 z-ca kmdta Post. w Buds‡awiu pow. wilejski. Odzn. BKZ,
MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/2 (27), 455.
St. post. PP Wiktor BERESZYÑSKI s. Wincentego i Ma‡gorzaty, ur. 2 X 1888
w ZielŒcinie. W policji od 1919. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w woj. pomorskim (1921)
i woj. warszawskim (1924), we wrze niu 1939 w Ko cierzynie. Odzn. MPzaW,
MDzON.
L. 016/1 (2), 2737.
Post. PP Bronis‡aw BEREZA s. Damazego, ur. 3 VII 1895 w Toæczy. W policji od
1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lubelskim, m.in. w pow. tomaszowskim (1926) i wŒgrowskim (1928), we wrze niu 1939 w policji m.st. Warszawy.
L. 033/3 (94), 111.
34
B
Walter BERGMAÑSKI s. Tomasza, ur. w 1892 w Brodnicy. Osadnik wojskowy.
We wrze niu 1939 zamieszka‡y w Berezowcu pow. sto‡pecki.
L. 058/4 (6), 7066.
St. post. PP Micha‡ BERKOWSKI s. Micha‡a i Ludwiki, ur. w 1896 w m. Nowosielica Wygoda. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Ka‡uszu.
L. 020/4 (36), 2480.
Post. PP Boles‡aw BERNACKI s. Walentego i Konstancji, ur. w 1895 w Makowlanach. Od 1931 i nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w III Komis.
m. Bia‡egostoku.
L. 023/2 (44), 173.
Przod. PP Jan BERNAT s. Adama, ur. w 1884 w Bobrownikach. W policji od
1919. Ukoæczy‡ Szko‡Œ Policyjn„ w Lublinie. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w: Bobrownikach pow. lipnowski, Irenie pow. pu‡awski, Mirczu pow. hrubieszowski. We wrze niu 1939 na Post. w Mo‡odiatyczach pow. hrubieszowski. Odzn. MDzON.
L. 038/3 (27), 1233.
St. przod. PP Stanis‡aw BERNAT s. J zefa i Katarzyny, ur. w 1896 w Samocicach. W I wojnie w armii austriackiej. Co najmniej od 1934 i nadal we wrze niu
1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako z-ca kmdta Post. w Uhornikach pow. stanis‡awowski.
Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 012/1 (49), 2401.
Przod. SW Edmund BERNHARD s. Wawrzyæca i Julii, ur. 23 V 1896 w £odzi.
Od 1923 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu w £odzi. Od 1933 funkcjonariusz wiŒzienia
w Z‡oczowie w dziale administracyjnym.
L. 023/1 (2), 3123.
35
B
Post. PP Andrzej BERNYCIAK s. Wojciecha i Weroniki, ur. 29 IX 1909 w Sarnowie. Ukoæczy‡ Miejsk„ Szko‡Œ Handlow„ w £odzi. W policji od 1934 jako kand.
kontr. na szer. Po ukoæczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. poleskiego. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako post.
s‡u¿by ledcz. na Post. w Jeremiczach pow. kobryæski.
L. 037/1 (23), 6031.
St. post. PP Ludwik Jan BERSKI s. Marcina, ur. 26 VIII 1896 w £odzi. flo‡nierz
Legion w Polskich. Ostatnio s‡u¿y‡ w policji pow. borszczowskiego na Post.
w U ciu Biskupim, od 1934 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Korol wce. Dwukrotnie odzn. za s‡u¿bŒ w Legionach.
L. 023/5 (45), 911.
Adolf BERTEL s. Adama, ur. w 1902.
L. 050/1 (2), 110.
Przod. PP Jan BESAMANIA s. Walentego, ur. w lipcu 1891 w Wysokiej. W policji od 1919. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim na Post. w Zbydniowie pow.
tarnobrzeski, nastŒpnie w Tarnobrzegu. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Chmielowie pow. tarnobrzeski.
L. 019/3 (52), 2925.
Post. PW l. Andrzej BETTIN s. Macieja, ur. 7 IX 1899. W PW l. od 16 III 1925.
Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Wydz. ledcz. Kdy Miasta i Pow. Katowice, nastŒpnie
na Post. w Makoszowach pow. katowicki. Od 1 III 1939 na Post. w Rogowie pow.
brzeziæski, sk„d przeniesiony na Post. w Mostach na Zaolziu.
L. 026/2 (62), 2091.
Post. PP Julian BEUCH s. Micha‡a, ur. w 1898. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w woj. tarnopolskim, m.in. na Post. w Husiatynie pow. kopyczyniecki. We wrzeniu 1939 w policji m. Tarnopola. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 037/2 (2), 1407.
36
B
St. post. PP Borys BEZNOSIK s. Iwana, ur. w 1910.
L. 058/4 (20), 1033.
Post. PW l. Leopold BEZWIÑSKI s. Franciszka i Anny z Bazylewicz w, ur. 2 IX
1911 w Krakowie. W policji od 12 VI 1937 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em
do Komp. G Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski. Po ukoæczeniu NSzF w
Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski 1 VI 1938 skierowany do Rez. Szer. PP KG w
flyrardowie pow. b‡oæski. Od 18 II 1939 przeniesiony do PW l. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na
Post. w Szonowie pow. cieszyæski.
L. 038/3 (99), 215.
Post. PP Mieczys‡aw BÊTKOWSKI s. Jana i Marii, ur. 23 I 1902 w Kielcach.
Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, m.in. na Post. w Tomaszgrodzie pow.
sarneæski, we W‡odzimierzu Wo‡yæskim, we wrze niu 1939 na Post. w Swojczowie pow. w‡odzimierski. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 038/2 (46), 1072.
St. post. PP Wincenty BÊTKOWSKI s. Wincentego i Marianny, ur. 22 XI 1894
w Petrykozach. W l. 1919 1920 w WSK Insp. VIII ChŒciny. W policji od 13 IV
1920. Uczestnik wojny 1920. S‡u¿y‡ w Kielcach, potem w pow. nowogr dzkim, od
20 I 1924 kmdt Post. Majerowszczyzna. W 1924 w Sarnach, w 1925 Kda Miasta
Wilna. W 1925 w IX, w 1932 w XIII Komis. m.st. Warszawy. Od 1935 w pow. buczackim na Post. Monasterzyska i Mszaniec. Od 2 VIII 1939 w Komis. w Tarnopolu. Odzn. MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 020/3 (56), 1[.]1.
St. post. PW l. J zef BIALIK s. Stanis‡awa i Marii z Biolik w, ur. 12 III 1894
w Paprockiej Hucie. W I wojnie w armii niemieckiej. Cz‡onek POW. Od 1 XII
1919 do 1 II 1920 w PP w Poznaniu. Uczestnik powstaæ l„skich. Od 24 IX 1920 do
23 VI 1922 w PG l. W PW l. od 24 VI 1922. W l. 1922 1927 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow.
rybnickim na Post. Niedobczyce, Knur w, Czerwionka. Od 2 VIII 1927 w Komis.
w Rudzie pow. wiŒtoch‡owicki. Odzn. KW, MN, Kna l.WWiZ II kl., MDzON.
L. 045/2 (35), 1056.
Post. PP Marcin BIALIK s. Wojciecha, ur. 26 IX 1880 w Zaj„czkowie. W policji
od 1921. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poznaæskim, we wrze niu 1939 na Post. Suchylas pow. poznaæski. Odzn. MDzON.
L. 050/1 (40), 3807.
37
B
Post. PP Feliks BIA£AS s. Jana i Anny, ur. 24 VIII 1905 w Wawrzynowicach.
W policji od 17 V 1930. Od 5 XI 1930 w woj. ‡ dzkim. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na
Post. w RŒcznie pow. piotrkowski, w 1938 w pow. ‡askim. We wrze niu 1939 na
Post. w Klukach pow. ‡aski.
L. 044/3 (26), 3449.
Post. PW l. Stefan BIA£AS s. Jana i Pauliny z Watzlawik w, ur. 7 XII 1913
w Chorzowie. W PW l. od 16 XII 1937 w 1 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. Od 1 XI 1938 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Karwinie pow. frysztacki.
L. 044/1 (98), 1061.
St. post. PP Ignacy BIA£ASIEWICZ s. Marcina, ur. 23 X 1891 w Kaliszu. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poznaæskim, w 1925 na Post.
w Grod cu pow. koniæski. Od 1936 i nadal we wrze niu 1939 w Kaliszu.
L. 045/3 (65), 3806.
St. post. PP J zef BIA£ASIÑSKI s. Walentego i Konstancji, ur. 7 VII 1878 w Kazimierzu. W policji od 1919. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim. Co najmniej od
1938, tak¿e we wrze niu 1939, na Post. w Aleksandrowie pow. ‡ dzki. Odzn. BKZ.
L. 020/1 (48), 5578.
Post. PP J zef BIA£ECKI s. Stanis‡awa i Rozalii ze Staniszewskich, ur. 17 III
1912 w Inowroc‡awiu. Ukoæczy‡ 2 kursy szko‡y handlowej. W policji od 20 VIII
1936 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. E Rez. PP w Poznaniu.
Po ukoæczeniu 1 IV 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany
do woj. ‡ dzkiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Rez. Konnej w £odzi.
L. 020/2 (33), 4848.
St. post. PP J zef BIA£EK s. Antoniego i Katarzyny z Kaczmark w, ur. 19 II
1887 w Wymys‡owie. W policji od 1920. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poznaæskim m.in. na Post. w D„browie Biskupiej pow. inowroc‡awski. Od 1934
i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Buku pow. grodziski. Odzn. MDzON,
BMzaDS‡.
L. 026/4 (13), 3205.
38
B
Post. PP Wojciech BIA£EK s. Andrzeja i Franciszki, ur. 7 IV 1913 w Sokolnikach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. tarnopolskim. We wrze niu 1939 na Post. w Czarnokoæcach Wielkich pow. kopyczyniecki.
L. 045/3 (55), 105.
St. przod. PP Jan BIA£KOWSKI s. J zefa i Julianny z Kwiatkowskich, ur. 20 XI
1892 w flyrardowie. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 1 IV 1919 ochotniczo
w ¿andarmerii w Warszawie. W WP od 5 V 1919 do 15 XII 1920, poci„g szpitalny
nr 12, plut. W policji od 14 I 1921 w woj. poleskim. Ostatnio s‡u¿y‡ w Brze ciu
n. Bugiem: w Komis. Kolejowym, kier. II Komis. i tam nadal we wrze niu 1939.
Odzn. MPzaW, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 037/2 (19), 2344.
Post. PP J zef BIA£KOWSKI s. Mateusza i Joanny, ur. 14 II 1897 w Ko minie.
W WP od 1919 do 1921. W policji od 9 XI 1923, s‡u¿bŒ pe‡ni‡ zar wno na Post.
wiejskich pow. bia‡ostockiego, jak i w II Komis. w Bia‡ymstoku. Od 5 VIII 1937
w komp. wart. MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow. pru¿aæski. Odzn.
MDzON, BMzaDS‡.
L. 012/4 (59), 1[.]6.
St. post. PP Stanis‡aw BIA£KOWSKI s. Tomasza i Ma‡gorzaty, ur. 2 IV 1897
w Podolszycach. W WP od 15 V 1919 do 1 VIII 1922. Uczestnik wojny 1920,
w tym bitwy warszawskiej. W 1925 Kmdt Ochotniczej SP w Podolszycach pow.
p‡ocki. W policji od 1930. Co najmniej od 1934 i nadal we wrze niu 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w UrzŒdzie ledcz. w Dolinie. Odzn. BKZ.
L. 054/1 (30), 906.
St. post. PP Stefan BIA£KOWSKI s. Tomasza i Antoniny ze S‡omk w, ur.
23 VIII 1899 w Radomiu. W WP ochotniczo od 6 XI 1918 do 25 I 1922, 24 pp,
sier¿. Uczestnik wojny 1920. W policji od 25 VI 1923. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Radomiu. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. MPzaW,
MDzON, BMzaDS‡.
L. 023/5 (13), 5523.
Post. PP Stanis‡aw BIA£OUS s. Ludwika i Zofii, ur. 23 XII 1908 w Kantor wce.
We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Tczewie.
L. 023/1 (84), 2069.
39
B
Post. PP Ignacy BIA£Y s. Daniela i Pelagii, ur. w 1889 w Wodnikach. Co najmniej
od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego, we wrze niu 1939 we Lwowie.
L. 054/1 (55), 2530.
Przod. PP Marian BIARDA s. Rocha i Katarzyny z G rzyæskich, ur. 29 XI 1902
w Starej Wsi. W WP ochotniczo od 14 VII do 17 XI 1920, 22 pp. W policji od 15
VIII 1924. S‡u¿y‡ na Post. w £aszczowie pow. tomaszowski (do 15 II 1925), na
Post. w Tomaszowie (do 5 V 1926), w II Komis. m. Lublina (do 25 I 1927), od 25
VII 1927 na Post. w Garwolinie (od 15 VIII 1937 jako kmdt), tam nadal we wrzeniu 1939. St. post. mian. w 1926, przod. w 1939. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 045/3 (56), 1775.
St. post. PP Franciszek BIARDZKI s. Micha‡a i Scholastyki ze Z‡och w, ur. 2 XI
1901 w R wcach. W 1925 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji pow. lubelskiego, w 1926
w III Komis. w Lublinie, nastŒpnie w pow. siedleckim na Post. w: Mokobodach, we
wrze niu 1939 w Wi niewie.
L. [3] (31).
Podkomis. PP Wiktor J zef BIBI££O s. Piotra i Anny z Rejszel w, ur. 28 XI
1897 w Hancewiczach. W WP ochotniczo od 17 VII 1920 Grodzieæski Baon
Zap., 71 pp. Od 28 VII 1922 w baonach celnych WSG, por. rez. Od 1 XI 1923 w policji Kmdt Rez. Miasta Wilna (1928), od 26 V 1934 w woj. nowogr dzkim kier.
Komis. Kolejowych w Sto‡pcach i Lidzie. Od 20 V 1936 w woj. lubelskim. Od
6 VIII 1937 w Zamo ciu kier. Komis., we wrze niu 1939 Kmdt Pow. Podkomis.
mian. 1 II 1935. Odzn. SKZ, MPzaW, MDzON.
L. 020/2 (89), 5838.
St. post. PP Franciszek BIDZIÑSKI s. Micha‡a i Rozalii, ur. w 1885 w Nadw rnej. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji pow. stanis‡awowskiego.
L. 038/2 (85), 2456.
Nadkomis. PP Jerzy BIECHOÑSKI s. Adama i Janiny z Czaplickich, ur. 17 III
1892 w M‡awie. Ukoæczy‡ 6 klas szko‡y handlowej. Cz‡onek DStrzel. w Rymanowie, potem w Legionie Wschodnim, od 4 IX 1914 do 1 VII 1917 w Legionach Polskich, plut. Cz‡onek POW. Od 11 XI 1918 do 30 IX 1919 w s‡u¿bie cywilnej. W
policji od 1 X 1919, w 1921 w s‡u¿bie ledcz. Od listopada 1926 do czerwca 1927
w stanie nieczynnym. W l. 1927 1929 Z-ca Kmdta Pow. BŒdzin i w ref. dyscypl.
Kdy w Kielcach. Od 1929 do 1931 w KG, w l. 1931 1935 oficer insp. Kdy m.st.
Warszawy, nastŒpnie ponownie w KG. Od 2 VI 1936 i nadal we wrze niu 1939
40
B
Kmdt Pow. Bia‡a Podlaska. Komis. mian. 1 VII 1930, nadkomis. 1 II 1935. Odzn.
KN, KW, SKZ, MPzaW, MDzON, KPOW.
L. [2] (47).
St. post. PP Zbigniew Stefan BIECHOÑSKI s. Adama i Ludwiki z Rybickich, ur.
11 II 1907 w D„browie G rniczej. Po ukoæczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach
Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do Kdy Pow. w Radomsku, nastŒpnie
w Kdzie Pow. w Rawie Mazowieckiej i tam nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
jako szofer.
L. 033/2 (18), 4855.
St. post. PP Stanis‡aw BIEDA s. Jana i Anny z Kapk w, ur. 17 I 1897 w GrŒboszowie. W I wojnie w armii austriackiej, potem w fland. Kraj. Polskiej, plut. W policji
od 16 VI 1922 w woj. tarnopolskim. Przez ca‡y czas tak¿e we wrze niu 1939
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Kasperowcach pow. zaleszczycki. St. post. mian. 1 VI
1936. Odzn. MN, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. [2] (12).
St. post. PP Bronis‡aw BIEDRZYCKI s. Jana i Anny, ur. 13 XI 1880 w Biedrzycach. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Bia‡ej Podlaskiej.
L. 044/3 (76), 2005.
St. post. PW l. Henryk BIEGISZ s. J zefa i Anny z Kossollk w, ur. 16 I 1898
w Hajdukach Nowych. Uczestnik III powstania l„skiego. Od 1 IX 1921 do 23 VI
1922 w SGmin., nastŒpnie w PW l. S‡u¿y‡ w pow. rybnickim na Post.: Rogowy
(1924), Raszczyce (1928), od 15 II 1928 na Post. Rydu‡towy od 15 III 1939
w s‡u¿bie ledcz. St. post. mian. 30 IV 1934. Odzn. MN.
L. 026/4 (54), 1593.
Post. PW l. Albert BIELA s. Aleksandra i Anny z Budnych, ur. 20 IX 1916
w Czerwionce. Ukoæczy‡ 5 klas gimnazjum. Od 5 XI 1937 w 1 komp. kand. na szer.
Kdy Rez. w Katowicach. Od 1 XI 1938 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Karwinie pow.
frysztacki.
L. 038/2 (1), 825.
41
B
St. post. PP Edward BIELAK s. Feliksa i Anny z Grzywn w, ur. 16 XI 1901
w Dorohusku. Ukoæczy‡ Szko‡Œ Rzemie lnicz„ im. S. Seroczyæskiego w Lublinie.
W WP w l. 1920 1921 i 1922 1923, 20 pp. W policji od 15 V 1924. S‡u¿y‡ w Komis. w Zamo ciu (1924 1925 i 1927 1935), na Post. Zwierzyniec pow. zamojski,
w Kdzie Pow. w Lublinie, na Post. Tarnawatka pow. tomaszowski, ostatnio w Lublinie na Post. Kolejowym, Kdzie Miasta i I Komis., od 1936 a¿ do wrze nia 1939
w Wydz. ledcz. St. post. mian. 1930. Odzn. MPzaW.
L. [3] (62).
Post. PP Ferdynand BIELAK s. Antoniego, ur. 15 I 1909 w Kury‡owcach.
W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 033/1 (57), 106.
Stra¿n. SW Stanis‡aw BIELAK s. Antoniego, ur. w styczniu 1884 w Siedliszczu.
W wiŒziennictwie od 1922 jako dozorca w Centralnym Areszcie w Warszawie przy
ul. Dani‡owiczowskiej.
L. 05/2 (9), 1987.
St. post. PP Wac‡aw BIELAKOWSKI s. Czes‡awa i Kamilli, ur. 1 X 1908 w Warszawie. W policji od 1931. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. sieradzkim, m.in. w Zduæskiej
Woli. NastŒpnie w Kdach Pow. w £asku oraz w Kole. Od 30 VIII 1939 przeniesiony do woj. poleskiego.
L. 050/2 (85), 3959.
Post. PP Zygmunt BIELANKIEWICZ s. Antoniego Tytusa i Anny, ur. 28 VIII
1913 w Brac‡awiu. Do policji przyjŒty 5 X 1936 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. G Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski. Po ukoæczeniu 1 X
1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. wo‡yæskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Kobyli pow. r wieæski.
L. 023/3 (57), 182.
Post. PP Stefan BIELAWSKI s. Wincentego i Tekli, ur. 22 VIII 1912 w G rce. Do
policji przyjŒty 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 3 V 1937
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. stanis‡awowskiego.
L. 026/3 (56), 2438.
42
B
St. post. PP Adam BIELECKI s. Jana i Michaliny z Kocielnik w, ur. 20 I 1899
w Ostro¿eniu Garwoliæskim. Ochotniczo s‡u¿y‡ w WP, 22 pp, bra‡ udzia‡ w walkach z Ukraiæcami oraz wojnie 1920. W policji od 1922. Do 1930 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Piæsku, nastŒpnie w woj. kieleckim. We wrze niu 1939 na Post. w Wolanowie
pow. radomski. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 023/4 (58), 5527.
Przod. PP Jan BIELECKI s. J zefa i Magdaleny, ur. w 1893. Ostatnio s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji woj. bia‡ostockiego, we wrze niu 1939 na Post. w Jedwabnem pow.
‡om¿yæski.
L. 023/2 (27), 26.
Przod. PP Wojciech BIELECKI s. Franciszka i Franciszki, ur. w 1893 w Ludwik wce. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego, we wrze niu 1939
na Post. w Wojni‡owie pow. ka‡uski.
L. 016/1 (1), 5945.
Post. PP Jerzy BIELEJEC s. Antoniego i El¿biety, ur. 22 I 1911. Ukoæczy‡ 6 klas
gimnazjum. Do policji przyjŒty 24 VIII 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 20 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj.
tarnopolskiego. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Ho‡hoczach pow. podhajecki.
L. 045/1 (12), 1060.
Post. PP Boles‡aw Wac‡aw BIELEWSKI s. Micha‡a i Stanis‡awy z Kulbas w, ur.
1 IV 1915 w D„br wce. Ukoæczy‡ szko‡Œ handlow„. W policji od 2 XI 1936 jako
kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. D Rez. PP w Herbach Starych pow.
czŒstochowski. Po ukoæczeniu 15 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. S‡u¿y‡ na Post. Bilcze Z‡ote pow.
borszczowski. We wrze niu 1939 na Post. w Batkowie pow. zborowski.
L. 019/3 (23), 3430.
J zef BIELICKI s. Franciszka, ur. w 1894.
L. 012/1 (126), 5944.
43
B
St. post. PW l. Franciszek BIELIK s. J zefa, ur. 29 VIII 1890. W PW l. od 2 X
1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. katowickim w Komis. Siemianowice (od 1926 do 1
IX 1930), nastŒpnie na Post. Baæg w i D„br wka Ma‡a. Od 12 IV 1939 i nadal we
wrze niu 1939 w III Komis. w Katowicach.
L. 037/4 (88), 6002.
Post. PP Jan BIELIÑSKI s. Jana i Katarzyny, ur. w 1900 w Rudkach. W 1936
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego.
L. 05/5 (26), 164.
St. post. PP Andrzej BIELSKI s. J zefa, ur. w 1893. W policji od pocz„tku lat
dwudziestych. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w pow. wŒgrowskim na Post. w Wyszkowie
i Bojmiach. We wrze niu 1939 w Komis. w Siedlcach.
L. 044/1 (24), 1638.
Przod. PP Piotr BIELSKI s. Antoniego i Marii, ur. 22 VI 1898 w Ma‡aszkach.
S‡u¿y‡ w V Oddz. WSK. Uczestnik wojny 1920. W policji od sierpnia 1921. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ na Wileæszczy nie. We wrze niu 1939 w jednym z Komis. m. Wilna. Odzn.
MDzON, BMzaDS‡.
L. 023/4 (64), 1156.
Post. PP Witold BIE£AN s. J zefa, ur. 25 II 1908 w £uniæcu. W policji od 1933.
Od 1934 i nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. m. Grudzi„dza.
L. [4] (88).
J zef BIE£KOWSKI s. Jana, ur. w 1888.
L. 019/1 (65), 2839.
44
B
J zef BIE£OUS s. Bronis‡awa, ur. w 1903.
L. 058/1 (96), 5484.
Post. PP Jan BIE£USZKO s. Paw‡a i Marianny, ur. 24 VI 1907 w Warszawie. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we Lwowie.
L. 038/3 (50), 2634.
Post. PP J zef BIEÑKO s. Micha‡a i Anieli, ur. 26 IV 1913 w Borkach. Do s‡u¿by
w policji przyjŒty 15 XII 1936 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy
Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego.
L. 044/3 (23), 926.
St. post. PP W‡adys‡aw BIEÑKOWSKI s. Jana i Teofili z Brz zkowskich, ur.
6 VII 1891 w Lipiankach. W policji od 1921. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na
Post. w Bia‡ej Krakowskiej. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 033/2 (21), 5740.
St. post. PP Micha‡ BIERNACKI s. J zefa i J zefy, ur. 29 IX 1900 w Jedlnie.
W policji od 1925. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim, do 1930 w pow. ‡askim. Od 1934
tak¿e we wrze niu 1939 na Post. w Gidlach pow. radomszczaæski.
L. 027/3 (25), 4846.
St. post. PP J zef BIERNAT s. Stanis‡awa i Pauliny z Zielonk w, ur.10 II 1909
w Warszawie. Do policji przyjŒty 7 II 1938 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em
do Komp. E Rez. PP w Poznaniu. Po ukoæczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach
Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na
Post. w Z‡oczowie.
L. 050/2 (81), 3023.
45
B
Post. PP Tadeusz Micha‡ BIERNAT s. Micha‡a, ur. 30 I 1915 w Rzeczycy. Do policji przyjŒty 20 IX 1937 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP
w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do woj. warszawskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Glinojecku pow. ciechanowski.
L. 012/3 (95), 1528.
Post. PP £ukasz BIESIADECKI s. Micha‡a, ur. w 1894 w Za‡u¿u. W policji od
1921. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim w 1928 na Post. w Rudnikach
pow. wieluæski, nastŒpnie w woj. kieleckim, m.in. w Ostrowcu pow. opatowski.
Ostatnio w woj. krakowskim, we wrze niu 1939 na Post. w Tymbarku pow. limanowski.
L. 038/3 (46), 5132.
Post. PW l. Jan BILAND s. Piotra, ur. 15 VI 1911 w £azach Frysztackich. Od
12 XI 1938 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Cieszynie.
L. 050/1 (21), 4163.
St. post. PP Eugeniusz Kazimierz BILIÑSKI s. Franciszka i Antoniny z Zawadowskich, ur. 13 III 1899 w Podzameczku. Ukoæczy‡ NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego.
We wrze niu 1939 w Kdzie Woj. w Tarnopolu. Odzn. MPzaW, MDzON,
BMzaDS‡.
L. 037/3 (26), 303.
St. post. PP Gracjan BILL s. Piotra i Stanis‡awy z Tomaszewskich, ur. 11 XII
1899 w £odzi. W policji od 1923. Ukoæczy‡ NSzF w flyrardowie pow. b‡oæski oraz
Szko‡Œ PP w £odzi. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi w 1936 w I, we wrze niu 1939
w II Komis. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 037/2 (62), 4852.
St. post. PP Jan BILLEWICZ s. Wiktora, ur. w styczniu 1892 w Wilkowie Polskim. W policji od 1920. Do 1935 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. pomorskim, nastŒpnie
w pow. piotrkowskim we wrze niu 1939 na Post. w Wolborzu.
L. [1] (78).
46
B
Post. PP Eugeniusz BILNIK s. Wincentego i Marianny ze Skowroæskich, ur. 2 X
1903 w Milowicach. W policji od 1 I 1929. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim. We wrze niu 1939 na Post. w Mniowie pow. kielecki. Odzn. BMzaDS‡.
L. [4] (25).
St. post. PP Jan BILOT s. Bernarda i Julianny z Tessner w, ur. 24 X 1898
w Os‡oninie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Kosowie Pokuckim.
L. 012/2 (45), 2542.
Przod. PP Jan BILSKI s. Antoniego i Aleksandry, ur. 23 I 1891 w mi‡owicach.
W policji od 6 IX 1919. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim. W 1936 na Post.
w Pilicy pow. olkuski, nastŒpnie w pow. opatowskim w 1937 na Post. w W lce
Lipowej, we wrze niu 1939 na Post. w O¿arowie. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 019/1 (77), 4414.
St. przod. PP Kazimierz BILSKI s. Antoniego, ur. w 1892 w Warszawie. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Warszawie od 1918 w MMiejsk., potem w PKom. sk„d przeszed‡ do PP.
W 1938 i nadal we wrze niu 1939 dzielnicowy w VI Komis. m.st. Warszawy.
Odzn. KZzaDz., BKZ, SMzaDS‡.
L. 045/1 (52), 2335.
St. post. PP Jan BI£EK s. J zefa i Marianny z Nowak w, ur. 1 I 1892 w Kole.
Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. piotrkowskim, m.in. na Post. w Be‡chatowie (1936).
Od 1938 i nadal we wrze niu 1939 w Wydz. ledcz. w Piotrkowie Trybunalskim.
L. 045/2 (98), 2209.
Post. PP Micha‡ BINDUGA s. Paw‡a i J zefy z Biszczan w, ur. 18 IX 1899 w Jan wce. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1922. Po ukoæczeniu 27 VI 1926
Szko‡y Policji w £odzi skierowany do s‡u¿by w Kaliszu, kt r„ nieprzerwanie pe‡ni‡
a¿ do wrze nia 1939, kiedy powierzono mu konwojowanie na wsch d grupy aresztowanych Niemc w. Odzn. KW.
L. 027/3 (8), 3046.
47
B
Podkomis. PP J zef BINIA s. Wojciecha i Teofili z Muchajer w, ur. 23 I 1888
w Rozbitku. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W WP od 1 I 1919 do 17 VI
1922, 61 pp, por. rez. W policji od 5 XII 1922. S‡u¿y‡ jako Z-ca Kmdta Pow.
w Dzia‡dowie (1924), kier. II Komis. w Toruniu (1928), Kmdt Pow. W„brze no
(1929) i Kamionka Strumi‡owa. Z woj. tarnopolskiego 24 VI 1938 przeniesiony do
Kdy Pow. i Miejsk. w Bydgoszczy, od 15 XII 1938 kier. IV Komis. Podkomis.
mian. 1 VII 1929. Odzn. KN, KW, MN, SKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/1 (48).
Post. PP W‡adys‡aw BINIENDA s. Paw‡a, ur. 30 V 1897. W 1931 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na
Post. Kolejowym w Lublinie.
L. 045/2 (73), 2340.
Stra¿n. SW Antoni BINKIEWICZ s. Jana, ur. 16 VI 1886 w MiŒdzyrzeczu. W lutym 1923 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu w £om¿y.
L. 05/4 (69), 2907.
Post. PP Marian BINKIEWICZ s. J zefa i Antoniny, ur. 11 VI 1910 w Zawierciu.
Do policji przyjŒty 6 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski. Po jej ukoæczeniu 15 X 1936 skierowany do
woj. tarnopolskiego.
L. 05/3 (66), 963.
Przod. PP J zef BIÑKOWSKI s. Adama i Marii z Werner w, ur. 22 II 1890
w Mosinie. W policji od 1919. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w pow. gnie nieæskim jako kmdt
Post. (1935). We wrze niu 1939 w III Komis. m. Poznania.
L. [2] (14).
Przod. PW l. Pawe‡ Franciszek BIOLIK s. Alberta i El¿biety z Hornik w, ur.
25 I 1887 w We‡nowcu. Od 1 I 1919 do 15 VI 1922 cz‡onek POW G l., uczestnik
trzech powstaæ l„skich i akcji plebiscytowej. W PW l. od 1 V 1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Kr lewskiej Hucie, nastŒpnie w pow. katowickim w Komis. w Siemianowicach
(od 7 V 1929 do 14 IX 1933), co najmniej do 1938 na Post. w Micha‡kowicach. St.
post. mian. 1 VII 1928, przod. 30 IV 1934. Odzn. MN, BKZ.
L. 023/4 (7), 1382.
48
B
St. post. PP Marcin BIS s. Stanis‡awa i Marii, ur. w 1893 w Nisku. W policji od
1920. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim, we wrze niu 1939 na Post. w Radymnie pow. jaros‡awski.
L. 026/3 (92), 2924.
St. post. PP Piotr BISINKIEWICZ s. Tomasza i Jadwigi, ur. 26 VI 1900 w Poznaniu. W WP od 12 XII 1918 do 21 I 1922. W policji od 16 I 1925. Ostatnio s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, we wrze niu 1939 na Post. w Wi niowcu pow. krzemieniecki. Odzn. MPzaW, BMzaDS‡.
L. 05/4 (22), 260.
Post. PP Zygmunt BIZIUK s. Kazimierza i Emilii, ur. 2 XI 1912 w Sok ‡ce. Po
ukoæczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do
policji woj. lwowskiego. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ we Lwowie.
L. 016/2 (71), 2532.
Stra¿n. SW W‡adys‡aw BLICHARZ s. J zefa i Katarzyny z Piero¿ak w, ur. 3 XI
1901 w Birczy. Przeszkolenie zawodowe ukoæczy‡ 16 XII 1930 w Centr. Szkole
MS dla SW w Warszawie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w WiŒzieniu S„du
Grodzkiego w Drohobyczu.
L. 054/2 (6), 5989.
Post. PP Ignacy B£ACHOWSKI s. Ignacego i Ludwiki z Jankowiak w, ur.
w 1906 w Krajkowie. Co najmniej od 1936 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 062/2 (25), 31293/7841.
Bernard B£ANDOWSKI s. W‡adys‡awa, ur. w 1902.
L. 033/3 (95), 583.
49
B
St. przod. SG Wincenty B£ASZAK s. Wojciecha i Franciszki z Weso‡owskich,
ur. 8 V 1894 w Buffalo. Uczestnik I wojny i wojny 1920. W SG od 1919 w Chojnicach. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Pomorskim OkrŒgu SG w Bydgoszczy.
Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 051/2 (5), 6044.
St. post. PP Aleksander B£ASZCZUK s. Antoniego, ur. w 1892 w Tarnog rze.
W WP od 12 VIII 1920 do 20 III 1921. W policji od 16 I 1925. Ostatnio s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, we wrze niu 1939 w Zdo‡bunowie. Odzn. BMzaDS‡.
L. 020/4 (75), 196.
Post. PW l. Karol B£ASZCZYK s. Jakuba i Franciszki z Schymur w, ur. 10 VIII
1898 w Gotartowicach. W I wojnie w armii niemieckiej. W WP od 30 VII 1919 do
9 VIII 1920, 1 Pu‡k Strzelc w Bytomskich, kpr. Od 28 I do 9 VII 1919 i od 19 VIII
1920 do 31 VII 1921 w polskich organizacjach narodowych. Od 1 VIII 1921 do
28 IV 1922 w SGmin. W PW l. od 30 VI 1922. S‡u¿y‡ w Komis. Hajduki Wielkie
pow. wiŒtoch‡owicki (do 31 XII 1922), nastŒpnie w pow. rybnickim na Post. w:
Chwa‡owicach (do 1 VI 1933), Czerwionce (do 26 XII 1938) oraz pow. frysztackim na Post. Lutynia Polska (1938) i Lutynia Niemiecka (od 2 III 1939). Odzn.
KW, Kna l.WWiZ, MPzaW, MH.
L. 012/3 (12), 1140.
St. post. PP Stefan B£ASZCZYK s. Wojciecha i Marianny z Sikorskich, ur. 8 IX
1886 w Woli Czarnyskiej. Uczestnik I wojny, nastŒpnie w I Korpusie Polskim.
W 1935 ukoæczy‡ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski. Od 1933 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w £odzi w 1938 w VII Komis., we wrze niu 1939 w Kdzie Miasta. St. post.
mian. w 1938. Odzn. KN, MN, MPzaW, MDzON, KDowb.
L. 044/2 (79), 2237.
St. post. PP Franciszek B£ASZKOWSKI s. Kazimierza i Marii ze Szwed w, ur.
15 VIII 1892 w Bys‡awiu. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 044/3 (59), 118.
50
B
Kazimierz Stanis‡aw B£AflEJEWICZ s. Stanis‡awa i W‡adys‡awy, ur. 16 II
1912, podoficer ¿andarmerii, s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w R wnem.
L. [4] (57).
St. post. PP Stanis‡aw B£AflEJEWSKI s. Micha‡a i Aleksandry, ur. 10 IX 1901
w Zawicho cie. W policji od 1924. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. krakowskim, we
wrze niu 1939 w Kdzie Pow. w Brzesku.
L. 038/2 (21), 743.
Przod. PW l. Franciszek B£AflYCA s. Jana i Karoliny z Kwok w, ur. 30 IX
1887 w m. Suszec. Cz‡onek POW G l. od 12 II 1919 do 31 VII 1921, uczestnik powstaæ l„skich. W PW l. od 24 VI 1922. S‡u¿y‡ w pow. wiŒtoch‡owickim w:
Komis. Hajduki Wielkie (1922), w GSzPW l. w wiŒtoch‡owicach (1925), na
Post. Chropacz w, od 1927 do wrze nia 1939 w Komis. Lipiny. St. post. mian. 1 I
1928, przod. 1936. Odzn. KW, MN, BKZ, Kna l.WWiZ, MPzaW, MDzON,
GwG l.
L. 037/4 (27), 2033.
Eugeniusz B£ENK s. Aleksandra, ur. w 1887 w Warszawie. We wrze niu 1939
zatrudniony jako lusarz w jednym z wiŒzieæ w Warszawie.
L. [4] (23).
Szer. ¿and. rez. Jan B£ÊDOWSKI s. Stefana i J zefy z Fajfer w, ur. 15 XII 1901
w Adamkach. We wrze niu 1939 zamieszka‡y w Zb jnej pow. rypiæski.
L. 058/2 (54), 5919.
Post. PP Micha‡ B£OCH s. Ignacego i Marianny z Rechet w, ur. 18 VII 1882
w Wyknie. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi
w 1936 w VII, we wrze niu 1939 w VIII Komis. Odzn. MPzaW, SMzaDS‡.,
BMzaDS‡.
L. 045/3 (12), 2210.
51
B
Post. PP J zef B£OÑSKI s. Zygmunta i Katarzyny, ur. w 1900 w Kutach. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego.
L. 033/2 (28), 608.
Przod. PP Tomasz B£OTKO s. Jana i Katarzyny, ur. 15 XII 1891 w Krasowej.
Uczestnik powstaæ l„skich. W policji od 16 VII 1924. Ukoæczy‡ NSzF w Mostach
Wielkich pow. ¿ ‡kiewski. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Wieluniu, nastŒpnie w woj.
poznaæskim, m.in. na Post. w Drawsku pow. czarnkowski. We wrze niu 1939 na
Post. w Czarnkowie. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 051/2 (75), 2834.
Post. PP J zef BOBEK s. Andrzeja i Katarzyny, ur. 4 IX 1912 w Nowym Targu.
Ukoæczy‡ 6 klas gimnazjum. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po
ukoæczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski 25 XI 1936 skierowany do
woj. bia‡ostockiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Andrzejewie pow.
ostrowski.
L. 026/1 (48), 1434.
St. post. PP J zef BOBER s. Ludwika i Honoraty, ur. w 1904 w Krakowie. Artysta
rzemie lnik specjalizuj„cy siŒ w witra¿ach ko cielnych. Kpr. ¿and. rez. zmobilizowany do 5 baonu ¿and.
L. 058/1 (7), 5363.
Post. PP J zef BOBIÑSKI s. Ignacego i Pauliny z Pszcz ‡kowskich, ur. w 1885
w m. Prace. W policji od 15 I 1923. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim. We
wrze niu 1939 na Post. w Powursku pow. kowelski. Odzn. BMzaDS‡.
L. 037/1 (72), 1118.
Post. PP Jan BOBORYKO s. Stanis‡awa i Marianny z Pop‡awskich, ur. w 1890
w Usnarzu Dolnym. flo‡nierz Legion w Polskich, uczestnik wojny 1920. We wrzeniu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w Brze ciu n. Bugiem.
L. 026/3 (64), 2018.
52
B
Plut. ¿and. Henryk BOBR s. Jana i Ludwiki, ur. 10 III 1913 w Bia‡ymstoku.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. ¿and. w Suwa‡kach. We wrze niu 1939 na Post. w Podbrodziu pow. wiŒciaæski.
L. 045/3 (1), 4394.
Przod. PW l. J zef BOBROWSKI s. Feliksa i Jadwigi z Kaczmarczyk w, ur. 17 I
1896 w Bytomiu. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 15 IX 1920 do 25 VI 1922
w PG l., nastŒpnie w PW l. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. Mizer w pow. pszczyæski (do
31 XII 1922), w I Komis. w Kr lewskiej Hucie (do 23 VII 1934), od 24 VII 1934
i nadal we wrze niu 1939 telefonista w Kdzie Miasta Chorzowa pow. katowicki.
L. 012/2 (42), 5659.
Post. PP Kazimierz BOBROWSKI s. Ludwika i J zefy z Turskich, ur. 15 I 1914
w Marcinkowicach. Ukoæczy‡ 5 klas gimnazjum. Do policji przyjŒty 15 XII 1936
jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 IV 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj.
wo‡yæskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Perespie pow. lubomelski.
L. 016/2 (87), 1120.
Post. PP Stanis‡aw Tadeusz BOBROWSKI s. Micha‡a i Walerii z Gulewicz w,
ur. 31 XII 1909 w Monasterzyskach. W policji od 1933. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. krakowskim, od 1935 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Chrzanowie jako szofer.
L. 026/2 (88), 3158.
St. post. PP Micha‡ BOCHENEK s. Marcina i Marii z Jasiæskich, ur. w 1901
w Nowym S„czu. S‡u¿bŒ w policji woj. krakowskiego rozpocz„‡ w 1920 jako wo nica w Kdzie Pow. w D„browie. Od 1928 na Post. w Kamionce Wielkiej pow. grybowski. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Podegrodziu pow. nowos„decki.
L. 023/1 (90), 2775.
Post. PP Stefan BOCHENEK s. Kazimierza, ur. w 1891. W policji od 1920. Co
najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. bŒdziæskim. We wrze niu 1939 w I Komis.
w Sosnowcu.
L. 023/2 (64), 4468.
53
B
Przod. PP Tadeusz BOCHENEK s. Jana, ur. w 1898 w Go‡onogu. W policji od
1923. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Bobrownikach pow. bŒdziæski. Odzn. BKZ.
L. 023/2 (62), 3867.
Post. PP Stefan BODZÊTA s. Micha‡a i Anny, ur. 3 I 1912 w Filipowicach. Do policji przyjŒty 15 XII 1936 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez.
PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego.
L. 012/1 (1), 2800.
Post. PP Antoni BOGACZYK s. Andrzeja i Katarzyny, ur. 3 XII 1907 w Miedzianowie. W policji od 1932. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim w 1937 na Post. w Praszce pow. wieluæski, we wrze niu 1939 na Post. w Wieluniu.
L. 026/3 (63), 4680.
St. post. PW l. Leon BOGACZYK s. Andrzeja, ur. 8 IV 1902. W PW l. od 1 VII
1925. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Rez. w Katowicach (do 31 VIII 1926), pow. katowickim (1931), nastŒpnie w Katowicach w I Komis. (do 6 VIII 1934), w Wydz.
ledcz. (do 23 X 1934), ponownie w s‡u¿bie ledcz. I Komis., sk„d 29 X 1938
deleg. na Zaolzie. Od 7 III 1939 na Post. w Dzie morowicach pow. frysztacki.
Odzn. BKZ.
L. 05/2 (37), 1717.
Post. PP Kazimierz BOGDANOWSKI s. Jana, ur. w 1891 w Poznaniu. W policji
od 1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Poznaniu.
L. 020/2 (5), 3726.
Post. PP Jan BOGDAÑSKI s. Franciszka, ur. w 1912. Do policji przyjŒty 1 V
1937 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. F Rez. PP we Lwowie.
Po ukoæczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany
do woj. poznaæskiego.
L. 05/5 (28), 4982.
54
B
Przod. PP J zef BOGDAÑSKI s. Stefana i Petroneli, ur. 19 III 1899 w £odzi.
W policji od 1923. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi w 1938 w VII Komis. i tam
tak¿e we wrze niu 1939. St. post. mian. w 1928, przod. 1932. Odzn. BKZ.
L. 033/1 (11), 3625.
St. post. PP Stanis‡aw BOGUCKI s. Macieja i J zefy z Kryszak w, ur. 7 IV 1897
w S‡embowie. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 11 II 1919 do 15 VII 1921
ochotniczo w WP, 1 pac Wlkp., 15 dal Wlkp. W policji od 16 VII 1923. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w pow. zbaraskim na Post. Kopyczyæce, Nowesio‡o i Zbara¿ (1925). W 1928
ukoæczy‡ NSzF w Sosnowcu. Od 5 II 1936 z-ca kmdta Post. Zbara¿, od 12 IV 1939
kmdt Post. Czernichowce. St. post. mian. 1 V 1932. Odzn. KW dwukrotnie, BKZ,
MDzON, BMzaDS‡.
L. 050/1 (48), 873.
St. post. PP Wac‡aw BOGUCKI s. Stanis‡awa i J zefy z Wojtkowskich, ur. 9 V
1899 w Holenderni. W WP od 1 VII 1919 do 1 VIII 1922. W policji od 1 VII 1923.
Od 28 II 1935 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Kostopolu. St.
post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 023/2 (3), 3760.
Post. PP Leon BOGUNIA s. Wojciecha i Ewy, ur. 12 IX 1912 w Stryszowie. Do
policji przyjŒty 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 12 VI 1937
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. ‡ dzkiego. W 1937
s‡u¿y‡ w Kdzie Miasta £odzi.
L. 027/1 (39), 4847.
Przod. PP Antoni BOGUNOWICZ s. Micha‡a i Katarzyny, ur. 23 V 1899 w Netrebie. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego. We wrze niu 1939 kmdt Post.
w Kapu ciæcach pow. zbaraski.
L. 012/1 (59), 1427.
Antoni BOGUSZ s. Miko‡aja i Franciszki, ur. w 1895.
L. 058/1 (47), 5095.
55
B
Post. PP Mieczys‡aw BOGUSZ s. Zygmunta i Malwiny z Bia‡ograckich, ur. 20 IX
1906 we Lwowie. Ukoæczy‡ jeden kurs seminarium nauczycielskiego. W policji od
1 X 1927 na Post. w T‡umaczu, nastŒpnie s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Jamnicy pow.
stanis‡awowski. Od 18 VIII 1932 w II Komis. w Stanis‡awowie jako obchodowy.
Od 11 IX 1936 na Post. w Czerniejowie pow. stanis‡awowski. Odzn. BMzaDS‡.
L. 054/1 (19), 2495.
Post. PP W‡adys‡aw BOGUSZ s. Stanis‡awa i Marii z Biel w, ur. 24 X 1900
w Uhornikach. W I wojnie w armii austriackiej, nastŒpnie w Armii gen. Hallera.
W WP do 24 XI 1922, 51 pp, szer. W policji od 16 IV 1924 na Post. Nowica pow.
ka‡uski, od 20 X 1928 w Stanis‡awowie w III Podkomis., w II i I Komis. obchodowy. NastŒpnie s‡u¿y‡ w pow. stanis‡awowskim na Post. w Majdanie (od 13 VII
1935), od 14 VII 1936 do wrze nia 1939 na Post. Bednar w. Odzn. MPzaW,
MDzON, BMzaDS‡.
L. 027/2 (68), 2407.
St. przod. PP Jan BOGUSZEWSKI s. J zefa i Marianny ze SzwŒdrowskich, ur.
6 XII 1897 w Bia‡ej Podlaskiej. Od 1 VII 1915 do 18 VIII 1918 w Legionach Polskich. NastŒpnie w ML w Lublinie. W WP od 2 V 1919 do 22 V 1920, 1 pu‡k WK.
W policji od 1 VII 1920. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Lublinie w 1928 w I Komis., we wrzeniu 1939 w IV Komis. Przod. mian. w 1931, st. przod. 1939. Odzn. KN, BKZ,
MPzaW, MDzON, KLeg., OPWI.
L. 027/2 (98), 1260.
St. post. PP Wac‡aw BOGUSZEWSKI s. Ludwika i Antoniny z Kruszewskich,
ur. 28 II 1895 w Wiercieniu Du¿ym. W I wojnie w armii rosyjskiej, nastŒpnie
w I Korpusie Polskim. W policji od 1923. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w Brze ciu n. Bugiem, od 1925 w Kdzie OkrŒg. w £odzi, w l. 1926 1930 na Post. SŒdziejowice
pow. ‡aski. Od 1934 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi najpierw w XII, a od grudnia 1937 w XIII
Komis. i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. w 1933. Odzn. MDzON,
BMzaDS‡.
L. 044/1 (18), 3443.
St. przod. PP Emil BOGUTA s. J zefa i Bronis‡awy z Rutkowskich, ur. 3 IX 1895
w Krakowie. W I wojnie w armii austriackiej. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji
pow. wielickiego od 1 XII 1919 na Post. w Kawcu, nastŒpnie na Post. w Wi niowej. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Gaw‡uszowicach pow. mielecki. Odzn.
MDzON.
L. 023/1 (58), 2760.
Przod. PP Jan BOHDANOW s. Jana i Tacjany, ur. w 1896 w Jerominie. Pocz„tkowo (do 1926) s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wileæskim na Post. w Oszmianie, nastŒpnie
w woj. nowogr dzkim, m.in. w Mo‡odecznie i ponownie w woj. wileæskim we
wrze niu 1939 kmdt Post. w Ignalinie pow. wiŒciaæski.
L. 027/3 (30), 3081.
56
B
Przod. PP Stanis‡aw BOHDANOWICZ s. J zefa i Wiktorii z Paciukiewicz w, ur.
4 I 1892 w Sejnach. W I wojnie w armii rosyjskiej, nastŒpnie w I Korpusie Polskim.
Cz‡onek POW od 20 XII 1918 do wrze nia 1919, ps. Kazimierz Jelski . Uczestnik
powstania sejneæskiego, wiŒziony za dzia‡alno w POW. W WP ochotniczo od
wrze nia 1919 do kwietnia 1921. W policji od 15 IX 1921. Co najmniej od 1933
i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Ostrowi Mazowieckiej. Odzn. MN,
MPzaW, MDzON, KPOW, OPWI.
L. 037/1 (29), 1469.
Kpr. ¿and. rez. J zef BOHDZIEWICZ s. W‡adys‡awa i J zefy, ur. 28 VIII 1909
w Wilnie. Pracownik UrzŒdu Pocztowego nr 2 w rodzinnym mie cie.
L. 058/3 (99), 1076.
Przod. PP Jakub BOJAK s. J zefa i Antoniny z Nawrockich, ur. 13 VII 1896
w Micha‡owie. W I wojnie w armii niemieckiej i niewoli francuskiej. Po powrocie
do kraju wst„pi‡ do policji. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Poznaniu, nastŒpnie jako
kmdt Post. w Kopanicy pow. wolsztyæski. W lutym 1934 ukoæczy‡ kurs kmdt w
Post. w Warszawie i w tym¿e roku zosta‡ przeniesiony na Post. w Sowiejg rze
pow. miŒdzychodzki jako jego kmdt. Ostatnio tak¿e we wrze niu 1939 kmdt
Post. w Borui Ko cielnej pow. wolsztyæski. Przod. mian. 1 II 1935.
L. 026/1 (53), 4274.
Post. PP Stanis‡aw BOJANOWSKI s. Marcina i Wiktorii z Chmielewskich, ur. 6 I
1912 w £odzi. W policji od 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. warszawskiego. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Krasnem pow. ciechanowski.
L. 020/3 (10), 3077.
Szer. ¿and. Czes‡aw BOJAR s. W‡adys‡awa i Aleksandry z D„browskich, ur.
20 XI 1916 w Ka‡udze. W lipcu 1939 ukoæczy‡ CWfland. w Grudzi„dzu i zosta‡
przydzielony do s‡u¿by w Warszawie.
L. 05/2 (83), 5915.
Post. PW l. W‡adys‡aw BOJARSKI s. Szymona i Marii, ur. 1 IV 1898. W PW l.
co najmniej od 16 VI 1924. W l. 1931 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. Ruda pow.
wiŒtoch‡owicki.
L. 051/1 (52), 1045.
57
B
St. stra¿n. SW W‡adys‡aw BOJCZUK s. Marcina, ur. w 1890 w Husiatynie. Od
1926 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w WiŒzieniu Karnym w Drohobyczu.
L. 027/4 (42), 1124.
Stra¿n. SW Gabriel BOLECKI s. Jana, ur. w 1903. W wiŒziennictwie od 1936.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu w Brze ciu n. Bugiem.
L. 023/1 (22), 1988.
St. post. PP Stefan BOLESTA s. Stanis‡awa i Karoliny z Bieliæskich, ur. 17 VIII
1896 w W lce. Uczestnik walk o niepodleg‡o . W WP od 5 VII 1919 do sierpnia
1923. W policji od 1 IX 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lubelskim, m.in. w Bi‡goraju
(1924) i Krasnymstawie (od 1925). Od 1934 na Post. w fl ‡kiewce pow. krasnostawski. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 027/2 (20), 4654.
Asp. PP Stanis‡aw BO£TU˘ s. Edwarda i Wiktorii z Bohdziewicz w, ur. 1 II
1897 w Cuborach. W WP od 14 III 1919 do 17 XII 1923, 1 Dyw. Lit. Bia‡., ppor.
rez. W policji od 1 II 1924. W 1928 s‡u¿y‡ w woj. nowogr dzkim, od 6 IX 1935
Wydz. ledcz. w Lidzie. Od 22 II 1937 Wydz. IV KG. Od 5 VI 1937 w woj. nowogr dzkim kier. Komis. Kolejowego w Sto‡pcach, potem w woj. kieleckim. Od 20
VII 1937 w Komis. Ostrowiec pow. opatowski od 7 V 1938 jego kier. Asp. mian.
1 II 1937. Odzn. SKZ, MDzON, KFLit. Bia‡.
L. 023/3 (86), 3345.
Przod. PP Ulrich BOM s. Alojzego i Jadwigi z Duszyæskich, ur. 20 II 1900
w Ka‡udze. W l. 1918 1920 w Armii gen. Hallera. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji
woj. poleskiego. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Rudnikach pow. pru¿aæski.
Odzn. MN, MPzaW, MDzON, MH.
L. 054/1 (16), 2239.
St. post. PW l. J zef BOMBA s. Wawrzyæca i Anny, ur. 12 III 1898. Po raz pierwszy w PW l. od 29 VIII 1922 do 28 II 1923. Ponownie przyjŒty 23 VIII 1925
z przydzia‡em do Komis. w Bielsku. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. katowickim do 1 III
1928. NastŒpnie a¿ do wrze nia 1939 w Komis. w Bielsku.
L. 038/2 (77), 456.
58
B
St. przod. PP Julian BOMSKI s. Micha‡a i Franciszki z Mist w, ur. w 1900 we
W‡adowicach. W policji od 1922. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim
w 1935 w Kdzie Pow. w Busku. We wrze niu 1939 na Post. Busko Zdr j pow. stopnicki. Odzn. BKZ.
L. 051/1 (35), 3687.
St. przod. PW l. J zef BONCZEK s. Paw‡a i Marianny z Hanusk w, ur. 26 VIII
1898 w Pog rzu. Od 6 I 1919 w fland. Kraj. l„ska Cieszyæskiego. Dzia‡acz plebiscytowy. W PW l. od 18 VI 1922 w Kr lewskiej Hucie w Oddz. ledcz. Dyrekcji
Policji (do 31 X 1923), Eksp. ledcz., nastŒpnie w Wydz. ledcz. w Katowicach, sk„d
19 X 1938 deleg. na Zaolzie. Od 20 XII 1938 w Wydz. ledcz. we Frysztacie.
Odzn. MN, BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 05/4 (96), 2566.
Iwan BONDARENKO s. Siemiona, ur. w 1898.
L. 058/2 (21), 4329.
St. post. PP Stefan BONDARUK s. Bazylego i Pelagii, ur. 17 II 1890 w MiŒdzyrzecu Lubelskim. W policji od 1 VII 1923. Od 5 V 1928 pracownik biurowy
w I Komis. w Brze ciu n. Bugiem. St. post. mian. 1 IV 1939. Odzn. MDzON,
BMzaDS‡.
L. 050/1 (41), 2339.
Post. PP Feliks BONK s. W‡adys‡awa i Zuzanny z Ja tak w, ur. 13 IX 1904
w m. Knieja. W policji od 1929. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. pomorskim. W l. 1930 1935
na Post. w Suchostrzygach pow. tczewski. We wrze niu 1939 na Post. w GrŒbocinie pow. toruæski.
L. 037/2 (81), 3152.
St. post. PP Franciszek BONUSIAK s. Micha‡a i Wiktorii ze Smolark w, ur.
31 VII 1886 w Suliszewicach. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 10 IX 1917
w I Korpusie Polskim, niewoli bolszewickiej i wiŒzieniu w Moskwie. W policji od
listopada 1918. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim. W 1932 na Post.
w Rudzie Pabianickiej pow. ‡ dzki. W l. 1935 1936 w Kdzie Rez. Pieszej w £odzi.
We wrze niu 1939 w Kdzie Miasta £odzi. St. post. mian. w 1936. Odzn. MN,
MPzaW, MDzON.
L. 020/3 (66), 5566.
59
B
J zef BOREK s. Jana, ur. w 1899 w Lipnikach. S‡u¿ba Pomocnicza PP pow. pu‡tuski.
L. 058/2 (16), 3574.
Przod. PW l. Feliks BOREÑSKI s. Jana i Marii z Dybal w, ur. 7 III 1893 w Ko cieliskach. Od 13 III 1919 do 27 V 1920 w Armii gen. Hallera. Od 20 VIII 1920 do
2 V 1921 i od 16 VII 1921 do 25 VI 1922 w PG l. Od 3 V do 15 VII 1921 w fland.
G l. W PW l. od 26 VI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w Rudzie pow. wiŒtoch‡owicki. Odzn. Kna l.WWiZ, MH.
L. 038/2 (32), 1068.
Przod. PP Feliks BORKIEWICZ s. Antoniego i Heleny z Makowskich, ur. 18 V
1898 w Izabelowie. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poznaæskim, we wrze niu
1939 w Wydz. ledcz. w Kaliszu.
L. [4] (73).
St. przod. PP Aleksander BORKOWSKI s. Jana, ur. 23 IX 1885 w Warszawie.
W policji od 1 VIII 1919. Od 1925 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w pow. sochaczewskim, od 26 V
1936 i nadal we wrze niu 1939 w KG.
L. 038/1 (86), 1441.
Post. PP Czes‡aw BORKOWSKI s. Lucjana i Heleny z Bujniewicz w, ur. 19 IV
1907 w Horce. W policji od 1932. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Toruniu w Kdzie
Woj., od 29 IX 1938 i nadal we wrze niu 1939 w III Komis.
L. 016/2 (40), 5427.
Post. PP Jan BORKOWSKI s. Onufrego i Rozalii, ur. 13 I 1899 w Sobolewie.
W policji od 1922. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. nowogr dzkim, we wrze niu 1939
na Post. w Klecku pow. nie wieski.
L. 045/2 (53), 1100.
60
B
St. post. PP Jan BORKOWSKI s. Wincentego i Marianny z Seme‡k w, ur.14 III
1907 w Grajewie. W policji od listopada 1931. Co najmniej od 1935 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w
Warszawie, m.in. w Wydz. I KG. W 1936 w Kdzie Woj. w £odzi. We wrze niu
1939 w X Komis. m. £odzi jako telegrafista.
L. 037/2 (93), 5591.
St. przod. PP Jan BORKOWSKI s. Macieja i Zofii z Albert w, ur. 16 VII 1896
w Nowosi ‡ce Koropieckiej. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od
2 V 1919 do 22 VI 1921, 51 pp. W policji od 1 VIII 1921. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow.
t‡umackim: na Post. w Ottyni, w 1925 z-ca kmdta Post. w Oleszy, p.o. kmdta Post.
w Oknianach (od 5 II 1932 z-ca), od 1 IV 1938 kmdt Post. w Chocimierzu. St. post.
mian. 16 II 1925. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 044/3 (62), 3435.
St. stra¿n. SW J zef BORKOWSKI s. Antoniego i Bronis‡awy z Awsienkiewicz w, ur. 4 IV 1904 w Polanach. Cz‡onek POW. PracŒ w wiŒziennictwie rozpocz„‡
w 1929 jako pomocnik dozorcy. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu w Oszmianie. W 1939
oddelegowany do Karnego Ruchomego O rodka Pracy wiŒzienia w Kobryniu.
Odzn. MDzON.
L. 023/1 (12), 5671.
Przod. PP Piotr BORKOWSKI s. Jana i Marii, ur. 17 VII 1895 w El¿biecinie.
W policji od 1921. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Woj. w Brze ciu n. Bugiem i tam nadal
we wrze niu 1939.
L. 05/2 (14), 2304.
St. post. PP Wac‡aw BORKOWSKI s. Marcina i Zofii, ur. 23 IV 1905 w £ukowie.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Brze ciu n. Bugiem.
L. 020/2 (66), 452.
St. post. PP Wojciech BORKOWSKI s. Ignacego i Anny z £abŒckich, ur. w 1883
w Machcinie. W policji od 1919. Od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim, we
wrze niu 1939 na Post. w Tarnoszynie pow. rawski.
L. 012/1 (61), 1354.
61
B
St. post. PP J zef BOROÑ s. Jakuba i Ewy z Musia‡ w, ur. 13 I 1899 w Zagrodach.
W WP od 1 XII 1919 do 24 VII 1922. W policji od 1 XII 1923. Ostatnio s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim. We wrze niu 1939 na Post. w Bob‡ach pow. kowelski.
Odzn. BMzaDS‡.
L. 050/1 (92), 1181.
Post. PP Feliks BOROWCZYK s. J zefa i Marianny, ur. 16 X 1911 we Wrotkowie. Absolwent seminarium nauczycielskiego. Do policji przyjŒty 4 IX 1936 jako
kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu
30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. krakowskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w VI Komis. m. Krakowa.
L. 045/2 (6), 5223.
Komis. SG Bronis‡aw BOROWIEC s. Antoniego i Marii, ur. 22 IV 1899 w Starym Samborze. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w okrŒgu pomorskim. We wrze niu 1939
kmdt Komis. w Gniewie.
L. 027/2 (56), 3763.
Post. PP J zef BOROWIECKI s. Stanis‡awa i Wiktorii z Nowakowskich, ur. 22 II
1898 w Ossie. W WP ochotniczo od 1 III 1919 do 1923, 3 Pu‡k Strzelc w Wlkp.
W policji od 1923. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w woj. poleskim m.in. w Brze ciu n. Bugiem, potem w Sarnach na Wo‡yniu. Od 1928 w woj. kieleckim. W 1937 na Post.
w ˘mielowie pow. opatowski. We wrze niu 1939 na Post. w I‡¿y. Odzn. MDzON,
BMzaDS‡.
L. 044/1 (36), 1380.
Post. PP Franciszek BOROWSKI s. Franciszka i Pauliny z Tiahnybok w, ur.
20 VIII 1909 w Jaryczowie Nowym. Do policji przyjŒty 7 XII 1936 jako kand.
kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 X
1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. krakowskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Zakopanem pow. nowotarski.
L. 020/2 (1), 2561.
Stra¿n. SW J zef BOROWSKI s. J zefa i Franciszki z Po piech w, ur. 8 XII 1912
w £Œce Wielkiej. Od 1935 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu
w Drohobyczu.
L. 038/2 (55), 5987.
62
B
Post. PP Micha‡ BOROWSKI s. £ukasza, ur. w 1900 w Nowym Grodnie. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji pow. gr jeckiego.
L. 058/3 (24), 2883.
St. post. PP Piotr BOROWSKI s. Stanis‡awa i Teofili z Kwiatkowskich, ur. 20 V
1900 w Wy mierzycach. W policji od 1924. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Radomiu.
L. 012/2 (28), 5679.
Komis. PP Zygmunt BOROWSKI s. Mieczys‡awa i Natalii, ur. 30 V 1895 w Warszawie. Od 11 XI 1918 do 31 XII 1919 oraz od 7 II 1920 do 15 II 1921 w s‡u¿bie cywilnej. W policji od 5 IV 1921. We wrze niu 1939 kier. VI Komis. m. £odzi.
L. 026/2 (95), 5763.
Przod. PP Boles‡aw BORUCIÑSKI s. Jana i £ucji z Jarczyæskich, ur. 9 VIII 1895
w m. Potok Wielki. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 8 XII 1917 w oddz. polskich
w Odessie i Miko‡ajewie. Cz‡onek POW w Kijowie, nastŒpnie w II Korpusie Polskim. W WP ochotniczo od 18 XII 1919, po demobilizacji w policji. Ostatnio
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim. Co najmniej od 1933 i nadal we wrze niu 1939
w Komis. w BŒdzinie. Odzn. MN, BKZ, MDzON, BMzaDS‡., KKan., OPWI.
L. 020/2 (100), 3501.
St. post. PW l. Florian BORUCKI s. Andrzeja, ur. 29 IV 1888. W PW l. od 2 X
1922 w pow. wiŒtoch‡owickim, ostatnio na Post. Gran. w £agiewnikach, od 2 II
1933 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w LŒdzinach pow. pszczyæski. St. post. mian. 1 I 1928.
L. 038/2 (84), 915.
Przod. PW l. Pawe‡ BORUTA s. J zefa i Marii ze Sztyper w, ur. 31 XII 1894
w Zaborzu. S‡u¿bŒ w PW l. rozpocz„‡ 1 VIII 1922 i a¿ do wrze nia 1939 pe‡ni‡ j„
w Komis. w Bielsku.
L. [4] (5).
63
B
Plut. ¿and. Zygmunt BORYSEWICZ s. Albina, ur. w 1914.
L. 037/4 (58), 4952.
Przod. PP Witold BORYSIEWICZ s. Jana i Anny, ur. 2 II 1902 w Nowej Myszycy. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. nowogr dzkiego. Odzn. BKZ.
L. 050/3 (5), 6058/7756.
Przod. PP Ignacy BORZYSZKOWSKI s. Antoniego i Marianny z Pelpliæskich,
ur. 2 II 1893 w Kruszynie. W I wojnie w armii niemieckiej. W policji od 12 VIII
1920. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Toruniu, Warszawie, od 1 I 1929 do 10 I 1933 w bryg.
ochronnej przy Marsza‡ku J zefie Pi‡sudskim. Od 15 IV 1936 w policji m. Poznania. We wrze niu 1939 kmdt plut. w V Komis. m. Poznania. Przod. mian. 1 I 1930.
Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 037/1 (35), 2864.
Przod. PP Piotr BOSSY s. Maksymiliana i Julianny z Wykowskich, ur. w 1901
w Ko lu. Uczestnik obrony Lwowa. S‡u¿bŒ w policji rozpocz„‡ w 1921 w Komp. 3
w Kaletach. Ostatnio s‡u¿y‡ w woj. bia‡ostockim. W 1938 na Post. w ZarŒbach Kocielnych pow. ostrowski. We wrze niu 1939 kmdt Post. Ostr w Mazowiecka-Komorowo. Odzn. BKZ.
L. 038/4 (19), 4223.
St. post. PP Aleksander BOSZKO s. Stefana i Darii, ur. w 1899 w Jatczance. Co
najmniej od 1937 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. nowogr dzkiego. St. post. mian. 1 II
1937.
L. 026/1 (58), 3018.
St. post. PP Tomasz BOflEK s. Paw‡a, ur. w 1895 w Grobli. W policji od 1919.
Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. krakowskim, m.in. na Post. w Pilznie, we wrze niu
1939 na Post. w Ryglicach pow. tarnowski. Odzn. BKZ.
L. 020/2 (30), 5221.
64
B
Post. PP Tomasz BOflEK s. Wojciecha i Antoniny z Michalik w, ur. 6 III 1909
w Krasowach. W policji od 8 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu
16 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. lubelskiego i przydzielony na Post. w £ukowie. NastŒpnie w woj. kieleckim. Od 16 VII
1937 i nadal we wrze niu 1939 w policji drogowej przy Kdzie Pow. w BŒdzinie.
L. 05/3 (70), 2195.
Przod. PP J zef BOflYM s. Mateusza, ur. 11 III 1897. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lubelskiego, we wrze niu 1939 na Post. w Trzydniku pow. janowski.
Odzn. BKZ.
L. 044/2 (66), 5696.
Przod. PW l. Wincenty BÓGDO£ s. Franciszka i Barbary z Rzepk w, ur. 18 VII
1893 w Nowej Wsi. Dzia‡acz plebiscytowy. Od 6 IX 1920 do 17 VI 1922 w PG l.
(w Gliwicach, D„br wce Ma‡ej, Bogucicach i Katowicach). Uczestnik III powstania l„skiego, szw. ¿and. pol. w Katowicach. W PW L. od 18 VI 1922. S‡u¿y‡
w Katowicach
w Kdzie Rez. i SzPW l. jako telefonista, w III Komis.
(1932/1933), ostatnio telefonista w KG. Przod. mian. 31 III 1939. Odzn. MDzON.
L. 037/1 (67), 989.
Post. PW l. Jerzy BÖHM s. Paw‡a i Katarzyny z Pirsek w, ur. 20 IV 1914 w Komidrach. W PW l. od 10 I 1939. Pocz„tkowo w komp. kand. na szer. Kdy Rez.
w Katowicach. Od 1 VII 1939 w plut. konnym Komis. w Bielsku.
L. 058/2 (31), 2124.
Post. PW l. Rudolf BÖRNER s. Franciszka i Barbary z Handzel w, ur. 30 III
1914 w Darkowie. Ukoæczy‡ 3 klasy szko‡y wydzia‡owej. W PW l. od 3 XI 1938
z przydzia‡em do Komis. w Pietwa‡dzie pow. frysztacki.
L. 051/1 (95), 1767.
Przod. PP Micha‡ BRACICHOWICZ s. Stanis‡awa i Karoliny, ur. 4 X 1898 w Suchowoli. W policji od 22 IX 1921. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim.
We wrze niu 1939 dzielnicowy w Komis. w Kowlu. Odzn. BMzaDS‡.
L. 020/3 (95), 1602.
65
B
Micha‡ BRAJBISZ s. J zefa i Bronis‡awy, ur. 9 IV 1898 w Mielniku.
L. 05/2 (93), 4192.
Przod. PP Karol BRANDT s. Henryka, ur. w 1888 w m. Sowy. W policji od 1920.
We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Poznaniu.
L. 033/1 (6), 4373.
St. przod. PP J zef BRANDYS s. Andrzeja, ur. w 1895 w £azach. W policji od
1919. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim kmdt Post. w Opatowie (1932)
i ˘mielowie pow. opatowski (1935). Od 2 IX 1937 i nadal we wrze niu 1939
kmdt Post. w Gielniowie pow. opoczyæski.
L. 045/2 (37), 4851.
St. post. PP Seweryn BRANICKI s. Kajetana i Antoniny z Wojni‡owicz w, ur. 8 I
1890 w flytomierzu. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w IV Komis. w Bia‡ymstoku.
L. 019/1 (45), 41.
St. post. PP J zef BRATEK s. Franciszka, ur. 19 III 1892 w Ostrowie Wlkp.
W I wojnie w armii niemieckiej. W policji od 1920. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Ostrowie Wlkp., nastŒpnie w woj. tarnopolskim. We wrze niu 1939 na Post.
w Podzameczku pow. buczacki. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. [3] (59).
Post. PP J zef BRATKO s. Jana, ur. 22 XII 1900 w Wietrzychowicach. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji woj. ‡ dzkiego w 1926 na Post. w Brzezinach. Od 1928 i nadal
we wrze niu 1939 na Post. w Rogowie pow. brzeziæski.
L. 019/3 (26), 3870.
66
B
Post. PP Jan BRATOSZEWSKI s. Ludwika i Franciszki, ur. 13 XI 1892 w flarnowie. W I wojnie w armii rosyjskiej, nastŒpnie w I Korpusie Polskim. W WP
w l. 1918 1921, uczestnik wojny 1920. W policji od 1921. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj.
kieleckim. W l. 1921 1929 na Post. w Bia‡obrzegach pow. opoczyæski, we wrzeniu 1939 w III Komis. w CzŒstochowie.
L. 033/1 (93), 4168.
Post. PW l. Antoni BRAZDA s. Ignacego i Anny, ur. 31 V 1916 w Mostach.
W PW l. od 3 XI 1938 z przydzia‡em do Post. we Frysztacie.
L. 023/2 (94), 2192.
Post. PP Ryszard BREJWO s. Adolfa i Anny z Zaleskich, ur. 19 XI 1898 w Warszawie. Ukoæczy‡ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski. Ostatnio s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji woj. kieleckiego do 25 I 1935 na Post. w Opocznie. We wrze niu
1939 na Post. w Bia‡obrzegach pow. opoczyæski.
L. 037/2 (89), 4850.
Post. PP Piotr BRESIÑSKI s. Kaspra i Balbiny z Jab‡oæskich, ur. 3 XII 1884
w Nac‡awiu. W I wojnie w armii niemieckiej. W policji od 30 XI 1920. Przez wiele
lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poznaæskim. We wrze niu 1939 na Post. w KŒpnie. Odzn.
MDzON, BMzaDS‡.
L. 012/3 (35), 2215.
Post. PP Stanis‡aw BRÊCZEWSKI s. Franciszka i J zefy z ZiŒtk w, ur. 2 X 1911
w Poznaniu. Do policji przyjŒty 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. stanis‡awowskiego. Ukoæczy‡ Kurs WF w Sierakowie i Kurs Instruktor w WF
w AWF w Warszawie (13 II 1939). Od 4 V 1937 i nadal we wrze niu 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w I Komis. w Stanis‡awowie.
L. 027/4 (65), 1968.
Post. PP Jan BRÊGOSZ s. Franciszka, ur. w 1915. Do policji przyjŒty 25 II 1938
jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj.
poznaæskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Kowalach Paæskich pow. turecki.
L. 044/1 (44), 3186.
67
B
Post. PW l. Andrzej BRODA s. Jana, ur. 6 IX 1912 w Ropicy. W PW l. od listopada 1938. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ pocz„tkowo na Post. w Rychwa‡dzie pow. frysztacki, od
6 II 1939 na Post. w Godowie pow. rybnicki.
L. 027/3 (67), 599.
Podkomis. PP Jan BRODA s. Wojciecha i Jadwigi z Dworak w, ur. 8 VII 1900
w Rani¿owie. Od 12 XII 1917 w PKP, internowany. W WP od 15 XI 1918 do 28 II
1923, por. rez. W policji od 1 III 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. jako wyk‡adowca
w NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski, sk„d przeniesiony do policji w Wadowicach. Odzn. SKZ, OH OrlŒta .
L. 044/2 (67), 3406.
Post. PP J zef BRODACZEWSKI s. Jana i Anny, ur. 4 III 1909 w CzernŒci.
W policji od 1931. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. radomskim w 1937 na Post.
w Potworowie, we wrze niu 1939 na Post. w Przytyku.
L. 020/1 (23), 4693.
Przod. PP Zbigniew BRODNIEWICZ s. Nikodema i Bronis‡awy, ur. 28 X 1885
w Chrustowie. W policji od 1919. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poznaæskim
w 1937 kmdt Post. w Mie cisku pow. w„growiecki. Od pa dziernika 1938 i nadal
we wrze niu 1939 kmdt Post. w Miasteczku Krajeæskim pow. wyrzyski. Odzn.
BKZ.
L. [4] (82).
Post. PP Antoni BRODZIÑSKI s. Stanis‡awa i Julii, ur. 13 VI 1891 w Skudzawach. flo‡nierz Legion w Polskich, uczestnik wojny 1920. W policji od 1918.
Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. warszawskim. We wrze niu 1939 kmdt Post. w
Dzia‡yniu pow. lipnowski. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 045/3 (14), 5082.
St. post. PW l. Stanis‡aw BROL s. Ludwika i Marii z Opie‡k w, ur. 26 IX 1894
w Babienicach. Uczestnik powstaæ l„skich. W PW l. od 24 VI 1922. Pocz„tkowo
s‡u¿y‡ w pow. lublinieckim: na Post. Kalety (do 7 X 1928), Lubliniec (do 13 XI
1933), Herby l„skie (do 5 IV 1934), Kochcice (do 18 III 1937). Od 19 III 1937
i nadal we wrze niu 1939 na Post. Piotrowice pow. pszczyæski. St. post. mian.
1 VI 1923. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 030/1 (27), 927.
68
B
St. post. PW l. Antoni BROLLIK s. Wawrzyna i Pauliny ze Skobcel w, ur. 10 VI
1898 w Zawadzkiem. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 5 X 1920 do 1 IX 1921
w PG l. W PW l. od 18 VI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. katowickim na Post.
w Baægowie, od 2 III 1927 do wrze nia 1939 na Post. w Micha‡kowicach.
L. 027/1 (7), 827.
Post. PW l. J zef BROMBOSZCZ s. Piotra, ur. 1 V 1913. W PW l. od 1 VIII
1938 w 1 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. Od kwietnia 1939 i nadal
we wrze niu 1939 w Komis. w Rybniku.
L. 033/1 (59), 451.
Post. PP Julian BRONISZEWSKI s. Szczepana i J zefy, ur. 14 II 1894 w Obli niaku. W policji od 1918. Co najmniej od 1933 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim, nastŒpnie w woj. lubelskim w 1936 w pow. pu‡awskim. We wrze niu 1939 we
Lwowie. Odzn. BKZ.
L. 050/2 (40), 2143.
Stra¿n. SW Stefan BRONOWSKI s. Bernarda, ur. 13 IX 1904 w Warszawie. W
wiŒziennictwie od 1921. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu na Pawiaku w Warszawie.
L. 023/1 (19), 1018.
Mjr aud. Juliusz Zbigniew BROSS s. Edwarda i Niny z Herschtal w, ur. 14 XII
1896 we Lwowie. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od 14 IV
1919, uczestnik walk o Ma‡opolskŒ Wschodni„ z Ukraiæcami, potem z bolszewikami. Do 1928 s‡u¿y‡ w wojskach kolejowych. W czasie s‡u¿by (1927) ukoæczy‡
Wydz. Prawa na UJK, mgr praw. W 1932 w WSO I. We wrze niu 1939 nacz. oddz.
konsultacyjnego w MSWojsk. Por. ze starszeæstwem 1 VI 1919, kpt. 1 I 1930, mjr
19 III 1938. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 058/4 (37), 7082/227.
Post. PP W‡adys‡aw BROflEK s. Jana i Agnieszki, ur. 27 I 1911 w Mstyczowie.
Do policji przyjŒty 8 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski 15 X 1936 skierowany do woj. bia‡ostockiego.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Wasilkowie pow. bia‡ostocki.
L. 037/3 (59), 192.
69
B
Post. PP Zenon BRUDKIEWICZ s. Stanis‡awa i Stanis‡awy z £„cznych, ur. 16 V
1913 w Ko cianie. Do policji przyjŒty 23 VIII 1937 jako kand. kontr. na szer.
z przydzia‡em do Komp. D Rez. PP w Herbach Starych pow. czŒstochowski. Po
ukoæczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany
do woj. warszawskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Grudusku pow.
ciechanowski.
L. 038/3 (10), 1916.
St. post. PP Julian BRUDNICKI s. Stefana, ur. w 1896. W policji od 1924. Przez
wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. czŒstochowskim w 1934 na Post. w Przystajni, nastŒpnie na Post. w RŒdzinach. Od 14 XII 1936 przeniesiony do woj. warszawskiego, od 12 XII 1938 ponownie w policji woj. kieleckiego, we wrze niu 1939
w I Komis. w CzŒstochowie.
L. 019/1 (30), 1873.
Post. PW l. Jan BRUDNY s. J zefa, ur. 31 X 1913 w Nieborach. W PW l. od
2 XII 1938 z przydzia‡em do Komis. w Rudzie pow. wiŒtoch‡owicki.
L. 033/1 (62), 1107.
Post. PP Eugeniusz BRUNN s. Mariana, ur. w 1903 w Warszawie. Ostatnio s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji woj. krakowskiego. We wrze niu 1939 na Post. w DŒbicy jako szofer.
L. 027/4 (46), 5739.
St. post. PP Czes‡aw BRYCH s. Andrzeja i Katarzyny z Maruszak w, ur. 3 V 1898
w Kolonii DŒbinie. Od czerwca 1916 cz‡onek POW ps. G‡owacki . W WP walczy‡ w kampanii wo‡yæskiej, bia‡oruskiej i wojnie 1920, 35 pp. W policji od 1923.
Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. tarnopolskim. We wrze niu 1939 na Post. w Za‡o cach pow. zborowski. Odzn. MN.
L. 05/4 (26), 1157.
St. post. PP Stanis‡aw BRYCKI s. Jana i Marianny, ur. w 1898 w Bo kach. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji woj. bia‡ostockiego. Od 1937 na Post. w Sura¿u pow. bia‡ostocki,
12 XII 1938 przeniesiony do Bia‡egostoku.
L. 037/3 (38), 108.
70
B
Post. PP Jan BRYDAK s. Wincentego i Marii z Grodeckich, ur. 24 V 1909
w G‡ogowie. W policji od 1934. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. pomorskim. We
wrze niu 1939 na Post. w Chojnicach.
L. 044/2 (80), 3547.
Post. PP Antoni BRYGIER s. Wawrzyæca i Magdaleny, ur. 3 I 1913 w Röllinghausen. Do policji przyjŒty 12 V 1937 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do
Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. lubelskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Bi‡goraju.
L. 012/1 (47), 5302.
St. post. PP Wawrzyniec BRYGIER s. Miko‡aja i Marianny, ur. 7 VIII 1898
w Grzybowie. W policji od 1920. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Toruniu.
L. 050/2 (92), 3151.
St. post. PP Wojciech BRYL s. Franciszka i Wiktorii, ur. w 1896 w Bruczkowie.
W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego.
L. 050/2 (15), 1178.
St. post. PP Mieczys‡aw J zef BRYLSKI s. J zefa i Michaliny z Mossakowskich,
ur. 5 IX 1898 w S‡ubicy. W policji od 16 I 1925. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj.
wo‡yæskim. We wrze niu 1939 na Post. w Ho‡ownie pow. lubomelski. St. post.
mian. 1 II 1937. Odzn. BMzaDS‡.
L. 026/1 (20), 1625.
Stra¿n. SG Jan BRY£A s. Franciszka i Karoliny z Ciochoni w, ur. 11 V 1906
w U ciu Solnym.
L. 058/4 (65), 923.
71
B
St. post. PP Tadeusz BRYMORA s. Ludwika i Ewy z Siwk w, ur. 20 XI 1901
w Poraju. W policji od 1923. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim. We
wrze niu 1939 w Radomiu jako szofer. St. post. mian. 1 II 1937.
L. 020/3 (11), 3714.
Przod. PP Micha‡ BRY s. Micha‡a, ur. w 1902. Odzn. BKZ.
L. 058/1 (39), 4933.
St. post. PP Edmund BRYZGALSKI s. Franciszka, ur. 18 V 1903 w Pittsburgu.
W policji od 1926. Od 25 V 1929 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w woj. poleskim, nastŒpnie w woj.
poznaæskim. W 1936 w s‡u¿bie ledcz. w Poznaniu. We wrze niu 1939 w Kdzie
Pow. w Krotoszynie.
L. 027/2 (40), 5583.
Plut. Stanis‡aw BRZANA s. J zefa i Janiny Franciszki z Janas w, ur. 17 IV 1912
w Borys‡awiu. W kampanii wrze niowej 1939 s‡u¿y‡ w 2 p. s. podh.
L. 058/4 (51), 7236.
St. przod. PP Czes‡aw BRZEG s. Andrzeja i Pelagii z Ponieckich, ur. 11 VII 1900
w Zag rowie. W policji od 1929. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Wydz. ledcz.
w Kaliszu. Odzn. MPzaW.
L. 026/3 (58), 2823.
St. post. PP Antoni BRZEZICKI s. Teofila, ur. 5 XI 1891. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji
woj. warszawskiego w 1925 w pow. makowskim. We wrze niu 1939 na Post.
w Pomiech wku pow. warszawski. Odzn. BKZ.
L. 027/4 (88), 2334.
72
B
St. przod. PP Micha‡ BRZEZICKI s. Teofila i Anieli ze Szklarz w, ur. 20 XI 1891
w Pietryczach. W I wojnie w armii austriackiej. Od 25 XI 1918 do 30 XI 1919
w fland. Kraj. Polskiej we Lwowie, uczestnik obrony Lwowa, st. ¿and. W policji od
1 XII 1919. Ukoæczy‡ kurs daktyloskopii przy KG. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Stanis‡awowie
w Komis. Miejskim, w Eksp. Policji ledcz. (od 10 IV 1920), w Komis., Wydz.
ledcz. i UrzŒdzie ledcz. Odzn. MN, BKZ, MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 038/4 (87), 2413.
Post. PW l. Augustyn BRZEZINA s. Jana i Agaty z Kukawk w, ur. 24 V 1913
w Lubliæcu. W PW l. od 2 VIII 1937 z przydzia‡em do komp. kand. na szer. Kdy
Rez. w Katowicach. Pocz„tkowo pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Siemianowicach pow.
katowicki, sk„d 14 XI 1938 deleg. do pow. frysztackiego, od 20 XII 1938 w Komis.
w Boguminie Nowym pow. frysztacki.
L. 05/1 (19).
Micha‡ BRZEZINA s. Paw‡a, ur. w 1907.
L. 058/2 (69), 4684.
Post. PP Albin BRZEZIÑSKI s. Jana i Katarzyny, ur. 14 I 1896 w Jeziornej. Od 3
V 1924 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w Piæsku, od 7 II 1927 na Post. w Parochoæsku pow.
piæski, na Post. w Suchopolu pow. pru¿aæski; we wrze niu 1939 nadal w policji
woj. poleskiego.
L. 012/3 (60), 1519.
St. przod. PP Ignacy BRZEZIÑSKI s. Paw‡a i Marii, ur. 20 XII 1899 w KsiŒ¿ych
Kruszynach. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poleskim. We wrze niu 1939 Rez. PP
w Piæsku.
L. 058/1 (29), 3598.
St. post. PP Kazimierz BRZEZIÑSKI s. Marcina i Magdaleny z Ga‡eckich, ur.
1 III 1891 w Poznaniu. Od grudnia 1917 do 17 I 1921 w Armii gen. Hallera. W policji od 10 III 1921. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim, nastŒpnie w woj.
kieleckim. W 1937 w pow. czŒstochowskim na Post. w Puszczewie i Mstowie,
sk„d 12 IV 1938 przeniesiony na Post. w Lipniku pow. sandomierski jako p.o. kmdta. Od 12 IV 1939 do wrze nia 1939 kmdt Post. w Lipniku. Odzn. BMzaDS‡.
L. 030/1 (38), 3765.
73
B
St. przod. PP Micha‡ BRZEZIÑSKI s. Stanis‡awa i Wiktorii, ur. 29 IX 1895
w Trzciance. W I wojnie w armii rosyjskiej. Uczestnik wojny 1920. W policji od
1925. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wileæskim. W 1938 emerytowany, potem przywr cony do s‡u¿by. We wrze niu 1939 kmdt Post. w wiŒcianach. Odzn. BKZ.
L. 030/1 (36), 3016.
Post. PP W‡adys‡aw BRZEZIÑSKI s. J zefa, ur. w 1908. W 1934 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na
Post. w Mieczycach pow. wieluæski.
L. 020/2 (99), 4254.
Post. PW l. Edward BRZE NIAK s. Micha‡a i Stanis‡awy z Wo niak w, ur. 20 IV
1918 w Uje dzie. W PW l. od 23 I 1939 z przydzia‡em do 2 komp. kand. na szer.
Kdy Rez. w Katowicach, sk„d 7 II 1939 deleg. do Frysztatu. Od 15 V 1939 powo‡any
na kurs szer. w Kdzie Rez. w Katowicach, kt ry ukoæczy‡ 14 VIII 1939.
L. 037/2 (86), 4914.
St. post. PP Jan BRZOSTOWICZ s. Tomasza i Marianny z £abuszewskich, ur.
12 V 1899 w Po‡aæcu. W WP od 1919, 1 p. s. podh. Uczestnik wojny 1920. W policji od 18 X 1922. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim m.in. na Post. w SŒdziszowie pow. jŒdrzejowski i Kurzelowie pow. w‡oszczowski, sk„d 2 VIII 1938
przeniesiony do Komis. w Kielcach i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian.
1 IV 1933. Odzn. KW, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 020/1 (1), 4795.
Przod. PP Adam BRZOSTOWSKI s. Franciszka i J zefy z Sobieskich, ur. 12 VIII
1896 w £askarzewie. W policji od 1922. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lubelskim.
Co najmniej od 1932 w pow. garwoliæskim na Post. w flelechowie, we wrze niu
1939 kmdt Post. w Sobolewie.
L. 054/1 (25), 2221.
St. post. PW L. Cyryl BRZOZA s. Teofila i Albiny z Kansych, ur. 22 VI 1897
w Mo ciskach. Od 26 II 1919 do 30 VI 1921 cz‡onek POW G l., uczestnik powstaæ
l„skich, od 2 V 1921 dca 3 komp. I baonu 13 pu‡ku ¿orskiego. Od 6 VII 1921 do
2 II 1922 w SGmin. W PW l. od 18 VI 1922. S‡u¿y‡ w Komis. Zawodzie pow. katowicki, potem w pow. rybnickim na Post. Czerwionka (od 14 VI 1927), od 11 IX
1930 do wrze nia 1939 na Post. Sumina. St. post. mian. 1 VII 1937. Odzn. KN,
KW, Kna l.WWiZ kl. I, MN, BKZ, MDzON, GwG l., BMzaDS‡.
L. 050/1 (75), 1793.
74
B
Komis. PP Edward BRZOZOWSKI s. Boles‡awa i Katarzyny z Rudnickich, ur.
29 VIII 1893 w Annopolu. W I wojnie w armii rosyjskiej, nastŒpnie w karno-policyjnych oddzia‡ach hetmana Skoropadskiego. W WP od 15 I 1919 w Oddz. Strzelc w Kresowych, potem w II baonie kolejowym. Od 30 I 1922 do 31 XII 1923 w
wojskowej SG, por. rez. W policji od 1 I 1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi w 1936 w
III Brygadzie Wydz. ledcz., we wrze niu 1939 w UrzŒdzie ledcz. Komis. mian.
w 1938. Odzn. SKZ, MPzaW, MDzON.
L. 027/2 (88), 5866.
Post. PP Jan BRZOZOWSKI s. Antoniego i Katarzyny z Zaj„czkowskich, ur.
15 VII 1900 w Nadybach. W policji od 1923. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Komis. Kolejowym w Samborze.
L. 058/3 (73), 4709.
Szer. ¿and. rez. Jan BRZOZOWSKI s. Marcina i Anny z MarŒdziak w, ur. 24 VII
1905 w Piaskach. We wrze niu 1939 zamieszka‡y w Toruniu.
L. 050/3 (48), 3200.
St. post. PW l. J zef BRZOZOWSKI s. Jana i Leokadii z Olszewskich, ur. 20 VI
1899 w P‡ocku. W WP od 10 VI 1919 do 16 VIII 1922. W PW l. od 15 I 1924. Do
4 VII 1924 kursant w GSzPW l. w wiŒtoch‡owicach. S‡u¿y‡ w Katowicach w II
(do 16 IV 1925), potem III Komis., sk„d 14 XI 1938 deleg., a nastŒpnie przeniesiony 20 XII 1938 do Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki. St. post. mian. 31
III 1939. Odzn. KW.
L. 044/3 (56), 590.
Post. PP Konstanty BRZOZOWSKI s. Konstantego i Anieli, ur. 13 IV 1911
w Wilnie. Do s‡u¿by w policji przyjŒty 1 III 1937 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. G Grupy Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski. Po ukoæczeniu 15 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do
woj. kieleckiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Krzepicach pow. czŒstochowski.
L. 038/3 (59), 3779.
St. przod. PP Roman BRZOZOWSKI s. Antoniego i Aleksandry z Broch w, ur.
30 VII 1904 w Warszawie. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1925. Do 1934
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Woj. w £odzi, sk„d przeniesiony do KG. We wrze niu 1939
w Wydz. III KG. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. [1] (7).
75
B
Post. PP Stanis‡aw BRZOZOWSKI s. Teofila i Pauliny, ur. 5 VIII 1912 w Czerniowcach. Do policji przyjŒty 3 XI 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do
woj. pomorskiego. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we Lwowie.
L. 037/1 (15), 966.
Post. PP Stanis‡aw BRZÓZEK s. Antoniego, ur. w 1900 w Trzeszczanach.
W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Brze ciu n. Bugiem, nastŒpnie w woj. wileæskim. We
wrze niu 1939 na Post. w Hruzdowie pow. postawski.
L. 050/1 (58), 7773/6061.
Post. PP Grzegorz BRZUCHALA s. Paw‡a i Marii z Hanaj w, ur. 4 III 1896
w Struszeczanach. flo‡nierz Legion w Polskich, uczestnik wojny 1920, 8 szw.
¿and. etap. NastŒpnie w SG (1923).We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji
w Brze ciu n. Bugiem. Odzn. KN.
L. 020/3 (80), 1335.
Post. PP W‡adys‡aw BUBA s. Grzegorza i Karoliny, ur. 25 IV 1898 w Peczeni¿ynie. Uczestnik obrony Lwowa w 1918. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji
w Ko‡omyi.
L. 050/2 (2), 639.
St. post. PP August BUCHOLZ s. Franciszka i Katarzyny, ur. w 1897 w liwicach. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. wo‡yæskiego. W 1938 i nadal we wrzeniu 1939 na Post. w Ma‡ych Siedliszczach pow. kostopolski. Odzn. BMzaDS‡.
L. 038/3 (12), 6038.
Post. PP Jan BUCZEK s. Franciszka, ur. w 1903. W policji od 17 I 1927. Do 31 X
1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim, nastŒpnie w Szw. Rez. PP we Lwowie.
L. 058/1 (13), 4432.
76
B
Post. PP J zef BUCZEK s. W‡adys‡awa i El¿biety, ur. 19 XI 1904 w Sosnowcu.
W policji od 3 IV 1929. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. bia‡ostockim. We wrze niu 1939
w Rez. Konnej w Bia‡ymstoku.
L. 023/2 (54), 1.
Post. PP Stanis‡aw BUCZEK s. Jana i Anieli, ur. 29 IV 1909 w m. Wielowie .
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lubelskiego. Od 1935 na Post. w Kry‡owie pow. hrubieszowski.
L. 05/2 (1), 2030.
St. post. PP Jan BUCZKOWSKI s. Micha‡a i Marii, ur. w 1900 w Rudzie. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Nadw rnej.
L. 050/3 (71), 2414.
Post. PP J zef BUCZKOWSKI s. Karola i Karoliny, ur. 10 III 1912 w Rudzie
flydaczowskiej. Ukoæczy‡ szko‡Œ rolnicz„. Do policji przyjŒty 17 IX 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski skierowany do Rez. Szer. PP przy KG w flyrardowie pow.
b‡oæski. Od 10 XII 1937 w policji woj. kieleckiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ na Post. w Jangrocie pow. olkuski.
L. 023/2 (60), 4419.
Przod. PP Edward BUCZYÑSKI s. Ignacego, ur. w 1880 w Warszawie. W policji
od 1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie.
L. 044/3 (77), 1299.
St. przod. PP Piotr BUCZYÑSKI s. Grzegorza i Katarzyny z Leszczyæskich, ur.
20 I 1896 w Suszczynie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Tarnopolu. Odzn.
MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/1 (40).
77
B
Stanis‡aw BUDKA s. Paw‡a i Franciszki, ur. w 1899. Uczestnik wojny 1920.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Stra¿y Le nej na Kresach.
L. 058/2 (84), 4784.
St. przod. PP Jan BUDKIEWICZ s. Walentego, ur. w 1879 w m. Czaplica Furmany. Co najmniej od 1934 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj.
wo‡yæskiego. Odzn. BKZ, BMzaDS‡.
L. 044/1 (89), 1626.
St. post. PP Jan BUDKOWSKI s. Piotra i Franciszki z Ferenc w, ur. 7 II 1894
w Broku. W policji od 1920. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. bia‡ostockim
w 1930 na Post. w Ma‡kini pow. ostrowski. We wrze niu 1939 na Post. w Ostrowi
Mazowieckiej-Komorowie.
L. 037/1 (83), 5264.
St. post. PW l. Alojzy BUDNIK s. Jana i J zefy z Hermann w, ur. 13 IV 1899
w £aziskach Rybnickich. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 10 IV do 15 V 1919
cz‡onek POW G l. Zagro¿ony aresztowaniem zbieg‡ do Polski i wst„pi‡ ochotniczo
do WP. Od 17 V 1919 wcielony do 2 komp. I baonu 167 pp (strzelc w bytomskich)
bra‡ udzia‡ w bitwie warszawskiej 1920. W WP do 12 XI 1920, st. szer. Uczestnik
III powstania l„skiego. Od 4 VII 1921 do 26 VI 1922 w SGmin. w rodzinnej miejscowo ci. W PW l. od 27 VI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. rybnickim na Post.
w: £aziskach, Radlinie (do 31 VIII 1924), Go‡kowicach (do 4 IX 1925), Olzie (do
29 VI 1929), nastŒpnie w Rydu‡towach, we wrze niu 1939 w Gorzycach. St. post.
mian. 1 VII 1937. Odzn. MDzON, BMzaDS‡., MH.
L. 027/4 (83), 4327.
Post. PP Bronis‡aw BUDNY s. Andrzeja i Marii, ur. 24 XII 1910 w Rylsku Ma‡ym.
Ukoæczy‡ szko‡Œ rzemie lnicz„. Do s‡u¿by w policji przyjŒty 24 XI 1936 jako kand.
kontr. na szer. Po ukoæczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Mikuliæcach pow. tarnopolski.
L. 044/3 (18), 5028.
78
B
St. post. PW l. Jan Klemens BUDNY s. J zefa i Marii z d. Walla, ur. 22 XI 1912
w Miko‡owie. Do 4 VII 1935 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Rez. w Katowicach, nastŒpnie
w Komis. w Zebrzydowicach pow. cieszyæski, sk„d 8 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego. Od 20 XII 1938 w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki.
L. 033/2 (49), 589.
St. post. PP Franciszek BUDY s. J zefa i Marii z Czesak w, ur. 1 IV 1898
w £azach. W WP od 13 III 1920. W policji od 1 II 1924. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w woj. krakowskim. Od 1 IV 1935 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Bogucicach pow. bocheæski. Odzn. MPzaW, BMzaDS‡.
L. 023/1 (91), 2774.
St. post. PP Seweryn BUDZIKOWSKI s. Teofila i Katarzyny, ur. 27 II 1897
w Che‡m¿y. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Dermaniu pow. zdo‡bunowski.
L. 020/1 (47), 4536.
St. post. PP W‡adys‡aw BUDZIKOWSKI s. Jana i Heleny, ur. w 1906 w D‡ugowoli. W policji od 1932. Po ukoæczeniu 3 XI 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do woj. kieleckiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w CzŒstochowie.
L. 012/2 (94), 4410.
St. post. PP Jan BUDZIOSZ s. Antoniego i Karoliny ze Staszowskich, ur. 2 I 1909
w Marcinowicach. W policji od 16 II 1932. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. tarnopolskim. Ostatnio w pow. borszczowskim: na Post. w Turylczach, od 10 V 1939
na Post. w Kudryæcach. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. BMzaDS‡.
L. 023/2 (97), 5588.
Post. PP Wac‡aw BUDZYÑSKI s. Wac‡awa i Michaliny z Niczeskich, ur. 15 II
1909 we W‡odawie. W policji od 1 X 1933. Po ukoæczeniu 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego.
L. 016/1 (9), 3781.
79
B
Por. piech. st. sp. W‡adys‡aw BUD KO s. Franciszka i Antoniny, ur. 15 XI 1897
w Zwiahlu. W I wojnie w armii rosyjskiej, nastŒpnie do 26 VI 1918 w I Korpusie
Polskim. W WP od 3 VII 1919, 19 pp. Do stopnia por. awans. 8 VI 1922. Od 31 III
1931 w st. sp. We wrze niu 1939 zamieszka‡y w Lublinie. Odzn. MPzaW,
MDzON.
L. 05/2 (72), 5884.
Przod. PP Jan BUGAJSKI s. Piotra, ur. 1897 w Radlinie. W WP od 1 II 1919 do
15 X 1921. W policji od 1 VIII 1922. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim. We
wrze niu 1939 kmdt Post. w Hoszczy pow. r wieæski. Odzn. BMzaDS‡.
L. 027/3 (2), 2940.
Post. PP Antoni BUGALSKI s. Antoniego i Franciszki z Szewczyk w, ur. 28 V
1891 w Radomsku. W policji od 1919. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim.
Od 1925 do 1933 w Komis. w Radomsku, 31 V 1935 przeniesiony do woj. kieleckiego. We wrze niu 1939 na Post. we W‡oszczowej.
L. 019/3 (24), 5334.
Komis. PP J zef BUGNO s. Micha‡a, ur. 11 II 1898. W WP do 1938, m.in. w
DOK I oraz w Dep. Art. MSWojsk. Do policji przyjŒty 1 VII 1938 w stopniu komis.
i mian. Kmdt Pow. WŒgr w, tam nadal s‡u¿bŒ pe‡ni‡ we wrze niu 1939. Ppor. ze
starszeæstwem 1 XII 1927, por. 1 I 1932. Odzn. KN, SKZ, BKZ.
L. 016/1 (95), 5808.
St. post. PW l. W‡adys‡aw BUJAK s. Ignacego i Anny z Rogo¿ w, ur. 10 VII
1899 w Glinkach Ma‡ych. Do 1 VIII 1927 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. cieszyæskim, nastŒpnie w Katowicach w Komis. Dworzec i w II Komis. do 31 VIII 1929. Od 1931
w Komis. w £agiewnikach l„skich pow. wiŒtoch‡owicki. W 1939 na Post. w Baægowie pow. katowicki.
L. 058/2 (68), 3581.
St. post. PP Edward BUJALSKI s. Konstantego i J zefy, ur. 15 I 1900 w Adamowie Lubelskim. W policji od 1922. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. kieleckim do
2 XII 1935 na Post. w Bielinach, nastŒpnie i nadal we wrze niu 1939 na Post.
w Bia‡ogonie. Odzn. BKZ.
L. 05/4 (19), 1819.
80
B
St. przod. PW l. J zef BUK s. Antoniego i Marii z D„browskich, ur. 18 X 1887
w m. Wielki Kamieæ. W PW l. od 21 VI 1922 w pow. katowickim. Od 1931 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Kdzie Rez. w Katowicach. St. przod. mian. 1 VI 1923. Odzn. BKZ.
L. 030/1 (29), 917.
Post. PP Klemens BUKOWSKI s. Augustyna i Reginy z Majewskich, ur. 22 XI
1900 w Po‡ajewie. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poleskim, we wrze niu 1939 na
Post. w Z‡otem pow. stoliæski. Odzn. BMzaDS‡.
L. 033/2 (20), 158.
St. przod. PP Micha‡ BUKOWSKI s. Jana i Katarzyny, ur. 22 IX 1898 w Karowie.
W I wojnie w armii austriackiej. Od 30 IV 1919 ochotniczo w fland. Kraj. Polskiej,
sk„d 1 XII 1919 automatycznie przeszed‡ do policji. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim. Od 10 VI 1937 pracownik kancelarii w Komis. w Drohobyczu i tam nadal we
wrze niu 1939. St. przod. mian. 1 III 1936. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 012/1 (127), 2520.
St. post. PP Stanis‡aw BUKOWSKI s. Ignacego i Wiktorii z Szlauderbach w, ur.
1 X 1898 w Brz zkach. Co najmniej od 1934 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. tarnopolskim, we
wrze niu 1939 w Radziechowie. Odzn. KZzaDz., MPzaW, MDzON.
L. 023/2 (18), 1093.
Post. PP Stanis‡aw BUKRY s. Micha‡a i Katarzyny, ur. w 1915 w Zakliczynie. Do
policji przyjŒty 8 XI 1937 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. F
Rez. PP we Lwowie. Po ukoæczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do Rez. Szer. PP przy KG w flyrardowie pow. b‡oæski.
L. 058/3 (63), 4672.
Post. PW l. Alfons BULA s. Paw‡a i Barbary z Kubs w, ur. 2 VIII 1913. Do PW l.
przyjŒty 22 XI 1937 z przydzia‡em do 1 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. Od 1 XI 1938 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Karwinie pow. frysztacki.
L. 05/3 (38), 2836.
81
B
St. post. PW l. Konstanty BULIK s. Franciszka i Joanny z Schelig w, ur. 10 III
1882 w G rnikach. Od 1 III 1919 do 20 VI 1922 dzia‡acz narodowy i plebiscytowy.
W PW l. od 22 VI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. Tarnowskie G ry i pow. tarnog rskim na Post. Gran. Sucha G ra, od 1 III 1923 do wrze nia 1939 na Post. w Bobrownikach l„skich. St. post. mian. 1 VII 1937.
L. 05/3 (98), 1138.
Edward BU£HAK s. Antoniego i Marii, ur. w 1900 w Nowogr dku. We wrze niu
1939 zamieszka‡y w maj„tku Pucewicze pow. nowogr dzki.
L. 058/3 (56), 6062/7729.
Post. PP Jan BURAK s. Izydora i Amelii, ur. 10 XII 1911 w Iwieæcu. Do s‡u¿by
w policji przyjŒty 17 IX 1935 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 18 II 1936
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do Rez. Szer. PP przy KG
w flyrardowie pow. b‡oæski. Od 10 XII 1937 w policji woj. kieleckiego. We wrzeniu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w flarnowcu pow. olkuski.
L. 044/2 (4), 3497.
Post. PP J zef BURAK s. Jana i Antoniny z Chmiel w, ur. 4 VII 1905 w £„ce.
W policji od 1932. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim w 1936 na Post. w Kozienicach. We wrze niu 1939 na Post. w Zwoleniu pow. kozienicki.
L. 020/2 (97), 5375.
Por. st. sp. Wac‡aw BURCHARDT s. Wawrzyæca i Marii z Go‡Œbiowskich, ur.
4 II 1886 w rodzie. W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W WP od 3 I 1919, uczestnik wojny 1920, nastŒpnie 17 Baon Celny
Wojskowej SG. Od 1924 7 baon KOP Pod wile . Od 1931 s‡u¿y‡ w 85 p. strz.
wileæskich, dca 6 komp. Por. ze starszeæstwem 1 VI 1919. We wrze niu 1939 zamieszka‡y w Pod wilu pow. dzisneæski. Odzn. KW, MPzaW, WlkpKP.
L. 054/2 (23), 118.
Post. PW l. Bogus‡aw BURDYNA s. Mariana i Antoniny z Rybczyk w, ur. 23 IX
1899 w flabnie. W PW l. od 16 VIII 1924. S‡u¿y‡ w Kdzie Rez. w Katowicach,
Komis. Nowy Bytom pow. wiŒtoch‡owicki (do 31 XII 1925)
zwolniony.
W s‡u¿bie ponownie od 1 IV 1927 w tym¿e Komis., nastŒpnie Komis.: wiŒtoch‡owice, Bielsko (do 1 X 1929), w pow. katowickim Komis.: Nowa Wie (do 23
XI 1936), Siemianowice, sk„d 5 IX 1938 deleg. do pow. frysztackiego. Od 20 XII
1938 na Post. w Skrzeczoniu pow. frysztacki.
L. 023/1 (85), 2827.
82
B
St. post. PP Jan BURKIEWICZ s. J zefa i Katarzyny, ur. w 1895 w m. Po‡om
Du¿y. W policji od 1922. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w UrzŒdzie ledcz.
w Krakowie. Odzn. BKZ.
L. 023/2 (87), 2773.
St. post. PW l. Adolf BURKOT s. Karola, ur. w 1914. Od pa dziernika 1938
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w II Komis. w Katowicach, sk„d 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie. We
wrze niu 1939 nadal w II Komis. w Katowicach.
L. 037/1 (20), 730.
Post. PW l. Roman BURY s. Szymona i Franciszki ze Smolarz w, ur. 10 VII
1910 w Topoli Wielkopolskiej. Do policji przyjŒty 29 IX 1936 jako kand. kontr. na
szer. z przydzia‡em do Komp. F Rez. PP we Lwowie. Po ukoæczeniu 15 XII 1937
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do Rez. Szer. PP przy KG
w flyrardowie pow. b‡oæski. Od 18 II 1939 przeniesiony do PW l. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na
Post. w B‡Œdowicach na Zaolziu.
L. 038/4 (49), 377.
St. post. PP Piotr BURZA s. Franciszka, ur. 22 XI 1895. Co najmniej od 1937
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. ‡ dzkiego. W 1938 i nadal we wrze niu 1939 na Post.
w Rozprzy pow. piotrkowski. Odzn. BKZ.
L. 05/4 (40), 3528.
St. post. PP Franciszek BURZYÑSKI s. J zefa i Anny, ur. w 1902 w Kamionce
Wielkiej. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego.
L. 037/1 (21), 5943.
Post. PP J zef BURZYÑSKI s. Ignacego i Michaliny, ur. 11 I 1902 w Nieznanicach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lubelskiego w 1934 na Post. w Sarnakach pow.
konstantynowski, nastŒpnie w pow. siedleckim.
L. 027/1 (48), 4697.
83
B
Post. PP Micha‡ BURZYÑSKI s. Marcina, ur. w 1898. W policji od 1928.
Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie, od 1933 w woj. kieleckim, m.in. na Post.
w O¿arowie pow. opatowski. We wrze niu 1939 w Komis. w BŒdzinie.
L. 037/1 (24), 3822.
St. post. PW l. Antoni BUSZ s. Ludwika i El¿biety z Koncewicz w, ur. 10 V 1897
w m. Magdalenki. Od 27 I 1919 do 13 VII 1921 w Armii gen. Hallera. Od 16 XII
1921 w policji pow. tureckiego. W PW l. od 1 X 1924. S‡u¿y‡ kolejno w Oddz.
Konnym Kdy Rez. w Katowicach, w pow. katowickim na Post. Konnych Siemianowice i Kr lewska Huta, w III Komis. w Chorzowie i pow. pszczyæskim od
29 XII 1936 z-ca kmdta Post. £aziska rednie, od 23 XII 1938 kmdt Post. Wis‡a
Wielka. Odzn. KW, MDzON.
L. 030/1 (21), 1054.
Kpr. Stefan BUTEWICZ s. Paw‡a i Ewy z Polan w, ur. w 1918 w £aktyszach. We
wrze niu 1939 zmobilizowany do WP, 84 pp.
L. 058/1 (18), 5034.
Kpr. ¿and. rez. Stanis‡aw BUTKIEWICZ s. Kazimierza i Antoniny, ur. 15 IV
1916 w Szlisselburgu. W WP ochotniczo od 1937. Po ukoæczeniu CWfland.
w Grudzi„dzu s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Grodnie i Toruniu. W 1939 zamieszka‡y w Wilnie,
zmobilizowany 24 VIII 1939 do Lidy.
L. 058/4 (25), 4739.
Przod. PP Stanis‡aw BUTLER s. Franciszka i Julii z Glink w, ur. 16 XI 1895 w
Kaliszu. W policji od 1919. Ukoæczy‡ w 1920 Szko‡Œ PP w Warszawie. Ostatnio
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. warszawskim, we wrze niu 1939 z-ca kmdta Post. w Henrykowie pow. warszawski. Odzn. BKZ.
L. 027/2 (4), 3403.
Micha‡ BUTRA s. J zefa i Katarzyny z Ciastk w, ur. 8 XII 1909 w Bia‡ym Potoku.
S‡u¿ba Pomocnicza PP pow. czortkowskiego.
L. 058/1 (73), 5488.
84
B
Stanis‡aw BUTTA s. Tomasza i Marii z Olechowskich, ur. w 1890 w Lutogniewie.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. na Post. w Kosowie Poleskim, we wrze niu 1939 w Brze ciu n.
Bugiem. Nie jest znany stopieæ s‡u¿bowy.
L. 027/3 (85), 180.
Post. PW l. Jan BUZEK s. Karola i Heleny, ur. 24 XI 1913 w Or‡owej. Ukoæczy‡
czesk„ szko‡Œ policyjn„, s‡u¿y‡ w czeskiej ¿andarmerii w Cieszynie jako wachm.
W PW l. od 15 XI 1938 z przydzia‡em do Komis. w Cieszynie.
L. 027/3 (84), 805.
Post. PP J zef BYCZYÑSKI s. Wawrzyna i Pelagii, ur. 19 VI 1911 w Duisburgu.
Ukoæczy‡ 5 klas gimnazjum. Do s‡u¿by w policji przyjŒty 15 XII 1936 jako kand.
kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 X
1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. lwowskiego.
Od 25 X 1937 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Szw. Rez. PP we Lwowie.
L. 020/4 (97), 901.
Chor. Aleksander BYDLIÑSKI s. Macieja, ur. w 1896. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w stra¿nicy Mizocz baon KOP Ostr g .
L. 019/2 (84), 5843.
Post. PW l. W‡adys‡aw BYDO£EK s. Antoniego i Ireny z Bukowskich, ur. 18 VI
1897 w Boruszynie. W PW l. od 1 V 1928. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w II Komis. w Katowicach, od 19 II 1935 do wrze nia 1939 w Komis. Nowa Wie pow. katowicki.
L. 038/3 (25), 742.
Post. PW l. Jan BYRA s. Jana i Heleny z Wojnar w, ur. 12 V 1911 w m. Mosty.
Ukoæczy‡ 2 klasy gimnazjum. Od 15 XI 1938 do wrze nia 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki.
L. 027/3 (22), 350.
85
B
St. przod. PP J zef BZOWSKI s. Andrzeja i £ucji, ur. 19 III 1891 w WŒgleszynie.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. kieleckiego w pow. bŒdziæskim w 1930 na Post. w
Wojtkowicach Komornych, w II Komis. w Sosnowcu (1933), na Post. w Niwce
(1934). Kmdt Post. w pow. piæczowskim w G rach (1936) i Chrobrzu (1937); od
15 I 1938 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post. w Kolosach.
L. 044/2 (81), 3792.
Post. PP Wojciech BZYMEK s. Antoniego i Marianny, ur. 16 IV 1899 w Aleksandrowie. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Rez. Pieszej w CzŒstochowie, nastŒpnie w policji woj. poznaæskiego, we wrze niu 1939 na Post. w Pleszewie pow. jarociæski.
L. 058/2 (26), 4767.
86
C
Post. PP J zef Kazimierz CABA s. Piotra, ur. w 1913. Do s‡u¿by w policji w charakterze kand. kontr. na szer. przyjŒty 10 IX 1937 z przydzia‡em do Grupy Rez. PP
w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski przydzielony do woj. warszawskiego. Tam s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 038/2 (100), 2815.
St. post. PP Tadeusz Marian CABAJEWSKI s. Aleksandra i Marianny, ur. 27 VII
1906 w Warszawie. Do s‡u¿by w policji w charakterze kand. kontr. na szer. przyjŒty
19 IX 1934. Po ukoæczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski
przydzielony do woj. poznaæskiego. W kwietniu 1939 przeniesiony z Post. w Obornikach na Post. w Mie cisku pow. w„growiecki i tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 037/1 (58), 3178.
Post. PP Stanis‡aw CACH s. Antoniego, ur. w 1894. We wrze niu 1939 pe‡ni‡
s‡u¿bŒ w policji woj. lwowskiego.
L. 05/3 (2), 3004.
St. post. PW l. Kazimierz CA£US s. Antoniego i Marianny z Ciesielskich, ur.
18 VIII 1901 w CzŒstochowie. Od 18 II 1919 w Armii gen. Hallera. W WP do
18 VIII 1922. W PP od 20 VII 1923 do 30 VI 1924, od 1 IX 1924 w PW l. w Kdzie
Rez. w Katowicach. Od 18 IX 1924 do wrze nia 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Lubliæcu. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. MPzaW, MH.
L. 044/2 (41), 5597.
Przod. PW l. Leopold CANIBO£ s. Karola i Moniki z Thomas w, ur. 25 III 1893
w Skrebeæsku. W PW l. od 18 VI 1922. S‡u¿y‡ m.in. w Komis. w Janowie pow. katowicki oraz w Kdzie Pow. w Katowicach. Od lutego 1937 w Komis. Nikiszowiec
pow. katowicki i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ, BMzaDS‡.
L. 026/3 (74), 1049.
Post. PP Stefan CAPIGA s. Franciszka i J zefy, ur. 5 XI 1911 w Borszewicach.
Do policji przyjŒty 3 XI 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu
7 VI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. warszawskiego. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w KawŒczynie pow. gr jecki.
L. 037/4 (95), 4067.
87
C
St. post. PP J zef CAR s. Bart‡omieja, ur. w 1905 w Petersburgu. W policji od
1928. W styczniu 1933 skierowany do Rez. Pieszej m.st. Warszawy i tam nadal
s‡u¿y‡ we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 IV 1938.
L. 027/4 (20), 1646.
St. post. PP Kazimierz CEBELIÑSKI s. Teofila, ur. w 1904 w Rajgrodzie. W policji od 26 IX 1929 z przydzia‡em do NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski.
Od 2 VIII 1936 do wrze nia 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w II Komis. w Radomiu.
L. 020/1 (28), 5589.
St. post. PP Stanis‡aw CEBO s. Jana i Marianny ze l„zak w, ur. 24 VII 1899
w Bukowie. W WP od 10 VII 1919 do 27 VII 1922, kpr. W policji od 28 IX 1923.
S‡u¿y‡ na Post. Telachany pow. kosowski (do 15 IX 1924), w Kosowie Poleskim
w Oddz. Konnym i na Post. (do 10 V 1930), w Kdzie Pow. (do 5 X 1936), nastŒpnie
w Brze ciu n. Bugiem w: Komis. (do 19 IX 1937), Wydz. ledcz. (do 2 XII 1938)
i od 3 XII 1938 a¿ do wrze nia 1939 w II Komis. St. post. mian. 1 V 1932. Odzn.
KW, BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/3 (91), 365.
St. post. PP Stanis‡aw CEBULA s. Wojciecha i Zofii, ur. w 1894 w Borowej.
W policji od 1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Kielcach.
L. 037/3 (24), 4449.
Post. PP Henryk Zygmunt CECH s. Szymona i Marianny z Koter w, ur. 31 VIII
1909 w W lce Profeckiej. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Tarnopolu.
L. 027/1 (33), 439.
Przod. PP Jan CEGLAREK s. J zefa i Zofii z Biegaæskich, ur. 24 VI 1893
w Piotrkowie Trybunalskim. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. bia‡ostockiego we wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w Bia‡ymstoku.
L. 012/3 (50), 904.
88
C
Post. PP Jan CEL s. Stanis‡awa, ur. w 1913. Do policji przyjŒty 12 VI 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. G Rez. PP w Jaworznie
pow. chrzanowski. Po ukoæczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski przydzielony do woj. bia‡ostockiego i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 026/1 (76), 5545.
Post. PP Jan CELARY s. Ludwika i Marii, ur. 24 XII 1900 w Lipie. W WP od 4 II
1920 do 31 XII 1922. W policji od 1 XII 1923. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w Kaliszu, nastŒpnie w woj. wo‡yæskim, m.in. na Post. w Zdo‡bunowie. Od 3 IX 1937 w pow. horochowskim na Post. w: Bu¿anach, od 16 IX 1937 w £okaczach, Podbereziu, a od
3 III 1938 ponownie w £okaczach. Od 10 VII 1938 do wrze nia 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
na Post. w Sarnach.
L. 023/3 (50), 2390.
St. post. PW l. Micha‡ CELARY s. Franciszka i Rozalii z Podstol w, ur. 19 IX
1895 w Miasteczku. W WP od 12 III 1919 do 15 V 1920, 11 pp. Uczestnik III powstania l„skiego. Od 28 VII 1921 do 17 VI 1922 w fland. G l. NastŒpnie od 18 VI
1922 w PW l. S‡u¿y‡ w pow. katowickim w Komis. Koch‡owice i Zawodzie
(w l. 1923 1925), pow. bielskim na Post. Mikuszowice (1926), w Komis. Bielsko
(do 4 XI 1927), na Post. w Wapienicy, od 25 I 1939 kmdt Post. Morawka Polska
i tam te¿ we wrze niu 1939.
L. 012/3 (70), 5024.
St. post. PP Wincenty CELEJEWSKI s. Kazimierza i Marianny z Wojs w, ur.
w 1899 w Szyd‡owie. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. kieleckiego. We
wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post. w St„porkowie pow. konecki. Odzn. BKZ.
L. 05/2 (7), 4450.
St. post. PP Stanis‡aw CELIBA£A s. Stanis‡awa, ur. w 1896 w Suchedniowie.
W policji od 1923. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim we wrze niu 1939
w Kielcach.
L. 027/1 (1), 1849.
St. post. PP Zdzis‡aw CELMER s. J zefa i J zefiny, ur. 20 I 1910 w Jekaterynos‡awiu. W policji od 1932. W 1933 po ukoæczeniu NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. lubelskiego i skierowany do IV Komis. m.
Lublina, gdzie nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 012/3 (78), 3364.
89
C
Post. PP J zef CELT s. Jana i J zefy z Resan w, ur. 19 III 1900 w CzŒstochowie
i tam zamieszka‡y w 1939. Do S‡u¿by Pomocniczej PP w CzŒstochowie zmobilizowany 28 VIII 1939.
L. 058/1 (22), 4730.
Post. PW l. J zef CEMBRZYÑSKI s. J zefa i Moniki z Kubickich, ur. 9 I 1914
w Ornontowicach. W PW l. od 25 I 1938 w 2 komp. kand. na szer. 1 XI 1938 przydzielony do Kdy Rez. w Katowicach i tam te¿ pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 050/2 (19), 1070.
Post. PP Czes‡aw CENTKOWSKI s. Jana i Ma‡gorzaty z Winkowskich, ur. 26 II
1905 w Nieszawie. W policji od 1929. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie,
m.in. w IX Komis. Od 9 VII 1934 do wrze nia 1939 w UrzŒdzie ledcz. w Warszawie.
L. 054/1 (33), 2902.
Post. PP Kazimierz CENTKOWSKI s. Jana, ur. w 1897 w Waganewie. Do s‡u¿by
w policji przyjŒty 20 V 1930 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu
5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. stanis‡awowskiego i tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939. Odzn. BKZ.
L. 054/1 (73), 2580.
St. post. PP J zef CERAJEWSKI s. Franciszka i Teofili, ur. 13 III 1901 w SŒdzinach. W policji od 1924. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim, we wrzeniu 1939 w Zawierciu.
L. 05/2 (35), 3636.
St. post. PP Teofil CESARZ s. Antoniego i Karoliny, ur. 24 X 1885 w CzŒstochowie. W l. 1913 1918 pracownik W‡adykaukaskiej Kolei flelaznej. W policji od
1 IV 1920. S‡u¿y‡ w: Komis. Kolejowym w CzŒstochowie (do 19 I 1921), na Post.
w Kamieniu Koszyrskim (do 1 VII 1923), w Brze ciu n. Bugiem w Kdzie Rez.
(do 3 II 1925), Kdzie Pow. (do 6 II 1925), Komis. (do 14 IX 1926), na Post. w Sarnach (do 31 VII 1930). NastŒpnie w I Komis. w Brze ciu n. Bugiem i tam nadal we
wrze niu 1939. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. [3] (33).
90
C
St. post. PP Jan CÊKALSKI s. Mateusza, ur. w 1902 w Lublinie. W policji od
1925. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Lublinie pocz„tkowo w II Komis. m. Lublina. W 1929
przeniesiony do I Komis. 2 VIII 1931 skierowany do Wydz. ledcz. Od 1934 do
wrze nia 1939 s‡u¿y‡ w IV Komis. m. Lublina. St. post. mian. w styczniu 1936.
Odzn. BMzaDS‡.
L. 05/4 (4), 1882.
Post. PP Jan CHABA s. Walentego i Anny z Cuber w, ur. 14 XII 1909 w Szreniawie. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. pomorskim, m.in. w Brodnicy i Bydgoszczy. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w policji w Bydgoszczy.
L. 027/2 (49), 1928.
St. post. PW l. Pawe‡ CHABINIOK s. Jana i Marii z Kukuczk w, ur. 9 IX 1893 w
Milikowie. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 26 XI 1918 do 14 VII 1922 w fland.
Kraj. Ks. Cieszyæskiego. W PW l. od 15 VII 1922 w Kdzie GSzPW l. w wiŒtoch‡owicach. S‡u¿y‡ w pow. cieszyæskim na Post.: Puæc w (do 14 XI 1923), Koæczyce
Wielkie (do 14 VIII 1924), Kaczyce (do 19 VII 1925), nastŒpnie w pow. wiŒtoch‡owickim na Post. Nowy Bytom (do 19 IV 1926), Orzeg w (do 1 III 1931). Od 2 III 1931 do
wrze nia 1939 na Post. i w Komis. w Zebrzydowicach pow. cieszyæski.
L. 05/4 (23), 2049.
Post. PP Stanis‡aw Andrzej CHABINKA s. Stanis‡awa, ur. w 1912 w Bejscach.
Do policji przyjŒty w 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 1 VI
1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. poznaæskiego i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 037/1 (57), 3111.
Podkomis. SW Stefan CHABUDZIÑSKI s. Wincentego i Marii, ur. w 1898
w m. Potok Wielki. Od 1917 pracowa‡ w s„downictwie polskim pod okupacj„ niemieck„. W wiŒziennictwie od 1918. Co najmniej od 1926 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu
w Che‡mie. W 1939 z-ca nacz. wiŒzienia w Che‡mie. Podkomis. mian. w 1932.
L. 019/3 (32), 2154.
St. post. PP Julian CHAJA s. Franciszka, ur. 7 I 1893 w flurawnie. We wrze niu
1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Stanis‡awowie.
L. 019/2 (34), 2605.
91
C
St. post. PP Stanis‡aw CHAJA s. Wincentego i Marii, ur. 13 II 1897 w Rzesznicy.
W WP od 15 V 1919 do 7 X 1921, kpr. W policji od 25 VI 1923 do 30 VI 1924 i ponownie od 16 VIII 1925. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim. We wrzeniu 1939 na Post. w Wi niowicu pow. krzemieniecki. St. post. mian. 1 IV 1939.
L. 038/2 (39), 945.
Stra¿n. SW Jan CHAJÊCKI s. Miko‡aja, ur. w 1898 w Trojanach. W wiŒziennictwie od 1933. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu w Warszawie przy
ul. Dani‡owiczowskiej.
L. 037/1 (43), 5731.
Post. PP Franciszek CHA£A s. Franciszka, ur. w 1900 w woj. pomorskim.
W 1939 zamieszka‡y w Gwi dzianach pow. lubawski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S‡u¿by Pomocniczej PP.
L. 058/3 (22), 5496.
St. post. PP Marian CHA£UPA s. J zefa i Katarzyny z Zas‡awnych, ur. w 1894
w Wasylkowcach. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Kopyczyæcach.
L. 020/1 (69), 5180.
St. przod. PW l. Jerzy CHA£UPSKI s. Jerzego, ur. 1 X 1886. Do 14 VII 1922
w fland. Kraj. Ks. Cieszyæskiego, nastŒpnie w PW l. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako kmdt Post.
w Wapienicy pow. bielski. Od 2 XI 1933 do wrze nia 1939 w Komis. w Bielsku.
L. 051/1 (58), 3358.
Post. PP Zygmunt CHAMSKI s. Teofila i Marii z Jaguckich, ur. w 1898 w Radomiu. Od 1921 do 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Radomiu.
L. 020/3 (87), 5502.
92
C
Kpr. rez. Bronis‡aw CHANIEWICZ s. Kazimierza i Reginy z Maziuk w, ur.
w 1911 w m. Sa‡ata. Osadnik wojskowy. Kmdt Zwi„zku Strzeleckiego w Porzeczu
pow. grodzieæski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do 29 pal.
L. 058/4 (62), 7045.
St. post. PP Eliasz CHARCZUK s. Piotra i Marianny z Chmiel w, ur. 19 VII
1891 w Dobrynce. Od 2 VI 1915 do 1 XI 1917 w armii rosyjskiej. Od 10 II 1921 do
20 I 1924 pracowa‡ na kolei. W policji od 16 III 1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Brze ciu
n. Bugiem do 4 V 1936 w Komis. Wo‡ynka, nastŒpnie w I Komis. i tam nadal we
wrze niu 1939. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 038/2 (5), 718.
Plut. Tadeusz CHAREZIÑSKI s. W‡adys‡awa i Anastazji, ur. 29 X 1897 w Lubartowie. W 1939 w czynnej s‡u¿bie w WP.
L. 058/4 (77), 282.
Przod. PP Kazimierz CHAROÑSKI s. Antoniego i Michaliny z Wronieckich, ur.
25 II 1885 w Gorzycach. W policji od 1919. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Poznaniu. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 019/2 (65), 3412.
Komis. SG Tadeusz Franciszek CHE£MECKI s. Jana i Marii ze Studnickich, ur.
27 VIII 1896 w Szczawnicy. W WP w l. 1918 1921. W SG od 1928. S‡u¿y‡ m.in.
w: Sierakowicach (1928), Ko cierzynie (1929), Gniewie (1931 1933), Horodence
(1934 1937). Od 1937 do wrze nia 1939 z-ca nacz. w Inspektoracie SG £om¿a.
Kpt. art. rez. ze starszeæstwem 19 III 1939. Odzn. KN, SKZ, MPzaW, MDzON,
BMzaDS‡.
L. 019/3 (87), 4822.
Przod. PP Leon CHEREK s. Franciszka i Marii z W„s w, ur. 11 XI 1895 w Lubikach. W policji od 1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na stanowisku kmdta
Post. w Brze nie pow. chojnicki.
L. 023/5 (58), 2739.
93
C
St. przod. PP Jan CHÊCIÑSKI s. Ignacego i Julii z Jezierskich, ur. 24 XII 1889
w Sier¿ni. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi we wrze niu
1939 w Kdzie Woj.
L. 05/3 (63), 4433.
St. post. PP Stanis‡aw CHÊCIÑSKI s. Micha‡a i Marii z Duranowskich, ur. 1 XI
1899 w Grodzisku Mazowieckim. W policji od 1921. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Warszawie w IX Komis., Kdzie Miasta oraz Rez. Pieszej, we wrze niu 1939
s‡u¿y‡ w KG.
L. [4] (61).
Post. PP Wac‡aw Czes‡aw CHÊCIÑSKI s. Aleksandra i Katarzyny z Biæczyk w,
ur. 19 II 1898 w Ogonowicach. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji pow. zdo‡bunowskiego do 2 VIII 1936 w Komis. w Ostrogu, sk„d przeniesiony zosta‡ na Post.
w Noworodczycach i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 19/3 (33), 876.
St. post. PP Jan CHILMOÑCZYK s. Kazimierza, ur. w 1901 w Romaszkach. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Wo‡o¿ynie. St. post. mian. 1 IV 1939.
L. 044/3 (84), 3171.
Stefan CHINASIÑSKI s. Walentego, ur. w 1914.
L. 020/1 (59), 4956.
Przod. PP Pawe‡ CHLEBNY s. £ukasza i Heleny z Kaczmarskich, ur. 1 XI 1887
w Gr jcu. W policji s‡u¿y‡ od 1919 pocz„tkowo w PW l., m.in. jako kmdt Post.
Piasek pow. lubliniecki. NastŒpnie w woj. kieleckim 2 X 1936 z Komis. w Czeladzi przeniesiony do III Komis. w Sosnowcu i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu
1939.
L. 038/2 (41), 4173.
94
C
Post. PP Stefan CHLEBOWSKI s. Micha‡a i Ma‡gorzaty z Wolniak w, ur.
28 VIII 1912 w Witaszycach. Do policji przyjŒty 7 XII 1937 w charakterze kand.
kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 II
1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do Komp. Reprezentacyjnej m.st. Warszawy i tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 05/2 (39), 1603.
St. post. PP Antoni CH£UDA s. W‡adys‡awa i Pauliny, ur. 18 XII 1890 w Tomaszowie Mazowieckim. W policji od 1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w II Komis. m. £odzi.
L. 023/4 (33), 3846.
Post. PP Edmund CHMIEL s. Stanis‡awa i Anieli, ur. 25 XI 1903 w £odzi. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji pow. kowelskiego
we wrze niu 1939 na Post.
w Bob‡ach.
L. 033/3 (12), 1906.
Piotr CHMIEL s. Jana i Karoliny, ur. 15 VI 1906. W 1939 zamieszka‡y w Brzez wce pow. kolbuszowski.
L. 033/3 (77), 3697.
Przod. PP W‡adys‡aw CHMIELARZ s. Wawrzyæca i Rozalii, ur. 31 V 1901
w Skrzydlewie. W policji od 1923. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w VII Komis.
m.st. Warszawy. Odzn. BKZ.
L. 033/1 (55), 4154.
Albert CHMIELEWSKI s. Wiktora i Karoliny z Kwiatkowskich, ur. 23 XI
1920 w Budkach. Cz‡onek Zwi„zku Strzeleckiego. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP.
L. 062/2 (26), 25064/7826.
95
C
Post. PP J zef CHMIELEWSKI s. Andrzeja i Zofii z Tomczak w, ur. 12 VIII
1899 w K‡on wku, gdzie mieszka‡ tak¿e w 1939. Do S‡u¿by Pomocniczej PP pow.
radomskiego zmobilizowany 30 VIII 1939.
L. 058/1 (57), 4242.
St. post. PP Tadeusz CHMIELEWSKI s. Jana, ur. w lutym 1903 w Warszawie.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w XI Komis. m.st. Warszawy. Odzn. BKZ.
L. 027/2 (78), 3755.
Szer. Stanis‡aw CHMIELIÑSKI s. Izydora, ur. w 1902. We wrze niu 1939
w s‡u¿bie czynnej w WP.
L. 058/4 (58), 2924.
St. post. PP Jan CHMURA s. Jana i Anieli z Weiman w, ur. 21 I 1903 w Starym
S„czu. W policji od 1927. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. krakowskim. We
wrze niu 1939 w I Komis. m. Krakowa. Odzn. BMzaDS‡.
L. 012/2 (57), 2769.
Post. PP Piotr CHMURA s. Franciszka i Anny z Zych w, ur. 6 III 1899
w D„br wkach Brzeskich. W WP od 4 II 1919 do 22 VI 1922. W policji od 16 VII
1923. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Bia‡oz rce pow. krzemieniecki.
L. 050/1 (5), 429.
Komis. PP W‡adys‡aw Piotr CHMURA s. Piotra i Marii, ur. 13 IV 1895 w CiŒ¿kowicach. flo‡nierz Legion w Polskich, sier¿. W policji od 24 VII 1919. Do 1923
Z-ca Kmdta Pow. Radomsko. W l. 1923 1926 kier. Komis. w Ostrowcu, nastŒpnie
w Sandomierzu i Kmdt Pow. Wo‡kowysk. Od 3 II 1939 do wrze nia 1939 Kmdt
Pow. Rzesz w. Odzn. SKZ.
L. 033/1 (29), 5836.
96
C
St. post. PP Antoni CHMURSKI s. Micha‡a i Marianny, ur. w 1886 w Mo ciskach. W policji od 1921. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poleskim. We wrze niu 1939 na Post. w £uniæcu.
L. 05/4 (92), 3315.
St. u‡. rez. Antoni CHMY£KO s. Jana i Adolfiny, ur. 3 VI 1908 w Bieliszkach.
Rolnik. W sierpniu 1939 zmobilizowany do ¿andarmerii w wiŒcianach.
L. 058/4 (28), 3208.
Przod. PP Jan CHODEN s. J zefa i Katarzyny, ur. 23 X 1897 w Tomaszowie
Lubelskim. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji pow. tomaszowskiego, m.in. na
Post. w Komarowie. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Telatynie pow. tomaszowski.
Odzn. BKZ.
L. 030/1 (69), 1231.
Post. PP Stanis‡aw CHODOÑ s. J zefa, ur. w 1895. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji pow. sto‡peckiego, m.in. na Post. w Nalibokach. We wrze niu 1939 w Kdzie
Pow. w Sto‡pcach.
L. 054/1 (59), 3438.
Post. PP Franciszek CHOIÑSKI s. J zefa i Karoliny z Karasiæskich, ur. 15 XII
1899 w Radoszycach. Uczestnik wojny 1920, plut. W 1939 zmobilizowany do
S‡u¿by Pomocniczej PP w Radoszycach pow. konecki.
L. 058/2 (64), 4639.
St. post. PP Tadeusz CHOIÑSKI s. Wawrzyæca i Apolonii, ur. 18 I 1911 we
W‡oszczowej. Do policji przyjŒty 2 I 1935 jako post. z przydzia‡em do NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski, nastŒpnie przeniesiony do policji m.st. Warszawy.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Rez. PP m.st. Warszawy. St. post. mian. 1 I
1938.
L. 038/4 (26), 4550.
97
C
St. post. PP Jakub CHOJAN s. Wojciecha i Marianny ze migielskich, ur. 3 VII
1895 w Ostrorogu. Od 10 VII 1915 do 22 VII 1918 w armii niemieckiej. W policji
od 1 VII 1920. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Poznaniu i tam nadal we wrze niu
1939. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 05/2 (55), 3991.
St. post. PP W‡adys‡aw CHOJAN s. Marcina i Marii, ur. 22 V 1894 w ˘machowie. W policji od 1921. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Poznaniu.
L. 012/3 (80), 2860.
St. post. PP Czes‡aw CHOJECKI s. Stanis‡awa i Katarzyny, ur. 6 VII 1899 w Niewieszu. Uczestnik wojny 1920. W policji od lipca 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi
9 II 1932 przeniesiony z IV Komis. m. £odzi do Rezerwy Pieszej, 2 I 1933 do I Komis. m. £odzi, od 4 XII 1933 do wrze nia 1939 s‡u¿y‡ w V Komis. m. £odzi. St.
post. mian. w styczniu 1938. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 016/1 (23), 3933.
Przod. PP W‡adys‡aw CHOJECKI s. Stanis‡awa i Katarzyny, ur. 8 XII 1897
w Lipnicach. W policji co najmniej od 1925. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kaliszu
i tam nadal we wrze niu 1939. Przod. mian. 1 V 1932.
L. 012/1 (11), 4388.
Post. PP Stanis‡aw CHOJNACKI s. J zefa i Marii z Jezierskich, ur. 10 II 1910
w £odzi. Do policji przyjŒty w styczniu 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po
ukoæczeniu 14 V 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony
do policji m.st. Warszawy. Tu nadal s‡u¿bŒ pe‡ni‡ we wrze niu 1939.
L. 023/2 (46), 1953.
St. przod. PP Teodor CHOJNACKI s. Tomasza, ur. 10 X 1881 w Powidzu. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako kmdt Post. w Mi‡os‡awiu pow. wrzesiæski.
L. 023/5 (50), 2734.
98
C
Julian CHOJNOWSKI s. Antoniego, ur. w 1893. We wrze niu 1939 funkcjonariusz PP.
L. 050/1 (54), 7706/6086.
St. post. PW l. Franciszek CHOLEWA s. Jana, ur. 6 II 1900. W PW l. od 17 VI
1922. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. katowickim. Od 1927 w I Komis. w Katowicach i tu nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. 3 V 1928.
L. 019/2 (15), 2682.
Post. PP Boles‡aw CHO£AST s. Franciszka, ur. 13 IV 1911 w Przytoczni. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 026/2 (57), 3348.
St. post. PP Piotr CHOMBEK s. Stanis‡awa, ur. w 1896 w Kowalach. W policji od
1928. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi.
L. 020/1 (65), 4955.
Post. PP Jan CHOMICKI s. Jana i Polonei z Krasickich, ur. w 1890 w Go‡Œbiu.
W policji od 1923. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Miasta £odzi.
L. 016/2 (19), 3939.
Post. PP Boles‡aw CHOMONTOWSKI s. Tomasza i Ma‡gorzaty z Winogradzkich, ur. 6 I 1888 w £ochowie. W armii rosyjskiej w l. 1914 1918. W l. 1919 1920
w WSK w £apach pow. wysokomazowiecki. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji
pow. bia‡ostockiego, m.in. na Post. w Dolistowie i Knyszynie. We wrze niu 1939
w III Komis. w Bia‡ymstoku. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 012/2 (80), 5515.
99
C
Post. PP Franciszek CHOROBA s. Stanis‡awa i Rozalii, ur. 24 XI 1883 w Nowej
Wsi. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w CzŒstochowie, m.in. od
10 IV 1937 do wrze nia 1939 w II Komis.
L. 05/4 (28), 4000.
St. przod. PP J zef CHORZELA s. Walentego i Marii, ur. 22 II 1897 w Warszawie. W policji od 1919. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie, 27 III 1939 przeniesiony z PP
m.st. Warszawy do Wydz. II KG i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ.
L. 038/4 (4), 2039.
St. przod. PW l. Fryderyk J zef CHROBOK s. Franciszka i Agnieszki z Waloszk w, ur. 7 IV 1893 w Suchej G rnej. W I wojnie w armii austriackiej. Od 18 XI
1918 do 14 VII 1922 w fland. Kraj. Ks. Cieszyæskiego, nastŒpnie w PW l. S‡u¿y‡
w pow. katowickim na Post. w Micha‡kowicach (do 9 V 1925), Komis.: w Siemianowicach (do 9 IV 1929), w Nowej Wsi (do 11 III 1936) i na Post. Oficerskim
w Pszczynie (do 20 XII 1938). Od 21 XII 1938 do wrze nia 1939 kier. Komis.
Skrzeczoæ pow. frysztacki. Odzn. MPzaW, Kna l.WWiZ, MDzON.
L. 038/2 (27), 5053.
Post. PP Andrzej CHROMIAK s. Tomasza i Justyny, ur. 3 XI 1899 w Nozdrzcu
Rzekach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. stanis‡awowskim, m.in. od 1923 w niatyniu, od
1929 na Post. w Ro¿niatowie pow. doliæski, a od 1935 w Kdzie Pow. w Dolinie. We
wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post. w Ispasie pow. ko‡omyjski. Odzn. MPzaW,
MDzON.
L. 023/3 (4), 2494.
St. post. PW l. Jerzy CHROMIK s. Antoniego i Zuzanny z Gutal w, ur. 19 IV
1891 w Aleksandrowicach. Od 10 XI 1915 do 1918 w armii austriackiej. Od 20 XI
1918 do 14 VII 1922 w fland. Kraj. Ks. Cieszyæskiego. NastŒpnie w PW l. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ na Post. w Goleszowie pow. cieszyæski (do 29 VII 1925), w Komis. w Tarnowskich G rach (do 25 VIII 1926). Ponownie (do 25 XI 1936) w pow. cieszyæskim na Post. w Goleszowie, a od 26 XI 1936 do wrze nia 1939 na Post. w Istebnej.
Odzn. MPzaW.
L. 05/4 (35), 1627.
Post. PP Henryk CHRÓ CICKI s. J zefa i Tekli z Mroczk w, ur. 22 XII 1903
w Chr cicach. W policji od 1932. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w pow. bŒdziæskim od 2 VI
1935 na Post. w Piaskach, od 5 VII 1936 w Komis. w Czeladzi, za od 2 X 1936 do
wrze nia 1939 w Komis. w BŒdzinie.
L. 023/5 (72), 4474.
100
C
Kan. Ludwik Antoni CHRUSZCZ s. W‡adys‡awa i Anieli z SŒk w, ur. 14 VIII
1912 w Drohobyczu. Do 1938 mechanik w zak‡adach zbrojeniowych w Warszawie. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w 77 pal w Lidzie.
L. 051/2 (17), 1049.
St. post. PP Henryk CHRU CIEL s. Stanis‡awa i Antoniny z Da‡aczyæskich, ur.
27 XI 1896 w Warszawie. W policji od 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. makowskim
m.in. na Post. w R ¿anej, we wrze niu 1939 kmdt Post. w Czerwonce.
L. 045/2 (51), 2910.
St. post. PP W‡adys‡aw CHRU CIK s. Stanis‡awa i Rozalii, ur. 2 II 1898 w Mirczach. flo‡nierz Legion w Polskich. Od 1 I 1919 do 8 VII 1921 w ¿andarmerii, plut.
W policji od 15 IV 1922. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim 15 I 1938 przeniesiony z I Komis. w R wnem na Post. w Kostopolu. Od 1 VIII 1939 s‡u¿y‡
w Kdzie Pow. w Kostopolu.
L. 038/1 (94), 3460.
St. post. PP J zef CHRU CIÑSKI s. Stanis‡awa, ur. w 1890 w Piaskach. W policji
od 1919. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w jednym z Komis. m. Poznania.
L. 012/1 (86), 3141.
Post. PP Antoni CHUBA s. Jana i Marianny, ur. 28 II 1915 w Tiumeniu. Do policji
przyjŒty 7 II 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 1 VII 1939
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. poznaæskiego
i skierowany do 5 Komp. Rez. PP w Poznaniu.
L. 023/5 (83), 5391.
St. post. PW l. J zef CHUDA£A s. J zefa i Marii z Broj w, ur. 10 XI 1898 w Boguszycach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 24 XI 1920 do 25 VI 1922 w PG l.,
nastŒpnie w PW l. S‡u¿y‡ m.in. na Post. w Wodzis‡awiu pow. rybnicki (do 31 III
1923), w Komis. w Bielsku (do 15 IX 1933), na Post. w Jasienicy pow. bielski (do
4 X 1937) i Nowym Bytomiu pow. wiŒtoch‡owicki. Od 13 VI 1939 do wrze nia
1939 na Post. w Godowie pow. rybnicki.
L. [4] (18).
101
C
St. post. PP Stanis‡aw CHUDZIAK s. Tomasza, ur. 15 XI 1894 w Poznaniu.
W policji od 1927. Od 28 VIII 1933 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim, ostatnio w CzŒstochowie w I Komis., na Post. Kolejowym, a od 2 IV 1935 do wrze nia 1939 ponownie w I Komis.
L. 037/3 (88), 4451.
Stra¿n. SW Aleksander CHUDZICKI s. Franciszka i Agaty z Chudzickich, ur.
29 XII 1910 w UrzŒdowie. W wiŒziennictwie od 1 II 1935. We wrze niu 1939
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w WiŒzieniu Karnym w Drohobyczu.
L. 030/1 (6), 4338.
St. przod. PP Jan CHUDZICKI s. Kazimierza i Rozalii z Topor w, ur. 8 VII 1900
w BŒdzinie. W WP od 3 II 1920 do 21 I 1923. W policji od 28 IX 1923 w Kdzie
Pow. £uniniec. S‡u¿y‡ na Post. Pru¿ana (do 16 V 1926), w pow. pru¿aæskim do 12
IX 1926 z-ca kmdta Post. Linowo, kmdt Post.: B‡udeæ (do 18 VI 1927), MOdosob.
Bereza Kartuska (do 25 I 1928), w pow. brzeskim kmdt Post.: Kosicze (do 3 II
1934), Czernie (do 17 VI 1937), nastŒpnie do wrze nia 1939 Wysokie Litewskie. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 030/1 (52), 2022.
St. stra¿n. SW Stefan CHUDZICKI s. Tomasza, ur. w 1901 w Smardzewie.
W wiŒziennictwie od 1924. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w wiŒzieniu w Sieradzu. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 012/2 (26), 5462.
Przod. PP Ludwik CHUDZIK s. Aleksandra i Rozalii z W„tr bk w, ur. 22 VII
1897 w Makowie Podhalaæskim. W policji od 1922. We wrze niu 1939 pe‡ni‡
s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Brodnicy. Odzn. SKZ, BKZ, MPzaW, MDzON.
L. [4] (36).
St. przod. PP Aleksander CHWALBIÑSKI s. Jana i Marianny z Tom w, ur.
19 VIII 1890 w Zawierciu. flo‡nierz Armii gen. Hallera. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w policji woj. kieleckiego. W 1935 kier. Komis. w Ostrowcu pow. opatowski, nastŒpnie w Komis. w Opatowie. Od 3 III 1937 w II Komis. w CzŒstochowie. We wrzeniu 1939 w kancelarii Kdy Pow. w CzŒstochowie. Odzn. MN, MDzON, BMzaDS‡.
L. 038/3 (2), 4406.
102
C
St. post. PW l. Stanis‡aw CHWALISZEWSKI s. Jana, ur. 2 IX 1899. W PW l.
od 1 XI 1923. S‡u¿y‡ w pow. katowickim i Katowicach w Oddz. Konnym oraz
Komis. Katowice-Dworzec, za od 6 II 1939 w Komis. w Boguminie Nowym pow.
frysztacki i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 050/3 (20), 702.
St. post. PP Alfred Stanis‡aw CHWASTOWSKI s. Stanis‡awa i Stanis‡awy z Zieliæskich, ur. 9 I 1904 w Sulmierzycach. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kielcach.
We wrze niu 1939 w jednym z Komis. w Kielcach. Odzn. BKZ.
L. 045/2 (61), 5637.
St. post. PP Antoni CHWIA£A s. Franciszka, ur. w 1894 w Mieczewie. W policji
od 1921. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Posterunku w Turewie pow. ko ciaæski.
L. 019/1 (33), 3742.
Przod. PP Wiktor CHWIED KO s. J zefa, ur. w 1897 w pow. sok lskim. W policji od 1922. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Bia‡ymstoku.
L. 033/1 (54), [.]29.
St. post. PP Piotr CHWIEJ s. Jana i Walerii z Wo‡oszyn w, ur. 6 VII 1899 w Jastkowicach. W policji od 1926. S‡u¿y‡ m.in. w Komis. w Prycewiczach pow. niewieski. Od 1936 do wrze nia 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Nisku. Odzn.
BKZ.
L. 037/4 (71), 4587.
St. post. PW l. Piotr CHWILA s. Wincentego i Karoliny z Po‡ap w, ur. 8 VI 1900
w Bogucicach. W WP od 19 X 1919 do 9 VIII 1920. Uczestnik II powstania
l„skiego. W PW l. od 30 VI 1922 s‡u¿y‡ w Komis. w Siemianowicach pow. katowicki, nastŒpnie w Eksp. Wydz. IV D w Katowicach. We wrze niu 1939 pe‡ni‡
s‡u¿bŒ w Wydz. ledcz. w Katowicach. St. post. mian. 1 I 1928.
L. 023/3 (17), 2001.
103
C
Post. PP Jan CHWIST s. J zefa, ur. w 1907 w Rodakach. Do policji przyjŒty 17 V
1930 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. tarnopolskiego. We wrzeniu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Tarnopolu.
L. 037/3 (29), 428.
St. post. PP Zygmunt Stanis‡aw CHYBA s. Mateusza i Tekli z Misiak w, ur.
24 IV 1900 w P‡ocku. W WP w l. 1921 1922. W policji od 1923. Przez wiele lat
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. nowogr dzkim, m.in. w Lidzie. Od czerwca 1937 do wrze nia
1939 na stanowisku z-cy kmdta Post. w Goleszynie pow. sierpecki.
L. 045/1 (61), 3747.
Post. PP Piotr CHYBALSKI s. Ignacego i Marianny z Brylik w, ur. 19 VI 1901
w Folwarkach. W policji od 16 I 1925. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. w‡odzimierskim na
Post. w: Werbie, Poromowie, Grzybowicy, Mikuliczach, a od 23 III 1933 do wrzenia 1939 na Post. w Przewa‡ach. Odzn. BKZ, MDzON.
L. 033/1 (43), 912.
St. post. PP Jan CHYLIÑSKI s. Juliana i Anny ze flbikowskich, ur. 12 I 1908
w Chylinach. W policji s‡u¿y‡ od 1 VIII 1930 w pow. sochaczewskim. NastŒpnie od
3 IX 1932 w Brze ciu n. Bugiem w Kdzie Pow., od 2 X 1934 w Wydz. ledcz.,
potem w pow. brzeskim od 4 VII 1936 kmdt Post. w Kamienicy flyrowieckiej,
a od 9 XII 1938 do wrze nia 1939 w Ratajczycach. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 026/4 (48), 3753.
Post. PW l. J zef CIASNOCHA s. J zefa, ur. w 1915 w Stonawie. W PW l. od
1938. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Cieszynie. Post. mian. 21 XI
1938.
L. 050/1 (66), 438.
St. stra¿n. SW Wojciech Nicefor CI¥flYÑSKI s. Andrzeja i Antoniny z Kujaw w, ur. 24 III 1908 w Dochanowie. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego
w Gnie nie. S‡u¿bŒ wojskow„ odby‡ w KOP. Od 1 IX 1934 pracowa‡ w WiŒzieniu
Karnym w Drohobyczu jako nauczyciel w szkole ogrodniczej dla wiΠni w i tam
nadal we wrze niu 1939.
L. 051/2 (9), 7019/274.
104
C
St. post. PP Kazimierz CIBRUCH s. Walentego i Franciszki z Przyby‡owicz w,
ur. 26 XI 1906 w £odzi. W policji od 1930. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
w £odzi.
L. 045/1 (56), 4107.
St. przod. PW l. Ignacy CICHECKI s. Jakuba, ur. 5 VII 1881 w Chorzowie.
W PW l. od 1 XI 1922 w stopniu przod. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. katowickim. We wrze niu 1939 w Kdzie Pow. w Katowicach. St. przod. mian. 1 VI 1923.
L. 038/1 (73), 1234.
Przod. PP Aleksander CICHOCKI s. Antoniego, ur. 4 V 1890 w Zbicznie. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w SŒp lnie.
L. 023/5 (27), 3634.
Podkomis. PW l. Tomasz CICHOS s. Piotra i Franciszki, ur. 3 III 1893. W I wojnie w armii niemieckiej, skierowany do PG l. Uczestnik III powstania l„skiego.
W PW l. od 19 VI 1922 w stopniu st. przod. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Miasta Kr lewska Huta (do 16 XII 1926) i w pow. katowickim, m.in. od 1 VII 1928 p.o., potem
kier. Komis. Nowa Wie . Od 5 VII 1933 do 6 II 1939 kmdt Post. Oficerskiego Jan w, nastŒpnie kier. II Komis. m. Chorzowa. Od maja do wrze nia 1939 ponownie
na Post. Oficerskim Jan w.
L. 038/2 (7), 6029.
Por. rez. W‡adys‡aw CICHURA s. J zefa i Antoniny z K‡ys w, ur. 7 IX 1897
w Czarnocinie. In¿ynier geodeta zamieszka‡y w Piæsku. Od 4 IX 1939 zmobilizowany do WP.
L. 058/4 (95), 283.
St. przod. PP J zef CIECHANOWSKI s. Marcina i Rozalii z £upickich, ur. 26 II
1889 w B brce. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego i stanis‡awowskiego. 26 II 1937 skierowany do UrzŒdu ledcz. w Stanis‡awowie i tam
nadal we wrze niu 1939. Odzn. MPzaW, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 023/4 (89), 2460.
105
C
Post. PP Julian CIEKA£A s. Stanis‡awa, ur. w 1899 w Adamowie. W policji od
1924. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Radomiu.
L. 030/1 (32), 1678.
Post. PP Jan CIEKLIÑSKI s. Szymona i Wiktorii, ur. 6 II 1901 w Brzozowej.
W WP od 3 II 1920 do 23 VI 1921. W policji od 18 IV 1924. We wrze niu 1939
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Mikuliczach pow. w‡odzimierski.
L. 019/2 (82), 1040.
Post. PP Pawe‡ CIELECKI s. J zefa i Pelagii z Sobk w, ur. 4 VI 1904 w Bia‡ej.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Woj. w Tarnopolu. Odzn. BMzaDS‡.
L. 027/4 (76), 440.
Post. PW l. Karol CIENCIA£A s. Adama i Zuzanny z Polok w, ur. 11 VIII 1914
w Lesznej Dolnej. W l. 1936 1938 w armii czechos‡owackiej. W PW l. od 2 XI
1938 z przydzia‡em do Komis. we Frysztacie. Od 28 III 1939 do wrze nia 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Domas‡awicach Dolnych pow. frysztacki.
L. 037/1 (63), 3811.
Post. PP Ignacy CIEPLAK s. Jana, ur. w 1910. W policji od 1937. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w woj. poznaæskim i tam nadal we wrze niu 1939. Post. mian. 1 VI 1938.
L. [1] (84).
Post. PP J zef CIEPLIK s. Stanis‡awa i Franciszki z GrŒdziak w, ur. 5 XII 1911
w Biskupicach. Do policji przyjŒty 15 X 1937 z przydzia‡em do Komp. D Rez.
PP w Herbach Starych pow. czŒstochowski. Od 1 lutego 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Kdzie Woj. we Lwowie, a od 10 lutego do wrze nia 1939 na Post. w Horucku
pow. drohobycki. Post. mian. 1 II 1939.
L. 019/3 (75), 2668.
106
C
St. post. PP Piotr CIEPLIÑSKI vel CZEPLIÑSKI s. Teodora, ur. w 1902. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji pow. siedleckiego we wrze niu 1939 na Post. w Huszlewie. St.
post. mian. 1 V 1938. Odzn. BKZ.
L. 012/4 (51), 1735.
Post. PP W‡adys‡aw CIERLICA s. Micha‡a i Zofii, ur. 26 VI 1914 w Sulejowie.
Do policji przyjŒty 16 V 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do
9 Komp. Rez. PP w Bia‡ymstoku. Po ukoæczeniu 1 VIII 1939 NSzF w Mostach
Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. poznaæskiego i tam s‡u¿y‡ we
wrze niu 1939.
L. 037/4 (84), 5741.
St. post. PP Jan CIESIELSKI s. Szczepana i Katarzyny, ur. w 1888 w Ro¿nowie.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Kobylinie pow. wysokomazowiecki.
L. [1] (41).
St. stra¿n. SG Jan CIESIELSKI s. Walentego i Rozalii z Ratajczak w, ur. 10 I
1900 w Borku. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na plac wce Ku‡aczyn pow. niatyæski. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 050/2 (44), 6395.
St. post. PP Karol CIESIELSKI s. J zefa i Franciszki, ur. 1 VI 1909 w £odzi.
W policji od 1934. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w woj. warszawskim.
L. 023/3 (14), 3797.
Post. PP Wac‡aw CIESIELSKI s. Franciszka i Tekli z Walczak w, ur. 18 IX 1909
w Jasionnej. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim we wrze niu 1939 na Post. w Niemirowie pow. rawski.
L. 020/3 (17), 42.
107
C
Post. PP Jan CIESIÓ£KA s. Wiktora, ur. 16 V 1900 w Kamionce. 26 X 1938
przeniesiony z policji woj. poznaæskiego do woj. poleskiego i przydzielony na
Post. w £achwie pow. ‡uniniecki. Tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 05/4 (72), 961.
Przod. PP Jan CIE LA s. J zefa i £ucji z Nowak w, ur. 18 VII 1892 w Bobrownikach. W policji s‡u¿y‡ od 1919, m.in. w Kdzie Pow. w BŒdzinie. Od 2 X 1936 do
wrze nia 1939 kier. Komis. w BŒdzinie. Przod. mian. 1 IV 1934.
L. 033/2 (14), 5344.
Jan CIE LA s. Micha‡a i Anny, ur. 15 IV 1897 w W lce Turebskiej. W policji co
najmniej od 1920, m.in. w pow. mieleckim. We wrze niu 1939 nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
w policji.
L. 020/4 (2), 5288.
Post. PP Aleksander CIE LAK s. J zefa, ur. w 1900 w £odzi. W sierpniu 1939
zmobilizowany do Kdy Rez. Miasta £odzi.
L. 058/2 (99), 1126.
Przod. PP Bronis‡aw CIE LAK s. Micha‡a i Anny, ur. 28 VII 1898 w m. Kury.
W policji od 1924. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w jednym z Komis. m.st. Warszawy. Przod. mian. 1 IV 1933.
L. 012/4 (60), 1641.
St. post. PW l. Franciszek CIE LAK s. Franciszka i Marianny z Ferdynus w, ur.
9 III 1901 w Kamionce. Uczestnik wojny 1920. W PW l. od 16 IV 1924. S‡u¿y‡
w Kdzie Rez. w Katowicach i Komis. Zawodzie. 30 IX 1926 zwolniony na w‡asn„
pro bŒ. Do s‡u¿by powr ci‡ 1 V 1927 i pe‡ni‡ j„ w Katowicach w Kdzie SzPW l.,
od 2 III 1932 w I Komis., od 5 XI 1934 w UrzŒdzie ledcz., od 21 V 1935 do wrzenia 1939 w orkiestrze policyjnej przy Kdzie Rez. Odzn. SKZ, KZzaDz., MPzaW,
MDzON.
L. 019/2 (91), 826.
108
C
St. post. PP Franciszek CIE LAK s. Micha‡a i J zefy z Golis w, ur. 21 III 1905
w £owiczu. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w Kdzie Pow. w Kole. W l. 1921 1922 w policji
woj. poleskiego, nastŒpnie woj. ‡ dzkiego, 1 III 1929 przeniesiony z Post. w Pi„tku
pow. ‡Œczycki do Kdy Pow. w £Œczycy. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w XI i VIII Komis.
m. £odzi. Tam te¿ nadal we wrze niu 1939.
L. 012/2 (34), 3890.
St. post. PP W‡adys‡aw CIE LAK s. Wawrzyæca i Marianny, ur. 3 XII 1899
w £odzi. W policji od 1924. Do 1932 s‡u¿y‡ na Post. w Szczypiornie pow. kaliski,
sk„d 11 II 1933 przeniesiony zosta‡ na Post. w £asku i tam nadal we wrze niu 1939.
St. post. mian. w 1934.
L. 037/2 (35), 4385.
Post. PP Zygmunt CIE LEWICZ s. Andrzeja i Marianny, ur. 9 XI 1911 w Reimscheid. Do policji przyjŒty 25 XI 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. F Rez. PP we Lwowie. Po ukoæczeniu 1 IV 1938 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony na Post. w £apanowie pow. bocheæski i tam pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 027/3 (97), 3872.
St. post. PP Jan CIE LIK s. Karola, ur. w 1894 w D„browie G rniczej. W policji
od 1923. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. bŒdziæskim we wrze niu 1939
w Komis. w D„browie G rniczej. Odzn. BKZ.
L. 026/1 (74), 3721.
Przod. PP W‡adys‡aw CIE LIK s. J zefa i Heleny z Ziembowicz w, ur. 24 I 1898
w Bia‡ej Wodzie. W WP od 11 II 1919 do 4 VI 1922, kpr. W policji od 30 VI 1923
w 9 Komp. Gran. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w pow. drohickim od 29 III
1925 w Motolu, od 10 VIII 1927 w Dru¿y‡owiczach, a od 20 VII 1936 w Janowie.
12 I 1938 skierowany do I Komis. w Brze ciu n. Bugiem i tam te¿ we wrze niu
1939. St. post. mian. 1 I 1929, przod. 1 IV 1939. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON,
BMzaDS‡.
L. 038/1 (7), 3026.
St. post. PP Piotr CIE LIÑSKI s. Piotra, ur. 24 I 1890 w Tuszynie. W policji od
1920. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim we wrze niu 1939 na Post.
w Tuszynie pow. ‡ dzki. St. post. mian. 1 III 1932.
L. 033/3 (78), 4380.
109
C
Antoni CIE LUK s. J zefa i Zofii z Naumnik w, ur. 30 V 1907 w Kruszewie.
Funkcjonariusz PP. W sierpniu 1939 zmobilizowany i wcielony do Batalion w
Obrony Narodowej.
L. 058/1 (89), 4918.
Post. PP Jan CIÊflAREK s. Hipolita, ur. 14 X 1890 w Koz‡owie Biskupim.
Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w policji m.st. Warszawy. 23 IX 1930 skierowany do Kdy Pow.
w Kaliszu. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Kaliszu.
L. 020/3 (14), 3009.
St. przod. PP Boles‡aw CIÊflKOWSKI s. Jana i Anny, ur. 22 I 1901 w Taszkiencie. W WP od 10 XI 1918 do 1 II 1921, plut. W policji od 1 VI 1921. Przez wiele lat
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim. We wrze niu 1939 na stanowisku kmdta Post.
w Radziwi‡‡owie pow. dubieæski. Odzn. BKZ.
L. 045/3 (85), 436.
Post. PP Edward CIOK s. Wiktora, ur. 26 IX 1912 w Skar¿ysku Kamiennej. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 012/3 (67), 1297.
Post. PW l. Micha‡ Wac‡aw CIO£EK s. Stanis‡awa i Petroneli, ur. 25 IX 1912
w Zawadzie. Do policji przyjŒty w lutym 1935 w charakterze kand. kontr. na szer.
Po ukoæczeniu 15 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do Rez. Szer. PP przy KG w flyrardowie pow. b‡oæski. NastŒpnie na Post.
w Mistrzowicach pow. sochaczewski i Pud‡owie na Zaolziu, sk„d powr ci‡ do Rez.
Szer. przy KG w flyrardowie (do 18 II 1939). Do PW l. przeniesiony 24 II 1939
z przydzia‡em na Post. w Mostach na Zaolziu i tam s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 027/4 (80), 2048.
St. post. PP Wilhelm CIO£KA s. J zefa i J zefy, ur. 25 V 1912 w Rywie. W policji od 17 IX 1935. Po ukoæczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski przydzielony do Rez. Szer. PP przy KG w flyrardowie pow. b‡oæski, a
27 III 1939 przeniesiony do woj. lwowskiego z przydzia‡em do Kdy Woj. we Lwowie i tam te¿ pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939 jako instruktor. St. post. mian. 1 II
1937.
L. 05/3 (73), 40.
110
C
Post. PP Franciszek CIOSMAK s. Piotra i Katarzyny, ur. 26 IX 1897 w Zdziarach. W WP od 25 III 1919 do 7 VII 1921, kpr. W policji od 1 IV 1922. Przez wiele
lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. sarneæskim we wrze niu 1939 na Post. w Bere nicy.
L. 037/3 (1), 1750.
Post. PP Stefan CIOTUCHA s. J zefa i Anieli, ur. 24 XII 1900 w Piotrkowie Trybunalskim. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Rakowie pow. opatowski.
L. 054/2 (33), 7807.
St. post. PP Pawe‡ CISZEWSKI s. Szymona i Karoliny z M„czk w, ur. 27 XII
1887 w Woli Blizockiej. W policji od 1920. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow.
pu‡awskim w III Komis. w DŒblinie oraz na Post. w Drzewcach i Na‡Œczowie, nastŒpnie skierowany do pow. lubelskiego na Post. w Piotrowicach, sk„d w marcu
1938 przeniesiony na Post. w Niedrzwicy i tam s‡u¿y‡ we wrze niu 1939. St. post.
mian. w 1924. Odzn. BKZ, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 027/3 (14), 2187.
St. post. PP Aleksander CIUPA s. Aleksandra i Rozalii z Mosiejewskich, ur. 11 V
1891 w Bia‡ymstoku. W policji od 1 XII 1919 do 1 VIII 1921 i ponownie od 1 VII
1923. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Brze ciu n. Bugiem, ostatnio od 12 I 1938 do
wrze nia 1939 w II Komis. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ, MDzON,
BMzaDS‡.
L. 038/1 (59), 1321.
Post. PP J zef CIUPA s. J zefa, ur. w 1896. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w £odzi.
L. 037/2 (96), 2461.
Przod. PP J zef CIUPKA s. Jana i Franciszki z ˘wiŒka‡ w, ur. 15 III 1895 w Barzan wce. flo‡nierz Legion w Polskich. Uczestnik wojny 1920. We wrze niu 1939
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na stanowisku kmdta Post. w Ko‡omyi. Odzn. KN, SMzaDS‡.,
BMzaDS‡., KLeg.
L. 054/2 (40), 2600.
111
C
Post. PP Czes‡aw CIURA s. Grzegorza i Anastazji, ur. w 1906 w m. Stok Ruski.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Ko‡omyi.
L. 051/2 (77), 2581.
St. post. PP Maksymilian Ludwik CIURLA s. Macieja i Wiktorii z Jareckich, ur.
17 VII 1891 w CiŒcinie. Od 10 X 1913 do 31 X 1918 w armii austriackiej. W WP
ochotniczo od 3 I 1919, zdemobilizowany 11 I 1920, sier¿. W policji od 1 VI 1920.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. tarnowskim ostatnio od 1 IV 1935 do wrzenia 1939 na Post. w Klikowej. St. post. mian. 1 II 1935. Odzn. MPzaW, MzaRG,
MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 020/3 (74), 5226.
St. post. PP W‡adys‡aw C£APA s. Piotra i Jadwigi z Zakrzewskich, ur. 5 II 1891
w Wolborzu. W policji od 1920. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. ‡askim, m.in.
w Kdzie Pow. w £asku i na Post. w Zelowie. W maju 1937 przydzielony do Komis.
w £asku i tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn.
BMzaDS‡.
L. 05/4 (87), 4062.
Przod. PP Feliks CODOGNI s. Wac‡awa i Marii z Babisz w, ur. 26 III 1895 w Jeziernej. flo‡nierz Legion w Polskich. Od 1 VI 1919 do 10 VII 1921 ochotniczo
w WP. W policji od 1 VI 1924. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. tarnopolskim,
m.in. od 1 I 1938 do wrze nia 1939 na stanowisku kmdta Post. w Sosnowie pow.
podhajecki. Przod. mian. 1 IV 1939. Odzn. KN, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 016/1 (73), 2135.
Przod. PW l. Franciszek COFA£A s. Walentego i Marii z Kubic w, ur. 14 VII
1896. W PW l. od 27 VI 1922. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. rybnickim, nastŒpnie przez wiele lat w pow. pszczyæskim we wrze niu 1939 w Kdzie Pow. w
Pszczynie.
L. 023/5 (54), 934.
Post. PP J zef COLLER s. J zefa i Magdaleny ze Stanis‡awskich, ur. 19 III 1891
w £odzi. W policji od 1 III 1919. Do 1921 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ we W‡oc‡awku, a od 1922
w Kowlu, za we wrze niu 1939 na Post. Kolejowym w Kowlu. Odzn. SMzaDS‡.
L. 038/4 (64), 1623.
112
C
Szer. Stanis‡aw COMBA s. Antoniego i Sabiny, ur. 13 I 1899 w O¿arowie. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w KOP.
L. 058/4 (106), 1007.
Post. PW l. Oskar COPIK s. Roberta i Zofii, ur. 4 VI 1905 w Paw‡owie. W PW l.
od 1 VI 1925. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Katowicach, pocz„tkowo w Kdzie Rez., a nastŒpnie
w Kdzie SzPW l. We wrze niu 1939 ponownie w Kdzie Rez.
L. 012/3 (7), 1129.
Podkomis. PP Konstanty Tadeusz C ADEK s. J zefa, ur. 4 IX 1899. flo‡nierz
Legion w Polskich. W WP od 11 XI 1918 do 26 XI 1921. W policji od 1 I 1922. Od
22 IV 1936 przeniesiony z Wydz. ledcz. w £ucku do Komp. A Rez. PP m.st.
Warszawy, za 30 VI 1936 do Wydz. IV KG. Od 1937 w Centr. Lab. S‡u¿by
ledcz. KG, sk„d 25 V 1939 deleg. do pe‡nienia funkcji Kmdta Pow. Cieszyn Zachodni i Wschodni. We wrze niu 1939 nadal w Centr. Lab. S‡u¿by ledcz. KG.
Asp. mian. 1 II 1935, podkomis. 1 IV 1939. Odzn. BKZ, BMzaDS‡.
L. 027/1 (50), 5797.
St. post. PP Adam CUBA£A s. J zefa i Antoniny z Papiernik w, ur. 24 XII 1897
w Woli Kamockiej. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1925. Przez wiele lat
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim. 14 XI 1938 przeniesiony z Wydz. ledcz. w Skar¿ysku Kamiennej pow. konecki do Komis. w Koæskich. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡
w Kdzie Pow. w CzŒstochowie.
L. 012/4 (40), 1971.
Post. PP Wincenty CUDAK s. Karola i Wiktorii z Baæcelk w, ur. 25 III 1899
w Zabrodziu. W policji od 1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim, m.in. w 1927 na
Post. w Przyrwie pow. czŒstochowski, w 1934 w I Komis. w CzŒstochowie, nastŒpnie w pow. w‡oszczowskim od lipca 1934 na Post. w Chrz„stowie, a od 2 X 1936
na Post. w Lelowie i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 026/1 (81), 5052.
St. przod. PP Gustaw CUKNIK s. Gustawa i Anny, ur. 25 VI 1882 w Zduæskiej
Woli. W policji od 1921. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w UrzŒdzie ledcz. w Wilnie,
sk„d 2 III 1927 przeniesiony do Wydz. IV KG i tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
Odzn. BKZ.
L. 019/2 (42), 1630.
113
C
Post. PP Jan CUPIA£ s. Benedykta i Zofii z Radosz w, ur. 18 VII 1891 w Zawadzie. Pocz„tkowo w SObyw., nastŒpnie w policji. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. koneckim, m.in. na Post. w Przedborzu, we wrze niu 1939 na Post. w Radoszycach.
L. 012/1 (91), 5063.
Post. PP Jan CURY£O s. Adama, ur. w 1917. Po ukoæczeniu 1 II 1939 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do policji woj. stanis‡awowskiego. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Stryju.
L. 020/1 (43), 2483.
Przod. PW l. Karol CUZIK s. Jakuba i Marty, ur. 27 I 1899 w Rudzie. Od 2 X
1920 do 30 VI 1921 w POW, a do 26 VI 1922 w PG l. W PW l. s‡u¿y‡ od 30 VI
1922 na Post. Boron w pow. lubliniecki, od 1 VIII 1923 w I Komis. w Katowicach,
nastŒpnie w pow. wiŒtoch‡owickim od 1 II 1924 na Post. Gran. Ruda, od 1 VII
1924 w Komis. Ruda, od 1 V 1926 w Komis. Hajduki Wielkie i od 2 III w Komis.
Lipiny. 23 VIII 1939 mian. kmdtem Post. Kochcice pow. lubliniecki. St. post.
mian. 2 III 1930, przod. 1 II 1937.
L. 019/3 (86), 437.
St. post. PP Wojciech CWOJDZIÑSKI s. Walentego i Stanis‡awy z Wi niewskich, ur. 23 IV 1897 w Pacholewie. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny
1920. W l. 1922 1934 s‡u¿y‡ na Post. w Hadyækowcach pow. kopyczyniecki, nastŒpnie na Post. w Kopyczyæcach i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. KW,
MPzaW, MDzON.
L. 027/2 (63), 1507.
St. post. PP Ludwik CWYL s. Stanis‡awa, ur. w 1891 w £askarzewie. W policji od
1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w jednym z Komis. m.st. Warszawy.
L. 012/3 (81), 1946.
Post. PP Piotr CYDZIK s. Dominika i Konstancji z Brzozowskich, ur. 17 IV
1910 w Wilnie. Do policji przyjŒty 8 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po
ukoæczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do
woj. lwowskiego. Od 30 V 1938 s‡u¿y‡ w 10 Komp. Rez. PP w Jaros‡awiu i tam
nadal we wrze niu 1939.
L. 038/4 (31), 433.
114
C
Komis. PP Micha‡ CYGAN s. Miko‡aja i Agaty, ur. 20 IX 1888 w flarkach. W policji od 1921. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w UrzŒdzie ledcz. w Krakowie, od 1929
jako jego kier. Od 29 V 1937 w dyspozycji Komendanta G‡ wnego. Do Wydzia‡u IV
KG przydzielony 30 VI 1937 i tam te¿ s‡u¿y‡ we wrze niu 1939. Odzn. BMzaDS‡.
L. 023/4 (96), 5770.
Przod. PP Stanis‡aw CYGAN s. Andrzeja, ur. 22 X 1887 w Honoratowie. W policji co najmniej od 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. krasnostawskim m.in. na Post. w:
Rybczewicach, Fajs‡awicach (jako kmdt) i we wrze niu 1939 Gorzkowie.
L. 044/3 (85), 1284.
Post. PP Edward CYGANKIEWICZ s. Jana i Joanny z P‡azak w, ur. 17 VII 1891
w Su‡oszowej. W policji od 1921, m.in. w Kdzie Pow. w Piotrkowie Trybunalskim
i na Post. w RŒcznie pow. piotrkowski. Od maja 1929 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi, m.in.
w Kdzie Miasta i w XI Komis., od stycznia 1935 w Kdzie Rez. Pieszej i tam nadal
we wrze niu 1939.
L. 027/3 (27), 3960.
Post. PP Franciszek CYLIÑSKI s. Jacentego, ur. w 1900 w Blichowie. We wrzeniu 1939 w s‡u¿bie pomocniczej PP w Chodkowie pow. p‡ocki.
L. 058/2 (79), 3575.
Przod. PP Marian CYMBERSKI s. Antoniego i Antoniny z Cajer w, ur. 1 VII
1901 w CzŒstochowie. Uczestnik wojny 1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na
stanowisku kmdta Post. w Szczebrzeszynie pow. zamojski. Odzn. SKZ, BKZ,
MPzaW.
L. 050/1 (39), 4170.
St. post. PP Stanis‡aw CYRAN s. W‡adys‡awa i Walerii, ur. w 1893 w Tar‡owie.
W policji od 1921. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Radomiu we wrze niu 1939 w
jednym z Komis. tego miasta.
L. 023/1 (51), 4691.
115
C
Post. PP Stanis‡aw CYWKA s. Paw‡a i Agnieszki z Szymank w, ur. 3 II 1891
w G rze Pu‡awskiej. Dowborczyk. W policji od 1921. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w woj. kieleckim we wrze niu 1939 na Post. w Kunowie pow. opatowski.
L. 020/4 (27), 2297.
Asp. PP Karol CZABAK s. Antoniego i Pauliny z D„browskich, ur. 5 III 1895
w Ko‡omyi. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Ko‡omyi.
L. 023/4 (91), 5716.
Przod. PP Tomasz CZACHLA s. Marcina i Urszuli ze Szczepaniak w, ur. 3 XII
1882 w m. Wielowie . We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Podwo‡oczyskach pow. ska‡acki.
L. 05/1 (15).
Przod. PP Micha‡ CZADO s. Franciszka i Wiktorii, ur. 29 IX 1899 w £aæcucie.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na stanowisku kmdta Post. w Ty mienicy pow.
t‡umacki.
L. 020/1 (66), 2590.
St. post. PP J zef CZAJA s. Jana i J zefy z Brelak w, ur. 6 XI 1890 w BŒczkowie.
W WP w l. 1918 1922. W policji od 1922. Do 1926 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Brze ciu n. Bugiem, potem w Radomiu i pow. radomskim na Post. w Bia‡obrzegach (do 1935)
i Wy mierzycach (do 25 IX 1938). NastŒpnie s‡u¿y‡ na Post. w Charsznicy pow.
miechowski i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. MDzON.
L. 050/3 (33), 4458.
Post. PP Boles‡aw CZAJKOWSKI s. Aleksandra i Marii z Wieczork w, ur. 30 III
1901 w Szyd‡owie. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1925. Przez wiele lat
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. r wieæskim we wrze niu 1939 na Post. w Korcu.
L. 038/2 (94), 536.
116
C
Post. PP Emanuel CZAJKOWSKI s. J zefa i Anieli, ur. w marcu 1909 w m. Czukiew. W policji od 1932. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie, pocz„tkowo w Rez. Pieszej.
Jego przydzia‡ s‡u¿bowy we wrze niu 1939 nie jest znany.
L. 027/2 (83), 1947.
Kpr. Jan CZAJKOWSKI s. Jana, ur. w 1915. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
w baonie KOP Dolina .
L. 058/4 (26), 4989.
St. post. PP Kacper CZAJKOWSKI s. Jana, ur. w 1885 w Or‡owie. We wrze niu
1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Bydgoszczy.
L. 023/5 (55), 2781.
St. post. PW l. Kazimierz CZAJKOWSKI s. Micha‡a i Florentyny, ur. 25 II
1900 w Ko cielcu. W I wojnie w armii niemieckiej. W WP od 10 IV 1919 do 5 VII
1923. Do PW l. przyjŒty 16 IV 1924 z przydzia‡em do Kdy Rez. w Katowicach.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. wiŒtoch‡owickim od 5 VI 1924 na Post. w Orzegowie, od
1 VII 1933 w Komis. w Szarleju (p niej pn. Piekary l„skie) i tam nadal we wrzeniu 1939.
L. 051/2 (87), 1915.
Post. PP Stanis‡aw CZAJKOWSKI s. Wojciecha, ur. w 1900 w Czeszewie. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Czernichowcach pow. zbaraski.
L. [3] (40).
St. post. PP Stefan CZAJKOWSKI s. Andrzeja, ur. 26 XI 1895 w Teklinie.
W I wojnie w armii rosyjskiej. Do policji przyjŒty 1 VIII 1919 z przydzia‡em do
I Komis. m.st. Warszawy i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939. St. post.
mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 050/2 (88), 2816.
117
C
Franciszek CZAK s. Piotra i Rozalii ze flra‡k w, ur. 10 VI 1903 w Wicyniu. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. SG w Zb„szyniu.
L. 05/4 (62), 5543.
Przod. PP Marian CZAK s. Walentego i Katarzyny, ur. 8 IX 1898 w Pieniakach.
flo‡nierz Legion w Polskich. W 1918 wcielony do armii austriackiej, nastŒpnie
w niewoli w‡oskiej. Od 20 XII 1918 w Armii gen. Hallera. Po powrocie do Polski
do 13 V 1921 w WP. W policji od 31 VIII 1921. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
w Wydz. ledcz. we Lwowie. Przod. mian. 1 IV 1934.
L. 027/3 (17), 2632.
St. post. PW l. J zef CZAPCZYK s. Jakuba, ur. 20 I 1901. Do PW l. przyjŒty
16 IV 1925 do Kdy Pow. w Bielsku. Od 21 V 1926 s‡u¿y‡ w Katowicach w Oddz.
Konnym Kdy Pow., a od 1 IV 1933 w I Komis., sk„d 19 XII 1938 przeniesiony do
Komis. w Karwinie pow. frysztacki. Od lutego 1939 s‡u¿y‡ w Komis. we Frysztacie
i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 012/3 (25), 366.
Stra¿n. SW Wojciech CZAPLA s. Stanis‡awa, ur. w 1900. W 1937 s‡u¿y‡ w wiŒzieniu w £ucku, we wrze niu 1939 w policji woj. wo‡yæskiego.
L. 027/3 (41), 5732.
Stanis‡aw CZARKIEWICZ s. Jana, ur. w 1901.
L. 038/1 (85), 96.
St. post. PP J zef CZARKOWSKI s. Bazylego Antoniego i Wiktorii z Zawistowskich, ur. 20 VI 1888 w Czark wce Du¿ej. W 1937 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Wasilkowie pow. bia‡ostocki, we wrze niu 1939 w policji w Bia‡ymstoku.
L. 019/2 (57), 487.
118
C
Leon CZARKOWSKI s. Antoniego, ur. 24 II 1897 w Kie‡pinach. flo‡nierz
w KOP. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Piæsku.
L. 058/1 (92), 2967.
Przod. PP Jan CZARNAS s. Bronis‡awa, ur. 25 V 1894. W policji od 1919.
Uczestnik wojny 1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na stanowisku kmdta Post.
Bia‡opole pow. hrubieszowski.
L. 026/4 (43), 3127.
St. post. PP Czes‡aw CZARNECKI s. W‡adys‡awa i Florentyny z Czarneckich, ur.
6 XII 1899 w Czernicach. flo‡nierz Legion w Polskich. Uczestnik wojny 1920. Do
policji przyjŒty 1 I 1924 z przydzia‡em do Kdy Woj. w Brze ciu n. Bugiem. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w pow. brzeskim na Post. w: Brze ciu n. Bugiem, Ma‡orycie, Wysokiem Litewskiem, Wierzchowicach, Kamienicy flyrowieckiej, w styczniu 1938 przeniesiony na Post. w Czernawczycach i tam s‡u¿y‡ do wrze nia 1939, wcielony do
Batalionu Obrony Narodowej. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. KW.
L. 037/2 (11), 5604.
Przod. PP Dominik CZARNECKI s. Franciszka i J zefiny, ur. 15 X 1882 w Chrolach. W policji od 1 VIII 1920. Ukoæczy‡ 31 I 1924 kurs dla przod. w Szkole PP
w Grudzi„dzu. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poleskim, m.in. od 12 I 1938
w I Komis. w Brze ciu n. Bugiem i tam te¿ we wrze niu 1939. Przod. mian. 1 II
1924. Odzn. BKZ, MDzON.
L. 027/1 (65), 1214.
Post. PP J zef Stanis‡aw CZARNECKI s. Leona, ur. 19 III 1888 w Mogielnicy.
W policji od 1926. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w flyrardowie pow.
b‡oæski.
L. 038/2 (34), 1604.
Post. PP Marian Andrzej CZARNECKI s. Jacentego, ur. w 1906 w Zawierciu.
W policji od 1932. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Kro nie.
L. 012/2 (88), 2512.
119
C
St. stra¿n. SW Stanis‡aw CZARNOCKI s. Teofila i Pauliny z Dmowskich, ur.
30 III 1901 w Lublinie. W l. 1919 1920 s‡u¿y‡ w policji w Lubartowie, nastŒpnie
od sierpnia 1920 do pa dziernika 1925 pe‡ni‡ zasadnicz„ i nadterminow„ s‡u¿bŒ
wojskow„ w 19 p. u‡. Od 1 XI 1925 funkcjonariusz w wiŒzieniu w Ostrogu n. Horyniem pow. zdo‡bunowski i tam nadal we wrze niu 1939. W 1927 ukoæczy‡ X kurs
w Centr. Szk. Dep. Karnego MS. St. stra¿n. mian. w 1932. Odzn. BMzaDS‡.,
OPDzWiΠ.
L. 023/5 (56), 5406.
St. przod. PW l. Karol CZECH s. J zefa i Marianny z Szubrowskich, ur. 3 II
1896 w Starym Samborze. Od 20 XI 1918 do 13 VI 1921 w ¿and. pol., od 21 VIII
1921 do 14 VII 1922 w fland. Kraj. Ks. Cieszyæskiego, nastŒpnie s‡u¿y‡ w PW l.
w pow. cieszyæskim na Post. Wis‡a i Pruchna (1924) jako kmdt. Od 1 VIII 1925
w ref. polit. w Dyrekcji w Bielsku. Od 5 I 1931 do 31 X 1933 na Post. Mikuszowice
pow. bielski, potem w Komis. Bielsko. Od 20 XII 1938 kier. Komis. Or‡owa pow.
frysztacki i tam s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 044/2 (63), 367.
Stanis‡aw CZECHOWICZ s. W‡adys‡awa, ur. w 1899. W 1939 funkcjonariusz
SG.
L. 050/1 (44), 5132 i 05/3 (68), 5970.
Post. PP Stanis‡aw CZECHOWICZ s. Adama i Anny, ur. 17 IV 1912 w Mirkowiczkach. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Poznaniu.
L. 062/2 (24), 7123/5970.
St. post. PP Czes‡aw CZECHOWSKI s. J zefa i Anny Bednarek, ur. 6 I 1900
w G rkach Grabieæskich. W policji od 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi, m.in. w Rez.
Konnej. Od 26 VI 1933 przeniesiony do III Komis. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡
w I Komis. m. £odzi. Odzn. MPzaW, BMzaDS‡.
L. 05/2 (57), 5301.
St. przod. PP W‡adys‡aw CZECHOWSKI s. Andrzeja, ur. 15 VI 1883 w Koninie.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. ‡ dzkiego we wrze niu 1939 w Kdzie
Pow. w Koninie. Odzn. MN, BKZ.
L. 045/3 (33), 4689.
120
C
Stanis‡aw CZECZOT s. Antoniego, ur. w 1898. W 1939 jako podoficer rez. zmobilizowany do WP.
L. 058/2 (67), 364.
St. post. PP Kazimierz CZECZOTKA s. J zefa, ur. 28 II 1898 w K‡udzie. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 044/1 (42), 531.
Kpt. st. sp. Tadeusz Bogumi‡ CZEPPE s. W‡adys‡awa, ur. 8 IX 1893 w Tarnobrzegu. W WP od 11 XI 1918. Do 14 I 1919 refer. w Kdzie Pow. WP w Kielcach,
22 I 1919 przeniesiony do MSWojsk. kier. kancelarii sekcji maszynowo-elektrotechnicznej Instytutu Wojskowo-Technicznego. Por. ze starsz. 1 VI 1919. W st. sp.
przeniesiony 30 IX 1929. Przydzielony do kadry OK V, PKU Wadowice. We
wrze niu 1939 w 12 pp.
L. 054/2 (27), 7083.
Ppor. rez. Ludwik CZERBNIAK s. Micha‡a i Leokadii z Lewandowskich, ur.
23 XII 1912 w Wieszczycach. W WP od 19 IX 1934 do 1 X 1935. NastŒpnie
urzŒdnik bankowy zamieszka‡y w Radzyminie. Ppor. ze starszeæstwem 1 I 1938. W
1939 zmobilizowany do WP.
L. 051/2 (69), 64.
Przod. PP Edward CZEREPIÑSKI s. Aleksandra, ur. w 1899. W policji co najmniej od 1929. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w pionie ledcz. w Bia‡ymstoku.
Odzn. MN, BKZ.
L. 037/2 (36), 485.
St. post. PP J zef CZERKAWSKI s. J zefa i Klotyldy z Nag rniewicz w, ur.
10 III 1891 w Ro¿dzia‡ach. W armii rosyjskiej od 1912 do 1918. Uczestnik wojny
1920. W policji od 1921. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi, m.in. w Kdzie Miasta, w XI Komis., a od lutego 1938 w Rez. Pieszej i tam nadal we wrze niu 1939.
Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/3 (10), 4106.
121
C
Sier¿. Franciszek CZERMAK s. J zefa i Anny z Czajkowskich, ur. 28 I 1902
w Wi niowczyku. We wrze niu 1939 w komp. gran. Ludwipol baon KOP Berene .
L. 027/2 (46), 1979.
St. przod. PP J zef CZERMANOWICZ s. Karola, ur. w 1891. W policji od 1920.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kielcach. Odzn. BKZ.
L. 05/3 (35), 2292.
St. post. PP Roman CZERMAÑSKI s. Teodora i Weroniki, ur. 28 V 1897
w £askarzewie. flo‡nierz Legion w Polskich. W WP od 11 XI 1918 do 27 VII
1921. W policji od 1 III 1922. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. krzemienieckim
we wrze niu 1939 na Post. w Wyszogr dku.
L. 038/1 (81), 980.
Asp. PP W‡adys‡aw CZERNEK s. Szymona i Marii, ur. 12 XI 1894 w Buczkowicach. flo‡nierz Legion w Polskich. W policji od 1919. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim, m.in. w Komis. w Jaros‡awiu. 12 VII 1938 przeniesiony z Komis. w Rzeszowie
do Kdy Miasta Krakowa na stanowisko kier. VII Komis. i tam te¿ s‡u¿y‡ we wrzeniu 1939.
L. 05/3 (29), 3837.
St. post. PP Jan CZERNIAK s. J zefa i Marii z Nechrybeckich, ur. 17 I 1883
w Drohobyczu. Od 1 VIII 1914 do 20 XI 1918 w armii austriackiej. W policji od
1 XII 1919 z przydzia‡em do Komis. w Przemy lu. Od 14 XI 1920 s‡u¿y‡ na Post.
w Brzozowie, a od 20 V 1933 w Komis. w Drohobyczu, tam nadal we wrze niu
1939. St. post. mian. 1 X 1921. Odzn. SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 044/1 (76), 2521.
Przod. SW Samuel CZERNIAK s. Sawy, ur. w 1896 w Kowlu. W wiŒziennictwie
od 1925. Co najmniej od 1929 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu we W‡odzimierzu
Wo‡yæskim we wrze niu 1939 jako kier. kancelarii. Organizator Zwi„zku Pracownik w WiŒziennych RP we W‡odzimierzu Wo‡yæskim (1929). St. dozorc„
mian. w 1929. Odzn. KW.
L. 027/3 (40), 4640.
122
C
Post. PP Andrzej CZERNIAKIEWICZ s. Franciszka i El¿biety, ur. 19 XI 1904.
W policji od 16 XI 1929. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Majkowie
pow. r wieæski.
L. 045/1 (60), 4206.
Przod. PP J zef CZERNIAWSKI s. Jana i Racheli z Malinowskich, ur. 15 I 1889
w Wilnie. W policji od 1 III 1921. Do 1926 w s‡u¿bie wywiadowczej woj. wileæskiego. NastŒpnie w woj. wo‡yæskim. W l. 1927 1933 kmdt Post. w Pe‡czy pow.
dubieæski. Od 15 VIII 1933 s‡u¿y‡ w Wydz. ledcz. w £ucku i tam nadal we wrzeniu 1939. Przod. mian. 1 VII 1921. Odzn. BKZ, MDzON.
L. 037/1 (93), 916.
Post. PP Piotr CZERNIAWSKI s. Piotra, ur. w 1904 w Starowoli. We wrze niu
1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. wo‡yæskiego.
L. 058/3 (81), 3307.
Post. PP Wiktor CZERNIAWSKI-JODYNIS s. Jana, ur. 3 IV 1913 w Moskwie.
W policji od 19 IX 1934. Po ukoæczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poleskim, nastŒpnie w Rez. Szer.
PP przy KG w flyrardowie pow. b‡oæski. 15 XII 1937 przeniesiony do woj. kieleckiego i przydzielony na Post. w Su‡oszowej pow. olkuski, tam te¿ s‡u¿y‡ we wrzeniu 1939.
L. 027/1 (93), 4460.
Post. PP Leon CZERNICHOWSKI s. Jana i Marii z Krasickich, ur. 23 XII 1910
w Rudzie Brodzkiej. W policji od 25 IV 1936. Po ukoæczeniu 25 XI 1936 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. ‡ dzkiego. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w £asku, nastŒpnie w Komis. w Pabianicach pow.
‡aski i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 023/3 (89), 2994.
Przod. PP Julian CZERNIK s. Jakuba i Walerii, ur. 15 II 1893. W policji od 1921.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w £Œczycy, we wrze niu 1939 w £odzi.
Przod. mian. 1 I 1929.
L. 027/2 (96), 4381.
123
C
Przod. PP W‡odzimierz CZERNIK s. Miko‡aja, ur. w 1906 w Warszawie. W policji od 1931. Pocz„tkowo pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w woj. ‡uckim, nastŒpnie w Warszawie we
wrze niu 1939 w XXII Komis. m.st. Warszawy. Przod. mian. w maju 1939.
L. 038/4 (65), 1969.
St. post. PP Stanis‡aw CZERWIK s. Jana i Rozalii z £abusi w, ur. 3 IX 1900
w BŒdzinie. W policji od 1923. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Skale
pow. olkuski. St. post. mian. 1 II 1935.
L. 037/3 (14), 3999.
Eugeniusz CZERWIÑSKI s. Ignacego Wincentego i Marianny, ur. 2 XI 1900
w Szczawinie. Uczestnik wojny 1920. Do 13 IX 1937 s‡u¿y‡ jako post. na Post.
w Maniewiczach pow. kowelski. Po zwolnieniu ze s‡u¿by urzŒdnik UrzŒdu Gminnego w Turzysku pow. kowelski.
L. 033/3 (35), 6017.
Post. PP Jerzy CZERWIÑSKI s. Boles‡awa, ur. w 1898. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie, m.in. w I Komis. m.st. Warszawy, we wrze niu 1939 w Rez. Pieszej.
L. 058/1 (58), 3599.
St. post. PP Ludwik CZERWIÑSKI s. Franciszka i J zefy, ur. 11 VI 1895 w Czerniowcach. W WP od 11 XI 1918 do 11 III 1922, sier¿. W policji od 1 V 1922 do
30 X 1923 i ponownie od 16 IV 1924. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post.
w Tro ciaæcu pow. ‡ucki.
L. 05/3 (50), 2387.
Marcin CZERWIÑSKI s. Micha‡a, ur. w 1895.
L. 033/1 (58), 484.
124
C
St. post. PP J zef CZERWONKA s. Franciszka i Justyny, ur. 23 XI 1904 w Brzyskiej Woli. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. wo‡yæskiego, ostatnio w Kostopolu 1 IX
1937 przeniesiony z Kdy Pow. na Post. i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 026/1 (94), 3424.
Post. PP Stanis‡aw CZMOCH s. J zefa i Katarzyny, ur. w 1899 w Starogrodzie.
W policji od 1929. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. warszawskim we wrze niu 1939
na Post. w Ka‡uszynie pow. miæski.
L. 023/2 (7), 4532.
Przod. PP Adam CZOCHAÑSKI s. Stanis‡awa i Ksawery ze ledziewskich, ur.
15 XII 1898 w Czachach. W WP od 16 IX 1918 do 27 VIII 1921, st. strz. W policji
od 17 V 1924. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, m.in. na stanowisku
kmdta Post. w Maszowie pow. lubomelski. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Rudni
Karpi‡owskiej pow. sarneæski.
L. 026/3 (19), 2386.
Post. PP Kazimierz CZOP s. Franciszka, ur. w 1890 w Pruchniku. We wrze niu
1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Rybotyczach pow. dobromilski.
L. 037/2 (73), 2122.
St. post. PP W‡adys‡aw CZORNOBAJ vel CZARNOBAJ s. J zefa i Michaliny
z Dowhani w, ur. 12 IV 1899 w Gajach Smoleæskich. W WP od 15 XI 1919 do
24 III 1924, ¿and. W policji od 1 IV 1924. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post.
w Ponikowicy pow. brodzki. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. BKZ, MDzON,
BMzaDS‡.
L. 023/2 (2), 3582.
Przod. PP Stefan CZOSNOWSKI s. Piotra i Pauliny, ur. 2 II 1899 w Warszawie.
W grudniu 1932 przeniesiony z policji woj. nowogr dzkiego do Warszawy. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w jednym z Komis. m.st. Warszawy.
L. 026/2 (54), 2890.
125
C
St. post. PP J zef CZTERNASKIEWICZ s. Juliana, ur. w 1898 w Stanis‡awowie.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. stanis‡awowskiego.
L. 038/3 (48), 611.
St. post. PP Jan CZTERNASTEK s. Sebastiana, ur. 19 IV 1895 w Radymnie. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Borszczowie.
L. 026/4 (14), 1350.
Przod. PP Jan CZUB s. Jakuba i Zofii ze Stefaæskich, ur. 23 VI 1897 w m.
Che‡miec Polski. W I wojnie w armii austriackiej. Od 5 XI 1918 w fland. Kraj.
Polskiej. W policji od 1 XII 1919. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. krakowskim, jako: kmdt Post.
Poronin pow. nowotarski (do 22 III 1933), od 18 IV 1933 w Komis. w Bia‡ej, nastŒpnie kmdt Post.: Dobczyce pow. my lenicki (od 19 XII 1937), w pow. bialskim
Wilkowice (od 2 V 1938) i Szczyrk od 15 XII 1938. Tam te¿ we wrze niu 1939.
Przod. mian. 1 VII 1930. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 020/1 (74), 5133.
Feliks CZUCZE£O s. Antoniego, ur. w 1900. We wrze niu 1939 sanitariusz
w WP.
L. 058/4 (90), 7133.
Post. PP Jerzy Aleksander CZULWIK s. Aleksandra i Franciszki z Ignaczak w,
ur. 3 I 1903 w Warszawie. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. nowogr dzkiego, m.in.
w pow. nowogr dzkim na Post. w ZdziŒciole, we wrze niu 1939 na Post. w Lubczy.
L. 044/2 (93), 3767.
Przod. PP Pawe‡ CZUMAKOW-CZUMAKOWSKI s. Stanis‡awa i Heleny
z Po‡ubiæskich, ur. 18 II 1895 w Cho‡yæczycach. Od 13 XII 1914 do 1918 w armii
rosyjskiej. Por. rez. ze starsz. 1 VI 1919, 81 pp, PKU Wo‡kowysk. W l. 1918 1922
ksiŒgowy w przedsiŒbiorstwach handlowych. W policji od 1 XI 1922. We wrze niu
1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w I Komis. w Grodnie. Przod. mian. 1 I 1925. Odzn. BKZ.
L. 054/2 (20), 5793.
126
C
Plut. Tadeusz CZUPKIEWICZ s. Andrzeja i Marii z Holenderskich, ur. 28 X
1911 w Drohobyczu. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w KOP.
L. 050/2 (21), 6558.
Post. PP Kazimierz CZURYK s. Piotra i Marii, ur. 4 III 1892 w Krasiczynie. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Stanis‡awowie.
L. 05/5 (55), 2453.
Kazimierz CZUSZEL s. Marcina, ur. w 1894 w Grodnie. We wrze niu 1939
w S‡u¿bie Pomocniczej PP w Grodnie.
L. 058/3 (70), 7143.
Pawe‡ CZUSZEL s. Marcina, ur. w 1910.
L. 062/2 (21), 7829.
Post. PP Miko‡aj CZWARTACKI s. Jana, ur. w 1906 w Tustog‡owach. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Lubaczowie. W kwietniu 1939 przeniesiony do
policji woj. poznaæskiego i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 05/5 (13), 4518.
Post. PP Jan CZYJAK s. Tomasza i Ludwiki, ur. 8 VI 1913 w Miæsku Mazowieckim. W policji od 1937. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Andrzejewie
pow. ostrowski.
L. 023/3 (9), 3749.
127
C
Wiktor CZYRAS s. Grzegorza, ur. w 1905 w Randomaæcach. W 1939 zamieszka‡y w Oranach pow. wileæsko-trocki. Do grudnia 1939 internowany na Litwie.
L. 062/2 (5), 6007.
Post. PP Tomasz CZYWCZYÑSKI s. Wawrzyæca, ur. w 1880 w Borku. W policji
od 1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Bydgoszczy.
L. [4] (74).
Post. PP Andrzej CZYfl s. W‡adys‡awa i Zofii, ur. 18 XI 1913 w Rudnej. W policji
od 25 IV 1936. Po ukoæczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. ‡ dzkiego. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Miasta £odzi.
L. 023/5 (99), 3891.
Franciszek CZYfl s. Tomasza, ur. w 1896. Osadnik wojskowy, w 1939 zamieszka‡y w Puzieniewiczach pow. sto‡pecki.
L. 038/2 (51), 486.
St. post. PP Franciszek CZYfl s. Karola i Anny, ur. 3 XII 1897 w Peczyni¿ynie.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego, m.in. w Kdzie Pow. w Turce. W 1939 przeniesiony z Post. w Strzy‡kach pow. turczaæski na Post. w Toporowie pow. radziechowski i tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939. St. post. mian.
w kwietniu 1939.
L. 016/1 (70), 1764.
St. post. PP Franciszek CZYfl s. Teofila i Karoliny z Zarzedzkich, ur. 3 XII 1899
w Rzucowie. Od 15 IV 1929 przeniesiony z policji woj. kieleckiego do Kdy Pow.
w £Œczycy i przydzielony na Post. w Ozorkowie, gdzie nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we
wrze niu 1939.
L. 027/4 (11), 4240.
128
C
Przod. PP Antoni CZYflEWSKI s. Piotra i £ucji, ur. 31 XII 1889 w £adzyniu.
W policji od 1919. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Skierniewicach.
L. 026/2 (75), 4075.
129
˘
Post. PP Stanis‡aw ˘WIENK s. Karola, ur. 13 XI 1910 w £azach. W policji od
19 IX 1934. Po ukoæczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski
przydzielony do woj. lwowskiego. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we Lwowie.
L. 012/1 (54), 2650.
St. post. PP J zef ˘WIERTNIA s. Szymona i Franciszki ze Skrzypczak w, ur. 2 I
1898 w Barwa‡dzie G rnym. W policji od 1 XII 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Krakowie we wrze niu 1939 w V Komis. Krak w-Podg rze. Odzn. BKZ,
MzaRG.
L. 012/2 (44), 2759.
St. post. PW l. Jan ˘WIÊCZEK s. Jana i Agnieszki, ur. 16 I 1894 w Osinach.
W I wojnie w armii niemieckiej. W WP od 1 IV 1919. Od 12 VI 1920 do 3 VII 1921
w POW G l. Od 4 VII 1921 do 15 VI 1922 w SGmin., a od 28 VI 1922 w PW l.,
gdzie s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. rybnickim na Post. w Pszowie do 14 IX 1923, nastŒpnie
w florach, sk„d 27 XII 1938 przeniesiony na Post. w Rychwa‡dzie pow. frysztacki
i tam s‡u¿y‡ we wrze niu 1939. Odzn. KW, MN, Kna l.WWiZ, MPzaW, MH.
L. 038/3 (55), 1187.
St. przod. PP Andrzej ˘WIKLIÑSKI s. Miko‡aja i Marii z Gryber w, ur. 16 XI
1888 w Sosnowcu. W policji od 1921. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Sosnowcu
we wrze niu 1939 w I Komis. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 019/2 (7), 3835.
Post. PP Franciszek ˘WIKLIÑSKI s. Franciszka i Marianny ze Stankowskich,
ur. 26 VII 1893 w Che‡m¿y. Od 1922 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. pomorskiego,
m.in. w Tczewie, na Post. w Wielkich Walichnowach pow. gniewski, Post. w Pelplinie pow. tczewski i w Toruniu, od 1937 na Post. w Lidzbarku pow. dzia‡dowski
i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. MPzaW.
L. 027/4 (31), 2802.
Kpr. Ludwik ˘WIK£A s. Wincentego, ur. 24 II 1906 w Sz wsku. Robotnik, we
wrze niu 1939 zamieszka‡y w rodzinnej miejscowo ci. W 1939 zmobilizowany do
20 p. u‡.
L. 058/4 (67), 4/7703.
130
D
St. post. PP Tomasz DAJCZAK s. Macieja i Zofii z Kr„p w, ur. 7 III 1896 w Reniowie. Ukoæczy‡ 6 klas gimnazjum. W policji od 9 XII 1922. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w woj. tarnopolskim.
L. 027/1 (74), 13.
Post. PW l. Alfred DAJKA s. Szymona, ur. 11 XII 1903. Do PW l. przyjŒty 1 X
1928. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. wiŒtoch‡owickim, do 19 XII 1938 w Komis. w Piekarach l„skich, sk„d od 14 XI do 29 XII 1938 deleg. na Zaolzie, od 20 XII 1938
i nadal we wrze niu 1939 w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki.
L. 044/2 (31), 412.
Post. PP Szczepan DAJKO s. W‡adys‡awa i Anny, ur. w 1891 w wie¿u.
Pocz„tkowo pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. tarnopolskiego, od 1934 w woj. lwowskim.
L. 051/1 (88), 114.
Stra¿n. SW Kazimierz DAKOWSKI s. Sylwestra i Antoniny, ur. 2 II 1909
w Opalenicy. Od 27 II 1935 funkcjonariusz wiŒzienia w Wilejce. W 1938 ukoæczy‡
Kurs Bezpieczeæstwa w Szkole SW w Warszawie. W czerwcu 1939 oddeleg. do
s‡u¿by stra¿niczej w Karnym Ruchomym O rodku Pracy w Bagnach Zahorskich
k. Brze cia n. Bugiem i tam nadal przebywa‡ we wrze niu 1939.
L. 023/1 (8), 5674.
Post. PP Franciszek DALEWSKI s. Stanis‡awa i Marianny, ur. 16 II 1900. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kaliszu.
L. 038/1 (100), 3091.
St. post. PP Aleksander Ryszard DANIECKI s. Jana i Marii ze S‡abczyæskich, ur.
w 1897 w Warszawie. W policji od 1919. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj.
tarnopolskiego, m.in. w pionie ledczym, od 4 VI 1934 w policji m.st. Warszawy.
We wrze niu 1939 ponownie w woj. tarnopolskim na Post. w Kamionce Strumi‡owej.
L. 027/4 (25), 1053.
131
D
Daniel DANIELAK s. Mejera, ur. w 1915.
L. 058/4 (36), 7027.
St. post. PP Marcin DANILCZUK s. Marcina, ur. 20 VII 1900 w Majdanie. W policji od 1923. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. nowogr dzkim, nastŒpnie w woj.
kieleckim. Od 10 I 1936 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Przytyku pow. radomski.
L. [2] (24).
Szer. ¿and. Konstanty DANILUK s. Klemensa, ur. w 1900 w W lce Polinowskiej. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w ¿andarmerii w Brze ciu n. Bugiem.
L. 058/2 (25), 5917.
Post. PW l. J zef DANISZ s. Piotra i Wiktorii, ur. 24 IV 1914 w Koch‡owicach.
Do 31 X 1938 s‡u¿y‡ w 2 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. Post. mian.
1 XI 1938.
L. 037/1 (64), 1338.
J zef DANISZEWSKI s. J zefa, ur. w 1915.
L. 058/4 (40), 6044.
St. post. PP Antoni DANKOWSKI s. Stanis‡awa i Heleny, ur. w 1895 w Oko‡owicach. W policji od 16 VII 1923. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim. Od 1936
i nadal we wrze niu 1939 w Wydz. ledcz. w Kowlu. Odzn. BKZ, MDzON,
BMzaDS‡.
L. 012/1 (22), 919.
132
D
Mjr s‡. zdr. Tadeusz Stefan DASZKIEWICZ s. Leona i Julii z Kruczkiewicz w,
ur. 17 XII 1893 w Drohobyczu. Absolwent gimnazjum w Drohobyczu i Wydzia‡u
Lekarskiego UJK, dr n. med. W I wojnie w armii austriackiej, w niewoli rosyjskiej,
dzia‡acz polonijny w Charkowie. W WP ochotniczo od 4 I 1919, walczy‡ na froncie
bia‡oruskim. S‡u¿y‡ kolejno w 11 pap, 11 pal, 6 p. u‡., 16 pp jako naczelny lekarz
pu‡ku. Kpt. ze starszeæstwem 1 I 1927, mjr 1 I 1935. Odzn. MN, SKZ, MPzaW,
MDzON.
L. 054/2 (28), 7096.
Zbigniew DASZKIEWICZ s. Erwina i Heleny, ur. w 1911. flandarm, we wrzeniu 1939 aresztowany w Grodnie.
L. 058/3 (36), 4831.
St. post. PP J zef DAWDA s. Wincentego i Anny, ur. 18 I 1899 w Pa‡awiszkach.
We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Kosmaczu pow. ko‡omyjski.
L. 054/1 (4), 642.
Post. PP Ludwik DAWIDOWICZ s. Jana, ur. w 1896. W policji od 1923. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w pow. kozienickim na Post. w Garbatce (1933) i wierzach G rnych. Od
8 IX 1938 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Kozienicach.
L. 037/2 (18), 5615.
St. post. PP Tomasz D¥BEK s. Jakuba i Anny, ur. w 1890 w Pysznicy. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lubelskiego (1920), nastŒpnie woj. nowogr dzkiego
(1923), ostatnio woj. lwowskiego. We wrze niu 1939 na Post. w Rudniku n. Sanem
pow. ni¿aæski.
L. 023/2 (81), 3356.
Post. PP Wac‡aw D¥BEK s. Jakuba, ur. 16 IX 1900 w m. Staw. W policji od 1924.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w Komis. w Pabianicach pow. ‡aski (1932), Kdzie Miasta £odzi
(1933), Kdzie Pow. w £asku. Od 1934 w woj. warszawskim. We wrze niu 1939 na
Post. w Wo‡ominie pow. radzymiæski.
L. 045/3 (35), 2307.
133
D
Przod. PP Mieczys‡aw D¥BKOWSKI s. Stanis‡awa i Eleonory, ur. 8 IX 1900
w £odzi. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. ‡ dzkiego (1926), nastŒpnie
w £odzi od 1929 w III, od 1930 w VIII, w 1937 w XIII, we wrze niu 1939 w XII
Komis.
L. 020/2 (43), 5071.
Plut. Stanis‡aw D¥BKOWSKI s. Konstantego i Antoniny, ur. 20 I 1906 w m.
Sk‡ody Stachy. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w komp. Do‡hin w baonu
KOP Buds‡aw .
L. 050/3 (81), 5038/72.
Post. PP W‡adys‡aw D¥BKOWSKI s. Franciszka i Ewy z Mak wk w, ur. 25 V
1891 w Myszyæcu. W policji od 15 V 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. na Post. w Pucha‡ach pow. ‡om¿yæski. We wrze niu 1939 w III Komis. m. Bia‡egostoku. Odzn.
BMzaDS‡.
L. 050/1 (98), 10.
St. post. PP W‡adys‡aw D¥BLEWSKI s. W‡adys‡awa i Eleonory z Krzysiak w,
ur. 3 VIII 1893 w Warszawie. W policji od 1917. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Warszawie jako szofer.
L. 027/2 (53), 4617.
Post. PP Bronis‡aw D¥BROWA s. Stanis‡awa i W‡adys‡awy z Sa‡aciæskich, ur.
we wrze niu 1898 w Grochalach Nowych. W policji od 1924. We wrze niu 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie jako wywiadowca UrzŒdu ledcz.
L. 037/2 (14), 5033.
St. post. PP Adolf D¥BROWICZ s. Miko‡aja i Ludwiki z Matuszczak w, ur.
17 VI 1889 w Ko‡omyi. W I wojnie w armii austriackiej. Od 1 VI do 30 XI 1919
w fland. Kraj. Polskiej, s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Dolinie, od 1 XII 1919 automatycznie przeszed‡ do policji z przydzia‡em na Post. w Wyszkowie pow. doliæski. NastŒpnie
w pow. doliæskim na Post. w Ludwik wce (od 28 VII 1921), Bolechowie (od 6 IX
1922) i Rachiniu od 1 I 1938 do wrze nia 1939. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn.
BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 012/1 (109), 2538.
134
D
St. post. PP J zef D¥BROWIECKI s. Adama, ur. w 1887. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w policji woj. nowogr dzkiego, we wrze niu 1939 w Sto‡pcach. St. post. mian. 1 II
1935.
L. 05/5 (57), 561.
Post. PP Aleksander D¥BROWSKI s. Micha‡a i El¿biety, ur. 27 II 1896
w M‡awie. W policji od 1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Ciechanowie.
L. 027/2 (34), 1920.
Post. PP Celestyn D¥BROWSKI s. Wojciecha i Katarzyny, ur. 28 III 1897 w Zawoniu. W policji od 26 X 1922. W 1936 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w woj. tarnopolskim.
L. 054/1 (12), 211.
Post. PP Edward D¥BROWSKI s. Jana, ur. 1 VIII 1888 w Koby‡ce. W policji od
1922. W 1925 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. m‡awskim, we wrze niu 1939 w Warszawie.
L. 045/2 (55), 1921.
Post. PP Ignacy D¥BROWSKI s. Miko‡aja i Wiktorii, ur. 22 II 1903 w Czermnie.
W policji od 1927. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. opatowskim m.in. na Post. w Czy¿owie Szlacheckim, od 1 IX 1937 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w £agowie.
L. 051/1 (78), 3202.
Plut. Jan D¥BROWSKI s. Jana, ur. w 1886. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w baonie KOP Bere ne .
L. 027/3 (1), 4310.
135
D
Post. PP Jan D¥BROWSKI s. Kazimierza i Michaliny, ur. 18 IX 1911 w Lidzie.
Do policji przyjŒty 8 IV 1936. Po ukoæczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. lubelskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Zamo ciu.
L. 026/1 (89), 5596.
St. post. PP J zef D¥BROWSKI s. Karoliny, ur. w 1895 w Busku. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w policji woj. lwowskiego. Od 1932 i nadal we wrze niu 1939 w pow. z‡oczowskim. St. post. mian. 1 IV 1933.
L. 050/2 (23), 15.
St. post. PP Marian D¥BROWSKI s. J zefa i Marianny, ur. 2 XII 1893 w Warszawie. W policji od 1918. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w VII Komis. m.st.
Warszawy.
L. [2] (13).
St. post. PP Stanis‡aw D¥BROWSKI s. Antoniego, ur. w 1904. W policji od
1927. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie.
L. 037/2 (63), 1573.
Przod. PP Stanis‡aw D¥BROWSKI s. Piotra i Marii, ur. 19 IV 1894 w Branicy.
Cz‡onek POW w Radzyniu Podlaskim ps. Pytel . W WP ochotniczo od 28 XII
1918 do 28 X 1920, st. szer. W policji od 1921. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Stanis‡awowie, we
wrze niu 1939 w Komis. Odzn. BKZ.
L. 044/3 (80), 1084.
St. post. PP Franciszek DEC s. J zefa i Agnieszki, ur. 17 XI 1897 w Rakszawie.
flo‡nierz Armii gen. Hallera. W WP ochotniczo od 1918, 65 pp. Bra‡ udzia‡ w walkach z Ukraiæcami. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1922 w Komis. w Nisku.
We wrze niu 1939 w Kdzie Pow. w Nisku. Odzn. BKZ, MPzaW.
L. [2] (6).
136
D
Post. PP Roman DECZENTKOWSKI s. Franciszka, ur. w 1901 w Zagorowie.
Rez. PP pow. gnie nieæskiego.
L. 058/2 (61), 4772.
St. post. PP Bronis‡aw DEDUÑSKI s. Marka, ur. w 1886 w Lipnie. W policji od
1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi.
L. 020/1 (12), 5350.
St. przod. PP Jan Antoni DEJA s. Filipa, ur. w 1896 w Za‡Œ¿u. W policji od 1919.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. zawierciaæskim, m.in. na Post. w Myszkowie,
od 30 IX 1936 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post. w £azach.
L. 044/3 (42), 3653.
J zef DEJMALSKI s. Ignacego, ur. w 1894.
L. 023/4 (26), 2546.
St. post. PP Stanis‡aw DEJNAKOWSKI s. Jana i Wiktorii z Jaroszewskich, ur.
30 III 1905 w Ciechanowie. W policji od 1 XII 1928 z przydzia‡em do NSzF
w flyrardowie pow. b‡oæski. Po jej ukoæczeniu skierowany do pow. doliæskiego,
s‡u¿y‡ na Post.: Brzoza (od 28 V 1929), We‡dzisz (od 28 X 1930) i Dolina (od 3 VIII
1932). Ukoæczy‡ kurs tresury ps w policyjnych. Od 1 VI 1934 w s‡u¿bie ledcz.
przewodnik psa w Kdzie Pow. w Dolinie. We wrze niu 1939 na Post. w Dolinie. St.
post. mian. 1 I 1938. Odzn. BMzaDS‡.
L. 020/2 (39), 2515.
Post. PP Karol DEKERT s. Macieja i Tekli, ur. w 1889 w Bukowcu. W 1936
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego.
L. 033/3 (92), 1164.
137
D
Boles‡aw DELIMATA s. J zefa, ur. 24 IV 1910, mgr praw.
L. 020/4 (1), 4945.
St. post. PW l. Karol DELONG s. Franciszka i Teresy z Kucharczyk w, ur. 10 III
1886 w Stonawie. W I wojnie w armii austriackiej. Od 17 IX 1918 do 14 VII 1922
w fland. Kraj. Ks. Cieszyæskiego. S‡u¿bŒ w PW l. pe‡ni‡ od 15 VII 1922 w pow.
bielskim na Post. w Ligocie i Zabrzegu, sk„d 2 X 1938 deleg. na Zaolzie. Od 21 XII
1938 i nadal we wrze niu 1939 z-ca kmdta Post. w Stonawie pow. frysztacki.
Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 05/1 (10).
Henryk Zbigniew DEMBIÑSKI s. Ignacego i Heleny, ur. 1 I 1905 w Warszawie.
Ukoæczy‡ Szko‡Œ SP w £odzi. Kmdt SP w Brze ciu n. Bugiem.
L. 058/4 (96), 6800.
Post. PP J zef DEMBSKI s. Franciszka, ur. w 1901 w Kluczewie. W policji od
1924. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Wieluniu.
L. 023/4 (51), 2692.
Post. PP Bart‡omiej DEMIANIUK s. Zachara i Stefanii, ur. w 1902 w Motyka‡ach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego, sk„d zosta‡ deleg., a od
26 V 1939 przeniesiony do woj. tarnopolskiego. We wrze niu 1939 na Post. w Hinowicach pow. brze¿aæski.
L. 016/2 (60), 5982.
Post. PP Wac‡aw DENDERSKI s. B‡a¿eja i Jadwigi z Przybys‡awskich, ur. 3 VIII
1903 w £odzi. W policji od 4 V 1929. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj.
wo‡yæskim. We wrze niu 1939 na Post. w Rafa‡ wce pow. sarneæski. Odzn.
BMzaDS‡.
L. 050/1 (9), 1051.
138
D
Przod. PP Kazimierz Andrzej DENEL s. W‡adys‡awa i Marii, ur. w 1889 w GŒbicach. W policji od 22 IX 1920. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj.
wo‡yæskim, m.in. na Post. w Noworodczycach pow. sarneæski. Od 1 IV 1939
i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Sarnach. Odzn. BMzaDS‡.
L. 019/3 (55), 2121.
Post. PP Cyryl DENYSZYN s. Stefana i Eudoksji z Baran w, ur. 12 VII 1901
w Poloniszu. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Grodnie.
L. 027/3 (32), 809.
St. post. PP Jan DEONIZIAK s. Benedykta i Pauliny z Turos w, ur. 18 X 1904 w
Sterdyni. W policji s‡u¿y‡ od 1919. We wrze niu 1939 w VI Komis. m.st. Warszawy.
L. 012/1 (135), 5262.
St. post. PP Micha‡ DEPKO s. Marcina i Anny, ur. w 1893 w Nienad wce. W policji od 5 II 1921. W 1924 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Hrubieszowie, w 1936 w woj. wo‡yæskim.
We wrze niu 1939 w Wydz. ledcz. w Kowlu. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 012/1 (32), 5194.
Post. PP Stanis‡aw DERCZ s. Jana, ur. w 1905 w Piotrkowicach. W policji od
1929. Przez wiele lat s‡u¿y‡ w woj. kieleckim, ostatnio w pow. kozienickim na Post.
w Gniewoszowie i Magnuszewie, od 2 VIII 1935 i nadal we wrze niu 1939
w Pionkach.
L. 050/3 (39), 5634.
St. post. PP W‡odzimierz DERECZYK s. Jana i Praksedy z Ho‡oskok w, ur.
20 XI 1905 w Rodziewiczach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. bia‡ostockiego, w 1932
w Brzostowicy Wielkiej pow. grodzieæski, w 1933 w Ostro‡Œce. We wrze niu 1939
w pionie ledcz. Kdy Pow. w Sok ‡ce.
L. 027/4 (79), 562.
139
D
Przod. PP Franciszek DEREK s. Macieja, ur. w 1889. W policji od 1919. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako kmdt Post. w Po wiŒtnem pow. opoczyæski.
L. 016/2 (26), 4810.
St. post. PP Ignacy DERENDOWSKI s. Mateusza i Eleonory z Matliæskich, ur.
25 I 1884 w Widawie. W policji s‡u¿y‡ od 1918. We wrze niu 1939 na Post. w Zapolicach pow. ‡aski.
L. 038/1 (15), 2956.
Post. PP Marian DEREÑ s. J zefa i Rozalii, ur. 10 VI 1891 w Chodaczkowie
Wielkim. W policji od 1928. Od 1936 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na
Post. w RŒcznie pow. piotrkowski.
L. 012/3 (31), 5689.
St. post. PP Jan DEREWIANKA s. Tomasza i Katarzyny, ur. 12 XII 1893 we
Lwowie. W policji od 1919. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim. We wrze niu
1939 na Post. w K‡obucku pow. czŒstochowski.
L. 044/1 (10), 1387.
St. post. PP J zef DERÊGOWSKI s. J zefa, ur. w 1895 w Wa‡dowie. W policji od
1921. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. pomorskim, we wrze niu 1939 na Post.
w wiekatowie pow. wiecki. St. post. mian. 1 I 1938.
L. 016/2 (61), 4031.
Przod. PP Edmund Karol DERLATKO s. Feliksa i Balbiny, ur. 1 XI 1895 w Sosnowcu. Przebieg jego s‡u¿by nie jest znany. Odzn. BKZ.
L. 023/3 (20), 2259.
140
D
St. post. PP Mieczys‡aw Ignacy DÊBIÑSKI s. W‡adys‡awa i Bronis‡awy z Michalskich, ur. 5 VI 1889 w Osiakowie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji
w Brze ciu n. Bugiem.
L. 026/3 (6), 129.
Konstanty DÊBOWSKI s. Micha‡a i Aleksandry, ur. 8 XII 1896 w Cyprzykach.
Osadnik wojskowy w Puzieniewiczach pow. sto‡pecki.
L. 05/1 (92).
St. post. PP Micha‡ DÊBOWSKI s. J zefa, ur. 30 VI 1886 w £odzi. W policji od
1918. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim. Odzn. BKZ.
L. 012/1 (42), 2951.
Albert DÊBSKI s. Piotra, ur. w 1915, podoficer ¿and. rez. We wrze niu 1939 zamieszka‡y w Puzelach pow. mo‡odecki.
L. 050/1 (25), 447.
Post. PP J zef DÊBSKI s. Micha‡a i Marcjanny z Mi kiewicz w, ur. 15 III 1900
w Zawadzie. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1925. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w I Komis. w CzŒstochowie. Odzn. KW.
L. 058/1 (80), 4683.
St. post. PP Kazimierz DÊBSKI s. Jana i Zuzanny, ur. w 1896 w Toruniu. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Kutach pow. kosowski.
L. 020/1 (44), 2547.
141
D
Post. PP Miko‡aj DIAKOWICZ s. Grzegorza i Marii z Filipczak w, ur. 11 XII
1892 w £apszynie. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego, m.in.
na Post. w Borszczowie. We wrze niu 1939 na Post. w Ko‡omyi.
L. 016/1 (64), 3224.
Post. PP Lubomir Stefan DIAKUN s. Stefana i Anny z Geci w, ur. 12 IV 1908 we
Lwowie. Ukoæczy‡ 6 klas gimnazjum. W policji od 16 IV 1930. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w woj. stanis‡awowskim na Post. w: Serafiæcach pow. horodeæski, od 22 V 1935
w Horodence, od 31 III 1937 w Miko‡ajowie pow. ¿ydaczowski. Od 20 IV 1938
i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Koniuszkach pow. rohatyæski. Odzn.
BMzaDS‡.
L. 012/1 (29), 815.
Asp. PP W‡adys‡aw DIDLUCH s. Micha‡a i Karoliny z Wo‡yniak w, ur. 13 VIII
1896 w Dobryniowcach. Absolwent gimnazjum w Czerniowcach. Od 4 III 1915 do
16 II 1918 w Legionach Polskich, 3 pp. Od 18 II do 30 X 1918 w POW ps. Czarnecki . Ppor. piech. rez. od 1 IX 1932. PKU Drohobycz, 32 pp. W policji od 1 III
1920 pomocnik sekretarza. Ukoæczy‡ 15 XII 1934 Szko‡Œ Oficer w PP w Warszawie. Od 1 I 1938 i nadal we wrze niu 1939 z-ca kier. Komis. w Borys‡awiu
pow. drohobycki. Asp. mian. 1 III 1936. Odzn. KN, MPzaW.
L. 023/1 (45), 4803.
St. post. PP Leon DIKS s. Leona i Marianny z Piszczk w, ur. 28 I 1909 w Falmierowie. W policji od 16 IV 1930. Co najmniej od 1933 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj.
wo‡yæskim. We wrze niu 1939 na Post. w Ma‡ych Siedliszczach pow. kostopolski.
St. post. mian. 1 IV 1933. Odzn. BMzaDS‡.
L. 038/1 (10), 5275.
Post. PW l. Jan D£UBIS s. Jana i Jadwigi z Szulc w, ur. 5 VII 1892 w Che‡mie
l„skim. Od 28 I 1919 do 4 X 1920 w POW G l. Uczestnik powstaæ l„skich, potem w policji plebiscytowej, wiŒziony w Raciborzu. W PW l. od 8 VI 1922.
Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w pow. pszczyæskim na Post. Wola (do 12 VIII 1923) i Stara
Wie , od 14 X 1923 na Post. Wilcza G rna pow. rybnicki (do XI 1923), w Komis.
w Szopienicach pow. katowicki i w II Komis. w Katowicach, 22 XII 1938 deleg. na
Zaolzie. Odzn. MN, BKZ, Kna l.WWiZ, GwG l., OPWI.
L. 023/2 (36), 2044.
Post. PW l. Ryszard D£UGOSZ s. J zefa i Julii z Kulawik w, ur. 14 III 1914
w Siemianowicach. Absolwent gimnazjum. Od 25 I 1938 w 2 komp. kand. Kdy
Rez. w Katowicach. Od 1 XI 1938 i nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na
Post. w Szumbarku pow. frysztacki.
L. 058/3 (48), 411.
142
D
Edward Nikodem D£UflEWSKI s. Leona i Antoniny z Chalickich, ur. 14 IX
1894 w Kielcach. Od 14 VIII 1914 w Legionach Polskich, 3 pp, internowany na
WŒgrzech. W l. 1934 1939 urzŒdnik w Starostwie Pow. w Kielcach. Rezerwa PP
Kielce. Odzn. KN.
L. 058/3 (69), 4753.
Podkomis. SW Marian Aleksander D£UflNIEWSKI s. Wawrzyæca i Augustyny
z Rynkowskich, ur. 8 X 1893 w BŒdzinie. Absolwent gimnazjum. W wiŒziennictwie od 1925 jako st. dozorca w wiŒzieniu na Pawiaku w Warszawie. Od 1930 podsekretarz wiŒzienia w £ucku. Od 1937 i nadal we wrze niu 1939 naczelnik
wiŒzienia w Che‡mie Lubelskim.
L. 051/2 (1), 5781.
W‡adys‡aw DMACHIÑSKI s. Marcina, ur. w 1887.
L. 038/1 (90), 1147.
St. przod. PP J zef Julian DOBIECKI s. J zefa i Michaliny z £ubiæskich, ur.
13 II 1885 w CzŒstochowie. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. kieleckiego
w 1933 w I, w 1934 w III Komis. w CzŒstochowie. W 1935 kmdt Post. w Firleju
pow. radomski, sk„d przeniesiony do Komis. w BŒdzinie i tam nadal we wrze niu
1939.
L. 038/2 (71), 1384.
Post. PP Andrzej DOBOSZ s. Jana i Apolonii, ur. w 1897 w Zabielu. W WP od
15 VI 1919 do 25 III 1921. W policji od 15 XII 1922. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj.
wo‡yæskim. We wrze niu 1939 na Post. w O‡yce pow. ‡ucki. Odzn. BMzaDS‡.
L. 044/3 (94), 834.
Kpr. ¿and. rez. Ignacy DOBROCHOWSKI s. Jana i Antoniny, ur. 4 XII 1906
w Lechlinku. Ostatnio zamieszka‡y w Sieæsku pow. w„growiecki. Do WP zmobilizowany 29 VIII 1939.
L. 058/1 (20), 4876.
143
D
St. przod. PP W‡adys‡aw DOBRODZIEJ s. Antoniego, ur. 24 VI 1887 w £odzi.
W policji od 1919. W l. 1927 1933 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w V, w 1936 w XI Komis.
m. £odzi. We wrze niu 1939 kmdt Post. Kolejowego £ d Kaliska.
L. 019/1 (74), 3606.
Przod. PP Antoni DOBROWOLSKI s. Augusta Jana i J zefy z Zieliæskich, ur.
4 VII 1897 w Starowoli. Od 5 IV 1920 do 15 VII 1921 w WP. W policji od 15 V
1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. bia‡ostockim i Bia‡ymstoku jako dy¿urny, kmdt plutonu
i dzielnicowy. We wrze niu 1939 w III Komis. m. Bia‡egostoku. Przod. mian. 1 I
1931. Odzn. BMzaDS‡.
L. 012/4 (13), 3868.
St. przod. PP Franciszek DOBROWOLSKI s. Marcjana, ur. w 1891 w Ch‡opanowie. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Obornikach. Odzn. BKZ.
L. [4] (72).
St. przod. PP Jan DOBROWOLSKI s. Micha‡a i Marii z Medyæskich, ur. 20 VII
1895 w Skomorochach. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od
1919, 54 pp. Nie jest znana data przyjŒcia do policji. W 1921 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post.
w Brzezinach pow. lubelski. We wrze niu 1939 w Tarnopolu. St. przod. mian. 1 III
1936. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/4 (36), 176.
Post. PW l. Marian DOBROWOLSKI s. Franciszka, ur. 11 VII 1899. Do PW l.
przyjŒty 1 III 1924. Do 4 I 1935 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w Cieszynie, nastŒpnie
w Wydz. ledcz. w Katowicach, sk„d 21 XII 1938 przeniesiony do Wydz. ledcz.
we Frysztacie. Od 15 V 1939 i nadal we wrze niu 1939 w Wydz. ledcz. w Cieszynie.
L. 030/1 (73), 1798.
Przod. PP W‡adys‡aw DOBROWOLSKI s. Boles‡awa i Bronis‡awy, ur. 27 VI
1896 w K‡Œbowie. W MMiejsk. od 11 XI 1918 do 14 II 1919, nastŒpnie w PKom.
do 28 V 1919. W WP od 29 V 1919 do 9 X 1921. W policji od 20 XII 1921. W 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w VII Komis. m.st. Warszawy jako dzielnicowy. Przod. mian. 1 I
1924. Odzn. BKZ, MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 023/5 (5), 2158.
144
D
Post. PP Leon DOBROWSKI s. Wojciecha, ur. w 1908 w Zawoniu. W policji od
1934. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Rogowie pow. brzeziæski.
L. 012/3 (30), 3605.
Wachm. ¿and. st. sp. Kazimierz DOBRUCKI s. J zefa i Zofii z Tokarskich, ur.
15 II 1902 w Toporowie. W WP od 1920 w ¿and. pol., od 1937 w st. sp., przydzielony do 6 dyonu ¿and.
L. 038/3 (29), 5968.
Post. PP J zef DOBRZAÑSKI s. J zefa i Marii, ur. 27 III 1912 w m. Go¿ok.
W policji od 24 IX 1936 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do komp. G
Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski. Po ukoæczeniu NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski 30 IX 1937 skierowany do woj. lwowskiego i tam nadal s‡u¿y‡ we
wrze niu 1939.
L. 044/1 (64), 3101.
St. post. PP Feliks DOBRZENIECKI s. Jana i J zefy z Bal w, ur. 14 I 1894 w Sulejowie. W policji od 1920. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Wo‡ominie
pow. radzymiæski.
L. 033/3 (51), 2397.
St. post. PP W‡adys‡aw DOBRZYÑSKI s. Andrzeja i Zofii, ur. w 1904 w Modzelinie. W policji od 1 X 1927. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim.
Ostatnio w pow. sarneæskim do 2 VI 1939 na Post. w Ostkach, sk„d przeniesiony
na Post. w Sarnach i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. BMzaDS‡.
L. 012/1 (21), 4625.
Nadkomis. SG Karol DOCZKA£ s. J zefa i Jadwigi z Czech w, ur. 4 XI 1895
w Rybnej. Od 4 VIII 1914 w Legionach Polskich. Od 29 II 1919 w V Dywizji Syberyjskiej. W WP od 29 VI 1921 do 27 VII 1922, por. piech. rez. ze starszeæstwem
1 VI 1919. Od 9 X 1922 w SG. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w Czarnkowie i Katowicach. We
wrze niu 1939 kier. dzia‡u gosp. 2 Pomorskiego OkrŒgu SG w Bydgoszczy. Odzn.
KN, KW, SKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 030/1 (25), 5157.
145
D
Przod. PP Jan DOLACIÑSKI s. Franciszka i Marii z Mrozowskich, ur. 26 I 1895
w Bia‡obrzegach. Od 14 VI 1915 w Legionach Polskich. W WP ochotniczo od listopada 1918 do grudnia 1920. W policji od 1 V 1922. Co najmniej od 1936
i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ we Lwowie. Odzn. KN, BKZ, MPzaW,
MDzON.
L. 038/3 (80), 269.
Asp. PW l. Ignacy DOLATA s. Jana i Marii z Sokol w, ur. 28 VII 1895 w Grudzi„dzu. Do PW l. przyjŒty 21 VI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. rybnickim (do 15 XII
1922) i katowickim (do 10 XI 1923), nastŒpnie w Kdzie Rez. w Katowicach (1931).
We wrze niu 1939 w KG. St. przod. mian. 1 VI 1923, asp. w 1932. Odzn. BKZ,
MPzaW, MDzON.
L. 026/1 (47), 3341.
St. post. PP J zef DOLATA s. Piotra, ur. w 1896. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji
woj. wileæskiego. St. post. mian. 1 III 1936.
L. 038/3 (68), 413.
St. post. PP Leon DOLIÑSKI s. Marcina i Ludwiki ze Skroczyæskich, ur. 16 X
1898 w Zaklikowie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Motolu pow. drohicki.
L. 023/3 (63), 160.
Post. PP Piotr DO£ÊGOWSKI s. Bart‡omieja, ur. w 1894 w Lubat wce. W policji od 1919. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Czchowie pow. brzeski. We wrze niu
1939 w Tarnowie.
L. 016/1 (66), 2772.
Jakub DOMAGALSKI s. Ignacego, ur. w 1898.
L. 058/3 (71), 4601.
146
D
Przod. PP Mieczys‡aw DOMAGALSKI s. Walentego, ur. 12 VIII 1889 w Obrze.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako kmdt Post. Kaszcz r pow. wolsztyæski. Odzn.
BKZ.
L. 023/5 (32), 4124.
Post. PP Adam DOMAGA£A s. Jana i Julianny z Bobk w, ur. 18 XII 1905
w £apanowie. W policji od 1929. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. krakowskim.
Do 3 III 1938 na Post. w £apanowie pow. bocheæski, sk„d przeniesiony do VI Komis. m. Krakowa i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 026/4 (25), 5218.
St. post. PP Bronis‡aw DOMAGA£A s. Jana i Anieli z Podsiad‡ych, ur. w pa dzierniku 1909 w Zawierciu. Po ukoæczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski w 1935 skierowany do policji woj. lwowskiego, ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡
na Post. w Kro nie.
L. 051/2 (86), 2527.
St. post. PP Karol DOMAGA£A s. Jana i Julianny z Bobk w, ur. 27 X 1897
w £apanowie. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego, we wrze niu 1939 w Tarnopolu. St. post. mian. 1 II 1937.
L. 023/3 (32), 32.
Nadkomis. PP Aleksander DOMAÑSKI s. Andrzeja i Marii z Baraæskich, ur. 24 II
1887 w £odzi. W l. 1906 1909 cz‡onek partii Proletariat i PPS ps. Olek . Od
18 XI 1918 w ML w £odzi. W policji od 1 VIII 1919. S‡u¿y‡ m.in. jako Kmdt Pow.:
Kalisz (1927), Piæsk (1929), Brze n. Bugiem (1931), ofic. insp. Kdy Miasta Warszawy (1931), w KG (1933), we Lwowie nacz. UrzŒdu ledcz. (1935) i ofic. insp. Kdy
Woj. (1936), od 12 X 1936 kier. ref. adm. Kdy Woj. w Tarnopolu, od 10 II 1937
i nadal we wrze niu 1939 ofic. insp. Nadkomis. mian. 1 I 1927. Odzn. MN, MDzON.
L. 023/5 (49), 3584.
Plut. ¿and. Antoni DOMAÑSKI s. Ignacego i Adeli, ur. 6 V 1905 w £ysowie. Od
1926 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w 9 dyonie ¿and. w Piæsku.
L. 05/4 (63), 279.
147
D
St. przod. PP Bronis‡aw DOMAÑSKI s. Kazimierza i Marcjanny, ur. 21 XII 1887
w Szczyg‡ach Dolnych. W I wojnie w armii rosyjskiej, nastŒpnie II Korpus Polski,
pod Kaniowem wziŒty do niewoli niemieckiej. W policji od maja 1919. Przez wiele
lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lubelskim. W 1930 kmdt Post. w Kocku pow. ‡ukowski. Od
1934 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post. w Jarczowie pow. tomaszowski.
Odzn. BKZ, MDzON.
L. 05/3 (81), 3510.
Przod. PP J zef DOMAÑSKI s. Ludwika i Marianny, ur. 1 III 1897 w £odzi.
W policji od 1923. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kaliszu. Odzn. BKZ.
L. 030/1 (16), 3413.
St. post. PP J zef DOMAÑSKI s. Micha‡a i J zefy, ur. w 1898 w Brzozie. W WP
od 14 VI 1919 do 26 VII 1922. W policji od 16 I 1925. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim na Post. w Zahajcach pow. horochowski, do 10 VIII
1938 w pow. dubieæskim, sk„d przeniesiony do Wydz. ledcz. w Dubnie i tam
nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ, BMzaDS‡.
L. 054/1 (24), 1135.
Post. PP Kazimierz DOMAÑSKI s. Jana i J zefy z Majerskich, ur. 19 III 1899
w Chraponiu. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Bia‡ymstoku.
L. 050/3 (32), 51.
St. post. PP Seweryn DOMAÑSKI s. Stanis‡awa i Teofili z R ¿yckich, ur. 5 X
1908 w Hamerni. W policji od 16 II 1932. Ukoæczy‡ NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski. Do 7 XI 1935 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. pomorskim, sk„d przeniesiony
do woj. tarnopolskiego. Kmdt Post. w Olesku pow. z‡oczowski (od 10 XII 1935 do
2 X 1936), nastŒpnie w Ohladowie pow. radziechowski. Od 1 II 1939 i nadal we
wrze niu 1939 kmdt Post. w Cho‡ojowie pow. radziechowski. Odzn. BKZ.
L. 019/1 (62), 346.
Post. PP J zef DOMASIEWICZ s. Stanis‡awa i £ucji, ur. 24 II 1901 w Komornikach. Rezerwa PP, we wrze niu 1939 zamieszka‡y w Komornikach pow. gr jecki.
L. 058/1 (69), 4931.
148
D
St. post. PP Stefan DOMAZER s. Franciszka i Marianny z B‡oæskich, ur. 26 V
1894 w Siedlikowie. W policji od 1921. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post.
w Szamocinie pow. chodzieski.
L. 026/1 (34), 2282.
Post. PP Jan DOMINICZAK s. Andrzeja i Marianny z Wojciechowskich, ur.
6 XII 1902 w Sadowicach. W policji s‡u¿y‡ od 1929. We wrze niu 1939 na Post.
w Pleszewie.
L. 012/1 (43), 3727.
Post. PP J zef DOMINIK s. W‡adys‡awa i Marii z Motyckich, ur. w 1915. W policji od 28 IX 1937 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. F Rez. PP
we Lwowie. Po ukoæczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. bia‡ostockiego. Do 2 V 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. szczuczyæskim. We wrze niu 1939 na Post. w Goni„dzu pow. bia‡ostocki.
L. 019/3 (49), 4642.
Post. PW l. Karol DOMINIK s. Jana i Karli, ur. 13 III 1911 w £azach Frysztackich. Do PW l. przyjŒty w listopadzie 1938. Od 2 XI 1938 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis.
Cieszyn (Zachodni) i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 012/3 (69), 932.
Post. PP Boles‡aw DOMIÑSKI s. Wincentego i Marii, ur. 21 IX 1913 w Laskowie.
W policji od 22 II 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 28 II 1938 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. krakowskiego. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Niepo‡omicach pow. bocheæski.
L. 023/1 (87), 2756.
St. post. PP Stanis‡aw DOMIÑSKI s. Stanis‡awa, ur. w 1893. We wrze niu 1939
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Iwacewiczach pow. kosowski.
L. 038/2 (10), 1693.
149
D
Podkomis. SW J zef DOMOS£AWSKI s. W‡adys‡awa i Anieli z Rabiej w, ur.
30 I 1909 w D„br wce Niemieckiej. Absolwent Gimnazjum w Samborze, Wydzia‡u In¿ynierii Rolnej Politechniki Lwowskiej i SPPiech Rez., por. piech. rez. In¿ynier agronom. Od 1937 administrator gospodarstwa rolnego WiŒzienia Karnego
w Drohobyczu-G rce. W marcu 1939 ukoæczy‡ Kurs Wy¿szy w Szkole SW w
Warszawie. We wrze niu 1939 zmobilizowany do WP, dca plut. ckm w baonie
marszowym 6 p. s. podh.
L. 012/2 (19), 5979.
St. post. PW l. Edward DOMflO£ s. Piotra i Jadwigi z Pastuszk w, ur. 13 IX
1889 w Janowie. Od 15 II 1919 do 5 VII 1921 w POW G l., uczestnik powstaæ
l„skich. W PW l. od 18 VI 1922. S‡u¿y‡ w pow. katowickim w Komis. D„b,
sk„d 2 IX 1928 przeniesiony na Post. w Mys‡owicach, od 2 VIII 1930 do 1 I 1939
na Post. w Brzezince, od 5 X do 21 XI 1938 deleg. na Zaolzie. Od 2 I 1939 i nadal
we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Skrzeczoniu pow. frysztacki jako z-ca
kmdta. Odzn. MN.
L. 020/3 (89), 1799.
Bronis‡aw DONISEWICZ s. J zefa, ur. w 1899.
L. 020/3 (76), 3012.
St. stra¿n. SW Szczepan DONOTEK s. Wincentego, ur. 14 XII 1886. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w wiŒzieniu w Pszczynie.
L. 05/2 (43), 3591.
Post. PP Augustyn DORSZ s. Augustyna i Stanis‡awy z Brylewskich, ur. 9 VIII
1884 w Hersztupowie. Ukoæczy‡ Szko‡Œ PP we Lwowie. Od 1923 a¿ do wrze nia
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Czarnkowie. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. [4] (67).
St. przod. PW l. Jan DORSZ s. Piotra i Katarzyny z Przybylak w, ur. 2 VI 1889
w Zalesiu. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w PP od 15 III 1920 do 31 XII 1922 w pow. ¿ydaczowskim. W PW L. od 1 II 1923 w Komis. Katowice-Dworzec sk„d 1 X 1924
przeniesiony na Post. Bytk w, w 1925 w Eksp. ledcz. w Katowicach. NastŒpnie
w pow. katowickim od 10 XII 1925 kmdt Post. Micha‡kowice, od 16 VII 1927
w Komis. Siemianowice, od 27 VII 1939 w Komis. £agiewniki pow. wiŒtoch‡owicki, od 11 VIII 1939 jako jego kier. Odzn. MPzaW, KWAO, MDzON.
L. 05/1 (18).
150
D
Post. PP Stefan DOWGIEL s. Nikodema, ur. 1 VIII 1906. W l. 1930 1933 pe‡ni‡
s‡u¿bŒ w policji ‡ dzkiej, nastŒpnie i nadal we wrze niu 1939 w Kdzie Pow.
w £Œczycy.
L. 016/2 (32), 3570.
St. post. PP Bronis‡aw DRAGAN s. J zefa i J zefy z Bogusz w, ur. 19 XI 1901
w Czelabiæsku. Od 4 IV 1938 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Che‡mie
Lubelskim. Odzn. BKZ.
L. 044/2 (7), 720.
St. post. PW l. Jan DRAGON s. J zefa i Marii z Benskich, ur. 28 IV 1896 w Wojciechowie. Od 1 VI 1919 do 12 VI 1920 w Armii gen. Hallera. W PG l. od 8 IX 1920 do 25 VI
1922 nastŒpnie w PW l. w pow. pszczyæskim na Post. Mokre. Po ukoæczeniu GSzPW l.
w wiŒtoch‡owicach od 1 VII 1923 nadal w pow. pszczyæskim na Post.: Miedzna, od 2 I
do 14 IX 1925 Woszczyce, nastŒpnie na Post. Ofic. w Pszczynie deleg. do s‡u¿by przy staro cie wiŒtoch‡owickim, od 3 IV 1931 na Post. Ofic. w Pszczynie, 12 VII 1939 przeniesiony jako z-ca kmdta na Post. w Woszczycach i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 033/1 (70), 1376.
Przod. PP Franciszek DRAGU£A s. Micha‡a i Marii z Ho‡owczuk w, ur. 25 X
1895 w Beækowej Wiszni. Co najmniej od 1936 i nadal we wrze niu 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego. Odzn. BKZ.
L. 054/1 (85), 638.
St. post. PP Tomasz DRANICZAREK s. J zefa i Marianny z Karliæskich, ur.
23 XI 1888 w Brzeziu. W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W pa dzierniku 1938 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Nowym Mie cie
Lubawskim, we wrze niu 1939 na Post. w Nowym Mie cie pow. lubawski. Odzn.
BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 026/4 (33), 3757.
Stra¿n. SW Franciszek DRANKA s. Wojciecha i Anny z Gorczyc w, ur. 19 II
1899 w Harklowej. Uczestnik walk w l. 1918 1920. W wiŒziennictwie od 1932.
We wrze niu 1939 funkcjonariusz wiŒzienia w Ja le. Odzn. KW dwukrotnie,
MPzaW, MDzON.
L. 023/1 (21), 5675.
151
D
St. post. PP Alojzy DRAPIEWSKI s. Konstantego i Jadwigi, ur. 25 VIII 1899
w Praszce. W WP ochotniczo od 13 XI 1918 do 1 XII 1919. W policji od 1 XII 1919
do 30 XI 1922 i po odbyciu obowi„zkowej s‡u¿by wojskowej ponownie od 1 II
1924. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w pow. krzemienieckim (1924). We wrze niu 1939
w Kdzie Pow. w Kowlu. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 038/1 (26), 3093.
St. post. PW l. Wawrzyn DR¥flKOWIAK s. Walentego i Franciszki z Paku‡ w,
ur. 3 VIII 1900 w Kopankach Wlkp. W I wojnie w armii niemieckiej. W WP od
1 IV 1919 do 15 I 1921, 68 pp. W PW l. od 3 XI 1923 z przydzia‡em do GSzPW l.
w wiŒtoch‡owicach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w III Komis. w Katowicach, od 1 VI 1931 w
jego sekcji ledcz. St. post. s‡u¿by ledcz. mian. 1 I 1938. Odzn. MDzON.
L. 019/3 (81), 972.
Post. PP Zygmunt DREJKA s. Mateusza i El¿biety, ur. w 1910 w G‡odowie.
W policji od 1934. Po ukoæczeniu NSzF w Sosnowcu skierowany do woj. lwowskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. drohobyckim.
L. 050/3 (70), 2522.
Post. PP Leon DRELA s. Tomasza i Wiktorii, ur. w 1903 w Ma‡achowie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. poleskiego.
L. 020/2 (57), 3213.
Post. PP Micha‡ DREWICZ s. Andrzeja i Kazimiery, ur. 22 III 1892 w Skarszewach. W policji od 1919. W l. 1925 1935 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kaliszu. We wrze niu
1939 na Post. w Bli¿anowie pow. kaliski.
L. [3] (92).
Cyryl DROBIAK s. Eliasza, ur. 1899.
L. 050/3 (66), 7718/334.
152
D
St. przod. PP W‡adys‡aw DROCZEK s. Prokopa i Zofii z Jakubowskich, ur. 3 IV
1892 we Lwowie. Co najmniej od 1935 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pionie ledcz. policji woj.
lwowskiego. We wrze niu 1939 we Lwowie.
L. 019/3 (59), 2644.
Post. PP Wincenty DROGOWSKI s. Micha‡a i J zefy, ur. 1899 w m. Lipie. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego.
L. 045/2 (88), 84.
Przod. PW l. Szczepan DROPA£A s. Franciszka i Franciszki z Klub w, ur.
17 XII 1891 w flandowicach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 4 VI 1918 w Armii Polskiej we Francji. W WP do 1 V 1920, uczestnik walk o Lw w, ppor. piech.
rez. ze starszeæstwem 1 VI 1919. PKU Katowice. Od 2 V 1920 do 1 IX 1921
w POW G l., uczestnik powstaæ l„skich. W SGmin. od 1 I do 24 VI 1922. Do
PW l. przyjŒty 22 VIII 1922 z przydzia‡em na Komis. Laura Huta, sk„d 31 III 1923
przeniesiony do Komis. w Siemianowicach pow. katowicki. NastŒpnie w s‡u¿bie
ledcz. w Katowicach w: Dyrekcji, oddz. ledcz. KG (do 15 IV 1924), Komis.
Dworzec (do 10 VII 1925) i Zawodzie. Od 1 III 1929 w s‡u¿bie mundurowej w Komis. Katowice Dworzec i w pow. katowickim na Post. w Ma‡ej D„br wce
(1931), od 2 IV 1933 w Rybniku w Komis., od 13 IV 1938 i nadal we wrze niu
1939 kmdt Post. Pogotowia. Odzn. KN, KW.
L. 044/2 (27), 1787.
Post. PP Piotr DROZD s. J zefa, ur. w 1908. W policji od 1932. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Mierzycach pow. wieluæski.
L. 05/3 (86), 4266.
Rudolf DROZD s. Karola, ur. w 1897.
L. 033/3 (44), 5451.
153
D
St. przod. PP Ignacy DROZDEK s. Ludwika i Agaty z Misztel w, ur. 31 I 1898
w Chrzanowicach. Od 6 V 1916 do 10 VII 1917 w Legionach Polskich, 3 pp. Internowany w Szczypiornie. W WP od 1919 do 6 VII 1923, 1 pp Leg., st. sier¿. Uczestnik walk z Czechami, Ukraiæcami i bolszewikami. W policji od 7 VII 1923.
Pocz„tkowo pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w pow. wileæsko-trockim, na Post. w Pikiliszkach i Nowej Wilejce, od 4 XI 1934 i nadal we wrze niu 1939 w Warszawie. Odzn. KN,
MN, BKZ, MPzaW, BMzaDS‡., OH OrlŒta .
L. 044/1 (86), 4613.
Nadkomis. PP J zef DROZDOWSKI s. J zefa, ur. w 1888. W policji od 30 V
1919. W 1927 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako Z-ca Kmdta Miasta Poznania. W 1928 ukoæczy‡
kurs ledczy w Wiedniu. W 1930 przeniesiony w st. sp.
L. 033/3 (79), 957.
Podkomis. PP Marian DROZDOWSKI s. Wawrzyæca i Agnieszki z Borowskich, ur.
8 XII 1890 w Warszawie. Absolwent Szk. Zgr. Kupc w Miasta Warszawy. Od sierpnia 1915 w SObyw., od 1 II 1916 w MMiejsk., potem w policji niemieckiej. Od listopada 1918 w Urz. ledcz. w Warszawie. W PP od 1 I 1920. S‡u¿y‡ m.in. w KG
(1927 1931), w MSW w Centrali S‡u¿by ledcz. (1937), od 1938 ponownie w KG.
We wrze niu 1939 z-ca kier. ref. rozpoznawczego Centrali S‡u¿by ledcz. Asp. mian. 1 I
1928, podkomis. 1 IV 1939. Odzn. SKZ, MPzaW, MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 026/4 (32), 5809.
Przod. PP Micha‡ DROflDfl s. Kaspra i Barbary, ur. 27 VII 1890 w flabnicy.
W I wojnie w armii austriackiej. Od 1932 i nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡
s‡u¿bŒ jako kmdt Post. w Wadowicach. Odzn. MPzaW, BMzaDS‡.
L. 05/5 (1), 1648.
Post. PP Stanis‡aw DROflDfl s. Micha‡a i Anny ze Stawarz w, ur. 23 III 1913
w Gorlicach. Ukoæczy‡ Paæstwowe Seminarium Nauczycielskie w Kro nie. Do
s‡u¿by w policji przyjŒty 9 XII 1936 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do
Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Wydz.
ledcz. w Tarnopolu.
L. 05/2 (95), 2795.
Post. PP W‡adys‡aw DROflDflA£ s. B‡a¿eja i Agnieszki, ur. w 1906 w Gadce.
Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. stanis‡awowskim, sk„d 14 VII 1937 przeniesiony
do policji drogowej przy Kdzie Pow. w Kielcach i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 012/3 (61), 5382.
154
D
Przod. PP Marian DRO DZIKOWSKI s. W‡adys‡awa, ur. 30 VIII 1898 w Krakowie. W policji od 1918. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w CiŒ¿kowicach pow. tarnowski, sk„d 15 IV 1938 przeniesiony do Kdy Pow. w Tarnowie. Od 20 X 1938
i nadal we wrze niu 1939 w Komis. w Tarnowie. Odzn. BKZ.
L. 05/2 (24), 5736.
St. stra¿n. SG J zef DRÓBKA s. Antoniego i Marianny ze Skier w, ur. 15 VIII 1895
w Walentynowie. W I wojnie w armii niemieckiej. W WP od 11 V do 12 XII 1920,
17 p. u‡., kpr. Od 23 X 1921 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w baonach celnych wojskowej SG,
w Komis. Sypniewo na Plac wkach w Pustyni Le nej (od 15 III 1924) i Moszczenicy
(od 5 IV 1928), w Komis. Chojnice Plac wka Szenfeld (od 1 VII 1928). W SG od 1 X
1928 w Inspektoracie w Chojnicach. We wrze niu 1939 w dru¿ynie sztabowej Kdy
Obwodu Chojnice. Odzn. MPzaW, MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 050/3 (42), 5793.
Przod. PP Piotr DRÓflDfl s. Mateusza i Marianny ze Stojek w, ur. 25 VI 1899
w Pradze. W policji od 1923. Od 1935 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post.
w Mircu pow. i‡¿ecki.
L. 045/2 (86), 4599.
St. przod. PP Leon DRUSZCZ s. Andrzeja i Ma‡gorzaty, ur. 1 XI 1889 w Bukowie. Od 1931 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako kmdt Oddz. Konnego
w Bia‡ymstoku. Odzn. BKZ.
L. 050/2 (14), 131.
St. przod. PP Andrzej DRUT s. Ludwika i Franciszki, ur. w listopadzie 1899
w Dzia‡oszynie. W policji od 1934. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Sosnowcu.
Odzn. KW, MPzaW, MDzON.
L. 050/3 (58), 7779.
Post. PP Stanis‡aw DRYGAJ£O s. Jakuba i Anastazji z Tkaczuk w, ur. 16 V 1890
w Tenetnikach. W I wojnie w armii austriackiej. Od 1 XI 1918 ¿o‡nierz Armii gen.
Hallera, nastŒpnie w WP do 20 I 1921, st. sier¿. W policji od 16 IX 1923. Od 5 XII
1924 w Komis. Miejskim w Stanis‡awowie, nastŒpnie na Post. w pow. stanis‡awowskim od 19 III 1925 w Haliczu, od 10 IV 1927 w Krymidowie. Od 13
VII 1932 i nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w I Komis. w Stanis‡awowie.
Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 026/1 (87), 2452.
155
D
St. post. PP Stanis‡aw DRZAZGA s. Feliksa, ur. w 1905. W policji od 16 IV 1930.
Od 1935 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Wydz. IV KG.
L. 019/1 (82), 4616.
Stra¿n. SW Stanis‡aw DRZAflDflYÑSKI s. Micha‡a i Antoniny ze Szturemskich,
ur. 9 XI 1903 w Wilkowyi. Od 1929 funkcjonariusz wiŒzienia w Pru¿anie. Odzn.
MPzaW.
L. 037/1 (44), 5675.
St. post. PP Bronis‡aw DRZEÑ s. J zefa i Antoniny, ur. 1 II 1899 w £odzi. W policji od 1925. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. ‡ dzkim, we wrze niu 1939 w Kdzie Miasta £odzi.
L. 038/1 (2), 2966.
St. post. PP Adam DRZEWIECKI s. Marcina, ur. w 1892 w Um ‡towie. W policji
od 1918. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Nowym Mie cie pow. jarociæski.
L. [4] (68).
Tadeusz DRZEWSKI s. Jakuba i Henryki, ur. 26 X 1882 w Busku. Przez wiele lat
sŒdzia S„du Apelacyjnego we Lwowie, nastŒpnie adwokat zamieszka‡y we Lwowie. Odzn. BMzaDS‡.
L. 051/1 (3), 7099.
St. post. PP J zef DRZYMA£A s. Macieja i Katarzyny, ur. 2 II 1901 w Brudzyniu.
W policji od 1924. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Krakowie.
L. 033/1 (3), 5217.
156
D
Kpt. Aleksander DUBIEL s. Franciszka i Zofii z Maci„g w, ur. 7 XII 1906 we
Frampolu. Absolwent Biskupiego Gimnazjum MŒskiego i Seminarium Duchownego w Lublinie, wiŒcenia kap‡aæskie otrzyma‡ 21 VI 1931. Student Wydzia‡u
Teologicznego KUL, uzyska‡ licencjat. Wikariusz Parafii w. Paw‡a w Lublinie.
Harcmistrz ZHP. Kapelan DOK II ze starszeæstwem 1 I 1939. Pocz„tkowo wiŒziony w Kozielsku.
L. 019/2 (38), 5860.
Post. PP J zef DUBNICKI s. Miko‡aja i Natalii z Szenyszyn w, ur. 24 III 1908
w Le nikach. W policji od 1932. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim, w 1935
w I Komis. w CzŒstochowie, na Post. w pow. czŒstochowskim w Kamienicy Polskiej (1936) i Walenczowie (1937). Od 11 I 1938 i nadal we wrze niu 1939 na
Post. w Opatowie.
L. 044/3 (88), 1365.
Przod. PP J zef DUCHAÑ s. Micha‡a i El¿biety z JŒdrzejc w, ur. 12 II 1898
w GrzŒsce. Ukoæczy‡ redni„ szko‡Œ zawodow„ i NSzF w Sosnowcu. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w pionie ledcz. policji woj. wo‡yæskiego, w l. 1931 1933 w Kdzie Pow. w R wnem. W 1934 przeniesiony do woj. lwowskiego. We wrze niu 1939 w Kdzie Pow.
w Rawie Ruskiej.
L. 012/1 (57), 914.
Przod. PP Marcin DUCZMAL s. J zefa i Marii z Widaszewskich, ur. 7 X 1883
w Srocku Wielkim. W I wojnie w armii niemieckiej. NastŒpnie w ¿andarmerii na
Pomorzu. W policji od 1922. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. pomorskim kmdt Post.
w Wa‡dowie pow. wiecki, od 1934 w Suchostrzygach pow. tczewski, od 1935
w Komis. Portowym w Gdyni, sk„d przeniesiony do Starogardu. We wrze niu
1939 sekretarz Kdy Pow. w Starogardzie.
L. 026/1 (23), 1827.
Post. PW l. Aleksander DUDA s. Ignacego i Agnieszki z Biegaæskich, ur. 19 XII
1913 w Weso‡ej. W PW l. od 3 II 1938 z przydzia‡em do 2 komp. kand. na szer.
Rez. w Katowicach. Od 1 XI 1938 i nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na
Post. w Lutyni Niemieckiej pow. frysztacki.
L. 023/3 (90), 2364.
St. post. PW l. Augustyn DUDA s. J zefa i Pauliny z Mr zk w, ur. 11 VIII 1888
w Turzy Ma‡ej. W I wojnie w armii niemieckiej i Armii gen. Hallera. W WP od 8 V
1919 do 13 VII 1920. Od 14 VII 1920 do 1 IX 1921 w POW G l. Dzia‡acz plebiscytowy i uczestnik III powstania l„skiego. W SGmin. od 2 IX 1921 do 30 VI 1922.
W PW l. od 1 VII 1922. Od 1 IV 1923 a¿ do wrze nia 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post.
w Chwa‡owicach pow. rybnicki. St. post. mian. 1 VII 1937. Odzn. MPzaW.
L. [4] (20).
157
D
St. post. PP Piotr DUDA s. Wincentego i Franciszki z Lebieckich, ur. 12 X 1889
w Piæczycach. W policji od 1918. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim w
I oraz III Komis. w Sosnowcu i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ,
SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 05/2 (44), 3222.
Post. PP Stefan DUDA£A s. Wincentego i Antoniny, ur. 5 IX 1910 w Przedmieciu Podhojny. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu
1 XII 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj.
bia‡ostockiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Nurze pow. ostrowski.
L. 044/2 (18), 1405.
Przod. PP Dominik DUDEK s. Kazimierza i Juliany, ur. 14 VIII 1901 we W‡adowicach. W policji od 1924. Co najmniej od 1932 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. bŒdziæskim
w I Komis. w Sosnowcu (1935) i w Komis. w BŒdzinie (1936), na Post. w Klimontowie (do 4 VII 1937), w Komis. w Czeladzi. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Kozieg‡owach pow. zawierciaæski.
L. 050/3 (23), 4402.
Post. PW l. Franciszek DUDEK s. Franciszka i Matyldy z Gajk w, ur. w 1913.
W PW l. od 5 XI 1937 w 1 komp. kand. Kdy Rez. w Katowicach jako szer. kontr.
Od 2 XI 1938 w I Komis. w Katowicach, sk„d 4 II 1939 przeniesiony do Komis.
w Cieszynie. We wrze niu 1939 na Post. w Karwinie pow. frysztacki.
L. 044/3 (99), 1932.
Przod. PP Jan DUDEK s. Jakuba i Heleny z Wilk w, ur. 30 XII 1885 w Skale.
W policji od 1919. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w III Komis. w Sosnowcu.
L. 045/1 (40), 3221.
Post. PP Jan DUDEK s. Antoniego i Franciszki ze Zdziechowskich, ur. 20 X 1896
w K‡oczewie. Cz‡onek POW ps. Osa . W WP ochotniczo od listopada 1918.
W policji od lipca 1922. W l. 1924 1926 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Zawadzie pow.
zamojski. Od 1933 i nadal we wrze niu 1939 w Zamo ciu. Odzn. MN, MPzaW,
MDzON.
L. 044/2 (85), 749.
158
D
St. post. PP J zef DUDEK vel DUDYK s. Jana i Anny ze Szkwarkowskich, ur. 16
III 1897 w Zagrobeli. W I wojnie w armii austriackiej. Od 2 III 1919 do 17 IV 1921
w Armii gen. Hallera, plut. W policji od 1 II 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Tarnopolu:
w Rez. OkrŒg. IX, od 1 II 1926 w Komis., od 1 XI 1926 w Kdzie Woj. jako telefonista, od 1 IV 1932 w Komis., od 12 VII 1935 i nadal we wrze niu 1939 w Kdzie
Woj. St. post. mian. 1 I 1930. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 020/1 (85), 2115.
St. post. PP Marcin DUDEK s. Jana i Rozalii z Witoszyæskich, ur. 5 XI 1891 w Zabojkach. Od 28 VII 1918 do 30 XI 1921 ochotniczo w 1 Syberyjskim Pu‡ku Piechoty, kpr.
W policji od 16 III 1922 na Post. w Kokoszyæcach pow. ska‡acki, od 8 X 1924 na Post.
w Ska‡acie, od 30 VI 1927 na Post. w Zaleszczykach. NastŒpnie s‡u¿y‡ w Tarnopolu
od 20 IX 1927 w Komis., od 26 V 1930 na Post. Kolejowym, od 1 IX 1933 w Komis.
Od 1938 i nadal we wrze niu 1939 prac. kanc. ref. gosp. Komis. w Tarnopolu. St.
post. mian. 1 III 1936. Odzn. MPzaW, MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 026/3 (4), 210.
Przod. PP Marek DUDEK s. Ludwika, ur. 17 III 1899 w Jeziorowicach. Uczestnik
wojny 1920 i III powstania l„skiego. W policji od 1923. Ukoæczy‡ szko‡Œ PP
w Wilnie. Do 1930 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Zawierciu, od 1931 do 1934 na Post. w Warzynie pow. jŒdrzejowski. Od 1 III 1935 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post.
w Bia‡ogonie pow. kielecki. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 05/1 (9).
Przod. PP Stanis‡aw DUDEK s. Aleksandra i Marii ze Szkutnik w, ur. 2 IV 1898
w S‡awkowie. W policji od 1922. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim w 1934
w pow. olkuskim, w 1937 na Post. w Olkuszu. Od 8 III 1937 i nadal we wrze niu
1939 kmdt Post. w S‡awkowie pow. olkuski.
L. 019/2 (41), 3458.
Post. PP Stanis‡aw DUDEK s. Jana i Konstancji, ur. 23 IX 1891 w S‡awkowie.
W I wojnie w armii rosyjskiej. W policji od 2 IX 1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Rez. Konnej w Sosnowcu. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 033/3 (54), 5537.
St. przod. PP Stanis‡aw DUDEK s. Andrzeja i Weroniki z Zajdl w, ur. 9 IX 1892
w Poznaniu. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako kmdt Post. w Pako ci pow.
mogileæski. Odzn. SKZ, MPzaW, MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 044/1 (49), 3504.
159
D
Przod. PP Stanis‡aw DUDEK s. Franciszka i Jadwigi z Kowalewicz w, ur. 24 IV
1888 w GrŒbowie. W policji od 1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako kmdt
Post. w Mieczyszczowie pow. brze¿aæski.
L. 037/4 (50), 147.
St. post. PP W‡adys‡aw DUDKA s. Antoniego i Franciszki z Rajskich, ur. 4 XII
1900 w Zgierzu. W policji od lutego 1925. Ukoæczy‡ Szko‡Œ PP w Piotrkowie Trybunalskim. W l. 1925 1926 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Moszczenicy pow. piotrkowski, w 1928 w Piotrkowie Trybunalskim, od 1930 ponownie w pow. piotrkowskim,
od 1936 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post. w Mzurkach. Odzn. BKZ,
BMzaDS‡.
L. [1] (27).
Jan DUDKO s. Ignacego, ur. w 1897.
L. 058/2 (60), 1985.
St. post. PP Kazimierz DUDZIEC s. Stanis‡awa i J zefy z Osawieckich, ur. 14 I
1902 w Jaworach. Uczestnik wojny 1920, 35 pp. W policji od 1929 w woj. lubelskim. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Bi‡goraju. Od 1938 i nadal we wrze niu 1939
kmdt Post. w Goraju pow. bi‡gorajski, zmobilizowany do Brze cia n. Bugiem.
L. 037/4 (29), 4887.
Podkomis. PP J zef DUDZIK s. Stanis‡awa, ur. 6 III 1896 w Kielcach. W s‡u¿bie
samorz„dowej od 6 II do 1 VIII 1919, nastŒpnie w policji. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie w 1937 z-ca kier. X Komis., w 1938 w UrzŒdzie ledcz. We wrze niu 1939
w KG. Podkomis. mian. 1 IV 1939. Odzn. SKZ, SMzaDS‡.
L. 023/1 (100), 5160.
St. post. PP Piotr DUDZIK s. Micha‡a i Eufrozyny z Wo‡czyk w, ur. 14 VIII 1904
w Kras wce. W policji od 1 XII 1928. Od 25 V 1929 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w woj. tarnopolskim, ostatnio na Post. w pow. z‡oczowskim w: Snowiczu, Sasowie i Z‡oczowie.
Od 1937 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w U cieczku pow. zaleszczycki.
Odzn. BKZ.
L. 023/2 (28), 307.
160
D
Post. PW l. Maksymilian DUDZIÑSKI s. Paw‡a i Cecylii z Klonk w, ur. 10 VIII
1912 w Paw‡owie. W PW l. od 22 XI 1937 w komp. kand. na szer. w Kdzie Rez.
w Katowicach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w Siemianowicach pow. katowicki, sk„d
22 XII 1938 deleg. na Zaolzie. Od 14 IV 1939 i nadal we wrze niu 1939
w Komis. w Cieszynie.
L. 038/1 (87), 943.
Przod. PP W‡odzimierz Konrad DUDZIÑSKI s. Ludwika i Bronis‡awy, ur. 19 II
1899 w Rydzynie. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. poleskiego. We
wrze niu 1939 kmdt Post. w Czerniach pow. brzeski. Odzn. BKZ.
L. 05/3 (53), 2346.
St. post. PP Piotr DUKACZEWSKI s. Marcina, ur. 20 VI 1896 w Wiskitkach.
W policji od 1922. W 1925 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. ciechanowskim. We wrze niu
1939 w Kdzie Pow. w Ciechanowie. Odzn. BKZ.
L. 027/1 (76), 2310.
St. post. PP Roman DUKACZEWSKI s. Wincentego i Eleonory, ur. 29 II 1892
w Oryszewie. W s‡u¿bie samorz„dowej od 1 II do 31 VII 1919, nastŒpnie w policji.
W 1938 w UrzŒdzie ledcz. m.st. Warszawy. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w KG jako
p‡atnik. Odzn. MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 012/3 (86), 1438.
St. post. PP Mieczys‡aw DUKOWICZ s. Jana i Leokadii ze Zbieraæskich, ur.
23 III 1903 w Kamieæsku. W policji od 1924. Od 1927 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w £odzi, m.in.
w IV (1927) i III Komis. (1937), od 1938 i nadal we wrze niu 1939 w XIII Komis. Odzn. BKZ.
L. 026/4 (56), 5316.
Post. PP Teodor DULBIÑSKI s. J zefa i Wandy, ur. w 1903 w m. £any Wielkie.
W policji od 1929. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w CzŒstochowie.
L. 044/3 (49), 1393.
161
D
Kazimierz DULÊBA s. Karola i Petroneli, ur. w 1891 w Kacperowcach. We wrzeniu 1939 zamieszka‡y w pow. sto‡peckim.
L. 058/2 (7), 7018.
Przod. PP W‡adys‡aw DUNIA s. Stefana i Antoniny z Tar‡owskich, ur. 29 XII
1894 w Kazimierzu Dolnym. W policji od 1920. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow.
pu‡awskim, w l. 1928 1937 kmdt Post. w Garbowie, we wrze niu 1939 kmdt Post.
DŒblin-Irena. Odzn. BKZ.
L. 020/4 (58), 1607.
Komis. PP Ludwik DUNIEWSKI s. Marcina i Anny, ur. 7 I 1894 w Borszczowie.
W WP od 1 VI 1919 do 28 I 1921. W policji od 15 IV 1921 do 31 VII 1923 i ponownie od 14 IV 1924. Od 1931 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w ref. gosp. Kdy Woj. w Tarnopolu, sk„d
12 VIII 1934 przeniesiony do woj. poznaæskiego. W 1937 kier. IV Komis. w Bydgoszczy. Od 12 VI 1937 skierowany do woj. lwowskiego, od 29 V 1938 kier. Komis. w Samborze. NastŒpnie w dyspozycji Komendanta G‡ wnego.
L. 051/1 (44), 4820.
St. post. PP Wac‡aw DUPLICKI s. Jana i Heleny z J zwickich, ur. 18 IX 1899
w Warszawie. W WP od 1919. Uczestnik wojny 1920. W policji od 15 X 1923.
Ukoæczy‡ NSzF w Sosnowcu. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poleskim, ostatnio w pow. brzeskim 9 III 1926 z Post. w Wo‡czynie przeniesiony na Post. w Wierzchowicach,
nastŒpnie w Brze ciu n. Bugiem od 10 XII 1927 w Komis., od 10 XI 1937 w
Wydz. ledcz. i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn.
MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/2 (16), 2348.
St. post. PP Ignacy DURAK s. Tomasza i Wiktorii z Kapic w, ur. 7 I 1899 w Pietrawinie. Od sierpnia 1915 do lipca 1917 w Legionach Polskich, internowany.
W WP od 8 VIII 1919 do 25 VIII 1922. W policji od 15 VII 1923. Ukoæczy‡ NSzF
w Sosnowcu. Co najmniej od 1933 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pionie ledcz. policji woj.
wo‡yæskiego, m.in. na Post. w Niesuchoi¿ach pow. kowelski, we wrze niu 1939
w Sarnach. St. post. mian. 1 IV 1933. Odzn. KN, MPzaW, BMzaDS‡., OPWI.
L. 023/2 (93), 3627.
St. post. PW l. Wojciech DURCZAK s. Wawrzyæca i Barbary z Kochel w, ur.
22 IV 1899 w Dobierzynie. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 19 I 1919 do 16 IX
1921 w WP, 56 pp. W PW l. od 1 III 1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. cieszyæskim na
Post. w Lesznej G rnej, od 10 III 1926 i nadal we wrze niu 1939 na Post.
w Skoczowie. St. post. mian. 31 III 1939.
L. 05/5 (79), 1927.
162
D
Post. PP Wiktor DURSKI s. Tomasza i W‡adys‡awy, ur. 23 VIII 1892 w Czekowie. W policji od 1928. Od 1934 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Wydz. ledcz. Kdy Miasta £odzi.
L. 023/3 (66), 4212.
Przod. PP Wincenty DUTKIEWICZ s. J zefa i Anieli z Kabaciæskich, ur. 16 II
1886 w Starczanowie. W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W policji od 1919. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Wydz. ledcz.
w Poznaniu. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 037/4 (91), 3133.
St. post. PP Jan DUZEL s. Piotra i Franciszki, ur. w 1897 w Skwarzawie. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ m.in. w pionie ledcz. policji woj. tarnopolskiego, do 2 III 1938 na Post.
w Brodach, sk„d przeniesiony na Post. w Brze¿anach. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 019/2 (20), 2643.
St. przod. PW l. Piotr DUflY s. J zefa i Zofii z Cofall w, ur. 10 IV 1892 w Bytkowie. Od 19 III 1919 do 5 VI 1921 w POW G l., uczestnik powstaæ l„skich. W
SGmin. od 6 VII 1921 do 17 VI 1922, nastŒpnie w PW l. Od 1 I 1923 w Eksp.
ledcz. pow. wiŒtoch‡owickiego z przydzia‡em na Komis. £agiewniki od 15 X
1923, potem w GSzPW l. w wiŒtoch‡owicach. St. przod. mian. 23 VI 1938
i odt„d w s‡u¿bie mundurowej. We wrze niu 1939 nadal w Komis. £agiewniki.
Odzn. KW, MN, Kna l.WWiZ, MDzON.
L. 045/1 (8), 1069.
Nadkomis. PP Edmund DÜRR s. Krystiana i Pauliny z Lang w, ur. 8 X 1894
w Warszawie. W I wojnie w armii rosyjskiej, cz‡onek POW, od 27 XI 1917
w 1 Brygadzie Polskiej Si‡y Zbrojnej. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 1 XII
1920, urlopowany do s‡u¿by w policji. Od 30 IX 1921 ponownie w WP jako podof.
zaw. Ukoæczy‡ SPchor. dla Podof. W 1933 s‡u¿y‡ jako kpt. kier. eksp. sam. ref.
inf. DOK IV. W policji od 1 VII 1938. We wrze niu 1939 Kmdt Rez. w Warszawie.
Odzn. SKZ, MPzaW, MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 045/2 (89), 3384.
Post. PP Aleksy DWORAK s. Aleksego i Pauliny, ur. 16 III 1903 w Bia‡ymstoku.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w policji ‡om¿yæskiej (1931). We wrze niu 1939 s‡u¿y‡
w Bia‡ymstoku.
L. 026/3 (21), 17.
163
D
Stra¿n. SW Karol DWORAK s. Stanis‡awa i Ludwiki z Karlikowskich, ur. 10 I
1891 w Stefankowie. W latach dwudziestych s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu w Warszawie przy ul. Dani‡owiczowskiej. W 1929 odby‡ przeszkolenie w Centr. Szk. MS dla
SW. We wrze niu 1939 funkcjonariusz stra¿y wiŒziennej w Brze ciu n. Bugiem.
L. 016/2 (14), 1984.
Post. PP Piotr DWORAK s. Paw‡a i Eufrozyny ze Sk‡adanowskich, ur. 30 VI 1913
w Niek‡aniu Wielkim. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj.
poleskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Berezie Kartuskiej pow.
pru¿aæski.
L. [3] (6).
Post. PP Eugeniusz DWORAKOWSKI s. Jana i Karoliny z Weso‡owskich, ur.
26 I 1914 w Broku. W policji od 1 VII 1938 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em
do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. lwowskiego i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we
wrze niu 1939.
L. 033/1 (13), 2528.
Post. PP Antoni DWORCZYÑSKI s. Wawrzyæca, ur. 26 V 1897. W l. 1931
1934 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Piaskach Luterskich pow. lubelski.
L. 023/3 (69), 4139.
St. post. PP Mieczys‡aw DWORZACZEK s. Edwarda, ur. w 1898. W l. 1933
1938 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Miasta £odzi.
L. 016/2 (59), 4811.
Post. PP Jan DWORZYÑSKI s. Jana i Jadwigi, ur. 16 VI 1909 w Hannowerze. W policji od 3 XI 1935 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany 7 VI 1936 do woj. warszawskiego.
L. [2] (30).
164
D
St. przod. PP Leonard J zef DWORZYÑSKI s. Piotra i Bronis‡awy z £adziæskich, ur. 27 I 1894 w Warszawie. W policji od 1918. W 1935 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako
kmdt Post. w Ostro‡Œce. We wrze niu 1939 w KG. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 026/3 (80), 4005.
Post. PP Jan DYBA s. Tomasza, ur. 16 V 1888 w Dubinie. W policji od 1920. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Krobi pow. gostyæski.
L. 05/5 (5), 4375.
St. post. PP J zef DYBISZ s. J zefa i Zofii, ur. 7 I 1899 w Tarnog rze. W WP
ochotniczo od 1918, 5 i 3 pp Leg. W policji od 17 VII 1923. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w woj. tarnopolskim, we wrze niu 1939 w Zaleszczykach.
L. 038/1 (43), 1043.
Post. PP Franciszek DYBKOWSKI s. Franciszka, ur. 5 XII 1897 w Ryczowie.
W policji od 1929. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. bŒdziæskim w I Komis. w Sosnowcu 5 III 1937 przeniesiony na Post. w DŒbowej G rze, od 22 III 1937
w II Komis. w Sosnowcu. Od 2 III 1938 na Post. w Niwce, sk„d 2 IV 1939 skierowany do III Komis. w Sosnowcu i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 033/3 (32), 4102.
Post. PP Feliks DYBOWSKI s. Mateusza i Heleny, ur. 12 II 1908 w Warszawie.
Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego, sk„d w 1936 przeniesiony do
woj. warszawskiego, we wrze niu 1939 na Post. w Ka‡uszynie pow. miæski.
L. 023/5 (24), 2114.
Por. piech. rez. Leon DYDUSIAK s. Wojciecha i Stanis‡awy z Gilberstein w, ur.
3 III 1893 w Przemy lu. Od 1909 w Zwi„zku M‡odzie¿y Zarzewie we Lwowie.
Absolwent UJK, dr praw. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od
26 XI 1918 do 31 I 1921, por. piech. rez. ze starszeæstwem 1 VI 1919. PKU Drohobycz, 53 pp. W policji od 20 III 1921 do 1 XII 1927 w stopniu komis. PP, nastŒpnie
w Wydziale Bezpieczeæstwa UrzŒdu Woj. Lwowskiego (do 15 VIII 1928), potem
urzŒdnik samorz„dowy w Borys‡awiu. Odzn. KW, OH OrlŒta .
L. 038/3 (98), 5711.
165
D
Przod. PP Jakub DYGAS s. Jana i Antoniny z Zaborowskich, ur. 15 VII 1898
w Kosowie WiŒkszym. W policji od 1924. W 1932 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Zawicho cie
pow. sandomierski, nastŒpnie na Post. w: Wierzbicy pow. radomski (do 20 VII
1934), Klwowie pow. opoczyæski (do 25 II 1936), Chotczy pow. i‡¿ecki jako kmdt
Post. (do 14 II 1938), w I Komis. w CzŒstochowie (do 2 IX 1938), sk„d przeniesiony do II Komis. w Radomiu (do 1 XII 1938). We wrze niu 1939 w I Komis. w Radomiu. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 020/3 (71), 4792.
Przod. PP J zef DYJAK s. Bronis‡awa i Karoliny, ur. w 1889 w WarŒ¿u. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego, we wrze niu 1939 na Post.
w Hruszczowicach pow. jaworowski.
L. 054/1 (71), 7.
St. post. PP Florian DYL¥G s. J zefa i El¿biety, ur. w 1904. W policji od 1928.
Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w I Komis. w CzŒstochowie (do 2 VII 1934) i pow. czŒstochowskim na Post. w RŒdzinach (do 15 XII 1936), sk„d zosta‡ przeniesiony na
Post. w Kamienicy Polskiej i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 IV
1939. Odzn. BKZ.
L. 012/2 (13), 3192.
St. post. PP Mieczys‡aw Bogus‡aw DYMBAT s. Adolfa i Zuzanny z Koz‡owskich,
ur. 25 XII 1897 w Zwierzyæcu. W policji od 1922. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow.
kozienickim na Post. w: Gniewoszowie (1930), Kozienicach (od 2 IV 1936), od
1 X 1936 i nadal we wrze niu 1939 w Grabowie jako jego kmdt. Odzn. MPzaW,
MDzON.
L. 023/4 (59), 5601.
St. przod. PW l. Edward DYMEK s. Marcina i Balbiny Bibianny z Budaj w, ur.
4 IX 1900 w M‡ynkowie. Uczestnik powstania wielkopolskiego. Od 6 II 1919 do
12 III 1922 w WP. W PW l. od 16 XII 1923 z przydzia‡em do II Komis. w Kr lewskiej Hucie, od 2 VIII 1924 w Bielsku i ponownie w II Komis. w Kr lewskiej Hucie
(do 1 IX 1927), nastŒpnie w Kdzie Rez. w Katowicach. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w wydz. kadr Kdy Rez. w Katowicach. St. przod. mian. 31 III 1939.
L. 051/1 (86), 2064.
Przod. PP Bronis‡aw DYMKA s. W‡adys‡awa i J zefy z Dukacz w, ur. 24 III 1890
w Kamieæsku. W policji od 1919. Ukoæczy‡ 4 XII 1929 NSzF w flyrardowie pow.
b‡oæski. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim przez wiele lat kmdt Post. w KurozwŒkach pow. stopnicki, sk„d 15 V 1939 przeniesiony do Kdy Pow. w Busku
Zdroju jako sekretarz i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ.
L. 016/2 (42), 4524.
166
D
St. post. PP Franciszek DYMKOWSKI s. Franciszka i Ewy z Boczkowskich ur.
8 XII 1904 w Bartodziejach. W policji od 1928. Do 2 IX 1931 w policji woj.
wo‡yæskiego, sk„d przeniesiony do woj. poznaæskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post.
w rodzie, od 20 V 1936 kmdt Post. w Po‡ajewie pow. czarnkowski, we wrze niu
1939 w Czarnkowie. St. post. mian. 1 II 1935.
L. 045/3 (40), 3799.
St. post. PP Marcin DYPCZYÑSKI s. Andrzeja, ur. w 1890 w Goli. W policji od
1920. W 1937 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w III Komis. w Toruniu. Od 11 X 1938 i nadal we
wrze niu 1939 w Kdzie Woj. w Toruniu jako telefonista. Odzn. BKZ.
L. 019/2 (29), 3182.
St. post. PP Wojciech DYRGA s. Tomasza, ur. 25 III 1887 w Paszk wce. W policji
od 25 XI 1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Wyci„¿ach pow. krakowski. Odzn. MDzON.
L. 027/3 (53), 3119.
Post. PP Stefan DYSZY s. Tomasza i Anastazji, ur. 10 XII 1901 w S„czowie.
W policji od 1929. Co najmniej od 1935 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. bŒdziæskim, we wrzeniu 1939 w Komis. w Sosnowcu. Odzn. MPzaW.
L. 027/4 (48), 5471.
Post. PP W‡adys‡aw DYTKOWSKI s. Piotra i Julii z Sarnieckich, ur. 9 V 1905
w Busku. W policji od 1 II 1933. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, we wrze niu
1939 na Post. w Czudlu pow. sarneæski.
L. 038/3 (3), 4200.
Przod. PP Piotr DZIADCZYK s. Walentego i Anny z B‡aszak w, ur. 26 VI 1890
w CzŒstochowie. W policji od 1922. W 1927 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Piotrkowie Trybunalskim. Ostatnio w Wydz. ledcz. w CzŒstochowie do 1 III 1934 w pionie ledcz.,
nastŒpnie przeniesiony do pracy kanc. i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 023/4 (55), 5243.
167
D
Przod. PP Micha‡ DZIADOWIEC s. Stanis‡awa i Karoliny z d. Wolsza, ur. 2 X
1898 w Przyborowie. W policji od 1923. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post.
w Bochni. Odzn. MPzaW, BMzaDS‡.
L. 033/1 (1), 2942.
Post. PW l. Hubert DZIA£ACH s. Aleksandra i Zuzanny z Banasi w, ur. 5 X
1907 w Piekarach Wielkich. W PW l. od 4 V 1934 z przydzia‡em do Kdy Rez. w
Katowicach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Chorzowie pow. katowicki w II Komis. od 25 VI
1934, od 16 III 1936 do 20 VII 1939 na Post. Chorz w-Pniaki, sk„d 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie. Od 21 VII 1939 i nadal we wrze niu 1939 na Post. Chorz w-Maciejkowice.
L. 027/2 (45), 2045.
Post. PW l. Teofil DZIAMBOR s. Wincentego i Filomeny z Froch w, ur. 14 XII
1913 w Rudzie l„skiej. W PW l. od 15 III 1937 z przydzia‡em do komp. kand. na
szer. Kdy Rez. w Katowicach, od 17 XII 1937 do 21 XII 1938 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w III
Komis. w Chorzowie, sk„d 4 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego. Od 22 XII 1938
i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Jab‡onkowie na Zaolziu.
L. 020/4 (69), 1761.
St. post. PP Henryk DZIANKOWSKI s. J zefa i Zuzanny, ur. w 1898 w Warszawie. W policji od 1920. W 1937 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. we W‡ochach pow. warszawski. We wrze niu 1939 w Warszawie. Odzn. BKZ.
L. 045/1 (71), 5509.
Post. PP Antoni DZIANO s. Franciszka i Antoniny, ur. 10 IV 1883 w Piotrkowie
Trybunalskim. W policji od 1922. W 1928 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Wolborzu pow.
piotrkowski. Od 1930, w 1934 i w 1936 w VII Komis., we wrze niu 1939 nadal
w Kdzie Miasta £odzi.
L. 016/2 (39), 4812.
St. post. PP Cezary DZIEKOÑSKI s. Stanis‡awa i Wiktorii z Jasiæskich, ur.
23 VIII 1898 w S‡obodzie J zef wka. Uczestnik wojny 1920. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji w Che‡mie Lubelskim, nastŒpnie w Lublinie. We wrze niu 1939 w
IV Komis. m. Lublina. St. post. mian. w 1936. Odzn. MPzaW, MDzON,
SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 037/3 (28), 750.
168
D
St. przod. PP Jan DZIENIO s. J zefa i Marianny z Koziæskich, ur. 23 XI 1895
w Warszawie. W policji od 1918. W 1925 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w VII Komis. m.st. Warszawy. Od 29 I 1932 w woj. poznaæskim. We wrze niu 1939 sekretarz Kdy Miasta Poznania. Odzn. BKZ.
L. 05/1 (25).
Post. PP W‡adys‡aw DZIENISOWICZ s. Antoniego i Emilii, ur. w 1912 w Kamionce Starej. Co najmniej od 1936 do wrze nia 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj.
poleskiego.
L. 026/3 (17), 2891.
St. post. PP Ignacy DZIERGWA s. Jana, ur. w 1883 w GrŒbaninie. W policji od
1920. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. pomorskim, ostatnio w Toruniu do 10 X
1938 w UrzŒdzie ledcz., sk„d przeniesiony do Kdy Woj. i tam nadal we wrze niu
1939.
L. 016/1 (12), 5206.
Przod. PP Stefan DZIERZGOWSKI s. W‡adys‡awa, ur. 1 VIII 1894 w Warszawie. W policji od 1918. W WP w 1920, 213 ochotniczy policyjny pp. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Warszawie w 1920 w VII Komis., we wrze niu 1939 w KG.
L. 05/1 (6).
St. post. PP Stanis‡aw DZIEWIÊCKI s. Grzegorza i J zefy z Pitk w, ur. 2 V 1897
w Jasieniu. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1923. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ na Post. w Z„bkowicach pow. bŒdziæski. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn.
BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 012/1 (34), 4198.
Por. tab. rez. Mieczys‡aw DZIEWOÑSKI s. Jakuba i Agnieszki z Batk w, ur.
3 XII 1895 w Wieliczce. Absolwent Akademii Handlowej w Krakowie. Od 1 VIII
1914 w Legionach Polskich, internowany w Huszt. Uczestnik obrony Lwowa.
W WP ochotniczo od 23 VI 1920 do 28 X 1921. Ppor. ze starszeæstwem 1 VI 1919,
por. 8 II 1924. PKU Gdynia, 8 dyon tabor w. Handlowiec. Odzn. KN, KW dwukrotnie, MPzaW.
L. 054/2 (24), 7014.
169
D
St. post. PP Jan DZIÊBOR s. Wojciecha, ur. 13 XII 1899 w Zawierciu. W policji
od 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. radomskim, we wrze niu 1939 na Post. w Oroæsku.
St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. BKZ, MDzON.
L. 020/1 (55), 5381.
St. post. PP Piotr DZIÊCIO£ s. Paw‡a i Marianny, ur. w 1902 w flebraczce. W policji od 1928. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w O¿arowie pow. warszawski. Odzn. BKZ.
L. 050/1 (51), 1739.
Post. PP Stefan DZIOBA s. Jacentego i Antoniny, ur. 5 IX 1913 w W„workowie.
W policji od 15 XII 1936 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. D
Rez. PP w Herbach Starych pow. czŒstochowski. Po ukoæczeniu 15 XII 1937 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. Do 8 II
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Bia‡ej pow. czortkowski, nastŒpnie przeniesiony na
Post. w Wo‡oszczy nie pow. podhajecki i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 027/2 (50), 362.
St. post. PP J zef DZIUBA s. Micha‡a i Franciszki z Motyl w, ur. 20 III 1899
w liwnicy. W I wojnie w armii austriackiej, nastŒpnie w X Dyonie fland. Wojskowej w Przemy lu. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego. We wrze niu 1939 na Post. w Wo‡czkowcach pow. niatyæski. St. post.
mian. 1 II 1937. Odzn. BMzaDS‡.
L. 044/3 (57), 1090.
Post. PW l. Piotr DZIUBA s. Wincentego, ur. 18 VI 1898 w S‡awŒcicach.
W PW l. od 3 IV 1923 z przydzia‡em do SzPW l. w Katowicach jako kursant, nastŒpnie s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w II Komis. w Katowicach i w pow. katowickim na Post. w
Bielszowicach (do 5 VI 1936) i Koæczycach, sk„d od 5 X do 11 XI 1938 deleg. do
pow. frysztackiego.
L. 016/2 (36), 560.
Post. PP Stanis‡aw DZIUBA s. Antoniego i Teofili, ur. 3 VII 1911 w CzŒstochowie. W policji od 1933. Po ukoæczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego z przydzia‡em na Post. w U ciu Zielonym pow. buczacki. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Z‡oczowie.
L. 012/3 (29), 2170.
170
D
St. post. PP W‡adys‡aw DZIUBA s. Franciszka i Magdaleny z Owczarz w, ur.
5 VI 1898 w Dobrej. W WP ochotniczo od 1919 do 1922. Od 30 IX 1922 w policji
pow. czŒstochowskiego na Post. we Wrzosowej i Krzepicach. Od 2 IX 1936 na
Post. w Gnaszynie pow. czŒstochowski jako z-ca kmdta. We wrze niu 1939 w CzŒstochowie. Odzn. MPzaW.
L. 026/1 (52), 3628.
St. post. PP Franciszek DZIURLA s. Andrzeja i Wiktorii z Dembinych, ur. 11 I
1892 w Dakowach Mokrych. W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik powstania
wielkopolskiego. W policji od 1920 do 1923 na Post. Wieleæ n. Noteci„, pow.
czarnkowski, nastŒpnie w Chodzie¿y, od 1933 tak¿e we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Czarnkowie. Odzn. BKZ.
L. 012/2 (37), 2788.
Post. PP Wiktor DZIURZYÑSKI s. Marcina i Zofii z Kopackich, ur. 15 IX 1906
w Sanoku. S‡u¿y‡ w policji woj. tarnopolskiego. Po ukoæczeniu 13 IV 1933 kursu
ledczego w Warszawie w s‡u¿bie ledcz. We wrze niu 1939 na Post. w T‡ustem
pow. zaleszczycki.
L. 05/1 (11).
St. post. PW l. Maksymilian DZIWISZ s. Franciszka i Julianny ze Stener w, ur.
22 III 1898 w m. Czarny Las. Od 9 I 1919 do 11 XI 1920 w WP. W POW G l. od
15 XII 1920 do 18 VII 1921. W SGmin. od 2 VIII 1921 do 23 VI 1922, nastŒpnie
w PW l. na Post. Pani wki pow. rybnicki. Od 26 X 1922 w Kdzie Pow. w Rybniku,
od 2 VIII 1927 w Komis. w Nowej Wsi pow. katowicki prac. kanc., sk„d 23 XI
1938 deleg. do pow. frysztackiego. Od 22 XII 1938 w Komis. w Trzyæcu na Zaolziu. Odzn. KW.
L. 019/2 (47), 1398.
Post. PP W‡adys‡aw DZWONEK s. Jakuba, ur. w 1900 w m. Paku‡y. Rezerwa PP
£ d .
L. 058/2 (80), 4778.
Przod. PP Kazimierz DZWONKOWSKI s. Ludwika, ur. w 1897. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Rakowie pow. mo‡odecki.
L. 038/1 (8), 3017.
171
D
Post. PP Mateusz Teodor DflUMAKOWSKI s. J zefa i Heleny, ur. 9 XI 1913
w Chorostkowie. Do policji przyjŒty w 1939. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie.
L. 037/3 (70), 4746.
172
E
St. przod. PP Kazimierz EITNER s. Wojciecha i Anny z Fr„ckowiak w, ur. 16 II
1888 w Gostyniu. Ukoæczy‡ 10 X 1919 kurs fland. Kraj. w Poznaniu. W policji od
1919. W 1937 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Podzamczu pow. kŒpiæski. We wrze niu
1939 kmdt Post. w Rychtalu pow. kŒpiæski. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. [4] (60).
St. post. PP J zef EJMOCKI s. Wincentego i Ma‡gorzaty z Cytryæskich, ur. 31 I
1893 w Krobowie. W policji od 1923. Od 1925 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ na Post. w Gr jcu. Odzn. MDzON.
L. 027/2 (89), 1790.
St. post. PP Franciszek EKEUN s. J zefa i Emilii, ur. 23 VIII 1905 w £odzi.
W policji od 18 V 1930. Od 5 XI 1930 w woj. ‡ dzkim. Od 1936 w s‡u¿bie ledcz.,
w 1939 w Kdzie Miasta £odzi.
L. 012/2 (53), 4473.
Komis. PP J zef EKIERT s. Ludwika i Anny z Ostoj-Ostankowskich, ur. 15 III
1885 w Chodakowie. W I wojnie w armii rosyjskiej i Armii gen. Hallera. Od 1 III
1919 do 1 II 1920 w WSK, sk„d automatycznie przeszed‡ do policji. Ukoæczy‡
Szko‡Œ Oficersk„ PP w Warszawie. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Woj. w £odzi
w l. 1931 1934 nacz. kanc., w l. 1936 1937 kier. ref. bud¿.-gosp., od 1938 i nadal
we wrze niu 1939
kier. kanc. Odzn. SKZ, MPzW, MDzON, SMzaDS‡.,
BMzaDS‡.
L. [2] (1).
Post. PP Mieczys‡aw ELERT s. Marianny, ur. 5 X 1903 w Warszawie. W policji
od 1932. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w XIV Komis. m.st. Warszawy.
L. 045/2 (60), 1606.
Szer. ¿and. Marian Stanis‡aw ENGLER s. Mariana i Marii z Tomaszewskich, ur.
16 VIII 1904 w Warszawie.
L. 058/3 (79), 5901.
173
E
Post. PP Jerzy ERENFEJCHT s. Jana i Franciszki, ur. 7 XI 1911 w Micha‡owicach. W policji od 17 IX 1935 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 18 II 1936
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. kieleckiego. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w I Komis. w Sosnowcu.
L. 037/1 (17), 2273.
Przod. PP J zef ERTEL s. Karola i Katarzyny, ur. w 1899 w Warszawie. W 1936
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. poleskiego, we wrze niu 1939 w Drohiczynie.
L. 05/5 (82), 143.
174
F
Engelbert FABER s. Ryszarda, ur. w 1914.
L. 051/2 (79), 528.
St. post. PP Teodor FABISIAK s. Andrzeja i Julii z Janowskich, ur. 2 XI 1892
w Warszawie. W policji od 1924. Do listopada 1932 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w PP m.st. Warszawy, sk„d przeniesiony zosta‡ do Kdy Miasta £odzi. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡
w III Komis. m. £odzi.
L. 026/4 (57), 5349.
Post. PP Jan Antoni FABRYKOWSKI s. J zefa i Kazimiery, ur. w 1909 w Rakowie. W policji od 16 I 1934. Skierowany 2 VII 1934 do woj. poleskiego, nastŒpnie
s‡u¿y‡ w woj. pomorskim w kwietniu 1938 z Post. w G rznie pow. brodnicki
przeniesiony do I Komis. w Grudzi„dzu i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 016/2 (65), 2179.
St. przod. PP Mieczys‡aw FADER s. Aleksandra, ur. 6 X 1896 w Skar¿ysku Kamiennej. W policji od 1919. Od 1933 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Wierzbniku
pow. i‡¿ecki i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 023/4 (78), 5091.
St. post. PP Marcin FAJFER s. Andrzeja i Agnieszki z G rczak w, ur. 11 X 1887
w Dakowach Mokrych. W policji od 29 III 1919. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post.
w Siemianicach pow. kŒpiæski, nastŒpnie w KŒpnie i tam te¿ we wrze niu 1939.
Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 044/1 (32), 4924.
Post. PP Stanis‡aw FALBA s. Andrzeja, ur. w 1899 w pow. pu‡tuskim. We wrze niu 1939 w S‡u¿bie Pomocniczej PP w pow. pu‡tuskim.
L. 058/2 (62), 4638.
175
F
St. post. PP Leon FALIÑSKI s. J zefa, ur. w 1892 w Ska‡acie. We wrze niu 1939
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 045/3 (71), 432.
Post. PP B‡a¿ej FALKOWSKI s. Adolfa i Walerii z Gondk w, ur. w 1913
w m. Kolonia Je‡omalin. Do policji przyjŒty 10 VIII 1938 w charakterze kand.
kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 VII
1939 r. NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. lwowskiego pow. gr decki, gdzie pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 058/2 (50), 94.
Post. PP Piotr FALKOWSKI s. Piotra i Weroniki, ur. 7 IV 1913 w Nowych Suminach. Do policji przyjŒty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj.
kieleckiego z przydzia‡em na Post. w Puszczewie pow. czŒstochowski, gdzie nadal
s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 050/2 (80), 1847.
Przod. PP Jan Czes‡aw FARJASZEWSKI s. Walentego, ur. w 1891 w Sochaczewie. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Warszawie we wrze niu 1939 w Kdzie m.st. Warszawy. Przod. mian. w 1938. Odzn. m.in. BKZ.
L. 038/2 (2), 1631.
St. post. PW l. Karol FARNIK s. Karola i Magdaleny z Klimsz w, ur. 11 X 1897
w Stonawie. W WP od 21 IX do 31 XII 1920. Od 1 I 1921 s‡u¿y‡ w PP. Uczestnik
III powstania l„skiego. W PW l. od 30 VI 1922. Do 19 IX 1924 w I Komis., a do 3 I
1935 na Post. Konnym w Kr lewskiej Hucie. NastŒpnie (do 25 X 1936) w I Komis.
w Chorzowie pow. katowicki i na Post. w MiŒdzyrzeczu G rnym pow. bielski, sk„d
21 XII 1938 przeniesiony na Post. w Suchej Dolnej na Zaolziu. Tam nadal s‡u¿y‡ we
wrze niu 1939. St. post. mian. 1 I 1929. Odzn. BKZ.
L. 019/2 (68), 2133.
St. przod. PP J zef FASORA s. Alfreda, ur. w 1882 w Bogo¿elicach. We wrze niu
1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Zasaniu pow. my lenicki.
L. 019/1 (31), 4591.
176
F
Przod. PP Stanis‡aw FECHNER s. Karola i Franciszki z ZiŒbowskich, ur. 15 IX
1891 w Kluczewie. W policji s‡u¿bŒ pe‡ni‡ od 1920 we wrze niu 1939 na stanowisku kmdta Post. w miglu pow. ko ciaæski.
L. 038/2 (59), 4575.
Przod. PP Filip FEDYNA s. Bazylego i Antoniny, ur. 21 X 1896 w Koropcu. Przez
wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego we wrze niu 1939 kmdt Post.
w Grzyma‡owie pow. ska‡acki.
L. 033/1 (68), 6025.
St. post. PP Stanis‡aw FELCZAK s. Jana, ur. 26 II 1904 w woj. warszawskim. Do
policji przyjŒty 26 IX 1929 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 5 III
1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. lubelskiego.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. na Post. w Rejowcu pow. lubelski. W 1934 przeniesiony do woj.
‡ dzkiego. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post. w Paprotni pow. koniæski. St. post. mian.
w 1934.
L. 038/2 (11), 5742.
Post. PP Stanis‡aw Wiktor FELDMAN s. Stanis‡awa i Ewy ze Starub w, ur.
28 VII 1908 w Zborowie. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w £ucku.
L. 038/4 (66), 4641.
Nadkomis. PP Janusz Mieczys‡aw Bruno FELSENHART-SKALSKI s. J zefa,
ur. 7 IV 1893. W policji od 12 XI 1919. We wrze niu 1939 Kmdt Pow. Sarny.
Odzn. SMzaDS‡., BMzaDS‡. dwukrotnie.
L. 026/2 (21), 5930.
Jan FERENC s. Andrzeja, ur. w 1893.
L. 037/2 (30), 1213.
177
F
Post. PP Benedykt Leon FERENZ s. J zefa i Pauliny, ur. 21 III 1907 w Jamnicy.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Borszczowie.
L. 05/3 (65), 3268.
St. post. PP Antoni FERKALUK s. Piotra i Anny, ur. w 1897 w Ko‡aczkowicach.
Co najmniej od 1938 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. stanis‡awowskiego. Tam te¿
s‡u¿y‡ we wrze niu 1939. Odzn. BKZ.
L. 020/1 (71), 2493.
Pchor. Stanis‡aw FETLIÑSKI s. W‡adys‡awa i Agaty, ur. 10 I 1905. Stolarz,
ostatnio zamieszka‡y w Warszawie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w baonie KOP
Sto‡pce .
L. 051/2 (39), 5044.
Stra¿n. SW Stefan FIDO s. Jana, ur. w 1908. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w wiŒzieniu
w R wnem, we wrze niu 1939 w wiŒzieniu w Siedlcach.
L. 033/3 (42), 5280.
Przod. PP Antoni FIEDOROW s. Jefima, ur. w 1883 w £odzi. W policji s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ od 1919, we wrze niu 1939 kmdt Post. w Rudzie pow. ‡ dzki.
L. 033/3 (27), 4343.
Post. PP Stanis‡aw FIGAN s. Micha‡a i Franciszki z Ko ciaæskich, ur. 7 XI 1896
w Cielczy. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. poznaæskiego we wrze niu
1939 na Post. w Pleszewie pow. jarociæski. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 05/3 (61), 4668.
178
F
Post. PW l. Ignacy FIGAT s. Franciszka, ur. 3 III 1899 w PorŒbach. S‡u¿bŒ
w PW l. rozpocz„‡ 15 I 1924 w pow. katowickim i tam te¿ pe‡ni‡ j„ we wrze niu
1939.
L. 050/1 (6), 446.
Post. PP Bronis‡aw FIGIEL s. Jana i Justyny, ur. w 1909 w Sosnowcu Starym. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji pow. ko‡omyjskiego.
L. [3] (24).
St. post. PP Stefan FIGLEWICZ s. Wojciecha i Marii z Kawk w, ur. 20 XII 1892
w Gruszczynie. flo‡nierz Legion w Polskich. W WP od 12 VI do 15 X 1919. W policji od 20 VIII 1921. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Kowlu.
L. [2] (20).
St. przod. PP Stefan FIGURA s. Jana i Marianny z Zygmunt w, ur. 27 VIII 1897
w Warszawie. W policji od 1919. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Siedlcach. W 1923
przeniesiony do Lublina. Od 1937 na stanowisku kmdta Post. w Bia‡ej Podlaskiej
i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ.
L. 050/2 (57), 1399.
St. post. PP J zef FIJA£KOWSKI s. Ignacego, ur. w 1892 w Warszawie. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Warszawie, m.in. w Rez. Pieszej i Konnej m.st. Warszawy, we wrze niu
1939 w jednym z Komis. m.st. Warszawy.
L. 023/1 (52), 5380.
Post. PP Lucjan FIJA£KOWSKI s. Ludwika i Wiktorii, ur. 7 III 1914 w BŒdzinie.
Do policji przyjŒty 10 XII 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do
Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. lwowskiego z przydzia‡em do Kdy Pow.
w Gr dku Jagielloæskim. Tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 027/4 (22), 4145.
179
F
Post. PP J zef FIJO£EK s. Walentego, ur. 7 VIII 1902 w Lisowicach. W policji
od 1927. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 026/2 (61), 4579.
St. przod. PP Zygmunt Jan FIJO£EK s. Jana i Eufemii ze SzprŒgier w, ur. 14 VI
1899 w Zawierciu. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim, m.in. na Post. we W‡oszczowej. 2 VII 1935 przeniesiony do Kdy Pow. w CzŒstochowie i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ, MDzON.
L. 023/4 (45), 4796.
St. przod. PW l. Jan FIKUS s. Jana i Marii z Niedziel w, ur. 1 XI 1897 we Wrzoskach. Od 4 I 1917 do 8 I 1919 w armii niemieckiej. Od 15 V 1919 do 5 IX 1920
cz‡onek POW G l., nastŒpnie (do 17 VI 1922) w PG l. Uczestnik powstaæ
l„skich. Do PW l. przyjŒty 20 VI 1922 z przydzia‡em do Kdy Miejskiej w Kr lewskiej Hucie, nastŒpnie od 2 I 1930 do wrze nia 1939 w Kdzie Pow. w Lubliæcu.
Przod. mian. 1 I 1928, st. przod. 30 IV 1934. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 038/2 (91), 935.
Przod. PP Boles‡aw FILIKS s. Adama i Julii, ur. 26 III 1888 w Chojnej. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. warszawskiego we wrze niu 1939 w jednym
z Komis. m.st. Warszawy.
L. 033/1 (31), 4022.
Przod. PP J zef FILIPCZAK s. Stanis‡awa i Ma‡gorzaty, ur. 10 XI 1895 w Lemierzu. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi, m.in. w Rez. Pieszej. We wrze niu
1939 nadal w policji m. £odzi. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. [1] (2).
Post. PW l. Henryk FILIPEK s. Bart‡omieja i Agnieszki z Figat w, ur. 23 X 1908
w Paw‡owicach. Do PW l. przyjŒty 1 XII 1934 jako wo ny kontr. do Kdy Miejskiej w Chorzowie. 20 VIII 1935 przeniesiony do Kdy Rez. w Katowicach. Od 20
VIII 1935 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w D„br wce Wielkiej pow. wiŒtoch‡owicki i tam
nadal we wrze niu 1939. Post. mian. 20 VIII 1935.
L. 050/2 (86), 2065.
180
F
Post. PW l. Jan FILIPEK s. Franciszka i Anny z Chmiel w, ur. 2 III 1909
w Skrzeczoniu. W l. 1930 1932 w armii czechos‡owackiej. Robotnik w fabryce
Hahna w Boguminie. Do PW l. przyjŒty 27 XII 1938 z przydzia‡em na Post. w Koæczycach pow. cieszyæski i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 054/2 (50), 612.
Post. PP W‡adys‡aw FILIPIAK s. Szczepana i Antoniny z W jcik w, ur. 28 XII
1887 w Konstantynowie. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi
we wrze niu 1939 w VI Komis.
L. 044/2 (33), 4155.
Post. PP Kazimierz W‡adys‡aw FILIPOWICZ s. Karola i Felicji z Owockich, ur.
4 III 1904 w Iwoniczu. W policji od 1 II 1928. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim.
W sierpniu 1939 skierowany na Post. w D„browicy pow. sarneæski i tam we wrzeniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 033/2 (63), 1742.
Post. PP Stefan FILIPOWICZ s. Leona i Rozalii, ur. 18 VIII 1887 w Kozarynie.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lubelskiego we wrze niu 1939 na Post. w Kra niczynie pow. krasnostawski.
L. 027/2 (21), 1883.
Przod. PP Andrzej FILUTOWSKI s. Stanis‡awa i Marianny z Kotliæskich, ur.
6 XI 1896 w Mszczonowie. W policji od 1922. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na
stanowisku kmdta Post. w G rznie pow. brodnicki. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 05/3 (56), 5724.
Przod. PP Franciszek FIRLEJ s. Miko‡aja i Marii, ur. 9 X 1898 w Koninie. W WP
od 16 X 1919 do 1 VII 1923, sier¿. W policji od 1 VII 1923. Przez wiele lat s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, m.in. w Kdzie Pow. w Lubomlu oraz w pow. lubomelskim na Post. w Ho‡ownie i Zgoranach. 10 VII 1939 skierowany na Post. w Lubomlu i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 038/4 (44), 1146.
181
F
St. post. PP Antoni FISEL s. Mateusza i Wiktorii, ur. 10 IV 1892 w flurawicach.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Stanis‡awowie.
L. [4] (21).
Post. PP Jan FISZ s. J zefa i Teofili, ur. w 1902 w Lipnie. We wrze niu 1939
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Che‡mnie.
L. 016/2 (66), 5123.
St. stra¿n. SW Szymon FITRZYK s. Tomasza, ur. w 1894 w Rajgrodzie. Przez
wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w wiŒzieniu w Nowym Wi niczu pow. bocheæski i tam nadal
we wrze niu 1939. St. stra¿n. mian. w 1937.
L. 045/3 (92), 5213.
St. post. PP Aleksander FLAGA s. Wojciecha i Marii, ur. 23 XII 1895 w Warszawie. W policji od 28 VII 1923. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poleskim we
wrze niu 1939 na Post. w Radzie¿y pow. brzeski. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn.
MDzON.
L. 050/2 (30), 6010.
Post. PP W‡adys‡aw FLAK s. J zefa i Julii z Kuk‡ w, ur. 20 IV 1913 w Ku nicy
Starej. We wrze niu 1937 przyjŒty do policji w charakterze kand. kontr. na szer.
z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 VI 1938 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do Rez. Szer. PP przy KG
w flyrardowie pow. b‡oæski. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Chojnicach.
L. 020/4 (60), 2812.
Post. PP Micha‡ FLASZOWSKI s. Marcelego i Marii, ur. w 1897 w Tarnorudzie.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. tarnopolskiego. Odzn. MPzaW,
MzaDS‡.
L. 030/1 (79), 2991.
182
F
Post. PP J zef FLISEK s. Jana i Tekli, ur. w marcu 1889 w Brzezinach. W policji
od 1 VIII 1923. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w Ostrogu pow. zdo‡bunowski. Odzn. BKZ.
L. 037/4 (24), 443.
St. post. PP W‡adys‡aw FLORCZYKOWSKI s. Dominika i Bronis‡awy, ur.
11 XI 1897 w £awach. Co najmniej od 1924 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. poleskiego
we wrze niu 1939 na Post. w Kosowie Poleskim. Odzn. BKZ.
L. 05/4 (6), 1924.
St. post. PP Piotr FLORKIEWICZ s. Aleksandra i Anny z Bogusiewicz w, ur.
7 VII 1900 w Brzezinach. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. stanis‡awowskiego. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 020/2 (87), 2447.
Post. PW l. Stefan FOLTYN s. Jana, ur. w 1915. W PW l. od 15 XI 1938 z przydzia‡em do pow. frysztackiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w Boguminie Nowym,
sk„d w kwietniu 1939 przeniesiony zosta‡ na Post. w Rychwa‡dzie i tam nadal
s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 026/2 (43), 506.
Post. PP Franciszek FOLTYÑ s. Stanis‡awa, ur. w 1894 w SŒdziszowie. W policji
od 1924. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Wojkowicach pow. bŒdziæski.
L. [1] (37).
Przod. PW l. Jan FOLWARCZNY s. Jana i Joanny z Janszt w, ur. 12 I 1890
w Suchej redniej. W PW l. od 1 XI 1922. S‡u¿y‡ w pow. wiŒtoch‡owickim w Komis. w £agiewnikach (do 31 VII 1926) i Szarleju (do 14 XII 1926), na Post.
w Rudzkiej Ku ni (do 1 XII 1927) oraz na stanowisku kmdta Post. Karol Emanuel
(do 1 VII 1928). NastŒpnie w pow. rybnickim jako kmdt Post. w: Radlinie (do 16
IX 1928), Chwa‡owicach (do 15 IV 1929), ponownie w Radlinie, w Komis. w Rybniku (do 15 IV 1931), Komis. w Hajdukach Wielkich pow. wiŒtoch‡owicki (do 14
XII 1931), Kdzie Rez. Kr lewska Huta (od 1934 pn. Post. Pogotowia Chorz w
183
F
pow. katowicki) (do 21 XII 1938), sk„d przeniesiony na Post. w Szumbarku pow.
frysztacki na stanowisko kmdta. W maju 1939 mian. p.o. kmdta Post. w Szonowie
na Zaolziu i tam nadal we wrze niu 1939. Przod. mian. 1 VII 1928.
L. 027/2 (95), 2132.
Post. PW l. Alojzy FOLWARCZYK s. Jana, ur. 12 X 1911 w B‡Œdowicach Dolnych. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w Komis. w Rybniku, od grudnia 1938 w Komis. we
Frysztacie i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 05/4 (98), 2415.
St. post. PP Stanis‡aw FONFARA s. Marcina i Franciszki z Malar w, ur. 29 IV
1900 w Sosnowcu. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1924. Przez wiele lat
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim, m.in. w pow. bŒdziæskim w III Komis. w Sosnowcu i Komis. w Czeladzi, sk„d 2 X 1936 skierowany zosta‡ na Post. w Piaskach i tam
nadal we wrze niu 1939.
L. 026/1 (96), 1006.
Post. PW l. W‡adys‡aw FORMELA s. Teofila i Augustyny z Walkusch w, ur.
5 III 1899 w Podjazach. W PW l. od 11 I 1923. Przez wiele lat s‡u¿y‡ w pow. rybnickim na Post. w: Ligocie (do 14 XI 1927), Giera‡towicach (do 1 IX 1928), Knurowie (do 22 XII 1938), sk„d przeniesiony na Post. w Gnojniku pow. cieszyæski i tam
nadal we wrze niu 1939.
L. 037/4 (48), 1037.
Post. PP J zef FÓJCIK s. Szczepana i Katarzyny, ur. 4 III 1886 w Brzezinach.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. ‡ dzkiego, m.in. w Kdzie Miasta £odzi
oraz w pow. brzeziæskim, we wrze niu 1939 w policji m. £odzi.
L. 020/3 (3), 4578.
Post. PP Antoni FRANCIK s. Jakuba, ur. w 1900 w Bia‡ej. Ostatnio zamieszka‡y
w Piotrkowie Trybunalskim. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S‡u¿by Pomocniczej PP w Piotrkowie Trybunalskim.
L. 058/2 (70), 2988.
184
F
Przod. PP Walenty FRANCUSZKIEWICZ s. Teofila, ur. 6 II 1884 w ZbŒchach.
Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. ostrowskim w marcu 1939 przeniesiony zosta‡
z Post. w Skalmierzycach do Komis. w Ostrowie Wielkopolskim i tam nadal we
wrze niu 1939.
L. 023/5 (17), 3854.
St. post. PW l. Franciszek FRANCUZ s. Paw‡a i Marii, ur. 23 I 1896 w Chybiu.
W I wojnie w armii austriackiej. W PW l. od 1 I 1925. S‡u¿y‡ w pow. wiŒtoch‡owickim na Post.: Chebzie (do 30 IV 1926), nastŒpnie £agiewniki, Orzeg w (do
1 X 1926), w Komis. Hajduki Wielkie (do 1 VIII 1927) i £agiewniki (do 1 I 1932)
oraz na Post. Chropacz w, sk„d 20 XII 1938 skierowany zosta‡ do Komis. w Karwinie pow. frysztacki i tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 019/3 (42), 449.
Post. PP Jan FRANCUZ s. Franciszka i Franciszki, ur. 14 IV 1900 w Borzymowie. W policji od 1922. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim. 2 IX 1935 przeniesiony zosta‡ z Post. w Wa niowie pow. opatowski do pow. sandomierskiego na
Post. w Koprzywnicy. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post. w Rytwianach.
L. 037/4 (38), 3691.
Post. PP Antoni FRANCZAK s. Franciszka, ur. w 1900 w £odzi. W policji od
1922. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w £odzi.
L. 027/1 (10), 4555.
Wiktor FRANIA s. Jana i Wiktorii, ur. 24 XII 1913 w We‡nowcu. W PW l. od
15 I 1939 jako kand. kontr. na szer. w 1 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 037/2 (48), 363.
Przod. PP Henryk FRANKIEWICZ s. Feliksa i Zofii, ur. w 1909 w £odzi. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego we wrze niu 1939 na Post. w Kamionce Wo‡oskiej pow. rawski. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 019/2 (5), 5446.
185
F
St. post. PP Franciszek FRANKOWSKI s. Ludwika i Pauliny, ur. 24 VIII 1898
w £odzi. flo‡nierz Legion w Polskich. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1921.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim, m.in. na Post. w Puczniewie pow.
‡ dzki oraz w Kdzie Miasta £odzi. We wrze niu 1939 w Kdzie Pow. w £odzi.
Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 023/2 (35), 4554.
Post. PP Roman FR¥CKIEWICZ s. Piotra i Marianny, ur. 13 II 1904 w Wielkiej
Wsi. W policji od 1922. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. warszawskim, m.in.
w pow. warszawskim na Post. w Z„bkach, Markach i Pruszkowie. We wrze niu
1939 s‡u¿y‡ w Kdzie Woj. w Warszawie.
L. 044/2 (35), 4224.
St. stra¿n. SG Jan FR¥CKOWIAK s. Andrzeja, ur. w 1898. W 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w SG.
L. 050/3 (35), 6303.
Przod. PP W‡adys‡aw FR¥CKOWIAK s. J zefa i Konstancji z Hertig w, ur. 6 VI
1899 w Po¿egowie. Uczestnik powstaæ wielkopolskiego i l„skich oraz wojny
1920. W policji od 1 IX 1922. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w UrzŒdzie ledcz.
w Brze ciu n. Bugiem. St. post. mian. 1 II 1935. Odzn. MDzON.
L. 044/2 (59), 5563.
St. post. PP Marcin FR¥CZ s. Macieja i Anastazji z Suszk w, ur. 18 V 1900
w Przewrotnem. W policji od 1924. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post.
w Otwocku pow. warszawski. Odzn. MPzaW.
L. 045/3 (39), 4582.
Przod. PP J zef FR¥CZEK s. Jana i Anny, ur. 23 XII 1895 w Pisarzowej. W policji od 1 XII 1919. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. krakowskim. We wrze niu 1939 kmdt Post.
w Dobrej pow. limanowski. St. post. mian. 1 X 1924. Odzn. BKZ.
L. 038/3 (77), 5137.
186
F
Szer. Henryk FR¥CZYK s. Jana i Zofii ze liziæskich, ur. 29 I 1917 w Wilnie.
W 1939 zmobilizowany do WP.
L. 054/2 (29), 995/484.
Post. PP Jan FR¥K s. J zefa i Franciszki z Warcho‡ w, ur. 12 X 1913. Do policji
przyjŒty w sierpniu 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do woj. lwowskiego z przydzia‡em na Post. w Uhercach
Niezabitowskich pow. gr decki. Tam s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 037/3 (30), 67.
Post. PP Stanis‡aw FR¥K s. Franciszka i Anny z Nowak w, ur. 15 XII 1897 w Lublinie. W policji od 16 VI 1924 do 31 III 1925 i ponownie od 1 IX 1925. S‡u¿y‡
w woj. poleskim, pocz„tkowo w Komp. Gran.: VI Malewicze pow. szczuczyæski
(do 29 I 1925) i VII Lenino pow. ‡uniniecki (do 31 III 1925), w pow. pru¿aæskim
na Post.: Malecz (do 16 V 1926), Sielec (do 28 X 1938) i Czuczewicze pow. ‡uniniecki, ostatnio w pow. pru¿aæskim 12 IV 1939 przeniesiony z Post. Rudniki na
Post. Lin w i tam pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939. Odzn. BKZ, BMzaDS‡.
L. 030/1 (49), 3148.
Post. PP J zef FR¥TCZAK s. J zefa i Marianny, ur. 29 VI 1900 w Jeziorsku.
W policji od sierpnia 1924. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim, m.in.
w Kdzie Pow. w Radomsku i w pow. radomszczaæskim na Post. w: Silniczce, Wielgom‡ynach, sk„d 1 VIII 1930 przeniesiony zosta‡ na Post. w Gomunicach i tam
nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939. Odzn. BMzaDS‡.
L. 012/1 (111), 3985.
Post. PP Tadeusz J zef FREIDENBERG s. Franciszka i Marii z Sujat w, ur.
w 1913 w m. Hranki Kuty. Do policji przyjŒty 1 IV 1938 w charakterze kand. kontr.
na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 VIII 1939
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. kieleckiego.
L. 020/4 (91), 4765.
Przod. PP Kazimierz FRELEK s. Andrzeja i Katarzyny, ur. w 1889 w Parysowie.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lubelskiego we wrze niu 1939 na Post.
w Kosowie Lackim pow. soko‡owski.
L. 033/1 (21), 3083.
187
F
Przod. PP Leon FRENCZAK vel FREÑCZAK s. Marcina, ur. 6 X 1897 w Przemy lu. W policji od 1919. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kdzie Pow. w Przemy lu. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. [4] (54).
St. post. PP Marian FRONCKOWIAK s. Micha‡a, ur. w 1900 w Poznaniu. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Warszawie.
L. 027/2 (75), 1977.
St. post. PP Stanis‡aw FRONCZEK s. Juliana i Marii z Nasiadk w, ur. 29 III 1895
w Warszawie. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji m.st. Warszawy we wrze niu 1939 w VII
Komis. St. post. mian. 8 III 1934. Odzn. BKZ.
L.037/1 (78), 1686.
Pawe‡ FRONEL s. Jana, ur. w 1913.
L. 058/3 (47), 503.
St. post. PP Antoni FRONTCZAK s. Walentego i Ma‡gorzaty z Wasiak w, ur.
11 I 1889 w Krzeszewie. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji
woj. ‡ dzkiego we wrze niu 1939 w VII Komis. m. £odzi.
L. 033/3 (17), 4141.
Post. PP Adam Mieczys‡aw FROÑSKI s. Mieczys‡awa i Janiny z Szustrowskich,
ur. 27 IV 1911 w Brze¿anach. Do policji przyjŒty 3 XI 1935 w charakterze kand.
kontr. na szer. Po ukoæczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. poznaæskiego i przydzielony do Kdy Miasta Poznania.
W 1939 przeniesiony z I do III Komis. m. Poznania i tu s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 044/2 (84), 2866.
188
F
St. post. PW l. Stanis‡aw FRYC s. Macieja i Marii, ur. 13 V 1886 w Siennej.
W PW l. od 30 VI 1922 w Kdzie Pow. w Pszczynie, potem w Kdzie Miasta Bielska
(do 30 VI 1923). NastŒpnie s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. pszczyæskim na Post. w Drogomy lu (do 15 VI 1926) i Kostuchnie, sk„d 27 VII 1939 przeniesiony zosta‡ na Post.
w Mizerowie i tam we wrze niu 1939.
L. 05/2 (53), 1520.
Post. PP J zef FRYCZ s. Szczepana i Anny z Nowickich, ur. 14 II 1899 w Obrzycku.
W policji od 1 VIII 1922. S‡u¿y‡ w woj. poleskim, m.in. w Komis. w Brze ciu n. Bugiem,
Wydz. ledcz. w Piæsku (do 14 XI 1923) i Brze ciu n. Bugiem (do 29 II 1924), Kdach Pow.
w £uniæcu (do 1 VII 1924) i Brze ciu n. Bugiem oraz na Post. Kolej., na Post. w Wo‡czynie
pow. brzeski (do 21 VI 1927), w Brze ciu n. Bugiem w: Komis. (do 20 II 1932), Wydz.
ledcz. (do 31 X 1933), UrzŒdzie ledcz. (do 7 III 1934) i Komis. 6 XI 1935 przeniesiony na
Post. w Kamienicy flyrowieckiej pow. brzeski i tam we wrze niu 1939. Odzn. MDzON.
L. 037/3 (53), 435.
Podkomis. PP Juliusz FRYDRYCHOWSKI s. Antoniego i Moniki z Majewskich, ur. 17 VII 1896 w Grabowie. W WP od 10 V 1919 do 2 II 1922 i od 18 IV
1923 do 30 VI 1923, por. rez. W policji od 1 VII 1923. Od 10 X 1930 w stopniu
asp., przeniesiony z woj. warszawskiego do woj. ‡ dzkiego z przydzia‡em do Kdy
Miasta £odzi. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim. We wrze niu 1938
przeniesiony z woj. ‡ dzkiego do woj. pomorskiego na stanowisko kier. III Komis.
w Grudzi„dzu i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 019/2 (90), 3829.
Przod. PP Edmund FRYST s. Wojciecha i J zefy ze Skend w, ur. 17 X 1890
w CzŒstochowie. Od 12 XI 1918 w WP, ¿and. Do policji przyjŒty 24 X 1919 z przydzia‡em do III OkrŒgu Kielce. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim,
m.in. w BŒdzinie i na Post. w Siewierzu pow. zawierciaæski. We wrze niu 1939
s‡u¿y‡ w Rez. Konnej w Sosnowcu. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 044/1 (67), 2999.
Przod. PW l. J zef FRYSZ s. J zefa i Zofii z Pisark w, ur. 18 XI 1899 w Krzy¿owicach. Do PW l. przyjŒty 16 XI 1922 z przydzia‡em do Kdy Pow. w Pszczynie.
NastŒpnie s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w II Komis. w Kr lewskiej Hucie (do 9 IX 1923), w pow.
pszczyæskim na Post. w: Mizerowie (do 10 XI 1923), Starym Bieruniu (do 1 XII
1927) i na Post. Oficerskim w Miko‡owie (do 3 VI 1936), a od 4 VI 1936 na stanowisku kmdta Post. w Tychach. Tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. MN, BKZ,
MPzaW, MDzON.
L. 05/5 (86), 1083.
St. przod. PP Henryk FUCHS s. Franciszka, ur. w 1895 w Grodzisku Mazowieckim. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Tarnopolu. Odzn. BKZ.
L. 045/1 (26), 415.
189
F
Podinsp. PP Karol Stanis‡aw FUCHS s. Ferdynanda i Marii z Nauman w, ur.
27 III 1887 w Warszawie. W SObyw. od 4 VII 1915. NastŒpnie s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji, m.in. od 1 II 1933 jak oficer inspekcyjny w Kdzie Woj. w Warszawie i tam
nadal we wrze niu 1939. Podinsp. mian. 1 IV 1939. Odzn. KN, KW dwukrotnie,
SKZ, MPzaW, MDzON.
L. 020/4 (62), 5816.
St. post. PP J zef FUDEL s. Jana i Anny, ur. w 1894 w Mencinej. We wrze niu
1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Tarnopolu.
L. 050/1 (94), 448.
Post. PW l. Wilhelm FUHRMAN s. J zefa i Marty z Frej w, ur. 27 III 1912
w Rydu‡towach. Do PW l. przyjŒty 25 I 1938 do 2 komp. kand. w Kdzie Rez.
w Katowicach. 1 XI 1938 przeniesiony na Post. w Stonawie pow. frysztacki i tam
nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 050/2 (16), 444.
Post. PP Stanis‡aw FU£AWKA s. Bart‡omieja i Marii, ur. 17 III 1913 w Nowej
Hucie. Do policji przyjŒty 25 XII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do Dyonu Konnego m.st. Warszawy, w lutym 1939 przeniesiony zosta‡ do V Komis.
i tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. [3] (89).
Post. PP W‡adys‡aw FURMAN s. Jana, ur. 13 VII 1900 w Z‡oczowie. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 027/4 (61), 1694.
St. post. PP Jan FURMANEK s. Witalisa i Agnieszki z Labuk w, ur. w 1896
w Kalinie. W policji od 1923. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poleskim, m.in. na
Post. Wojskie pow. brzeski. NastŒpnie od 1927 w woj. ‡ dzkim, m.in. w Kdzie
Pow. w £odzi i na Post. w Chojnach pow. ‡ dzki. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post.
Kolejowym m. £odzi. Odzn. BKZ.
L. 012/1 (106), 3665.
190
F
St. post. PP W‡adys‡aw FURMANEK s. Antoniego i J zefy z d. Wawrzko, ur.
14 VIII 1906 w £odzi. Do policji przyjŒty 17 V 1930 w charakterze kand. kontr. na
szer. Po ukoæczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. ‡ dzkiego z przydzia‡em do Kdy Miasta £odzi. Od 1932 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Wydz. ledcz. m. £odzi i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. w 1938.
L. 044/3 (29), 5660.
St. post. PP Wac‡aw FURMANIAK s. Stanis‡awa i Weroniki z M ller w, ur. 5 IX
1899 w Ostrowie Ko cielnym. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny
1920. W policji od 1 VII 1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w Radomiu, a nastŒpnie od listopada 1936 kmdt Post. w Potworowie pow. radomski i tam nadal we wrze niu
1939. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 020/1 (100), 4247.
St. przod. PP Feliks FURMANKIEWICZ s. Teodora, ur. 13 V 1896 w Uniejowie.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. ‡ dzkiego we wrze niu 1939 w £odzi.
Odzn. BKZ.
L. 027/2 (84), 3654.
Stra¿n. SW Marek Stanis‡aw FUROWICZ s. Stanis‡awa i Julii z D„browskich,
ur. w 1900 w Drohobyczu. Uczestnik wojny 1920. Do 1928 w WP, nastŒpnie od 1
VIII 1928 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w WiŒzieniu Karnym w Drohobyczu i tam nadal we wrzeniu 1939. Odzn. KW.
L. 037/1 (40), 5404.
St. post. PW l. Antoni FURTAK s. Ignacego i Wiktorii z Kocio‡k w, ur. 22 II
1897 w flywcu. W PW l. od 1 III 1924. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. bielskim i Kdzie Pow. w Bielsku, we wrze niu 1939 w Komis. w Bielsku. St. post.
mian. 1 I 1928.
L. 038/3 (79), 445.
Jan FURTAK s. Adama, ur. w 1912.
L. 058/1 (62), 2893.
191
F
Przod. PP £ukasz FURTAK s. Kazimierza i Marii, ur. 6 X 1900 w Rani¿owie.
Uczestnik wojny 1920. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. kieleckiego,
ostatnio w pow. kieleckim na Post. w Morawicy, sk„d 15 II 1936 przeniesiony zosta‡ na Post. w Niewachlowie na stanowisko kmdta, a 13 IX 1937 na stanowisko
kmdta Post. w Bodzentynie, gdzie s‡u¿y‡ do wrze nia 1939. Przod. mian. 1 II 1935.
L. 020/1 (31), 5546.
192
G
Post. PP Henryk GABIÑSKI s. J zefa i Rozalii ze Skwar w, ur. 4 III 1911
w £opiance. Skoæczy‡ szko‡Œ handlow„. W policji od 25 IV 1936. Po ukoæczeniu
25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do policji woj.
tarnopolskiego, sk„d przeniesiony do woj. stanis‡awowskiego. Od 6 VII 1939
i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w woj. tarnopolskim.
L. 026/4 (16), 1951.
St. przod. PP Jan GABRYEL s. Antoniego i Julianny z Olszewskich, ur. 18 VIII
1898 w Niskim Br dnie. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pionie ledcz. policji woj. tarnopolskiego. W st. sp. przeniesiony 31 I 1937. Powr ci‡ jednak do s‡u¿by i nadal tak¿e we wrze niu 1939 pe‡ni‡ j„ w Wydz. ledcz. w Z‡oczowie.
L. 020/2 (37), 3428.
St. post. PP Jan GABRYSZEWSKI s. Franciszka, ur. w 1890 w Mgoszczy. W policji od 1920, w 1925 jako p.o. post. w pow. tomaszowskim. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w pow. wieckim, m.in. na Post. w Osiach, od 22 X 1938 i nadal we wrze niu
1939 kmdt Post. w wiekatowie. Odzn. BKZ.
L. 016/2 (49), 3758.
Post. PP Antoni GABZDYL s. Wiktora i Marianny z Szop w, ur. 14 IV 1904
w Marklowicach G rnych. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w policji woj. poleskiego.
L. 050/2 (8), 221.
Post. PP Henryk GABZDYL s. Franciszka i Anny z Szajter w, ur.12 VII 1913
w Koæczycach Ma‡ych. W policji od 3 XI 1935 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski 2 VI 1936 skierowany do woj. lwowskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ we Lwowie.
L. 044/3 (38), 3044.
Przod. PP Leonard GACA s. Kryspina i Marianny z Sass w, ur. 5 XI 1892 w Gr deczku. W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego.
W policji od 13 III 1923. Ukoæczy‡ w 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. wieckim na Post. w: Nowem (do 1929),
Serocku (do 1931), wiekatowie (do 1938), od 22 X 1938 i nadal we wrze niu
1939 kmdt Post. w Grucznie. Przod. mian. 19 III 1934. Odzn. BKZ, MPzaW,
MDzON, BMzaDS‡.
L. [4] (97).
193
G
St. post. PP Stanis‡aw GADZIÑSKI s. J zefa i Heleny, ur. 20 II 1898 w Radzanowie. W WP od 18 III 1919 do 14 III 1921. W policji od 16 VII 1923.
W l. 1933 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, ostatnio w pow. kowelskim na
Post. w Mielnicy, we wrze niu 1939 w Karasinie. St. post. mian. 1 IV 1933. Odzn.
BMzaDS‡.
L. 038/3 (21), 1144.
Wojciech GADZIÑSKI s. Konstantego, ur. w 1900.
L. 026/2 (48), 1563.
St. post. PP Boles‡aw GAIK s. J zefa i Wiktorii z Machlaæskich, ur. 8 I 1901 we
Wr blewie. W policji od 1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi w Kdzie Rez. Pieszej, od
grudnia 1928 w Wydz. ledcz., w 1937 w woj. ‡ dzkim. We wrze niu 1939
w UrzŒdzie ledcz. w £odzi. Odzn. BKZ.
L. 023/5 (31), 5572.
St. post. PP Feliks GAIK s. Stanis‡awa i Aleksandry ze Sztonderskich, ur. 3 XI
1901 w Karczewie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Korszowie pow.
ko‡omyjski.
L. [4] (49).
Post. PP J zef GAJ s. Antoniego i Marii z Klekot w, ur. 9 III 1912 w £odzi. Skoæczy‡ redni„ szko‡Œ handlow„. W policji od 17 IX 1935. Po ukoæczeniu 18 II 1936
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. bia‡ostockiego.
W 1937 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Bia‡ymstoku. We wrze niu 1939 w £odzi.
L. 044/2 (47), 407.
Post. PP Marceli GAJC s. J zefa ur. 16 III 1890 w Radzyminie. W policji od 1920.
W 1925 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. radzymiæskim. Od 1934 na Post. w Regiminie pow.
ciechanowski. We wrze niu 1939 w Ciechanowie.
L. 037/3 (94), 1579.
194
G
St. przod. PP Jan GAJDA s. Stanis‡awa i Anny z Matyszewskich, ur. 27 XII 1894
w KŒpcu. Co najmniej od 1931 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w £asku. Odzn. BKZ.
L. 012/1 (31), 4659.
St. post. PP Stanis‡aw GAJDAMOWICZ s. Karola i Walerii, ur. 23 XII 1907
w Krzywosi ‡kach. W policji od 26 IX 1929. Do 1933 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poleskim, sk„d przeniesiony do woj. lwowskiego. Od 1936 w Wydz. I KG jako telegrafista i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 026/1 (4), 12[.]1.
St. post. PW l. Antoni GAJDZIK s. Paw‡a i Barbary z Bucht w, ur. 4 VI 1894
w Wieszowej. Uczestnik powstaæ l„skich. W PW l. od 18 VI 1922 w Kdzie Miasta Kr lewska Huta, w l. 1922 1923 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. katowickim, w I Komis.
w Kr lewskiej Hucie w 1931 i 1937. We wrze niu 1939 w Kdzie Miasta Chorzowa
pow. katowicki. St. post. mian. 21 III 1939.
L. 051/1 (39), 3267.
Post. PW l. J zef GAJEK s. Jana i Wiktorii z Luboschik w, ur. 17 III 1913
w Brzozowicach. W PW l. od 2 VIII 1937 w 1 komp. kand. na szer. w Kdzie Rez.
w Katowicach, sk„d 1 XI 1938 skierowany na Post. w £azach pow. frysztacki i tam
nadal s‡u¿bŒ pe‡ni‡ we wrze niu 1939.
L. 016/2 (73), 404.
Post. PP Edward GAJEWSKI s. Stanis‡awa, ur. w 1900 w Zgierzu. Rezerwa PP
Zgierz pow. ‡ dzki.
L. 058/3 (25), 4879.
Mjr ¿and. Kazimierz Wiktor GAJEWSKI s. W‡adys‡awa i Karoliny z Holler w,
ur. 18 XII 1896 w Dobrosinie. Absolwent Gimnazjum w fl ‡kwi. W I wojnie w armii
austriackiej. Uczestnik walk z Ukraiæcami. W WP ochotniczo od 9 I 1919 w grupie
pp‡k. Lisa-Kuli. Od marca 1919 w fland. Kraj. Polskiej, s‡u¿y‡ w Okr. Lubelskim, 25
VI 1922 przeniesiony na G rny l„sk, potem w baonach celnych. Od maja 1927 do
1934 dca plut. ¿and. w R wnem. We wrze niu 1939 w CWfland. w Grudzi„dzu. Kpt.
ze starszeæstwem 1 I 1927, mjr 19 III 1937. Odzn. SKZ, MPzaW, MDzON.
L. 020/2 (91), 5887.
195
G
St. stra¿n. SW Roman GAJEWSKI s. Jakuba, ur. 9 VIII 1894 w Char‡upi. W wiŒziennictwie od 1922. We wrze niu 1939 funkcjonariusz wiŒzienia w Sieradzu.
L. 044/3 (46), 4269.
St. post. PP Teodor GAJEWSKI s. J zefa i Ma‡gorzaty z Karbowskich, ur. 18 IV
1894 w Chmielewku. Od 15 V 1919 s‡u¿y‡ w SK w M‡awie. W policji od 1 II 1920
III Komis. Kolejowy w M‡awie. Uczestnik wojny 1920. Zwolniony 1 VI 1922,
ponownie przyjŒty 10 XI 1924 z przydzia‡em do Komis. w Brze ciu n. Bugiem
i tam nadal s‡u¿bŒ pe‡ni‡ we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn.
MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/5 (58), 874.
Post. PP W‡adys‡aw GAJEWSKI s. Kazimierza, ur. w 1895. Ostatnio s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji woj. kieleckiego, w CzŒstochowie w II Komis., od 1 III 1937 do
wrze nia 1939 w Wydz. ledcz.
L. [4] (30).
Post. PP W‡odzimierz J zef GAJEWSKI s. Czes‡awa i Janiny, ur. 18 III 1913
w Piotrkowie Trybunalskim. W policji od 1935. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w CzŒstochowie jako szofer.
L. 012/2 (20), 3823.
St. post. PP Jan GAJOS s. Grzegorza i Antoniny z Kozer w, ur. 11 IX 1905
w £anach Wielkich. W policji od 1929. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. radomskim,
do 19 IX 1938 na Post. w Wy mierzycach, sk„d przeniesiony jako p.o. kmdta na
Post. w Radzanowie i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 012/1 (27), 3489.
Post. PP J zef GAL s. Ludwika i Magdaleny, ur. 11 IX 1912 w D‡ugopolu. Z‡o¿y‡
egzamin maturalny. W policji od 17 III 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj.
wo‡yæskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Grzybowicy pow. w‡odzimierski.
L. 05/5 (95), 933.
196
G
St. post. PW l. Henryk Micha‡ GALBIERZ s. Jana i Marii z Kirchniok w, ur.
27 IX 1894 w Ligocie Zabrskiej. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 1 IX 1919 do
1 IX 1921 w POW G l., plut. W PW l. od 25 IX 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. wiŒtoch‡owickim w Komis. Hajduki Wielkie, sk„d 15 XII 1929 przeniesiony na Post.
w Chebziach i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. Kna l.WWiZ.
L. 012/1 (122), 1759.
St. post. PP Robert GALENEK s. Frydrycha, ur. w 1899 w Augustowie. W policji
s‡u¿y‡ od 1923. We wrze niu 1939 w Rez. PP w Bia‡ymstoku.
L. 026/2 (58), 4872.
St. post. PP Kazimierz GALEÑSKI s. J zefa, ur. w 1891 w Woli Rychwalskiej.
W policji od 1917. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Koninie.
L. 012/1 (130), 5341.
St. post. PW l. J zef GALJOSZ s. Andrzeja i Pauliny z Kotul w, ur. 16 III 1895
w Koch‡owicach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 16 IX 1920 do 2 V 1921
w PG l. Cz‡onek POW. W III powstaniu l„skim w fland. G l. (3 V 6 X 1921).
NastŒpnie w fland. Kraj. Ks. Cieszyæskiego do 17 I 1922. W PW l. od 18 VI 1922.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kr lewskiej Hucie w: I Komis. (do 31 VIII 1923), Eksp. Dworcowej (do 30 IX 1923), II Komis. (do 14 VIII 1925), na Post. w Chybiach pow. bielski
(do 21 X 1926), w I Komis. w Kr lewskiej Hucie (od 1934 pn. Chorz w) do 22 IX
1937, w II Komis. w Chorzowie pow. katowicki (do 28 IV 1939), nastŒpnie w Komis. Hajduki Wielkie pow. wiŒtoch‡owicki (od 1939 pn. Chorz w Batory) i tam
nadal we wrze niu 1939. Odzn. MN, MPzaW, Kna l.WWiZ.
L. 05/1 (44).
St. post. PP Marcin GALLE s. Piotra i Eleonory, ur. 1 II 1891. Co najmniej od
1936 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Lublinie.
L. 037/1 (70), 3063.
197
G
St. przod. PP Jan GA£¥ZKA s. Stanis‡awa i Marianny z Gryglickich, ur. 21 XI
1891 w KrŒpie. Ukoæczy‡ szko‡Œ ogrodnicz„ w Warszawie. W l. 1905 1918
cz‡onek PPS. W I wojnie w armii rosyjskiej. W policji od 11 I 1919 na Post. w Sochaczewie. Od 1 III 1919 na Post. w £azach pow. m‡awski. Ukoæczy‡ 14 VII 1920
Szko‡Œ OkrŒg. PP w P‡ocku. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Sochaczewie. St. przod. mian. 1 X 1922. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/1 (76).
St. post. PP Otton GA£¥ZKA s. Franciszka i Marty, ur. 7 X 1902 w Piæczynie.
W WP od 14 II 1920 do 22 II 1921. W policji od 1 XII 1928. Ukoæczy‡ Szko‡Œ Policyjn„ w Gdaæsku. Od 25 V 1929 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim. Od 1935 i nadal
we wrze niu 1939 kmdt Post. w Bere nicy pow. sarneæski. Odzn. BMzaDS‡.
L. 030/1 (30), 1197.
Jakub GA£DYS s. Antoniego i Katarzyny, ur. 19 IV 1906 w Dyl„g wce. We
wrze niu 1939 funkcjonariusz PP w Brze ciu n. Bugiem.
L. 030/1 (23), 2358.
St. post. PP Jan GA£ÊZIEWSKI s. J zefa i Marii, ur. w 1899 we W‡oc‡awku.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. wileæskiego. We wrze niu 1939 na Post. w Radoszkowicach pow. mo‡odecki. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 030/1 (22), 3117.
St. przod. PW l. Ludwik GA£GONEK s. J zefa i Joanny z Jasiok w, ur. 14 VIII
1899 w B‡Œdowicach Dolnych. Uczestnik powstaæ l„skich. W PW l. od 15 VII
1922. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w Katowicach w: Eksp. ledcz. (do 31 VIII 1927), pionie
ledcz. Komis. Ro dzieæ (od 1 IX 1927). Do 19 XII 1938 w Komis. Siemianowice
pow. katowicki, sk„d 2 X 1938 deleg. na Zaolzie. Od 20 XII 1938 w Komis. Bogumin Nowy pow. frysztacki. Przod. mian. 1 XII 1923, st. przod. 1 I 1929. Odzn.
MDzON.
L. 026/1 (25), 2326.
Przod. PP Adam GA£KA s. Tomasza, ur. w 1899. Od 1937 i nadal we wrze niu
1939 kmdt Post. w Terespolu pow. bialski.
L. 058/3 (97), 4702.
198
G
Podkomis. PP Zygmunt GA£KA s. Micha‡a, ur. 1 IV 1896 w Warszawie. Od
10 IV do 25 V 1919 w PKom. w Warszawie. W WP od 26 V 1919 do 2 IV 1921.
W policji od 25 VI 1921. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w UrzŒdzie ledcz. m.st. Warszawy, sk„d
8 V 1937 przeniesiony na stanowisko z-cy nacz. UrzŒdu ledcz. w Kielcach i tam
nadal we wrze niu 1939. Odzn. SKZ.
L. 023/3 (35), 5784.
St. post. PP Jan GA£OSZ s. Jana i Marianny z Fabi w, ur. 2 VIII 1897 w Czaæcu.
Od 7 X 1914 w Legionach Polskich, internowany, nastŒpnie w PKP. W WP od 4 XI
1918 do 14 VI 1921, uczestnik obrony Lwowa. W policji od 16 VII 1923. Najpierw
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Lublinie, potem w woj. wo‡yæskim, pocz„tkowo w pow. sarneæskim co najmniej od 1926 do 1928 na Post. w Rafa‡ wce, w 1932 na Post. w
D„browicy, we wrze niu 1939 na Post. w Mielnicy pow. kowelski. St. post. mian.
16 VII 1928. Odzn. KN, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 020/2 (83), 1071.
Post. PP Jan GA£WA s. Stanis‡awa, ur. w 1901 w Niewirach. Rez. PP woj. ‡ dzkiego.
L. 058/3 (37), 4249.
St. post. PP Andrzej GA£YGA s. Tomasza, ur. 30 XI 1880 w Czartkach. W policji
od 1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Godzieszach pow. kaliski.
L. 044/1 (70), 4569.
St. post. PP Franciszek GAN s. Ludwika i Filomeny, ur. 10 III 1899 w Rudzie Jaworskiej. Co najmniej od 1934 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego. Do 22 V
1939 kmdt Post. w Koropcu pow. buczacki, sk„d przeniesiony na stanowisko
kmdta Post. w Cebrowie pow. tarnopolski i tam nadal we wrze niu 1939. St. post.
mian. 1 IV 1934.
L. 012/2 (84), 3387.
St. post. PP Micha‡ GANCARZ s. Jakuba i Anny, ur. 14 IX 1905 w G rce Zaczerskiej. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji pow. drohobyckiego na Post. w: Truskawcu, Drohobyczu i Borys‡awiu.
L. 016/1 (13), 123.
199
G
Post. PW l. Stanis‡aw Wojciech GANDECKI s. Wojciecha i Katarzyny z WylŒg w, ur. 12 IV 1913 w Mechnicach. W PW l. od 25 I 1938 w 2 komp. kand. na
szer. Kdy Rez. w Katowicach. Od grudnia 1938 i nadal we wrze niu 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w Or‡owej pow. frysztacki.
L. 023/5 (62), 382.
St. post. PP Stanis‡aw GANDURSKI s. W‡adys‡awa i Anny z ZiŒbickich, ur. 18 I
1891 w Jasieæcu. W policji od 6 XI 1920. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj.
wo‡yæskim, we wrze niu 1939 w Zdo‡bunowie. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 023/2 (88), 1167.
Kpt. s‡. zdr. Mieczys‡aw Konstanty GANTER s. Ludwika i Wandy z Noworytk w, ur. 28 XII 1898 w Tarnowie. Lekarz farmaceuta, mgr farmacji. W WP od 2 II
1919. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w: 1 baonie sanit. (1922), CSk‡. San. (w l. 1922 1924), CZak‡.
Zaop. San. (1928), 9 Szpitalu OkrŒg. (1932), w 1939 z-ca kmdta poci„gu sanitarnego. Ppor. ze starszeæstwem 1 XI 1922, por. 1 XI 1924.
L. 054/2 (21), 6996.
St. post. PP Szczepan GAPPE s. J zefa i Wiktorii z Wies w, ur. 26 XII 1887
w Lubczy. W policji od 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. na wartowni w Truskolasach
Post. w Pankach pow. czŒstochowski, ostatnio w CzŒstochowie: w I Komis., na
Post. Kolejowym, we wrze niu 1939 w Kdzie Pow.
L. 038/2 (8), 1383.
St. post. PP Franciszek GARBULA s. Micha‡a i J zefy, ur. w 1890 w Majdanie
Ma‡ym. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Tomaszowie Lubelskim.
L. 050/2 (10), 4652.
Post. PW l. Konrad GARCORZ s. Micha‡a, ur. w 1913. W PW l. od 3 III 1938
w komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. Do 26 XII 1938 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w I Komis. w Chorzowie pow. katowicki, sk„d deleg., nastŒpnie przeniesiony do
Komis. w Pietwa‡dzie pow. frysztacki i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 054/1 (14), 2053.
200
G
St. post. PP Stefan GARCZARCZYK s. W‡adys‡awa i Melanii, ur. 6 VIII 1900
w BŒdzinie. W WP od 3 II 1920, 47 Pu‡k Strzelc w Kresowych. Uczestnik wojny
1920. W policji od 16 XII 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim. Do 1930 w s‡u¿bie
zewnŒtrznej, tak w komis. jak i na post. Od 20 X 1930 i nadal we wrze niu 1939
kancelista w Kdzie Pow. w BŒdzinie. St. post. mian. 1 X 1925. Odzn. MDzON,
BMzaDS‡.
L. 05/4 (21), 3777.
St. post. PP Karol GARCZYÑSKI s. Franciszka i Pelagii, ur. 21 X 1900 w Miroszce. Rez. PP woj. pomorskiego.
L. 058/3 (75), 2248.
St. post. PP W‡adys‡aw GARNCARZ s. Wincentego i Heleny z Kowalskich, ur.
25 XI 1899 w D„browie G rniczej. W WP ochotniczo w l. 1918 1920, uczestnik
wojny 1920. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Bia‡ymstoku. Odzn. BKZ.
L. 020/4 (89), 99.
Stra¿n. SW Piotr GARNOWSKI s. Ignacego i Katarzyny z Seniut w, ur. 29 VI
1908 w Komarnie. Ukoæczy‡ Szko‡Œ Rzemios‡ Artystycznych we Lwowie. Od
1936 i nadal we wrze niu 1939 nadzorowa‡ prace budowlane w wiŒzieniu w
Brze ciu n. Bugiem.
L. 058/4 (89), 1090.
J zef GARNYS s. Adama, ur. w 1900 w £odzi. Rez. PP £ d , zmobilizowany
25 VIII 1939.
L. 058/1 (42), 5493.
Karol GASZCZYK s. Jana i Joanny, ur. 21 IX 1908 w Pruchnej. Od 10 II 1939 zatrudniony w PW l. jako kontr. pomocniczy wo ny w Kdzie Pow. we Frysztacie
i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 050/1 (30), 5050.
201
G
St. przod. PW l. Jan Ludwik GA s. Ludwika i Julii z Przywar w, ur. 21 XI 1906
w Radzionkowie. Od 1 III do 30 VIII 1922 pracownik Starostwa Tarnog rskiego.
W PW l. od 1 III 1924. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako stenotypista w Kdzie Pow.
w Lubliæcu. Od 20 XI 1926 w Kdzie SzPW l. w Katowicach. We wrze niu 1939
w Kdzie Woj. Rez. w Katowicach. St. post. mian. 1 VII 1928, przod. 18 VII 1933,
st. przod. 31 III 1939. Odzn. BKZ.
L. [4] (15).
Stra¿n. SW Zbigniew Kazimierz GAUDNIK s. Kazimierza i Alfredy, ur. 4 V
1909 we Lwowie. Od 1 V 1933 funkcjonariusz wiŒzienia w Wieluniu. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie w wiŒzieniu przy ul. Dani‡owiczowskiej.
L. 012/2 (99), 5250.
Post. PP Tadeusz GAUZE s. Edwarda, ur. w 1913 w Radomiu. W policji od 1935.
We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie.
L. 038/4 (25), 4004.
St. post. PP Jan GAWE£ s. Stanis‡awa i Weroniki z Mochoni w, ur. w 1898 w Tulig‡owach. W l. 1914 1915 cz‡onek PPS. W policji od 1924. Co najmniej od 1933
do 1935 s‡u¿y‡ w woj. lwowskim, od 1 I 1934 w s‡u¿bie ledcz. We wrze niu 1939
na Post. w Strzelbicach pow. samborski. St. post. mian. 1 IV 1933.
L. 023/4 (48), 2540.
Komis. PW l. Franciszek GAWLIK s. Piotra i Kunegundy z Hadul w, ur. 1 I
1895 w Mikulczycach. W I wojnie w armii niemieckiej. Cz‡onek POW G l.,
dzia‡acz plebiscytowy, uczestnik powstaæ l„skich. W PW l. od 1 III 1923. Ukoæczy‡ Szko‡Œ Oficer w PP w Warszawie. Do 26 XI 1927 kmdt Post. w Strzybnicy
pow. tarnog rski, nastŒpnie kier. Komis. w Tarnowskich G rach (do 14 II 1928),
kmdt Post. Kosztowy pow. pszczyæski (do 1 VIII 1928), kier. Komis. w pow. katowickim w: Mys‡owicach, Szopienicach i Ro dzieniu, od 8 IV 1931 z-ca, nastŒpnie
kier. Komis. w Siemianowicach, sk„d od 2 X do 9 XII 1938 deleg. do pow. frysztackiego. We wrze niu 1939 nadal kier. Komis. w Siemianowicach. Przod. mian.
3 IV 1923, st. przod. 1 XII 1927, asp. w 1934, podkomis. w 1935, komis. 31 III
1939. Odzn. MN, Kna l.WWiZ, MDzON, GwG l.
L. 012/1 (131), 5166.
202
G
St. post. PP Stanis‡aw GAW£OWSKI s. Wincentego i Rozalii, ur. w 1896 w Radomiu. W WP od 4 III 1919 do 10 VIII 1920. W policji od 20 X 1922. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Dyonie Konnym m.st. Warszawy. Odn. BKZ.
L. 030/1 (66), 2302.
Post. PP W‡adys‡aw GAW£OWSKI s. Franciszka, ur. w 1902 w JŒdrzejowie.
W policji s‡u¿y‡ od 1928. We wrze niu 1939 w JŒdrzejowie.
L. [1] (61).
St. post. PW l. Andrzej Krzysztof GAWRON s. Alberta i Marii z Dylus w, ur.
10 XI 1897 w Chorzowie. Od 19 II 1919 do 1 IX 1921 w POW G l. W PW l. od
22 VI 1922 w Kdzie Pow. w Rybniku i na Post. w pow. rybnickim w: Rogowach
(do 1 V 1928), Pszowie (do 14 XII 1931), nastŒpnie w Chorzowie pow. katowicki
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w I (od 19 IX 1938) oraz V Komis. (od 20 VII 1939) i tam nadal we
wrze niu 1939. Odzn. KW, MN, BKZ, Kna l.WWiZ, MDzON, GwG l., KLeg.,
OPWI.
L. 026/2 (66), 740.
St. post. PP Stanis‡aw GAWRON s. Antoniego i Anny z Szumlaæskich, ur. 11 V
1900 w Starej Wsi. W policji od 10 VI 1923. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w
woj. tarnopolskim, ostatnio w pow. kopyczynieckim od 20 III 1938 na Post. w
Horodnicy, we wrze niu 1939 na Post. w Probu¿nej. Odzn. BKZ, SMzaDS‡.,
BMzaDS‡.
L. 037/2 (24), 1121.
Post. PP Jan GAWROÑSKI s. Jana i Katarzyny, ur. 12 VII 1912 w Wilgoszczy.
W policji od 25 XI 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 14 XII 1937
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. poznaæskiego.
L. 033/2 (30), 1222.
St. przod. PP J zef GAWROÑSKI s. Walentego i Franciszki z D‡u¿ewskich, ur.
6 III 1883 w Boduszewie. W policji od 1919. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pionie ledcz.
woj. ‡ dzkiego. We wrze niu 1939 z-ca kier. V Komis. m. Poznania. Odzn.
MPzaW, MDzON.
L. 045/1 (50), 4346.
203
G
Post. PP Leon GAWROÑSKI s. Zbigniewa i Katarzyny, ur. 5 VII 1901 w Brze nie. W policji od 1923. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. warszawskim, we wrze niu
1939 na Post. w Zatorach pow. pu‡tuski.
L. 037/2 (27), 1655.
St. stra¿n. SW Marian J zefat GAWROÑSKI s. J zefa i Franciszki z Weryæskich, ur. 3 VI 1893 w Warszawie. Uczestnik wojny 1920. W wiŒziennictwie od
1921. Od 1924 s‡u¿y‡ w wiŒzieniu w Sandomierzu. W lipcu 1929 ukoæczy‡ Centr.
Szk. MS dla SW w Warszawie. W maju 1939 deleg. do prac dozorowo-konwojowych w jednym z Karnych Ruchomych O rodk w pracy k. Baranowicz i tam nadal
przebywa‡ we wrze niu 1939. Odzn. MDzON.
L. 037/1 (42), 3400.
Post. PP Franciszek GAWRYL s. Jana i Ewy z Ostrowskich, ur. 11 II 1899
w Warcho‡ach. W WP od 11 II 1919 do 7 VII 1922. W policji od 15 VII 1923. Przez
wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim do 1938 na Post. w Majkowie pow. r wieæski. Od 1938 pracownik KOP w Basowym K„cie pow. r wieæski. Odzn.
MPzaW, BMzaDS‡.
L. 050/2 (9), 2853.
Przod. PP Stanis‡aw G¥DEK s. Jana i Ewy z Rutyn w, ur. 17 VIII 1899 w GrŒbowie. Cz‡onek POW. Bra‡ udzia‡ w walkach w l. 1918 1921. W policji od 1922. Do
1933 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Tarnobrzegu, w 1936 we Lwowie, nastŒpnie do 1937 w Tarnowskiej Woli pow. tarnobrzeski. Od 1937 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post.
w DŒbej pow. bŒdziæski. Przod. mian. 1 IV 1933. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 023/3 (94), 3298.
Post. PP Stefan G¥SIENIEC s. Stanis‡awa i Michaliny, ur. w 1907 w Opocznie.
Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego. Od 19 XI 1936 w woj.
kieleckim, w Wydz. ledcz. w Sosnowcu, od 2 V 1936 w Komis. w Ostrowcu pow.
opatowski. Od 6 XI 1937 i nadal we wrze niu 1939 w Kdzie Pow. w Opatowie.
L. [1] (76).
Nadkomis. PP Marian G¥SIEWICZ s. Franciszka i Marii z Pruszyæskich, ur.
2 XI 1895 w Stryju. Absolwent Gimnazjum w. Anny w Krakowie. Od 2 IX 1914
do 24 IX 1917 w Legionach Polskich, do 31 X 1918 w armii austriackiej. W WP od
11 XI 1918 do 31 VII 1936, pp‡k art. rez. Ukoæczy‡ Szko‡Œ Oficer w PP w Warszawie. We wrze niu 1939 Kmdt Pow. P‡ock. Nadkomis. mian. 12 VIII 1936. Odzn.
KN, KW, SKZ, MPzaW, MDzON.
L. 033/2 (44), 6014.
204
G
Henryk G¥SINOWSKI s. J zefa i Marianny, ur. 2 I 1912 w Warszawie. Robotnik
ostatnio zamieszka‡y w Warszawie, zmobilizowany do WP.
L. 058/4 (68), 7068.
St. post. PP Kazimierz G¥SIOR s. Wojciecha i Marianny z Nier bc w, ur. 23 III
1898 w Zakrzowie. W WP od 15 III 1919 do 4 VII 1921, 9 pap. Uczestnik wojny
1920. W policji od 1 IX 1923. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj.
wo‡yæskim. Od 1 VII 1937 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Sarnach. St.
post. mian. 1 II 1935. Odzn. VM V kl. nr 57, KW, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 012/2 (48), 5948.
St. post. PP Jan Hipolit G¥SIOROWSKI s. Piotra i Rozalii, ur. 8 II 1891 w Radoczy. W I wojnie w armii austriackiej. W policji od 1 XI 1922. Do 1932 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
we W‡odawie. Od 5 IX 1932 i nadal we wrze niu 1939 z-ca kmdta Post. w Telatynie pow. tomaszowski. St. post. mian. 1 V 1932. Odzn. BMzaDS‡.
L. 019/3 (70), 4656.
Post. PP Stanis‡aw G¥SIOROWSKI s. Wojciecha i Antoniny z Omy‡k w, ur.
10 VII 1889 w Wilanowie. W policji od 1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w XX Komis. m.st. Warszawy.
L. 012/3 (65), 1676.
Post. PP J zef G¥SKA s. Macieja i Franciszki, ur. 19 II 1896 w Polichnej G rnej.
W policji od 1923. Od 1925 i nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w £odzi.
L. 026/4 (35), 4298.
Roman G¥SOWSKI s. Kazimierza i Marii z Tustanowskich, ur. w 1881 w Starym
S„czu. Absolwent UJK, mgr praw. SŒdzia S„du Apelacyjnego we Lwowie.
L. 054/2 (1), 14/7098.
205
G
St. post. PP Konstanty G¥SZCZ s. Jana i Ewy, ur. 18 XII 1900 w Dzieba‡towie.
W policji od 1927. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w pow. radomskim od 19 IX
1938 w Wy mierzycach, nastŒpnie w Radzanowie. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn.
MPzaW, MDzON.
L. 023/2 (20), 3386.
St. post. PP Franciszek G¥TOWSKI s. Antoniego i Tekli, ur. 9 X 1894 w Dobrzycach. W WP ochotniczo od 18 I 1918 do 13 I 1921. W policji od 15 IX 1921.
Od 20 XII 1924 do wrze nia 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w £ucku. St. post. mian.
1 III 1936. Odzn. KW, MN, MDzON, BMzaDS‡.
L. 038/3 (67), 956.
Post. PW l. Franciszek GBURSKI s. Leona i Pelagii z Krzysztofiak w, ur. 18 VII
1913 w Essen. W PW l. od 10 III 1937 z przydzia‡em do 1 komp. kand. na szer.
Kdy Rez. w Katowicach. Od 18 XII 1937 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Herbach l„skich
pow. lubliniecki, nastŒpnie w II Komis. w Katowicach, sk„d 23 XII 1938 przeniesiony do Komis. w Or‡owej pow. frysztacki.
L. 044/1 (80), 500.
Kpt. s‡. zdr. rez. Hipolit GEISLER s. J zefa, ur. 5 V 1886. Lekarz chirurg, dyplom
uzyska‡ w 1911. S‡u¿y‡ w 14 baonie sanit. Kadra zapas. 4 Szp. Okr. Kpt. ze starszeæstwem 1 VI 1919. Przydzielony do PKU CzŒstochowa. We wrze niu 1939 zamieszka‡y w CzŒstochowie.
L. 050/2 (1), 1611.
W‡adys‡aw GEISINGER s. Piotra, ur. w 1897. Przebieg s‡u¿by w policji i stopieæ
nie s„ znane. We wrze niu 1939 Kmdt Pow. Jan w Lubelski.
L. 037/1 (9), 1219.
Emil GEMBALCZYK s. Konstantego i Franciszki, ur. 16 XI 1906 w Boguszowicach. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w SG.
L. 051/2 (7), 7710/149.
206
G
Franciszek GENC s. Franciszka, ur. w 1903.
L. [3] (63).
St. przod. PP Karol GENDASZEK s. Franciszka, ur. w 1886. W policji od 1919.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako sekretarz Kdy Pow. w KŒpnie. Odzn. BKZ.
L. 05/1 (12).
Post. PP Zygmunt GENDEK s. W‡adys‡awa i Florentyny, ur. 6 XI 1911 w £odzi.
Po ukoæczeniu w 1935 NSzF w Sosnowcu s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego.
L. 020/4 (30), 3522.
St. post. PP Jan GEREMEK s. Szczepana i Katarzyny z Nadolczak w, ur. 10 V
1890 w S‡awnie. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. pomorskiego, m.in.
w Wejherowie, od 21 III 1931 przeniesiony do woj. stanis‡awowskiego. We wrzeniu 1939 na Post. w Ko‡omyi.
L. 05/5 (49), 655.
Post. PW l. Otton Karol GERLACH s. Augustyna, ur. 23 I 1893. W PW l. od
1 IX 1924. W 1931 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Rez. w Katowicach.
L. 050/1 (46), 978.
Post. PP Marcin GERTIG s. Franciszka i Franciszki z Walkowiak w, ur. 15 X
1887 w flegr wku. W policji od 1920. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w III Komis. m. Bydgoszczy. Odzn. BKZ.
L. 023/1 (44), 2744.
207
G
St. post. PP Franciszek GERTNER s. J zefa i Katarzyny z Haæc w, ur. 12 V 1894
w Pabianicach. W policji od 1918. W l. 1930 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. ‡askim.
We wrze niu 1939 w Komis. w Pabianicach pow. ‡aski.
L. 023/2 (42), 3066.
St. przod. PP W‡adys‡aw GERWAT s. Antoniego i Katarzyny z Wi niewskich, ur.
15 III 1899 w Jedwabnem. W policji od 1923. W 1938 i nadal we wrze niu 1939
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w IX Komis. m. £odzi.
L. 033/1 (71), 5366.
St. przod. PP Micha‡ GETMAN s. Micha‡a i Magdaleny z Panasik w, ur. 2 II 1894
w Skolem. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego.
We wrze niu 1939 w Komis. w Ko‡omyi.
L. 05/5 (46), 27/199.
Post. PP Roman GEZGA£A s. W‡adys‡awa i Florentyny, ur. 8 VIII 1916 w Broniowie. W policji od 12 IX 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 30 IX
1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. krakowskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w IV Komis. m. Krakowa.
L. 05/3 (39), 2793.
Post. PP Eugeniusz Jan GÊBALA s. Edwarda i Karoliny, ur.18 VI 1911 w flabnie.
W policji od 23 XI 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 14 XII 1937
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego.
L. 012/1 (116), 4839.
Post. PP Stanis‡aw GÊBALSKI s. J zefa, ur. w 1910. Po ukoæczeniu 23 X 1935
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do policji woj. kieleckiego. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w D„browie G rniczej pow. bŒdziæski. Od
2 VI 1937 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w JŒdrzejowie.
L. 038/2 (20), 5425.
208
G
St. post. PP Micha‡ GÊSIOROWSKI s. Stanis‡awa, ur. w 1899. Co najmniej od
1934 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego. St. post. mian. w 1935.
L. 023/2 (63), 2519.
St. post. PP Stanis‡aw GIBA£A s. Micha‡a i Wiktorii z Cupak w, ur. 21 XI 1899
w Nozdrzcu. Od 1 XI 1918 w fland. Kraj. Polskiej. W WP od 1 IX 1919 do 5 I 1923,
st. ¿and. S‡u¿bŒ w policji podj„‡ 1 VII 1923 w Brze ciu n. Bugiem i tam pe‡ni‡ j„
nadal we wrze niu 1939, najpierw w Komis., od 1 X 1930 na Post. Kolejowym, od
4 V 1936 ponownie w Komis., od 1 III 1937 na Post. Kolejowym Brze Centralny,
od 12 I 1938 w II Komis. St. post. mian. w 1934. Odzn. MPzaW, MDzON,
SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 033/1 (12), 3616.
Post. PW l. Adam GIBASZEK s. Walentego, ur. 23 XII 1896. W PW l. od 1 III
1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Koæczycach Wielkich pow. katowicki (do 14 II
1927), w Komis. w Zebrzydowicach pow. cieszyæski (do 1 IV 1932), do 22 XII
1938 w Komis. w £agiewnikach pow. wiŒtoch‡owicki, sk„d przeniesiony do Komis. w Karwinie pow. frysztacki i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 026/4 (15), 2197.
St. post. PP Stanis‡aw GIBCZYÑSKI s. J zefa i Bronis‡awy, ur. 17 IV 1896
w Ostrowach Cukrowni. Ukoæczy‡ 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Sto‡pcach. Odzn. BKZ.
L. 044/2 (26), 582.
Przod. PP Florian GIBEL s. Floriana, ur. w 1898 w Warszawie. W policji od 1928.
We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie. Odzn. BKZ, SMzaDS‡.
L. 026/3 (20), 1530.
Przod. PW l. Stefan GIEL s. Szymona i Joanny, ur. 30 VIII 1892 w Altonie. W I
wojnie w armii niemieckiej. Od 14 III 1920 do 12 VI 1922 w PP. W PW l. od 17 VI
1922. S‡u¿y‡ w Katowicach do 19 IX 1923 w Oddz. Techn. KG, w II Komis. do 30
XI 1923, wyst„pi‡ ze s‡u¿by. Ponownie przyjŒty 16 IX 1924 z przydzia‡em do Kdy
Rez. jako prac. kanc. Tam nadal we wrze niu 1939. Przod. mian. 15 IX 1925.
L. 044/3 (27), 982.
209
G
St. przod. PP J zef GIELAREK s. Micha‡a i J zefy ze rod w, ur. 6 III 1897 we
Wrzawach. Od 11 IX 1915 w Legionach Polskich, nastŒpnie PKP. W WP ochotniczo od listopada 1918 w fland. Kraj. Polskiej, z kt rej 1 XII 1919 automatycznie
przeszed‡ do policji. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. tarnopolskim. Od 1932 do 15 III
1938 kmdt Post. w Potutorach pow. brze¿aæski, sk„d przeniesiony do Wydz.
ledcz. w Tarnopolu i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. KN.
L. 027/3 (64), 172.
W‡adys‡aw GIELNIAK s. Franciszka i W‡adys‡awy, ur. 16 XII 1900 w Berlinie.
In¿. Rez. PP Szamotu‡y.
L. 016/1 (52), 4760.
Andrzej GIERAK s. Jana, ur. w 1901.
L. 058/3 (44), 4714.
Post. PP Kazimierz Miko‡aj GIERA£TOWSKI s. Kazimierza i Anny z G„sowskich, ur. 30 I 1910 w Baka‡arzewie. Po ukoæczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach
Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do policji woj. poleskiego i tam nadal pe‡ni‡
s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 037/2 (15), 3105.
Post. PP Franciszek GIEREJ s. Jana i Marianny z Konik w, ur. 14 XI 1893
w Ko‡odzi„¿u. W policji s‡u¿y‡ od 1 XII 1919. We wrze niu 1939 na Post. w pow.
bia‡ostockim. Odzn. BMzaDS‡.
L. 05/1 (74).
Przod. PP J zef GIEROWSKI s. Kajetana i Michaliny, ur. 22 VI 1899 w Hrubieszowie. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lubelskiego w 1927 w pow. bialskim, ostatnio w woj. poznaæskim. Do 15 III 1939 w IV Komis. m. Poznania, sk„d
przeniesiony na stanowisko kmdta Post. w Kiszkowie pow. gnie nieæski i tam
nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 II 1935, przod. 1 IV 1939. Odzn. BKZ,
MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/5 (17), 4235.
210
G
St. post. PP J zef GIERSZEWSKI s. W‡adys‡awa i Franciszki, ur. 26 VI 1904.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. kieleckiego, ostatnio w pow. bŒdziæskim, do 2 IV 1935
w Plut. Konnym w D„browie G rniczej, sk„d przeniesiony do Oddz. Konnego
w Sosnowcu. Od 4 XI 1937 i nadal we wrze niu 1939 w III Komis. w Sosnowcu. Odzn. BKZ.
L. 023/1 (99), 4404.
Post. PP Jan GIL s. Ignacego, ur. w 1897. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji
woj. krakowskiego. We wrze niu 1939 na Post. w GrŒboszowie pow. d„browski.
L. 058/4 (9), 725.
Por. rez. Adam GILEWSKI s. J zefa i Heleny z Szaci‡‡ w, ur. 14 VI 1895 w Miæsku Litewskim. W l. 1917 1919 cz‡onek POW w rodzinnym mie cie. W WP ochotniczo od 1919. W jt gminy £aæ w pow. nie wieskim, osadnik wojskowy
w So‡tanowszczy nie. Odzn. KW, MN.
L. 051/2 (25), 7022/2.
St. post. PP J zef GIZDOÑ s. Jakuba i Anny z Wyr w, ur. 19 III 1904 w £aziskach
rednich. Od 1919 w POW G l., uczestnik powstaæ l„skich i dzia‡acz plebiscytowy. W policji od 16 II 1928. Co najmniej od 1931 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim
w 1932 w Komis. w Kielcach. We wrze niu 1939 nadal w Kielcach. St. post. mian.
1 IV 1934. Odzn. MN.
L. 020/3 (77), 5539.
Post. PW l. J zef GLAJC s. Paw‡a i Marii z Kajzer w, ur. 16 III 1913 w Oldrzychowicach. W PW l. od 15 XI 1938 z przydzia‡em na Post. Oficerski w Tarnowskich G rach i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 058/2 (28), 347.
St. post. PW l. Stefan GLANC s. Franciszka i Bronis‡awy z Baraziæskich, ur.
15 VI 1899 w Kryziakach. Od 7 VIII 1919 do 19 VI 1922 w WP. W PW l. od 15 I
1924 z przydzia‡em do Kdy Rez. w Katowicach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Katowicach w Komis.: I (od 19 II 1924), III (od 17 IV 1925 do 1 XII 1931) nastŒpnie i nadal we
wrze niu 1939 w Kdzie Rez. St. post. mian. 31 III 1939. Odzn. MPzaW.
L. 037/4 (16), 775.
211
G
St. post. PP J zef GLAPA s. Marcina, ur. w 1887 w Konarach. W policji od 1919.
Ostatnio pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w woj. pomorskim w Bydgoszczy w Komis.: I (do 12 X
1938) nastŒpnie w II, sk„d 22 XI 1938 przeniesiony do II Komis. w Grudzi„dzu.
We wrze niu 1939 ponownie w Bydgoszczy.
L. 016/2 (68), 1812.
St. post. PW l. Walenty GLAPIAK s. Bart‡omieja i Magdaleny z Szel„g w, ur.
8 II 1897 w K„kolewie. W WP od 7 I 1919 do 30 VI 1922, 55 pp, sier¿. W PW l. od
1 III 1924. S‡u¿y‡ w pow. cieszyæskim na Post.: Brenna (do 14 IX 1925), Wis‡a (do
1 V 1927), w I Komis. Kr lewska Huta (do 1 IX 1928), w pow. bielskim na Post.:
Czechowice (do 30 IV 1935), MiŒdzyrzecze G rne (do 29 V 1935), potem w Komis. Bielsko, (od 13 IX 1938 w s‡u¿bie ledcz.) i tam nadal we wrze niu 1939. St.
post. mian. 1 I 1938. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 045/2 (47), 2843.
Przod. PP August GLENC s. Jana i Katarzyny z Bugajskich, ur. 28 VIII 1895
w Czeladzi. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. bŒdziæskim,
w 1928 na Post. w Czeladzi, we wrze niu 1939 w Sosnowcu.
L. 045/3 (57), 3688.
Post. PP J zef GLINIECKI s. Kazimierza, ur. w 1913. W policji od 10 III 1937
jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. F Rez. PP we Lwowie. Po
ukoæczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do
woj. poleskiego i tam nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939.
L. 026/2 (1), 3487.
St. post. PP Jan GLIÑCZAK s. Miko‡aja, ur. w 1897 w Wiele nicy. W policji od
1922. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi jako t‡umacz.
L. 019/1 (69), 4507.
St. stra¿n. SW Karol GLIÑSKI s. Kazimierza i Franciszki z Perkowskich, ur. 11 X
1897 w Warszawie. Od 1926 dozorca w wiŒzieniu przy ul. Dani‡owiczowskiej
w Warszawie. W 1927 Ukoæczy‡ Centr. Szk. MS dla SW w Warszawie. Od 1935
i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w WiŒzieniu Karnym w Drohobyczu.
Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 051/2 (12), 5988.
212
G
Przod. PP Edmund GLISZCZYÑSKI s. Juliana, ur. w 1892 w Mrodze. W policji
s‡u¿y‡ od 1920. We wrze niu 1939 w Wydz. ledcz. w Chojnicach. Odzn. BKZ.
L. 045/1 (99), 3147.
Alfred GLÜCKLICH s. J zefa, ur. w 1914.
L. 016/2 (62), 897.
Post. PP Andrzej G£ADYSZ s. Jana i Zofii, ur. w 1903 w Nowosi ‡ce. W 1936
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego, nastŒpnie w woj. tarnopolskim. We
wrze niu 1939 na Post. w Wierzbowie pow. brze¿aæski.
L. 012/1 (128), 2626.
St. post. PW l. J zef G£ADYSZ s. Franciszka i Agnieszki z Przygod w, ur. 27 XI
1894 w Bocianowicach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 1 III 1919 do 16 VII
1921 w POW G l. W PW l. od 18 VI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. lublinieckim na
Post. w: Piasku do 1 XI 1930, od 2 XI 1930 do 14 V 1939 w Pawonkowie. NastŒpnie i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Lubliæcu. St. post. mian. 30 IV 1934.
Odzn. MN, BKZ, Kna l.WWiZ, MDzON.
L. 051/1 (23), 3820.
St. post. PP Antoni G£ASZCZAK s. Micha‡a i Marianny, ur. 15 I 1887 w Czerninie. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego, we wrze niu 1939 we Lwowie.
L. [3] (17).
Post. PP Jan G£¥B s. Grzegorza i Marianny z Surm w, ur. 11 III 1888 w G‡„biu.
W policji od 1919. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim, m.in. na Post. w Kolosach pow. piæczowski (do 2 VII 1935). We wrze niu 1939 na Post. w S„czowie
pow. bŒdziæski.
L. 037/1 (28), 3259.
213
G
Post. PP Stanis‡aw G£¥B s. J zefa i Katarzyny z Kud‡ w, ur. 4 VII 1892
w Go‡aszewie. W policji od 10 IX 1920. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim (1933), nastŒpnie wo‡yæskim (1936), do 15 XII 1938 na Post. w Jaros‡awiczach pow. dubieæski. We wrze niu 1939 na Post. w Dubnie. Odzn. KZzaDz.,
BMzaDS‡.
L. 038/4 (53), 1176.
Franciszek G£ODEK s. Tomasza i Anieli ze Sperk w, ur. 4 IX 1898 w KawŒczynie. We wrze niu 1939 zamieszka‡y w Puzieniewiczach pow. sto‡pecki.
L. 062/2 (48), 712/98.
Post. PP Walenty G£OGOWSKI s. Stanis‡awa i Jadwigi, ur. w 1884 w Maguszewiczach. W policji od 1 XI 1922. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj.
wo‡yæskim, do 31 VIII 1937 na Post. w Karasinie pow. kowelski, sk„d przeniesiony do Komis. w Kowlu i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. BMzaDS‡.
L. 05/5 (19), 3672.
Antoni G£OWACKI s. J zefa, ur. w 1908.
L. 012/2 (25), 1967.
St. przod. PP Feliks G£OWACKI s. Franciszka i Stefanii z Szynkowskich, ur.
15 V 1890 w Warszawie. W l. 1919 1923 w s‡u¿bie samorz„dowej, nastŒpnie
w policji. Co najmniej od stycznia 1939 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w XXII
Komis. m.st. Warszawy jako szef kancelarii. Odzn. SMzaDS‡.
L. 012/4 (39), 1465.
St. post. PP Micha‡ G£OWACKI s. W‡adys‡awa i Marii z Sawczuk w, ur. w 1904
w Bordzi‡ wce Nowej. Od 1933 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego. We
wrze niu 1939 z-ca kmdta Post. w Dunajowie pow. przemy laæski.
L. 019/3 (27), 4657.
214
G
St. post. PP Stefan G£OWACKI s. Micha‡a i Ma‡gorzaty z Da‡k w, ur. 6 VIII
1904 w Gozdowie. W policji od 26 IX 1932. Od 1 VI 1933 s‡u¿y‡ w woj. ‡ dzkim.
W 1938 i nadal we wrze niu 1939 w Kdzie Pow. w £odzi.
L. 023/3 (92), 2789.
Post. PP W‡adys‡aw G£OWACKI s. Jakuba i Marii ur. 6 I 1897 w Bia‡obrzegach.
W policji od 26 IV 1923 w Kdzie Woj. w Kielcach. Ostatnio (co najmniej od 1936)
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. tarnopolskim.
L. 038/1 (5), 116.
Podkomis. PP Aleksander Robert G£OWACZ s. Franciszka i Stanis‡awy z Kaczyæskich, ur. 2 VI 1894 w Brodach. W WP od 1 VII do 29 XII 1920, plut. kaw.
W policji od 10 III 1921. Ukoæczy‡ Szko‡Œ Oficer w PP w Warszawie. Ostatnio
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w woj. lubelskim, m.in. jako kier. Komis. w Zamo ciu. Od 17 XI 1932
i nadal we wrze niu 1939 Kmdt Pow. Krasnystaw. Asp. mian. 1 VII 1924, podkomis. 1 IV 1933.
L. 020/1 (33), 5775.
Post. PP Jan G£OWACZ s. Micha‡a i Tekli, ur. w 1898 w m. flar wka. W 1936
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 019/1 (3), 308.
St. post. PP Jan G£OWALA s. Marcina i Marii ze S‡obod w, ur. w 1886 w Lublinie. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lubelskiego, w 1928 na Post. w Piaskach Luterskich pow. lubelski.
L. 050/2 (56), 2378.
Post. PP Walenty G£OWICKI s. Jana, ur. w 1900. W policji od 1922. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie, nastŒpnie przeniesiony do woj. kieleckiego. Od
10 VIII 1938 przydzielony na Post. w Sandomierzu do obs‡ugi ‡odzi motorowej.
L. 019/1 (85), 1498.
215
G
Post. PW l. Roman G£OWIENKOWSKI s. Jana i Katarzyny z Pich‡uszewskich, ur. 3 II 1912 w KŒpnie. W PW l. od 1 XII 1938 z przydzia‡em do 1 komp.
kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach, od 15 I do 30 IV 1939 w 1 plut. kursu szer.
Od 1 V 1939 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Ustroniu pow. cieszyæski.
L. 038/3 (9), 860.
Stra¿n. SW Kazimierz G£OWNIA s. Jana, ur. 1 I 1900 w Olszanach. W wiŒziennictwie od 1927. We wrze niu 1939 funkcjonariusz wiŒzienia w Tarnowie.
L. [3] (60).
Post. PP Jan G£ÓWCZYÑSKI s. Walerego i Katarzyny z Karolak w, ur. 6 X
1901 w Komornikach. Ostatnio zamieszka‡y w Ojrzanowie pow. b‡oæski. Rezerwa
PP woj. warszawskiego.
L. 058/1 (98), 4930.
Post. PP Adolf G£ÓWKA s. Stanis‡awa i Weroniki, ur. 14 V 1910 w m. Dorotka.
Co najmniej od 1938 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Miasta
Bia‡egostoku. Odzn. BKZ.
L. 016/1 (14), 3790.
Przod. PP J zef G£ÓWKA s. J zefa i Rozalii, ur. w marcu 1904 w Gorzycach. We
wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w I Komis. m. Bia‡egostoku.
L. 026/2 (78), 3879.
Przod. PP Leon G£USZYÑSKI s. Stanis‡awa i Franciszki, ur. w 1896 w Krakowie. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego. Odzn. MPzaW.
L. 019/1 (54), 512.
216
G
St. post. PP Antoni GMYREK s. Franciszka i Ludwiki z SŒk w, ur. 15 I 1889
w Potworowie. W 1918 w Legionie Polskim w Finlandii. W policji od 1922. We
wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w I Komis. w Radomiu. Odzn. BKZ.
L. [1] (83).
Post. PP Micha‡ GNIADEK s. Jana i Tekli, ur. w 1893 w Rad‡owie. W 1936 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego.
L. 012/3 (5), 3068.
Przod. PP Jan GNIAZDOWSKI s. Ludwika i Wandy z Radeckich, ur. 17 VI 1896
w Granowie. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego, we
wrze niu 1939 w Zaleszczykach.
L. 05/5 (11), 1044.
Przod. PW l. Franciszek GNIE£KA s. J zefa i Jadwigi z Wieczork w, ur. 22 VII
1888 w Hajdukach Wielkich. W I wojnie w armii niemieckiej. W PW l. od 17 VI
1922. S‡u¿y‡ w II Komis. w Kr lewskiej Hucie (do 13 XII 1922), na Post. w Gorzycach pow. rybnicki (do 30 IX 1924), w Komis. w Rybniku (do 20 I 1925) i jego
Eksp. ledcz., a po jej likwidacji pozosta‡ w Komis., sk„d 22 XII 1938 przeniesiony
na Post. w Jab‡onkowie na Zaolziu, od 11 VIII 1939 jako z-ca kmdta. St. post. mian.
1 I 1928, przod. 1 I 1938.
L. 020/2 (77), 1771.
St. post. PW l. Karol GNIZIA s. Karola i Rozalii z Kocyb w, ur. 13 III 1913
w Reptach l„skich. W PW l. w 2 komp. kand. na szer. do 31 X 1938. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Dzie morowicach pow. frysztacki.
L. 033/1 (51), 1980.
Przod. PW l. Franciszek GNYP s. Andrzeja i Franciszki z Kornek w, ur. 30 IX
1897 w Suchym Borze. Uczestnik III powstania l„skiego. W PW l. od 24 VI
1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. pszczyæskim i (do 9 V 1939) na Post. Oficerskim
w Pszczynie, nastŒpnie kmdt Post. w Bieruniu Nowym pow. pszczyæski. St. post.
mian. 1 VI 1923, przod. 31 III 1939. Odzn. KW, MDzON.
L. 027/1 (45), 808.
217
G
Nadkomis. PP Wac‡aw GOC£AWSKI s. Jana i Marii z Miklin w, ur. 16 IX 1890
w Warszawie. W s‡u¿bie samorz„dowej od 11 XI 1918 do 31 VII 1919. W policji od
1 VIII 1919. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie w 1921 kier. jednego z Komis., w 1930 z-ca kmdta Rez. Pieszej, Kmdt Pow. Kielce (od 1931 do 29 V 1937)
i Bielsk Podlaski (od 20 VII 1937). Od 22 XII 1938 przeniesiony do woj. lubelskiego
na stanowisko Kmdta Pow. Garwolin i tam nadal we wrze niu 1939. Komis. mianowany 1 I 1920, nadkomis. 1 VII 1930. Odzn. KN, SKZ, MPzaW, MDzON.
L. [1] (38).
Post. PP Stanis‡aw GOCZEK s. J zefa, ur. w 1911. W policji od 6 IV 1937 jako
kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. E Rez. PP w Poznaniu. Po ukoæczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj.
poznaæskiego i tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 019/1 (71), 4053.
Przod. PP Bronis‡aw GODLEWSKI s. Marcelego i Anastazji z Kukawk w, ur.
29 V 1900 w P‡oniawach. W policji s‡u¿y‡ od 1923. Ukoæczy‡ NSzF w Mostach
Wielkich pow. ¿ ‡kiewski. We wrze niu 1939 w VII Komis. m.st. Warszawy.
Odzn. BKZ.
L. 026/1 (29), 1521.
St. post. PP W‡adys‡aw GODLEWSKI s. Franciszka i Rozalii z Kiriucewicz w,
ur. 18 V 1894 w Zab‡udowie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Brze ciu n. Bugiem. Odzn. MDzON.
L. 027/1 (71), 145.
St. post. PP Micha‡ GODZICH s. Marcina i Rozalii, ur. w 1897 w Trzusko‡ach.
W WP od 11 XI 1918 do 13 V 1921. W policji od 1 VIII 1921. Co najmniej od 1933
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, we wrze niu 1939 na Post. w Korcu pow. r wieæski. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS‡.
L. 026/1 (71), 921.
St. post. PP Jan GOGACZ s. Piotra i Marianny, ur. 31 VIII 1889 w Oleksowie.
W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 1920 w WSK. W policji od 1921 na Post. w Ostkach pow. sarneæski. Od 1924 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lubelskim na Post. w KrŒpcu
pow. lubelski, od pocz„tku lat trzydziestych i nadal we wrze niu 1939 na Post.
w Werbkowicach pow. hrubieszowski. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. BKZ.
L. 037/1 (95), 1235.
218
G
Przod. PP Maksymilian GOJAN s. Jana i Eufrozyny z Foczuk w, ur. 17 VII 1891
w Czarnokuzach. W policji od 1920. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w: Be‡chatowie pow.
piotrkowski, Brzezinach pow. kaliski, K‡odawie pow. kolski i Kole. W 1938
i nadal we wrze niu 1939 w Komis. w Zgierzu pow. ‡ dzki. Odzn. MDzON,
SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 033/2 (16), 4312.
Post. PP Aleksander GOLA s. Szczepana, ur. 15 III 1886. We wrze niu 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji pow. lubelskiego.
L. 023/3 (54), 2117.
Post. PP Andrzej GOLA s. Walentego i Rozalii, ur. 22 I 1885 w flelazkowie.
W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego, bra‡ udzia‡
w oswobodzeniu Poznania. W WP ochotniczo od 12 XI 1918, 8 Pu‡k Wlkp. Od
1 IV 1919 w obronie krajowej w Pleszewie. W policji od 15 III 1920. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kaliszu. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 05/4 (42), 4231.
Post. PP Stefan Szczepan GOLA s. Antoniego i Agnieszki z No¿yæskich, ur.
21 XII 1900 w Buku. Rezerwa PP Poznaæ, zmobilizowany 25 VIII 1939.
L. 058/2 (63), 3577.
Post. PW l. Alojzy GOLASOWSKI s. Jana i Zofii z Gonsior w, ur. 8 V 1915
w Marklowicach Dolnych. Ukoæczy‡ szko‡Œ wydzia‡ow„. W PW l. od 10 XII 1938
z przydzia‡em na Post. w Mostach na Zaolziu.
L. 044/2 (25), 3340.
Przod. PP Wincenty GOLBA s. Ludwika i Magdaleny, ur. w 1897 w Stopnicy.
W policji od 1922. Co najmniej od 1928 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. sandomierskim na
Post. w: Jurkowicach, Staszowie (od 2 IV 1936), Rytwianach (od 14 IX 1937), od
1 VI 1939 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post. w Bogorii. Przod. mian. 1 IV
1939.
L. 027/4 (93), 3418.
219
G
Post. PP Roman GOLEK s. Tomasza, ur. w 1904 w Szeprostni. W policji od 1929.
Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poznaæskim, we wrze niu 1939 na Post. w Skalmierzycach pow. ostrowski.
L. 038/3 (38), 4520.
St. post. PP Ludwik GOLEMA s. Piotra i Apolonii z Guzk w, ur. 5 VII 1900
w Wide‡ce. W policji od 1924. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim, ostatnio w pow. tarnobrzeskim, m.in. na Post. w Zbydniowie, we wrze niu
1939 na Post. w Baranowie.
L. [2] (3).
Post. PP Karol GOLIS s. Antoniego i Anny, ur. 9 X 1907 w Poniku. W policji od
26 IX 1932. Od 16 III 1933 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w woj. wo‡yæskim, m.in. na Post. w winiuchach pow. horochowski. We wrze niu 1939 w flyrardowie pow. b‡oæski.
L. 030/1 (43), 1580.
Jan GOLISZ s. Wincentego, ur. w 1899.
L. 051/2 (42), 709/152.
Post. PP Leon GOLISZ s. Jana i Marianny, ur. 20 II 1909 w Warszawie. W policji
od 1931. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. stanis‡awowskim, od grudnia 1936
w woj. wo‡yæskim, ostatnio w pow. kostopolskim na Post. w Siedliszczu (do
31 VIII 1937) i Kostopolu (do 15 XII 1937), we wrze niu 1939 na Post. w Moczulance.
L. 026/1 (8), 4863.
Kazimierz Roman GOLISZEWSKI s. Tomasza i Felicji, ur. w 1889. W policji
zatrudniony od 1 VII 1919 w KG jako referent, we wrze niu 1939 st. rejestrator.
L. 027/1 (46), 6008.
220
G
St. post. PW l. Ignacy GO£¥B s. Kazimierza, ur. 17 VI 1890 w Wadowicach.
flo‡nierz Armii gen. Hallera. Z WP zwolniony 20 I 1920. Cz‡onek POW G l.,
dzia‡acz plebiscytowy. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w fland. Kraj. l„ska Cieszyæskiego. W PW l. od 15 VII 1922 z przydzia‡em do Kdy Pow. w Cieszynie i tam
nadal we wrze niu 1939. Odzn. MN, BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 033/2 (88), 735.
St. post. PP J zef GO£¥B s. J zefa i Anny, ur. 26 VIII 1899 w Laskach. Rezerwa
PP pow. olkuski.
L. 058/3 (66), 1128.
Przod. PP J zef GO£¥B s. Marcina i Marii z Popowicz w, ur. w 1891 w Gr dku
Jagielloæskim. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego, we
wrze niu 1939 kmdt Post. w Bia‡og rze pow. gr decki.
L. [4] (56).
St. post. PW l. Juliusz GO£¥B s. Antoniego i Franciszki z Mach w, ur. 2 I 1901
w Rudzie. W WP od 2 VI 1919 do 1923. W PW l. od 5 III 1923 w GSzPW l. w
wiŒtoch‡owicach, potem w Komis. Cieszyn (od 18 VI 1923), zwolniony. Ponownie przyjŒty 1 I 1928 s‡u¿y‡ w pow. bielskim na Post.: Drogomy l (do 31 VII 1928),
Mikuszowice (do 1 XII 1929), w Komis. Bielsko (do 9 I 1932), na Post. Jasienica
(do 27 VIII 1937), Kdzie Rez. w Katowicach. Od 18 VIII 1939 w Kdzie Pow. we
Frysztacie jako szofer.
L. 027/2 (80), 2227.
St. post. PP Micha‡ GO£¥B s. Marcina i Marii z Popowicz w, ur. 22 I 1898
w Gr dku Jagielloæskim. Od 11 V do 30 XI 1919 w fland. Kraj. Polskiej w Gr dku
Jagielloæskim. W policji s‡u¿y‡ od 1 XII 1919 na Post. Wiszenka Wielka pow. gr decki, na Post. pow. kosowskiego od 10 V 1920 Ze‡ene, od 12 I 1922 Jasien w
G rny, od 30 XI 1926 flabie od 1 III 1932 z-ca kmdta. Ukoæczy‡ NSzF w Sosnowcu. Od 18 XII 1936 i nadal we wrze niu 1939 w Komis. Stanis‡aw w.
Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 038/3 (33), 2604.
St. przod. PP Roman GO£¥B s. Walentego i Balbiny, ur. 31 V 1894 w Warszawie. W policji od 1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie, m.in. w XI Komis. (1928).
W 1938 z-ca kier. Komis. We wrze niu 1939 nadal w policji m.st. Warszawy.
Odzn. BKZ, SMzaDS‡.
L. 045/3 (53), 1501.
221
G
St. post. PW l. Franciszek GO£¥BEK s. Floriana i Franciszki, ur. 7 X 1890 w Orzegowie. W I wojnie w armii niemieckiej. W PW l. od 18 VI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w pow. katowickim, ostatnio w Komis. Nowa Wie . St. post. mian.1 X 1922.
L. 030/1 (26), 711.
Post. PP Piotr GO£¥BEK s. Stanis‡awa i Marianny ze Wzork w, ur. 28 XII 1889
w M„chocicach. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. pow. kozienickiego w G rze
Pu‡awskiej, od 12 XI 1935 w Garbatce, sk„d 3 VI 1936 przeniesiony na Post.
w Jedlni i tam nadal we wrze niu 1939.
L. [1] (81).
Post. PP W‡adys‡aw GO£DA s. Jana, ur. w 1905. W policji od 1929. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. kozienickim.
L. 037/2 (20), 5619.
Post. PP Antoni GO£ÊBIEWSKI s. Adolfa, ur. w 1898. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w policji woj. kieleckiego, w 1938 w pow. bŒdziæskim.
L. 038/4 (5), 3981.
St. post. PP Stefan GO£ÊBIOWSKI s. Jana i Ludwiki, ur. 13 IX 1893 w Gruszowie. W policji od 16 VII 1925. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, w pow.
kostopolskim na Post. w Rudni £Œczyæskiej i Bereznem. Od 2 VI 1936 i nadal we
wrze niu 1939 na Post. w Sarnach. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. BMzaDS‡.
L. 019/3 (69), 1109.
Post. PP Stanis‡aw GO£KO s. Jana i Salomei, ur. w 1907 w m. D‡ugi £ug. W 1936
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego.
L. 020/4 (77), 218.
222
G
St. post. PP J zef GO£KOWSKI s. Piotra, ur. w 1895 w Zielonej. W policji od
1929. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim. Odzn. BKZ.
L. 012/1 (132), 2247.
Post. PW l. Franciszek GO£OMB s. J zefa, ur. w 1912. W PW l. od 25 I 1938
z przydzia‡em do 2 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach, gdzie s‡u¿y‡ do
31 X 1938. Nie jest znany dalszy przebieg s‡u¿by. Post. mian. 1 XI 1938.
L. 023/5 (44), 4378.
Roman GO£OMSZA s. Piotra, ur. w 1914.
L. 050/1 (89), 4869.
Post. PP Stanis‡aw GO£OSIÑSKI s. Wojciecha, ur. 15 II 1913. Po ukoæczeniu
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do policji woj. poznaæskiego. Od 1 II 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Krzywiniu pow. ko ciaæski.
L. 019/3 (38), 5319.
Stefan GO£OWKO s. Antoniego, ur. w 1903. Funkcjonariusz SW wiŒzienia
w Pru¿anie.
L. 023/1 (23), 5452.
Stanis‡aw GO£UBIECKI s. Adama, ur. w 1902.
L. 058/3 (80), 4750.
223
G
St. post. PP Piotr GO£UBIENKO s. Bazylego i Stanis‡awy z Komalskich, ur.
31 III 1900 w Sapach. W WP ochotniczo od 4 IV 1919 do 18 VII 1921. W l.
1921 1922 w Stra¿y Celnej. Ukoæczy‡ NSzF w flyrardowie pow. b‡oæski. W policji od 1 XI 1928. S‡u¿y‡ w pow. brzeskim na Post. w: Kustyniu (1929) i Wysokiem Litewskiem (1932) oraz w Brze ciu n. Bugiem od 2 V 1929 w Komis., od 5
II 1935 na Post. Kolejowym, od 6 IV 1935 i nadal we wrze niu 1939 w II Komis. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MPzaW, BMzaDS‡.
L. 037/4 (68), 1708.
Franciszek GO£YMBIEWSKI s. Stanis‡awa, ur. w 1898.
L. 037/4 (21), 786.
Post. PP Dymitr GOMO£A s. Kazimierza i Anny, ur. w 1904 w Po‡oskach. W
1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. poleskiego.
L. 012/3 (96), 2252.
Przod. PP Karol GOMU£A s. Piotra i Katarzyny, ur. w 1899 w Staszowie. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ m.in. w policji woj. poleskiego, w 1928 kmdt Post. w Motolu pow. drohicki.
L. 037/3 (60), 1733.
Post. PP Jan GONDEK s. Tomasza, ur. w 1888 w Koz‡owie. W policji od 1923.
We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w D„browie Tarnowskiej.
L. 037/3 (78), 5136.
Post. PW l. Micha‡ GONSIOR s. Tomasza i Katarzyny z Chlebik w, ur. 29 IX
1895 w Opolu. W PW l. od 27 VI 1922. S‡u¿y‡ w pow. katowickim (1 VIII 1923),
nastŒpnie w Kdzie Pow. Tarnowskie G ry.
L. 037/4 (22), 3374.
224
G
Post. PP Walenty GONTAREK s. Wiktora, ur. w 1905. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na
Post. w Boremlu pow. dubieæski.
L. 058/4 (50), 7780.
Post. PP Jan Marian GORCZYCA s. J zefa i J zefy z Soko‡owskich, ur. 24 III
1914 w Ranachowie Starym. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po
ukoæczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do
woj. tarnopolskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Nastasowie pow.
tarnopolski.
L. 038/1 (66), 60.
Post. PP Micha‡ Kazimierz GORCZYÑSKI s. Andrzeja i Tekli z Kocowskich,
ur. 12 IX 1894 w Rozdole. W policji od 1 VII 1923. W 1927 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post.
w Nowym Dworze pow. sok lski. Od 1936 i nadal we wrze niu 1939 w Kdzie
Woj. w Tarnopolu.
L. 038/4 (58), 126.
Podinsp. PP Wiktor GORCZYÑSKI s. Aleksandra, ur. 4 VI 1885. Ukoæczy‡ seminarium nauczycielskie i Szko‡Œ Nauk Politycznych w Warszawie. Od 4 VIII
1915 do 31 III 1916 w SObyw. w Warszawie. W policji od 15 XI 1918. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ m.in. w woj. wileæskim w 1932 w Kdzie Woj. w Wilnie, nastŒpnie w woj.
tarnopolskim. We wrze niu 1939 oficer inspekcyjny i z-ca Kmdta Woj. w Tarnopolu. Podinsp. mian. 1 VII 1930. Odzn. ZKZ, SKZ, MDzON.
L. 020/3 (88), 3808.
J zef GOREJA£K s. Marcina, ur. w 1886.
L. 012/2 (92), 2492.
Przod. PP Piotr GORELIK s. Aleksandra i Heleny, ur. 1 XI 1894 w Moryniu. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Bia‡ymstoku. Odzn. BKZ.
L. 037/3 (84), 3555.
225
G
Post. PP Andrzej GORGOÑ s. Jana i Marii, ur. 2 X 1884 w Gorzkowicach. W policji od 1919. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi, w 1936 i nadal we wrze niu
1939 w V Komis.
L. 019/1 (95), 4838.
Przod. PP Wac‡aw GORGOÑ s. Jana i Marty, ur. we wrze niu 1899 w Sosnowcu.
W policji od 1925. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pionie ledcz. policji woj. kieleckiego, m.in.
w Skar¿ysku Kamiennej pow. konecki w Komis. (1930) i w Wydz. ledcz.,
w Kdzie Pow. w Zawierciu. Od 6 IX 1937 i nadal we wrze niu 1939 w Wydz.
ledcz. w Radomiu.
L. 012/3 (57), 3780.
Post. PP Konstanty GOR£OW s. Jana i Anny, ur. 19 X 1895 w Za‡u¿u. W policji
od 1 VII 1923 do 30 VI 1926 oraz ponownie od 1 X 1926. Co najmniej od 1936
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim. We wrze niu 1939 na Post. w Ostrogu pow.
zdo‡bunowski.
L. 027/4 (35), 238.
Przod. PP Stanis‡aw GORSZKOWSKI s. Andrzeja, ur. w 1896 w Kaznowie.
W policji od 1922. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Obrytem pow. pu‡tuski.
L. 026/3 (44), 2246.
Post. PP J zef GOSIÑSKI s. Macieja lub Mateusza, ur. w 1899 w ParzŒczewie.
W policji od 1932. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Zawierciu.
L. 026/2 (42), 3492.
Post. PP Jan GOSTKOWSKI s. Teofila i J zefy, ur. w 1905 w StŒ¿ycy. W policji
od 1931. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. poleskim. Od 4 VII 1938 i nadal we
wrze niu 1939 na Post. Toruæ Podg rz.
L. 012/1 (25), 3146.
226
G
Post. PP Stanis‡aw GOSTYÑSKI s. Adama, ur. 12 XI 1889. W policji od 1920.
Od 1925 s‡u¿y‡ w £odzi, m.in. w 1938 w XIII Komis., we wrze niu 1939 w Kdzie
Miasta.
L. 020/4 (39), 3228.
St. post. PP Micha‡ GOSZ s. Wasyla i Anny, ur. 15 IX 1892 w Peratynie. Ukoæczy‡
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w policji woj. stanis‡awowskiego, we wrze niu 1939 na Post. w Korszowie pow.
ko‡omyjski.
L. 038/3 (5), 574.
Sier¿. Kazimierz GOSZCZYCKI s. Felicjana £ukasza i Franciszki z D„browskich, ur. 12 II 1902 w Warszawie, mechanik, we wrze niu 1939 zamieszka‡y
w Warszawie. Odzn. KN.
L. 058/4 (11), 7025.
St. przod. PW l. Pawe‡ GO CIEROK s. Franciszka, ur. w 1897. W policji s‡u¿y‡
od 1922. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Rogowach pow. rybnicki.
L. 020/4 (18), 4934.
Przod. PP Tomasz GO CINIAK s. Jana i Michaliny, ur. 29 XII 1901 w Warszawie. W WP ochotniczo od 10 XII 1918, uczestnik wojny 1920. W policji od 1 XI
1925. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Woj. w £ucku jako refer. personalny, dyscyplinarny i adm. Kmdt Post. w pow. ‡uckim od 5 V 1931, w Niwach Hubiæskich,
potem w Sokulu. Od 2 XII 1933 ponownie w Kdzie Woj. w £ucku w ref. adm.
Przod. mian. 1 I 1931. Odzn. MPzaW, BMzaDS‡.
L. 012/3 (91), 4144.
Post. PP Kazimierz GOTFALSKI s. Antoniego, ur. w 1905 w Warszawie. W policji od 16 XI 1931. Od 14 II 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. krakowskim, we wrze niu
1939 na Post. w Czarnym Dunajcu pow. nowotarski.
L. 027/1 (62), 5999.
227
G
St. post. PP Jan GOTKIEWICZ s. J zefa i Marii, ur. w 1899 w PoddŒbicach.
W WP od 17 III 1919 do 1 V 1921, uczestnik wojny 1920. W policji od 1 V 1922.
Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, we wrze niu 1939 w Zdo‡bunowie.
L. 038/2 (70), 1784.
Przod. PP Stanis‡aw Roman GOTTFRIED s. Miko‡aja i Marii, ur. w 1900 w Kamionce Strumi‡owej. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego, we wrzeniu 1939 w UrzŒdzie ledcz. w Tarnopolu. Odzn. BKZ.
L. 027/4 (72), 166.
St. post. PP Andrzej GÓRA s. Antoniego i Ludwiki, ur. 27 XI 1891 w £Œkiæsku.
W policji od 1918. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Moszczenicy pow.
piotrkowski.
L. [1] (64).
Przod. PP J zef GÓRA s. Franciszka, ur. 28 II 1901 w Kosmorowicach. W policji
od 1923. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w Bia‡ej Krakowskiej. Odzn.
m.in. MPzaW, MDzON.
L. 016/2 (53), 5220.
Przod. PP Szczepan GÓRA s. Wawrzyæca i Rozalii z Bernat w, ur. 18 XII 1899
w Ba‡towie. Ukoæczy‡ 3 klasy szko‡y redniej w Pu‡awach. W 1915 ochotniczo
w Legionie Pu‡awskim, dca plut., nastŒpnie w armii rosyjskiej, kancelista w Naczelnym Komitecie Wojsk Polskich i sztabie 27 Dywizji Strzelc w. W WP ochotniczo
od 11 XI 1918 do 15 V 1922, 34 pp, sier¿. W policji od 1 IX 1924. Pocz„tkowo s‡u¿y‡
w pow. tomaszowskim, od 17 III 1930 na Post. w Trzydniku pow. janowski. Od 16 II
1939 w Lublinie, we wrze niu 1939 w IV Komis. Odzn. BMzaDS‡.
L. 037/3 (32), 1585.
St. post. PW l. Franciszek GÓRAL s. J zefa i Marianny, ur. 3 XII 1901 w Ma‡ym
Wysocku. W WP od 3 III 1919 do 15 XI 1923. W PW l. od 1 IX 1924 Kda Rez.
w Katowicach. NastŒpnie s‡u¿y‡ w Chorzowie pow. katowicki w Oddz. Konnym
(od 20 IV 1925), na Post. Konnym (do 7 VIII 1934) i w Wydz. ledcz. (do 19 XII
1938), sk„d przeniesiony na Post. w PorŒbie pow. frysztacki. St. post. mian. 31 III
1939.
L. 05/4 (2), 2578.
228
G
Post. PP Franciszek GÓRALSKI s. J zefa i Ksawery z Wierzbickich, ur. 5 XI
1899 w Sannikach. Uczestnik wojny 1920, 85 pp. W policji od 1927. Od 30 I 1935
i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w Radomsku jako szofer w Kdzie Pow.
L. 016/2 (1), 5579.
Post. PW l. J zef GÓRALSKI s. Franciszka i Anny z Gajk w, ur. 10 III 1894
w Wilczynku. W PW l. od 15 I 1924. Do 1 X 1929 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. Zawodzie pow. katowicki, nastŒpnie w Katowicach w: Kdzie SzPW l. (do 15 XI 1930),
do 18 XI 1934 w II Komis., ponownie w Kdzie Rez. We wrze niu 1939 w Szw.
Konnym w Katowicach.
L. 044/2 (30), 1598.
Post. PW l. Jan GÓRECKI s. J zefa i Julianny, ur. 30 X 1900 w P‡ocku. W WP
od 31 I 1920 do 13 XI 1922. W PW l. od 15 I 1924 w GSzPW l. w wiŒtoch‡owicach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Katowicach w Komis. II (od 5 VII 1924) i III (od 1 I 1925),
sk„d 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie.
L. 023/3 (1), 1394.
Post. PP Jan GÓRECKI s. Jakuba i Franciszki, ur. 19 VI 1896 w Ciemnem. W policji od 1923. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Brze ciu n. Bugiem.
L. 045/3 (3), 887.
Post. PP Wac‡aw GÓRECKI s. Aleksandra i Katarzyny z Ros‡on w, ur. 14 IX
1903 w Markach. W policji od 27 IX 1929. Od 18 III 1936 i nadal we wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako z-ca kmdta Post. w Siedliszczu pow. che‡mski. Odzn.
BMzaDS‡.
L. 038/1 (1), 3979.
Post. PP Wac‡aw GÓRECKI s. Franciszka i Konstancji, ur. 7 III 1892. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post. w Turobinie pow. krasnostawski.
L. 038/2 (43), 4801.
229
G
Przod. PP Eugeniusz GÓRECZNY s. Antoniego, ur. 15 VII 1899 w £odzi. W policji od 1926. Od 1932 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w woj. pomorskim, m.in. w UrzŒdzie ledcz.
w Toruniu. Od 9 VIII 1938 w woj. ‡ dzkim. We wrze niu 1939 w UrzŒdzie ledcz.
w £odzi.
L. 050/1 (7), 4294.
St. post. PP Henryk GÓRKIEWICZ s. Jana i Eleonory z Nawrockich, ur. 22 IV
1899 w SkŒczniewie. W policji od 1922. Od 1925 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim, nastŒpnie w £odzi w 1938 w V Komis., we wrze niu 1939 w Rez. Konnej.
L. 033/3 (28), 2032.
Przod. PP Franciszek GÓRNIAK s. J zefa i Marii z Kifner w, ur. w 1887.
flo‡nierz Armii gen. Hallera. Od 1930 i nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
w policji w Lublinie. Odzn. KKan.
L. 044/3 (28), 1591.
Post. PP Jan GÓRNIAK s. Wincentego i Marii, ur. w 1905 w Iwan wku. W 1936
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego. Zmobilizowany do WP.
L. 058/2 (13), 5254.
Post. PP J zef GÓRNIAK s. Antoniego i Emilii, ur. w 1889 w Mo ciskach. W policji s‡u¿y‡ od 1920. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim, we wrzeniu 1939 na Post. w Bratk wce pow. kro nieæski.
L. 05/1 (53).
Przod. PP Antoni GÓRNICKI s. Micha‡a i Marii, ur. 27 VIII 1891 w Horodyszczu. Co najmniej od 1932 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego. We wrze niu
1939 we Lwowie. Odzn. BKZ.
L. 020/4 (92), 970.
230
G
St. post. PW l. Teodor GÓRNIK s. Jana i Franciszki ze Schwed w, ur. 26 I 1893
w Chropaczowie. W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik II i III powstania
l„skiego. W PW l. od 12 IX 1922 w GSzPW l. w wiŒtoch‡owicach. Od 3 II 1924
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Komis. w £agiewnikach pow. wiŒtoch‡owicki. Od 16 I 1931 na
Post. Gran. w £agiewnikach. St. post. mian. 1 VI 1923.
L. 037/3 (63), 2963.
Post. PP Kazimierz GÓRNY s. Mariana i J zefy, ur. 3 III 1902 w Zag rzu. W policji od 1928. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post. w Zag rzu pow. bŒdziæski.
L. 050/1 (72), 5121.
St. post. PP Wac‡aw GÓRNY s. Wojciecha i Julianny, ur. 12 IX 1899 w Wiechowie. W WP od 3 III 1919 do 13 VI 1922. W policji od 1 XII 1922. Co najmniej od
1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, we wrze niu 1939 na Post. w Mielnicy pow.
kowelski. Odzn. BKZ, BMzaDS‡.
L. 037/4 (10), 2216.
Kpt. piech. rez. Jan GÓROWSKI s. Karola i El¿biety z NŒdz w, ur. 22 XI 1891
w Jelnej. Absolwent Wydzia‡u Filozoficznego UJ i Szko‡y Oficerskiej w O‡omuæcu. W I wojnie w armii austriackiej. W WP od 13 XI 1918 do 30 XI 1920, s‡u¿y‡
w 32 pp, 53 pp, 1 p. s. podh., 6 p. s. podh. Kpt. ze starszeæstwem 1 VI 1919, PKU
Krak w Miasto. Bezterminowo urlopowany dla ukoæczenia studi w. W l. 1923 1928
nauczyciel gimnazjum w D„browie G rniczej, nastŒpnie w IX Paæstwowym Gimnazjum w Krakowie. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP.
L. 051/2 (28), 3368.
Post. PP Franciszek GÓRSKI s. Walentego i Zofii, ur. 19 III 1888 w Zarzeczu.
W policji od 1919. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. lwowskim, we wrzeniu 1939 w Przemy lu.
L. 045/2 (34), 3367.
Post. PW l. Jan GÓRSKI s. Micha‡a i J zefy z Fronczak w, ur. 1 II 1887 w Rudzie. W PW l. od 15 I 1924. Do 1 VII 1933 s‡u¿y‡ na Post. w Koæczycach pow.
katowicki, nastŒpnie na Post. Katowice D„b.
L. 016/2 (64), 348.
231
G
St. post. PP Jan GÓRSKI s. Stanis‡awa i Franciszki, ur. w 1908. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w policji woj. nowogr dzkiego, we wrze niu 1939 w Sto‡pcach.
L. 058/4 (97), 5023/17.
St. przod. PP Jan Wiktor GÓRSKI s. Stanis‡awa i Marianny z Borkowskich, ur.
23 XII 1891 w Chodowie. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 4 XI 1917 do 30 VI
1918 w I Korpusie Polskim. Cz‡onek POW (od 20 VII 1918), ps. Olszewski . Od
listopada 1918 w PKom. W policji od 1 VII 1919. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Stopnicy i na
Post. w Chmielniku pow. stopnicki. Co najmniej od 1932 i nadal we wrze niu
1939 w Kdzie Pow. w Busku Zdroju. Odzn. KN, MN, BKZ, MDzON, KIKPol.
L. 033/1 (46), 2857.
St. post. PP Kazimierz GÓRSKI s. W‡adys‡awa i Stefanii, ur. 2 III 1909 w Warszawie. W policji od 1934. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w IX Komis. m.st. Warszawy.
L. 012/1 (3), 1656.
Post. PP Kazimierz GÓRSKI s. J zefa i Katarzyny z G‡owackich, ur. 16 XII 1900
w Zgierzu. W WP ochotniczo od listopada 1918. W policji od 1921. Ukoæczy‡
Szko‡Œ PP w £odzi. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi, nastŒpnie w woj. poleskim
na Post. w Szereszowie i Suchopolu pow. pru¿aæski. Od 1933 i nadal we wrze niu
1939 w Brze ciu n. Bugiem. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 05/2 (84), 1709.
St. post. PP Kazimierz GÓRSKI s. Wawrzyæca i Katarzyny, ur. 25 XI 1900 w Soko‡owie Podlaskim. W policji od 1924. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi.
L. 027/1 (21), 4700.
St. post. PP Konrad GÓRSKI s. Juliusza, ur. 5 X 1896 w Podstawiu. W policji
s‡u¿y‡ od 1922. We wrze niu 1939 w UrzŒdzie ledcz. w Toruniu. Odzn. BKZ.
L. 026/1 (78), 3548.
232
G
St. post. PP Piotr GÓRSKI s. Antoniego i Nepomuceny z Krawczyk w, ur. 8 VI
1887 w Dr„¿nej. Od 1928 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji pow. koniæskiego. We wrze niu
1939 na Post. w Blizanowie pow. kaliski.
L. 037/2 (10), 4347.
Przod. PP Aleksander GÓRZYÑSKI s. Walentego, ur. 17 VII 1898. W policji od
24 X 1922. Co najmniej od 1936 s‡u¿y‡ w woj. tarnopolskim, we wrze niu 1939 na
Post. w Borszczowie. St. post. mian. 1 II 1937.
L. 026/2 (5), 4545.
Post. PP Antoni GÓRZYÑSKI s. Walentego i Marianny, ur. w 1910 w Go‡Œbiu.
We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. poleskiego.
L. 044/3 (55), 3107.
Post. PP Ignacy GÓRZYÑSKI s. Jana i Franciszki z Miros‡aw w, ur. 3 VIII 1899
w Gutanowie. W policji s‡u¿y‡ od 1923. We wrze niu 1939 na Post. w G rznie
pow. garwoliæski. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 051/1 (13), 1522.
St. przod. PP Leonard GÖRKE s. Jana, ur. 31 X 1886 w Brodnicy. W policji od
1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w I Komis. w Grudzi„dzu. Odzn. BKZ.
L. 020/2 (36), 2241.
Tomasz GRABARCZYK, s. Andrzeja, ur. w 1896. Do grudnia 1939 internowany
na Litwie.
L. 054/2 (71), 7730/6057.
233
G
St. post. PP Aleksander GRABARSKI s. Izydora i Ma‡gorzaty z Czapskich, ur.
11 II 1889 w Dobryniu. Od 4 VII 1921 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. poleskiego, od
1 VIII 1926 przeniesiony z Ref. II Kdy Woj. do Kdy Pow. w Brze ciu n. Bugiem.
Od 12 I 1938 i nadal we wrze niu 1939 w II Komis. w Brze ciu n. Bugiem. St.
post. mian. 1 IV 1933. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/3 (42), 2260.
Przod. PP Jan GRABDA s. J zefa i Anny z Kalit w, ur. 15 VII 1900 w Solcu.
Ukoæczy‡ Szko‡Œ Rzemie lnicz„ w Olkuszu. Od 7 VI 1917 do 11 XI 1918 cz‡onek
POW w okrŒgu kieleckim. W WP od 3 III 1920 do 29 XI 1922. W policji od 1923.
We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w IV Komis. m. Bia‡egostoku. Przod. mian. 1 VI 1928.
Odzn. BKZ.
L. 019/1 (48), 29.
St. post. PP Marian GRABEK s. Stefana, ur. w 1898 w Swaryszewie. W policji od
1924. Co najmniej od 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. koneckim w Wydz. ledcz.
w Skar¿ysku Kamiennej (do 5 VII 1937), Kdzie Pow. w Koæskich (do 11 XI 1938),
we wrze niu 1939 w Wydz. ledcz. w Skar¿ysku Kamiennej. Odzn. BKZ.
L. 019/1 (2), 1806.
St. post. PW l. Andrzej GRABIÑSKI s. Wojciecha i Julii, ur. 8 XI 1890
w £agiewnikach. Uczestnik powstaæ l„skich. W PW l. od 24 VI 1922. S‡u¿y‡
w pow. wiŒtoch‡owickim (1922), nastŒpnie w pow. lublinieckim na Post.: Lubockie (do 4 V 1926), Herby l„skie (do 1 XI 1932), Boron w (do 18 III 1937), Lubliniec i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 VI 1923. Odzn. SKZ.
L. 044/2 (96), 1587.
Post. PP Zenon J zef GRABIÑSKI s. Antoniego i Domiceli, ur. 25 V 1912 w BŒdzinie. W policji od 9 VI 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 14 XII 1937
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. kieleckiego.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. czŒstochowskim na Post. w Krzepicach, od 7 XI 1938
i nadal we wrze niu 1939 w K‡obucku.
L. 023/5 (76), 5519.
Feliks GRABKA s. Konstantego, ur. 1 II 1906 w Stepaniu. S‡u¿ba Pomocnicza PP
w Kostopolu, we wrze niu 1939 zmobilizowany.
L. 058/3 (78), 4743.
234
G
Post. PP Alojzy GRABOWSKI s. Juliusza, ur. w 1913. W policji od 22 II 1938
jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj.
tarnopolskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Monasterzyskach pow. buczacki, sk„d
2 VI 1939 przeniesiony na Post. w T‡ustem pow. zaleszczycki i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 012/2 (86), 5027.
St. post. PP Antoni GRABOWSKI s. Stanis‡awa, ur. w 1888 w Solcy. W policji od
1921. Ostatnio s‡u¿y‡ w Sosnowcu w Komis.: I do 5 III 1937, nastŒpnie w II i tam
nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ.
L. 023/5 (66), 3778.
St. post. PP Franciszek GRABOWSKI s. J zefa i Leokadii z Olszewskich, ur. 15 I
1884 w G„binie. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 11 II 1919 w PKom. pow. hrubieszowskiego, od 1 VIII 1919 w PP. Uczestnik wojny 1920 walczy‡ w zmilitaryzowanym oddziale policji. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. hrubieszowskim na Post. w:
Grabowcu, Dubience i Do‡hobyczowie. Od 1932 w Kdzie Pow. w Hrubieszowie
i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 I 1933. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 038/1 (52), 721.
St. post. PP J zef GRABOWSKI s. Jana i Tekli, ur. 4 III 1889 w flyrardowie.
W policji od 20 V 1919. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w Warszawie w 1920 w IX Komis.
W 1933 na Post. w Grodzisku pow. b‡oæski. Od 1938 w KG jako kancelista i tam
nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ.
L. 026/2 (38), 1677.
Przod. PW l. Stanis‡aw GRABOWSKI s. Idziego i Julianny, ur. 20 III 1891
w BŒdzinie. W PW l. od 18 V 1923. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. bielskim i cieszyæskim.
Od 1937 w Kdzie Pow. w Cieszynie. St. post. mian. 1 VII 1930.
L. 037/2 (4), 6043.
Post. PP Stanis‡aw GRABOWSKI s. Aleksandra, ur. 31 XII 1889 w Warszawie.
W policji s‡u¿y‡ od 1916. We wrze niu 1939 w VIII Komis. m.st. Warszawy.
L. 026/2 (82), 2398.
235
G
Mjr piech. W‡odzimierz Julian GRABOWSKI s. J zefa i Anny z Dec w, ur. 2 I
1900 w Drohobyczu. Ukry‡ prawdziw„ datŒ urodzenia (co jest uwidocznione
w Roczniku Oficerskim 1932), aby w 1916 wst„pi do Legion w Polskich. Nieprzerwanie s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w 1 pp Leg. W 1920 ppor., 1 VII 1921 por., 1 I 1930
kpt., mjr. 19 III 1938. We wrze niu 1939 dca I baonu 1 pp Leg. Odzn. KN, KW
czterokrotnie, SKZ, MPzaW, MDzON.
L. [1 ] (71).
St. post. PP Kazimierz GRABSKI s. Jana i Rozalii z Jobczyk w, ur. 2 III 1898
w Smaszkowicach. W policji od 1923. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w Warszawie.
Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 045/3 (82), 1549.
St. przod. PP Antoni GRABUSIÑSKI s. Jakuba i J zefy, ur. w 1890 w Zakrzowie.
W policji od 1921. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. bŒdziæskim w Plut. Konnym
Komis. w D„browie G rniczej (1935), Oddz. Konnym w Sosnowcu (1936). Po
ukoæczeniu 17 X 1936 I kursu specjalnego dla szef w szw. konnych skierowany do
Kdy Pow. w BŒdzinie, w 1939 ponownie w Kdzie Rez. Konnej w Sosnowcu. Odzn.
BKZ.
L. 05/1 (42).
St. przod. PP Stanis‡aw GRACHEL s. Juliana i Ferdynandy z Netzl w, ur. 9 V
1901 w Warszawie. flo‡nierz Legion w Polskich. W policji od 1927. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako kmdt Post. w Rawie Mazowieckiej. Odzn. BKZ, MPzaW,
MDzON.
L. 030/1 (39), 4837.
Post. PW l. Pawe‡ GRACKA s. Jana, ur. 12 V 1885. W PW l. od 16 VIII 1922.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. katowickim do 5 II 1935 w Komis. w Siemianowicach, nastŒpnie na Post. Oficerskim w Pszczynie.
L. [4] (10).
St. post. PP Franciszek GRACZ s. J zefa i Katarzyny z Ryskal w, ur. 4 XII 1896
w Haliczu. Od 25 VIII 1914 w Legionie Wschodnim i Dru¿ynach Sokolich we
Lwowie. W I wojnie w armii austriackiej. Od 1 VI do 30 XI 1919 w fland. Kraj. Polskiej w Haliczu, ¿and. zap. Ukoæczy‡ 28 VI 1922 kurs posterunkowych w Szkole PP
w Stanis‡awowie i 4 XII 1929 NSzF w flyrardowie pow. b‡oæski. W policji od 1 V
1920 jako prowizoryczny post. na Post. w Bednarowie pow. stanis‡awowski. NastŒpnie nadal w pow. stanis‡awowskim od 10 VIII 1927 na Post. w Radczy, od 18
VI 1928 z-ca kmdta Post. w Jamnicy. Ostatnio w Stanis‡awowie, od 12 III 1932
236
G
w I Komis. jako z-ca kmdta plut., od 11 I 1939 biuralista w Kdzie Pow., prawdopodobnie tam nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 VII 1929. Odzn.
MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/2 (6), 1955.
Post. PP Franciszek GRACZKOWSKI s. Jana, ur. w 1908 w Bydgoszczy. W policji od 1932. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Wieluniu.
L. 019/3 (64), 4033.
Post. PP Ferdynand GRADUSZEWSKI s. J zefa i Anny, ur. 5 I 1909 w Stanis‡awowie, le nik z woj. bia‡ostockiego.
L. 027/4 (43), 35.
Post. PP Wawrzyniec GRALA s. Antoniego, ur. w 1891 w S‡omkowie. W policji
od 1924. W 1938 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w XII Komis. m. £odzi, we wrze niu 1939 nadal
w £odzi.
L. 038/3 (91), 3391.
St. post. PW l. Antoni GRA£A s. J zefa i Florentyny z Rzepp w, ur. 5 IV 1898
w Witkowie Ma‡ym. Od 3 XII 1918 w Armii Polskiej we Francji. W WP do 22 VI
1920. Cz‡onek POW, uczestnik powstaæ l„skich. W PW l. od 26 VI 1922. S‡u¿y‡
na Post. w: Lubliæcu (do 1 IV 1933) i Wo nikach pow. lubliniecki (do 9 XII 1936),
w Katowicach w: Kdzie Rez. jako instruktor w komp. kand. na szer. (do 26 VIII
1938), w II Komis. (do 9 I 1939) i ponownie w Kdzie Rez. Odzn. MN, MPzaW,
MDzON.
L. [3] (12).
Post. PW l. Boles‡aw GRAMCZEWSKI s. Maksymiliana, ur. w 1911. Do 17 XII
1937 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Rez. w Katowicach, nastŒpnie w Komis. w Rybniku,
sk„d 15 II 1939 przeniesiony na Post. Konny w Or‡owej pow. frysztacki i tam nadal
we wrze niu 1939.
L. 026/4 (49), 410.
237
G
St. przod. PP Franciszek GRANIAK s. Piotra i Heleny, ur. w 1898 w Radomiu.
W policji od 1925. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. olkuskim na Post. w Olkuszu,
sk„d 20 VII 1935 przeniesiony na Post. w Skale jako jego kmdt. Od 7 III 1937
i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post. w Olkuszu. St. przod. mian. 1 I 1938.
L. 027/1 (9), 5336.
St. post. PW l. J zef GRANIECZNY s. Jana i Marii, ur. 11 IV 1900 w £aæcach.
Uczestnik powstaæ l„skich. W PW l. od 17 VIII 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. katowickim i Komis. w Bielsku (co najmniej od 1934). Odzn. MN, Kna l.WWiZ,
MPzaW, GwG l., MDzON.
L. 023/2 (71), 2058.
Przod. PP J zef GR¥flEWSKI s. Jana, ur. w 1899 w Dzia‡yniu. W policji od
1925. W 1927 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Bia‡ymstoku. We wrze niu 1939 na Post.
w Dzia‡yniu pow. lipnowski.
L. 044/3 (14), 5517.
St. stra¿n. SG Piotr GRDUSZAK s. Szczepana i Franciszki z Miko‡ajczyk w, ur.
5 X 1893 w Minikowie. W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego oraz wojny 1920. Od 8 V 1921 do 1928 w s‡u¿bie celnej, ostatnio
w Tczewie. NastŒpnie w SG w Czersku pow. chojnicki. We wrze niu 1939 w Kdzie
OkrŒgu Pomorskiego w Bydgoszczy jako szofer. Odzn. KW, BMzaDS‡.
L. 058/4 (104), 5787.
Przod. PP Micha‡ GRECZY£O s. B‡a¿eja i Katarzyny, ur. 12 IX 1891 w Tiutkowie. W WP ochotniczo od 20 VII 1919 w ¿and. do 12 II 1923, kiedy automatycznie
przeniesiony do PP w Brze ciu n. Bugiem. Kmdt Post. w pow. ‡uninieckim od
1 IX 1925 w Hancewiczach, od 20 XI 1926 w Malkowiczach. NastŒpnie s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Brze ciu n. Bugiem od 2 X 1929 w Komis., od 12 I 1938 i nadal we
wrze niu 1939 w II Komis. Przod. mian. 1 VIII 1925. Odzn. BKZ, MPzaW,
MDzON.
L. 023/4 (43), 157.
St. post. PW l. Wiktor GREINERT s. Paw‡a, ur. 13 XII 1896 w Katowicach.
W PW l. od 16 VI 1924. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w pow. tarnog rskim na Post.: Stare
Tarnowice (do 19 IV 1926), Boruszowiec (do 14 XII 1931), Kdzie Rez. Kr lewska
Huta (do 24 IX 1933), nastŒpnie w pow. wiŒtoch‡owickim na Post. Brzeziny (do
23 VIII 1935) i Post. Gran. £agiewniki, sk„d 5 X 1938 deleg. na Zaolzie. Od 16 II
1939 na Post. w Rychwa‡dzie pow. frysztacki. St. post. mian. 1 XI 1927.
L. 023/3 (2), 2610.
238
G
Post. PP J zef GREFKA s. Antoniego i Rozalii z Piesik w, ur. w 1897 w
JastrzŒbiu. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego. We wrze niu
1939 w Komis. w Ko‡omyi.
L. 044/1 (73), 2599.
Post. PW l. Franciszek GRENCEL s. J zefa, ur. 1 XII 1897. W PW l. od 1 III
1925. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w pionie ledcz. Komis. w wiŒtoch‡owicach, od 10 XII
1935 w Chorzowie pow. katowicki w Dyrekcji Policji i Kdzie Miasta, od 17 VII
1939 na Post. Pogotowia.
L. 044/2 (37), 1747.
Przod. PP J zef GRENDA s. Micha‡a i Katarzyny z Wieczork w, ur. 26 II 1897
w £odzi. Uczestnik obrony Lwowa. W policji od 1923. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w pow. brzeziæskim Komis. w Tomaszowie Mazowieckim, na Post. w: Rogowie,
Ga‡k wku i Uje dzie. W grudniu 1931 przeniesiony do Kdy Miasta £odzi z przydzia‡em do V Komis. Od listopada 1937 i nadal we wrze niu 1939 w III Komis.
m. £odzi. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 037/4 (69), 5356.
Post. PP Antoni GRÊBOWICZ s. Micha‡a i Kazimiery, ur. 5 IX 1902 w Krobanowie. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post. w Godzieszach pow. kaliski.
L. 020/2 (74), 3445.
St. post. PP Micha‡ GRÊDA s. Ludwika i Julii, ur. 28 IX 1891 w WŒgrowie.
S‡u¿bŒ w policji rozpocz„‡ w 1920 w pow. wŒgrowskim na Post. w Stoczku, we
wrze niu 1939 nadal pe‡ni‡ j„ w tym pow. na Post. w Korytnicy.
L. 037/4 (28), 1589.
Nadkomis. PP Alojzy GRIMM s. Alojzego i Amalii, ur. 21 VI 1887 we Lwowie.
Absolwent austriackiej akademii wojskowej Wiener-Neustadt. W I wojnie w armii
austriackiej. Od 11 XI 1918 do 25 VI 1919 w fland. Kraj. Polskiej, sk„d automatycznie przeszed‡ do policji. Wybitny specjalista hodowli i tresury ps w dla potrzeb
policji. W 1928 kier. Zak‡adu Tresury Ps w Policyjnych KG z siedzib„ w Poznaniu. Od 19 VIII 1936 i nadal we wrze niu 1939 w Wydz. IV KG.
L. 020/2 (20), 5408.
239
G
Post. PP Antoni GROBELNY s. W‡adys‡awa, ur. 21 IX 1896 w Annopolu. W policji od 1926. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. sieradzkim, co najmniej od 1938, tak¿e
we wrze niu 1939, na Post. w Burzeninie.
L. 030/1 (71), 5364.
St. post. PP Franciszek GROBELNY s. Micha‡a i Katarzyny z Karand w, ur.
18 X 1893 w Siennicy Nadolnej. Ukoæczy‡ Szko‡Œ Przod. PP w Lublinie. W policji
s‡u¿y‡ od 1922 w Krasnymstawie. Od 1929 w Komis. w Che‡mie Lubelskim i tam
nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ.
L. 05/3 (94), 4660.
St. przod. PP J zef GROBELNY s. Marcina i Walerii, ur. 1 II 1898 w £odzi.
W WP od maja 1919 do maja 1922, 3 p. s. podh. W policji od 1922. Pocz„tkowo
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Miasta £odzi, nastŒpnie w Kdzie Woj. w Poznaniu. Od lipca
1929 ponownie w £odzi w Wydz. ledcz. i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn.
BKZ, BMzaDS‡.
L. 037/3 (25), 5680.
Przod. PW l. Leopold GROBELNY s. Franciszka i Franciszki, ur. 15 XI 1896
w Go‡kowicach. W PW l. od 27 VI 1922 w pow. rybnickim. Od 1 I 1923 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Oddz. ledcz. w Katowicach, w Komis. Za‡Œ¿e (od 16 IV 1924), na Post.
Makoszowy pow. katowicki (do 15 IV 1933), nastŒpnie w Katowicach w: I Komis.
(do 31 VIII 1936) i Komis. Zawodzie. St. post. mian. 3 V 1928. Odzn. BKZ.
L. 037/1 (89), 1712.
St. post. PP Walenty GROCHOLSKI s. Jana i Franciszki z Floreckich, ur. 3 I
1892 w Dubinie. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W policji od 1925.
Pocz„tkowo s‡u¿y‡ na Post. w Duksztach pow. brac‡awski (pa dziernik 1925 25 I
1926). W l. 1926 1934 w pow. wieluæskim na Post. w: Dzia‡oszynie, Osjakowie i
Boles‡awcu, we wrze niu 1939 w Goli.
L. 051/1 (51), 4297.
St. przod. PP Czes‡aw GROCHOWSKI s. Antoniego, ur. 20 X 1893 w Wyszkowie. W policji od 1919. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. jako kmdt Post. w Sokolnikach pow.
wieluæski. We wrze niu 1939 na Post. w Czernicach Borowych pow. przasnyski.
L. 037/4 (62), 132.
240
G
Przod. PP Zygmunt GROCHOWSKI s. Dobies‡awa, ur. w 1894 w Warszawie.
W policji od 1925. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie. Odzn. BKZ.
L. 037/3 (76), 6032.
Leonard GROCHULSKI s. Franciszka i Marii z Ga‡eckich, ur. w 1892 w £odzi.
Handlowiec, we wrze niu 1939 zamieszka‡y w Klecku pow. nie wieski.
L. 054/1 (88), 7026/253.
Przod. PP Adolf GRODZKI s. Konstantego i Leokadii, ur. 27 X 1898 w Kropiewnicy. Ukoæczy‡ 2 klasy szko‡y redniej. W l. 1915 1918 ewakuowany do Rosji.
W WP ochotniczo od 16 III 1919 do 8 VII 1923, plut. W policji od 16 VII 1923.
Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kosowie Poleskim, od 1 IX 1925 przeniesiony do Kdy
Pow. w Brze ciu n. Bugiem do s‡u¿by ledcz. We wrze niu 1939 w Wydz. ledcz.
w Zamo ciu. Odzn. MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 050/2 (93), 5045.
Jan GRODZKI s. Andrzeja, ur. w 1906. Podoficer WP, s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w baonie
KOP Orany .
L. 058/4 (108), 5783.
Przod. PP W‡odzimierz GROMA s. Ignacego i Tekli z Rabczuk w, ur. 2 III 1900
w Czerniczynie. W 1933 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w JŒdrzejowie, sk„d 1 IX 1934 przeniesiony do pow. kozienickiego z przydzia‡em na Post. w G‡owaczowie jako kmdt,
od 6 VI 1939 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post. w Garbatce. Przod. mian. 1 I
1938. Odzn. MPzaW.
L. 012/2 (36), 5686.
St. przod. PP Ignacy GROMADZIÑSKI s. J zefa i Marii z Wi niewskich, ur.
2 VIII 1887 w Poznaniu. W policji od 1919. Ukoæczy‡ Szko‡Œ fland. Kraj. w Poznaniu (10 VI 1920) i kurs przodownik w przy KG (20 XII 1921). We wrze niu 1939
kier. dzia‡u gosp. w II Komis. m. Poznania. Odzn. MDzON, SMzaDS‡.
L. 019/1 (78), 4292.
241
G
Komis. PP Zygmunt Teofil GROMULSKI s. Leonarda i Marianny z Ogonowskich, ur. 27 IV 1897 w Warszawie. Ukoæczy‡ prywatn„ szko‡Œ realn„ i dwa lata
studi w na Wydziale Prawa UJP. W s‡u¿bie samorz„dowej od 15 IV do 1 VIII
1919, nastŒpnie w policji. Od 10 III 1933 i nadal we wrze niu 1939 kier. ref.
gosp. w Kdzie m.st. Warszawy. Podkomis. mian. w 1925, komis. 1 VI 1930.
Odzn. MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 016/2 (51), 5162.
Przod. PP Edmund GRONKIEWICZ s. Paw‡a i Ma‡gorzaty z Figlewskich, ur.
w 1896 w flyrardowie. Uczestnik obrony Lwowa. W policji od 1921. Ostatnio
s‡u¿y‡ w pow. czŒstochowskim na Post. w Janowie, sk„d 16 XI 1936 przeniesiony
na Post. w Kamienicy Polskiej jako kmdt i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn.
BKZ.
L. 027/1 (58), 4600.
Przod. PP Antoni GRONKOWSKI s. Andrzeja, ur. w 1892 w Bia‡ym Dworze.
W policji od 1920. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako kmdt Post. w Kowlu.
L. 019/2 (39), 994.
Post. PP Jan GRONKOWSKI s. Jana i Anny, ur. 26 V 1892 w Podg rzu. W policji od 1919. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. radomskim na Post. w Skaryszewie, sk„d
1 IX 1936 przeniesiony do II Komis. w Radomiu i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 016/2 (50), 3723.
St. stra¿n. SW Zygmunt GRONOWSKI s. Piotra i Anny z Brzozowskich, ur.
w sierpniu 1903. Od po‡owy lat trzydziestych instruktor ogrodnictwa w szkole wiŒziennej WiŒzienia Karnego w Drohobyczu. Odzn. BKZ.
L. 050/3 (88), 5986.
St. post. PP Bronis‡aw Stefan GROÑ s. Jana i Anny z Lork w, ur. 13 VI 1907
w Czchowie. W policji od 16 II 1932 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu
27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj.
lwowskiego. Ostatnio s‡u¿y‡ w pow. stanis‡awowskim na Post. w Wo‡czyæcu (od
3 VII 1932) i Uhornikach (od 4 VI 1935). We wrze niu 1939 w Komis. w Stanis‡awowie.
L. 020/1 (72), 2424.
242
G
Przod. PP Rudolf GROÑ s. Karola i Emilii, ur. 1 V 1894 na Wo‡yniu. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Che‡mie Lubelskim. Odzn. BKZ.
L. 038/1 (51), 719.
St. post. PP Romuald GROSS s. Alberta, ur. w 1891 w Kownie. W policji od 1920.
We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w woj. warszawskim.
L. 026/1 (38), 1459.
St. przod. PP Ksawery Marceli GROTTE s. Romana i Tekli z Heropolitaæskich,
ur. 8 I 1889 w Warszawie. flo‡nierz Armii gen. Hallera. W policji od 1920. S‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w woj. warszawskim i Warszawie do 1930 w Komis. Kolejowym Warszawa G‡ wna. We wrze niu 1939 w I Komis. m.st. Warszawy. Odzn. BKZ, MDzON.
L. 037/3 (89), 1223.
Przod. PP Szczepan GRÓDECKI s. Piotra i Katarzyny z Ku niar w, ur. 25 VI
1900 w Pietryczach. Uczestnik wojny 1920. NastŒpnie w policji granicznej. Co najmniej od 1925 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Bia‡ymstoku, we wrze niu 1939 w IV Komis.,
uczestnik walk w Grodnie.
L. 026/2 (50), 1194.
Przod. PP Micha‡ GRUCA s. J zefa i J zefy z Zug w, ur. 24 VI 1898 w Pankach.
W policji od 1922. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w CzŒstochowie. Odzn. BKZ.
L. 012/2 (91), 5001.
St. post. PP Ignacy GRUCHALSKI s. Jana i Petroneli z Kaczmarczyk w, ur.
4 VII 1897 w Skokowie. W I wojnie w armii niemieckiej. NastŒpnie w Armii gen.
Hallera. W WP od 1919 do 1921, 1 pac, ogn. W policji od 16 IX 1923. W 1937
s‡u¿y‡ w Poznaniu. We wrze niu 1939 na Post. w Wyrzysku. St. post. mian. 1 II
1937. Odzn. KW, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 037/3 (71), 3453.
243
G
St. post. PP £ucjan GRUDEWICZ s. Franciszka, ur. w 1898 w £odzi. W policji
od 1922. W 1938 w VII Komis. m. £odzi, we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ nadal pe‡ni‡
w £odzi. Odzn. BKZ.
L. 019/3 (67), 3481.
Post. PP Stanis‡aw Antoni GRUDZIEÑ s. Antoniego, ur. w 1909. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w KG.
L. 026/1 (24), 1550.
Post. PW l. Ernest Augustyn GRUNERT s. Augustyna i Wiktorii, ur. 7 IX 1913
w Lipinach l„skich. Od 25 I do 31 X 1938 w 2 komp. kand. na szer. w Kdzie Rez.
w Katowicach. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post. w Lipinach pow. wiŒtoch‡owicki.
L. 023/5 (42), 5012.
St. przod. PP Konstanty GRUNTMEJER vel GRUNT-MEJER s. Aleksandra i Emilii z
flu‡kiewicz w, ur. 20 II 1897 w Trokach. W WP ppor. piech. rez. ze starszeæstwem 1 VI
1919. Od 1918 do 28 II 1920 w PKom. w Trokach. W policji od 1 XI 1920. S‡u¿y‡ w pow.
wileæsko-trockim na Post. w Landwarowie, Nowych Trokach, w 3 Komp. PGran. i Wornianach, nastŒpnie w Wilnie w Rez., II i IV Komis., sk„d 3 III 1937 przeniesiony do Poznania z przydzia‡em do kanc. Kdy Miasta, od 3 XI 1937 w I Komis. W sierpniu 1939
zmobilizowany do WP, 57 pp. St. przod. mian. 1 IV 1922. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 012/2 (17), 4251.
Komis. PP Heliodor GRUSZCZYÑSKI s. Stanis‡awa i Aleksandry z Dowgia‡‡ w, ur. 20 VII 1892 w Radziwiliszkach. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 15
IX 1917 w I Korpusie Polskim. W WP od 6 XI 1918 do 25 X 1921, kpt. piech. rez.
NastŒpnie w baonach celnych i WSG. W policji od 1 XI 1923. Od 17 VII 1930
Kmdt Pow. Nowe Miasto Lubawskie. Komis. mian. 1 VII 1930. Odzn. KW, MN,
SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. [1] (89).
Post. PP Henryk GRUSZCZYÑSKI s. Antoniego i Marcjanny, ur. 10 VII 1894
w Dmeninie. W policji od 1920. Od 1925 do wrze nia 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis.
w Zduæskiej Woli pow. sieradzki.
L. 020/1 (51), 3006.
244
G
St. post. PP Leonard GRUSZCZYÑSKI s. W‡adys‡awa i Marii, ur. 23 IX 1898
w B‡aszkach. W policji od 1928. W czerwcu 1939 s‡u¿y‡ w Kdzie Pow. w Gostyniu.
We wrze niu 1939 na Post. w Borku pow. ko miæski.
L. 038/3 (56), 3798.
Przod. PP Roman GRUSZCZYÑSKI s. Stanis‡awa i Franciszki z Kociemskich,
ur. 19 II 1892 w Pilicy. Od 26 XI 1918 w PKom., sk„d automatycznie przeszed‡ do
policji. Do stopnia przod. awans. 16 XI 1922 i od tego dnia pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako kmdt
plut. w I Komis. w Sosnowcu, tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. MPzaW,
MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 023/4 (49), 5381.
St. przod. PP Roman GRUSZCZYÑSKI s. Romana i Pauliny z Grembeckich, ur.
6 III 1894 w Warszawie. Ukoæczy‡ 4 klasy Polskiego Gimnazjum wieciæskiego.
Od 1917 do 12 I 1919 w MMiejsk. i PKom. w Warszawie.Uczestniczy‡ w rozbrajaniu Niemc w 10/11 XI 1918. W WP ochotniczo od 13 I 1919 do 27 XII 1920, w
obronie Lwowa i Przemy la, 19 pp. W policji od 1 V 1925. S‡u¿bŒ, tak¿e we wrzeniu 1939, pe‡ni‡ jako kier. gosp. Szko‡y Oficer w PP w Warszawie. Odzn. BKZ,
MDzON, GwOPrzemy la.
L. 012/4 (9), 1435.
Post. PP Boles‡aw GRUSZECKI s. Piotra i Franciszki z Miete‡k w, ur. 16 IV
1912 w Nawarzycach. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Goszczyniu pow.
gr jecki.
L. 026/1 (7), 4716.
St. post. PP Franciszek GRUSZEWSKI s. Karola, ur. w 1900. Od 27 XI 1920 do
13 I 1923 w WP. W policji od 27 IX 1929. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w 9 komp. Rez.
w Bia‡ymstoku. Odzn. BKZ dwukrotnie.
L. 026/2 (6), 403.
Post. PP Miko‡aj GRUSZKA s. Wawrzyæca i Julianny, ur. 25 XI 1893 w Kamionce. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. poleskiego, we wrze niu 1939 w £uniæcu.
L. 020/1 (9), 1174.
245
G
Przod. PP Stanis‡aw GRUSZKA s. Wawrzyæca i Agnieszki ze wierdowskich, ur.
2 XII 1899 w CzŒstocicach. W policji od 1922. Ukoæczy‡ 3 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski. Ostatnio s‡u¿y‡ w woj. kieleckim w Komis.
w BŒdzinie, sk„d 31 III 1936 przeniesiony do pow. w‡oszczowskiego z przydzia‡em na Post. w Lelowie jako jego kmdt, we wrze niu 1939 na Post. w Szczekocinach. Przod. mian. 1 III 1936. Odzn. BKZ.
L. 037/2 (41), 3774.
Post. PP Czes‡aw GRYC s. Antoniego i J zefy z Rad‡owskich, ur. 20 IX 1898
w Pu‡tusku. W policji od 1923 na Post. w Uzlanach pow. wilejski. Od 1928
i nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Radomsku.
L. 027/4 (59), 4840.
Post. PP Jan GRYC s. Jerzego, ur. w 1906 w Czes wce. W policji od 1930. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. bia‡ostockim.
L. 016/2 (52), 5654.
St. post. PP Leon GRYCEWICZ s. Miko‡aja i Natalii z Semeniuk w, ur. 28 VI
1897 w Uka nem. S‡u¿y‡ w policji woj. poleskiego, m.in. na Post. w Hancewiczach
pow. ‡uniniecki i w Pru¿anie, we wrze niu 1939 na Post. w £achwie pow. ‡uniniecki. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 037/1 (87), 5276.
Przod. PW l. J zef GRYCHTO£ s. Paw‡a i Marianny z Przyby‡k w, ur. 10 X
1883 w Giera‡towicach. Uczestnik powstaæ l„skich. W PW l. od 27 VI 1922. Nieprzerwanie a¿ do wrze nia 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w wiŒtoch‡owicach.
L. 050/3 (84), 946.
St. post. PP Stanis‡aw GRYCZEWSKI s. Miko‡aja, ur. w 1904 w Ostrowcu.
W policji od 16 VIII 1927. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w KG.
L. 037/3 (74), 4583.
246
G
St. post. PW l. Jan GRYGIEL s. Jana i Marii z Tarnaw w, ur. 13 I 1897 w Kamienicy. W PW l. od 1 VIII 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Bielsku w Oddz. Konnym do
30 IX 1926, w Komis. do 14 I 1928, nastŒpnie na Post. Konnym.
L. 027/1 (57), 409.
St. post. PP Boles‡aw GRYGLAS s. Ludwika, ur. w 1890 w Nieduszach. W policji
s‡u¿y‡ od 1920. We wrze niu 1939 na Post. w Wierzbnie pow. wŒgrowski.
L. 051/1 (91), 4157.
Post. PP Wac‡aw GRYGORCZYK s. Stanis‡awa i J zefy z Bochenk w, ur. 24 IV
1901 w Poniechowie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Myszyæcu pow.
ostro‡Œcki.
L. 050/3 (49), 6995.
St. post. PP Florian GRYNIEWICZ s. Jana, ur. w 1898 w Babim Borze. W policji
s‡u¿y‡ od 1920. We wrze niu 1939 na Post. w Zgierzu pow. ‡ dzki.
L. 012/2 (27), 2211.
Przod. PP Jan GRYÑ s. Juliana i Darii, ur. 26 I 1899 w Orch wku. W WP od 7 X
1919 do 27 VI 1923, 34 pp, plut., walczy‡ na froncie litewsko-bia‡oruskim. W policji od 7 VIII 1923 w woj. nowogr dzkim, m.in. na Post. w Sto‡pcach. Od 1 IX 1932
w woj. pomorskim Kda Pow. Chojnice. Po ukoæczeniu 27 VII 1935 kursu tresury
ps w policyjnych przeniesiony do woj. wo‡yæskiego. Od 10 VIII 1935 i nadal we
wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w UrzŒdzie ledcz. w £ucku. Przod. mian. 1 I 1930. Odzn.
MPzaW, MDzON, KFLit. Bia‡.
L. 037/3 (2), 824.
Gerhard GRYSKO s. Franciszka, ur. 11 XI 1900. UrzŒdnik z Piasecznej k. Tarnowskich G r.
L. 058/1 (2), 5494.
247
G
St. przod. PP Franciszek Julian GRYZEL s. Jana Kazimierza i Wiktorii ze Sk r w, ur. 2 I 1897 w Kosowie Pokuckim. Od 1 X 1912 do 12 VIII 1914 prac. s„du
w rodzinnym mie cie. Od 22 VIII 1914 w Legionie Wschodnim, od 9 X 1914
w I Bryg. Legion w Polskich, 1 pp, nastŒpnie PKP, internowany. W WP od 1919
do 5 VII 1921, 49 pp, plut. W policji od 1 VIII 1921 w Kosowie. Ukoæczy‡ 15 XI
1928 NSzF w flyrardowie pow. b‡oæski. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Horodence (od 20
VI 1931), Kdzie Pow. w flydaczowie (od 7 XII 1931). Od 1 IX 1934 w UrzŒdzie
ledcz. w Stanis‡awowie i tam nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 XI 1925,
przod. 1 I 1929, st. przod. 1 II 1937. Odzn. KN, BKZ, MPzaW, MDzON,
SMzaDS‡.
L. [4] (53).
St. post. PP J zef GRZEBIELUCH s. Wojciecha i Franciszki, ur. 14 III 1890
w Ogrodzieæcu. W I wojnie w armii rosyjskiej. W policji od 26 X 1919. Od 1932
s‡u¿y‡ w Komis. w D„browie G rniczej pow. bŒdziæski jako dzielnicowy i tam
nadal we wrze niu 1939. St. post. mian. 1 V 1932. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 019/3 (66), 3427.
Post. PP Stanis‡aw GRZECHNIK s. Romana i Anny z Rzechu‡ w, ur. 25 VIII
1905 w Aleksandr wce. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Pow. w Opatowie. Od
15 IV 1935 przeniesiony do policji woj. bia‡ostockiego. We wrze niu 1939
w Wydz. ledcz. w Bia‡ymstoku.
L. 038/4 (33), 69.
St. post. PP Franciszek GRZECHOWIAK s. Ludwika, ur. 28 II 1888. W policji
s‡u¿y‡ od 1919. We wrze niu 1939 na Post. w Czarnkowie.
L. 038/3 (53), 3730.
Asp. PP Jan GRZEGORZEWSKI s. Antoniego i J zefy, ur. 11 X 1887. Do 5 VIII
1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w I Komis. w Bia‡ymstoku, przeniesiony w st. sp. Przywr cony
do s‡u¿by 10 II 1937 z przydzia‡em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Od 11 V 1939
i nadal we wrze niu 1939 w Kdzie Pow. w Rawie Mazowieckiej. Odzn. SKZ.
L. 044/2 (44), 219.
248
G
St. post. PP Jan GRZELA s. Tomasza i Heleny z Wojciechowskich, ur. 24 VI
1899 w Kielcach. W policji od 1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kielcach.
Odzn. BKZ.
L. 019/3 (44), 1821.
St. post. PP Jan GRZELAK s. Szymona i Marii z Walach w, ur. 4 II 1896
w m. Wielkie. Od 1 VIII 1915 w Legionach Polskich. Od 25 III 1919 w WSK. Co
najmniej od 1932 s‡u¿y‡ w policji woj. lwowskiego, sk„d przeniesiony do woj. lubelskiego. Od 1933 na Post. w Telatynie pow. tomaszowski i tam nadal we wrzeniu 1939. Odzn. KN.
L. 037/4 (56), 1205.
Post. PP W‡adys‡aw GRZENDA s. Juliana i Moniki, ur. 9 II 1905 w Bar‡ ¿ce.
W policji od 1929 na Post. w Zb„szyniu pow. nowotomyski. We wrze niu 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Wyrzysku.
L. 027/1 (92), 2726.
St. post. PP Jan GRZESIAK s. Jana i Katarzyny, ur. w 1899 w Giesenbergu.
W policji od 1922. Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w woj. poleskim, sk„d przeniesiony do woj.
kieleckiego. Od 3 VIII 1937 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w SŒdziszowie
pow. jŒdrzejowski.
L. 019/3 (58), 3442.
St. post. PP Bazyli GRZESZCZUK s. Grzegorza i Marii z Winiarskich, ur. 27 X
1892 w Cucu‡owcach. W I wojnie w armii austriackiej. W policji od 1 VIII 1920
w Komis. w Stryju. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. stryjskim na Post. w Morszynie (od 2 VIII
1921) i w Stryju: na Post. Dworzec Kolejowy (od 27 XI 1921) i w Komis. (od 1 VI
1922), na Post. w flulinie (od 27 I 1925), Kdzie Pow. (od 23 VII 1925), ponownie
na Post. w Morszynie (od 23 IV 1927), w Komis. (22 V 1928) i na Post. Kolejowym
w Stryju (od 10 I 1932). Po ukoæczeniu 30 X 1931 kursu s‡u¿by ledcz. w NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski od 10 I 1932 w Kdzie Pow. w T‡umaczu. Od
16 VII 1932 w Wydz. ledcz. w Stanis‡awowie. Od 1936 i nadal we wrze niu
1939 ponownie w Wydz. ledcz. w Stanis‡awowie. St. post. mian. 1 IV 1933.
Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 051/1 (47), 2500.
249
G
Karol GRZYB s. J zefa, ur. w 1899. We wrze niu 1939 funkcjonariusz PP
w Kdzie Pow. w R wnem.
L. 020/1 (95), 3211.
Post. PP Klemens GRZYBAWIÑSKI s. Walentego, ur. w 1894 w Warszawie.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie od 5 I 1919 w I Komis. W WP w 1920, 213 ochotniczy policyjny pp. W 1938 i nadal we wrze niu 1939 w IV Komis. m.st. Warszawy. Odzn. BMzaDS‡.
L. 026/1 (28), 214[.].
Podkomis. PP Kazimierz Aleksander GRZYBOWSKI s. J zefa i Salomei z Nehrebeckich, ur. 20 VI 1888 w Ostrogu. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 20 IX 1919
do 2 II 1920 w Samodzielnym Oddz. Murmaæskim. W WP do 18 X 1921, por.
piech. rez. ze starszeæstwem 1 VI 1919. Od czerwca 1922 w 23 Baonie Celnym SG,
nastŒpnie 64 pp, przydzielony do ofic. kadry OkrŒg. VIII, PKU Bydgoszcz Miasto.
W policji od 1 VII 1923. Co najmniej od 1938 i nadal we wrze niu 1939 Kmdt
Pow. SŒp lno Krajeæskie. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 019/2 (51), 5795.
Kazimierz GRZYBOWSKI s. W‡adys‡awa, ur. w 1895 w Warszawie. W policji
od 1918. Buchalter zatrudniony w PP w Warszawie.
L. 033/1 (7), 3339.
Przod. PP Stefan GRZYBOWSKI s. W‡adys‡awa i Marii, ur. 14 I 1891 w Aleksandrowie. W policji od 1919. W 1925 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. nieszawskim. We
wrze niu 1939 w jednym z Komis. m.st. Warszawy. Odzn. BKZ.
L. 033/3 (26), 1453.
Post. PP W‡adys‡aw GRZYBOWSKI s. Konstantego i Marii z Celiæskich, ur.
27 VII 1903 w Bronis‡awowie. W policji od 27 I 1928. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim, pocz„tkowo w pow. kozienickim. Od 9 XI 1936 z Post. w JŒdrzejowie przeniesiony na Post. w Z‡otnikach pow. jŒdrzejowski i tam nadal we wrze niu 1939.
Odzn. MDzON.
L. 012/1 (133), 5323.
250
G
Post. PP J zef GRZYMAJ£O s. Wincentego i Anieli z Naruszewicz w, ur. 10 XI
1897 w Suzanach. flo‡nierz Legion w Polskich, uczestnik wojny 1920, wachm.
¿and. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. wileæskiego, w 1929 w Wilnie, na Post. w Niemenczynie pow. wileæsko-trocki (1930 1935) i Rakowie pow. mo‡odecki
(1936 1937). Od 1938 i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Murowanej
Oszmiance pow. oszmiaæski. Odzn. MPzaW.
L. 045/1 (44), 220.
Kpt. sap. rez. Roman GRZYMA£A-TARNOGÓRSKI s. Mariana Dawida i J zefy
z Rozmys‡owicz w, ur. 12 III 1892 w Birzule. Ukoæczy‡ gimnazjum w Kazaniu, Wy¿sze Kursy Techniczne w Kijowie, Szko‡Œ Oficersk„ w Kazaniu i PolitechnikŒ we Lwowie. W WP ochotniczo od 13 VIII 1919. Od 25 IV 1921 odkomenderowany do
Delegatury G‡ wnego UrzŒdu Ziemskiego w £ucku. Do rez. przeniesiony 15 III 1924,
2 baon sap. Kpt. ze starszeæstwem 1 VI 1919. Geodeta. We wrze niu 1939 mierniczy
przysiŒg‡y zamieszka‡y w £ucku, zmobilizowany 14 IX 1939. Odzn. KW.
L. 062/2 (6), 995/7642.
Przod. PP Stanis‡aw GRZYWACZ s. Kazimierza i Zofii z Radzikowskich, ur.
28 III 1891 w Radomiu. W 1918 wsp ‡organizator SK w Radomiu, JastrzŒbiu,
Szyd‡owcu i Garbatce. NastŒpnie w PKom. Uczestnik wojny 1920. W policji od
1921. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. kieleckim w I Komis. w Radomiu, sk„d 12 V
1934 przeniesiony na Post. w Jedlni Letnisko jako kmdt. Od 1 III 1936 i nadal
we wrze niu 1939 kier. I Komis. w Radomiu. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON,
M J. Pi‡sudski, MPODdoM, SMzaDS‡.
L. 044/1 (20), 4832.
St. post. PP Aleksander GUBA s. Tomasza i Agnieszki z Guga‡ w, ur. 2 XII 1896
w Kozienicach. W policji od 1921. W 1937 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako kmdt Post. w Sieciechowie pow. kozienicki, we wrze niu 1939 w Kozienicach. Odzn. BKZ.
L. 051/1 (25), 5[.]17.
Post. PP Franciszek GUGA£A s. Jana, ur. 2 XI 1909. W policji od 15 VI 1934.
Pocz„tkowo pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w woj. poleskim (od 4 IX 1934), nastŒpnie w woj. lubelskim, we wrze niu 1939 z-ca kmdta Post. w Tarnawatce pow. tomaszowski.
L. 045/1 (85), 5303.
Post. PW l. Jan Franciszek GULBA s. Paw‡a i Gertrudy z Kuhn w, ur. 27 III
1912 w Piekarach. W PW l. od 3 III 1938. Do 30 VI 1938 w komp. kand. kontr.,
szer. Do 26 XII 1938 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w I Komis. w Chorzowie pow. katowicki, sk„d
przeniesiony do Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki i tam nadal we
wrze niu 1939.
L. [3] (48).
251
G
Post. PW l. J zef GUROWSKI s. J zefa i Magdaleny, ur. 6 VIII 1914 w Berlinie.
W PP od 1 IX 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 14 XII 1937 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do Rez. Szer. PP przy KG
w flyrardowie pow. b‡oæski. Od 18 II 1939 przeniesiony do PW l. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na
Post. w Domas‡awicach Dolnych pow. frysztacki i tam we wrze niu 1939.
L. 026/4 (88), 5009.
Post. PP Bronis‡aw GUSZTAN s. Micha‡a i J zefy, ur. 1 XII 1901 w Czarno¿y‡ach. W policji od 1924. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w III Komis. m. £odzi.
L. 045/1 (63), 5631.
Post. PP Antoni GUT s. J zefa i Ma‡gorzaty z D„browskich, ur. 15 I 1895 w Chojnach. W policji od 1923. W 1928 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w XI Komis. m.st. Warszawy, we
wrze niu 1939 nadal w policji m.st. Warszawy.
L. 023/4 (47), 115.
Post. PP Wac‡aw GUT s. Jana, ur. w 1901 w M‡ynku. Cz‡onek PPS. Rezerwa PP
£ d .
L. 058/3 (49), 4685.
St. post. PW l. Alojzy GUTH s. J zefa i Rozalii z Wa‡ach w, ur. 10 XI 1895
w Rybnej. Od pa dziernika 1919 w POW G l. Od 10 VII 1921 w SGmin. W PW l.
od 23 VI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. tarnog rskim na Post. w Nakle (do 15 IX
1926) oraz Strzybnicy i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. MN, Kna l.WWiZ,
MDzON.
L. 033/1 (23), 2198.
St. post. PP J zef GUTKOWSKI s. Juliana, ur. w 1902 w D„browie G rniczej.
W policji od 1927. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Kielcach.
L. 016/1 (11), 5352.
252
G
Micha‡ GUTOWSKI s. J zefa, ur. w 1892.
L. 020/3 (93), 2614.
Post. PP Piotr GUTOWSKI s. Konstantego i Anny z Poniatowskich, ur. 28 IV
1900 w Grajewie. W WP do 1921. W policji od 1923. W 1932 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Grajewie pow. szczuczyæski, we wrze niu 1939 w Bia‡ymstoku.
L. 023/2 (68), 5202.
St. post. PP Franciszek GUZEK s. Wojciecha i Tekli, ur. 12 VIII 1895 w Odrzykoniu. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. lwowskiego, we wrze niu 1939 we
Lwowie. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 023/5 (46), 3201.
Jan GUZEK s. Stanis‡awa, ur. w 1903.
L. 062/2 (11), 7812.
St. post. PP Boles‡aw GUZIK s. Teofila i Zofii z So‡tykowskich, ur. 9 V 1894
w Pogoni-Sosnowcu. W policji od 1920. Ostatnio s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. i‡¿eckim
do 2 VIII 1937 na Post. w Siennie, sk„d przeniesiony na Post. w Solcu i tam nadal
we wrze niu 1939 jako z-ca kmdta.
L. 054/1 (66), 3713.
Post. PP J zef GUZIK s. Jana i Katarzyny z Kosiæskich, ur. 25 X 1900 w Stobiernej. W policji od 1 XII 1928. Od 25 V 1929 w woj. krakowskim. We wrze niu 1939
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w flyrardowie pow. b‡oæski. Odzn. MPzaW.
L. 026/3 (49), 4841.
253
G
Post. PP Roman GUZIK s. Paw‡a i Heleny z Czajkowskich, ur. 26 VII 1895
w flyrardowie. W policji od 1919. Ostatnio s‡u¿y‡ w pow. lipnowskim na Post.
w Kikole, od 10 V 1938 do wrze nia 1939 na Post. w Czernikowie.
L. 020/2 (96), 3185.
St. post. PP Leopold GUZOWSKI s. Jana, ur. w 1885 w Tomaszowie Lubelskim.
W policji od 1920. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako kancelista w PP w Wieliczce.
L. 044/1 (28), 2792.
Post. PW l. Augustyn GUZY s. Stefana i Zofii z Jadwiszczak w, ur. 28 VIII 1917
w Micha‡kowicach. Od 25 I do 31 X 1938 w 1 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. frysztackim do 19 XII 1938 na Post. w Rychwa‡dzie, nastŒpnie na Post. Konnym w Or‡owej.
L. 044/2 (52), 2368.
St. post. PP W‡adys‡aw GUZY s. J zefa i Rozalii, ur. w 1900 w BorzŒcinie. W policji od 1923. Co najmniej od 1934 s‡u¿y‡ w woj. tarnopolskim. Do 22 V 1939 kmdt
Post. w Pohorylcach pow. przemy laæski, sk„d przeniesiony na Post. w Borkach
Wielkich pow. tarnopolski jako jego kmdt i tam nadal we wrze niu 1939. St. post.
mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ.
L. 019/3 (1), 5737.
Przod. PP J zef GWIAZDOWSKI s. Wojciecha, ur. w 1898. W 1938 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ jako kmdt Post. w woj. pomorskim.
L. 058/2 (71), 3580.
Andrzej GWIZDAK s. Jakuba, ur. w 1897.
L. 058/2 (10), 7316.
254
G
Post. PP Edward GWIZDEK s. J zefa i Wiktorii, ur. 20 X 1887 w Warszawie.
W policji od 1917. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w VII Komis. m.st. Warszawy.
L. 045/2 (80), 5048.
St. post. PP Antoni GWÓ D s. Jana i Franciszki, ur. 30 XII 1890 w DŒbnie.
W policji s‡u¿y‡ od 1920. We wrze niu 1939 z-ca kmdta Post. w Samsonowie pow.
kielecki.
L. 020/2 (45), 5501.
Post. PW l. Leopold GWÓ D s. J zefa, ur. 27 X 1914. W PW l. od 2 XI 1938
w II Komis. w Katowicach, sk„d 15 XI 1938 przeniesiony na Zaolzie z przydzia‡em
do pow. frysztackiego, s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w Boguminie Nowym do 30 III
1939, nastŒpnie i nadal we wrze niu 1939 w Komis. w Karwinie.
L. 044/1 (60), 405.
Post. PP Ignacy GZIE£O s. Antoniego i Wiktorii z Kustr w, ur. 13 X 1891 w Kromo‡owie. W WP w l. 1919 1923, nastŒpnie w policji. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Busku, Stopnicy, we wrze niu 1939 na Post. w Pierzchnicy pow. stopnicki. Odzn. MPzaW,
MDzON, BMzaDS‡.
L. 045/1 (87), 3266.
255
H
St. post. PP Karol W‡adys‡aw HAAS s. Franciszka i Joanny, ur. 28 I 1906 w Kutkorzu. Co najmniej od 1934 s‡u¿y‡ w policji woj. lwowskiego. We wrze niu 1939
w Wydz. ledcz. we Lwowie. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 054/1 (74), 2621.
St. post. PP Marian HAAS s. Alojzego i Eleonory z Kamiæskich, ur. 23 III 1895
we Lwowie. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Kaliszu.
L. 020/2 (10), 3871.
Podkomis. PP W‡adys‡aw Jan HAAS s. Kazimierza i Amalii z Imrik w, ur. 25 VI
1909 w Keszthely. Absolwent II Gimnazjum w Przemy lu. Ukoæczy‡ wy¿sze studia, mgr. Pocz„tkowo s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. warszawskiego, sk„d w 1935 zosta‡ przeniesiony do woj. lwowskiego. Po ukoæczeniu 30 I 1939 Szko‡y Oficer w
PP w Warszawie przydzielony do Kdy Miasta Bia‡egostoku. Od 1 VI 1939 i nadal
we wrze niu 1939 kier. I Komis. w Bia‡ymstoku. Podkomis. mian. 30 I 1939.
L. 026/3 (26), 3511.
Post. PP Marceli HADZIÑSKI s. Jana i Marianny z Nowakowskich, ur. 22 XII
1913 w Mrzyg‡ dku. W policji od 1 V 1937 jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. E Rez. PP w Poznaniu. Po ukoæczeniu 1 VIII 1938 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. bia‡ostockiego. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Rajgrodzie pow. szczuczyæski.
L. 019/1 (49), 430.
Post. PP Szczepan HAIDRYCH s. Jana i Agnieszki z Kowalskich, ur. 17 XII 1889
w Wielkim Rogaczewie. W I wojnie w armii niemieckiej. W policji od 26 XI 1920
na Post. w Chryplinie pow. stanis‡awowski. Od 4 VI 1921 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Stanis‡awowie w Komis. Miejsk., od 7 IX 1935 w Wydz. ledcz., w 1937 klucznik
aresztu. Od 25 III 1939 i nadal we wrze niu 1939 w I Komis. w Stanis‡awowie.
Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. 033/2 (35), 530.
St. post. PP Leonard HAJDUK s. Franciszka i Antoniny z Tomaszewskich, ur.
24 XI 1898 w flyrardowie. Ukoæczy‡ trzyklasow„ szko‡Œ techniczn„. W WP od
1918. W policji od kwietnia 1920 w pow. w‡odzimierskim. NastŒpnie s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w pow. piæskim, m.in. na Post. w Chojnie (1922) i Post. w Parachoæsku (1937). We
wrze niu 1939 w Brze ciu n. Bugiem.
L. 045/2 (15), 2355.
256
H
St. post. PP Piotr HAJDUK s. Feliksa i Marii, ur. 2 IX 1900 w Medenicach. W WP
od 5 III 1920 do 2 VI 1923, 4 p. strz. kon., kpr. Uczestnik wojny 1920. W policji od
15 VI 1923 deleg. do s‡u¿by granicznej w pow. ostrogskim. NastŒpnie s‡u¿y‡ na posterunkach wiejskich woj. wo‡yæskiego. Od 25 V 1935 i nadal we wrze niu 1939
w Komis. w Ostrogu pow. zdo‡bunowski. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. MPzaW,
MDzON, BMzaDS‡.
L. 012/2 (65), 4138.
Emilian HALAWA s. Albina, ur. w 1914.
L. 062/2 (37), 22117/7838.
Post. PW l. J zef HALEMBA s. Karola, ur. w 1907. Do 20 VI 1934 s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w Kdzie Rez. w Katowicach, nastŒpnie na Post. w Wyrach pow. pszczyæski.
L. 037/4 (64), 504.
Kpt. piech. W‡adys‡aw Zygmunt HALKA s. Romualda, ur. 7 X 1906. W WP od 1
IX 1927. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w 53 pp (1934), KOP w Ossowcu (1938). We wrze niu 1939
dca komp. Hnie dzi‡ w baonu KOP Buds‡aw . Do stopnia ppor. awans. 15 VIII
1930, por. 1 I 1933, kpt. 19 III 1939.
L. 051/2 (38), 7061.
Post. PW l. Antoni HALOR s. Miko‡aja, ur. w 1916. W PW l. co najmniej od
3 III 1938. Do 30 VI 1938 w komp. kand. kontr. szer., nastŒpnie w I Komis.
w Chorzowie pow. katowicki, sk„d 20 XII 1938 deleg., a 26 XII 1938 przeniesiony
na Zaolzie z przydzia‡em do pow. frysztackiego, s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Boguminie Nowym i Lutyni Polskiej (od 4 VIII 1939).
L. 020/4 (84), 3889.
Przod. PP Tadeusz HALUCH s. Marcina i Filomeny, ur. 15 VIII 1899 w Podwo‡oczyskach. Ostatnio pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w pionie ledcz. policji woj. tarnopolskiego,
w 1933 w Z‡oczowie, do 20 III 1938 kmdt Post. w Krasem pow. z‡oczowski, nastŒpnie w Brze¿anach kier. brygady kryminalnej, we wrze niu 1939 w Wydz.
ledcz.
L. 037/2 (83), 529.
257
H
Post. PP Stanis‡aw HA£AJKO s. Kaspra i Ewy z Wo‡oszyn w, ur. 24 VI 1897
w Posadzie Nowomiejskiej. W policji od 1 VII 1923. Pocz„tkowo pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
w policji woj. poleskiego m.in. w £uniæcu (do 1930), sk„d przeniesiony do woj.
lwowskiego. W l. 1930 1934 w Przemy lu. Od 1934 i nadal we wrze niu 1939
na Post. w Hujczach pow. rawski. Odzn. MDzON.
L. 038/1 (55), 278.
Post. PP Kazimierz HA£DYS s. Walentego i Marii, ur. w 1896 w Hy¿nem.
Pocz„tkowo s‡u¿y‡ w policji woj. lwowskiego, od 1937 i nadal we wrze niu 1939
w woj. poleskim.
L. 038/2 (24), 109.
St. post. PP Piotr HA£DYS s. Wojciecha i Katarzyny z Zaj„c w, ur. 27 VI 1897
w Siedleczce. W I wojnie w armii austriackiej. Od 6 II 1919 w fland. Kraj. Polskiej,
z kt rej 1 XII 1919 przeszed‡ do policji. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w: Rosulnej pow. bohorodczaæski (do 22 X 1920), Harasymowie pow. horodeæski (do 29 III 1923), w
Komis. w Ko‡omyi (do 26 VI 1924), Kdzie Pow. w Peczeni¿ynie (do 21 II 1925).
Zwolniony 16 VII 1926. Ponownie przyjŒty 16 XII 1927 do policji woj. wo‡yæskiego, gdzie s‡u¿y‡ m.in. na Post. w Borsukach pow. krzemieniecki (od 20 XII 1927).
Do woj. stanis‡awowskiego przeniesiony 13 VII 1929 z przydzia‡em do III Komis.
w Stanis‡awowie. NastŒpnie w pow. stanis‡awowskim od 27 II 1931 na Post.
w Krechowcach, od 12 V 1932 w Olesiowie. Od 1 I 1938 i nadal we wrze niu
1939 z-ca kmdta Post. w £y cu. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. MPzaW,
BMzaDS‡.
L. 020/3 (1), 4104.
Przod. PP Stanis‡aw HA£UBEK s. Macieja i Julianny, ur. 16 VIII 1890 w Dru¿ykowej. W policji od 1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w II Komis. w Radomiu.
L. 012/1 (112), 5092.
Przod. PW l. Alojzy HAMERLOK s. Paw‡a i Franciszki z Kozik w, ur. 9 V 1894
w Rydo‡towicach. W PW l. co najmniej od 1 VI 1923 w pow. katowickim i Katowicach do 15 X 1929 s‡u¿y‡ w Komis. Zawodzie, nastŒpnie w Kdzie Rez. W 1935
na Post. w Brynowie pow. katowicki. St. post. mian. 1 VI 1923, przod. 1 XII
1924.
L. 038/3 (78), 1489.
258
H
St. post. PP Jan HAMPEL s. J zefata i Rozalii z Koz‡owskich, ur. 23 XI 1896
w Wieruszowie. W policji od 1924. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. ‡ dzkim.
W 1938 w XIV Komis. m. £odzi. We wrze niu 1939 w Kdzie Miasta £odzi.
L. 030/1 (87), 4304.
Post. PW l. Ryszard HANDY s. Karola, ur. w 1912. W 1939 w 1 komp. kand. na
szer. Kdy Rez. w Katowicach.
L. 045/1 (28), 2203.
Kazimierz HAÑKO s. Piotra, ur. w 1898.
L. 058/2 (11), 7076.
Post. PP Mieczys‡aw HAPONIK s. Jana i Wiktorii z Horczak w, ur. 24 IX 1911
w Dymitr wce. Ukoæczy‡ Szko‡Œ Rzemios‡ w Grodnie. W policji od 23 VIII 1937
jako kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do Komp. I Rez. PP w Bia‡ymstoku. Po
ukoæczeniu 31 I 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do
woj. stanis‡awowskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Witwicy pow.
doliæski.
L. 058/1 (21), 2665.
Post. PP Tomasz HARDEK s. Jana i Anieli, ur. 21 XII 1901 w Wierzbowcu. Co
najmniej od 1934 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego. We wrze niu
1939 kmdt Post. w Ko‡aczkowicach pow. ko‡omyjski.
L. 050/3 (56), 2584.
Post. PP Ludwik HASIKOWSKI s. Szymona i Balbiny z Inders w, ur. 22 VIII
1890 w CielŒtnikach. W policji od 1920. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post.
w M‡awie. Odzn. MDzON.
L. 038/2 (28), 5081.
259
H
Post. PP Jakub HAUFA s. Marcina i Marii z Wachowiak w, ur. 8 VII 1880
w Wielonku. W I wojnie w armii niemieckiej. W policji od 1921. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Poznaniu.
L. 045/3 (69), 4391.
Stanis‡aw Antoni HAURA s. Antoniego i J zefy z Go dziæskich, ur. 29 V 1898
w Krakowie.
L. 058/1 (49), 4721.
St. przod. PP Nikodem HAUZA s. Bart‡omieja i Marianny z Leciejewskich, ur.
7 IX 1887 w S‡upi. W policji od 1919. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w jednym
z komisariat w m. Poznania. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. [4] (78).
Przod. PP J zef HAWE£KA s. J zefa i Franciszki, ur. w 1899 w Storo¿yæcu. Co
najmniej od 1927 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. stanis‡awowskiego, do 1 V 1938 w
pow. horodeæskim, nastŒpnie kmdt Post. w flydaczowie. Od 1 VI 1938 i nadal we
wrze niu 1939 kmdt Post. w Ko‡omyi. Odzn. BKZ.
L. 054/1 (39), 2592.
Przod. PP Stanis‡aw HAWROÑSKI s. Jana i Katarzyny, ur. w 1893 w £owcach.
Od 6 III 1919 do 21 IX 1921 w WP. W policji od 1 X 1921 do 29 II 1924 oraz ponownie od 1 XII 1924. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, m.in. w Dubnie (do 15 VII
1938), we wrze niu 1939 w £ucku. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 050/2 (79), 835.
St. post. PP Marcin HAWRYLAK s. Jana i Anastazji, ur. 24 II 1900 w Pukowie.
Od 24 VI 1915 do 1 XI 1918 odbywa‡ s‡u¿bŒ wojskow„ w austriackiej kolei paæstwowej, nastŒpnie od 4 X 1919 do 8 XII 1921 w WSK w Stanis‡awowie. Od 16
VIII 1924 nieprzerwanie s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Stanis‡awowie z przydzia‡em do
Komis. Miejsk., od 19 XII 1934 i nadal we wrze niu 1939 w ref. admin.-pers.
Kdy Woj. w Stanis‡awowie. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ, MDzON,
BMzaDS‡.
L. [4] (45).
260
H
Post. PP Franciszek HAWRYLUK s. Filipa i Marianny z Kalink w, ur. 24 IV
1894 w £ zkach. W l. 1915 1917 w Legionach Polskich. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ jako z-ca kmdta Post. w Kry‡owie pow. hrubieszowski.
L. 044/1 (97), 2012.
Kpt. piech. Edward HECHT s. Ludwika i Anastazji z Dalcur w, ur. 10 X 1889
w Janowie Lwowskim. W I wojnie w armii austriackiej. Mgr praw. Ukoæczy‡
SPPiech. w Warszawie. W WP ochotniczo od 14 XI 1918, bra‡ udzia‡ w obronie
Lwowa, walkach z Ukraiæcami i bolszewikami. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w: 51 pp, 19 pp, 3 pp
Leg., baonie KOP Iwieniec . We wrze niu 1939 baon KOP Wo‡o¿yn . Odzn. KW
dwukrotnie, SKZ, MPzaW, MDzON, OH OrlŒta .
L. 051/2 (36), 37.
St. post. PP Adolf HEIDRICH s. Edwarda i Matyldy, ur. w 1895 w £odzi. Co najmniej od 1934 i nadal we wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 037/1 (62), 5708.
Przod. PP Stanis‡aw HEINE s. Karola i Karoliny, ur. w 1900 w G‡ogowie. Co najmniej od 1935 s‡u¿y‡ w policji woj. lwowskiego, od 1938 i nadal we wrze niu
1939 w Samborze. St. post. mian. w 1935.
L. 023/1 (37), 2501.
St. post. PP Stanis‡aw HEJDUK s. Macieja i Ewy z Bogusz w, ur. 22 X 1900
w Domaszewnicy. W WP w l. 1919 1921. W policji co najmniej od 1924, ostatnio
w woj. lubelskim. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ jako kmdt Post. w Trzebieszowie pow. ‡ukowski. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 044/2 (19), 3164.
St. post. PP J zef HENS s. Stanis‡awa i J zefy z Irackich, ur. 3 I 1899 w Trawnikach. W policji co najmniej od grudnia 1919 w pow. lubelskim, nastŒpnie w Kdzie
Pow. we W‡odawie. W 1926 przeniesiony do Kdy Pow. w Lublinie. Ostatnio
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Lublinie w 1931 w I, potem w III Komis. i tam nadal we wrze niu
1939.
L. 05/2 (75), 1887.
261
H
St. post. PW l. Franciszek HERDA s. J zefa i Marii z Tomic w, ur. 17 V 1898
w Ha¿lachu. W PW l. od 19 VII 1922 w Kdzie Pow. w Cieszynie. We wrze niu
1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Komis. w Cieszynie. Odzn. BKZ.
L. 027/3 (82), 840.
Przod. PW l. Ludwik HEREDA s. Jana i Anny, ur. 17 I 1891 w Kurowie. flo‡nierz
Legion w Polskich. W PW l. od 15 VII 1922. S‡u¿y‡ w pow. cieszyæskim
w Komis. w Zebrzydowicach (do 30 IX 1923), nastŒpnie na Post. w Goleszowie,
Puæcowie (do 24 X 1926), ponownie w Goleszowie, sk„d 19 XII 1938 przeniesiony
do Komis. we Frysztacie i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 026/3 (98), 2915.
Micha‡ HERETYK s. Anatola i Katarzyny, ur. 16 VII 1915 w Krakowie.
L. 058/4 (74), 7105.
Post. PP J zef HERJAN s. Feliksa, ur. w 1908 w Go‡czy. W policji od 1924. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Kluczach pow. olkuski.
L. 037/1 (1), 4420.
Komis. PW l. J zef HERLIG s. J zefa, ur. 18 VIII 1887. W s‡u¿bie paæstwowej
od 18 IX 1911, ostatnio s‡u¿y‡ w fland. Kraj. do 15 VII 1922, nastŒpnie w PW l. Od
16 IV 1923 kier. Eksp. ledcz. i eksp. ppolit. w Bielsku, od 15 III 1924 Z-ca Kdta
Pow. Bielsk. Do 31 III 1927 kier. II Komis. w Kr lewskiej Hucie, od 1 IV 1927
w Bielsku kier. Komis. i Z-ca Kmdta Pow. W 1939 nadal kier. Komis. w Bielsku.
Podkomis. mian. 24 XII 1927.
L. 05/1 (34).
Post. PP Adam HERMAN s. Antoniego i Urszuli, ur. 4 X 1914 w Olanach. W policji od 25 IV 1936. Po ukoæczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ ‡kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego i tam nadal s‡u¿bŒ pe‡ni‡ we wrze niu 1939.
L. [4] (19).
262
H
Przod. PP Adolf HERMAN s. Stanis‡awa i Malwiny z Horawskich, ur. 2 XI 1889
w Ochowiczach. W I wojnie w armii rosyjskiej. W policji od 5 XI 1920. W
l. 1921 1923 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Baranowiczach, w Komis. w Piæsku (1924) i w policji
gran. (1925). Od 1 XI 1928 i nadal we wrze niu 1939 kmdt Post. w Wyszewiczach pow. piæski. Przod. mian. 5 V 1929. Odzn. MDzON, BMzaDS‡.
L. [1] (53).
Post. PP Aleksander HERMAN s. Antoniego i Ludwiki z G‡ogowskich, ur. 12 XI
1897 w Sokolnikach. W policji od 1922. W 1933 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Gostyninie. We
wrze niu 1939 nadal w woj. warszawskim. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 026/4 (4), 4630.
St. przod. PW l. Henryk HERMAN s. Jana i Filipiny, ur. 18 XI 1895 w Pielgrzymowicach. Cz‡onek POW G l. od maja 1919 r., uczestnik powstaæ l„skich.
W PW l. od 1 X 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ m.in. w Kdzie Pow. w Katowicach (1923,
1929) i II Komis. w Katowicach (1933). Przod. mian. 1 X 1922, st. przod. 1 VII
1929.
L. 023/2 (95), 841.
Post. PW l. Jan HERMAN s. J zefa i Ludwiny z Garb w, ur. 18 IV 1913
w florach. S‡u¿bŒ w PW l. rozpocz„‡ w 1 komp. kand. kontr. na szer. w Kdzie Rez.
w Katowicach i pe‡ni‡ j„ tam do 31 X 1938, nastŒpnie w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki.
L. 050/1 (85), 2207.
Post. PP Stanis‡aw Ludwik HERMAN s. Wac‡awa i Bronis‡awy ze nigurowicz w, ur. 5 XII 1907 w Stanis‡awowie. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. warszawskiego,
m.in. na Post. w Gr jcu i Tarczynie pow. gr jecki.
L. 044/1 (9), 2631.
Przod. PP W‡adys‡aw HERMAN s. Wojciecha i Zofii z Jarmo¿yæskich, ur. 14 V
1897 w Warszawie. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1923. W 1938 s‡u¿bŒ
pe‡ni‡ w Pruszkowie pow. warszawski. We wrze niu 1939 w XXIII Komis. m.st.
Warszawy. Odzn. KW, MPzaW, MDzON.
L. 037/2 (82), 2308.
263
H
Przod. PP Andrzej HERNIK s. Jana i J zefy, ur. 24 XI 1889 w Mokrsku. Od 1937
i nadal we wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w XXII Komis. m.st. Warszawy.
L. 058/2 (53), 5905.
Komis. PP Aleksander Andrzej HERR s. Teodora i Kamilli z Mo¿dziæskich, ur.
30 XI 1886 w Radomiu. Ukoæczy‡ Gimnazjum Filologiczne w Kielcach. W I wojnie w armii rosyjskiej. W 1920 wiŒziony w Samarze. Do Polski powr ci‡ w 1922.
W WP por. art. rez. ze starszeæstwem 1 VI 1919. W policji od 1 I 1923. Od 1926
Kmdt Pow. Przasnysz i CzŒstochowa, w 1935 Kmdt Pow. fl ‡kiew. Od 7 V 1935 do
3 II 1939 Kmdt Pow. Lublin, nastŒpnie i nadal we wrze niu 1939 Kmdt Pow.
£ask.
L. 033/2 (45), 5829.
Przod. PP Jan Edmund HESS s. Jana i Emilii, ur. 13 III 1896 w Warszawie. W policji od 1922. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie.
L. 033/1 (39), 1291.
J zef HETMAÑCZYK s. Stanis‡awa, ur. w 1912.
L. 058/3 (50), 4724.
St. post. PW l. Franciszek HINZMANN vel HINCMAN s. Franciszka i Anny z
Szymaæskich, ur. 4 VIII 1900 w m. Bratian. W PW l. od 1 X 1924. Do 31 III 1935
s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Oddz. Konnym w Katowicach, nastŒpnie w Bielsku na Post. Konnym i od 15 V 1939 w Komis.
L. 012/1 (125), 4606.
St. post. PP Edward HIRSCHMÜLLER s. Grzegorza i Anny, ur. w 1896 w Czerniowcach. W 1936 s‡u¿y‡ w policji woj. stanis‡awowskiego.
L. 027/1 (80), 3436.
264
H
St. post. PP Edward HIflYCKI s. Stanis‡awa i Marii z Brel w, ur. 13 X 1901
w Kielcach. W WP ochotniczo od 1918. W policji od 1925. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post.
w pow. bia‡ostockim w: Zielonej, Micha‡owie i Zab‡udowie. Do wrze nia 1939
w II Komis. w Bia‡ymstoku, zmobilizowany do WP do obs‡ugi radiostacji. Odzn.
MPzaW, MDzON.
L. 038/1 (40), 431.
St. przod. PP Adam H£AWICZKA s. Jana i Marii z Ko¿doni w, ur. 21 XI 1882
w Kojkowicach. Od 15 I 1907 do 31 X 1918 w Krajowej Kdzie fland. we Lwowie,
kmdt Post. Od 1 VI 1919 w ¿and. polowej, kmdt Post., st. wachm., sk„d od 1 V
1920 automatycznie przeszed‡ do policji. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. buczackim kmdt
Post. w: Monasterzyskach (od 3 V 1920), Jaz‡owcu (od 1 VII 1921), Buczaczu (od
1 IX 1923), ponownie w Jaz‡owcu (od 10 I 1924). Od 13 XI 1924 w Kdzie Pow. w
Buczaczu jako prac. kanc., od 1 IV 1925 w Kdzie Pow. w Przemy lanach. Od 1 I
1928 w Kdzie Pow. w Kamionce Strumi‡owej pocz„tkowo Z-ca Kmdta Pow., od
15 XII 1938 sekretarz i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. BKZ, MPzaW,
MDzON, BMzaDS‡.
L. 033/1 (72), 1305.
St. post. PW l. Micha‡ HOFFMAN s. Marcina i Nepomuceny z Fr„ckowiak w,
ur. 3 IX 1878 w Naramowicach. W policji od 1920. Pocz„tkowo pe‡ni‡ s‡u¿bŒ
w woj. poznaæskim, sk„d przeniesiony do woj. l„skiego. Od 1 IV 1925 w Kdzie
Pow. w Bielsku.
L. 038/4 (61), 6039.
Post. PW l. Sylwester HOJKA s. J zefa i Rozalii z Janych, ur. 31 XII 1906
w Koz‡owej G rze. W PW l. od 11 X 1930 w pow. wiŒtoch‡owickim z przydzia‡em na Komis. w Szarleju, gdzie s‡u¿y‡ do 10 XII 1931, nastŒpnie na Post. Pogotowia w Kr lewskiej Hucie do 23 VII 1934 i w I Komis. w Chorzowie pow.
katowicki, tam nadal we wrze niu 1939.
L. 038/2 (81), 1754.
Post. PW l. Ignacy HOLEWIK s. Ludwika i Ludwiny z Kie‡kowskich, ur. 18 XII
1896 w Pielgrzymowicach. Od 1917 w Armii Polskiej we Francji, lotnik. Do kraju
powr ci‡ z lotnikami francuskimi, pe‡ni‡ funkcjŒ t‡umacza. Dzia‡acz plebiscytowy,
uczestnik powstaæ l„skich. W PW l. od 16 II 1924. Do 14 III 1928 w Komis.
Gran. Bytom-Dworzec, nastŒpnie w I Komis. w Kr lewskiej Hucie, od 7 V 1934
w Kdzie Rez. w Katowicach. Odzn. KN.
L. 023/3 (85), 2206.
265
H
Komis. PP W‡adys‡aw J zef HOLSZAÑSKI-KOT s. J zefa i Wiktorii z Osiad‡ych, ur. 15 III 1900 w Bie¿anowie. Ukoæczy‡ redni„ szko‡Œ im. Batorego w Krakowie. Od 1 I 1917 do 31 X 1918 cz‡onek POW ps. Kotowski . W WP ochotniczo
od 15 XI 1918 do 30 IX 1922, ppor. art. rez. ze starszeæstwem 1 VI 1919. Od 24 XI
1922 w WSG, Baon Celny 37. W policji od 1 VII 1923. Od 1937 Kmdt Pow. Jawor w. Od 1 VI 1939 Kmdt Pow. Nisko i tam nadal we wrze niu 1939. Komis. mian. 1
IV 1933. Odzn. KW, SKZ, MPzaW, MDzON.
L. 026/4 (9), 5872.
Post. PP Ludwik HO£DA s. Jana i Weroniki, ur. 15 I 1889 w flurowej. Uczestnik
wojny 1920. W policji od 1924. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Krakowie.
Odzn. MPzaW, MDzON, SMzaDS‡.
L. 023/1 (57), 2833.
St. przod. PP Walerian HO£UBASZ s. Antoniego i Stefanii z Zacharjasiewicz w,
ur. 11 VIII 1891 w niatyniu. Ukoæczy‡ 2 semestry Akademii Handlowej we Lwowie. W l. 1912 1914 w Dru¿ynach Strzeleckich w Ko‡omyi. Od 15 XI 1918 do
13 VII 1919 w POW w Ko‡omyi, nastŒpnie w fland. Kraj. Polskiej. Od 1 XII 1919
w PP w Przemy lu. Od 4 III 1921 w pow. przeworskim. Od 10 X 1921 w OkrŒg.
Rez. PP w Stanis‡awowie. Kmdt Post. w Mikuliczynie pow. nadw rniaæski (1921)
i Jastkowie pow. lubelski (od 20 X 1923). Zwolniony 31 VIII 1924. Ponownie
przyjŒty 16 III 1925 do Komis. Miejsk. w Stanis‡awowie, od 3 VI 1925 w jego
Eksp. w Knihyniczach. Od 20 XII 1926 kmdt Post. w B‡udnikach pow. stanis‡awowski. Od 24 X 1927 w Stanis‡awowie w Kdzie Pow., od 21 I 1932
w UrzŒdzie ledcz., w ref. rozpoznania spraw komunistycznych, od 28 II 1935
w Komis. Od 26 IX 1935 i nadal we wrze niu 1939 sekretarz Kdy Pow. w Stanis‡awowie. St. przod. mian. 1 I 1938. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.,
OH OrlŒta .
L. 016/1 (69), 987.
Przod. PP Franciszek HOMA s. Andrzeja i Agnieszki, ur. w 1901 w Lipniku.
W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego. Od sierpnia 1939 kmdt Post.
w Borszczowie. Odzn. BKZ.
L. 05/4 (58), 1173.
Przod. PP Stanis‡aw HOMIK s. Wojciecha i Marii z Jab‡uskich, ur. w 1893
w Trembowli. Co najmniej od 1936 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. tarnopolskiego. Do
14 III 1938 na Post. w Mogielnicy pow. trembowelski, nastŒpnie kmdt Post. w Korol wce pow. borszczowski. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Kowal wce pow. buczacki.
L. 054/1 (7), 2589.
266
H
St. post. PW l. Maciej HONKISZ s. Ferdynanda, ur. 24 II 1901. W PW l. od
24 VI 1924 w pow. wiŒtoch‡owickim z przydzia‡em na Komis. w Lipinach i tam
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ do 5 VIII 1926, nastŒpnie w Oddz. Konnym w Kr lewskiej Hucie. Co
najmniej od 31 XII 1931 ponownie w Komis. w Lipinach.
L. 019/1 (42), 505.
Tadeusz HOPPE s. J zefa i Wiktorii z Budziszewskich, ur. 6 V 1890 w Warszawie. W policji zatrudniony od 1919. We wrze niu 1939 urzŒdnik w KG. Odzn.
SKZ.
L. 037/3 (31), 2213.
St. post. PW l. Engelbert HOPPEK s. Ludwika i Anny, ur. 4 VII 1913 w £abŒdach. Do 13 VII 1937 w Kdzie Rez. w Katowicach, sk„d przeniesiony na Post. Oficerski w Tarnowskich G rach. Od 27 XII 1938 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Wydz. ledczym we
Frysztacie.
L. 05/2 (19), 1503.
St. post. PP Karol HORDYÑSKI s. Franciszka i Katarzyny z Werocej w, ur.
w 1896 w Burkanowie. Co najmniej od 1936 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. tarnopolskiego. W 1938 w Kdzie Pow. w Podhajcach. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ.
L. 012/1 (108), 297.
Post. PW l. Emanuel HORNIK s. J zefa i Jadwigi, ur. 24 III 1901. W PW l. od
1 VIII 1929. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w D„br wce Ma‡ej pow. katowicki, w Komis.
Dworcowym w Katowicach (od 1933), sk„d 21 XII 1938 przeniesiony na Post. Bogumin Miasto pow. frysztacki.
L. 051/1 (34), 2081.
St. post. PP Bronis‡aw HORNOWICZ s. Andrzeja i Justyny, ur. w 1906 w Rozkoszy. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Bia‡ymstoku, sk„d zosta‡ deleg. do UrzŒdu ledcz.
PW l. w Katowicach. Od 9 I 1939 i nadal we wrze niu 1939 w Wydz. ledcz.
w Bia‡ymstoku. Odzn. BKZ.
L. 027/1 (99), 73.
267
H
Przod. PP Stanis‡aw HORODYSKI s. Miko‡aja i Petroneli, ur. w 1893 w Skomorochach. W 1936 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego. Co najmniej od 1938
w pow. kopyczynieckim. We wrze niu 1939 kmdt Post. w Kopyczyæcach. Odzn.
BKZ.
L. 027/4 (45), 1192.
St. post. PP Ryszard Urban HOROSZKIEWICZ s. W‡adys‡awa i Dyonizy, ur.
w 1909 w So‡omnej. W policji od 1932. Co najmniej od 1936 s‡u¿y‡ w policji woj.
lwowskiego. W 1937 przeniesiony do Wydz. IV KG i tam nadal we wrze niu 1939.
St. post. mian. 1 II 1937.
L. 020/3 (25), 1292.
Post. PP Zdzis‡aw HORSZWALD s. Ludwika i Marianny, ur. 8 IV 1913 w flyrardowie. Skoæczy‡ 6 klas gimnazjum. W policji od 17 IX 1935 jako kand. kontr. na
szer. Po ukoæczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski skierowany do woj. nowogr dzkiego. Nieznany jest jego przydzia‡ s‡u¿bowy. Do grudnia
1939 internowany na Litwie.
L. 054/2 (54), 6080/7728.
St. post. PP Leon HRABIA s. Aleksandra i Apolonii, ur. 23 XII 1888 w S‡awkowie. W policji od 1920. Ostatnio s‡u¿y‡ w CzŒstochowie w III Komis. i pow. czŒstochowskim, od 3 IV 1934 na Post. w K‡obucku, od 2 VI 1937 w CzŒstochowie
w II, nastŒpnie w III Komis. i tam nadal we wrze niu 1939.
L. 016/1 (30), 4109.
Przod. PP Edward HRYNIEWICKI s. Adolfa i Anny z Kulesz w, ur. w 1912
w Bia‡obrzeskiem. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ na Post. w Starachowicach,
pow. i‡¿ecki.
L. 027/1 (25), 5421.
St. przod. PP Ludwik HRYNIEWIECKI s. W‡adys‡awa i Malwiny, ur. w 1896
w Nowosi ‡kach. W policji od 1 II 1920 do 31 X 1921 oraz ponownie od 15 II 1922.
S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim, m.in. w Horochowie (1933) i w pow. sarneæskim
w pionie ledcz. Ukoæczy‡ 14 XII 1934 kurs dla oficer w PP w Warszawie. Od
1935 w Kdzie Pow. w Sarnach. Od 5 VI 1939 i nadal we wrze niu 1939 w Horochowie. Odzn. BKZ, BMzaDS‡.
L. 027/2 (23), 3641.
268
H
Stanis‡aw HUBERT s. Kazimierza, ur. w 1913. Praktykant w ref. bezpieczeæstwa
Starostwa Pow. w Brze ciu n. Bugiem.
L. 023/5 (10), 1271.
Post. PW l. Pawe‡ HUDY s. Jana i Berty z Nawrotk w, ur. 15 I 1915 w Szopienicach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. frysztackim do 19 XII 1938 na Post. w Rychwa‡dzie,
nastŒpnie na Post. Konnym w Or‡owej. Odzn. KZzaDz.
L. 026/3 (95), 2009.
Przod. PP Jan HUK s. Romana i Dominiki z Jaæczuk w, ur. 24 V 1895 w Okczynie. Co najmniej od 1936 s‡u¿y‡ w woj. poleskim, we wrze niu 1939 w Kdzie Woj.
w Brze ciu n. Bugiem.
L. 05/5 (68), 112.
St. post. PP W‡adys‡aw HULBOJ s. Franciszka i Anny z Piech w, ur. 20 II 1891
w Huciæsku. W policji od 1920. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. krakowskim,
we wrze niu 1939 w Komis. w Bia‡ej Krakowskiej. Odzn. BKZ, MPzaW,
KZzaDz., MDzON.
L. 016/1 (93), 5135.
Przod. PP W‡adys‡aw HULUK s. Tomasza i Zofii, ur. 7 VI 1900 w Kro cienku. Co
najmniej od 1936 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. stanis‡awowskiego. We wrze niu
1939 na Post. w Rypnem pow. doliæski.
L. 050/2 (36), 2531.
Post. PP Bronis‡aw HUMIEÑSKI s. Ignacego, ur. w 1901. W policji od 1924. We
wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Warszawie.
L. [3] (32).
269
H
St. post. PP Tadeusz HUSACZUK s. Joachima i Rozalii z Kulczyckich, ur. 9 VI
1906 w £ucku. W policji od 1 X 1929. Co najmniej od 1936 s‡u¿y‡ w woj.
wo‡yæskim, w lipcu 1938 na Post. w Sarnach. We wrze niu 1939 na Post. w Siedliszczach Ma‡ych pow. kostopolski. Odzn. BMzaDS‡.
L. 05/2 (85), 2119.
St. post. PP Marek HUSAK s. Aleksandra i Marii, ur. 25 IV 1889 w Zadniesz wce. Co najmniej od 1923 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego. Od 20 III 1938
i nadal we wrze niu 1939 na Post. w Bogdan wce pow. ska‡acki.
L. 026/2 (91), 2373.
Post. PP J zef HUSZCZA s. Karola i Rozalii, ur. w 1906 w Zapoliczu. Co najmniej od 1936 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji woj. tarnopolskiego. We wrze niu 1939
w Tarnopolu.
L. 019/1 (64), 406.
Post. PP Julian HUSZCZO s. Andrzeja i Marii, ur. w 1895. Co najmniej od 1936
s‡u¿y‡ w policji woj. nowogr dzkiego. We wrze niu 1939 w Sto‡pcach.
L. 026/3 (29), 3106.
Post. PP Edwin HÜBNER s. Roberta, ur. w 1905 w £odzi. Rezerwa PP Wilno.
L. 058/3 (87), 4981.
St. post. PP Karol HÜBNER s. Jana, ur. w 1901 w Sosnowcu. W policji od 1924.
We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Sosnowcu.
L. 012/2 (77), 725.
270
H
Wachm. ¿and. st. sp. Karol HÜBSCH s. Karola i Zofii z Wiliæskich, ur. 15 VII
1898 w Zawa‡owie. W WP od 1919 w ¿and. pol., od 1931 w KOP, od 1936
w baonie ¿and. KOP £u¿ki .We wrze niu 1939 w jt gminy Wi niowczyk pow.
podhajecki. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 012/3 (54), 2646.
J zef HYLA s. Miko‡aja i Franciszki, ur. 23 I 1901 w Myszkowie pow. zawierciaæski i tam zamieszka‡y. Uczestnik wojny 1920. Policjant, w 1939 zmobilizowany
do ¿andarmerii wojskowej, prawdopodobnie w stopniu st. sier¿. Do 19 IV 1940
wieziony w obozie r wieæskim.
L. 058/2 (72), 14990.
St. post. PP Jan HYfl s. Wojciecha i Franciszki, ur. w 1897 w Brodach. W WP od
5 V 1919 do 31 VII 1921. W policji od 27 VI 1923. Przez wiele lat (1932, 1936,
1938) s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. wo‡yæskim. We wrze niu 1939 na Post. w Bere nicy
pow. sarneæski. Odzn. BMzaDS‡.
L. 023/1 (69), 1691.
271
I
Post. PP Kazimierz ICHILCZYK s. J zefa i Aleksandry z Ma‡achowskich, ur.
29 VIII 1913 w m. Iwie. Do policji przyjŒty 19 IX 1934 w charakterze kand. kontr.
na szer. Po ukoæczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski
przydzielony do woj. poleskiego. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ na Post. w MiŒdzylesiu
pow. pru¿aæski.
L. 044/1 (4), 2936.
St. post. PP J zef IDASIAK s. Paw‡a i El¿biety, ur. 2 III 1890 w Skomlinie. W policji od 1925. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Sieradzu, m.in. w Kdzie Pow., a we
wrze niu 1939 na Post.
L. 016/2 (3), 3334.
St. post. PP Franciszek IDASZAK s. Wawrzyæca i Katarzyny z P‡aszyk w, ur.
30 VII 1884 w Pig‡owicach. W policji od 1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na
Post. w £abiszynie pow. szubiæski.
L. [4] (28).
St. post. PP Czes‡aw IDASZEWSKI s. J zefa, ur. w 1885. We wrze niu 1939
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji pow. ko‡omyjskiego.
L. 05/1 (79).
Przod. PP Walenty IDZIAK s. Melchiora, ur. 13 II 1888 w Zamorzu. We wrze niu
1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Poznaniu. Odzn. BKZ.
L. 030/1 (19), 4969.
Post. PP Arkadiusz J zef IDZIKOWSKI s. Adama i Filomeny, ur. 11 I 1912
w Pastuszych. Do s‡u¿by w policji przyjŒty 8 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na
szer. Po ukoæczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. bia‡ostockiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w pow. bia‡ostockim na Post. w Dolistowie, sk„d 3 I 1939 przeniesiony zosta‡ na Post. w Sura¿u i tam nadal we
wrze niu 1939.
L. 037/2 (50), 256.
272
St. post. PP Jan IDZIKOWSKI s. Micha‡a i Bronis‡awy z Rogalskich, ur. 16 V
1891 w Piotrkowie Trybunalskim. W policji od 1920. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡
w £odzi we wrze niu 1939 w Kdzie Pow.
L. 05/1 (99).
Post. PP Jaros‡aw IDZIKOWSKI s. Tadeusza i Marii z Brzozowskich, ur. 5 II
1906 w G rze Kalwarii. W policji od 1933. Pocz„tkowo pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Sochaczewie. We wrze niu 1939 s‡u¿y‡ w Kdzie Pow. w Gr jcu.
L. 038/4 (62), 5433.
St. post. PP J zef IDZIKOWSKI s. Ignacego i Marianny ze Swinog w, ur. 3 XI
1885 w Redzeniu. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi we wrze niu 1939 w X
Komis. m. £odzi.
L. 020/3 (83), 5057.
St. post. PP W‡adys‡aw IDZIKOWSKI s. Andrzeja i Karoliny z Zarzyckich, ur.
30 III 1893 w Feliks wce. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w MiŒdzyrzecu
pow. radzyæski.
L. 026/2 (96), 1269.
St. post. PP Micha‡ IDZIOREK s. Micha‡a, ur. w 1880 w Westrzach. W 1931
przeniesiony zosta‡ z policji woj. pomorskiego do woj. stanis‡awowskiego i tam
pe‡ni‡ s‡u¿bŒ we wrze niu 1939.
L. 044/3 (95), 2612.
Post. PP Alfons IGIELSKI s. Jana i Marianny, ur. 3 IV 1913 w Samp‡awie. Do policji przyjŒty 13 II 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoæczeniu 28 I
1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. ‡ dzkiego.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Rez. Konnej w £odzi.
L. 016/2 (67), 5423.
273
I
I
St. post. PP Antoni IGNATOWICZ s. Andrzeja i Antoniny z Nowackich, ur. 8 VI
1892 w £odzi. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi, m.in. w l. 1930 1938 w Rez.
Konnej m. £odzi, od 1938 w VIII Komis. i tam nadal we wrze niu 1939. St. post.
mian. w styczniu 1928. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS‡.
L. 05/1 (95).
Przod. PP Jan IGNATOWICZ s. Andrzeja i Antoniny z Nowackich, ur. 22 VI
1900 w D„br wce. Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w £odzi we wrze niu 1939 w III
Komis. m. £odzi.
L. [4] (69).
J zef IGNATOWICZ s. Szczepana, ur. w 1897. Osadnik wojskowy. We wrze niu
1939 zamieszka‡y w Puzieniewiczach pow. sto‡pecki.
L. 058/3 (11), 4773.
Post. PP Stanis‡aw IGNATOWICZ s. Juliana i Antoniny z Mozelewskich, ur.
27 VI 1909 w Ihumeniu. Do policji przyjŒty 19 IX 1934 w charakterze kand. kontr.
na szer. Po ukoæczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ ‡kiewski
przydzielony zosta‡ do woj. krakowskiego. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w policji w Krakowie.
L. 045/1 (25), 298.
Post. PP Antoni ILCZEWSKI s. J zefa i Ma‡gorzaty, ur. 18 V 1892 w Bobrownikach. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji pow. hrubieszowskiego, m.in. na Post. w Dubience
i Bia‡opolu, a od 1933 na Post. w Moniatyczach. Tam te¿ we wrze niu 1939. Odzn.
BKZ.
L. 045/2 (42), 729.
St. post. PP Jan ILCZUK s. Micha‡a i Marianny z Klajd w, ur. 27 XII 1902
w Mi‡kowie. W policji od 1928. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Wydz. ledcz.
w Grudzi„dzu.
L. 054/1 (18), 2927.
274
Post. PP Stanis‡aw I£CZYK s. Antoniego i Barbary z Nawrotk w, ur. w 1907
w Zawierciu. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w Warszawie we wrze niu 1939 w VI Komis. m.st. Warszawy.
L. 020/4 (25), 1479.
Post. PP Zenon Jan IMGRUNT s. Wincentego, ur. w 1914 w Suchodo‡ach. Do
policji przyjŒty 28 II 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia‡em do
Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoæczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ ‡kiewski przydzielony do woj. warszawskiego. We wrze niu 1939 pe‡ni‡
s‡u¿bŒ w policji m.st. Warszawy.
L. 045/3 (43), 5996.
St. post. PP W‡adys‡aw IMIA£EK s. Jana, ur. 15 X 1895. W policji od 10 IV 1920.
Przez wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w woj. krakowskim we wrze niu 1939 na Post. w
flegocinie pow. bocheæski.
L. 023/2 (79), 2794.
St. post. PP Tadeusz IMIELSKI s. Ignacego, ur. w 1904 w £osieniu. S‡u¿bŒ w policji podj„‡ 4 IV 1929 jako post. w woj. poleskim. 12 IV 1939 przeniesiony z UrzŒdu ledcz. w Brze ciu n. Bugiem na Post. w Dywinie pow. kobryæski i tam pe‡ni‡ j„
nadal we wrze niu 1939.
L. 044/1 (25), 1961.
St. post. PW l. Karol INDYKA s. Paw‡a, ur. 22 IX 1900. W PW l. od 3 IV 1923.
Wieloletni funkcjonariusz w Kdzie Pow. w Bielsku. Tu te¿ s‡u¿y‡ we wrze niu
1939. St. post. mian. 1 VII 1927.
L. 026/1 (14), 464.
St. przod. PW l. J zef IREK s. J zefa i Pauliny, ur. 14 VI 1890 w Chorzowie.
W PW l. co najmniej od 1 XI 1922 w Oddz. Techn. KG, sk„d 31 I 1924 przeniesiony zosta‡ do Kdy Rez. w Katowicach. We wrze niu 1939 nadal pe‡ni‡ s‡u¿bŒ w Katowicach. St. post. mian. 16 II 1924, przod. 1 VII 1928, w 1939 st. przod.
L. 012/3 (63), 1600.
275
I
I
St. przod. PW l. Stanis‡aw IRLA s. Kazimierza i Marii, ur. 11 XI 1891 w Komaæczy. Ukoæczy‡ Wy¿sze Seminarium Nauczycielskie. Uczestnik wojny 1920 i powstaæ l„skich. Do PW l. przyjŒty 1 XI 1922. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ w Kdzie Miasta i Pow.
Bielsko (24 VIII 1923). Od 1 I 1930 kmdt Post. w Strumieniu pow. bielski, nastŒpnie z-ca kier. Komis. w Bielsku i tam nadal we wrze niu 1939. Odzn. SKZ,
MPzaW, MDzON.
L. 030/1 (24), 371.
St. post. PP Szczepan ISKRA s. Jakuba i Antoniny, ur. 7 IV 1879 w £odzi. Przez
wiele lat s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji w £odzi, 17 I 1930 przeniesiony z IX Komis.
m. £odzi do Rez. Pieszej, w 1933 do XI Komis. m. £odzi. We wrze niu 1939 nadal
s‡u¿y‡ w £odzi.
L. [1] (87).
Post. PP Zygmunt ISZLER s. Juliana, ur. w 1910 w R wnem. W policji od 1933.
We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Zawoi pow. wadowicki.
L. 019/2 (14), 3977.
Jan ITCZAK s. Stanis‡awa, ur. w 1917.
L. 050/2 (99), 49.
St. post. PP Franciszek IWANICA s. Bazylego i Marii z G ral w, ur. 2 IV 1891
w P‡otyczy. We wrze niu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w policji woj. tarnopolskiego.
L. 044/1 (47), 5058.
St. przod. PP Jan IWANICKI s. Franciszka i Feliksy, ur. 6 II 1887. We wrze niu
1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na stanowisku kmdta Post. w fl ‡kiewce pow. krasnostawski.
Odzn. BKZ.
L. 038/1 (28), 3997.
276
I
St. post. PP Jan IWANICKI s. Antoniego i Katarzyny, ur. 3 I 1898 w Chlebowicach. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na stanowisku kmdta Post. w Koniuszkowie
pow. brodzki.
L. [1] (67).
St. post. PP J zef IWANIEC s. Micha‡a i Joanny z Janickich, ur. 20 IV 1903
w Mo‡odutyniu. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na Post. w Lubiance pow. toruæski.
L. 023/2 (22), 3954.
St. przod. PP Antoni IWAÑSKI s. Antoniego i Marianny z £ukowskich, ur. 15 I
1891 w Osielsku. W policji od 1920. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na stanowisku kmdta Post. w Fordonie pow. bydgoski. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON,
BMzaDS‡.
L. 026/3 (76), 5088.
St. post. PP W‡adys‡aw IWAÑSKI s. Marcina i £ucji z Wojzyk w, ur. 18 XII
1891 w Wytrzyszczce. W policji od 1921. We wrze niu 1939 pe‡ni‡ s‡u¿bŒ na
stanowisku z-cy kmdta Post. w S‡upi pow. w‡oszczowski.
L. 054/1 (72), 3503
Przod. PP W‡adys‡aw IWAÑSKI s. Wojciecha, ur. w 1894 w Piotrkowie Trybunalskim. W styczniu 1939 s‡u¿bŒ pe‡ni‡ w charakterze p.o. kmdta Post. w Ottyni
pow. t‡umacki. W maju 1939 przeniesiony do policji w Stanis‡awowie. We wrze niu 1939 na Post. Stanis‡aw w-Kolonia.
L. 038/1 (99), 60.
Post. PW l. Boles‡aw IWASZKIEWICZ s. J zefa, ur. w 1912. W policji od 12 V
1937 jako kand. kontr. na szer. w Komp. F Rez. Szer. PP przy KG w flyrardowie
pow. b‡oæski i tam pe‡ni‡ s‡u¿bŒ do 18 II 1939, nastŒpnie od 24 II 1939 do wrze nia
1939 w PW l. na Post. w Jab‡onkowie na Zaolziu. Post. mian. 1 VI 1938.
L. 019/1 (25), 5177.
277
I
Post. PP J zef IWICKI s. Antoniego i Julianny z Pofelskich, ur. 3 VIII 1909
w Cekcynie. Od 1 III 1933 skierowany do policji woj. wo‡yæskiego. S‡u¿bŒ pe‡ni‡
w pow. kowelskim we wrze niu 1939 w Komis. w Kowlu.
L. [1] (31).
Podinsp. PP Boles‡aw IflEWSKI s. Wincentego i Antoniny z Rawskich, ur. 30 I
1890 w Olejowej. W WP od 1 VI 1919 do 30 XI 1919, por. rez. Do policji przyjŒty
1 XII 1919 z przydzia‡em do Kdy Pow. w Tarnopolu. S‡u¿bŒ pe‡ni‡ jako oficer
inspekcyjny w Kdach Woj. w Tarnopolu (od 1 I 1924 do 4 IX 1929) i Toruniu (od
5 IX 1929 do 1 I 1930). NastŒpnie s‡u¿y‡ w Warszawie od 2 I 1930 do 30 V 1930
w Wydz. IV KG, do 26 VII 1935 w Szkole Oficerskiej PP, do 21 VIII 1936 w Kdzie
Woj. Od 22 VIII 1936 do 5 X 1936 pozostawa‡ w dyspozycji Komendanta G‡ wnego, 6 X 1936 mianowany oficerem inspekcyjnym Kdy Woj. w Brze ciu n. Bugiem.
Tam te¿ nadal s‡u¿y‡ we wrze niu 1939. Nadkomis. mian. 1 I 1924, podinsp. 1 I
1930. Odzn. SKZ, BKZ, MDzON, SMzaDS‡., BMzaDS‡.
L. 026/2 (59), 5873.
278
J
Post. PP Czes³aw JAB£ONKA s. W³adys³awa i Pauliny, ur. 4 XI 1912 w G³êboczu Wielkim. Do policji przyjêty 18 II 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Po
ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony
do woj. krakowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Radogoszczu
pow. d¹browski. Odzn. BKZ.
L. 044/1 (93), 2761.
St. post. PP Seweryn JAB£ONOWSKI s. Stanis³awa i Zofii, ur. 9 X 1897 w Rykaczewie. W policji od 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. ciechanowskim –
we wrzeœniu 1939 na Post. w Krasnem.
L. 038/4 (77), 3011.
St. post. PWŒl. Franciszek JAB£OÑSKI s. Tomasza i Franciszki z Wnuków, ur.
23 I 1904 w Barg³ach. W PWŒl. od 15 X 1928. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do
15 I 1929 na Post. Lotnisko, nastêpnie – a¿ do wrzeœnia 1939 – w II Komis.
L. 020/2 (7), 397.
Post. PP Jan JAB£OÑSKI s. Wiktora, ur. w 1887 w Siemoniu. W policji od 1920.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. w Grudzi¹dzu.
L. 016/1 (17), 3696.
St. post. PP Józef JAB£OÑSKI s. Antoniego i Tekli, ur. 8 III 1895 w Mikstacie.
Do policji przyjêty 15 III 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku
z-cy kmdta Post. w Markowcach pow. t³umacki. Odzn. MDzON.
L. 023/5 (12), 602.
St. post. PP Józef JAB£OÑSKI s. Wojciecha, ur. 19 III 1898 w Koninie. W policji
od 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi.
L. 023/3 (60), 4444.
279
J
Post. PP Stanis³aw JAB£OÑSKI s. Stanis³awa i Ewy ze Szlachetków, ur. 17 VI
1909 w £om¿y. W policji s³u¿bê pe³ni³ m.in. w pow. sarneñskim na Post. w D¹browicy i Rafa³ówce, we wrzeœniu 1939 na Post. w Rudni Karpi³owskiej.
L. 05/5 (54), 1933.
Post. PP Stefan JAB£OÑSKI s. Stanis³awa i Marianny, ur. 26 VI 1905 w Sieradzu. 26 IX 1938 przeniesiony zosta³ z Post. w Garwolinie do policji woj. poleskiego i przydzielony do Komp. Wartowniczej MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow.
pru¿añski. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 026/2 (19), 1763.
Post. PP Wilhelm Ludwik JAB£OÑSKI s. Stanis³awa i Ma³gorzaty, ur. 4 XI 1911
w Klementowicach. W policji od 3 XI 1936. Po ukoñczeniu 20 II 1938 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony zosta³ do policji woj. krakowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Radogoszczu pow. d¹browski.
L. 033/1 (25), 3085.
Post. PP Zygmunt JAB£OÑSKI s. Franciszka, ur. w 1901 w Kole. We wrzeœniu
1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Kole.
L. 058/2 (96), 5500.
St. przod. PP Antoni JACH s. Edwarda i Anieli, ur. 30 XII 1898 w Nienadowej. W
WP od 3 III 1920 do 18 VI 1921. W policji od 15 VII 1923. We wrzeœniu 1939
pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Moczulance pow. kostopolski.
L. 026/4 (55), 814.
St. post. PP Jan JACHOREK s. Piotra i Anny z Lizaków, ur. 20 XI 1909 w Czêstocicach. W policji od 16 XI 1932. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. miechowskim. 26 VIII 1937 przeniesiony zosta³ do Wydz. III KG i tam s³u¿y³ we wrzeœniu
1939. St. post. mian. 1 V 1938. Odzn. BKZ.
L. 023/3 (40), 3716.
280
J
St. post. PP Józef JACHYM s. Paw³a i Anny, ur. 12 XI 1897 w ¯ukowicach Nowych. Uczestnik wojny 1920. W policji s³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim, m.in.
w Czortkowie i Jezierzanach, we wrzeœniu 1939 na Post. w Skorykach pow. zbaraski.
L. 027/4 (19), 1349.
Przod. PP Aleksander JACKOWSKI s. Antoniego, ur. w 1899. S³u¿bê pe³ni³
m.in. w pow. wo³o¿yñskim na Post. w Iwieñcu, sk¹d 5 III 1936 przeniesiony zosta³
na Post. w Wo³o¿ynie na stanowisko z-cy kmdta. Od lutego 1939 s³u¿y³ na Post.
w Juraciszkach na stanowisku kmdta i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Przod. mian. 1 IV
1939.
L. 050/2 (22), 7708/6078.
St. wachm. Franciszek JACKOWSKI s. Stanis³awa i Julii z Jagodziñskich, ur.
w 1898 w Krasnogórce. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w KOP w Trokach i Ostrogu. We
wrzeœniu 1939 dca ¿and. baonu KOP „Ostróg”. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 030/1 (53), 6027.
St. post. PP Jan JACKOWSKI s. Franciszka, ur. 15 VI 1890 w Czekaju. W policji
od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Jêdrzejowie.
L. 016/1 (79), 5610.
Post. PP Józef JADACH s. Walentego i Zofii z Rychlickich, ur. 24 X 1908 w Jadachach. W policji od 1934. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Toruniu.
L. 033/1 (80), 5129.
Plut. W³adys³aw JADCZYK s. Jana i Ewy, ur. 5 IX 1905 w Sulejowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w baonie KOP „Sto³pce”.
L. 050/2 (6), 706.
281
J
St. post. PP Jan JAGI s. Henryka, ur. w 1894 w Kamionce. W policji od 1928. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Chêcinach pow. kielecki.
L. 033/3 (6), 5526.
Post. PP Kazimierz JAGIE££O, ur. w 1899. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê
w policji woj. poleskiego.
L. 037/4 (85), 162.
Post. PP W³adys³aw Zygmunt JAGIE££O s. Walentego i Marianny z Mirowskich, ur. 22 X 1903 w Zgierzu. Uczestnik powstañ œl¹skich. W policji od 20 I
1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim, m.in. w Kdzie Pow. w Brzezinach i na Post. w Lipinach pow. brzeziñski, w Komis. w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Kdzie Miasta £odzi. Od czerwca 1938 do wrzeœnia 1939 w V Komis.
m. £odzi. Odzn. MPzaW, BMzaDS³.
L. 038/4 (32), 5997.
Przod. PP Wojciech JAGIE££OWICZ s. Stefana i Justyny, ur. 5 IX 1900. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Œniatyniu.
L. 033/1 (36), 684.
Kpr. Micha³ JAGODZIÑSKI s. Wincentego, ur. w 1913 w Horodnicy. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w ochronie Prezydenta RP na Zamku w Warszawie.
L. 012/2 (72), 3684.
Post. PWŒl. Józef JAGUSIAK s. Miko³aja i Józefy z Pietrasów, ur. 28 I 1913
w Krzy¿anowicach. W PWŒl. od 22 XII 1938 w 1 komp. kand. kontr. na szer. Kdy
Rez. w Katowicach. Od 15 I 1939 jako kand. kontr. na szer. przydzielony do 2 plut.
Kdy Rez. w Katowicach. Od 6 V 1939 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w IV Komis.
Chorzów-Batory pow. katowicki.
L. 027/2 (28), 859.
282
J
Por. rez. Józef JAJSZCZYK s. Aleksandra i Marii z Dulskich, ur. 20 III 1900
w Warszawie. ¯o³nierz Legionów Polskich. Uczestnik wojny 1920. Osadnik wojskowy. Odzn. KW.
L. 058/2 (9), 727.
St. post. PP Mieczys³aw JAKCIKOWSKI s. Stanis³awa i Marianny z JóŸwiaków,
ur. 23 V 1898 w £odzi. W policji od lipca 1923. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê
w £odzi, m.in. w XI, od lutego 1933 w VII Komis. i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 023/5 (57), 4502.
St. post. PP Bronis³aw JAKOMULSKI s. Micha³a, ur. 3 IX 1899 w Mi³kowicach.
W policji od 1925. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim, m.in. w Kdzie
Pow. w Brzezinach i w IV Komis. m. £odzi, we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta
£odzi.
L. 019/1 (68), 4954.
Przod. PP Micha³ JAKSIÑSKI s. Józefa, ur. 13 VII 1889 w Pobere¿u. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Koniuszkach pow. rohatyñski.
L. 019/3 (51), 335.
St. post. PP Wojciech JAKUBAS s. Paw³a i Józefy, ur. w 1898 w Lublinie. W lipcu 1937 skierowany na Post. Lublin Dziesi¹ta pow. lubelski, w sierpniu 1938 przeniesiony do Kdy Miasta z przydzia³em do I Komis. w Lublinie. Tam nadal pe³ni³
s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 05/5 (50), 1886.
Post. PP Tomasz JAKUBEK s. Antoniego i Anny, ur. 11 XII 1911 w D¹browie.
Do policji przyjêty w czerwcu 1937 z przydzia³em do Komp. „F” Rez. PP w Poznaniu. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Strykowie pow. brzeziñski. Post. mian. 1 VI 1938.
L. 027/2 (93), 4382.
283
J
Post. PP W³adys³aw JAKUBEK s. Stanis³awa i Marii, ur. 15 IV 1906 w Henrykówce. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj.
tarnopolskiego z przydzia³em na Post. w Zaleszczykach i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 05/5 (2), 1590.
Post. PP Micha³ JAKUBIAK s. Stanis³awa, ur. w 1908. Z policji woj. poleskiego
przeniesiony 28 XI 1935 do woj. kieleckiego z przydzia³em na Post. w Skalbmierzu
pow. piñczowski, 26 I 1936 przeniesiony do I Komis. w Radomiu. Tam nadal
s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 026/1 (5), 5705.
St. post. PP Franciszek JAKUBIEC s. Jana i Marii, ur. 26 VI 1895 w Tryñczy. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Rawie Ruskiej. Odzn. BKZ.
L. 020/4 (45), 85.
Post. PP Franciszek JAKUBIEC s. Jakuba i Marianny z Oleków, ur. 11 II 1898
w Kalnej. W WP w l. 1920–1923. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1929. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Kraków-Podgórze. Odzn. MPzaW.
L. 023/3 (7), 5758.
St. przod. PP Marcin JAKUBISZYN s. Wojciecha, ur. w 1885 w S³obódce. W WP
od 17 V 1920 do 31 X 1923. W policji od 15 IV 1924. We wrzeœniu 1939 pe³ni³
s³u¿bê w Kdzie Woj. w £ucku na stanowisku kier. kancelarii. St. przod. mian. 1 XI
1925. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³.
L. 033/1 (86), 1149.
Przod. SW Karol JAKUBOWICZ s. Wincentego, ur. w 1888 w Warszawie.
W wiêziennictwie od 1923. Przez wiele lat cz³onek Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Pracowników Wiêziennych RP. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z wiêzieñ w Warszawie.
L. 023/1 (31), 3551.
284
J
Post. PP Antoni JAKUBOWSKI s. Wojciecha, ur. w 1911. Do policji przyjêty
9 IV 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP
w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany zosta³ do woj. poznañskiego i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 05/4 (38), 2710.
Przod. PP Boles³aw JAKUBOWSKI s. Kazimierza i Katarzyny z Rybarczyków,
ur. 12 IX 1892 w £odzi. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi,
m.in. w Kdzie Miasta, VIII i IX Komis. W maju 1938 przeniesiony zosta³ do I Komis.
w Toruniu i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 023/4 (97), 4962.
Podkomis. PP Józef JAKUBOWSKI s. Jana i Antoniny z Gilewiczów, ur. 19 III
1883 w Horniatach. Cz³onek POW. Od 22 I 1920 do 12 VIII 1920 w Zarz¹dzie Cywilnym Ziem Wschodnich. W policji od 7 XI 1920. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³
w woj. bia³ostockim, m.in. jako kier. II Komis. w Grodnie. Od lipca 1937 na stanowisku kier. Komis. w Czeladzi pow. bêdziñski i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Odzn.
KN, MPzaW, MDzON.
L. 020/3 (23), 4819.
Post. PP Józef JAKUBOWSKI s. Adama i Marii, ur. 15 III 1900 w £odzi. S³u¿bê
pe³ni³ w £odzi, m.in. w Kdzie Pow. i Miasta oraz w IV Komis. We wrzeœniu 1939
w Kdzie Miasta £odzi.
L. 05/3 (80), 4503.
St. post. PP Józef JAKUBOWSKI s. Piotra i Ma³gorzaty ze Swartków, ur. 8 I 1901
w Kopalinach. W WP od 1 III 1920 do 10 VIII 1921. W policji od 16 V 1924. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Majkowie pow. rówieñski.
L. 033/2 (19), 870.
St. post. PP Roman JAKUBOWSKI s. Jana i Katarzyny z Kuczyñskich, ur. 6 IX
1895 w Ciechanowie. W policji od 1922. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji
w Ciechanowie.
L. 023/5 (4), 3972.
285
J
St. post. PP Stanis³aw JAKUBOWSKI s. Jana i Marii z Jantoniów, ur. w 28 V
1900 w Woli Brzosteckiej. W policji od 1923. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w pow. kroœnieñskim – w kwietniu 1938 przeniesiony z Post. w Dukli na Post. w Iwoniczu i tam
nadal we wrzeœniu 1939.
L. 051/1 (89), 681.
St. post. PP Wincenty JAKUBOWSKI s. Józefa i Marianny z Cachów, ur. 27 VII
1889 w Rudnej. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim,
m.in. w Komis. w Kielcach i II Komis. w Radomiu, we wrzeœniu 1939 w I Komis.
w Radomiu. St. post. mian. 1 II 1937.
L. [1] (85).
St. post. PWŒl. Józef JA£OWIECKI s. Franciszka, ur. 3 V 1894. Do PWŒl. przyjêty 10 VII 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim na Post. w Nowej Wsi,
Koch³owicach i Katowicach. 10 VIII 1939 przeniesiony na Post. w Koszêcinie
pow. lubliniecki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 037/2 (34), 5573.
St. post. PP Stanis³aw JA£OWSKI s. Franciszka i Ludwiki z Fija³kowskich, ur.
6 VII 1888 w Radomiu. W policji w Radomiu od 1923. S³u¿bê pe³ni³ w pow. radomskim, m.in. na Post. w Wieniawie, 15 XII 1937 przeniesiony zosta³ do I Komis.
w Radomiu i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 044/1 (78), 5606.
Post. PP Ryszard Seweryn JAMIO£KOWSKI s. Wac³awa, ur. w 1905 w Warszawie. W policji od 1931. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Przemyœlu.
L. 027/1 (68), 3463.
St. post. PWŒl. Aleksander JAMROZY s. Melchiora, ur. 17 VII 1894. Do PWŒl.
przyjêty 18 VI 1922 do pow. katowickiego. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w:
Dziedzicach pow. bielski (do 14 V 1929), Zebrzydowicach pow. cieszyñski (do 7 II
1932), Kdzie Rez. w Królewskiej Hucie (od 1934 pn. Post. Pogotowia w Chorzowie) do 5 II 1939 oraz w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki i tam nadal
we wrzeœniu 1939.
L. 051/1 (31), 1500.
286
J
St. post. PP Stanis³aw JAMRÓZ s. Paw³a i Marii, ur. 22 X 1897 w Borutowie.
W l. 1917–1918 w armii austriackiej. Od 1919 w policji wojskowej w Krakowie
w 5 Komis. Kraków-Podgórze, sk¹d automatycznie przeniesiony do PP. S³u¿bê
pe³ni³ w pow. sarneñskim – od 24 III 1928 na Post. we W³odzimiercu, a od 1 VIII
1938 na Post. w Niemowiczach. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. post.
mian. 1 I 1931. Odzn. MDzON.
L. 020/4 (46), 2046.
Post. PP Andrzej JANACZYK s. Józefa i Agnieszki z Grzeszczaków, ur. 27 XI
1897 w Miko³ajewicach. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Pabianicach pow. ³aski. Odzn. MDzON.
L. 019/3 (88), 4963.
Przod. PP Boles³aw JANAS s. Wojciecha i Anny, ur. 28 VII 1901 w Mydlicach.
W policji od 2 IV 1924. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Maczkach pow.
bêdziñski na stanowisku kmdta. Przod. mian. 1 IV 1933. Odzn. BKZ, MPzaW,
MDzON, BMzaDS³.
L. [1] (57).
Ksi¹dz Mieczys³aw JANAS s. Tomasza, ur. 2 I 1904 w Œwierzowej Polskiej. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1928. By³ wikarym w Samborze, nastêpnie kapelanem biskupa diecezji przemyskiej. Redaktor tygodnika diecezjalnego „Rola
Katolicka”. Kapelan rez. ze starszeñstwem 1 II 1938. We wrzeœniu 1939 kapelan w
p. lot. Dêblin.
L. 044/3 (47), 4818.
Przod. PP Franciszek JANASIK s. Józefa, ur. 2 X 1894 w Warszawie. W policji
od 1920. Technik budowlany. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w
Kutnie jako sekretarz.
L. 058/1 (53), 3407.
Przod. PP Stanis³aw JANASZKO s. Aleksandra i Karoliny z Krawczyków, ur. 1 I
1898 w Borku. W policji od 1921. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis.
w Otwocku pow. warszawski. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 033/1 (63), 5524.
287
J
Post. PP Ignacy JANCZAK s. Józefa i Wiktorii, ur. 20 VII 1902 w Katarzynowie
Nowym. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Brudzewie pow. kolski.
L. 037/1 (4), 4350.
St. post. PP Stanis³aw JANCZAK vel JAÑCZAK s. Wojciecha i Wiktorii z
Olejniczaków, ur. 2 XII 1902 w Jedlcu. Co najmniej od 1930 pe³ni³ s³u¿bê w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 023/5 (25), 623.
St. post. PP Micha³ JANCZAREK s. Wojciecha i Marianny, ur. 9 IX 1886. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na
Post. w Chojnach pow. ³ódzki. Odzn. BKZ.
L. 023/5 (100), 3432.
Post. PP Jan JANCZURA s. Józefa i Anny z Dzikich, ur. 26 VI 1900 w Lisich Jamach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Starym Samborze pow. samborski. Odzn. BKZ.
L. 016/1 (19), 619.
Przod. PP Tomasz JANCZUROWICZ s. Ignacego i Jadwigi z Radków, ur. 7 IV
1900 w Sosnowcu. W policji od 1922. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie
Pow. w Grodzisku Mazowieckim. Odzn. BKZ.
L. 023/1 (82), 4547.
St. post. PP Feliks JANIAK s. Ignacego i Katarzyny z Walczaków, ur. 11 XI 1890
w £odzi. W policji od 31 X 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim,
m.in. w Kdzie Rez. Pieszej w £odzi, od 28 VI 1929 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w
VIII Komis. m. £odzi. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 027/4 (39), 4966.
288
J
Post. PP Franciszek JANIAK s. Antoniego, ur. w 1900 w £odzi. 21 VIII 1939
zmobilizowany do Rez. PP w £odzi.
L. 058/3 (8), 4764.
St. przod. PP Jan JANICA s. Micha³a i Marii z Wawerczyków, ur. 23 VI 1889
w Buczkowicach. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. warszawskim, ostatnio w pow. grójeckim, m.in. na stanowisku kmdta Post. w Górze Kalwarii, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Go³kowie. St. przod. mian. w 1929.
L. [3] (50).
St. post. PP Mieczys³aw JANICKI s. Walentego i Ma³gorzaty, ur. 2 XII 1881
w £odzi. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. We wrzeœniu 1939
w XIII Komis. m. £odzi. St. post. mian. w listopadzie 1922.
L. 051/1 (81), 4428.
St. post. PP Pawe³ JANICKI s. Antoniego i Marii z Ochockich, ur. 29 VI 1903
w Golubiu. W policji od 1929. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. pomorskim, m.in.
na Post. w Cekcynie pow. tucholski i BrzeŸnie Szlacheckim pow. chojnicki, 1 I
1939 skierowany na Post. w Dobrzyniu n. Wis³¹ pow. lipnowski i tam s³u¿y³ we
wrzeœniu 1939.
L. 033/1 (41), 2728.
St. stra¿n. SW Stanis³aw JANICKI s. Walentego, ur. w 1899. Od 1834 pe³ni³
s³u¿bê w wiêzieniu w Samborze.
L. 058/2 (65), 4943.
St. post. PP Stanis³aw JANICKI s. Franciszka, ur. w 1887 w Gliñsku. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Moszkowie pow. sokalski.
L. 016/2 (18), 5698.
289
J
St. post. PP Zygmunt JANICKI s. Andrzeja i Józefy z Bogdunów, ur. 1 I 1901
w G³uchowie. Uczestnik wojny 1920. Do policji przyjêty 9 IV 1929 z przydzia³em
do woj. poleskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w D¹browicy pow.
sarneñski. Odzn. MPzaW.
L. 033/3 (100), 5942.
St. post. PP Józef JANIECKI s. Bogumi³a, ur. w 1898 w Augustynowie. W policji
od 1921. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. £odzi.
L. 033/2 (82), 4987.
Stanis³aw JANIEK s. Andrzeja, ur. w 1897.
L. 051/1 (22), 3451.
Jan JANIK s. Józefa, ur. w 1916.
L. 026/3 (99), 4776.
Przod. PP Józef JANIK s. Tomasza i Marianny z Majerów, ur. 19 II 1893 w Przystajni. W policji od 1921. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. czêstochowskim –
we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. w Blachowni.
L. 012/1 (83), 2272.
Post. PP Mieczys³aw JANIK s. Marcina, ur. w 1913 w Czêstochowie. W policji od
1935. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. £odzi.
L. [1] (30).
290
J
Post. PWŒl. Wilhelm JANIK s. Teresy, ur. w 1913. S³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – do 20 VII 1939 w I, nastêpnie w V Komis. w Chorzowie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 058/1 (45), 4762.
Post. PWŒl. Wilhelm JANIKOWSKI s. Augusta, ur. w 1913. Co najmniej od 31 I
do 31 X 1938 w 2 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. Post. mian. 1 XI
1938.
L. 026/2 (45), 973.
Nadkomis. PP Aleksander Jan JANISZ s. Jana i Anny z Bojków, ur. 2 III 1896 we
Lwowie. ¯o³nierz Legionów Polskich. Uczestnik wojny 1920. W WP od 16 XI
1918 do 30 VI 1936, kpt. rez. Do policji przyjêty 1 VII 1936 w stopniu nadkomis.
Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w charakterze p.o. dcy komp. w NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. Od czerwca 1937 Kmdt Pow. Chojnice i tam nadal s³u¿y³ we
wrzeœniu 1939. Odzn. KW, SKZ, BKZ, MPzaW, MDzON, KLeg.
L. 058/1 (52), 5828.
St. post. PP Micha³ JANISZEWSKI s. Tomasza i Józefy z Micha³owskich, ur.
12 IX 1886 w Goszczanowie. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w
XI Komis. m. £odzi.
L. 020/1 (78), 4964.
Post. PP Mieczys³aw JANISZEWSKI s. Józefa, ur. 14 V 1905 w Sosnowcu.
W policji od 1 XII 1928. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w pow. bêdziñskim – w lipcu 1934
przeniesiony z Post. w S¹czowie do policji w Sosnowcu. Do 5 XI 1934 s³u¿y³
w II Komis., nastêpnie w Oddz. Konnym w Sosnowcu. W lipcu 1935 przeniesiony
na Post. w Go³onogu pow. bêdziñski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 027/1 (51), 4425.
Stra¿n. SW Ryszard JANISZEWSKI s. Wiktora, ur. w 1898. Od 1929 pe³ni³
s³u¿bê w wiêzieniu na Œwiêtym Krzy¿u.
L. [4] (4).
291
J
Post. PWŒl. Stanis³aw JANISZEWSKI s. Aleksandra i Franciszki, ur. 21 II 1913
w Zawadzie. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po
ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do
woj. lubelskiego. W grudniu 1937 przeniesiony do Rez. Szer. PP przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski, a 18 II 1939 skierowany do PWŒl. z przydzia³em na Post.
w £omnej Dolnej na Zaolziu i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 05/5 (14), 3057.
Post. PP Stanis³aw JANISZEWSKI s. Stanis³awa, ur. w 1914. W paŸdzierniku
1937 przyjêty do policji w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do
Komp. „E” Rez. PP w Poznaniu. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego z przydzia³em do Kdy Pow.
w Lubaczowie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 044/2 (2), 228.
Stra¿n. SW W³adys³aw JANISZEWSKI s. Stanis³awa i Marii, ur. 15 IV 1902
w Kielcach. W SW od 1937. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu przy ul. Dani³owiczowskiej w Warszawie.
L. 019/2 (17), 5199.
St. post. PP Ignacy JANKOWIAK s. Stanis³awa i Konstancji, ur. 12 VII 1887
w Grabowie Królewskim. ¯o³nierz Armii gen. Hallera. Wieloletni funkcjonariusz
policji w Tarnopolu i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW,
MDzON.
L. 044/1 (41), 281.
Przod. PP Ludwik JANKOWIAK s. Andrzeja i Franciszki z Dolatów, ur. 11 VIII
1881 w Pami¹tkowie. W policji od 1921. S³u¿bê pe³ni³ w pow. leszczyñskim – we
wrzeœniu 1939 na Post. w Rydzynie na stanowisku kmdta.
L. 012/1 (9), 4088.
Post. PP Andrzej JANKOWSKI s. Jana i Gertrudy z Bojdów, ur. w 1892 w Biechowie. W policji od 1919. Od 12 XI 1935 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Busku Zdroju
pow. stopnicki i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 037/1 (30), 3718.
292
J
St. post. PP Edward JANKOWSKI s. Kazimierza i Teofili z Cymermanów, ur. 3 I
1884 w Os¹czyŸnie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Rzecznym m.st.
Warszawy.
L. 012/1 (68), 3010.
Post. PP Henryk JANKOWSKI s. Józefa i Stefanii, ur. w 1909 w Jaroszewie.
W policji od 1934. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Koninie.
L. [1] (63).
St. post. PWŒl. Jan JANKOWSKI s. Franciszka i Marianny z Mazurów, ur. 16 V
1900 w Mazurach. W PWŒl. od 1 X 1924. Do 3 IV 1927 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Rogowy pow. rybnicki. Od 16 V 1927 w Wydz. II KG i tam nadal we wrzeœniu 1939.
St. post. mian. 1 VII 1928.
L. 019/2 (13), 369.
St. post. PP Jan JANKOWSKI s. Kazimierza i Marii, ur. w 1904 w Wólce Plebañskiej. Przez wiele lat w policji woj. kieleckiego, m.in. w pow. kieleckim i na Post.
w Bia³obrzegach pow. opoczyñski, sk¹d w grudniu 1937 przeniesiony na Post.
w B³ogiem. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kielcach.
L. 012/3 (41), 4446.
Post. PP Józef JANKOWSKI s. Piotra, ur. 16 IX 1898 w Bogdanach. W policji
s³u¿y³ od 1923, we wrzeœniu 1939 w woj. warszawskim.
L. 038/4 (12), 2877.
Przod. PP Karol JANKOWSKI s. Józefa, ur. 25 IV 1893 w Janowie. We wrzeœniu
1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Roztokach pow. kosowski.
L. 027/1 (17), 665.
293
J
Post. PP Lucjan JANKOWSKI s. Lucjana i Marii z Walczaków, ur. 26 XII 1910
w Berlinie. Do policji przyjêty 1 XII 1937 w charakterze kand. kontr. na szer.
z przydzia³em do Komp. „F” Rez. PP we Lwowie. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. pomorskiego z przydzia³em na Post. w Œliwicach pow. tucholski i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 050/2 (18), 4048.
Post. PP Pawe³ JANKOWSKI s. Piotra i Józefy, ur. 29 III 1901 w D³u¿ku. W policji od 1 XII 1920 do 3 I 1923, nastêpnie w WP od 9 I 1923 do 12 X 1924. Ponownie
przyjêty do PP 1 XI 1924. S³u¿bê pe³ni³ w pow. dubieñskim – we wrzeœniu 1939 na
Post. w Targowicy.
L. 038/3 (74), 1116.
Post. PP Tomasz JANKOWSKI s. Józefa i Tekli z Drozdów, ur. w marcu 1896
w Bucza³ach. 21 VII 1934 przeniesiony z Rez. Szer. PP przy KG w ¯yrardowie do
policji woj. poleskiego, sk¹d na pocz¹tku 1935 skierowany do woj. lwowskiego,
w sierpniu 1936 do woj. poznañskiego. W czerwcu 1939 przeniesiony z Post.
w Skalmierzycach pow. ostrowski na Post. w Grabowie pow. kêpiñski i tam pe³ni³
s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 058/2 (94), 1029.
Sier¿. Wiktor JANKOWSKI s. Wiktora, ur. w 1899. We wrzeœniu 1939 ¿o³nierz
KOP.
L. 054/2 (3), 5035.
Post. PP Zygmunt JANKOWSKI s. Teodora i Wiktorii z Wierzchowskich, ur. 2 V
1913 w Tomsku. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz policji – przydzia³ s³u¿bowy
nie jest znany.
L. 058/4 (38), 4539.
Post. PWŒl. Wiktor JANOCHA s. Józefa i Franciszki z P³ochów, ur. 14 XII 1912
w Ma³ej P³u¿nicy. Do 27 XII 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. w Katowicach, nastêpnie (do 13 X 1937) na Post. w Jasienicy pow. bielski, w Komis. w Bielsku (do
24 I 1939), sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Morawce Polskiej na Zaolziu i tam
nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 045/1 (92), 971.
294
J
Post. PP Stanis³aw JANOSIK s. Jana i Katarzyny, ur. 6 IV 1894 w Cisowej. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Sto³pcach. Odzn. SMzaDS³.
L. 045/1 (6), 3097.
Przod. PP Stanis³aw JANOSKA s. Franciszka i Apolonii z Lubelskich, ur. 13 X
1896 we W³odowicach. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1922. Do 1931 s³u¿bê
pe³ni³ w Lidzie, w l. 1932–1937 w Kdzie Pow. w Czêstochowie, 10 IV 1937 skierowany do Komis. w Zawierciu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW.
L. 045/3 (8), 3115.
Post. PP Antoni JANOSKO s. Kacpra, ur. 10 I 1905 w Nowej Wsi. W policji od
1929. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Klimontowie pow. sandomierski.
L. [2] (23).
Przod. PP Jan JANOWSKI s. Konstantego i Marii z Biernackich, ur. 13 VI 1889
w Dziurowie. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. œniatyñskiego m.in. na Post. w Zab³otowie i Za³uczu. Emerytowany przod. PP. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Œniatyniu.
L. 020/2 (23), 607.
Post. PP Józef JANOWSKI s. Wawrzyñca, ur. w 1902 w Cieñcisku. We wrzeœniu
1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Lwówku pow. nowotomyski. Odzn. MPzaW,
MDzON.
L. 016/2 (83), 4043.
St. post. PP Antoni JANTURA s. Piotra, ur. 2 I 1895 w Bolechowicach. W policji
od 1924. Z woj. wileñskiego 15 IX 1938 przeniesiony do woj. kieleckiego z przydzia³em do Komis. w Kielcach i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 05/1 (17).
295
J
Post. PP Franciszek JANUSZ s. Feliksa i Katarzyny z £aniów, ur. 11 II 1913
w ¯o³yni. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po
ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do
woj. kieleckiego z przydzia³em do Komis. w Bêdzinie, sk¹d 3 VI 1938 przeniesiony do Komis. w Skar¿ysku Kamiennej pow. konecki i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 026/2 (83), 4172.
St. post. PP Wac³aw JANUSZ s. Antoniego i Marii z Mendyków, ur. 11 II 1898
w Golcowej. W WP od 7 II 1919 do 22 IV 1922. W policji od 16 I 1925. S³u¿bê
pe³ni³ w woj. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Stepaniu pow. kostopolski.
L. 051/2 (80), 4584.
Post. PP Wac³aw JANUSZ s. Juliana i Heleny z Zawadzkich, ur. 20 VIII 1907
w P³u¿ynach. Do policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po
ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do
woj. poznañskiego, sk¹d 28 VIII 1936 przeniesiony do policji woj. warszawskiego.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XII Komis. m.st. Warszawy.
L. 037/2 (72), 1647.
St. post. PP Miko³aj JANUSZKIEWICZ s. Marcina i Marii, ur. 17 XI 1888 w Olszanikach. W kwietniu 1937 przeniesiony z policji m. Lwowa do Kdy Woj.
w £odzi. W 1938 – w stopniu st. post. PP – przeniesiony w st. sp. We wrzeœniu 1939
zamieszka³y w Borysowie pow. ³êczycki.
L. 051/1 (76), 5962.
St. stra¿n. SW Jan JARECKI s. Teodora i Michaliny, ur. w 1892 w Zapolicach.
W wiêziennictwie od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Sieradzu.
L. 030/1 (9), 4562.
St. post. PP Jan JARECKI s. Franciszka i Marii, ur. 25 XII 1893 w Radkowiczach.
W WP od 20 VII do 29 VIII 1919 i od 1 VIII do 1 XII 1920. W policji od 20 XII
1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Turzysku pow. kowelski. Odzn.
BKZ.
L. 033/3 (53), 1000.
296
J
St. post. PP Andrzej JAREK s. Jana, ur. w 1898 w Wójtowej. W policji od 1923.
Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow.
w Radomiu. St. post. mian. 1 II 1937.
L. 012/1 (100), 5096.
St. post. PP Stanis³aw JARKA s. Antoniego, ur. w 1902 w Pokrzywnicy. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Bia³ymstoku.
L. 023/2 (61), 232.
Post. PP W³adys³aw JARMAL s. Adama i Marianny, ur. 20 VII 1913 w Rydze. Do
policji przyjêty 3 XI 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 28 II
1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. nowogródzkiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. sto³peckim.
L. 020/4 (61), 1923.
Post. PP Franciszek JAROCKI s. Jakuba, ur. w 1891 w RogoŸnie. W policji od
1919. S³u¿bê pe³ni³ w pow. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 w III Komis.
w Czêstochowie.
L. 023/2 (15), 4437.
Przod. PP Jan JAROCKI s. Antoniego i Michaliny z Krzemiñskich, ur. 6 II 1897
w Bia³ogródku. W WP od 2 II 1919 do 7 VII 1921. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w pow. rówieñskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. w Korcu. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 038/2 (48), 6042.
St. post. PP Micha³ JAROLEWSKI s. Jakuba i Józefy z Pluciñskich, ur. 26 VIII
1894 w Stanis³awowie. W WP od 19 XI 1918 do 31 I 1921. W policji od 15 IX
1921. S³u¿bê pe³ni³ w pow. zdo³bunowskim, m.in. na Post. w Mogilanach, we
wrzeœniu 1939 na Post. w Zdo³bunowie. Odzn. KN, MPzaW, MDzON.
L. 030/1 (50), 2224.
297
J
St. post. PP W³adys³aw JAROS s. Tomasza i Marianny z Lorenców, ur. 21 VII
1902 w £odzi. W policji od 16 VIII 1925. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi, m.in. w Kdzie
Rez. Pieszej i Konnej, w XI Komis., a od 9 III 1939 w VI Komis. Tam te¿ nadal we
wrzeœniu 1939. St. post. mian. w lutym 1937.
L. 026/4 (47), 4557.
Przod. PP Adam JAROS£AWSKI s. Józefa i Julii z Jurczyków, ur. 25 V 1900
w Skale. Uczestnik wojny 1920. Od 2 XII 1930 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. w Lublinie. Odzn. BKZ, BMzaDS³.
L. 044/1 (61), 1400.
St. post. PP Józef JAROS£AWSKI s. Stanis³awa, ur. 20 XI 1899 w Ni¿niowie.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Oknianach pow.
t³umacki.
L. 012/2 (96), 3434.
Post. PP Franciszek JAROSZ s. Miko³aja, ur. 26 XII 1903 w Wólce Pe³kiñskiej.
W policji od 1927. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Laszkach pow. jaros³awski.
L. 016/1 (51), 2637.
Komis. PP Józef JAROSZ s. Jakuba, ur. 13 XII 1890 w Brzyszczach. W WP od
12 XII 1918 do 30 VI 1923. W policji od 1 VII 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³
w KG. Odzn. SKZ, BMzaDS³.
L. 023/3 (79), 3419.
Sier¿. SG Józef JAROSZ s. B³a¿eja, ur. w 1905. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w woj. krakowskim.
L. 054/2 (42), 7717.
298
J
St. post. PP Stanis³aw JAROSZ s. Józefa i Ma³gorzaty z Palim¹ków, ur. 18 II 1894
w Woli ¯yznej. W WP od 10 II 1919 do 16 VIII 1922. W policji od 1 XII 1922. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Krzemieñcu.
L. 012/3 (42), 5700.
St. post. PP Stanis³aw JAROSZEWSKI s. Wojciecha i Stanis³awy z Soko³owskich, ur. 9 IV 1901 w £odzi. W WP od 16 V 1919 do 1 X 1925, kpr. Do policji
przyjêty 1 VII 1929 i przydzielony do pow. brzeskiego. S³u¿bê pe³ni³ na Post.
w Tomaszówce, od 3 VI 1930 na Post. w Domaczewie, 12 I 1938 przeniesiony do
I Komis. w Brzeœciu n. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BMzaDS³.
L. 05/5 (53), 5616.
Przod. PP Jan JAROSZYÑSKI s. Jakuba i Marii ze Skorupskich, ur. 24 II 1894
w Jasionie. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w VII Komis.
w £odzi. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 020/1 (27), 4965.
St. post. PP Kazimierz JAROSZYÑSKI s. Franciszka, ur. w 1896 w ¯arnowie.
W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1919. We wrzeœniu 1939 w Komis. w P³ocku.
L. [3] (90).
Przod. PP Marian JAROSZYÑSKI s. Andrzeja, ur. w 1898 w Borkach. W policji
od 1928. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Woj. w Kielcach.
L. 044/1 (54), 5051.
St. post. PWŒl. Stanis³aw JAROSZYÑSKI s. Hieronima, ur. 25 IV 1895 w Mieœcisku. W I wojnie w armii niemieckiej, od 29 XII 1918 do 9 II 1919 bra³ czynny
udzia³ w powstaniu wielkopolskim, nastêpnie (do 23 III 1923) w WP, plut. W
PWŒl. od 1 II 1924. S³u¿y³ w pow. œwiêtoch³owickim – od 6 III 1924 do 18 VII
1934 w Komis. Hajduki Wielkie, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. D¹brówka
Wielka. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. w Chorzowie pow. katowicki.
L. 038/4 (94), 1264.
299
J
St. post. PP Józef JARYCH s. Józefa i Antoniny z Janasów, ur. 22 XII 1890
w Aleksandrii. W policji od 1 XI 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w III Komis. m.
Bia³egostoku. St. post. mian. 1 I 1931. Odzn. BKZ, BMzaDS³.
L. 023/3 (97), 181.
Post. PP Boles³aw JARYCZEWSKI s. Kornela i Marii z Diakowów, ur. 13 II
1913 w Bo³szowcach. Do policji przyjêty 8 VII 1936 w charakterze kand. kontr. na
szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ³ódzkiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w £odzi.
L. 027/4 (33), 4961.
St. post. PP Bronis³aw JARZ¥BEK s. Aleksandra i Anny z Grudziñskich, ur.
20 V 1904 w W¹do³kach Borowych. W policji od 1 III 1928. Od 12 XII 1932 skierowany do Urzêdu Œledcz. w Brzeœciu n. Bugiem, sk¹d 2 VIII 1938 przeniesiony na
stanowisko z-cy kmdta Post. w Nowosió³kach pow. kobryñski i tam nadal s³u¿y³
we wrzeœniu 1939.
L. 05/4 (59), 3880.
Post. PP Walenty JARZ¥BEK s. Paw³a i Franciszki, ur. w 1901 w Rusinowie. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XXIV Komis. m.st. Warszawy.
L. 037/2 (29), 5085.
St. post. PP Aleksander JARZÊBSKI s. Stanis³awa i Klementyny z Kury³ków, ur.
8 XII 1900 w Ceg³owie. Uczestnik wojny 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Stanis³awowie pow. miñski.
L. 044/1 (59), 2787.
St. post. PP Piotr JARZÊBSKI s. Jana i Marianny, ur. 11 X 1891 w Sulejowie.
Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ³ódzkiego, m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, na Post. w Rêcznie pow. piotrkowski i w Kaliszu, a we wrzeœniu 1939
w Kdzie Pow. w Kaliszu. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 027/3 (55), 4633.
300
St. post. PP Jan JARZYNA s. Stanis³awa i Anny z Gronków, ur. 13 VIII 1898
w £askarzewie. Uczestnik wojny 1920, kpr. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji
woj. poleskiego, sk¹d 5 II 1928 skierowany do woj. lubelskiego i przydzielony do
Kdy Pow. w Bia³ej Podlaskiej, zaœ 2 X 1928 przeniesiony zosta³ z Post. w Huszczy
na Post. w Bia³ej, a 2 III 1936 do IV Komis. w Lublinie, 20 XII 1938 do Kdy Miasta
i I Komis. w Lublinie, gdzie s³u¿y³ do wrzeœnia 1939. Odzn. MPzaW, MDzON,
BMzaDS³.
L. 027/1 (18), 4156.
Asp. PP Leon JARZYÑSKI s. Jana i Marianny, ur. 11 IV 1899 w Swojczanach.
W policji od 14 VIII 1920 do 31 X 1921, nastêpnie od 17 XI 1921 do 5 IX 1923
w WP, ppor. rez. Od 1 XI 1923 ponownie w policji. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w Kdzie
Pow. w £asku. We wrzeœniu 1939 kier. Komis. w Zduñskiej Woli pow. sieradzki.
Odzn. SKZ.
L. 038/1 (20), 3380.
Post. PP Franciszek JASIAK s. Jana i Wiktorii z Jachowskich, ur. 25 III 1906. Do
policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 5 XI
1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ³ódzkiego.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Goszczanowie pow. turecki.
L. 037/4 (32), 3745.
St. post. PP Pawe³ JASINOWSKI s. Oresta, ur. w 1906 we Lwowie. We wrzeœniu
1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. stanis³awowskiego.
L. 054/1 (34), 5966.
Post. PP Antoni JASIÑSKI s. Stanis³awa, ur. w 1905. Do policji przyjêty 27 IX
1929 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lubelskiego. Od lipca 1937
s³u¿y³ na Post. w Radecznicy pow. zamojski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 019/2 (72), 4131.
Podkomis. PP Bronis³aw JASIÑSKI s. Adama Micha³a i Marii, ur. 18 IV 1888
w Ormianach. W policji od 24 VII 1919 do 30 IX 1923 i ponownie od 1 III 1924.
S³u¿bê pe³ni³ we Lwowie, m.in. jako kier. V, VII, od czerwca 1939 II Komis. i tam
te¿ we wrzeœniu 1939. Odzn. KW.
L. 016/2 (95), 5778.
301
J
J
Post. PP Jan JASIÑSKI s. Kazimierza, ur. w 1898 w Kielcach. W policji od 1929.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Blachowni pow. czêstochowski.
L. 026/1 (46), 4438.
Post. PP Stanis³aw JASIÑSKI s. Franciszka i Józefy, ur. 26 IV 1898 w ¯ytniowie.
W policji od 1926. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. brzeziñskim. W 1932 czasowo deleg. do woj. wo³yñskiego. We wrzeœniu 1939 na Post. w G³ownie pow.
brzeziñski.
L. 012/2 (62), 3433.
Przod. PP Wincenty JASIÑSKI s. Jana i Marii z Rygalskich, ur. 15 VI 1893
w Czêstochowie. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. w Opatowie.
L. 050/1 (71), 4369.
Przod. PWŒl. Alojzy JASITA s. Paw³a, ur. 14 I 1897. Do PWŒl. przyjêty 1 VII
1922 i przydzielony do pow. pszczyñskiego. Do 31 VIII 1932 pe³ni³ s³u¿bê
w Oddz. Konnym w Katowicach, nastêpnie w pow. rybnickim na Post. w Mokrem
i Chwa³owicach, od 1 IV 1939 na stanowisku kmdta Post. w Giera³towicach i tam
nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 VI 1923. Odzn. KW, MN, MPzaW,
MDzON.
L. [3] (11).
Stanis³aw JASIULEWICZ s. Kazimierza, ur. w 1900.
L. 062/2 (22), 51110/7818.
Post. PP Ireneusz JASKÓLSKI s. W³adys³awa i Marii, ur. 25 IV 1912 w Zagórach. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie
Pow. w Tarnopolu.
L. 05/5 (12), 4501.
302
J
Post. PP Stanis³aw JASNOS s. Józefa i Marianny z B³achowiczów, ur. 12 XI 1908
w Rzerzêczycach. Po ukoñczeniu 7 XII 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ó³kiewski skierowany do policji woj. poznañskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³
s³u¿bê w Poznaniu.
L. 037/1 (94), 3840.
St. post. PP Franciszek JASTRZÊBSKI s. Jana, ur. w 1899. W WP od 18 II 1919
do 30 IX 1922. W policji od 16 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w pow. zdo³bunowskim –
we wrzeœniu 1939 na Post. w Wierzchowie.
L. [4] (24).
Komis. PP Wac³aw JASTRZÊBSKI s. Stanis³awa, ur. 14 I 1897 w Warszawie.
W WP od 11 XI 1918 do 4 I 1921. W policji s³u¿y³ od 26 IX 1921. We wrzeœniu
1939 jako oficer dy¿urny w KG. Odzn. SKZ, BMzaDS³.
L. 05/1 (90).
St. post. PP Jan JASZCZURA s. Józefa i Antoniny, ur. 9 VI 1897 w Porszewicach.
W policji od 1921. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. m. £odzi.
L. [1] (44).
St. post. PP Bronis³aw JASZKA s. Jana i Anny z Krasowskich, ur. 5 III 1899 w Pastwisku. W WP od 12 II 1920 do 8 II 1922. W policji od 16 XI 1922. Pocz¹tkowo
s³u¿y³ w Równem, od 2 X 1923 w Kdzie Miasta w Brzeœciu n. Bugiem. 12 XII 1923
przeniesiony do £uniñca do I Komp. Gran., od 6 II 1924 – do VII. Komp. Gran. Od
1 VIII 1925 na Post. w Pru¿anie, nastêpnie w pow. pru¿añskim na Post.: Maciejewicze (od 21 X 1925), Ludwipol (od 25 X 1926), od 1938 z-ca kmdta Post. w m.
Suchopole. Tam te¿ we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 020/4 (51), 5609.
St. post. PP Boles³aw JAŒKIEWICZ s. Antoniego i Antoniny, ur. 15 IV 1888
w Terespolu. Dowborczyk. Do policji przyjêty 1 V 1922 z przydzia³em do Kdy
Woj. w Brzeœciu n. Bugiem. S³u¿bê pe³ni³ w woj. poleskim. 12 I 1938 przydzielony
do II Komis. w Brzeœciu n. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian.
1 VII 1925. Odzn. MN, BKZ, MPzaW, MDzON.
L. [3] (57).
303
J
Post. PP Franciszek JAŒKIEWICZ s. Józefa, ur. w 1895 w S³obodzie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Czernichowcach pow. zbaraski.
L. 05/3 (19), 1348.
Post. PP Józef JAŒNIAK s. Franciszka, ur. 15 II 1899 w K¹kolewie. W policji od
4 IV 1929. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Porzeczu pow. piñski.
L. 016/2 (15), 116.
Post. PP Franciszek JAWOROWSKI s. Franciszka i Wiktorii, ur. 2 XI 1902
w Szel¹gowie. Do policji przyjêty 26 IX 1929 w charakterze kand. kontr. na szer.
Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany
do woj. bia³ostockiego. 25 III 1938 przeniesiony do policji woj. lubelskiego z przydzia³em na Post. w Soko³owie Podlaskim, od marca 1939 na Post. w Korczewie
pow. soko³owski i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 012/4 (41), 3092.
St. post. PWŒl. Marcin JAWOROWSKI s. Jana i Marianny z JaŸwieckich, ur.
27 X 1901 w S³oñsku. W PWŒl. od 16 VI 1924. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow.
katowickim w Komis. w Chorzowie (do 1 IX 1926) i Siemianowicach (do 1 VI
1929). Nastêpnie w pow. lublinieckim na Post. w Lisowie (do 27 IV 1937), sk¹d
przeniesiony zosta³ na Post. w Kochcicach. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 044/2 (87), 854.
Post. PP Wincenty JAWOROWSKI s. Floriana i Rozalii, ur. 9 VII 1905
w Bia³ymstoku. W policji od 29 III 1929. S³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. Bugiem
w: Komis. (do 8 I 1932), Urzêdzie Œledcz. (do 4 VII 1934), ponownie w Komis. (do
5 XII 1935), w Wydz. Œledcz. (do 27 VIII 1937), nastêpnie w I Komis. i tam nadal
we wrzeœniu 1939. Odzn. BMzaDS³.
L. 027/4 (63), 1423.
Post. PP Jakub JAWORSKI-OSYPOWICZ s. Aleksandra, ur. w 1917. Do policji przyjêty 1 IV 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. i przydzielony do Rez. PP
m.st. Warszawy. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ó³kiewski skierowany do woj. poznañskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 050/1 (27), 63.
304
J
St. post. PP Józef JAWORSKI s. Aleksandra, ur. w 1886 w Œwierszczowie. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. lubelskim – we wrzeœniu 1939 na
Post. w Me³gwi pow. lubelski.
L. 012/1 (51), 1885.
St. przod. PP Józef JAWORSKI s. Jana, ur. 5 III 1899 we W³oc³awku. W policji
od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Pelplinie
pow. tczewski.
L. 023/5 (28), 2719.
Przod. PP Józef JAWORSKI s. Jana, ur. 1 X 1901 w Wadowicach. W policji od
1 II 1921. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. krakowskim – we wrzeœniu 1939 z-ca
kmdta Post. w Kozach pow. bialski. St. post. mian. 1 VII 1927. Odzn. BKZ.
L. 038/2 (19), 3225.
Post. PP Józef JAWORSKI s. Stanis³awa, ur. 12 III 1910. Do policji przyjêty
19 IX 1934 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. lwowskiego i tam
pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 038/3 (14), 4488.
St. post. PP Julian W³adys³aw JAWORSKI s. Zygmunta i Pauliny, ur. 23 V 1903
w Zaleszczykach. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 20 II 1921. W policji od 1
VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim, na Post. w Zaleszczykach, T³ustem,
Horodence, Nowosió³ce, Czortkowie, Borszczowie, a potem w Suchostawie od 15
XII 1938 na Post. w Kopyczyñcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1
V 1932. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 05/3 (96), 1517.
Przod. PP Kazimierz JAWORSKI s. Romana i Stanis³awy ze Stêpniów, ur. 2 II
1896 w Kielcach. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Siedlcach,
ostatnio w Komis., sk¹d 20 V 1939 przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post.
w Miêdzyrzecu pow. radzyñski i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW,
MDzON.
L. 027/1 (69), 1669.
305
J
Post. PP Tadeusz JAWORSKI s. Józefa i Walerii, ur. w 1908 w £ukowej. W policji od 1932. Po ukoñczeniu w 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski
skierowany do woj. ³ódzkiego i przydzielony do Kdy Pow. w £odzi. We wrzeœniu
1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. £odzi.
L. 020/2 (13), 3431.
St. post. PWŒl. Maciej JA7WIEC vel JAŒWIEC s. Ignacego i Konstancji z Kopców, ur. 28 XI 1904 w Podbuczu. Do PWŒl. przyjêty 1 VIII 1928. S³u¿bê pe³ni³ na
Post. w Goduli pow. œwiêtoch³owicki (do 10 XII 1931), nastêpnie w pow. katowickim na Post. Pogotowia w Chorzowie (do 23 VIII 1934) i w I Komis. w Chorzowie,
sk¹d 24 XI 1936 przeniesiony zosta³ na Post. w Pruchnej pow. cieszyñski. Tam te¿
s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 05/4 (1), 1524.
Asp. PP Marian JEDLECKI s. W³adys³awa, ur. 23 I 1892. W WP od 11 XI do
23 XII 1918. W policji od 1 II 1920. Od 23 V 1936 przeniesiony z woj. poznañskiego do Komp. „B” Rez. PP m.st. Warszawy. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ we Lwowie,
m.in. jako kier. VIII Komis. (do sierpnia 1939), potem V i tam we wrzeœniu 1939.
Odzn. SKZ dwukrotnie.
L. 016/2 (37), 3378.
Przod. PP Albin JEDLIÑSKI s. Wincentego i Ludwiki, ur. 8 XI 1896 w K³ubowcach. W policji od 16 VIII 1921. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim. We wrzeœniu 1938 przeniesiony z pow. stryjskiego do pow. stanis³awowskiego
i tam we wrzeœniu 1939.
L. 054/2 (64), 2613.
St. stra¿n. SW Piotr JEDNERA£ s. Jana i Marii z Wdowiuków, ur. 5 X 1905
w Matczych. W 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Lublinie.
L. 023/1 (3), 2100.
Bronis³aw JELENIEWSKI s. Wincentego i Anny z Marcinkowskich, ur. 20 XII
1896 w ¯urawnie. Osadnik wojskowy zamieszka³y w Marysinie pow. nowogródzki. W 1939 zmobilizowany do PP i skierowany do wzmocnienia obsady Post.
w Lubczy pow. nowogródzki.
L. 058/3 (31), 4921.
306
J
Stra¿n. SW Józef JELENIEWSKI s. Franciszka i Karoliny, ur. 4 XII 1901 w Kurowie. W wiêziennictwie od 1924. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Radomiu.
L. [4] (31).
Plut. rez. Zdzis³aw JELENIEWSKI s. Józefa i Heleny, ur. 28 III 1917 w Ni¿nim
Nowgorodzie. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Wilnie.
L. 05/4 (54), 5894.
St. post. PWŒl. Boles³aw JELEÑ s. Wilhelma, ur. w 1912. Do 14 VII 1935 s³u¿y³
w Kdzie Rez. w Katowicach, nastêpnie w I Komis. w Królewskiej Hucie. Od 26 IX
1935 do 26 XII 1938 w II Komis. w Chorzowie pow. katowicki, sk¹d 27 XII 1938
przeniesiony do Wydz. Œledcz. we Frysztacie i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu
1939.
L. 023/3 (22), 3513.
Wiktor JELEROWSKI s. Józefa, ur. w 1901.
L. 030/1 (31), 236.
Post. PP Witold JELIÑSKI s. Józefa i Emilii z Warnów, ur. 18 XI 1911 w Libawie. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj.
³ódzkiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XII Komis. m. £odzi.
L. 033/2 (90), 4311.
Post. PP Miko³aj JEMIELJANOW s. Makarego i Julii, ur. 7 V 1882 w Brzeœciu
n. Bugiem. Do policji przyjêty 1 II 1924 z przydzia³em do Kdy Woj. w Brzeœciu
n. Bugiem, gdzie pe³ni³ s³u¿bê – od 1 VIII 1926 w II Komis., sk¹d 3 IV 1939 przeniesiony do I Komis. i tam we wrzeœniu 1939.
L. 044/2 (15), 3526.
307
J
St. post. PP Stefan JENDRAK s. Jakuba i Józefy, ur. 15 VIII 1887 w KuŸnicy Starej. W policji od 1 IV 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w woj. kieleckim.
L. 054/1 (5), 4401.
Post. PP Józef JENDRUSINA s. Tomasza i Katarzyny, ur. 1 II 1894 w Micha³owie. W policji od 1 VIII 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim i tam we wrzeœniu 1939.
L. 051/1 (69), 237.
St. post. PP Jan JENE s. Sylwestra, ur. w 1891 we W³odawie. W policji od 1919.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Pruszkowie pow. warszawski.
L. 037/3 (45), 5511.
St. post. PP Jan JENEK s. Andrzeja i Marii, ur. 22 XII 1902 w Przemyœlu. W policji od 16 II 1932. S³u¿bê pe³ni³ w pow. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939
w Czêstochowie.
L. 023/5 (36), 4367.
Post. PP Józef JENERALCZYK s. Marcina i Marianny, ur. 23 II 1908 w Poznaniu. W policji od 16 II 1932. W tym¿e roku, po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski, skierowany zosta³ do Kdy Pow. w £odzi i tam nadal s³u¿y³
we wrzeœniu 1939.
L. 037/2 (54), 5683.
St. przod. PWŒl. Adolf JENKNER s. Jerzego, ur. 19 X 1891 w Kamienicy. Do
PWŒl. przyjêty 1 VIII 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – od 1 VIII 1922
z-ca kmdta Oddz. Konnego, a nastêpnie (co najmniej do 1928) kmdt Post. Konnego, potem w pow. bielskim. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Konnego w Bielsku. St.
przod. mian. 1 VII 1929. Odzn. BKZ.
L. 051/1 (15), 1230.
308
J
Post. PP Koronat JERMO£AJEW s. Nikanora, ur. 16 XII 1901 w Nosowicy Starej. W policji od 16 XI 1929. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. warszawskim.
W sierpniu 1938 przydzielony na Post. w K³oczewie pow. garwoliñski i tam nadal
we wrzeœniu 1939.
L. 045/2 (2), 4099.
Post. PP Stanis³aw JESIEÑ s. Feliksa i Marianny, ur. 24 II 1894 w Kempiach.
W policji od 11 VIII 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim – od 1934
na Post. w Ksi¹¿u Wielkim pow. miechowski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 026/4 (86), 4029.
St. post. PP Leon JESIONOWSKI s. Antoniego i Bronis³awy z Domañskich, ur.
16 IX 1897 w Morczynach. W policji od 17 X 1921. S³u¿bê pe³ni³ w woj. pomorskim. W maju 1938 przeniesiony z Post. w Kowalewie pow. w¹brzeski na Post.
w W¹brzeŸnie i tam we wrzeœniu 1939.
L. 020/2 (50), 2261.
St. post PP Franciszek JESSA s. Wojciecha i Józefy, ur. 25 II 1886 w Mi³kowie.
W policji od 17 V 1920. Przez wiele lat – równie¿ we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³
w woj. stanis³awowskim.
L. 012/3 (73), 636.
St. post. PP Antoni JESZKOWSKI s. Jana i Teresy z Jêdraczaków, ur. 6 I 1895
w Chomi¹¿y Ksiê¿ej. Od 15 V 1915 do 17 X 1915 w armii niemieckiej, nastêpnie –
do 17 X 1920 – w niewoli rosyjskiej. W policji od 1 IV 1921. S³u¿bê pe³ni³ w woj.
poznañskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Drawsku pow. czarnkowski. Odzn.
MDzON, BMzaDS³.
L. 023/2 (26), [.]134.
Post. PP Adam JEZIERSKI s. Antoniego i Franciszki, ur. 7 IX 1913 w Rzuchowie. Do policji przyjêty 8 X 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do policji
m.st. Warszawy, sk¹d 3 III 1939 przeniesiony do woj. poleskiego i przydzielony na
Post. w Miêdzylesiu pow. pru¿añski. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 019/1 (17), 3219.
309
J
Plut. Jan JEZIERSKI s. Jana i Marii z Siedleckich, ur. 10 VI 1912 w Wo³pie. We
wrzeœniu 1939 w ¿andarmerii w Bia³ymstoku.
L. 038/2 (88), 470.
St. post. PP Leon JEZIORNY s. Antoniego i Marianny, ur. 14 II 1900 w Ksawerowie. W policji od 1 II 1925. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim, m.in.
w Kdzie Pow. w Piotrkowie Trybunalskim oraz na Post. w £êkawie pow. piotrkowski. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wydz. Œledcz. w Piotrkowie Trybunalskim.
L. 05/5 (77), 4313.
St. post. PWŒl. Józef JEZNACH s. Stanis³awa, ur. 16 III 1900. W PWŒl. od 15 I
1924. Do 19 XII 1938 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Katowice-Lotnisko, sk¹d przeniesiony
zosta³ do Komis. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian.
w 1939.
L. 023/2 (45), 1710.
St. post. PP Jan JEZIÓ£KOWSKI s. Wincentego i Apolonii, ur. 13 IV 1898
w Mi³os³awiu. W policji od 1 II 1925. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 023/5 (93), 2245.
Post. PP Antoni JE¯YNA s. Józefa i Józefy z Reszków, ur. 16 I 1894 we W³ostowicach. Od 20 XI 1914 do 1 XI 1917 w armii rosyjskiej. W WP od 20 VIII 1920 do
27 XII 1921. Do policji przyjêty 1 VII 1923 z przydzia³em na Post. w Nieœwie¿u.
Nastêpnie s³u¿y³ kolejno: od 4 XI 1924 w Komis. w Brzeœciu n. Bugiem, nastêpnie
w pow. brzeskim – od 23 VII 1926 na Post. w Czernawczycach i od 12 X 1926 na
Post. w Ratajczycach, od 1 VII 1927 w Komis. w Brzeœciu n. Bugiem, a od 1 IV
1929 na Post. w Berezie Kartuskiej pow. pru¿añski. 3 XI 1935 przeniesiony do
I Komis. w Brzeœciu n. Bugiem i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Odzn.
MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 05/4 (100), 1564.
310
J
St. post. PP Stanis³aw JÊCZEÑ s. Piotra i Katarzyny, ur. 14 VI 1898 w Lublinie.
W policji od 15 II 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. m. Lublina.
L. 026/1 (84), 1515.
St. post. PP Bronis³aw JÊDRASIAK vel JENDRASIAK s. Jana i Józefy, ur.
10 XII 1905 w Pleckiej D¹browie. W policji od 1 V 1928. Przez wiele lat s³u¿bê
pe³ni³ w Warszawie, m.in. w VIII Komis. W styczniu 1933 przeniesiony do Rez.
Pieszej, a 27 XI 1934 skierowany do s³u¿by œledcz. i przydzielony do Urzêdu
Œledcz. Tam te¿ nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 045/3 (10), 1675.
St. post. PP Adam JÊDRASIK s. Antoniego i Józefy, ur. 19 II 1895 w Skomlinie.
W policji od 23 XI 1918. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Rudnikach pow. wieluñski.
L. 037/2 (13), 5688.
Post. PWŒl. Piotr JÊDRECKI vel JENDRECKI s. Franciszka i Pauliny, ur.
1 VIII 1898 w Biskupcu. W PWŒl. od 18 VI 1923 w GSzPWŒl. w Œwiêtoch³owicach. Od 20 IX 1923 co najmniej do 1931 s³u¿y³ w pow. rybnickim, m.in. na Post.
Sumina, nastêpnie do 28 VIII 1934 w Kdzie Rez. w Katowicach, sk¹d skierowany
na Post. Rydu³towy pow. rybnicki. W 1937 w sekcji œledcz. Komis. w Rybniku i
st¹d 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie. 16 V 1939 z Komis. Rydu³towy przeniesiony na
Post. Oficerski Miko³ów pow. pszczyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 038/4 (39), 877.
Piotr JÊDRECKI s. Jana, ur. w 1907.
L. 023/3 (83), 1895.
Post. PP Czes³aw JÊDREJEK s. Micha³a i Katarzyny z Sobiesiaków, ur. 12 IV
1912 w Garbowie. Do policji przyjêty 26 X 1936 w charakterze kand. kontr. na
szer. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stanis³awowskiego z przydzia³em do Kdy Woj. w Stanis³awowie.
Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. [2] (18).
311
J
Post. PP Józef JÊDROWIAK s. Antoniego i Katarzyny z Kaniewskich, ur. 19 III
1911 w Gerthe. Do policji przyjêty 9 VI 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po
ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do
woj. wo³yñskiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. kowelskim, pocz¹tkowo na Post. w Niesuchoi¿ach, nastêpnie na Post. w Lubitowie. 1 IX 1937 przeniesiony ponownie na
Post. w Niesuchoi¿ach i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 019/3 (73), 3072.
St. post. PP Stanis³aw JÊDRUSIAK s. Wawrzyñca i Marianny z Gorza³ów, ur.
20 III 1891 w Zbiersku. W policji od 24 VII 1919. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj.
wileñskim, m.in. na Post. w Szepietowie pow. dziœnieñski, nastêpnie w woj. ³ódzkim, m.in. w Kdzie Pow. w Piotrkowie Trybunalskim, na Post. w Wolborzu pow.
piotrkowski i w Komis. w Piotrkowie Trybunalskim. We wrzeœniu 1939 na Post.
w Radogoszczu pow. ³ódzki. Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. 054/1 (13), 5600.
Post. PP Jan JÊDRYS s. Antoniego i Anny, ur. 23 VIII 1898 w Zminnem. W policji od 1 VII 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. lubelskim – we wrzeœniu
1939 w IV Komis. m. Lublina. Odzn. MDzON.
L. 020/4 (55), 2369.
Post. PP Antoni JÊDRYSIAK s. Józefa i Marianny, ur. 12 VI 1911 w Krzepicach.
Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu
18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do policji m.st.
Warszawy. W paŸdzierniku 1936 przeniesiony do Wydz. I KG i tam nadal s³u¿y³
we wrzeœniu 1939.
L. 037/4 (41), 1206.
Przod. PWŒl. Filip JÊDRYSIK s. Józefa i Antoniny, ur. 23 VIII 1888. Uczestnik
powstañ œl¹skich. W PWŒl. od 26 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. lublinieckim – we
wrzeœniu 1939 w Lubliñcu.
L. 05/4 (55), 2150.
Post. PP Antoni JÊDRZEJCZYK s. Macieja i Antoniny z Tamborskich, ur. 13 V
1891 w Bli¿ynie. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. bia³ostockiego – we wrzeœniu 1939 na
Post. w Marcinkañcach pow. grodzieñski.
L. [2] (10).
312
J
St. post. PP Marceli JÊDRZEJEWSKI s. Micha³a i Katarzyny, ur. 20 I 1900
w Wytrêbowicach. W policji od 1 VIII 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj.
tarnopolskim i tam tak¿e we wrzeœniu 1939.
L. 019/1 (28), 59.
Przod. PP Józef JOACHIMIAK s. Szczepana i Heleny z Kubiaków, ur. 26 XII
1898 w £odzi. W policji od listopada 1922. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim, m.in.
w XII Komis. m. £odzi i na stanowisku kmdta Post. w Tuszynie pow. ³ódzki.
W styczniu 1939 skierowany do Kdy Miasta £odzi i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu
1939. St. post. mian. w 1928, przod. w 1934. Odzn. BKZ, BMzaDS³.
L. 019/3 (28), 4379.
St. przod. PP Stanis³aw JOACHIMIAK s. Szczepana, ur. 18 IV 1896 w £odzi.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. £odzi. Odzn. BKZ.
L. [1] (26).
Micha³ JOCKO s. Antoniego, ur. w 1895.
L. 038/3 (49), 2851.
St. post. PWŒl. Robert JOJKO s. Konstantego i Marianny, ur. 24 III 1902 w Giera³towicach. W PWŒl. od 16 X 1925. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie SzPWŒl. w Katowicach (do 15 IX 1929), potem w I Komis. w Królewskiej Hucie (do 14 I 1930) oraz
w pow. rybnickim kolejno na Post. w: Wilczej Dolnej (do 1 I 1933), Szczyg³owicach (do 1 IX 1933), Pszowie (do 8 X 1934), nastêpnie zaœ w Rogowach i tam nadal
we wrzeœniu 1939. St. post. mian. w 1939.
L. 054/1 (65), 1725.
St. przod. PWŒl. Roman JOKIEL s. Karola i Klary z Olschenków, ur. 13 II 1900
w Szopienicach. Do 13 V 1923 s³u¿y³ w SzPWŒl. w Katowicach, nastêpnie (co najmniej do 1931) w pow. katowickim, m.in. na Post. w Brzezince. Od 1937 s³u¿bê
pe³ni³ w Wydz. Œledcz. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian.
15 VIII 1925, przod. – 1 I 1928.
L. 045/1 (95), 372.
313
J
St. post. PP Leon JOÑCA s. Wincentego, ur. w 1910 w Osieczku. W policji s³u¿y³
od 1934. We wrzeœniu 1939 w Toruniu.
L. 020/2 (49), 5124.
Post. PP W³adys³aw JOÑCZYK s. Idziego i Katarzyny ze Staszewskich, ur. 7 XII
1904 w £odzi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. Œledcz. m. £odzi.
L. 050/3 (34), 4590.
Post. PP Kazimierz JORDAN s. Ignacego i Walentyny z Kilanowskich, ur. 22 II
1915 w Lipnie. Do policji przyjêty 1 VIII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer.
Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany
do policji m.st. Warszawy, w 1938 przydzielony do XXII Komis. i tam s³u¿y³ we
wrzeœniu 1939.
L. 044/2 (38), 1289.
Post. PP Jan JÓZEFCZYK s. Micha³a, ur. w 1900 w Strza³kowicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. lwowskiego.
L. 058/3 (14), 4715.
St. przod. PP Andrzej JÓZEFIAK s. Stanis³awa i Ewy z Kubiaków, ur. 23 XI
1891 w £ugach. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1920. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj.
w Toruniu. Odzn. BKZ.
L. 05/1 (65).
St. post. PP Stanis³aw JÓZEFIAK s. Adama, ur. w 1885 w Warszawie. W policji
od 1919. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w XX Komis. Odzn.
BKZ.
L. 037/3 (80), 2258.
314
J
Post. PP Józef JÓZEFOW s. Ludwika, ur. w 1909. Po ukoñczeniu 23 X 1935
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany zosta³ do policji woj. kieleckiego i przydzielony do Komis. w D¹browie Górniczej pow. bêdziñski. Tam
nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 037/2 (55), 1805.
Przod. PP Józef JÓZEFOWICZ s. Micha³a i Konstancji, ur. 21 II 1893 w P³ocku.
W policji co najmniej od 1925. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow.
w £owiczu. Odzn. BKZ.
L. 023/3 (43), 4490.
Asp. PP Ludwik JÓZEFOWICZ s. Micha³a, ur. 24 VIII 1894 w Pu³tusku. W policji od 1920. S³u¿bê pe³ni³ m.in. na stanowisku Kmdta Pow. Luboml i Kobryñ. We
wrzeœniu 1939 kier. II Komis. w Sosnowcu.
L. 044/3 (68), 3410.
Post. PP Kazimierz JÓZEFOWSKI s. Stanis³awa i Julianny z Ciszewskich, ur.
w 1914 w Wieruszowie. Do policji przyjêty 7 XII 1937 w charakterze kand. kontr.
na szer. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do policji m.st. Warszawy i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 058/3 (86), 4190.
Post. PP Adam JÓ7WIAK s. Andrzeja i Katarzyny z Dominiaków, ur. 6 XII 1900
w UjeŸdzie. Rolnik. W sierpniu 1939 zmobilizowany do PP w UjeŸdzie pow. brzeziñski.
L. 058/3 (23), 4865.
St. post. PP Jan JÓ7WIAK s. Franciszka i Apolonii z Sarnowskich, ur. 14 XII
1899 w Ostrowach. W WP od 17 VI 1919 do 17 VII 1922. W policji od 1 I 1924.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. m. Bia³egostoku. St. post. mian. 1 II
1937. Odzn. BKZ.
L. 026/1 (99), 878.
315
J
St. post. PP Kazimierz JÓ7WIAK s. Józefa, ur. w 1891 w Turostowie. W policji
od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w KoŸminie pow. krotoszyñski.
L. 045/2 (83), 4035.
Post. PP Stanis³aw JÓ7WIAK s. Micha³a i Marii z Sêków, ur. 1 IV 1889 w Chwalibogowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Pleszewie pow. jarociñski.
Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 05/1 (23).
St. przod. PWŒl. Franciszek JÓ7WIAKOWSKI s. Ignacego, ur. 20 IX 1898
w Czerminie. Do 13 V 1923 w SzPWŒl. w Katowicach jako kursant, nastêpnie – co
najmniej do 1931 – s³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim; we wrzeœniu 1939 w Kdzie
Pow. w Katowicach. St. post. mian. 1 V 1926, przod. – 1 I 1928, st. przod. w 1939.
Odzn. BKZ.
L. 038/4 (96), 400.
St. post. PP Józef JÓ7WICKI s. Jana i Kazimiery, ur. 1 VIII 1888 w Wildze.
S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Rembertowie pow. warszawski.
L. 038/4 (24), 4299.
Post. PP Henryk JÓ7WIK s. Kazimierza i Julianny z Bêtkowskich, ur. 18 I 1902
w W¹glanach. W policji od 1928. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kamieniu Koszyrskim. We wrzeœniu 1939 na Post. w Starogardzie w woj. pomorskim.
L. 027/2 (70), 1854.
Post. PP Józef JUCHA s. Jana i Katarzyny, ur. 24 I 1901 w £anach Wielkich.
W policji od 15 V 1924. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. krzemienieckim – we
wrzeœniu 1939 na Post. w Uhorsku.
L. 020/4 (76), 1011.
316
J
Post. PP Miko³aj JUCHIMIAK s. Józefa i Tekli z Maliszewskich, ur. 12 VIII
1895 w Krasówce. ¯o³nierz Legionów Polskich. W policji od 1 XI 1924. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim i w £odzi, m.in. w Rez. Konnej i X Komis. m.
£odzi, we wrzeœniu 1939 w XIII Komis. Odzn. KN, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 012/3 (24), 4959.
Post. PP Bronis³aw JUCHNOWICZ s. Tadeusza i Julii z Krzywoszyñskich, ur.
30 IV 1893 w Zielnicy. W WP od 6 II 1920 do 6 VII 1921. Nastêpnie w WSK.
W policji od 16 V 1924. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w komp. gran. w pow. sarneñskim w D¹bach i Derciach. Od 16 V 1925 na Post. w Czerniach pow. brzeski i tam
nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. BMzaDS³.
L. 012/4 (22), 5505.
St. post. PP Wincenty JUGO s. Tomasza i Marii, ur. 29 IX 1898 w Cedzyni. W policji od 1931. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Kielcach. Odzn.
KN, MPzaW.
L. 054/1 (98), 5612.
Post. PP Edward JURAK s. Ignacego i Anny, ur. 18 VIII 1913 w Tomsku. Do policji przyjêty 6 XII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 14 XII
1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stanis³awowskiego i przydzielony do Kdy Woj. w Stanis³awowie. Tam nadal s³u¿y³ we
wrzeœniu 1939.
L. 045/2 (68), 5036.
Komis. PP Piotr JURCZAK s. Józefa i Karoliny, ur. 1 VI 1896 w Szymbarku. Od
6 IV 1915 w armii austriackiej, nastêpnie ochotniczo w WP od listopada 1918 do
30 VI 1923, por. rez. Do policji przyjêty 1 VII 1923 w stopniu asp. Pocz¹tkowo
s³u¿bê pe³ni³ w woj. bia³ostockim jako insp. pododcinka sejneñskiego, kier. eksp.
w Wo³kowysku, potem w Bia³ymstoku kolejno na stanowisku Kmdta Szko³y
Przod., Kmdta Rezerwy oraz kier. II i I Komis. Od 1931 s³u¿y³ w policji m.st. Warszawy, m.in. jako kier. III i IV Komis., p.o. Kmdta Rez. Pieszej PP. Od 1936 Kmdt
Pow. Myœlenice i tam nadal we wrzeœniu 1939. Komis. mian. w 1934. Odzn. KW,
SKZ, KnaŒl.WWiZ I kl., MPzaW, MDzON.
L. 012/1 (88), 5765.
317
J
St. post. PP Stanis³aw JURCZAK s. Franciszka, ur. w 1898 w Targowiskach. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. stanis³awowskiego. Odzn. BKZ.
L. 054/1 (83), 2601.
St. post. PWŒl. Franciszek JURECZKO s. Jana i Marii, ur. 10 X 1895 w Porêbie.
W PWŒl. przed 10 XI 1923. Co najmniej do 31 XII 1931 s³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – we wrzeœniu 1939 w Komis. Katowice-Zawodzie. St. post. mian. w 1939.
L. 027/4 (96), 1615.
Post. PP Bronis³aw JUREK s. Marcina, ur. 24 XI 1894. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê
pe³ni³ w Komis. w Siedlcach.
L. 027/4 (89), 1639.
Post. PP Czes³aw JUREK s. Ignacego, ur. w 1912. Do policji przyjêty w lipcu
1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do policji m.st. Warszawy i tam s³u¿y³
we wrzeœniu 1939.
L. 023/3 (39), 3715.
St. post. PP Wojciech JURGA s. Piotra, ur. 20 XII 1885 w Kamionce. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi.
L. 030/1 (93), 4252.
Stanis³aw JURKOWSKI s. Grzegorza, ur. w 1899. Uczestnik wojny 1920. Pracownik Starostwa Pow. w Kostopolu. W 1939 zmobilizowany do PP w Kostopolu.
L. 058/1 (65), 4757.
318
J
St. post. PP Stanis³aw JUROCA s. Jana, ur. 23 II 1900 w Rudniku. W WP od
11 XII 1918 do 13 VII 1923. W policji od 16 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w pow.
zdo³bunowskim – 27 III 1939 przeniesiony z Post. w Milatynie na stanowisko
kmdta Post. w Noworodczycach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW,
MDzON.
L. 020/3 (98), 840.
St. post. PP Jan JURYSTA s. Józefa i Anieli z Bro¿yniaków, ur. 12 VII 1896
w Pac³awiu. Od 28 VIII 1916 do 30 X 1918 w armii austriackiej. Od 1 I 1919
w ¯and. Kraj. Polskiej w Dobromilu, sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. We
wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. w Radawie pow. jaros³awski. St. post. mian. 1 III
1924. Odzn. KZzaDz.
L. 05/3 (89), 189.
Przod. PP Leon JUSIAK s. £ukasza, ur. w 1890. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê
w Komis. w Che³mie Lubelskim. Odzn. BKZ.
L. 044/2 (76), 1804.
St. post. PP Franciszek JUSKOWIAK s. Tomasza, ur. 24 VII 1901 w £êkach
Wielkich. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Urzêdzie Œledcz. m.st.
Warszawy. St. post. mian. 8 III 1934.
L. 020/1 (24), 4188.
St. post. PP Piotr JUSZCZYK s. Stanis³awa i Rozalii, ur. 20 VI 1897 w Borzêcinie. W 1929 skierowany na stanowisko kmdta Post. w Stawiszynie pow. kaliski
i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 045/2 (11), 5389.
Post. PP Stefan JUSZKIEWICZ s. Karola i Marianny, ur. 20 VIII 1906 w Zabawie. W policji od 1932. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Grudzi¹dzu.
L. 023/1 (49), 2280.
319
J
St. post. PWŒl. Karol JUZOF s. Paw³a, ur. 11 VIII 1887. Do PWŒl. przyjêty
15 VII 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. cieszyñskim na Post. w Istebnej (do 1 X 1926),
w Komis. Zebrzydowice (do 15 VIII 1930), na Post. w Ustroniu (do 4 V 1936) i Puñcowie, sk¹d 21 XII 1938 przeniesiony zosta³ do Komis. w Karwinie pow. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 054/1 (95), 2328.
Przod. PP Aleksander JU7KÓW s. Stefana i Anny z Geciów, ur. 6 IX 1904 w Bolechowie. W policji od 1 I 1928. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Pieszej
przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ,
BMzaDS³.
L. 012/3 (26), 625.
320
K
Post. PP Feliks KABACIÑSKI s. Jana, ur. w 1899. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê
pe³ni³ w policji w Bia³ymstoku.
L. 05/2 (38), 3554.
Post. PWŒl. Ludwik KABOT s. Franciszka, ur. w 1912. Od 3 III do 30 VI 1938
w komp. kand. na szer. w Kdzie Rez. w Katowicach. Nie jest znany dalszy przebieg
jego s³u¿by. Post. mian. 1 VII 1938.
L. 051/2 (83), 2863.
Szczepan KABUCKI s. Wojciecha, ur. w 1911. We wrzeœniu 1939 pracowa³ jako
leœniczy.
L. 058/4 (45), 1414/7637.
St. post. PP Czes³aw KACPEROWSKI s. Józefa i Pelagii z Æwikliñskich, ur.
27 IX 1898 w Bie¿uniu. W WP od 1918 do 1922. Cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego.
W policji od 1925 na Post. w Zegrzu pow. warszawski. Po ukoñczeniu 28 IX 1931
NSzF w Sosnowcu mian. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Piasecznie pow. warszawski.
L. 054/2 (67), 1667.
St. post. PP Leonard KACPERSKI s. Walentego i Marianny z Kabalskich, ur.
17 X 1890 w G³uchowie. Uczestnik wojny 1920, plut. W policji od 1921. Wiele lat
s³u¿bê pe³ni³ w £odzi, m.in. w Kdzie Rez. Pieszej. Muzyk w orkiestrze policyjnej.
We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XI Komis. m. £odzi.
L. 030/1 (20), 4305.
Przod. PP Józef KACPRZAK s. Piotra i Korduli, ur. 16 IV 1882 w Murzynowie.
W policji co najmniej od 1929. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XIV Komis.
m. £odzi. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 016/2 (93), 3886.
321
K
Kpt. rez. Józef KACPRZAK s. Tomasza i Marii z Golatowskich, ur. 2 VII 1886
w Nakwisinie. Ksi¹dz, œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1913. Uczestnik wojny
1920. Wikariusz w Dobrem, £owiczu, Powsinie i Tomaszowie w diecezji warszawskiej. Od 1925 w diecezji ³ódzkiej. Prefekt szkó³ w £êczycy, proboszcz parafii
w Tumie i Ga³kowie. W l. 1935–1937 prefekt Szko³y Handlowej w £odzi i kapelan
jednego z ³ódzkich szpitali oraz wiêzienia przy ul. Sterlinga. W 1939 kanonik w
£odzi. Zmobilizowany do WP.
L. 051/1 (4), 5048/119.
Post. PP Lucjan KACPRZAK s. W³adys³awa i Rozalii, ur. 30 VI 1906 w Suchej.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Jab³onowie pow. ko³omyjski.
L. 020/2 (60), 489.
Post. PP Józef KACPRZYK s. Ludwika, ur. w 1913. Do policji przyjêty 4 X 1937
w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Komp. „E” Rez. PP w Poznaniu. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Staninie
pow. ³ukowski.
L. 038/4 (51), 770.
Przod. PP Aleksander KACPRZYÑSKI s. Stanis³awa i Anny z Giziñskich, ur.
4 IV 1900 w Nowym Mieœcie. Uczestnik wojny 1920. W WP od 5 III 1920 do 18 XI
1922. Do policji przyjêty 1 VII 1923 i przydzielony na Post. w Stolinie. Nastêpnie
s³u¿bê pe³ni³ w pow. stoliñskim – od 4 II 1924 w X Komp. Gran. w Lutkach, od 6 V
1925 na Post. w Dawidgródku, od 17 XI 1934 na stanowisku kmdta Post. w Husaku
pow. brzeski. Tam te¿ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 31 I 1931, przod. – 1 II
1935. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 045/1 (69), 137.
Stra¿n. SW Wincenty KACZALSKI s. Walentego, ur. w 1908. Od 1 VI 1933
s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Krzemieñcu i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 05/3 (57), 2896.
Post. PP Witold Józef KACZKIE££O s. Szymona i Florentyny, ur. 19 VIII 1912
w Ostrowi Mazowieckiej. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand.
kontr. na szer. i przydzielony do komp. „D” Rez. PP w Czêstochowie. Po ukoñczeniu 1 XII 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj.
lwowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. rzeszowskim.
L. 020/1 (17), 5273.
322
K
Post. PP Stefan Jan KACZKOWSKI s. Stanis³awa i Michaliny z Barlickich, ur.
28 VIII 1907 w Lublinie. Ppor. rez. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze
kand. kontr. na szer. z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski.
Po jej ukoñczeniu 1 XII 1936 skierowany zosta³ w lutym 1937 do woj. wileñskiego.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Krzywiczach pow. wilejski.
L. 051/2 (81), 6013.
St. post. PP Jan KACZMARCZYK s. Wojciecha i Wiktorii, ur. 23 V 1897 w Siedlcach. Do policji przyjêty w 1925 z przydzia³em do Kdy Pow. w Sto³pcach. 7 X
1935 uznany za wyszkolonego i mian. st. post. We wrzeœniu 1939 telegrafista
w Kdzie Pow. w Sto³pcach.
L. 054/1 (94), 3354.
St. post. PP Ludwik KACZMARCZYK s. Wojciecha, ur. w 1896. W policji co
najmniej od 1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. krakowskim – we wrzeœniu
1939 w pow. miechowskim. St. post. mian. 1 I 1938.
L. [1] (4).
St. post. PWŒl. Pawe³ KACZMARCZYK s. Antoniego i Franciszki z Nowaków,
ur. 4 I 1900 w Wendzinie. Od 3 VII do 21 X 1921 w SGmin. Od 4 II do 11 IV 1922
w ¯and. Kraj. Ks. Cieszyñskiego. Do PWŒl. przyjêty 18 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³
w pow. lublinieckim, m.in. na Post. w Lisowie, nastêpnie w Kaletach (do 1 V
1928), Lubliñcu (do 17 VIII 1939), od 18 VIII 1939 w Kochcicach.
L. 033/2 (4), 2964.
Post. PP Stanis³aw Kazimierz KACZMARCZYK s. Wincentego i Józefy, ur.
13 XI 1913 w Minodze. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr.
na szer. Po ukoñczeniu 4 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. kieleckiego. Od 6 V 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Morawicy pow.
kielecki i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 05/1 (45).
St. post. PWŒl. Franciszek KACZMAREK s. Franciszka i Marianny z Szymczaków, ur. 21 VIII 1897 w Goli. W I wojnie w armii niemieckiej. W WP od 19 II 1919
do 3 X 1921. W PWŒl. od 6 IV do 13 V 1923 w SzPWŒl. w Katowicach, nastêpnie
w I Komis. w Katowicach. Od 2 V 1925 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Makoszowach
pow. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW.
L. 038/4 (45), 395.
323
K
St. post. PWŒl. Franciszek KACZMAREK s. Jana i Marii z Solbiedów, ur. 8 I
1900 w Borku. Uczestnik wojny 1920. W PWŒl. od 18 VI do 19 IX 1923 jako kursant w GSzPWŒl. w Œwiêtoch³owicach. Potem skierowany na Post. w Strzybnicy
pow. tarnogórski, nastêpnie na Post. w Ligocie pow. bielski (do 1 X 1926), sk¹d
przeniesiony do Komis. w Bielsku, gdzie pe³ni³ s³u¿bê co najmniej do 1931. We
wrzeœniu 1939 w Komis. w Nowej Wsi pow. katowicki. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 012/4 (14), 3842.
St. post. PP Jan KACZMAREK s. Jakuba, ur. w 1885. W policji od 1919. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. w £odzi.
L. 050/2 (72), 1297.
Post. PP Jan KACZMAREK s. Piotra i Katarzyny z Wojciechowskich, ur. 1 VIII
1907 w Inowroc³awiu. W policji od 1935. S³u¿y³ na Post. w Mielcu, od 1 III 1939 –
i nadal we wrzeœniu – w s³u¿bie œledcz.
L. 020/2 (71), 2944.
Ppor. Józef KACZMAREK s. Jana i Antoniny, ur. 4 IX 1901 w Lutyni. We wrzeœniu 1939 w KOP.
L. 050/3 (65), 5034.
Post. PP Jan KACZOR s. Wawrzyñca i Katarzyny, ur. 6 VIII 1893 w Mstyczowie.
W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. na Post. w Pierzchnicy pow. stopnicki, sk¹d
10 V 1937 przeniesiony zosta³ do Komis. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu
1939.
L. 027/4 (7), 5016.
St. przod. SG Kazimierz KACZOR s. Antoniego i Jadwigi z Nowaków, ur. 2 I
1900 w K³ecku. S³u¿bê pe³ni³ od 1922. We wrzeœniu 1939 w Wydz. Gosp. Insp. SG
w Bydgoszczy. Odzn. BKZ.
L. 051/1 (41), 6276.
324
K
Post. PP Albin KACZOR-KACZOROWSKI s. Antoniego i Marianny z Bieniadów, ur. 1 III 1894 w Alfredowie. W policji od 16 XI 1927. We wrzeœniu 1939
pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Kostopolu.
L. 016/1 (77), 3768.
Nadkomis. PP Czes³aw KACZOROWSKI s. Jana i Katarzyny z Brzeziñskich, ur.
21 I 1891 w Jerzykowie. Od 8 III 1919 do 30 VI 1920 w ¯and. Kraj. w Poznaniu,
ppor. ¿and. rez. mian. 1 VII 1925. PKU Toruñ. W policji od 1 VII 1920 w woj. poznañskim – Kmdt Pow. Ostrów, Pleszew i Odolanów, p.o. komis. Od 1 XII 1920
w Kdzie Okrêgu Toruñ. Kmdt Pow. Toruñ (od 9 II 1934), Dzia³dowo (od 22 X
1935), Brodnica (od 23 IV 1936) i tam nadal we wrzeœniu 1939. Nadkomis. mian.
1 I 1928. Odzn. ZKZ, SKZ, MPzaW, MDzON.
L. 026/4 (52), 5803.
Przod. PP Stanis³aw KACZOROWSKI s. Piotra, ur. w 1900 w Pêchratce. W policji co najmniej od 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Bielsku Podlaskim,
a we wrzeœniu 1939 w Bia³ymstoku.
L. 037/4 (33), 262.
Franciszek KACZUPSKI s. Franciszka, ur. w 1911.
L. [4] (38).
Marcin KADEPKA s. Marcina, ur. w 1889.
L. 012/3 (14), 2477.
Post. PP Zygmunt KADOW s. Stefana i Apolonii, ur. w 1906 w Tomaszowie Mazowieckim. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lwowskiego.
L. 026/3 (32), 1316.
325
K
Kpr. Eustachy KADUW s. Grzegorza, ur. w 1898. We wrzeœniu 1939 w czynnej
s³u¿bie w WP.
L. 058/4 (91), 1010.
St. post. PP Franciszek KADZISZEWSKI s. Aleksandra i Józefy z Modzelewskich, ur. 22 V 1897 w Suchcicach. W WP ochotniczo od 10 XI 1918 w 2 Pu³ku
U³anów Grochowskich. Uczestnik wojny 1920, kpr. W policji pocz¹tkowo s³u¿bê
pe³ni³ w £om¿y. W 1929 przeniesiony do Kdy Rez. Konnej w £odzi. Nastêpnie
w V Komis. m. £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. VM 5 kl., KW,
BMzaDS³.
L. 05/2 (46), 3877.
Przod. PP Jan KAFLUK s. Nikifora i Anny, ur. 13 VII 1893 w Spasie. Po ukoñczeniu szko³y rolniczej pracowa³ jako administrator maj¹tku. W I wojnie w armii austriackiej. W policji od 1 V 1924. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w s³u¿bie œledcz. woj.
tarnopolskiego, sk¹d 3 VIII 1936 przeniesiony zosta³ do woj. lwowskiego. We
wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wydz. Œledcz. m. Lwowa. Przod. mian. 23 III 1934.
L. 05/3 (17), 329.
Post. PP Leon KAFTAN s. Walentego i Józefy, ur.17 IX 1914 w Ciechmianie. Do
policji przyjêty 19 VIII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do
Komp. „E” Rez. PP w Poznaniu. Po ukoñczeniu 13 VI 1937 NSzF w Mostach
Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony zosta³ do woj. tarnopolskiego i tam nadal
s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 05/5 (40), 4017.
St. post. PP Stanis³aw KAIM s. Micha³a i Anny, ur. 7 IV 1902 w S¹czowie. W policji od 1929. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Proszowicach pow. miechowski. Odzn. BKZ.
L. 023/5 (21), 5321.
St. post. PP Józef KAJDAS s. Konstantego i Eleonory ze Z³oteckich, ur. 21 I 1907
w Czêstochowie. W policji od 1929. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Rafa³ówce pow. sarneñski.
L. 023/4 (60), 1429.
326
K
Post. PWŒl. Franciszek KAJSTURA s. Józefa, ur. w 1913. Do 31 X 1938
w 2 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³
na Post. w Ligotce Kameralnej pow. frysztacki.
L. 045/3 (24), 340.
Post. PWŒl. Jan KAJZER s. Jana i Franciszki z Janu³ów, ur. 17 II 1915 w Bystrej.
Do PWŒl. przyjêty 30 VI 1938 i przydzielony do komp. kand. na szer. Kdy Rez.
w Katowicach, nastêpnie w Komis. w Œwiêtoch³owicach, sk¹d 2 X 1938 deleg. na
Zaolzie. Od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. we Frysztacie.
L. 038/1 (27), 769.
St. post. PP Józef KAJZER s. Szymona i Anny, ur. w 1906 w Kalnej. Co najmniej
od 1932 w policji. 23 XII 1932 ukoñczy³ kurs w Szkole Tresury Psów w Poznaniu.
1 I 1934 przeniesiony na etat s³u¿by œledcz. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ we Lwowie.
L. 012/1 (19), 2511.
Szer. ¿and. Józef KAKLIN vel KOKLIN s. Stanis³awa i Scholastyki z Makowskich, ur. 11 VII 1919 w Sopoækiniach. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w ¿andarmerii
w Wilnie.
L. [1] (39).
St. post. PWŒl. Jan KALA s. Konstantego i Franciszki z Kandziorów, ur. 18 X
1891 we Wrzoskach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 18 XI 1919 do 2 I 1921
w POW GŒl. Od 3 I 1921 do 19 VI 1922 w PGŒl., nastêpnie w PWŒl., m.in. do
30 IX 1935 w I Komis. w Królewskiej Hucie (od 26 VI 1934 pn. I Komis. w Chorzowie). Od 1 X 1935 s³u¿bê pe³ni³ w III Komis. w Chorzowie pow. katowicki i tam
nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 I 1928. Odzn. MN, KnaŒl.WWiZ,
MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 012/3 (83), 3007.
Przod. PP Stanis³aw KALAGA s. Józefa i Antoniny z Walotków, ur. 15 IV 1894
w Strzemieszycach. Uczestnik powstañ œl¹skich. W 1931 kmdt Post. w Jêdrzejowie. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim – do 2 XII 1938 w Komis.
w D¹browie Górniczej, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Strzemieszycach, we
wrzeœniu 1939 kmdt tego¿ Post. Odzn. m.in. KnaŒl.WWiZ I kl., SMzaDS³.
L. 012/1 (104), 4243.
327
K
Post. PWŒl. Antoni KALECIÑSKI s. Jana i Marianny z Kacprzaków, ur. 6 IX
1897 w Jastrzêbiej. W PWŒl. od 15 I 1924, s³u¿y³ m.in. w III Komis. w Katowicach. We wrzeœniu 1939 w KG. Odzn. MPzaW.
L. 019/1 (100), 710.
Przod. PP Walenty KALET s. Karola i Antoniny, ur. 23 I 1886 w Osowie Starym.
W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Szamotu³ach. Odzn.
MPzaW, MDzON.
L. 037/4 (98), 4998.
St. przod. PWŒl. Jan KALETA s. Jerzego i Anny z Ruszów, ur. 1 IV 1896 w Kosarzyskach. W I wojnie w armii austriackiej. Od 5 XII 1918 do 14 VII 1922 w ¯and.
Kraj. Ks. Cieszyñskiego. Od 15 VII 1922 w PWŒl. S³u¿y³ w: Oddz. Adm. KG (do
30 VI 1925), Eksp. Œledcz. Kdy Pow. Katowice (do 29 III 1926), I Komis. w Katowicach (do 9 III 1928), nastêpnie (do 19 XII 1938) jako kmdt Post. Micha³kowice
pow. katowicki, sk¹d przeniesiony zosta³ na Zaolzie na stanowisko kmdta Post.
Wojkowice i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ, MPzaW.
L. 051/1 (40), 2574.
St. post. PP Franciszek KALICKI s. Augusta, ur. 15 VIII 1898 w SzemietowszczyŸnie. Do policji przyjêty 2 X 1920 z przydzia³em do pow. baranowickiego. 23 X 1936 przeniesiony z woj. nowogródzkiego do woj. kieleckiego – s³u¿bê
pe³ni³ na Post. w Sêdziszowie pow. jêdrzejowski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 05/3 (52), 4791.
Post. PWŒl. Arnold KALINA s. Józefa i Anieli z ¯aganów, ur. 16 X 1912 w Karwinie. Ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie. Do PWŒl. przyjêty
10 III 1937 do komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. Nastêpnie s³u¿bê
pe³ni³ w Kdzie Rez. w Katowicach, a od 18 XII 1937 do 26 XII 1938 na Post. w Kochcicach pow. lubliniecki, sk¹d przeniesiony zosta³ do Wydz. Œledcz. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 027/4 (52), 2575.
Piotr KALININ s. Wasyla, ur. w 1892.
L. 054/2 (14), 5854.
328
K
St. post. PP Andrzej KALINOWSKI s. Hipolita i Lucjany, ur. 6 III 1891 w Szumakach. W policji od 1924. S³u¿bê pe³ni³ w pow. garwoliñskim, m.in. na Post.
w Miastkowie Koœcielnym, ¯elechowie i Górznie. We wrzeœniu 1939 na Post.
w Garwolinie.
L. 019/2 (6), 5170.
Ppor. piech. rez. Józef Gabriel KALINOWSKI s. Antoniego i W³adys³awy z Kaliskich, ur. 18 III 1905 w Wawrze. Ppor. ze starszeñstwem 15 VIII 1930 przydzielony do 9 pp Leg., PKU Warszawa-Miasto III. Ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Handlow¹
w Warszawie. Za³o¿yciel Zwi¹zku Zawodowego Noblowców. W 1939 ksiêgowy
w Firmie „Nobel” w Warszawie.
L. 051/2 (61), 65.
St. post. PP Stanis³aw KALINOWSKI s. Wincentego i Antoniny z Rugienów, ur.
7 I 1899 w Nowosadach. W WP w l. 1920–1922. W policji od 15 VII 1923. Od 1 I
1938 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. m. Bia³egostoku i tam nadal we wrzeœniu 1939.
Odzn. BMzaDS³.
L. 020/4 (82), 88.
St. przod. PP Stefan KALISKI s. Tomasza i Antoniny, ur. 2 IX 1902 w Ksi¹¿enicach. W WP w l. 1920–1926, sier¿. Nastêpnie s³u¿y³ w policji, m.in. w Komis.
w Pruszkowie pow. warszawski, we wrzeœniu 1939 na Post. w Brwinowie pow.
b³oñski.
L. 045/1 (82), 2989.
St. sier¿. W³adys³aw KALISKI s. Jana i Marianny ze Szczêsnych, ur. 18 VI 1898
w S³oñsku. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. S³u¿bê pe³ni³ kolejno w Pomiechówku (do 1923) i Modlinie (1924), nastêpnie w KOP w Mostach
Wielkich pow. ¿ó³kiewski (1927–1929), w baonie KOP „Czortków” (1929–1932),
Husiatynie (1933–1936) i komp. „Ska³a” KOP „Borszczów” (1937–1939), tam
jako szef komp. 17 IX 1939 uczestniczy³ w obronie Ska³y Podolskiej pow.
borszczowski. Odzn. KW, MPzaW, MDzON.
L. 051/2 (24), 392/7719.
Post. PP Wit KALISTA s. Feliksa, ur. w 1890 w Witaszycach. W policji od 1920.
Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim – 5 III 1937 przeniesiony
z I do II Komis. w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 023/1 (47), 5004.
329
K
Post. PP W³adys³aw KALITA s. Jana, ur. w 1906. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w pow. olkuskim – do 2 IV 1936 na Post. w S³awkowie, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post.
w Boles³awiu i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. [4] (94).
Post. PP Jan KALKO s. £ukasza i Anastazji, ur. w 1889. ¯o³nierz Legionów
Polskich. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji w Bia³ymstoku – we wrzeœniu 1939
w Komis.
L. 020/4 (73), 4.
Przod. PWŒl. Robert KALUS s. Alberta i Anny z Zagórskich, ur. 31 V 1897
w Moœciskach. W PWŒl. od 13 X 1922. S³u¿y³ m.in. w Oddz. Gosp. KG (do 10 XI
1923) i Kdzie Szko³y w Katowicach (1931). We wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez.
w Katowicach. Odzn. BKZ, KnaŒl.WWiZ, MPzaW, MDzON, MH.
L. 038/4 (76), 2236.
Post. PP Kazimierz KA£AN s. W³adys³awa i Eleonory, ur. 27 I 1912 w Trzebieszowie. Do policji przyjêty 8 IV 1936 jako post. z przydzia³em do NSzF w Mostach
Wielkich pow. ¿ó³kiewski. Po jej ukoñczeniu przeniesiony zosta³ do woj. tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Tarnopolu.
L. 020/3 (13), 557.
Post. PP Stanis³aw KA£EK s. Stanis³awa, ur. 25 IV 1892 w Podrzewiu. W policji
od 1921. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Gostyniu.
L. 016/2 (57), 4999.
St. post. PP Szczepan KA£ÊCKI s. Józefa i Józefy, ur. 25 XII 1890 w Warszawie.
W policji od 1927. Ukoñczy³ 31 III 1931 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. We wrzeœniu 1939 rachmistrz – ksiêgowy w KG.
L. 05/2 (31), 1406.
330
K
St. post. PP Ignacy KA£KA s. Wojciecha i Anny z Szymaniaków, ur. 13 I 1906
w Sierakowie Wielkopolskim. W policji od 22 IX 1929 w pow. bydgoskim – we
wrzeœniu 1939 na Post. Bydgoszcz-Wieœ. Odzn. BKZ.
L. 023/3 (80), 2748.
Post. PP Marian KA£U¯A s. Franciszka i Teodory, ur. 2 XII 1900 w £odzi. W policji od 1 X 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim – we wrzeœniu
1939 w Czortkowie.
L. 030/1 (95), 1792.
Post. PP Tadeusz KA£U¯A s. Tomasza i Marii, ur. 27 VII 1913 w £odzi. Do policji przyjêty 17 IX 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy
Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 15 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ó³kiewski skierowany zosta³ do woj. tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939
s³u¿bê pe³ni³ w Tarnopolu.
L. 050/1 (1), 76.
Post. PP Wawrzyniec KA£U¯A s. Teofila, ur. w 1884 w Kielcach. W policji od
1919. Przeniesiony 2 IX 1936 z Post. w S¹czowie pow. bêdziñski na Post. w Siewierzu pow. zawierciañski, sk¹d 2 IX 1939 przydzielony zosta³ do I Komis. w Czêstochowie.
L. 023/3 (82), 2253.
Post. PWŒl. Jan KA£U¯NY s. Miko³aja i Agnieszki z Suchodolskich, ur. 1 XII
1899 w Raszkowie. W PWŒl. od 16 VII 1924. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – do 22 XII 1938 w Komis. w Mys³owicach, sk¹d przeniesiony zosta³ do
Komis. w Pietwa³dzie pow. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 038/1 (91), 394.
St. przod. PP Józef KA£U¯NY s. Antoniego i Marianny z Chojnackich, ur. 21 I
1890 w Karminku. W policji od 1919. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Pucku pow.
morski, nastêpnie w I Komis. w Gdyni. W kwietniu 1938 przeniesiony do Kdy
Woj. w Toruniu na stanowisko szefa kancelarii i tam we wrzeœniu 1939. Odzn.
BKZ.
L. 023/3 (28), 2281.
331
K
St. post. PWŒl. Tomasz KA£U¯NY s. Andrzeja i Jadwigi z Ziêciaków, ur. 28 XII
1897 w Kurcewie. W PWŒl. od 1 II 1923. Od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – we wrzeœniu 1939 w Komis. w Szopienicach.
L. 037/1 (6), 345.
Post. PP W³adys³aw KA£U¯NY s. Piotra i Wiktorii z Winiarskich, ur. 27 V 1912
w Czeladzi. Do policji przyjêty 20 IX 1937 w charakterze kand. kontr. na szer.
z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. bia³ostockiego. We
wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Supraœlu pow. bia³ostocki.
L. 037/3 (34), 6.
St. post. PP Józef KAMAS s. Wawrzyñca i Marianny z d. Papro, ur. 15 XII 1895
w £odzi. ¯o³nierz Legionów Polskich. W policji od 1921. Pocz¹tkowo s³u¿bê
pe³ni³ w Kaliszu. W 1922 przeniesiony do £odzi, gdzie s³u¿y³ kolejno w: Kdzie
Miasta, II, III i V Komis. oraz Kdzie Rez. Pieszej, zaœ od stycznia 1938 w Wydz.
Œledcz. i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 058/2 (89), 1130.
Post. PP Franciszek KAMIEÑCZYK s. Franciszka i Agnieszki, ur. 5 VIII 1904
w Miêdzyrzeczu. W policji od 1929. S³u¿bê pe³ni³ m.in. na Post. w Soko³owie Podlaskim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Repkach pow. soko³owski.
L. 044/3 (52), 2987.
Przod. PP Antoni KAMIÑSKI s. Jana i Marianny z Suleckich, ur. 27 XI 1893
w Bielczynach. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie
Œledcz. w Toruniu.
L. 023/3 (19), 1674.
St. przod. PP Antoni KAMIÑSKI s. Leonarda i Rozalii z Drzewiñskich, ur. 11 V
1899 w Ko³odziejówce. W 1921 w ¿and. pol. W policji od 12 VI 1922. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Tarnopolu. Odzn. MN, BKZ dwukrotnie.
L. 027/2 (27), 896.
332
K
Post. PP Edward KAMIÑSKI s. Micha³a, ur. w 1903. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê
pe³ni³ w policji woj. pomorskiego.
L. 058/1 (90), 2897.
Post. PWŒl. Jan KAMIÑSKI s. W³adys³awa i Marii z £êckich, ur. 27 IX 1912
w Me³nie. Do policji przyjêty 14 X 1936 i przydzielony do Komp. „G” Rez. PP
w Krakowie. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. Szer. PP przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski, sk¹d deleg.
na Zaolzie. Od 1 do 18 II 1939 s³u¿y³ w woj. tarnopolskim, 24 II 1939 powróci³ do
PWŒl. na Post. w Jab³onkowie na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. [4] (6).
Przod. PP Jan Adolf KAMIÑSKI s. Micha³a i Józefy z Kuskowskich, ur. 29 VIII
1889 w T³ucznicach. W I wojnie w armii rosyjskiej. Do Polski powróci³ w listopadzie 1918. W kwietniu 1919 – w stopniu plut. – przeniesiony do rezerwy. W policji
od 1 X 1919. Uczestnik wojny 1920. Od pocz¹tku s³u¿by kmdt Post. w Krasnem
pow. ciechanowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. mian. 1 X 1923.
L. 045/2 (29), 1584.
Post. PP Józef KAMIÑSKI s. Franciszka i Barbary, ur. w 1901 w Kazanicach. Od
12 I 1938 przeniesiony z Komp. Wartowniczej MOdosob. w Berezie Kartuskiej
pow. pru¿añski do I Komis. w Brzeœciu n. Bugiem i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we
wrzeœniu 1939.
L. 050/2 (97), 264.
St. przod. PP Karol KAMIÑSKI s. Jana i Ludmi³y, ur. 18 I 1886 w Delatynie.
W 1920 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. rzeszowskiego, zaœ co najmniej od 1929
w woj. stanis³awowskim. We wrzeœniu 1939 w II Komis. w Ko³omyi. Odzn. BKZ.
L. 023/5 (94), 660.
Asp. PP Kazimierz KAMIÑSKI s. Feliksa i Józefy, ur. 2 II 1901 w ¯yrardowie.
W okresie od 1 XII 1926 do 11 VIII 1931 i od 13 IX 1932 do 30 IV 1938 pracowa³
w s¹downictwie. W WP od 12 VIII 1931 do 12 IX 1932, ppor. rez. Do policji przyjêty 1 V 1938 i przydzielony do Wydz. Œledcz. w £odzi. Do WP zmobilizowany
25 VIII 1939.
L. 058/1 (77), 5902.
333
K
Post. PP Stanis³aw KAMIÑSKI s. Józefa i Bronis³awy, ur. w 1885 w KuŸminie.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. wo³yñskiego.
L. 037/1 (86), 920.
Przod. PP Tadeusz Hieronim KAMIÑSKI s. Paw³a, ur. 30 IX 1898 w Warszawie.
W policji od 1922. W 1925 pe³ni³ s³u¿bê jako st. post. w pow. sochaczewskim.
W marcu 1938 kmdt Post. w Bychawie pow. lubelski, sk¹d 21 VI 1938 przeniesiony zosta³ do PP m.st. Warszawy – we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XXIII Komis.
L. 026/1 (40), 4628.
Post. PP W³adys³aw KAMIÑSKI s. Rocha i Salomei, ur. 30 VIII 1891 w M³odzieszynie. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w M³odzieszynie pow. sochaczewski.
L. 05/4 (93), 5431.
St. post. PP W³adys³aw KAMIÑSKI s. Wawrzyñca i Pauliny, ur. 30 VII 1904
w Pisarzowicach. W policji od 16 III 1928. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w woj. wo³yñskim –
we wrzeœniu 1939 w Komis. w Kowlu. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 038/4 (84), 999.
Post. PP Zygmunt KAMIÑSKI s. Micha³a i Anieli z Sandeckich, ur. w 1912
w Horodence. Ukoñczy³ Gimnazjum i Szko³ê Rolnicz¹ w Horodence. Po odbyciu
s³u¿by wojskowej wst¹pi³ do policji. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Z³oczowie.
L. 026/3 (57), 1976.
Post. PWŒl. Teodor KAMPA s. Jana, ur. w 1912. Od 25 I do 31 X 1938 w 2 komp.
kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w PWŒl.
Post. mian. 1 XI 1938.
L. 050/1 (64), 2327.
334
K
Post. PP Jan KANAS s. Kazimierza i Anny ze Steców, ur. 20 X 1902 w Tarnopolu.
W policji od 1 XI 1928. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako telefonista w Kdzie
Woj. w Tarnopolu.
L. [3] (3).
St. post. PP Otton KANCLER s. Wilhelma, ur. w 1899 w Sosnowcu. W policji od
1921. Do 2 X 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. Œledcz. w Sosnowcu, sk¹d przeniesiony
zosta³ do Urzêdu Œledcz. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 033/2 (11), 3744.
Post. PWŒl. Szczepan KANCLERZ s. Józefa i Wiktorii ze Stachowiaków, ur.
25 XII 1896 w Bia³o¿ewinie. W PWŒl. od 1 XI 1923 w pow. katowickim. Do
25 VIII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Mys³owicach pow. katowicki, sk¹d przeniesiony do I Komis. w Katowicach (do 20 XII 1938), nastêpnie na Post. Bogumin
Miasto pow. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 045/1 (10), 2235.
St. post. PP Franciszek KANIA s. Jana i Agaty, ur. w 1895 w Pomianach.
W l. 1934–1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. tarnopolskiego. Na prze³omie 1936
i 1937 przeniesiony do woj. lwowskiego, 2 VII 1938 deleg. z Kdy Miasta Lwowa
na Post. w Truskawcu pow. drohobycki i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post.
mian. 1 IV 1934.
L. 016/1 (32), 2223.
Post. PP Jan KANIA s. Franciszka i Antoniny, ur. 1 I 1901 w Chlewiskach. Do
1 XI 1927 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Szarleju pow. œwiêtoch³owicki, nastêpnie od
2 XI 1927 w Komis. w Rudnej pow. w³oszczowski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
Odzn. MN.
L. 058/1 (12), 4476.
St. post. PWŒl. Józef KANIA s. Roberta i Emilii, ur. 16 II 1902 w Œwiêtoch³owicach. Cz³onek POW GŒl. Uczestnik powstañ œl¹skich. W PWŒl. od 1 II 1924. Co
najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w pow. bielskim na Post. w: Dziedzicach (do 1 X
1931), Zabrzegu (do 4 IV 1934), Strumieniu (do 9 XII 1938), Chybiu (do 26 VII
1939), nastêpnie w Wapienicy. Odzn. BKZ.
L. 037/3 (35), 1635.
335
K
St. post. PP W³adys³aw KANIA s. Franciszka i Antoniny z Bujaków, ur. 12 VIII
1895 w Henrykowie. W policji od 7 VIII 1919 z przydzia³em do Komis. w Radomsku, sk¹d 22 VIII 1919 przeniesiony do pow. radomszczañskiego na Post. w Kobielach, a 1 II 1923 na Post. w Wielgom³ynach. Od 10 IV 1923 ponownie pe³ni³ s³u¿bê
w Komis. w Radomsku i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1932.
Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. [1] (9).
Post. PP Zygmunt KANIA s. Wincentego, ur. w 1895 w Czerwiñsku. W policji od
1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie.
L. 038/4 (23), 1324.
Przod. PP Szczepan Kazimierz KANIECKI s. Józefa, ur. 24 XII 1899 w Rochalu.
W policji od 1923. S³u¿bê pe³ni³ m.in. na stanowisku kmdta Post. w Lipnie
(w 1934) i od 1938 w Lubiczu pow. lipnowski, tam te¿ we wrzeœniu 1939. Odzn.
BKZ.
L. 050/3 (26), 2929.
Post. PP Jan KANIEWSKI s. Wincentego, ur. w 1899 w Kowalu. We wrzeœniu
1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Kowalu pow. w³oc³awski.
L. 058/1 (71), 5306.
Stanis³aw KANIEWSKI s. Jana i Rozalii z Bancerzów, ur. 13 XI 1910 w Stoku.
Rolnik. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w £ukowie.
L. 058/1 (100), 2869.
St. przod. PP Micha³ W³adys³aw KANIK s. Józefa i Teresy z Kubiców, ur. 16 VIII
1895 w Rybarzowicach. W I wojnie w armii austriackiej. Uczestnik powstañ
œl¹skich. Od 10 III 1920 w policji woj. krakowskiego. S³u¿y³ kolejno na
Post. w: Makowie Podhalañskim (1920–1923), Su³kowicach pow. myœlenicki
(1923–1927), Myœlenicach (1927–1935), Komis. w Krakowie (1935–1937) oraz
w Kdzie Pow. w Gorlicach (1937). We wrzeœniu 1939 Z-ca Kmdta Pow. Gorlice.
St. przod. mian. 1 VII 1928. Odzn. BKZ, MPZaW, MDzON.
L. 027/2 (12), 5151.
336
K
St. post. PP Tomasz KAPELAÑSKI s. Franciszka, ur. w 1897 w Kolnie. W policji
s³u¿bê pe³ni³ od 1922. We wrzeœniu 1939 na stanowisku z-cy kmdta Post. w Porêbie pow. ostrowski.
L. 038/4 (18), 3800.
St. post. PP Marian KAPELEWSKI s. Antoniego i Marii, ur. 20 XI 1895
w £om¿y. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Grajewie pow. szczuczyñski.
Odzn. BKZ.
L. 026/3 (12), [..]78.
Post. PP Tadeusz KAPELKO s. Wawrzyñca i Marii ur. w 1907 w Bia³ej Podlaskiej. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. w Majdanie Œrednim pow. nadwórniañski.
L. 050/3 (28), 2479.
Post. PP Boles³aw KAPICA s. Józefa i Jadwigi, ur. 3 XII 1910 w Janinowie. Po
ukoñczeniu 1 XII 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do
woj. stanis³awowskiego, we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. doliñskim.
L. 012/1 (72), 2503.
St. post. PP Szczepan KAPUSTA s. Jana i Józefy ze Stolanów, ur. 25 XI 1900
w Zarajcu. W WP od 3 II 1920 do 20 XI 1922. Od 5 VII 1923 w policji woj. lubelskiego. Do 6 XI 1924 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Lidzie, nastêpnie w: Kdzie Pow.
w Pru¿anie (do 10 XII 1924), pow. pru¿añskim na Post. w Berezie Kartuskiej
(do 13 V 1925) i Smolanicy (do 4 V 1929), Komis. BrzeϾ n. Bugiem (do 4 V
1936), sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. Wo³ynka pow. brzeski i tam nadal we
wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 027/4 (78), 2010.
St. post. PP Józef KAPUSTKA s. Wojciecha, ur. w 1901 w Lisiej Górze. W policji
od 1927. Co najmniej od 9 IV 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim – we wrzeœniu
1939 na Post. w Strzemieszycach. St. post. mian. 1 II 1937.
L. 051/1 (93), 4400.
337
K
St. post. PP Szczepan KARABAN s. Micha³a i Stanis³awy z Kêdzierskich, ur.
1 XII 1887 w Brzozowcu. W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik powstañ
œl¹skich. W WP ochotniczo od 1 I 1919 do 20 IV 1920, 15 p. u³., wachm. Od maja
1920 w policji woj. poznañskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Poznañ
G³ówny. St. post. mian. 1 I 1924. Odzn. MN, MPzaW, MDzON.
L. 020/3 (43), 2837.
Przod. PP Stanis³aw KARABIÑSKI s. Andrzeja, ur. 20 V 1895 w B³êdos³awiu.
Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. w Lubani pow. rawski.
L. 026/3 (77), 3892.
Post. PP Feliks KARAPCZYÑSKI s. Józefa i Ewy, ur. 25 IX 1909 w Potutorach.
Do policji przyjêty 30 IX 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do
Komp. „F” Rez. PP we Lwowie. Po ukoñczeniu 4 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. nowogródzkiego. We wrzeœniu 1939
pe³ni³ s³u¿bê w Trembowli.
L. 045/2 (25), 12.
Podkomis. PP Adam Antoni Józef KARASIÑSKI s. Franciszka i Julianny, ur.
2 IV 1905 w Oœwiêcimiu. W WP od 4 X 1924 do 10 I 1928, ppor. piech. rez. ze starszeñstwem 1 I 1930. PKU Brze¿any. W policji od 16 VII 1929. S³u¿bê pe³ni³
w Rez. Pieszej i Wydz. Œledcz. we Lwowie (do 3 VIII 1932), w Wydz. Œledcz.
w Stanis³awowie (do 12 IV 1933), Kdzie Pow. w Rohatynie (do 19 IV 1934), potem
w Wydz. Œledcz. w Równem na stanowisku kier. (do 12 VI 1938) oraz Kowlu i tam
nadal we wrzeœniu 1939. Podkomis. mian. 1 II 1937. Odzn. SKZ, BMzaDS³.
L. 023/2 (80), 5785.
Post. PP Kazimierz KARASZEWSKI s. Jana i Heleny z Piotrowskich, ur. 4 III
1898 w Warszawie. W WP ochotniczo w l. 1918–1922, 10 p. u³. litewskich.
Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji gran. w Landwarowie pow. wileñsko-trocki. Od
kwietnia 1930 w policji woj. warszawskiego, m.in. w pow. radzymiñskim – od
maja 1930 na Post. w Jadowie, od lutego 1933 na Post. w Kamieñczyku. Od grudnia 1934 na Post. w Skrwilnie pow. rypiñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn.
MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 026/2 (73), 2985.
Post. PP Aleksander KARASZKIEWICZ s. Józefa i Karoliny, ur. 15 II 1910
w Pabianicach. Do policji przyjêty w charakterze kand. kontr. na szer. 26 XI 1936.
Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. lwowskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Krystynopolu
pow. sokalski.
L. 027/3 (71), 847.
338
K
Stra¿n. SW Jakub KARAŒ s. Andrzeja i Marianny, ur. w 1895 w Brzeszczach.
W wiêziennictwie od 1923 – we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie.
L. 023/1 (17), 5108.
Post. PP Stanis³aw KARAŒ s. Micha³a i Agnieszki, ur. 17 VII 1904 w Karczmiskach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego – we wrzeœniu
1939 w Kdzie Pow. w Rohatynie.
L. 023/4 (27), 1150.
Post. PP Teodor KARAUSZ vel KARAUS s. Grzegorza i Marii z Bobreków, ur.
24 II 1887 w Ska³acie. W policji od 16 IX 1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj.
tarnopolskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. w Tarnopolu.
L. 037/4 (60), 883.
St. post. PP Wincenty KARBOWIAK s. Kazimierza i Franciszki, ur. 6 XI 1905
w Stawie. Do policji przyjêty 16 IV 1929 w charakterze kand. kontr. na szer. Po
ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do
woj. wo³yñskiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w³odzimierskim – do 1 VI 1938 na Post.
w Olesku, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w £udzinie i tam we wrzeœniu 1939.
L. 023/4 (21), 3075.
St. post. PP Józef KARBOWNIK s. Andrzeja i Zuzanny z Kempów, ur. 5 III 1898
w Stanis³awicach. W policji od 1923. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Sosnowcu, nastêpnie w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. jako kierowca. St. post. mian.
1 IV 1934. Odzn. BMzaDS³.
L. 038/4 (82), 3711.
Post. PP Boles³aw KARBOWSKI s. Jacentego, ur. 13 IX 1891 w Wêgrowie.
W policji od 1922. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Wêgrowie.
L. 051/1 (94), 4158.
339
K
St. post. PP Franciszek KARBOWSKI s. Jana i Marianny z Szatkowskich, ur.
29 II 1896 w Koronowie. W WP od 24 VII 1920 do 1921. W policji od 1 II 1924.
Pe³ni³ s³u¿bê ochronn¹ podczas wizyt Prezydenta RP w Bia³owie¿y. We wrzeœniu
1939 s³u¿y³ w III Komis. w Bia³ymstoku. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ.
L. 023/3 (62), 120.
St. post. PP Jan KARCZ s. Antoniego i Rozalii, ur. 25 IX 1895 w Przykopie. We
wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Schodnicy pow. drohobycki.
L. 033/2 (2), 5956.
St. post. PP Micha³ KARCZEWICZ s. Jana i Katarzyny ze Stejderów, ur. 15 I
1891 w £opusznej. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Rohatynie.
L. 037/1 (68), 985.
Przod. SW Henryk Boles³aw KARCZEWSKI s. Andrzeja i Marty z Pomianowskich, ur. 12 VIII 1893 w Nakle. W I wojnie w armii rosyjskiej. W wiêziennictwie
od 1919 z przydzia³em do wiêzienia w Sieradzu. W l. 1923–1928 dozorca w wiêzieniu w S³onimiu. Od 15 IX 1928 ponownie s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Sieradzu
i tam nadal we wrzeœniu 1939. W sierpniu 1939 zmobilizowany do Armii „£ódŸ”.
Odzn. BMzaDS³.
L. 023/1 (30), 2873.
Post. PP Jan KARCZEWSKI s. Jana i Józefy z KuŸmiczów, ur. 10 VI 1901 w Rafa³ówce. W policji od 1929. We wrzeœniu 1939 na Post. w Soko³owie Podlaskim.
Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 050/2 (31), 2972.
St. przod. PP Jan KARDAS s. Piotra i Katarzyny z Owczarków, ur. 2 V 1898
w Piotrkowie. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1922. Wiele lat s³u¿bê pe³ni³
w woj. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Kielcach. Odzn. BKZ.
L. 037/4 (93), 3710.
340
K
Post. PP Piotr Pawe³ KARDYNA£ s. Konstantego i Marianny, ur. 31 XII 1913
w Dobrej. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po
ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do
woj. tarnopolskiego. Do 10 I 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Huka³owcach pow. zborowski, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Zborowie i tam nadal we wrzeœniu
1939.
L. 020/3 (35), 4135.
St. post. PP Jerzy KARDZIS s. Stefana i Ewy, ur. 12 IV 1891 w m. Zagozie.
W I wojnie w armii rosyjskiej. W WP ochotniczo od 6 XI 1918 do 22 XI 1920,
7 p. u³. Od 1 III 1923 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. poleskiego – we wrzeœniu 1939
w Kdzie Pow. w £uniñcu.
L. 054/1 (58), 248.
St. post. PP Aleksander KARGER s. Juliana i Marianny, ur. 2 IX 1894 w £odzi.
Po ukoñczeniu 30 III 1931 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Kdy Miasta £odzi, we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w IV Komis. Odzn. BKZ.
L. 033/1 (92), 4514.
Post. PP Zygmunt KARGER s. Micha³a i Wiktorii, ur. 22 II 1913 w £odzi. Do policji przyjêty 9 II 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy
Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 IV 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ó³kiewski skierowany do woj. krakowskiego – we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na
Post. w Straszêcinie pow. ropczycki.
L. 05/2 (41), 2764.
Przod. PWŒl. Franciszek KARKOSZKA s. Tomasza, ur. 22 IX 1894. W PWŒl.
od 26 VI 1922. Co najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owickim, m.in.
na Post. w Rudzie, sk¹d 1 V 1935 przeniesiony do pow. katowickiego i przydzielony do Komis. w Szopienicach, gdzie s³u¿y³ do 9 XII 1937, nastêpnie w Komis.
w Mys³owicach i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 012/4 (34), 328.
Post. PP Ludwik KARKOSZKA s. Tomasza, ur. 16 VII 1897 w Œciêgnej. W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na
Post. w Skomlinie pow. wieluñski.
L. 012/2 (47), 3915.
341
K
St. post. PWŒl. Micha³ KARKOSZKA s. Paw³a i Marii z Ciep³ych, ur. 2 VII 1910
w Smardzowicach. W PWŒl. od 4 V 1934 w Kdzie Rez. w Katowicach. Od 21 VI
1934 do 18 XII 1938 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Siemianowicach pow. katowicki,
nastêpnie w Wydz. Œledcz. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 027/4 (64), 1543.
St. przod. PP Piotr KARKOWSKI s. Franciszka i Tekli z Berkusów, ur. 15 XII
1898 w Kacicach. W POW od 10 III 1917 do 10 XI 1918, nastêpnie ochotniczo
w WP do 11 XI 1921, 32 pp, sier¿. W policji od 1 X 1922. S³u¿bê pe³ni³ m.in.
w woj. nowogródzkim. Od 25 V 1935 pracownik biurowy w Kdzie Woj. w Toruniu
i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. przod mian. 1 VII 1929. Odzn. KW, BKZ, MN,
MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 045/3 (68), 3138.
St. post. PP Franciszek KARLIÑSKI s. Andrzeja i Antoniny z Janochów, ur.
31 III 1887 w Dobryszycach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³
w Piotrkowie Trybunalskim. Odzn. BKZ.
L. [1] (79).
St. post. PP W³adys³aw KARMAN s. Krzysztofa i Marianny, ur. 27 I 1901 w Lublinie. W WP ochotniczo od 25 XI 1918 do 8 VI 1920 i jako poborowy od 19 X
1921 do 10 XII 1921. W policji od 1 VII 1920 do 15 X 1921. Ponownie przyjêty do
s³u¿by 1 IV 1922. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Lublin Dziesi¹ta pow.
lubelski. Odzn. BMzaDS³.
L. 012/1 (96), 2360.
Post. PWŒl. Alojzy KARNAFEL s. Piotra, ur. 22 IV 1900. We wrzeœniu 1939
pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Kosztowach pow. pszczyñski.
L. 038/2 (6), 2226.
Post. PP Boles³aw KARNAFEL s. Micha³a i Rozalii, ur. 20 XI 1896 w Golinie.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Rez. Konnej w £odzi.
L. 012/2 (90), 4836.
342
K
Post. PP Stanis³aw KARNAŒ s. Franciszka i Marii z Husów, ur. 10 V 1903
w Weso³ej. W policji od 1 XII 1928. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Kolêdzianach pow. czortkowski.
L. 033/3 (15), 1066.
St. post. PP W³adys³aw KARNICKI s. Antoniego i Tekli z Konieczyñskich, ur.
w 1897 w woj. kieleckim. W policji od 1922. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. piñczowskim – do 30 III 1938 na Post. w Z³otej, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post.
w Koszycach i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 05/1 (36).
Przod. PP Teodor KARNIKOWSKI s. Edmunda i Marii z Rembieliñskich, ur.
5 XI 1889 w £odzi. W policji od listopada 1919 jako st. post. Od 1925 s³u¿bê pe³ni³
w pow. ³askim – na Post. w Lutomiersku, a od 1927 jako kmdt Post. w Ruœcu i tam
nadal we wrzeœniu 1939. Przod. mian. w listopadzie 1921.
L. 023/2 (100), 4209.
Post. PWŒl. Stanis³aw KAROLAK s. Balcera, ur. 13 IX 1893. W PWŒl. od 1 I
1925. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie SzPWŒl. w Katowicach, sk¹d od 13 VII do 1 VIII
1931 deleg. do Komis. RoŸdzieñ-Szopienice pow. katowicki, potem w Kdzie Rez.
w Katowicach (do 15 II 1932), nastêpnie w Kdzie Rez. w Królewskiej Hucie (od
1934 pn. Post. Pogotowia w Chorzowie) do 27 I 1939, sk¹d zosta³ przeniesiony do
Komis. w Pietwa³dzie pow. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 026/3 (3), 766.
St. przod. PP Stanis³aw KAROLCZAK s. Andrzeja i Wiktorii z W³odarczyków,
ur. 16 III 1898 w Kopyœci. Uczestnik wojny 1920. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w D³utowie i Lutomiersku pow. ³aski oraz w pow. koniñskim na Post. w S³upcy, od 1937 na
Post. Stare Miasto na stanowisku kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn.
MzaRG, MPzaW, MDzON.
L. 045/2 (36), 4426.
Post. PP Zygmunt KAROLCZAK s. Franciszka i Klementyny, ur. 8 I 1909
w £odzi. W policji od 1935. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w £odzi.
L. 05/1 (33).
343
K
Przod. PP Czes³aw KAROLEWSKI s. Albina, ur. 20 XII 1902 w Warszawie.
W policji od 1 IV 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. krakowskim. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Goszczynie pow. grójecki. Przod. mian. 1 I 1929. Odzn.
BKZ.
L. 037/2 (60), 4374.
St. stra¿n. SW Andrzej KARPIEC s. Grzegorza, ur. w 1885. W wiêziennictwie od
1921. Nieprzerwanie – a¿ do wrzeœnia 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Ostrogu
pow. zdo³bunowski. Odzn. BKZ.
L. 019/2 (70), 5456.
St. post. PWŒl. Franciszek KARPIÑSKI s. Józefa i Marianny ze Stanis³awskich,
ur. 4 I 1893 w Borowym M³ynie. Od 15 VI do 1 X 1923 w policji woj. wileñskiego,
od 1 III 1924 w PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. bielskim – do 1 I 1928 na Post.
w ¯ebraczych, nastêpnie na Post. w Czechowicach i tam tak¿e we wrzeœniu 1939.
St. post. mian. 31 III 1939. Odzn. BMzaDS³.
L. [3] (46).
Józef KARPIÑSKI s. Aleksandra, ur. w 1900.
L. 016/1 (75), 3934.
St. post. PP Józef KARPIÑSKI s. Waleriana, ur. w 1899 w Pobikrach. W policji
od 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. Œledcz. w Bydgoszczy.
L. 05/3 (33), 3189.
St. post. PWŒl. Roman KARPIÑSKI s. Walentego, ur. 9 VII 1900. W PWŒl. od
15 I 1924. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ w pow. bielskim, nastêpnie do 19 XII 1938 w I Komis. w Katowicach, sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. w Or³owej pow. frysztacki
i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 026/2 (18), 1699.
344
K
Podkomis. SW Stanis³aw W³adys³aw KARPIÑSKI s. Wincentego i Józefy, ur.
2 XII 1909 w Zbójnie. W wiêziennictwie od 1934. We wrzeœniu 1939 pomocnik
naczelnika wiêzienia przy ul. Dani³owiczowskiej w Warszawie.
L. 016/1 (88), 5248.
St. post. PP Wac³aw KARPIÑSKI s. Piotra i Józefy z Rych³owskich, ur. 22 V
1905 w Pu³tusku. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. Do policji woj. poleskiego przyjêty 3 IV 1929 i skierowany do Kdy Pow. w Brzeœciu n. Bugiem z przydzia³em do Komis. 21 X 1931 przeniesiony do Urzêdu Œledcz. w
Brzeœciu n. Bugiem. Od 14 X 1938 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. w Czerniach pow.
brzeski i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ,
BMzaDS³.
L. 019/1 (87), 1278.
Post. PP W³adys³aw KARPIÑSKI s. Ludwika, ur. w 1892. Przez wiele lat pe³ni³
s³u¿bê w V Komis. m. Bia³egostoku i tam we wrzeœniu 1939.
L. 023/2 (41), 27.
Post. PP Pawe³ KARPOWICZ s. Franciszka i Izabeli, ur. 8 V 1913 w Wo³kowysku. Do policji przyjêty 10 XII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 15 XII 1937 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. tarnopolskiego, tam
nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 033/2 (50), 2107.
St. przod. PP Henryk KARTASIÑSKI s. W³adys³awa i Julii, ur. 1 I 1886 w Warszawie. W policji od 1923. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kaliszu. Od 1927 w Kdzie
Woj. w £odzi (na etacie Kdy Miasta £odzi), we wrzeœniu 1939 pozostawa³ w tej samej jednostce jako instruktor wf. Odzn. BKZ.
L. 054/1 (62), 2785.
St. post. PP Romuald KARWAT s. Antoniego i Apolonii z Czabañskich, ur. 24 I
1905 w Warszawie. W WP ochotniczo od 10 IX 1919, 21 pp. Zdemobilizowany 25
X 1920 jako ma³oletni. Cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego. W policji od 1 VIII 1928.
S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. w £ucku, w pow. sarneñskim na Post. w Rafa³ówce,
nastêpnie jako kmdt Post. w Niemowiczach i Lubikowiczach. Od 31 X 1938 kmdt
Post. w Sarnach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW, BMzaDS³.
L. 038/4 (63), 5032.
345
K
St. przod. PP Aleksander KARWOWSKI s. Ludwika, ur. 21 IX 1895. Przez wiele
lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. bia³ostockiego, m.in. w Kdzie Pow. w Kolnie.
W kwietniu 1939 przeniesiony zosta³ z pow. bielskiego do I Komis. w Bia³ymstoku, tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 026/2 (8), 1295.
Por. s³. zdr. rez. Stanis³aw Ignacy Antoni Józef KARWOWSKI s. Adama i Anny
z £ebiñskich, ur. 9 XII 1906 w Poznaniu. Ppor. ze starszeñstwem 1 I 1933, por. – 1 I
1938. PKU Poznañ-Miasto. Dr n. med., laryngolog. Pracownik naukowy UAM.
We wrzeœniu 1939 w VII Szp. Okr.
L. 051/2 (65), 100.
Post. PP Stefan KARWOWSKI s. Antoniego i Marianny, ur. w 1904 w Zambrowie. Od 8 XI 1930 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. podhajeckiego – we wrzeœniu 1939
na Post. w Wiœniowczyku.
L. 05/5 (25), 1412.
Plut. W³adys³aw KARWOWSKI s. Antoniego, ur. w 1902 w Grubnie. We wrzeœniu 1939 kmdt placówki KOP Zastawa Oleszkowa.
L. 054/2 (60), 5036/17.
Franciszek KASJANIUK s. Paw³a i Dominiki z Naumiuków, ur. 19 XII 1901
w Zieniach pow. siedlecki. Rolnik, zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci.
W 1939 zmobilizowany do WP. Bra³ udzia³ w obronie mostu na Bugu.
L. 058/3 (13), 4777.
Franciszek KASPEREK s. Wojciecha, ur. w 1909.
L. 020/2 (72), 3089.
346
K
Post. PP Stanis³aw KASPERKIEWICZ s. Stanis³awa i Julii, ur. 8 IV 1908 w Starczynowie. W policji od 1932. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Gaw³uszowicach pow. mielecki.
L. [4] (62).
Szczepan KASPEROWICZ s. Tomasza, ur. w 1888. Co najmniej od 1923 funkcjonariusz SW w wiêzieniu w Równem. W 1925 wiceprzewodnicz¹cy Oddz.
Zwi¹zku Pracowników Wiêziennych RP w Równem.
L. 033/3 (48), 5464.
St. post. PP Jan KASPRYK s. Marcina i Rozalii, ur. 20 II 1906 w Koz³owie. Kurs
dla funkcjonariuszy s³u¿by œledcz. ukoñczy³ 11 VIII 1933 w Warszawie. W kwietniu 1934 skierowany do pionu œledcz. policji woj. tarnopolskiego. We wrzeœniu
1939 s³u¿y³ w Wydz. Œledcz. w Tarnopolu.
L. 044/1 (58), 61.
Aleksander KASPRZYK s. Józefa, ur. w 1915.
L. 026/4 (38), 2859.
Post. PP Stanis³aw Franciszek KASPRZYK s. Piotra i Stanis³awy, ur. 1 IV 1914
w D¹browie Górniczej. Do policji przyjêty 23 XII 1936 w charakterze kand. kontr.
na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 IV 1938
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. We
wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Chorkówce pow. kroœnieñski.
L. 020/2 (64), 2659.
Post. PP Tomasz KASPRZYK s. Micha³a, ur. 7 XII 1882 w Gozdowie. W policji
od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim.
L. 023/2 (66), 2951.
347
K
St. post. PWŒl. Leopold KASZA s. Franciszka i Jadwigi, ur. 12 X 1897 w Boguszowicach. W PWŒl. od 1 VIII 1925. Do 1931 s³u¿bê pe³ni³ w pow. cieszyñskim,
od 6 VIII 1931 w I Komis. w Katowicach, nastêpnie na Post. w Ogrodzonej pow.
cieszyñski, sk¹d 4 IV 1939 przeniesiony do Komis. w Or³owej pow. frysztacki
i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 027/4 (81), 379.
St. post. PP Marcin KASZAK s. Micha³a i Marianny, ur. w 1882 w Kustodii.
W policji od 1 VI 1920. S³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim, tam te¿ we wrzeœniu
1939. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 038/4 (29), 57.
St. post. PP Franciszek Józef KASZUBA s. Józefa i Wiktorii z Krystków, ur.
12 III 1899 w Greifswaldzie. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W WP od 22 I
1919 do 15 XII 1921. W policji od 15 X 1923. Do 6 VII 1926 w s³u¿bie granicznej,
od 7 VII 1926 do 10 VI 1928 w s³u¿bie mundurowej. W l. 1928–1936 w Kdzie Pow.
w Piotrkowie Trybunalskim. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. w Wadlewie
pow. piotrkowski. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. [2] (17).
St. post. PP Mieczys³aw KATASZYÑSKI s. Konstantego i Agnieszki, ur. 15 XI
1888 w £odzi. ¯o³nierz Legionów Polskich. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji
woj. lubelskiego, ostatnio w pow. tomaszowskim, m.in. na Post. w Komorowie
i Kotlicach, od 16 VIII 1938 kmdt Post. w Majdanie Górnym i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 037/2 (65), 4663.
St. post. PP Stanis³aw KATOLIK s. Tomasza, ur. w 1900. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³
w policji pow. bêdziñskiego – 17 X 1937 przeniesiony z Post. w GrodŸcu na Post.
w S¹czowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. w 1937.
L. 037/1 (85), 3668.
Post. PWŒl. Wilhelm KAUFMAN s. Paw³a i Waleski z Krzeczoñskich, ur. 14 VI
1905 w Szopienicach. W PWŒl. od 1 VIII 1928. S³u¿bê pe³ni³ w pow. lublinieckim
na Post. w: Piasku (do 1 XII 1930), Pawonkowie (do 1 X 1931), Sadowie (do 1 IV
1933), nastêpnie w Lubszy i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 037/4 (55), 977.
348
K
Przod. PP Konstanty KAWCEWICZ s. Jana i Emilii, ur. 3 III 1891 w Lubczy.
W policji od 1921. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. nowogródzkim. 23 X 1936 przeniesiony zosta³ do woj. kieleckiego z przydzia³em do Urzêdu Œledcz. w Kielcach
i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Przod. mian. 1 II 1935. Odzn. BKZ.
L. 030/1 (84), 3735.
St. post. PP Ignacy KAWECKI s. Szymona i Agnieszki, ur. w 1906 w Tomaszowicach. W policji od 1 XII 1931. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Sieradzu, we wrzeœniu 1939 w Komis. w Zduñskiej Woli pow. sieradzki.
L. 012/1 (110), 3626.
Jan KAWKA s. Andrzeja, ur. w 1888.
L. 026/3 (40), 4655.
St. post. PP Jan KAWKA s. Micha³a, ur. 22 V 1895 w Grójcu. W policji od 1921.
S³u¿bê pe³ni³ m.in. w pow. grybowskim na Post. w Ciê¿kowicach i Pieczyskach,
we wrzeœniu 1939 na Post. w Tenczynku pow. chrzanowski.
L. 050/1 (91), 5152.
St. post. PP Jan KAWKA s. Szczepana i Marianny z Czarneckich, ur. 11 VII 1899
w £oœnicach. W policji od 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. w Kielcach. Od 1928 w Kdzie Pow. w Opatowie, od 1932 jako rachmistrz-ksiêgowy i tam
nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. [3] (91).
Stra¿n. SW Józef KAWKA s. Chryzostoma i Agnieszki, ur. 26 II 1900 w Chobienicach. W wiêziennictwie od 17 III 1923. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu we
Wronkach pow. szamotulski, nastêpnie w Brze¿anach pow. radomszczañski, ponownie we Wronkach, a od 1926 w Lesznie. Latem 1939 deleg. do s³u¿by stra¿niczo-konwojowej w Karnym Ruchomym Oœrodku Pracy nr 22 w Bagnach
Zahorskich k. Brzeœcia n. Bugiem. Po rozwi¹zaniu Oœrodka 1 IX 1939 otrzyma³ rozkaz powrotu do macierzystej jednostki lub najbli¿szego czynnego wiêzienia.
L. [4] (33).
349
K
Post. PP Micha³ KAWKA s. Tomasza i Marianny, ur. w 1895 w Zgierzu. Do 5 V
1937 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. wo³yñskiego, sk¹d przeniesiony zosta³ do II Komis. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 044/3 (7), 5337.
St. post. PP Piotr KAWKA s. Feliksa i Marianny z Buchaczów, ur. 3 IX 1882
w Winowie. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Sosnowcu. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. BKZ.
L. [1] (69).
Post. PP Henryk KAWSKI s. Józefa i Marii z Choiñskich, ur. 16 II 1911 w £odzi.
W policji od 1 XI 1936. Po ukoñczeniu 1 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ó³kiewski przydzielony na Post. w Wysokiem Litewskiem pow. brzeski, tam
nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 045/2 (18), 886.
Post. PWŒl. Jan KAWULOK s. Jerzego, ur. w 1912. We wrzeœniu 1939 pe³ni³
s³u¿bê na Post. w Brennej pow. cieszyñski.
L. 016/2 (35), 2134.
St. post. PWŒl. Alfons KAZANECKI s. Stanis³awa, ur. 27 IX 1893 w Indurze.
W PWŒl. od 1 III 1924. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ w pow. cieszyñskim. Od 20 XII 1938
w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 044/3 (35), 1436.
Post. PP Franciszek KAZARZEWSKI s. Jana, ur. w 1896 w Pogorzeli. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Ostrowie Wielkopolskim.
L. 037/2 (42), 5101.
350
K
Stanis³aw KAZIKOWSKI s. Franciszka i Stanis³awy z Jakubików, ur. 11 XI 1911
w Warszawie. We wrzeœniu 1939 mieszka³ w rodzinnym mieœcie.
L. 058/4 (87), 5066.
St. post. PP W³adys³aw KAZIMIERCZAK s. Józefa, ur. w 1885. We wrzeœniu
1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Warszawie. St. post. mian. 1 II 1937.
L. 026/2 (29), 1756.
St. post. PP Ludwik KAZIMIERSKI s. Rocha i Albiny, ur. 31 I 1894 w Sterdyni.
W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Karczewie pow. warszawski, we wrzeœniu 1939 na Post. w Repkach pow. soko³owski.
L. 026/3 (15), 2979.
St. post. PP Józef KAZIMIERZAK s. Józefa, ur. 19 III 1898 w Siedlcach. W policji od 1921. Ukoñczy³ NSzF w ¯yrardowie pow. b³oñski. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w
pow. bia³ostockim kolejno na Post. w Supraœlu i Knyszynie, nastêpnie w Kdzie
Pow. w Tucholi, we wrzeœniu 1939 w III Komis. w Bia³ymstoku.
L. 026/2 (4), 11.
Kazimierz KAZIOROWSKI s. Jana, ur. w 1904.
L. 023/5 (51), 2593.
Post. PP Boles³aw KAZUBEK s. Franciszka i Agnieszki, ur. 14 VII 1909
w m. Królowa Wola. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ó³kiewski 28 IV 1936 przydzielony do woj. wo³yñskiego. We wrzeœniu 1939
s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Czudlu pow. sarneñski.
L. 037/2 (26), 1361.
351
K
Adam KA7MIERCZAK s. Józefy, ur. 29 XII 1901 w Bronowie. W 1939 zmobilizowany do pracy w policji.
L. 058/2 (40), 14704.
St. przod. PP Jan KA7MIERCZAK s. Piotra i Józefy z Leœnych, ur. 24 VI 1885
w Mikoszkach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow.
w Koœcianie jako ksiêgowy. Odzn. BKZ.
L. 045/2 (67), 4392.
St. przod. PP Leonard KA7MIERCZAK s. Jakuba i Ma³gorzaty z Kamiñskich,
ur. 29 IX 1898 w £odzi. W policji od 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie
Miasta £odzi, we wrzeœniu 1939 w XIII Komis. m. £odzi. St. post. mian. w paŸdzierniku 1922. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 023/5 (96), 3565.
Post. PP Teodor KA7MIERCZAK s. Wojciecha, ur. w 1907 w Szad³owicach.
W policji od 1933. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Turku.
L. 044/2 (75), 3425.
St. post. PP Tomasz KA7MIERCZAK s. Jana i Marianny, ur. 11 IX 1892 w Janowie. W policji od 1920. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim, nastêpnie
w woj. wo³yñskim na Post. w Aleksandrii pow. rówieñski. Ostatnio w woj. poleskim na Post. w Sielcu pow. pru¿añski, a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Pru¿anie. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 033/2 (62), 1202.
Boles³aw KA7MIERCZYK s. Andrzeja, ur. w 1900.
L. 019/1 (63), 4886.
352
K
Post. PP Piotr K¥KOL s. Jana, ur. 30 V 1890 w Miros³awiu. W I wojnie w armii
niemieckiej. Do policji przyjêty 1 VII 1920 z przydzia³em na Post. w Zb¹szyniu
pow. nowotomyski. W czerwcu 1939 przeniesiony do woj. poleskiego i tam s³u¿y³
we wrzeœniu 1939.
L. 012/2 (46), 2695.
St. post. PP Adam KELLER s. Józefa i Marii z Obuszkiewiczów, ur. 22 XI 1892
w Jasienicy. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1921. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³
na Post. w Krzywczy pow. przemyski, od 1925 na Post. w Babicach pow. oœwiêcimski, od 1935 w Komis. w Przemyœlu. W 1939 przeniesiony do Lwowa i tam
nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW, SMzaDS³, BMzaDS³.
L. 050/1 (93), 3796.
St. post. PP W³adys³aw KELLER s. Marcina i Karoliny, ur. w 1897 w Busku. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Kamionce Strumi³owej.
L. 023/3 (51), 2103.
Przod. PP Józef KEMPA s. Antoniego, ur. w 1898 w Daleszycach. W policji od
1922. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim, m.in. jako kmdt Post.
w Dzia³oszycach pow. piñczowski, ostatnio w Kielcach – 21 IX 1938 przeniesiony
z Kdy Woj. do Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 026/2 (80), 2855.
Przod. PP W³adys³aw KEMPA s. Andrzeja, ur. 4 VI 1886 w Antoninie. W policji
od 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Nowym Tomyœlu. Odzn.
BKZ.
L. 038/4 (37), 3237.
Post. PWŒl. Jaros³aw KEMPNY s. Ferdynanda i Amalii, ur. 2 II 1912 w Porêbie.
W PWŒl. od 15 VI 1938. S³u¿bê pe³ni³ w pow. frysztackim pocz¹tkowo w Komis.
w Boguminie Nowym, od 14 IV 1939 na Post. w Rychwa³dzie i tam te¿ we wrzeœniu
1939.
L. 038/2 (80), 5725.
353
K
Przod. PP Stefan KENC s. Józefa i Marianny z Bironów, ur. 13 VIII 1896 w Glinie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wileñskiego – we wrzeœniu 1939 na
Post. w Do³hinowie pow. wilejski. Odzn. KZzaDz.
L. 037/4 (30), 556.
Jan KENIG s. Jana, ur. 11 VI 1887 w Jaworzu.
L. 037/2 (43), 3312.
St. przod. PP Aleksander Marceli KÊDZIERSKI s. Wac³awa i Florentyny z Tomassich, ur. 2 I 1897 w Sosnowcu. W policji od 1921. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê
pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. w Koñskich.
L. 020/1 (5), 4636.
Przod. PP Marian KÊDZIERSKI s. Antoniego i Walerii, ur. 8 IX 1899 w Sosnowcu. W WP od 8 III 1919 do 14 IX 1923, wachm. ¿and. Od 16 IX 1923 s³u¿bê
pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Ma³ym Siedliszczu pow. kostopolski. Wczeœniej wiêziony w Putywlu oraz przebywa³ w szpitalu w
Tiotkino.
L. 058/3 (92), 7809.
Post. PP Jan KÊDZIERSKI-KOZIO£ s. Franciszka i Apolonii, ur. 24 X 1908
w Drzewcach. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku z-cy kmdta Post.
w M³ynowie pow. dubieñski.
L. 05/4 (20), 5627.
St. przod. PP Antoni KÊDZIOR s. Franciszka i Tekli, ur. 14 XII 1894. W policji
od 1919. Od 1 VI 1935 skierowany do Komis. w Zawierciu i tam nadal s³u¿y³ we
wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 026/3 (94), 3695.
354
K
St. post. PP Franciszek KÊDZIOR s. Franciszka i Marii, ur. w 1891 w Komorowicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Do³hinowie pow. wilejski.
L. 019/2 (40), 567.
Przod. PP Jan KÊDZIOR s. Jacka, ur. w 1896 w pow. koneckim. W policji od
1922. W 1938 przeniesiony z woj. poleskiego na Post. w Burzeninie pow. sieradzki
i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 030/1 (56), 4454.
St. post. PWŒl. Jerzy Albert KÊDZIOR s. Franciszka i Marianny, ur. 1 IX 1895
w Piasku. Uczestnik powstañ œl¹skich. W PWŒl. od 23 VIII 1922. S³u¿bê pe³ni³
w pow. œwiêtoch³owickim – na Post. w Rudzie, w Komis. w £agiewnikach (do 1 VI
1929), na Post. w Chropaczowie (do 21 XII 1932), Post. Gran. w £agiewnikach (do
14 V 1939), sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Pawonkowie pow. lubliniecki i tam
s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 012/3 (32), 817.
St. przod. PP Jan KÊDZIORA s. Józefa i Anny z Bruzdów, ur. 30 X 1892 w Przytkowicach. W policji od 1919. Do 1 IX 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Skaryszewie
pow. radomski, sk¹d przeniesiony zosta³ do II Komis. w Radomiu i tam we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 019/1 (18), 4692.
Post. PP Edward KÊMPISTY s. Aleksandra i Aleksandry ze Œwie¿ewskich, ur.
15 III 1900 w Grêdzicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. warszawskiego.
L. 058/3 (65), 2894.
Ppor. ¿and. Jan KÊPA s. Ignacego i Agnieszki z Rachoniów, ur. 19 VI 1908
w Dzierzkowicach. Ukoñczy³ CW¯and. w Grudzi¹dzu. S³u¿y³ kolejno w Lidzie,
Mo³odecznie, a we wrzeœniu 1939 w Bia³ymstoku.
L. 051/1 (68), 3303.
355
K
Stanis³aw KÊPIÑSKI s. Józefa i Marii z Cejmerów, ur. 20 II 1901. Rolnik zamieszka³y w ¯urominie pow. sierpecki. We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej
PP w P³oñsku.
L. 058/1 (41), 5435.
Przod. PP W³adys³aw KÊPKA s. Macieja i Marii, ur. 23 X 1897 w Ciê¿kowicach.
W policji od 1 VIII 1921. S³u¿bê pe³ni³ w woj. krakowskim, m.in. na Post. w Ropczycach. Kurs dla post. w Szkole Okrêg. w Krakowie ukoñczy³ 31 XII 1925. We
wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na stanowisku kmdta Post. w Dêbowcu pow. jasielski.
L. 044/1 (23), 5747.
Post. PP Józef KÊSKA s. Jana i Marii, ur. 23 II 1896 w Trójni. Przez wiele lat
s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. krzemienieckiego – do 29 III 1939 na Post. w Wiœniowcu, sk¹d przeniesiony na Post. w Uhorsku i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 020/2 (59), 490.
St. przod. PP Edward KICIÑSKI s. Romana i Marii z Golañskich, ur. 12 X 1890
w Osieku. W policji od 1920. Ukoñczy³ szko³ê policyjn¹ w Herbach Starych pow.
czêstochowski. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Wierzbniku.
L. 023/5 (71), 4364.
Józef KICIÑSKI s. Franciszka, ur. w 1897.
L. 058/1 (78), 3049.
Post. PP Marian KICIÑSKI s. Józefa i Marianny, ur. 13 III 1900 w Warszawie.
W policji od 1928. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XI Komis. m.st. Warszawy.
L. 019/2 (79), 2959.
356
K
Post. PP Stanis³aw KICIÑSKI s. Andrzeja, ur. w 1900. Do 4 V 1938 s³u¿bê pe³ni³
w I Komis. w Czêstochowie, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Osieku pow. sandomierski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 045/3 (80), 1372.
St. post. PWŒl. Jakub KICZKA s. Jana, ur. 25 VII 1897 w Brodzis³awiu.
W PWŒl. od 24 VI 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. rybnickim na Post.
w Biertu³towach (do 15 VII 1923) i Suminie (do 1 IV 1930), sk¹d przeniesiony zosta³ do I Komis. w Katowicach. Od 21 XII 1938 s³u¿y³ na Post. w Bystrzycy na
Zaolziu i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 045/1 (31), 2082.
Przod. PP Leon KICZKA s. Franciszka, ur. 12 V 1892 w Koch³owach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Czerniejewie pow. gnieŸnieñski.
L. 050/2 (17), 4038.
Szer. Boles³aw KICZYÑSKI s. Franciszka, ur. w 1912. W 1939 zmobilizowany
do WP.
L. 058/4 (55), 7161.
St. post. PP Anastazy KIEDROWSKI s. Antoniego i Anny ze Skwirawskich, ur.
7 X 1892 w Koœcierzynie. Od 11 II 1920 w ¯and. Kraj. b. Dzielnicy Pruskiej. W policji od 1 VII 1920. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Toruniu – w lipcu 1938 przeniesiony
z Kdy Pow. do III Komis., 22 IX 1938 do Kdy Woj. i tam nadal we wrzeœniu 1939.
St. post. mian. 1 IX 1928. Odzn. MN, MPzaW, MDzON, SMzaDS³., BMzaDS³.
L. 012/1 (62), 2270.
Ppor. piech. rez. Eugeniusz KIEDYK s. Aleksandra i Pelagii z Aleksandrów, ur.
30 VIII 1893 w Chrobrzu. Ppor. ze starszeñstwem 1 IX 1929. PKU Piñczów. Nauczyciel, kierownik Szko³y Powszechnej w Kobylnikach. W sierpniu 1939 zmobilizowany do PP. We wrzeœniu 1939 Z-ca Kmdta Pow. Busko Zdrój.
L. 019/1 (41), 5422.
357
K
Post. PP Stanis³aw KIELAK s. Miko³aja i Marii, ur. 2 XI 1896 w Klembowie.
W policji od 1929. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pionie œledcz. PP w Wilnie.
L. 027/4 (17), 569.
Przod. PP Franciszek KIELCZYK s. Filipa i Weroniki, ur. 4 X 1898 w Duczkach.
W policji od 1924. Ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu (7 V 1929) i kurs specjalny dla
komendantów w Œledcz. SzF w Warszawie (25 VIII 1933). We wrzeœniu 1939
kmdt Post. w StaroŸrebach pow. p³ocki. Odzn. BKZ, BMzaDS³.
L. 012/1 (103), 4100.
Post. PWŒl. Antoni KIELISZ s. Tomasza i Wiktorii z Idkowiaków, ur. 12 V 1900
w Borkach. W WP od 5 IV 1919 do 30 XII 1922. W PWŒl. od 1 III 1924 w Kdzie
Rez. w Katowicach do 18 IV 1934, nastêpnie w Komis. w Radzionkowie pow. tarnogórski i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 023/3 (71), 2141.
St. post. PP Stanis³aw KIE£EK s. Adama, ur. w 1886. W policji od 1919. Ostatnio
s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – 5 VI 1939 deleg. z XIII Komis. do KG i tam nadal we
wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 044/3 (72), 2003.
Przod. PWŒl. Andrzej KIE£KOWSKI s. Ludwika i Józefy, ur. 10 VI 1896
w Pielgrzymowicach. W I wojnie w armii niemieckiej. W PWŒl. od 18 VI 1922.
Co najmniej do 31 XII 1922 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Zawodzie pow. katowicki. Od
7 XI 1927 do 1 IV 1928 kmdt Post. w Kaletach pow. lubliniecki, nastêpnie w Wydz.
Œledcz. w Królewskiej Hucie. Od 3 IV 1929 s³u¿y³ w Wydz. Œledcz. w Katowicach
i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 037/1 (22), 1360.
St. post. PP Józef KIE£PIKOWSKI s. Franciszka i Julianny z Jaroszimskich, ur.
10 VIII 1887 w Janiej Górze. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Horodence.
L. 054/1 (96), 1177.
358
K
Przod. PP Franciszek KIERECKI s. Wojciecha, ur. w 1884 w Bogdanówce.
W policji od 1923. S³u¿bê pe³ni³ m.in. na stanowisku kmdta Post. w Wo³o¿ynie.
18 VII 1938 przeniesiony z woj. nowogródzkiego na Post. w Kunowie pow. opatowski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 045/1 (39), 1320.
Przod. PP Jan KIEREPKA s. Micha³a i Anieli ze Staroniów, ur. 14 XII 1901
w Majdanie Sieniawskim. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1922. Kurs dla
kmdtów post. ukoñczy³ 5 XI 1934. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku
kmdta Post. w Budzanowie pow. trembowelski. Odzn. BKZ.
L. 044/2 (58), 2109.
St. przod. PP Ignacy KIESZKOWSKI s. Franciszka i Franciszki z Brudnickich,
ur. 17 IV 1891. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj.
w £odzi.
L. 033/3 (30), 3619.
Przod. SG Jan KIJANOWSKI s. Antoniego i Franciszki ze Zwierzykowskich, ur.
14 XII 1885 w Sielcu. W s³u¿bie od 1923 – we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Opatowie pow. kêpiñski.
L. 020/1 (10), 5904.
St. post. PP Szczepan KIJANOWSKI s. W³odzimierza, ur. w 1901. We wrzeœniu
1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. w Stanis³awowie.
L. 016/1 (82), 3099.
St. post. PP Edward KIJAÑSKI s. Stanis³awa, ur. w 1898. S³u¿bê pe³ni³ m.in.
w policji pow. wileñsko-trockiego – do 30 III 1929 na Post. w Gierwiatach, sk¹d
przeniesiony zosta³ na Post. w Rudziszkach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post.
mian. 1 IV 1933. Odzn. MDzON.
L. 026/2 (67), 104.
359
K
Leon KIJEK s. Aleksandra, ur. w 1900 w Pokrzywnicy. W Rez. PP z przydzia³em
do ochrony mostów kolejowych. Zmobilizowany 25 VIII 1939 do S³u¿by Pomocniczej PP w Bydgoszczy.
L. 058/1 (33), 4867.
Post. PP Mieczys³aw KIKA s. Stanis³awa i Marii z Mermerów, ur. 1 VIII 1911
w £azach. Po ukoñczeniu 25 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski
skierowany do woj. nowogródzkiego, nastêpnie w woj. poleskim – od 16 VI 1938
przeniesiony do Komp. Wartowniczej MOdosob. w Berezie Kartuskiej. Od 20 III
1939 pe³ni³ s³u¿bê w woj. lubelskim i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 023/5 (47), 4356.
St. post. PP Feliks KILARSKI s. Jana i Klementyny z Niezabitowskich, ur. 17 V
1891 w Nieliszu. W policji od 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Szczebrzeszynie
pow. zamojski, nastêpnie w Zamoœciu – we wrzeœniu 1939 w Komis.
L. 026/1 (64), 1668.
Post. PP Tomasz KILIÑSKI s. Tomasza i El¿biety, ur. w 1904 w Menglinghausen. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. Poznania.
L. 045/3 (7), 2703.
St. przod. PWŒl. Józef KILISZ s. Jacka i Agaty z Mnichów, ur. 10 III 1897 w Malni. W I wojnie w armii niemieckiej. Dzia³acz plebiscytowy, od 3 II do 3 V 1921
w PGŒl., uczestnik III powstania œl¹skiego do 15 VII 1921. Pocz¹tkowo s³u¿bê
pe³ni³ w PP (od 26 I do 14 VI 1922). Od 17 VI 1922 w PWŒl. w Komis. w Chorzowie pow. katowicki (do 2 X 1928), nastêpnie w Wydz. Œledcz. w Królewskiej Hucie (od 1934 r. pn. Chorzów) i tam s³u¿y³ nadal we wrzeœniu 1939. Odzn.
KnaŒl.WWiZ.
L. 012/2 (30), 5921.
Przod. PP Konstanty KILJAÑSKI s. Walentego i Feliksy z Traczyków, ur. 20 X
1893 w Grabinie. W policji od 1919. Kurs dla post. w Szkole PP m.st. Warszawy
ukoñczy³ 28 V 1921. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w VII Komis. m.st. Warszawy.
L. 05/5 (34), 1216.
360
K
Przod. PP Stanis³aw KINDRACKI s. Eliasza i Dominiki, ur. 15 III 1896 w m. Kolano. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Kobryniu.
L. 051/1 (54), 865.
Micha³ KIND¯ORSKI s. Micha³a, ur. w 1894.
L. 051/1 (100), 694.
Post. PP Boles³aw KINITZ s. Maksymiliana, ur. w 1913. Do policji przyjêty 22 III
1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Komp. „D” Rez. PP
w Herbach Starych pow. czêstochowski. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. ³ódzkiego, tam s³u¿y³ we
wrzeœniu 1939.
L. 05/4 (46), 3632.
Post. PWŒl. Jerzy KIPKA s. Józefa, ur. w 1914. W PWŒl. od marca 1939 jako
kand. na szer. przydzielony do Kdy Rez. w Katowicach. W lipcu 1939 mian. post.
i skierowany na Post. Konny w Bielsku, tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 038/3 (6), 1250.
St. post. PP Jan Karol KISIEL s. Edwarda i Julii, ur. 28 I 1897 w Z³oczowie. We
wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Stanis³awowie. Odzn. BKZ.
L. 012/1 (73), 2420.
St. post. PP Szymon KISIEL s. Grzegorza i Marianny, ur. 26 I 1892 w Sarnowie.
Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £ukowie. 26 V 1937 przeniesiony z Post. w £ukowie
na Post. w Trzebieszowie pow. ³ukowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn.
MPzaW, MDzON.
L. 05/2 (8), 2353.
361
K
Post. PP W³odzimierz KISIEL s. Jana, ur. w 1908. We wrzeœniu 1939 pe³ni³
s³u¿bê w policji w Bia³ymstoku.
L. 012/3 (47), 5445.
Przod. PP Walenty KISLINGER s. Karola i Marii z Puflerów, ur. 5 II 1893 w Zawierciu. W policji od 14 I 1921. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w Kostopolu, potem jako
kmdt Post. w DeraŸnem pow. kostopolski i Huszczy pow. lubomelski, nastêpnie
w £ucku na Post. Kolejowym i w Komis. Od 3 VI 1938 kmdt Post. w Sarnach i tam
nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MDzON.
L. 038/1 (68), 3610.
St. post. PP Franciszek KISZCZAK s. Tomasza i Marianny, ur. 28 VIII 1898
w Bia³ej. W policji od 1928. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Garwolinie.
L. 050/3 (9), 4180.
Przod. PWŒl. Henryk KISZKA s. Józefa, ur. 7 VII 1897 w Raciborzu. Uczestnik
powstañ œl¹skich. W PWŒl. od 3 VII 1922. Do 13 VII 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Komis.
w £agiewnikach pow. œwiêtoch³owicki, nastêpnie w Kdzie Pow. w Œwiêtoch³owicach (do 13 IV 1939), sk¹d przeniesiony zosta³ do Kdy Pow. w Katowicach i tam
te¿ we wrzeœniu 1939.
L. [4] (90).
Przod. PP Miko³aj KISZKO s. Onufrego i Emilii, ur. w 1892 w Jaros³awiu. Jako
kmdt post. w Dobrostanach pow. gródecki 30 V 1934 ukoñczy³ specjalny kurs dla
kmdtów post. W lipcu 1938 przeniesiony zosta³ na Post. w Rawie Ruskiej na stanowisko kmdta i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. MN.
L. [4] (1).
St. post. PP Piotr KISZNIEWSKI s. W³adys³awa i Marianny z Kucharskich, ur.
23 IV 1900 w Warszawie. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. kieleckiego – we wrzeœniu
1939 w Kdzie Pow. w Bêdzinie. St. post. mian. 1 I 1938.
L. 023/2 (76), 3719.
362
K
St. post. PP Karol KITA s. Jana i Józefy z Cieszkiewiczów, ur. 17 I 1897 w Bóbrce. W WP od 7 VIII 1920 do 14 VII 1921, 19 pp. W policji od 1 VII 1923. Od 2 III
1924 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w £uniñcu, potem w pow. brzeskim – na Post.
w O³tuszu (1 IX 1924) i Po³owcach (1 V 1925). Od 24 IV 1927 kmdt Wartowni w
Siemichoczach, od 27 XII 1927 kmdt Post. w Dmitrowiczach, a od 2 XII 1928 z-ca
kmdta Post. w Wierzchowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 I
1927. Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. 019/1 (56), 858.
St. post. PP Stanis³aw KITLAS s. Józefa, ur. 6 VII 1899 w Bia³ymstoku. Uczestnik wojny 1920. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji m. Bia³egostoku – 5 I 1939 przeniesiony z IV Komis. na Post. Kolejowy, a w kwietniu 1939 przydzielony do Wydz.
Œledcz. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MDzON.
L. 023/2 (57), 87.
Post. PP W³adys³aw KITLIÑSKI s. Wincentego i Wiktorii z Paw³owskich, ur.
21 VI 1894 w Sêdziszowie. W policji od 1921. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. jêdrzejowskim – 6 XI 1936 przeniesiony z Post. w Sêdziszowie na Post. w Niegos³awicach, od 1937 na Post. w Oksie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 026/4 (8), 4411.
Post. PWŒl. Jan KLAG s. Marcina i Zofii z Hejnejów, ur. 9 V 1900 w Owieczce.
W PWŒl. od 1 I 1925. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 4 III 1925 w Kdzie Rez., nastêpnie (do 17 XI 1937) w III Komis., sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. Katowice-Zawodzie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 044/3 (8), 3038.
Post. PWŒl. Karol KLAIS s. Paw³a i Anny z Niziów, ur. 29 V 1913 w £¹kach. Do
PWŒl. przyjêty 8 XI 1937. Do 31 X 1938 jak szer. kontr. s³u¿y³ w Kdzie Rez. w Katowicach. Od 1 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Rychwa³dzie pow. frysztacki i tam
nadal we wrzeœniu 1939.
L. 020/1 (60), 2466.
St. post. PWŒl. Franciszek KLAJA s. Wiktora i Zuzanny z Matlochów, ur. 29 XI
1897 w Cieszynie. W I wojnie w armii austriackiej. Od 19 XI 1918 w Armii gen.
Hallera, w WP do 21 IX 1921, kpr. Od 1 XII 1921 do 14 VII 1922 w ¯and. Kraj. Ks.
Cieszyñskiego. W PWŒl. od 15 VII 1922. Od 13 X 1925 do 19 VIII 1926 s³u¿y³ na
Post. w Czechowicach pow. bielski, nastêpnie w Królewskiej Hucie (od 1934 pn.
Chorzów) – od 20 do 31 VIII 1926 w Eksp. Urzêdu Œledcz., a od 1 IX 1926
w Wydz. Œledcz. i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 027/4 (10), 1314.
363
K
Przod. PP Franciszek KLAMAÑSKI s. Stanis³awa i Anny z Gogoliñskich, ur.
10 X 1894 w m. Storlus. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³
w Kdzie Woj. w Toruniu. Odzn. BKZ.
L. 012/2 (31), 1853.
Józef KLAMKA s. Tomasza, ur. w 1898. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939
– s³u¿bê pe³ni³ w policji w Czêstochowie.
L. 033/2 (76), 2854.
Post. PP Marian KLANKIEWICZ s. Jana i Marii, ur. 11 II 1911 w £odzi. W policji od 9 VI 1936. Ukoñczy³ 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski.
L. 020/1 (61), 2505.
St. post. PP Micha³ KLASA s. Stanis³awa i Katarzyny z Oborów, ur. 3 IX 1899
w Niedarach. W I wojnie w armii austriackiej. W WP od 14 III 1919 do 26 VII
1922, 6 pac, plut. W policji od 1 XII 1923 – prowizoryczny post. Od 16 VII 1931
s³u¿bê pe³ni³ jako kierowca w Kdzie Miasta Krakowa i tam tak¿e we wrzeœniu
1939. Post. mian. 1 VI 1924, st. post. – 1 VII 1930. Odzn. MPzaW, MDzON,
BMzaDS³.
L. 023/2 (99), 2831.
Post. PP Tadeusz KLAUS s. Wojciecha, ur. 25 X 1912. Do policji przyjêty 14 V
1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany na Post. w Sernikach pow. lubartowski i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu
1939.
L. 026/3 (96), 2516.
St. post. PP Jan KLAWENDER s. Franciszka i Antoniny, ur. 23 XI 1880 w Brzezinach. W policji od 1918. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku z-cy kmdta Post. Kolejowego £ódŸ-Fabryczna.
L. [1] (66).
364
K
Józef KLCZUK s. Filipa, ur. w 1908.
L. 020/4 (19), 3003.
St. post. PP Wincenty KLECAN s. Leona, ur. w 1900 w Moszczanach. W policji
od 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Otwocku pow. warszawski.
L. [3] (38).
St. post. PP Teofil KLECHAMER s. Józefa i Jadwigi, ur. 26 X 1895 w Tr¹bczynie. W policji od 1 V 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim – we
wrzeœniu 1939 w Komis. w Tarnopolu. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ,
MDzON.
L. 020/3 (40), 555.
St. przod. PWŒl. Karol KLEIMAN s. Józefa, ur. 4 VI 1895. W ¯and. Kraj. Ks.
Cieszyñskiego do 14 VII 1922, nastêpnie w PWŒl. Do 9 II 1927 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Katowice-Dworzec, sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. w Mys³owicach pow.
katowicki, a 19 XII 1938 skierowany do Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 012/1 (15), 4581.
St. post. PP W³adys³aw KLEINROK s. Franciszka i Michaliny, ur. 13 X 1899
w Koz³owie. W policji od 1 X 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w woj. tarnopolskim. St. post. mian. 1 V 1932.
L. 019/1 (72), 867.
Przod. PWŒl. Antoni KLEJCZYK s. Jana i Genowefy z Fuka³ów, ur. 8 VI 1892
w Marklowicach Górnych. Do 14 VII 1922 w ¯and. Kraj. Ks. Cieszyñskiego, nastêpnie w PWŒl. Do 19 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Brennej pow. cieszyñski,
sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w £¹kach pow. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 044/3 (15), 2321.
365
K
Przod. PP Adam KLEJMAN s. Adama i Balbiny z Koz³owskich, ur. 24 XII 1895
w Warszawie. ¯o³nierz Legionów Polskich. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in.
jako kmdt Post. w: Sokó³ce, Jeziorach pow. grodzieñski, Janowie pow. sokólski
i Zgierzu pow. ³ódzki. Nastêpnie w policji m. £odzi. W marcu 1931 przydzielony
do Kdy Miasta £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 044/1 (34), 1378.
Kpr. Kiwa KLEJN s. Abrama, ur. w 1909 w Przemyœlu. We wrzeœniu 1939 w 10
pal.
L. 062/2 (4), 7009.
Andrzej KLEJNY s. Ignacego, ur. w 1901.
L. [3] (36).
St. post. PP Bronis³aw KLEMIATO s. Stanis³awa i Marii, ur. 10 X 1907 w Witebsku. W policji od 26 IX 1932, przyjêty do KG. Od 16 III 1933 skierowany do woj.
wo³yñskiego – do 25 XI 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Samostrza³ach pow. rówieñski, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w £êcznie, a 8 IV 1938 na Post. w Ma³yñsku
pow. kostopolski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 054/1 (29), 2218.
St. post. PP Tomasz KLENEK s. Karola, ur. w 1897. We wrzeœniu 1939 pe³ni³
s³u¿bê w Komis. w Siedlcach.
L. 012/3 (10), 341.
St. post. PP Stefan KLEPACZEWSKI s. Karola, ur. w 1887 w Przedborzu. W policji od 1919. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. koneckim – do 4 V 1938 na Post.
w Czermnie, sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko z-cy kmdta Post. w Chlewiskach i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 033/2 (29), 4165.
366
K
St. post. PP Antoni KLESSA s. Ignacego, ur. 12 V 1893 w Górze. W policji od
1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z Komis. m. Poznania.
L. 012/4 (16), 2861.
Leon KLESZCZOWSKI s. W³adys³awa i Apolonii, ur. w 1910. We wrzeœniu
1939 funkcjonariusz PP, nie jest znany stopieñ i przydzia³ s³u¿bowy.
L. 027/1 (26), 2266.
Post. PP Franciszek KLETA s. Józefa i Marianny z K¹ckich, ur. 1 XII 1902
w Krzyworzece. W policji od 1928. Do 1 X 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Pajêcznie pow. radomszczañski, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Jeziorsku pow. turecki i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 023/1 (83), 3818.
Przod. PP Adam KLIKOWICZ s. Antoniego, ur. 22 XII 1897. S³u¿bê pe³ni³
w pow. w³odawskim – do paŸdziernika 1935 na Post. w S³awatyczach, sk¹d przeniesiony na Post. w Opolu na stanowisko kmdta. Od 25 VII 1938 kmdt Post.
w Ostrowie, nastêpnie 30 IX 1938 przydzielony na Post. w Tucznej pow. bialski, od
16 XI 1938 jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 026/3 (8), 707.
St. post. PWŒl. Ignacy KLIMA s. Józefa i Marty z Figurów, ur. 27 VII 1895
w Pszowie. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 3 III 1919 do 2 V 1921 i od 29 VI
do 7 VII 1921 cz³onek POW GŒl., w III powstaniu œl¹skim walczy³ od 3 V do 28 VI
1921. Od 5 VII 1921 do 18 VI 1922 w SGmin. W PWŒl. od 1 I 1923. S³u¿bê pe³ni³
w Bielsku – do 19 V 1924 w Kdzie Miasta, nastêpnie w Komis. i tam nadal we
wrzeœniu 1939. Odzn. MN, KnaŒl.WWiZ.
L. 050/2 (96), 2370.
Przod. PP Jakub KLIMA s. Karola i Katarzyny z Szel¹gów, ur. 4 VII 1893 w Zagórzu. W policji od 1 I 1920. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w pow. zbaraskim, kmdt Post.
w Klebanówce, 1 V 1935 przeniesiony na stanowisko z-cy kmdta Post. w Nowym
Siole, a 2 IV 1936 na stanowisko kmdta Post. w £ubiankach Wy¿nych i tam nadal
we wrzeœniu 1939.
L. 045/1 (86), 2145.
367
K
Przod. PP Zygmunt KLIMAREK s. Antoniego i Marianny z Kosteckich, ur. 15 III
1898 w £odzi. ¯o³nierz Legionów Polskich. W 1916 internowany, zbieg³. Do Polski wróci³ z Armi¹ gen. Hallera. Uczestnik wojny 1920. W policji od stycznia 1921.
S³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim, w £odzi – do 1 IV 1931 w VII Komis., przeniesiony
zosta³ do Wydz. Œledcz., od 11 V 1936 w Wydz. Œledcz. w Piotrkowie Trybunalskim i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. mian. 1 II 1935. Odzn. KZzaDz.,
MN.
L. 023/4 (93), 4813.
Post. PP Stanis³aw KLIMAS s. Zygmunta i Walerii z Dybów, ur. 2 I 1887 w Kopance. ¯o³nierz Armii gen. Hallera. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1 VII 1920
do 31 X 1924. Ponownie przyjêty do s³u¿by 16 II 1925. Wiele lat s³u¿y³ w woj. krakowskim – we wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. m. Krakowa. Odzn. MPzaW,
MDzON.
L. 037/3 (75), 3230.
St. przod. PWŒl. Andrzej KLIMCZAK s. Józefa i Anny, ur. 9 X 1893 w Straconce. Do 14 VII 1922 w ¯and. Kraj. Ks. Cieszyñskiego. W PWŒl. od 15 VII 1922.
Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. bielskim na stanowisku kmdta Post. w ¯ebraczem (do 1 IV 1924), nastêpnie Miêdzyrzeczu Górnym, sk¹d przeniesiony zosta³
do Chorzowa pow. katowicki z przydzia³em do I Komis., a od 22 X 1936 w III Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. przod. mian. 1 I 1929.
L. [3] (10).
Sier¿. Jan KLIMCZAK s. Jana i Józefy, ur. 25 V 1895 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 kmdt Placówki KOP „Szczuczyn”.
L. 051/1 (45), 5251.
Post. PWŒl. Emanuel KLIMEK s. Wilhelma, ur. w 1913. We wrzeœniu 1939
pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. w Katowicach.
L. 037/4 (12), 976.
St. post. PP Franciszek KLIMEK s. Ludwika i Agnieszki, ur. 1 XII 1900 w Tomaszowie Mazowieckim. W WP od czerwca 1920 do grudnia 1922. Uczestnik wojny
1920. W policji od 1925. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. krzemienieckim na Post.
w: £anowcach, Borkach, BereŸcach i Ko³odnie – od 1 VII 1936 jako kmdt – i tam
nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ, MPzaW.
L. 038/3 (35), 1106.
368
K
St. post. PWŒl. Grzegorz KLIMEK s. Paw³a i Zofii Anny z Kubisiów, ur. 14 IV
1894 w Czarkowie. Uczestnik powstañ œl¹skich. W PWŒl. od 3 VII 1922 w pow.
katowickim. Do 24 VII 1934 s³u¿y³ w I Komis. w Katowicach, sk¹d przeniesiony
zosta³ na Post. Oficerski w Pszczynie, a nastêpnie na Post. Oficerski w Miko³owie
pow. pszczyñski. Od 5 VI 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Gocza³kowicach pow.
pszczyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 038/2 (61), 768.
St. post. PP Józef KLIMEK s. Franciszka i Barbary ze Œwidrów, ur. 15 V 1895
w Golcowej. W I wojnie w armii austriackiej. Nastêpnie w ¯and. Kraj. Polskiej
w Brzozowie. Wiele lat s³u¿y³ w policji woj. stanis³awowskiego, m.in. na Post.
w Jasieniu pow. ka³uski i w Komis. w Stanis³awowie. We wrzeœniu 1939 w Kdzie
Pow. w Stanis³awowie. Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. 023/4 (5), 2499.
St. post. PP Piotr KLIMEK s. Franciszka i Barbary ze Œwidrów, ur. 15 I 1898
w Golcowej. W I wojnie w armii austriackiej. Od 20 XI 1918 w ¯and. Kraj. Polskiej, sk¹d 1 XII 1919 automatycznie przeszed³ do policji. Od 1 XII 1931 pe³ni³
s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Korczynie pow. kroœnieñski i tam tak¿e we
wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 I 1929. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.
L. [4] (48).
Post. PP Wac³aw KLIMIATO s. Jana, ur. w 1914. Do policji przyjêty 10 III 1938
w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Komp. „ I” Rez. PP w Bia³ymstoku. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego, tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 045/2 (16), 4707.
Andrzej KLIMKIEWICZ s. Franciszka i Franciszki z Wardów, ur. 29 XI 1901
w Lisiewicach. We wrzeœniu 1939 rolnik zamieszka³y w Lisiewicach pow. ³owicki,
zmobilizowany do pracy w policji.
L. 058/1 (14), 9723.
Post. PWŒl. Jan KLIMSZA s. Jana, ur. w 1911. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê
w Komis. w Cieszynie.
L. 016/2 (22), 802.
369
K
Post. PP Teodor KLIMUK s. Sylwestra i Aleksandry z Kocków, ur. 13 III 1896
w Piszczacu. ¯o³nierz Legionów Polskich. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.
wileñskiego w Kdzie Woj. w Wilnie (od 19 I 1919 do 31 III 1926), sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. poleskiego. Od 2 VI 1927 s³u¿y³ w Komis. w Brzeœciu n. Bugiem,
od 6 VII 1927 na Post. w Ble¿owie pow. stoliñski, nastêpnie w pow. brzeskim – od
15 VIII 1928 na Post. w Motyka³ach, od 22 IV 1930 na Post. w Ma³orycie – we
wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta. Odzn. BMzaDS³.
L. 038/4 (52), 1561.
St. post. PP Jan KLIMUKOWSKI s. Nicefora i Praksedy z W³asiuków, ur. 7 I
1900 w Grabówce. W policji od 15 V 1923. Do 16 II 1924 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie
Pow. w Sarnach, nastêpnie w pow. brzeskim na Post. w: Wysokiem Litewskiem
(do 17 VII 1926), Ratajczycach (do 17 XI 1926), Ma³orycie (do 5 IX 1932), Tomaszowicach (do 4 II 1934), zaœ od 5 II 1934 w I Komis. w Brzeœciu n. Bugiem i tam
nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. 019/2 (77), 266.
Józef KLINCZAK s. Antoniego, ur. w 1912.
L. 045/1 (64), 18.
St. post. PP Józef KLINIK s. Micha³a i Barbary z Mihiaków, ur. 21 II 1890
w Bu³akowie. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 16 XI 1918 do 3 I 1919 w SL.
Uczestnik powstania wielkopolskiego. W WP ochotniczo od 4 I 1919. Bra³ udzia³
w wojnie 1920. W policji od 3 II 1921. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis.
w Ostrowie Wielkopolskim. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. KW, MN, MPzaW,
MDzON, SMzaDS³., BMzaDS³.
L. 050/2 (37), 4125.
Micha³ KLINKOWSKI s. Antoniego i Wiktorii z Langów, ur. 17 IX 1899 w Górze. Ksiêgarz zatrudniony w Ksiêgarni Medycyny i Sztuk Piêknych w Poznaniu.
Do PP zmobilizowany 29 VIII 1939 i przydzielony do ochrony radiostacji w Poznaniu.
L. 058/3 (10), 4937.
St. post. PP Józef KLISIEWICZ s. Jakuba i Honoraty z Iliñskich, ur. 16 XII 1899
w Krakowie. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1 VI 1922. S³u¿y³ na Post.
w Wiœniowej pow. myœlenicki, Bie¿anowie pow. wielicki (kmdt), nastêpnie
w pow. krakowskim – w Zielonkach, Wêgrzcach Wielkich (z-ca kmdta) i Bukowinie
(p.o. kmdta), we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Pr¹dniku Czerwonym. Odzn. BKZ,
KZWLŒr., MPzaW, MDzON.
L. 044/1 (8), 2766.
370
K
St. post. PP Józef KLOCEK s. Antoniego i Marii z Szymañskich, ur. 21 VII 1903
w Sêdziejowicach. W policji od 1 III 1928. Do 15 VIII 1931 s³u¿bê pe³ni³ w Komis.
w Pabianicach pow. ³aski, od 16 VIII 1931 w biurze gosp. Kdy Pow. w £asku i tam
nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BMzaDS³.
L. 026/2 (74), 4552.
Przod. PWŒl. Franciszek KLON s. Walentego i Franciszki z Sitków, ur. 3 IV 1901
w Rogach. W WP od 12 VI 1919 do 18 IX 1920, 167 pp, zwolniony do akcji plebiscytowej, w organizacjach polskich dzia³a³ od 20 IX 1920 do 25 VI 1921. Od 4 II do
19 VI 1922 w ¯and. Kraj. Œl¹ska Cieszyñskiego, potem w PWŒl. z przydzia³em do
I Komis. w Królewskiej Hucie, gdzie s³u¿bê pe³ni³ do 7 VIII 1922. Nastêpnie s³u¿y³
na Post. w Pszowie pow. rybnicki (do 14 VIII 1925), w Komis. w Bielsku (do 1 X
1929), na stanowisku kmdta Post. w Ligocie pow. bielski (od 2 X 1929), sk¹d przeniesiony do Komis. w Bielsku i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. KW, BKZ,
MN.
L. 023/4 (1), 3499.
St. post. PP W³adys³aw KLONOWSKI s. Franciszka i Marianny, ur. 1 III 1905
w D¹browie. W policji od 1928. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w Kdzie Pow. w Warszawie.
We wrzeœniu 1939 na Post. w Henrykowie pow. warszawski. Odzn. BKZ.
L. 051/1 (90), 5755.
Post. PP Józef KLOSKA s. Józefa, ur. 24 VII 1905 w Opalenicy. Delegowany do
ochrony Prezydenta RP. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Wartowni Post.
w ¯elechlinie w Spale pow. rawski.
L. 016/1 (33), 4558.
Przod. PWŒl. Jan KLOZE s. Ignacego i Jadwigi z Poœpiechów, ur. 25 XII 1896
w Janówce. ¯o³nierz Armii gen. Hallera, plut. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W PWŒl. od 27 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Gran. w Orzegowie pow. œwiêtoch³owicki (do 1 XII 1926), nastêpnie w Lubliñcu jako refer. dzia³u gosp. w Kdzie
Pow. (do 1 XII 1932), sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. i tam nadal we wrzeœniu
1939. St. post. mian. 1 VI 1923, przod. – 1 I 1929. Odzn. MDzON, MH.
L. 037/3 (73), 545.
371
K
Post. PP Teodor KLUBA s. Stanis³awa, ur. 20 VI 1912. Do policji przyjêty 25 IX
1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski
skierowany do woj. warszawskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.
w Szreñsku pow. m³awski.
L. 050/2 (24), 1323.
Podkomis. PP Andrzej KLUPSZ vel KLUPΠs. Piotra i Magdaleny, ur. 31 X 1892
w Bojanicach. W policji od 15 IX 1920. Wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim. W lipcu 1939 przeniesiony z pow. stryjskiego do woj. poznañskiego na stanowisko Kmdta Pow. Konin i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Asp. mian. 15 VIII
1923, podkomis. – 1 VII 1930.
L. 027/1 (2), 5794.
Post. PP W³adys³aw KLUSKA s. Wojciecha, ur. w 1914. Do policji przyjêty 28 II
1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski
skierowany do pow. przemyskiego, gdzie s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 020/1 (16), 2502.
Post. PWŒl. Jan KLUZ s. Jerzego i Ewy z Niedobów, ur. 6 XI 1914 w Gródku.
Ukoñczy³ dwie klasy szko³y wydzia³owej i dwuletni¹ szko³ê przemys³ow¹.
W PWŒl. od 15 XI 1938 z przydzia³em do Komis. w Boguminie Nowym pow.
frysztacki, tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 023/4 (29), 2002.
St. post. PP Józef KLUZ s. Stanis³awa i Agnieszki, ur. 11 III 1908 w Dêbowie.
W policji od 16 II 1932. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ó³kiewski przydzielony na Post. w Probu¿nej pow. kopyczyniecki, tam nadal
s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 037/3 (85), 1025.
St. przod. PP Micha³ K£OCZEWSKI s. Ludwika i Walerii z Ka³uszyñskich, ur.
8 VIII 1888 w £ukowie. W policji od 1920. Do 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow.
w £ukowie, sk¹d przeniesiony zosta³ do Kdy Pow. w Zamoœciu. Od marca 1939
ponownie w Kdzie Pow. w £ukowie i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Odzn. MDzON,
SMzaDS³., BMzaDS³.
L. 044/2 (39), 734.
372
K
St. post. PWŒl. Maksymilian K£ODA s. Nikodema i Anny z Gizów, ur. 10 VIII
1897 w Nogowczycach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 10 VII 1919 do 4 IV
1920 w Armii gen. Hallera. Walczy³ od 2 V do 15 VI 1921 w III powstaniu œl¹skim.
W PWŒl. od 17 VIII 1922 w II Komis. w Katowicach, sk¹d przeniesiony zosta³ do
pow. œwiêtoch³owickiego, gdzie pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Orzegowie (do 30 VI
1926) i Goduli (do 20 XII 1938). Od 21 XII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na
Post. w B³êdowicach Dolnych pow. frysztacki. Odzn. MH.
L. 023/3 (55), 1698.
Post. PP Józef K£ODOS s. Feliksa i Józefy z Rych³owskich, ur. 6 IX 1914 w Posadówce. W l. 1934–1935 w KOP. Do policji przyjêty 25 IV 1936. Po ukoñczeniu
25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski 1 XII 1936 skierowany do
woj. wileñskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Radoszkowicach
pow. mo³odecki.
L. 05/5 (97), 3001.
Antoni K£OS s. Józefa, ur. w 1900 w Adamówce. We wrzeœniu 1939 w s³u¿bie
pomocniczej PP w Adamówce pow. jaros³awski.
L. 058/3 (26), 4727.
Post. PP Jerzy W³odzimierz K£OSIÑSKI s. Stanis³awa i Anny Kazimiery, ur.
14 IX 1914 w Janowiczkach. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand.
kontr. na szer. z przydzia³em do Komp. „D” Rez. PP w Czêstochowie. Po ukoñczeniu 1 XII 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj.
lwowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê we Lwowie.
L. 044/2 (69), 24.
St. post. PP Józef K£OSIÑSKI s. Grzegorza i Anny, ur. 5 V 1898 w Jamnej. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Stanis³awowie. Odznaczony MPzaW,
MDzON.
L. 026/4 (74), 2406.
St. post. PP Stanis³aw K£OSOWSKI s. Szymona i Anastazji z Howlerów, ur.
16 IX 1895 w S³awkowie. Od 1918 w SK w Go³onogu pow. bêdziñski. W policji od
1919 z przydzia³em na Post. w Maczkach pow. bêdziñski, tam nadal pe³ni³ s³u¿bê
we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 020/3 (27), 5343.
373
K
Post. PP Mieczys³aw Sylwester K£USKIEWICZ s. Stanis³awa i Stanis³awy, ur.
14 XII 1910 w Piñczowie. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand.
kontr. na szer. z przydzia³em do Komp. „D” Rez. PP w Czêstochowie. Po ukoñczeniu 1 XII 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj.
lwowskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w jednym z Komis. m. Lwowa.
L. 019/1 (94), 4675.
Post. PP Józef KMIECIAK s. Antoniego i Konstancji z Ksi¹¿kiewiczów, ur. 10 III
1907 w Kórniku. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji w Brzozowie. Od 30 VI 1938
przeniesiony do Komp. Wartowniczej MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow. pru¿añski, tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 05/4 (89), 3281.
St. post. PP Marcin KMIECIAK s. Micha³a i Anny, ur. 7 XI 1897 w B¹blinie. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Ko³omyi. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 05/5 (88), 661.
Przod. PP Antoni KMIECIK s. Micha³a i Tekli, ur. w 1889 w Julianowie. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Kolejowym w Zdo³bunowie.
L. 033/3 (89), 1719.
Post. PP Jan KMITA s. Jana i El¿biety, ur. w 1901 w Radzicach. W WP od 3 II
1920 do 1 VI 1921 i od 24 IV 1922 do 28 VIII 1923. W policji od 16 II 1929. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Poddêbcach pow. ³ucki.
L. 027/1 (5), 4220.
Post. PP Józef KMITA s. Micha³a i Eleonory, ur. 15 IX 1912 w Kurzelowie. Do
policji przyjêty 12 IX 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do
Komp. „G” Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski. Po ukoñczeniu 1 X 1937
NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do pow. przemyskiego.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Jaworznie pow. chrzanowski.
L. 019/1 (93), 5181.
374
K
Post. PP Stefan KMYTA s. Jana i Marii, ur. 26 XII 1906 w Siedliskach. W policji
od 26 IX 1929. Do 1 II 1931 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi, sk¹d przeniesiony
zosta³ na Post. w Osjakowie pow. wieluñski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 023/4 (20), 5361.
St. przod. PWŒl. Sylwester KNAPSKI s. Józefa i Marii z Janowiczów, ur. 19 XI
1890 w Jerzycach. W PWŒl. od 18 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w Oddz.
Œledcz., nastêpnie w II Komis., od 24 XI 1938 w Komis. Katowice-Za³ê¿e, we
wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Katowicach. St. przod. mian. 1 XI 1922. Odzn.
BKZ.
L. 026/4 (46), 1666.
St. przod. PWŒl. Tomasz KNAUER s. Antoniego i Marianny z Helczyków, ur.
20 XII 1886 w Bluszczowie. W policji od 1 VI 1920 w Ko³omyi. Do PWŒl. przyjêty przed lipcem 1924. Od 1 IV 1925 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Kaczycach pow. cieszyñski, od 16 XI 1935 p.o. kier. Komis. w Cieszynie. Od 28 III
1939 kmdt Post. w Zebrzydowicach pow. cieszyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939.
Przod. mian. 1 II 1923, st. przod. – 1 VII 1924.
L. 027/4 (13), 1542.
St. post. PP Józef KNERA s. Karola i Franciszki, ur. w 1895 w Reduchowie. W policji od 1922. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Goworowie pow.
ostro³êcki.
L. 023/5 (20), 435[.].
Post. PP Alfons KNOP s. Jana i Apolonii z Knapów, ur. 22 X 1905 w Koronowie.
W policji od 1929. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu.
L. 05/2 (29), 4984.
St. post. PWŒl. Ignacy KNOP s. Tomasza i El¿biety z Niemców, ur. 31 VII 1898
w Szczedrzyku. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 14 V 1919 w Armii gen. Hallera, od 21 VII 1920 z WP skierowany do dzia³alnoœci w polskich organizacjach niepodleg³oœciowych na Œl¹sku. Walczy³ (od 3 V do 27 IX 1921) w III powstaniu
œl¹skim. W PWŒl. od 22 VI 1922 w Komis. w Tarnowskich Górach (do 31 XII
1924), nastêpnie na Post. w Strzybnicy (poŸniej pn. Piaseczna) pow. tarnogórski,
tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. KW, MPzaW, MDzON, MH.
L. 037/3 (18), 1462.
375
K
Post. PWŒl. Albert KNOPIK s. Ignacego i Genowefy z Cieœlików, ur. 5 X 1917
w Dêbieñsku Starym. Do PWŒl. przyjêty 22 XI 1937 jako szer. kontr. w Kdzie Rez.
w Katowicach. 1 XI 1938 przydzielony na Post. w Porêbie pow. katowicki i tam
nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 045/3 (75), 773.
Post. PP Jan KNOROWSKI s. Józefa i Marianny ze Spodymków, ur. 12 XII 1892
w Mokrsku Rz¹dowym. W WP od 1 VII do 11 XI 1920. W policji od 1 X 1923 na
Post. T³uste pow. zaleszczycki. Od 1 I 1924 s³u¿y³ w komp. gran. Trybuchowce
pow. buczacki, od 8 IV 1925 w komp. gran. Piñsk, nastêpnie w pow. kobryñskim na
Post.: Horodec (od 5 II 1926), Dywin (od 4 VI 1927 do 3 X 1931), Nowosió³ki (do
8 XII 1933). Od 11 XII 1933 w woj. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w Komis. w Pabianicach pow. ³aski. Odzn. KZzaDz, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 051/2 (76), 3029.
Przod. PP Józef KNURA s. Wojciecha i Petroneli, ur. w 1887 w B¹bkowicach. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. stanis³awowskiego.
L. 016/2 (58), 2472.
St. post. PP Antoni KNUTH s. Antoniego i Weroniki z Kaszubowskich, ur. 21 VII
1897 w Koliñczu. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wileñskiego. W 1932
przeniesiony do woj. pomorskiego. We wrzeœniu 1939 na Post. w Gostyczynie
pow. tucholski.
L. 023/4 (30), 2178.
St. post. PP Antoni KNYBA s. Antoniego i Heleny z Mi¹skowskich, ur. 10 VIII
1903 w Raduni. W policji od 1928. Od 14 XI 1933 skierowany do woj. poznañskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta Poznania.
L. 023/2 (47), 5102.
Post. PP Stanis³aw KNYSZEWSKI s. Romana i Weroniki, ur. 4 IV 1908 w ¯yrardowie. Do policji przyjêty 1 II 1932 z przydzia³em do KG, nastêpnie skierowany do
woj. wo³yñskiego. Do 5 X 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Sarnach, sk¹d przeniesiony
zosta³ do Kdy Pow. w Sarnach i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 023/3 (41), 2982.
376
K
Post. PP Jan KOBAK s. Piotra i Marii z Szarków, ur. 8 IX 1911 w Woli Brzosteckiej. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski mian.
post. i 7 VI 1936 przydzielony do policji woj. warszawskiego. We wrzeœniu 1939
pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Szreñsku pow. m³awski.
L. 026/1 (26), 1424.
St. post. PP Jakub KOBEL s. Bazylego i Marii z Olbrachtów, ur. 21 X 1899
w £oszniowie. W policji od 16 III 1930. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.
w Gielniowie pow. opoczyñski.
L. 016/1 (45), 3897.
Kand. kontr. PP Kazimierz Marian KOBIERNIK s. Marcina i Katarzyny z Michalskich, ur. 5 V 1914 w Nowosió³ce. Do policji przyjêty 5 VI 1939 w charakterze
kand. kontr. na szer. z przydzia³em do 3 Szw. Rez. PP w Kamionce Strumi³owej
i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 058/4 (71), 4946.
St. post. PP Ignacy KOBOS s. Kacpra i Antoniny z Murczkiewiczów, ur. 29 I 1899
w Po³añcu. W policji od 1925. S³u¿y³ kolejno na Post. pow. opoczyñskiego
w Bia³obrzegach i Skórkowicach oraz Koprzywnicy pow. sandomierski. Od 1932
na stanowisku z-cy kmdta Post. w Bogorii pow. sandomierski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BMzaDS³.
L. 016/2 (81), 3495.
Post. PP W³adys³aw Boles³aw KOBRYÑ s. Micha³a i Anny, ur. 28 V 1895 w Chañczy. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. na Post. w Szyd³owie pow. stopnicki.
We wrzeœniu 1939 nadal w pow. stopnickim.
L. 038/1 (53), 4187.
St. post. PP Boles³aw KOBUS s. W³adys³awa i Marii z Gawrysiów, ur. 26 XII 1891
w Kie³piñcu. Dowborczyk. Po raz pierwszy w policji od 14 I do 1 XII 1921. Ponownie przyjêty do s³u¿by 13 XI 1922. Od 5 XII 1922 skierowany do Kosowa Poleskiego – we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Kosowie Poleskim. St. post. mian.
1 VII 1924. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³.
L. 037/4 (79), 1772.
377
K
St. post. PP Karol KOBUSZEWSKI s. Józefa i Marianny z Zawadzkich, ur. 4 X
1882 w Golominku. W policji od 1919 z przydzia³em na Post. w P³oñsku. Dalsz¹
s³u¿bê pe³ni³ w pow. warszawskim na Post. w: Zamoœciu, Suchocinie i Gostyninie.
Od 14 V 1933 na Post. w Czernicach Borowych pow. przasnyski i tam nadal we
wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. BKZ.
L. 012/4 (12), 2727.
St. post. PP Józef KOBYLAÑSKI s. Onufrego i Pauliny, ur. w 1890 w Chocimierzu. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego.
L. 027/1 (16), 2570.
St. post. PP Miko³aj KOBYLECKI s. Marcina i Justyny, ur. 21 XI 1897
w Ko³omyi. W policji od 1 VII 1923 z przydzia³em do woj. tarnopolskiego. We
wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w woj. tarnopolskim. St. post. mian. 1 II 1935.
L. 037/4 (9), 342.
St. post. PP Franciszek KOBYLIÑSKI s. Jana, ur. w 1892 w Bia³ej Podlaskiej.
W policji s³u¿y³ od 1920. We wrzeœniu 1939 w Kielcach. Odzn. BKZ.
L. 044/3 (1), 3740.
Post. PP Witold KOBZIK s. Edwarda, ur. 9 II 1912 w Mo³odecznie. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kieleckiego z przydzia³em do I Komis. w Sosnowcu, tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu
1939.
L. 020/3 (46), 568.
St. post. PP Stanis³aw KOC s. Józefa, ur. 1 II 1887 w m. Koce. W policji od 1919.
W 1922 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. w £odzi. W 1925 na Post. w Nowosolnej pow.
³ódzki, nastêpnie ponownie w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta.
L. 012/1 (4), 2075.
378
K
Sier¿. Józef KOCAJ s. Paw³a i Wiktorii, ur. 5 II 1904 w Harcie. We wrzeœniu 1939
s³u¿y³ w KOP „Worochta”.
L. 058/4 (101), 7721.
St. post. PWŒl. Ludwik Andrzej KOCEK s. Paw³a i Luizy z Adamczyków, ur.
26 VII 1890 w Czeladzi. Cz³onek POW. Uczestnik powstañ œl¹skich. W PWŒl. po
raz pierwszy od 18 VI 1923 w GSzPWŒl. w Œwiêtoch³owicach jako kursant do 19
IX 1923, nastêpnie na Post. w Chropaczowie pow. œwiêtoch³owicki, od 16 II 1926
w pow. katowickim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Katowicach-Ligocie.
L. 044/2 (99), 715.
St. post. PP Jan Kanty KOCELA s. Antoniego, ur. w 1895 w Dzierzgowie. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Przysusze pow. opoczyñski.
L. 027/3 (77), 4236.
Sier¿. ¿and. Andrzej KOCENIAK s. Jana i Agnieszki z Cyganów, ur. 22 VIII
1902 w M³odochowie. Ukoñczy³ CW¯and. w Grudzi¹dzu. Od 1938 s³u¿y³ w Z³oczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 026/4 (41), 4309.
Post. PP Stanis³aw KOCH s. Wilhelma, ur. w 1888 w Warszawie. W policji od
1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie.
L. 038/2 (26), 4626.
St. post. PP Ludwik KOCHANIAK s. Walentego i Magdaleny z Wieczorków, ur.
28 VII 1897 w Sulis³awicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Bia³ymstoku.
L. 054/1 (61), 195.
379
K
Post. PP Boles³aw KOCHANOWICZ s. Józefa, ur. 15 VI 1913. Do policji przyjêty 8 VI 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do 8 Komp. Rez. PP
w Gdyni. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski
skierowany do pow. kroœnieñskiego, tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 020/3 (69), 2523.
Post. PP Jan KOCIK s. Jana i Agnieszki, ur. 6 VIII 1913 w Oberhausen. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. tarnopolskiego, tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 023/2 (65), 1023.
Podkomis. PWŒl. Franciszek KOCIMA s. Walentego i Józefy z Urbañczyków, ur.
20 IX 1887 w Giera³towicach. W I wojnie w armii niemieckiej. Ukoñczy³ (11 VII
1925) G³ówn¹ Szko³ê PP w Warszawie. W PWŒl. od 19 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³
w Katowicach – od 30 IV 1923 do 21 X 1926 jako z-ca kmdta Oddz. Konnego, nastêpnie p.o. kier. Komis. Dworzec Kolejowy, do 31 XII 1929 jako kmdt Oddz. Konnego, od 1 I 1930 do 16 IV 1935 kier. Komis. Dworzec Kolejowy, nastêpnie kier.
Komis. Katowice-Za³ê¿e i tam we wrzeœniu 1939. Podkomis. mian. 24 XII 1927.
L. 026/4 (71), 5821.
St. post. PP Franciszek KOCIO£KO s. Daniela i Emilii, ur. w 1898 w Harcie. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Stanis³awowie. Odzn. BKZ.
L. 05/2 (49), 1596.
Post. PP Zygmunt KOCISZ s. Wincentego i Aleksandry, ur. 19 I 1910 w Putnowcach. W 1936 przeniesiony ze s³u¿by ogólnej do pionu œledcz. w Warszawie i tam
nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 05/4 (3), 2137.
Wiktor KOCIUBA s. Edwarda, ur. w 1892.
L. 016/1 (63), 3342.
380
K
St. post. PP Antoni KOCOT s. Mateusza i Marianny z Wilczyñskich, ur. 10 VI
1888 w Górze Siewierskiej. Cz³onek POW. Uczestnik powstañ œl¹skich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Siewierzu pow. zawierciañski.
L. 026/1 (39), 3703.
St. post. PWŒl. Józef KOCOT s. Jana, ur. 6 VII 1900. W PWŒl. od 15 I 1924.
S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 1 III 1927 w Oddz. Konnym, nastêpnie w II Komis. (do 1 IV 1928), sk¹d powróci³ do Oddz. Konnego. Od 2 III 1929 ponownie
s³u¿y³ w II Komis. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. 037/4 (15), 907.
Przod. PP Antoni KOCÓR s. Andrzeja i Anny, ur. w 1896 w Ujeznej. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. stanis³awowskiego. Odzn. BKZ.
L. 012/1 (56), 2552.
Przod. PWŒl. Ferdynand Wiktor KOCUR s. Marcina i Antoniny z Grabowskich,
ur. 23 III 1899 w Boguminie. Uczestnik wojny 1920 i powstañ œl¹skich. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 9 IV 1934 w Kdzie Rez., nastêpnie w Oddz.
Konnym Kdy Pow. Od grudnia 1938 kier. Komis. w Boguminie Nowym pow.
frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 I 1928, przod. –
1 VII 1928. Odzn. MPzaW.
L. 020/3 (37), 765.
St. post. PWŒl. Jan KOCUR s. Jana i Marii z Gruszków, ur. 13 X 1898 w Kowalach. W I wojnie w armii austriackiej. W PWŒl. od 1 XI 1923. Do 2 II 1924 s³u¿y³
w Kdzie GSzPWŒl. w Œwiêtoch³owicach, nastêpnie (do 1 VII 1927) na Post. w
Go³kowicach pow. rybnicki, sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. w Bielsku i tam
nadal we wrzeœniu 1939.
L. 045/3 (79), 548.
Przod. SW Zdzis³aw Wac³aw KOCZARSKI s. Wincentego i Anieli z Sarnowskich, ur. w 1890 w Grójcu. W wiêziennictwie od 1919. Co najmniej od 1929 dozorca w wiêzieniu w Warszawie przy ul. D³ugiej. Od 1936 pe³ni³ s³u¿bê
w wiêzieniu w Warszawie przy ul. Dani³owiczowskiej i tam nadal we wrzeœniu
1939. Odzn. KW, MDzON, BMzaDS³.
L. 020/4 (12), 1989.
381
K
Stefan KOCZMAREK s. Micha³a, ur. w 1888.
L. 023/3 (56), 2417.
Franciszek KOCZMIROWSKI s. Emiliana, ur. w 1881. Funkcjonariusz SW. Od
1922 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu na Œwiêtym Krzy¿u.
L. 044/3 (45), 5458.
St. post. PWŒl. Stanis³aw Józef KOCZUR s. Stanis³awa i Anny z Kaszyców, ur.
7 I 1898 w K¹tach. W PWŒl. od 1 VIII 1924. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Hajdukach
Wielkich pow. œwiêtoch³owicki (od 20 V do 3 VI 1931 deleg. do Kdy Pow. w Œwiêtoch³owicach – prac. kancelarii) do 26 XII 1938, nastêpnie zosta³ przeniesiony do
Wydz. Œledcz. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 037/2 (56), 5353.
Przod. PWŒl. Andrzej KOCZY s. Karola i Marii, ur. 19 VII 1888 w Pielgrzymowicach. W PWŒl. od 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim, m.in.
w Komis. w Za³ê¿u (do 13 XII 1922). Od 30 V 1939 p.o. kmdta Post. w Katowicach-D¹biu i tam te¿ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 V 1926, przod. – 1 VII
1928. Odzn. MN.
L. 050/2 (58), 2142.
Kazimierz KOCZYK s. Józefa, ur. w 1892.
L. 050/2 (3), 2418.
Stra¿n. SW W³adys³aw KOCZYK s. Stanis³awa, ur. w 1896. We wrzeœniu 1939
s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie.
L. 037/1 (47), 1990.
382
K
Boles³aw KODZIECKI s. Feliksa, ur. w 1903.
L. 027/4 (27), 1298.
Komis. PP Alfred von KOEHNE s. Ksawerego i W³adys³awy Anny z Dziubiñskich, ur. 30 VII 1889 w Wilnie. W policji od 1919. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³
w woj. wo³yñskim. Od 17 V 1931 Kmdt Pow. S³upca, nastêpnie kier. Komis. w Tomaszowie Mazowieckim. Od 1934 kier. XIII Komis. m. £odzi i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. Odzn. SKZ.
L. 05/2 (61), 5790.
Post. PP Antoni KOENIG s. Jana, ur. w 1893 w Konstantynowie. W policji od
1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w £odzi.
L. 023/2 (78), 2073.
St. post PP Feliks KOGUT s. Albina i Karoliny, ur. w 1897 w Bogorii. Ostatnio
s³u¿bê pe³ni³ w pow. stoliñskim, m.in. na stanowisku kmdta Post. w Dawidgródku,
we wrzeœniu 1939 na Post. w Horodnie. Odzn. BKZ.
L. 044/3 (70), 156.
Post. PP Franciszek KOGUT s. Piotra i Ewy z Ryczków, ur. 29 I 1900 w Gruszowie Wielkim. W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w VI Komis.
L. 020/1 (4), 4092.
Antoni KOJDER s. Jana, ur. w 1912.
L. 062/2 (10), 7834.
383
K
St. post. PP Mieczys³aw KOKOCIÑSKI s. Juliana, ur. w 1890 w Z³otem. W policji od 1923. W 1937 przeniesiony zosta³ z Rez. Konnej w Sosnowcu na Post.
w S³awkowie pow. olkuski, tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 027/1 (3), 3500.
St. przod. PP Feliks KOLASA s. Karola i Barbary, ur. w 1888 we Lwowie.
W I wojnie w armii austriackiej. W WP od listopada 1918 do 30 XI 1919, wachm.
¿and. W policji od 1 XII 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Ostrogu pow. zdo³bunowski. St. przod. mian. 1 IX 1923. Odzn. BKZ, MDzON,
SMzaDS³., BMzaDS³.
L. 045/2 (1), 995.
St. post. PP Jan KOLASA s. Józefa i Franciszki z £uszczyñskich, ur. 20 IV 1900
w Siedliskach. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w policji pow. lubaczowskiego. W 1932 ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w P³azowie pow. lubaczowski. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 023/5 (3), 2475.
St. post. PP Kazimierz KOLBIERSKI s. Józefa, ur. 4 VII 1897 w £odzi. W policji
od 1922. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez.
m. £odzi. Odzn. BKZ.
L. 020/1 (99), 2470.
Post. PP Stanis³aw KOLBUSZ s. Franciszka i Marii z Niemczyków, ur. 26 III
1912 w Brzostku. Do policji przyjêty 7 IX 1937 w charakterze kand. kontr. na szer.
z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na
Post. Nowe Sio³o pow. zbaraski.
L. 044/1 (16), 2755.
Post. PP Bronis³aw KOLE¯KO s. Stanis³awa, ur. 16 VIII 1898 w m. Wincenta.
W policji od 1919. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Pabianicach pow. ³aski, we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta £odzi.
L. 027/2 (42), 4146.
384
K
St. post. PWŒl. Jerzy KOLOÑ s. Piotra i Marii z Morcinków, ur. 8 IV 1897 w Kryrach. W I wojnie w armii niemieckiej. Cz³onek POW. Od 27 X 1920 do 3 V 1921
w PGŒl. W chwili wybuchu III powstania œl¹skiego przeszed³ pod komendê powstañcz¹. W PWŒl. od 23 VIII 1922 z przydzia³em do Kdy Pow. w Pszczynie. Do
19 XII 1938 s³u¿y³ w Komis. m. Bielska, a od 20 XII 1938 w Komis. we Frysztacie
i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 016/2 (20), 3304.
St. post. PP Wojciech KO£ACIÑSKI s. Jana i Franciszki, ur. 1 III 1904 w Aleksandrowie. W policji od 1926. S³u¿y³ m.in. w £odzi i w Kdzie Pow. w Sieradzu. We
wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Burzeninie pow. sieradzki.
L. 016/2 (33), 5690.
Szer. ¿and. Feliks KO£ACZ s. Jana, ur. w 1910 w Grabowie. We wrzeœniu 1939
pe³ni³ s³u¿bê w woj. warszawskim.
L. 058/3 (41), 5897.
Post. PP Marcin KO£ACZEWSKI s. Juliana i Katarzyny, ur. 3 XI 1910 w Opatowie. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do policji woj. wo³yñskiego. Do 5 VII 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis.
w £ucku, sk¹d przeniesiony na Post. w Perespie pow. sokalski i tam te¿ we wrzeœniu
1939.
L. 045/2 (77), 4573.
Post. PP Wac³aw KO£ACZEWSKI s. Juliana i Katarzyny, ur. w 1906 w Opatowie. W policji od 1932. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Pruszkowie
pow. warszawski.
L. 038/2 (23), 4499.
St. post. PP Boles³aw KO£AKOWSKI s. Adama i Antoniny, ur. 10 II 1904
w Œwierzawach. W policji od 1 XII 1928. Od 25 V 1929 skierowany do woj. warszawskiego, we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w O¿arowie pow. warszawski.
L. 037/2 (78), 2089.
385
K
St. post. PP Franciszek KO£AKOWSKI s. Józefa i Katarzyny, ur. 30 III 1894
w Baranowie. W WP od 1 XI 1918 do 18 IX 1919, kpr. W policji od 16 I 1925.
S³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Zahajcach pow.
krzemieniecki. St. post. mian. w 1937.
L. 051/1 (83), 905.
St. post. PP Ignacy KO£AKOWSKI s. Antoniego i Rozalii z Olkowskich, ur.
14 VIII 1901 w Pienicach Wielkich. W WP od 3 III 1920 do 9 XI 1923. W policji od
15 I 1925. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Zdo³bunowie. Odzn. MPzaW.
L. 051/2 (73), 247.
Post. PP Marian KO£AKOWSKI s. Wincentego i Heleny, ur. 10 XI 1909 w Janowie Lubelskim. Do policji przyjêty 26 IX 1932 w charakterze kand. kontr. na szer.
z przydzia³em do KG. Po ukoñczeniu 27 II 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ó³kiewski skierowany do woj. wo³yñskiego. S³u¿y³ m.in. w Komis. w Kowlu. Od
15 XII 1937 w Toruniu, potem w I Komis. w Gdyni. Od kwietnia 1938 ponownie
I Komis. w Toruniu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Bydgoszczy.
L. 027/3 (74), 2294.
Por. piech. rez. Witold KO£AKOWSKI s. Henryka i Zofii z Krzyczkowskich, ur.
27 VII 1893 w £om¿y. Ppor. ze starszeñstwem 1 VI 1919, por. – 19 III 1939, przydzielony do 21 pp. PKU Warszawa-Miasto III. Mgr praw, radca w Najwy¿szej
Izbie Kontroli. W sierpniu 1939 zmobilizowany do PP m.st. Warszawy.
L. 051/2 (51), 6861.
Przod. PWŒl. Józef KO£ATEK s. Jana i Teresy z Pyków, ur. 23 VII 1891 w Karwinie. W I wojnie w armii austriackiej. Uczestnik polskiego przewrotu wojskowego na Œl¹sku Cieszyñskim, podj¹³ 20 XI 1918 s³u¿bê w ¯and. Kraj. Ks.
Cieszyñskiego i pe³ni³ j¹ a¿ do w³¹czenia jednostki do korpusu PWŒl. 15 VII 1922,
pozostaj¹c na etacie Post. w Ligocie pow. bielski. Do 31 XII 1922 s³u¿y³ w Kdzie
Pow. w Bielsku, nastêpnie w Katowicach – w Oddz. Œledcz. (do 31 III 1923), w Dyrekcji Policji (do 14 XI 1923), w Oddz. Œledcz. KG (do 30 IV 1924), w Eksp. Urzêdu
Œledcz. (do 14 XI 1924) i w Komis. Dworcowym (do 1 II 1928), sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Skoczowie pow. cieszyñski i tam pe³ni³ s³u¿bê do 19 XII 1938. Od 20
XII 1938 w Komis. w Karwinie pow. frysztacki i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 020/2 (69), 889.
386
K
St. przod. PWŒl. Józef KO£DER s. Bernarda i Joanny z Jeleniów, ur. 6 XII 1895
w B³êdowicach Dolnych. Do PWŒl. przyjêty 1 I 1923 w stopniu przod. S³u¿bê
pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. Gran. w Rudzie pow. œwiêtoch³owicki (do 30 IX
1923), nastêpnie kmdta Post. w Mikuszowicach pow. bielski, instruktora
GSzPWŒl. w Œwiêtoch³owicach i w SzPWŒl. Katowicach (od 1 XII 1926 do 15 XII
1929), w Komis. w Katowicach-Zawodziu (do 15 XI 1930) i Zebrzydowicach pow.
cieszyñski (do 1 II 1932), potem na Post. w Mikuszowicach (do 31 X 1933), w Komis. w Bielsku (do 30 V 1938). Od 1 VI 1938 do lipca 1939 s³u¿y³ jako kmdt Post.
w Mikuszowicach. We wrzeœniu1939 kmdt Post. w Porêbie Or³owskiej pow. frysztacki. St. przod. mian. 15 VIII 1925.
L. 045/1 (27), 2372.
Post. PP Jan KO£KOWSKI s. Franciszka i Marianny z Balmesów, ur. 14 II 1914
w Wilczycach. Do policji przyjêty 25 IV 1938 w charakterze kand. kontr. na szer.
z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. We
wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Horodnicy pow. kopyczyniecki.
L. 019/1 (46), 551.
Post. PP Antoni KO£ODZIEJ s. Adama i Katarzyny, ur. w 1899. Ostatnio s³u¿bê
pe³ni³ w policji w Czêstochowie – do 1 XI 1938 w III, nastêpnie w I Komis. i tam
te¿ we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.
L. [3] (37).
St. przod. PWŒl. Piotr KO£ODZIEJ s. Konstantego, ur. 23 VI 1888. W PWŒl. od
19 VI 1922. S³u¿y³ na Post. w Koch³owicach pow. katowicki, w I Komis. w Katowicach (do 15 X 1929), nastêpnie w Kdzie Rez. w Katowicach, sk¹d przeniesiony
zosta³ na Post. w Koñczycach pow. katowicki. Od 9 VIII 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Katowice-Za³ê¿e i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 05/2 (54), 2232.
St. przod. PWŒl. Filip KO£ODZIEJCZYK s. Franciszka i Waleski z Jurków, ur.
17 VIII 1898 w Adamowicach. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 15 II 1919
w POW. Po II powstaniu œl¹skim przez trzy miesi¹ce s³u¿y³ w policji pomocniczej,
w III powstaniu dca plut. w baonie szturmowym pod ¯ernikami, nastêpnie
w SGmin., wachm. W PWŒl. od 21 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Rudzie
jako z-ca refer. gosp., po likwidacji pow. rudzkiego – z-ca kmdta Post. w Kamieniu
pow. œwiêtoch³owicki, nastêpnie refer. polityczny Eksp. PPolit. w Œwiêtoch³owicach (do 4 I 1927), instruktor w SzPWŒl. w Katowicach (do 1 I 1930), kmdt Post.
387
K
Oficerskiego w Pszczynie (do 15 V 1933), potem w pow. œwiêtoch³owickim
w Komis. Hajduki Wielkie, sk¹d 15 X 1933 przeniesiony zosta³ na stanowisko z-cy
kier. na Komis. w £agiewnikach, od 6 XI 1937 w Komis. Katowice-Za³ê¿e.
W 1938 kier. Post. Specjalnego Katowice-Za³ê¿e i tam nadal we wrzeœniu 1939.
Przod. mian. 3 V 1927, st. przod. – 1 I 1930. Odzn. BKZ dwukrotnie, MN,
KnaŒl.WWiZ I kl., MDzON, BMzaDS³.
L. 027/3 (16), 1322.
St. post. PP Jan KO£ODZIEJCZYK s. Stanis³awa i Józefy z Olejniczaków, ur.
23 VI 1893 w £odzi. W policji od 1918. Uczestnik wojny 1920. Ostatnio s³u¿bê
pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Komis. £ódŸ-Dworzec Kaliski. Odzn.
MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 019/2 (23), 3925.
St. post PP Józef KO£ODZIEJCZYK s. Franciszka, ur. w 1893 w Blachowni.
W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Sosnowcu.
L. 012/2 (35), 4241.
St. post. PP Józef Aleksander KO£ODZIEJCZYK s. Jana i Marii z Wierzbickich, ur. 17 III 1901 w Warszawie. W WP od 3 III do 25 IX 1920. W policji od
16 IV 1924. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. zdo³bunowskim – we wrzeœniu 1939 na
Post. w Ostrogu. St. post. mian. w I kwartale 1937.
L. 038/4 (9), 250.
St. post. PP Mieczys³aw KO£ODZIEJCZYK s. W³adys³awa i Marianny, ur.
28 III 1907 w Kamienicy Polskiej. W policji od 26 IX 1932. Po ukoñczeniu 14 XII
1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. tarnopolskiego, we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Dobrowodach pow. zbaraski.
L. 037/1 (59), 2108.
St. post. PP Stanis³aw KO£ODZIEJCZYK s. Aleksandra i Magdaleny, ur. 22 XII
1897 w ¯eleŸnikach. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Stryju, a we wrzeœniu
1939 na Post. w Daszawie pow. stryjski. Odzn. BKZ.
L. 037/1 (96), 1079.
388
K
Post. PP Stanis³aw KO£ODZIEJCZYK s. Marcina i Marianny ze Stêplewskich,
ur. 20 II 1900 w Kostrzyniu. W policji od 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na
Post. w Pankach pow. czêstochowski.
L. 019/2 (74), 4464.
Przod. PWŒl. Tomasz KO£ODZIEJCZYK s. Józefa i Joanny z Ordonów, ur.
21 XII 1898 w WoŸnikach. Od 5 IX 1920 do 15 VI 1922 w PGŒl. Od 17 VI 1922
s³u¿y³ w Komis. Bogunice pow. rybnicki (do 10 VIII 1922), na Post. WoŸniki pow.
lubliniecki (do 1 VI 1925) i Skoczów pow. cieszyñski (do 14 III 1927), nastêpnie
w pow. lublinieckim na Post. Kochcice (do 1 II 1930) i Herby Œl¹skie (do 13 XI
1933), jako kmdt Post. Pawonków (do 10 III 1935), Boronów (do 6 XII 1938), Kalety i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MN, KnaŒl.WWiZ II kl.
L. 027/1 (96), 1554.
Post. PP Sylwester KO£ODZIEJEWSKI s. Walentego i Józefy, ur. w 1898
w Dominowie. W policji od 1 VI 1929. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.
w Radczyku pow. stoliñski.
L. 023/5 (6), 4161.
Post. PP Aleksander KO£ODZIEJSKI s. Jana, ur. w 1897 w Radoczycy. W policji od 1935. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w D¹browie Górniczej pow.
bêdziñski.
L. 012/2 (89), 2235.
St. przod. PP Leopold KO£ODZIEJSKI s. Józefy, ur. 1 IX 1889 w £odzi. W policji od 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939
w Wydz. Œledcz. m. £odzi. Odzn. BKZ.
L. 026/4 (12), 4211.
Przod. PP Franciszek Mateusz KO£OSZCZYK s. Ignacego i Anny z W¹growskich, ur. 14 IX 1900 w Wojkowie. W policji od 1924. Po ukoñczeniu piêciomiesiêcznego kursu dla œledczych w NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski 28 IX
1931 przydzielony do pow. wieluñskiego. Do stopnia przod. awansowany 1 IV
1934 i mian. kmdtem Post. w Boles³awcu pow. wieluñski, gdzie nadal s³u¿y³ we
wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 033/1 (32), 3537.
389
K
Stanis³aw KO£WA s. Józefa, ur. w 1898. We wrzeœniu 1939 pracowa³ w Urzêdzie
Skarbowym we Lwowie.
L. 054/2 (11), 174/7711.
St. post. PP Kazimierz KOMASA s. Walentego i Michaliny z Beimów, ur. 27 I
1903 w Smuszewie. Uczestnik wojny 1920. W policji od 27 IX 1929. We wrzeœniu
1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Klesowie pow. sarneñski. St. post. mian. w 1937.
Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 023/5 (9), 5044.
St. post. PWŒl. Franciszek KOMINEK s. Jana i Marianny z Krystów, ur. 31 V
1891 w Mazañcowicach. Od 1 VIII 1918 do 1 II 1922 s³u¿y³ w V Dywizji Syberyjskiej. W PWŒl. od 15 X 1922 na Post. w Brennej pow. cieszyñski (do 14 IX 1923),
nastêpnie w Komis. w Cieszynie (do 31 V 1924), w Kdzie Rez. w Katowicach (do
4 IX 1924), sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. w RoŸdzieniu pow. katowicki
(poŸn. pn. RoŸdzieñ-Szopienice, nastêpnie Szopienice), gdzie s³u¿bê pe³ni³ do 1 I
1933. Od 2 I 1933 do wrzeœnia 1939 w Komis. w Bielsku. Odzn. MN.
L. 026/1 (51), 3498.
Post. PWŒl. Zygfryd KOMINEK s. Andrzeja, ur. w 1915. Do 31 X 1938 s³u¿y³
w 1 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach. Post. mian. 1 XI 1938.
L. 038/4 (35), 2083.
Przod. PP Leonard KOMOR s. Ignacego i Zuzanny z Zadurskich, ur. 6 XI 1900
w Kamionce. W WP w ¿and. pol. od 25 II 1920 do 24 IX 1923. Od 1 XII 1923 do
8 XII 1924 na Post. Gran. PP nr 100 w 16 komp. gran. pow. sarneñskiego, nastêpnie
s³u¿bê pe³ni³ na Post. pow. sarneñskiego w Niemowiczach (do 25 XI 1925) i Za³awinie
(do 1 VI 1928) jako kmdt oraz w Kdzie Pow. w Drohiczynie (do 9 XI 1937). Od 10 XI
1937 w Wydz. Œledcz. w Brzeœciu n. Bugiem i tam te¿ we wrzeœniu 1939. St. post.
mian. 1 VI 1924, przod. – 1 VII 1930. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³.
L. 045/3 (4), 133.
St. post. PP Aleksander KOMOROWSKI s. Józefa, ur. 16 VII 1895. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. Œledcz. w Lublinie. Odzn. BKZ.
L. 05/2 (40), 1620.
390
K
Post. PP Lucjan KOMOROWSKI s. W³adys³awa i Marianny, ur. w 1908 w Warszawie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lwowskiego – we wrzeœniu 1939 na
Post. w Hrebennem pow. rawski.
L. 020/2 (67), 3125.
St. post. PP Kazimierz KOMOSIÑSKI s. Antoniego i Marianny z Cieœlaków, ur.
12 II 1897 w Sarbinowie. W policji od 1 XII 1922. Co najmniej od 1935 s³u¿bê
pe³ni³ w woj. tarnopolskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Brodach. St. post. mian.
w 1935.
L. 012/3 (33), 4308.
St. post. PWŒl. Stefan KOMPIELSKI s. Micha³a i Marianny z Pilarskich, ur.
22 VI 1898 w £odzi. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W PWŒl. od 15 I 1924.
Do 15 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Pawonkowie pow. lubliniecki, nastêpnie od
16 V 1929 w kancelarii Kdy Pow. w Lubliñcu i tam tak¿e we wrzeœniu 1939.
L. 045/3 (70), 975.
Post. PP Roman KOMUSIÑSKI s. W³adys³awa, ur. w 1911. We wrzeœniu 1939
s³u¿y³ w Komis. w Tarnopolu.
L. 05/4 (71), 31.
Post. PP W³adys³aw KONAT s. Franciszka, ur. 23 VI 1904 w Kupikach. W policji
od 1 XII 1928. Od 25 V 1929 skierowany do woj. nowogródzkiego. 25 II 1933
przeniesiony do Kdy Rez. Szer. PP przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Sieradzu.
L. 023/4 (10), 4434.
Stra¿n. SW Eugeniusz KONDRACKI s. Aleksandra i Felicji, ur. 22 VI 1914
w Bia³ymstoku. Od 1 III 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Siedlcach, tam te¿ we
wrzeœniu 1939.
L. 062/2 (18), 7837.
391
K
St. post. PP Stefan KONDRACKI s. Jana, ur. w 1881 w Turoœli. We wrzeœniu
1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Bia³ymstoku.
L. 044/2 (23), 245.
Post. PP Aleksander KONDRASIUK s. Tomasza i Franciszki, ur. 8 VIII 1907
w Warszawie. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1 II 1933. We wrzeœniu 1939 w XXV Komis. m.st. Warszawy. Odzn. BKZ.
L. 05/1 (78).
Przod. PP Aleksander KONDRATOWICZ s. Juliana, ur. w 1897. We wrzeœniu
1939 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. w ¯elechowie pow. garwoliñski.
L. 058/4 (33), 1009.
Zenobiusz KONIEC s. Franciszka, ur. 24 XII 1901 w Czêstochowie. We wrzeœniu
1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Kielcach.
L. 058/1 (25), 5120.
Przod. PP Walerian KONIECKI s. Antoniego i Apolonii, ur. 5 VI 1888 w Kamienicy Polskiej. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Radomiu.
L. 020/1 (98), 4793.
St. post. PP Kazimierz KONIECZNY s. Kazimierza i Apolonii, ur. w 1904 w Sokolnikach. W policji od 1 XII 1928. Od 27 XII 1928 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie,
m.in. w XVI Komis. i Kdzie Pow., we wrzeœniu 1939 w Rez. PP m.st. Warszawy.
St. post. mian. 1 IV 1939.
L. [1] (50).
392
K
St. post. PP Leon KONIECZNY s. Marcina, ur. w 1901 w Wartos³awiu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z Komis. m. Poznania.
L. 026/2 (81), 4255.
St. post. PP Marceli KONIECZNY s. Andrzeja i Marii, ur. 3 I 1897 w Jerzykowie.
We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Przemyœlu. Odzn. BKZ.
L. 050/1 (82), 3283.
Przod. PP Marian KONIECZNY s. Jana, ur. 2 II 1898 w Bogoniowicach. Do 4 XI
1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wileñskiego, sk¹d przeniesiony zosta³ do m.st.
Warszawy. We wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. m.st. Warszawy. Przod. mian.
1 II 1937. Odzn. KN, KW.
L. 037/2 (16), 5038.
St. post. PP Micha³ KONIECZNY s. Franciszka i Jadwigi z Wawrzyniaków, ur.
19 IX 1892 w Robakowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w £yœcu pow.
stanis³awowski.
L. 033/3 (93), 1062.
Post. PP Roman KONIECZNY s. Stanis³awa i Antoniny, ur. 9 VIII 1909 w Warszawie. W policji od 1934. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w woj. warszawskim.
L. 027/1 (83), 1209.
Jerzy KONKIEL s. Jana, ur. w 1909. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w ¿andarmerii
w Warszawie.
L. 037/3 (95), 4620.
393
K
St. przod. PP Wincenty KONON s. Józefa i Stefanii z Niemiñskich, ur. 18 VII
1899 w Bia³ymstoku. W WP od 7 III 1919 do 16 I 1922, wachm. W policji od 2 XI
1922. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. nowogródzkim, m.in. w Grodnie i na Post. pow.
grodzieñskiego – Druskienniki i Berszty. W 1930 przeniesiony do woj. poznañskiego na stanowisko kmdta Post. Wrzeœnia (1930) i Kórnik (od 6 II 1932), od
14 III 1932 kmdt Post. w Œrodzie Wielkopolskiej. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu
1939. St. przod. mian. 1 III 1936. Odzn. KW, BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 023/4 (87), 3088.
Post. PP W³adys³aw KONON s. Józefa i Stefanii z Niemiñskich, ur. 24 X 1903
w Bia³ymstoku. W policji od 1927. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz.
Œledcz. w Bydgoszczy. Odzn. BKZ.
L. 012/2 (4), 2276.
Izydor KONONOWICZ s. Feliksa i Zofii z Jatowtów, ur. 2 IV 1901 w Solecznikach Ma³ych. Cz³onek POW. Uczestnik wojny 1920. Pracownik urzêdów pocztowych w Binnicy i Maleczu pow. pru¿añski, nastêpnie drogomistrz w Rakowie pow.
mo³odecki. W 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Rakowie. Odzn.
KN, KW.
L. 058/2 (45), 3015.
St. post. PP Marcin KONOPELSKI s. Micha³a i Praskowii, ur. w 1892 w Chlebowicach. W policji od 1 XII 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Chorostkowie pow. kopyczyniecki.
L. 023/3 (68), 833.
St. post. PP Emil KONOPKA s. Rocha i Henryki, ur. 10 II 1897 w Siedliszczanach. W policji od 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Krasnem pow.
rzeszowski. St. post. mian. 1 II 1935. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 012/3 (15), 2660.
St. post. PP Józef KONOPKA s. Wojciecha, ur. w 1903. W policji od 1931. We
wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. PP m.st. Warszawy. St. post. mian. 1 I 1938.
L. 05/5 (93), 1484.
394
K
Post. PP Jan KONOWA£EK s. Antoniego i Marianny, ur. 27 III 1890 w £êcznej.
Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lubelskiego, m.in. w Kdzie Pow. w Lublinie, na Post. w Chodlu pow. lubelski i w I Komis. w Lublinie. We wrzeœniu 1939
s³u¿y³ na Post. Kolejowym w Lublinie.
L. 045/1 (32), 2342.
St. przod. PP Grzegorz KONOWA£OW s. Piotra i Zofii z Siemieniuków, ur. 7 II
1895 w Ostrogu. W l. 1915–1923 sekretarz S¹du Rejonowego w rodzinnym mieœcie. W policji od 1923. Kurs dla post. ukoñczy³ 10 VIII 1923 w Szkole Policyjnej
w Ostrogu. 12 VI 1925 przeniesiony do Kdy Pow. w Radomsku – s³u¿bê pe³ni³
w pow. radomszczañskim jako kmdt Post. w Gomunicach (1934), a od 19 XII 1938
w Kodr¹bie i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Przod. mian. 1 XII 1924. Odzn. BKZ,
BMzaDS³.
L. 05/5 (45), 4222.
Post. PP Jan Julian KONTACH s. Tomasza i Agnieszki, ur. 14 III 1913 w Kajmowie. Do policji przyjêty 25 VIII 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do II Szw. Rez. PP w Krechowcach. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Dyonu Konnego m.st. Warszawy i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 050/1 (38), 4748.
Post. PWŒl. Konrad KONTNY s. Jana i Barbary, ur. 22 XI 1899 w Katowicach.
W PWŒl. od 1 VII 1922. Do 31 VIII 1930 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Lubliñcu, nastêpnie (do 9 VIII 1937) w Komis. w Lipinach pow. œwiêtoch³owicki, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Brennej pow. cieszyñski, a 20 VI 1939 przydzielony na Post.
w Godowie pow. rybnicki i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 045/3 (67), 767.
Jakub KONTOROWICZ s. Uszera, ur. w 1893.
L. 050/3 (1), 7753/6055.
Ppor. piech. rez. Edward KOPACZ s. Stanis³awa i Agaty, ur. 28 I 1905 w Borys³awiu. Ppor. ze starszeñstwem 1 XII 1932 przydzielony do 86 pp. PKU Postawy.
W 1939 zmobilizowany do KOP.
L. 054/2 (22), 85.
395
K
St. post. PP Franciszek KOPCZYÑSKI s. Tomasza i Katarzyny, ur. w 1897
w £odzi. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XII Komis.
m. £odzi. Odzn. BKZ.
L. 023/2 (49), 5070.
Post. PP Bogus³aw KOPEÆ s. Andrzeja, ur. w 1907 w D¹browie. W policji od
1932. Do 22 VI 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Miechowie, sk¹d przeniesiony zosta³
na Post. w Ksi¹¿u Wielkim pow. miechowski. Od 2 IX 1936 ponownie na Post.
w Miechowie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 044/1 (91), 1825.
Post. PP Franciszek KOPEÆ s. Stanis³awa i El¿biety z Rozenblanttów, ur. 16 IX
1900 w Dojazdowie. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by.
L. 023/5 (63), 5991.
St. post. PP Jakub KOPEÆ s. Szczepana, ur. 27 V 1904 w Woli Rusinowskiej. We
wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. w Warszawie.
L. 027/3 (90), 1207.
Jan KOPEÆ s. Miko³aja i Marianny, ur. 12 VII 1896 w Du¿ym Zagórzu. ¯o³nierz
Legionów Polskich. Cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego. Osadnik wojskowy zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. sto³pecki. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do PP
w Staninie pow. ³ukowski.
L. 058/2 (8), 6824.
Przod. PWŒl. Józef KOPEÆ s. Józefa i Marcjanny z Pierzcha³ków, ur. 25 II 1899
w Dusinie. W PWŒl. od 1 IV 1925. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owickim, 12 IV 1939 przeniesiony z Kdy Pow. w Œwiêtoch³owicach do Wydz.
Œledcz. w Katowicach i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 016/2 (8), 550.
396
K
Przod. PP Roman KOPEÆ s. Franciszka i Marianny, ur. 22 II 1885 w Laskach.
W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Czeladzi pow. bêdziñski.
L. 012/1 (24), 5534.
St. post. PP Wit Józef KOPEÆ s. Karola i Franciszki, ur. 18 V 1902 w Kidowie.
W policji od 1927. W 1933 przeniesiony z policji woj. poleskiego do woj. lwowskiego z przydzia³em do pow. drohobyckiego i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 020/1 (6), 2662.
St. post. PP Wojciech KOPEÆ s. Jana i El¿biety z ¯urków, ur. 10 III 1890
w Szczepanowicach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. Wielkanoc pow. miechowski. St. post. mian. 27 II 1936.
L. 05/1 (61).
St. przod. PP Franciszek KOPER s. Jana i Weroniki z Brodowskich, ur. 8 I 1896
w M³odzowach. Cz³onek POW. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku z-cy kier. Komis. w Radomsku, we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Radomsku. Odzn. BKZ.
L. 05/1 (46).
St. post. PP Miko³aj KOPERKIEWICZ s. Kacpra i Cecylii z Golankiewiczów,
ur. 30 XI 1887 w S³awêcinie. W policji od 1921. S³u¿y³ m.in. na Post. w Pi¹tku
pow. ³êczycki, Post. w £êczycy, nastêpnie w jednym z Komis. m. £odzi – we wrzeœniu 1939 w IX Komis. m. £odzi. Odzn. BKZ.
L. 033/2 (15), 4164.
Przod. PWŒl. Jan KOPIEC s. Jana, ur. 22 XII 1895 w m. Poboszczowy. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 3 III 1919 do 1 IX 1921 w POW GŒl. Od 15 IX 1920 do
19 VI 1922 w PGŒl., nastêpnie w PWŒl. Od 24 VI 1922 pe³ni³ s³u¿bê w Komis.
w Hajdukach Wielkich pow. œwiêtoch³owicki (od 1934 pn. Chorzów) – we wrzeœniu 1939 w IV Komis. w Chorzowie pow. katowicki. St. post. mian. 3 V 1927,
przod. – 1 VII 1929.
L. 05/4 (12), 771.
397
K
Stefan KOPIEC s. Marcina, ur. w 1915.
L. 038/1 (64), 3156.
Marcin KOPIKOWSKI s. Wojciecha, ur. w 1899.
L. 058/1 (40), 4744.
Post. PP Józefat KOPIÑSKI s. Micha³a i Heleny z B³aszczyków, ur. 3 II 1917
w Czêstochowie. Do policji przyjêty 1 III 1938 w charakterze kand. kontr. na szer.
z przydzia³em do Szw. Rez. PP we Lwowie. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Dyonu Konnego m.st. Warszawy i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 05/2 (2), 4747.
St. post. PP Stanis³aw KOPKA s. Antoniego i Julianny z Danachowskich, ur.
14 IV 1900 w Cegielni. W policji od 1924. Ostatnio s³u¿y³ w woj. warszawskim,
m.in. we W³oc³awku, we wrzeœniu 1939 na Post. w Lubani pow. rawski. Odzn.
MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 037/4 (49), 4040.
Post. PWŒl. Pawe³ KOPYTO s. Miko³aja i Klary z Dryndów, ur. 31 V 1909 w Jastrzêbiu Zdroju. W PWŒl. od 20 VI 1934. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w pow. pszczyñskim – od 21 VI 1934 do 18 V 1937 w £aziskach Górnych, nastêpnie w Murckach
(do 25 X 1937) i Paw³owicach (do marca 1939), sk¹d przeniesiony zosta³ do sekcji
œledcz. Post. w Boguminie Nowym pow. frysztacki i tam we wrzeœniu 1939.
L. 044/3 (86), 3358.
St. przod. PP Franciszek KORBIK s. Jakuba, ur. w 1883 w Koœcianie. W policji
od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bydgoszczy.
L. 054/1 (1), 4493.
398
K
Asp. PP Stanis³aw KORCZAK s. Jana i Rozalii z Dylów, ur. 11 IV 1896 w Potoku
Wielkim. Cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego. W POW od 1 XII 1914, od 1 I 1915 w
Legionach Polskich, internowany w Leibnitz, od IV 1916 ponownie w POW
(Pu³awy, Ostrów), do 11 XI 1918. Ppor. rez. ze starszeñstwem 1 I 1934. S³u¿bê rozpocz¹³ w ML w Lublinie, sk¹d automatycznie 1 II 1919 przeszed³ do policji i przez
wiele lat pe³ni³ j¹ w woj. lubelskim, m.in. jako z-ca kmdta Post. Kolejowego w Lublinie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Lublinie. Absolwent Szko³y Oficerów Policji w Warszawie. Przod. mian. 1 XII 1923. Odzn. KNzM, MPzaW, MDzON,
SMzaDS³.
L. 012/4 (7), 2338.
Przod. PP Tadeusz KORCZAK s. Józefa i Marceli, ur. 28 X 1895. Przez wiele lat
s³u¿y³ w policji woj. lubelskiego, m.in. na Post. w Niedrzwicy pow. lubelski, w Zamoœciu i Majdanie Górnym pow. tomaszowski, a we wrzeœniu 1939 na Post. w Pasiekach pow. tomaszowski. Odzn. BKZ.
L. 026/4 (72), 4666.
Post. PP Wojciech KORCZYK s. Micha³a i Petroneli, ur. w 1896 w Sobaczewie.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. wo³yñskiego.
L. 045/1 (93), 3459.
Przod. PP Ignacy KORDAS s. Franciszka i Anny z Cieœlów, ur. 28 VII 1900 w Kosinie. W WP od 24 IX 1920 do 7 VII 1921. W policji od 1922. S³u¿bê pe³ni³ m.in.
jako kmdt Post. w Podmichalu pow. ka³uski, od czerwca 1935 z-ca kmdta Post. Stanis³awów-Kolonia oraz jako kmdt Post. w pow. ka³uskim – od 25 VIII 1935 w Nieby³owie, od listopada 1935 w Jasieniu, nastêpnie ponownie w Podmichalu i tam te¿
we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 020/2 (70), 868.
St. przod. PP Piotr KORDECKI s. Kazimierza, ur. 24 VI 1891. W policji od 1919.
Przez wiele lat s³u¿y³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. Konnej m. £odzi.
Odzn. BKZ.
L. 037/3 (46), 4551.
399
K
Post. PP Leon Tadeusz KORDOWSKI s. Ignacego, ur. w 1911 w £odzi. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. i przydzielony do NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. Po jej ukoñczeniu 15 X 1936 skierowany do
woj. tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Brodach.
L. 05/5 (15), 3864.
Stra¿n. SW Franciszek KORDUS s. Józefa, ur. w 1910. W wiêziennictwie od 1 V
1937 z przydzia³em do wiêzienia w Krakowie przy ul. Senackiej i tam te¿ s³u¿y³ we
wrzeœniu 1939.
L. 045/3 (89), 5109.
Kpr. ¿and. Edward KORECKI s. Juliana i Anny, ur. 20 XI 1915 w Rydze. We
wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w ¿andarmerii w Grodnie.
L. 050/1 (79), 6070/7724.
St. post. PP Boles³aw KORNACKI s. Józefa i Józefy z K³osów, ur. 19 VI 1888
w £odzi. W policji od 1924. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu
1939 w Kdzie Miasta.
L. 020/1 (45), 4091.
Post. PP Marian KORNAG s. Jana, ur. w 1897 w Radru¿u. W policji od 1920. We
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Grodzisku pow. nowotomyski.
L. 038/4 (72), 1225.
Post. PP Jan KORNAK s. Franciszka i Marii z Mazurów, ur. w 1896 w Przeworsku. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Stanis³awowie. Odzn. MPzaW,
MDzON.
L. 023/3 (21), 4256.
400
K
St. przod. PWŒl. Teofil KORNAS s. Józefa i Marianny z Morawców, ur. 10 XII
1880 w Darkowie. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w Wydz. Œledcz. w Królewskiej Hucie (od
26 VI 1934 pn. Chorzów), od 16 V 1939 w Wydz. Œledcz. w Cieszynie, od lipca
1939 w Wydz. Œledcz. we Frysztacie i tam we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 VI
1923, przod. – 3 V 1928.
L. 012/2 (10), 5992.
Post. PP Robert Piotr KORNATOWSKI s. Jana i Marianny, ur. 17 IV 1912
w Warszawie. Do policji przyjêty 7 VII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer.
z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 4 V 1937 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. stanis³awowskiego.
We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Wojni³owie pow. ka³uski.
L. 054/1 (100), 2468.
Plut. Aleksander KORNILUK s. Aleksandra, ur. 26 V 1903 w Klepaczowie. We
wrzeœniu 1939 kwatermistrz baonu KOP „Borszczów”.
L. 058/4 (109), 7720/26.
Przod. PP Aleksander KOROLCZUK s. Jana i Pauliny z Sadowskich, ur. 28 II
1897 w Tykocinie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Bia³ymstoku.
L. 037/3 (21), 71.
St. post. PP Stanis³aw KOROÑSKI s. Józefa, ur. 15 VI 1895 w Porêbie. Do policji
przyjêty 1 XII 1919 z przydzia³em do woj. krakowskiego. W 1921 ukoñczy³ kurs
post. w Szkole Okrêgowej PP w Krakowie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Babicach pow. bialski. St. post. mian. 1 VII
1930.
L. 012/1 (13), 2426.
Komis. PP Adam Marian KORPIÑSKI s. Mariana i Jadwigi z Langów, ur. 13 I
1898 w Kosowie. W WP od 11 XI 1918 do 25 I 1921, por. piech. rez. ze starszeñstwem 1 VI 1919 przydzielony do 29 pp, nastêpnie 10 pp. PKU Kutno. W policji od 15 II 1921. Na pocz¹tku 1937 przeniesiony z woj. ³ódzkiego do woj.
wo³yñskiego i mian. Kmdtem Pow. Kostopol, tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
Odzn. SKZ.
L. 05/2 (66), 5863.
401
K
St. post. PWŒl. Piotr KORPOK s. Wojciecha i Rozalii z Kwoczallów, ur. 28 IV
1896 w Siemianowicach. Do PWŒl. przyjêty 1 IV 1925 do Kdy Rez. w Katowicach. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. lublinieckim – od 17 IV 1925 do 24 IX 1926 na
Post. w Piasku, nastêpnie (do 1 VII 1927) na Post. w Koœmidrach, sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. w RoŸdzieniu (od 1931 pn. Szopienice) pow. katowicki. Od
23 XII 1938 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki, od lipca
1939 w Kdzie Pow. we Frysztacie i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 045/1 (29), 1537.
Post. PP Wincenty KORTUS s. Antoniego, ur. w 1892 w Chludowie. Ostatnio
s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Raszkowie pow. ostrowski.
L. 037/2 (17), 2689.
St. przod. PWŒl. Józef Franciszek KORUS s. Franciszka i Józefy z Kaniów, ur.
7 II 1894 w Brzezince. Uczestnik powstañ œl¹skich. Od 18 XI 1920 do 16 VI 1922
w PGŒl., nastêpnie w PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – do 14 XII 1934
jako kmdt Post. w Makoszowach, nastêpnie kmdt Post. w D¹brówce Ma³ej i tam
nadal we wrzeœniu 1939. St. przod. mian. 1 VI 1923. Odzn. SKZ, BKZ, MN,
KnaŒl.WWiZ, MDzON.
L. 045/1 (47), 2164.
St. post. PWŒl. Jan KORYCKI s. Eliasza, ur. 12 V 1895. W PWŒl. od 1 X 1924.
Do 1 X 1926 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Bielsku, nastêpnie w pow. bielskim – do
9 XI 1927 na Post. w Jasienicy jako z-ca kmdta, do 1 I 1930 kmdt Post. w GrodŸcu,
sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post. w Wapienicy i tam te¿ we
wrzeœniu 1939.
L. 016/1 (38), 1444.
Post. PP Józef KORYGA s. Marcina i Agnieszki, ur. 19 I 1898 w Dêbnie. W policji od 1922. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Bierzanowie pow. krakowski.
L. 033/2 (59), 2763.
St. post. PWŒl. Antoni KORZEC s. Paw³a i Marii ze Œliziów, ur. 10 IV 1897
w Krasnej. Od 25 XI 1918 do 5 V 1922 w ¯and. Kraj. Ks. Cieszyñskiego. Od 1 XII
1923 do 30 IV 1925 urzêdnik kontr. w biurze meldunkowym w Wirku pow. katowicki. W PWŒl. od 15 X 1927 jako woŸny w Kdzie Pow. w Cieszynie, od 15 IV
1928 w Kdzie Pow. w Œwiêtoch³owicach. Post. mian. 1 III 1929 i przydzielony na
Post. w Orzegowie pow. œwiêtoch³owicki, gdzie s³u¿y³ do 20 XII 1938, nastêpnie
na Post. w £azach pow. frysztacki i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 012/3 (88), 3037.
402
K
St. post. PP Stefan KORZECKI s. Antoniego i Agaty z Kotków, ur. 9 XII 1905
w Nacewiczach. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Supraœlu pow.
bia³ostocki.
L. 023/4 (83), 3024.
St. post. PP Bronis³aw KORZELSKI s. Piotra i Anny z Radomskich, ur. 30 XII
1897 w Olesku. W policji od 1925. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 062/2 (32), 1868.
St. post. PP Antoni KORZENIOWSKI s. Leopolda i Józefiny z Rausów, ur. 21 I
1904 w Rejowie. W policji od 26 IX 1929. S³u¿bê pe³ni³ m.in. jako kmdt Post.
w Moszkowie pow. sokalski, od 2 I 1935 kmdt Post. w Stubnie pow. przemyski
i tam te¿ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 020/1 (14), 2518.
St. post. PWŒl. Marian KORZENIOWSKI s. Jana i Wiktorii z Sassów, ur.
15 VIII 1896 w Œwi¹tkowie. W I wojnie w armii niemieckiej, a od 12 III do 1 VI
1919 w WP, 59 pp. Od 4 III 1920 do 30 IX 1921 pracowa³ w Urzêdzie do Walki
z Lichw¹. Od 21 I do 24 IV 1922 w ¯and. Kraj. Ks. Cieszyñskiego – kursant Szko³y
przy Dtwie ¯and. w Cieszynie. W PWŒl. od 17 VI 1922. S³u¿y³ na Post. w D¹brówce Wielkiej pow. œwiêtoch³owicki (do 14 VI 1923), w Komis. w Œwiêtoch³owicach
(do 2 IX 1925), na Post. w Brusieku pow. lubliniecki (do 4 V 1926), w Komis.
w Lubliñcu (do 1 VIII 1929), na Post. w Kochcicach pow. lubliniecki (do 1 VIII
1931), nastêpnie w Wydz. Œledcz. w Królewskiej Hucie (póŸniej pn. Chorzów)
i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 044/3 (2), 330.
Przod. PP Zbigniew KORZENIOWSKI s. Stanis³awa i Teofili z Wojciechowskich,
ur. 4 VIII 1896 w £aniêtach. Uczestnik wojny 1920. W policji od 15 XI 1924 z przydzia³em do Kdy Pow. w Brzeœciu n. Bugiem, nastêpnie s³u¿y³ w pow. brzeskim na
Post. w Kosiczach (do 13 IX 1926) i Czernawczycach (do 6 III 1931), potem przeniesiony do woj. warszawskiego i przydzielony do Komis. we W³oc³awku, gdzie s³u¿y³
do 22 X 1932. Od 23 X 1932 do wrzeœnia 1939 na Post. w Ma³orycie pow. brzeski. St.
post. mian. 1 VII 1930. Odzn. SKZ, BKZ, KZzaDz., MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 05/5 (65), 134.
403
K
Ppor. rez. Edmund Ignacy KORZON s. Franciszka i Stanis³awy z Wo³yñskich,
ur. 15 IX 1899 w Warszawie. ¯o³nierz 36 pp Legii Akademickiej. Uczestnik obrony Lwowa. Ksiêgowy w Firmie „Fuchs”. W 1939 zmobilizowany do ¿andarmerii
w Warszawie.
L. 051/2 (70), 4759.
Przod. PP Aleksander KORZYBSKI s. Stanis³awa i Julii, ur. 12 XII 1899 w Warszawie. W WP od 1919 do 1921, plut. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1921.
S³u¿bê pe³ni³ m.in. na Post. w Ciechanowie i pow. ciechanowskim: Regiminie, Soñsku i Barañcach, od 1933 na stanowisku kmdta Post. w Opinogórze i tam nadal we
wrzeœniu 1939. Odzn. KW, MPzaW.
L. 044/2 (12), 5664.
Post. PP Józef KOS s. Antoniego i Marianny, ur. 14 III 1891 w B³azinach. W policji od 1 VII 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Borszczowie.
L. 019/3 (4), 1065.
Post. PP W³adys³aw KOS s. Wac³awa i Katarzyny z Kasprzyckich, ur. 30 XII 1915
we Lwowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Gusztyniu pow. borszczowski.
L. 045/1 (33), 1381.
St. post. PP Jan KOSECKI s. Józefa, ur. w 1888 w Osiecznie. W policji od 1920.
We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w II Komis. w Grudzi¹dzu.
L. [1] (17).
Post. PP Jan KOSELA s. Franciszka, ur. w 1905. W policji od 1929. Pocz¹tkowo
s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie, sk¹d 20 X 1938 przeniesiony zosta³ do woj. kieleckiego
z przydzia³em na Post. w G³owaczowie pow. kozienicki i tam nadal we wrzeœniu
1939.
L. 020/3 (92), 5329.
404
K
Asp. PP Józef Micha³ KOSIARSKI s. Antoniego i Marii z Wojtanowskich, ur.
14 IX 1898 w Mêdrzechowie. W WP od 12 XI 1918 do 30 XI 1919, ¿and. W policji
od 1 XII 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w Jaœle. 1 IV 1930 przeniesiony do NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski jako wyk³adowca. We wrzeœniu 1939 d-ca kompanii junaków m.p. Kopyczyñce. St. przod. mian. w marcu 1930. Odzn. MDzON,
BMzaDS³.
L. [1] (5).
St. post. PP W³adys³aw Antoni KOSIBA s. Tomasza, ur. 8 IV 1908 w Latoszynie.
W policji od 1931. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. m.st. Warszawy. St. post. mian. 1 I 1938.
L. 037/2 (1), 5529.
St. post. PP Ksawery KOSID£O s. Antoniego, ur. 3 XII 1896. We wrzeœniu 1939
s³u¿bê pe³ni³ w policji w Sto³pcach. Odzn. BKZ, MDzON.
L. 044/2 (98), 1472.
St. post. PP Józef KOSIECKI s. W³adys³awa i Józefy, ur. w 1899 w Koch³owicach. W WP od 24 VI 1919 do 18 VII 1922. W policji od 16 VI 1923. We wrzeœniu
1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. rówieñskim.
L. 050/2 (27), 246.
Asp. PP Edward KOSIEWICZ s. Leopolda i Marii, ur. 8 X 1883 w Sochaczewie.
W WP od 12 XI 1918 do 23 III 1921, 4 p. u³., ppor. kaw. rez. ze starszeñstwem 1 VII
1925. PKU Warszawa-Miasto III. Do policji przyjêty 1 XI 1926 w stopniu st.
przod. z przydzia³em do G³ównej Szko³y PP w Warszawie. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – od 10 III 1927 w IV Wydz. KG, od 30 III 1933 w Urzêdzie Œledcz., od
18 V 1933 w Kdzie m.st. Warszawy, od 12 XII 1934 ponownie w IV Wydz. KG
i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ, BMzaDS³.
L. 027/2 (26), 4816.
St. przod. PP Adam KOSIÑSKI s. Andrzeja, ur. 15 XII 1889 w £asku. W policji
od 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. jako kmdt Post. w Kramsku pow. koniñski i w Kdzie
Pow. w Brzezinach, we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w £odzi.
L. 027/2 (43), 3927.
405
K
St. post. PP Antoni Maciej KOSIÑSKI s. Macieja, ur. w 1898 w Szczacynie.
Cz³onek POW. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1924. Wiele lat s³u¿bê pe³ni³
w woj. krakowskim, ostatnio w pow. miechowskim – do 2 VII 1937 na Post.
w Charsznicy, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Ksi¹¿u Wielkim i tam nadal we
wrzeœniu 1939.
L. 045/1 (100), 3478.
St. stra¿n. SW Bernard KOSIÑSKI s. Jana i Karoliny, ur. w lipcu 1900. S³u¿bê
pe³ni³ w wiêzieniu w £ucku. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do policji.
L. 062/2 (38), 22214/7836.
Mieczys³aw KOSIÑSKI s. Boles³awa i Leokadii, ur. 2 X 1909 w Olszycu. Rolnik
zamieszka³y w Czepielinie pow. siedlecki. 27 VIII 1939 zmobilizowany do PP
i odkomenderowany do Brzeœcia n. Bugiem.
L. 058/3 (15), 2906.
St. post. PP Antoni KOSIOREK s. Jana i Katarzyny z Jarosów, ur. 14 X 1910
w NiedŸwiadzie. W policji od 1932. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow.
w Ostrowie Wielkopolskim.
L. 012/3 (21), 5097.
St. przod. PP Micha³ KOSIOREK s. Franciszka, ur. 20 V 1888 w Wêgrowie.
W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1927. We wrzeœniu 1939 w VI Komis. m.st. Warszawy.
Odzn. BKZ.
L. [3] (30).
Ludwik KOSIUK s. Jana, ur. w 1913.
L. 050/3 (41), 4042.
406
K
Antoni KOSMACZEWSKI s. Stanis³awa, ur. w 1895. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w SG.
L. 050/2 (32), 7778.
St. przod. PP Antoni KOSMALA s. Aleksandra i Antoniny z Dyñczaków, ur.
15 VI 1884 w Laskowiczach. S³u¿y³ m.in. na Post. w £osicach pow. konstantynowski i Wodyniach pow. siedlecki. We wrzeœniu 1939 na Post. w Soko³owie Podlaskim.
L. 016/2 (23), 772.
Post. PP Stanis³aw KOSMALA s. Piotra, ur. w 1887 w Puszczykowie. W policji
od 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu.
L. 026/3 (36), 3680.
Stanis³aw KOSMALA s. Walentego i Katarzyny, ur. w 1910. Zamieszka³y w Krakowie. W 1939 zmobilizowany do 2 p. u³.
L. 023/2 (59), 5150.
Post. PP Józef KOSMALSKI s. Franciszka i Rozalii, ur. 30 XII 1903
w Bo¿ys³awowie. W policji od 16 V 1929. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post.
w Koszlakach pow. zbaraski.
L. 050/1 (43), 2180.
Post. PWŒl. Józef KOSMALSKI s. Jana i Katarzyny z Jaworskich, ur. 16 III 1898
w Warszawie. W WP od 12 XII 1918 do 26 III 1921, 5 psk. Do PWŒl. przyjêty 15 I
1924 i przydzielony do GSzPWŒl. w Œwiêtoch³owicach. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w
Katowicach – od 5 VII do 31 XII 1924 w I, nastêpnie (do 31 I 1925) w III Komis.,
sk¹d przeniesiony do Komis. Zawodzie. Zwolniony ze s³u¿by 10 IV 1926, ponownie przyjêty nastêpnego dnia równie¿ do Komis. Zawodzie i tam nadal s³u¿y³ we
wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 038/2 (45), 2312.
407
K
Post. PP Micha³ KOSOWSKI s. Antoniego i Anieli z ¯ytnikowskich, ur. 7 XI
1901 w Choteniu. W policji od 16 IV 1930. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na
Post. w Mizoczu pow. zdo³bunowski.
L. 038/4 (89), 1455.
Boles³aw KOSSAKOWSKI s. Albina, ur. 19 VIII 1898 w Mê¿eninie. Przebieg
jego s³u¿by w policji nie jest znany. W 1939 kmdt Post. PP w Szczorsach pow.
nowogródzki.
L. 058/2 (91), 4949.
Przod. PP Franciszek KOSSOWSKI s. Józefa, ur. 28 XI 1899 w Osiecznej.
Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wileñskiego, m.in. w pow. postawskim
jako kmdt Post. w Wo³kowatej i Kuropolu. W maju 1939 przeniesiony do woj. poznañskiego z przydzia³em na stanowisko kmdta Post. w Odolanowie pow. ostrowski i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Przod. mian. 1 IV 1934. Odzn. MN.
L. 012/3 (38), 2699.
St. przod. PWŒl. Franciszek KOST s. Paw³a i Ma³gorzaty z Popielarzów, ur. 10 IX
1886 w Kamionce. Cz³onek POW GŒl. od 15 II 1919 do 31 VII 1921. Uczestnik powstañ
œl¹skich. Od 1 VIII 1921 do 18 VI 1922 w SGmin., potem w PWŒl. w Komis. Szarlej
pow. œwiêtoch³owicki, nastêpnie w Katowicach – od 15 VI 1924 w Komis. w Zawodziu
jako refer. inwigilacyjno-poœcigowy Eksp. PPolit. (od 30 IX 1926 w Wydz. Œledcz.). Od
1 V 1933 w Kdzie Rez. w dyspozycji ppolit. i Wydz. Bezpieczeñstwa Publicznego
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ, MN.
L. 044/1 (33), 852.
Post. PP Jan KOSTECKI s. Ludwika i Rozalii z Putów, ur. 30 IV 1905 w Pobiedniej. W policji od 16 II 1932. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939
s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Opocznie.
L. 012/3 (13), 4234.
Wojciech KOSTIULEK s. Micha³a, ur. w 1904.
L. 026/2 (56), 2765.
408
K
St. przod. PP Apolinary KOSTRZEWA s. Karola i Anieli, ur. 22 VII 1892 w Warszawie. W policji od 1 IX 1919. Od 12 IV 1930 daktyloskop i fotograf w Wydz.
Œledcz. w Kowlu i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 05/3 (13), 5195.
St. post. PP Stanis³aw KOSTRZEWA s. Wincentego i Marianny z Ryciaków, ur.
4 III 1890 w Tomaszowie. W policji od 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Kresach, nastêpnie od 1924 w woj. kieleckim, m.in. w pow. i³¿eckim na Post.
w W¹chocku, potem w Mircu i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 038/1 (75), 3385.
Przod. PP Stefan KOSTRZEWA s. Marcina, ur. w 1892 w Zarzewiu. W policji od
1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. w Wawrze pow.
warszawski.
L. [3] (73).
St. przod. PP Stefan KOSTRZEWA vel KOSTRZEWSKI s. Stanis³awa i Wiktorii, ur. 16 VII 1892 w £odzi. W policji od 1919. Do 16 VIII 1934 s³u¿bê pe³ni³
w woj. nowogródzkim, sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. warszawskiego z przydzia³em do Dyonu Konnego m.st. Warszawy. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na
Post. w Pruszkowie pow. warszawski.
L. 027/1 (59), 1588.
St. post. PP Stanis³aw KOSTRZEWSKI s. Antoniego i Barbary, ur. w 1886
w £odzi. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Gnaszynie
pow. czêstochowski. Odzn. BKZ.
L. 023/1 (96), 5419.
Przod. PP Stanis³aw KOSTRZEWSKI s. Leonarda i Józefy z Bekerów, ur. 10 IV
1895 w £odzi. W policji od 1919. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. kolskim na
Post. w Sompolnie, a od 1936 jako kmdt Post. w Izbicy. 13 VII 1939 przeniesiony
do woj. poleskiego i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 044/2 (49), 3929.
409
K
Post. PP Zygmunt KOSTRZEWSKI s. Jacentego i Bronis³awy, ur. 13 VIII 1899
w Skierniewicach. W policji od 1923. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w pow. bêdziñskim – do
2 XI 1936 w Komis. w Czeladzi, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Piaskach. 8 IX
1938 powróci³ do Komis. w Czeladzi i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. [2] (25).
Post. PP Bronis³aw KOSYDAR s. Franciszka i Wiktorii z Gubernatorów, ur.
w 1902 w Ropczycach. W policji od 1927. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³
w Wierzbniku pow. i³¿ecki.
L. 016/2 (86), 3484.
Mieczys³aw KOSZA£KA s. Tomasza i Franciszki, ur. w maju 1912 w Hrubieszowie. We wrzeœniu 1939 pracowa³ jako urzêdnik skarbowy w Stolinie i tam zamieszka³y.
L. 058/4 (44), 5046.
Stra¿n. SW Jan KOSZARSKI s. Antoniego i Katarzyny, ur. w 1902 w Domaradzu. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Drohobyczu.
L. 020/4 (11), 2993.
Post. PWŒl. Rudolf KOSZMIDER s. Jana i Ewy ze Szromków, ur. 15 V 1914
w Bystrzycy. Ukoñczy³ trzy klasy szko³y wydzia³owej. Do PWŒl. przyjêty 15 XII
1938 z przydzia³em do pow. frysztackiego. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Boguminie
Nowym, sk¹d 14 IV 1939 przeniesiony zosta³ na Post. w Rychwa³dzie i tam we
wrzeœniu 1939.
L. 027/4 (24), 3109.
Post. PP Mieczys³aw KOŒCIELAK s. Franciszka, ur. w 1914. Do policji przyjêty
25 IV 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP
w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego i przydzielony na Post. w Lubyczy Królewskiej pow. rawski, tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 050/2 (13), 1341.
410
K
St. post. PP Józef KOŒCIELNIAK s. Jana, ur. w 1889 w Skorzowie. W policji od
1920. W 1936 jako st. post. uznany za wyszkolonego. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w woj.
kieleckim – 15 III 1937 przeniesiony z I do III Komis. w Sosnowcu i tam nadal we
wrzeœniu 1939.
L. 038/1 (31), 2911.
Maksym KOŒCIERZ s. Wojciecha, ur. w 1910.
L. 027/2 (5), 3618.
Przod. PP Grzegorz KOŒCIUK s. Juliana i Julii, ur. 24 IV 1895. S³u¿bê pe³ni³
m.in. w Krasnymstawie. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w policji woj. lubelskiego.
L. 050/1 (57), 5296/6098.
Franciszek KOŒLA s. Kacpra i Franciszki, ur. w 1899 w Cisowie pow. turecki.
We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci.
L. 058/3 (9), 4711.
W³adys³aw KOŒLACZ s. Józefa i Anieli, ur. w 1887 w Klementowicach. W 1939
zamieszka³y w Siedlcach, emerytowany urzêdnik kancelarii s¹dowej.
L. 062/2 (36), 5045/3411.
St. post. PP Józef KOŒMICKI s. Stanis³awa, ur. 11 III 1893 w Dzikowie. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bydgoszczy.
L. 023/5 (53), 3260.
411
K
St. post. PP Stanis³aw KOŒNIK s. Micha³a i Zofii z ¯arków, ur. 1 I 1901 w Wólce
Seroczyñskiej. W WP ochotniczo w l. 1920–1921. W policji od 1924 do 31 III 1926
i ponownie od 1 VIII 1927. Uczestniczy³ w ochronie Prezydenta RP podczas jego
pobytu w Bia³owie¿y. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w III Komis. w Bia³ymstoku. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ, KZzaDz.
L. 023/2 (82), 5047.
Post. PP Edward KOT s. Marcina, ur. w 1913. Do policji przyjêty 5 III 1938
w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie.
Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany
do woj. tarnopolskiego i przydzielony na Post. w D¿urynie pow. czortkowski, tam
s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 044/2 (61), 1009.
St. post. PP Stanis³aw KOT s. Jana i Antoniny z W³az³ów, ur. 6 X 1891 w Sukowie. W policji od 4 VI 1920. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. tarnopolskiego, nastêpnie w woj. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Ostrogu pow.
zdo³bunowski.
L. 037/3 (42), 3031.
St. post. PP Wac³aw KOT s. Jana i Marianny, ur. w 1900 w Irz¹dzach. W WP od
4 II 1920 do 10 I 1923. W policji od 16 VI 1924. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj.
wo³yñskim, nastêpnie w woj. poleskim, m.in. na Post. w Niemowiczach pow. kostopolski, a we wrzeœniu 1939 na Post. w Tomaszgrodzie pow. sarneñski. St. post.
mian. 1 IV 1933.
L. 016/2 (5), 1448.
St. post. PP Wojciech KOT s. Miko³aja i Józefy ze Stanickich, ur. 14 IV 1899
w Wilko³azie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Bia³ej Podlaskiej.
L. 030/1 (46), 3454.
St. post. PP Zygmunt KOT s. Tomasza i Anieli z Bieleckich, ur. 16 VIII 1904
w Miêdzyrzecu. W policji od 1922. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poleskim, m.in. na Post. w Ozdamiczach pow. stoliñski. Pod koniec 1935 przeniesiony
zosta³ do woj. wo³yñskiego, we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. w Z³otem pow. stoliñski. St. post. mian. 1 I 1938.
L. 019/3 (46), 138.
412
K
Post. PP Ferdynand KOTARSKI s. Stanis³awa i Józefy z G³uszaków, ur. 2 I 1893
w Warszawie. W I wojnie w armii rosyjskiej. Dowborczyk. W policji od 1921. We
wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Jelonki pow. warszawski.
L. 012/1 (121), 4264.
St. post. PWŒl. Augustyn KOTAS s. Jana i £ucji, ur. 12 VII 1887. Od 27 VI 1922
s³u¿bê pe³ni³ w PWŒl. w pow. œwiêtoch³owickim – we wrzeœniu 1939 w Komis.
w Rudzie Œl¹skiej.
L. 033/3 (34), 726.
Post. PWŒl. Wilhelm KOTAS s. Paw³a i Joanny z Ko³ków, ur. 9 XII 1908
w Or³owej. W PWŒl. od 10 XII 1938. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post.
w Jastrzêbiu Dolnym pow. rybnicki.
L. 050/1 (19), 6040.
St. post. PP Andrzej KOTLARSKI s. Ignacego i Wiktorii, ur. w 1896 w Wielkich
£êkach. W WP od 28 XII 1918 do 30 IV 1921. W policji od 1 VIII 1921. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Kolejowym w Zdo³bunowie.
L. 038/4 (67), 243.
Post. PP Edward KOTLARSKI s. Józefa i W³adys³awy, ur. w 1907 w Warszawie.
We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Ko³omyi.
L. 033/1 (17), 2214.
Ppor. W³adys³aw Bronis³aw Karol KOTOWSKI s. Mieczys³awa, ur. 22 V 1912
w Przemyœlu. Ppor. rez. ze starszeñstwem 1 I 1936. We wrzeœniu 1939 w WP.
L. 051/2 (53), 55.
413
K
St. post. PP Franciszek KOTT s. Walentego i Doroty, ur. w 1900 w Rudnej Ma³ej.
We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego.
L. 012/3 (45), 2419.
St. post. PP W³adys³aw KOTULA s. Kazimierza i Kunegundy z Panków, ur. 14 III
1895 w Brzozowie. W policji od 1 III 1920 do 1 X 1921 i od 1 VII 1923.
W l. 1920–1921 w Kdzie Pow. w Che³mie. Nastêpnie s³u¿y³ w Komp. Gran. £anowce pow. krzemieniecki (od 1 VII 1923 do 11 XI 1924), do 12 VII 1927 na Post.
Chomsk pow. drohicki, w Oddz. Konnym Kdy Pow. w Stolinie do 25 IX 1927, na
Post. Wysock pow. stoliñski do 12 I 1938 oraz w II Komis. w Brzeœciu n. Bugiem
i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. 037/2 (45), 1518.
Post. PWŒl. Pawe³ KOTYCZKA s. Wiktora i Filipiny ze Skubelów, ur. 19 VI
1895 w Rudach Wielkich. W PWŒl. od 19 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. rybnickim – do 29 VI 1929 na Post. w Olzie, nastêpnie na Post. w Rydu³towach i tam
nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. KnaŒl.WWiZ, MDzON.
L. 027/2 (9), 1634.
St. post. PP Stanis³aw KOTYZA s. Kacpra i Katarzyny z Wachów, ur. 12 II 1900
w Bieñczycach. W WP w l. 1919–1922, 5 dyon ¿and. wojsk. W policji od 1 III
1923. W 1924 ukoñczy³ kurs dla post. w Szkole Okrêg. PP w Krakowie. Wiele lat
s³u¿y³ w woj. krakowskim, pocz¹tkowo w IV, nastêpnie w I Komis. m. Krakowa
i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 020/1 (96), 3376.
St. przod. PWŒl. Jakub KOWACZ s. Jakuba i Pauliny, ur. 25 IV 1898 w Twardawie. ¯o³nierz Armii gen. Hallera. Uczestnik powstañ œl¹skich. We wrzeœniu 1939
s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Katowicach.
L. 023/2 (33), 1374.
Przod. PP Adam KOWAL s. Eustachego, ur. 6 XII 1897 w Przemyœlu. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. w Stanis³awowie. Odzn. BKZ.
L. 05/2 (86), 2482.
414
K
Post. PP Ignacy KOWAL s. Jana i Marii, ur. 28 VII 1904 w Szczucinie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w £yœcu pow. stanis³awowski.
L. 038/2 (40), 1132.
Post. PP Jan KOWAL s. Justyna i Antoniny z Kmiotków, ur. 22 XI 1907 w Obarzymie. W policji od 1 X 1933. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Kobylinie pow. krotoszyñski. Odzn. BMzaDS³.
L. 050/3 (97), 2730.
St. przod. PP Micha³ KOWAL s. Jana i Marii z Rojów, ur. 6 IX 1897 w Szczucinie.
¯o³nierz Legionów Polskich. W policji od 1 XII 1920. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w pow.
jasielskim. W 1936 kmdt Post. w Ska³acie, a we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Kamionce Strumi³owej. Odzn. BKZ.
L. 058/3 (57), 2676.
St. post. PP Piotr KOWALCZUK s. Franciszka i Anny, ur. w 1893 w Oryszkowcach. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Kopyczyñcach.
L. 05/4 (31), 1780.
Przod. PP Aleksander KOWALCZYK s. Józefa, ur. w 1894 w Warszawie. W policji od 1921. Od 15 II 1939 deleg., a 22 IV 1939 przeniesiony z XXVI Komis. m.st.
Warszawy do Wydz. III KG i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Przod. mian. 1 IV
1939. Odzn. BKZ.
L. 045/3 (22), 5665.
St. post. PP Aleksander KOWALCZYK s. Józefa, ur. w 1909 w Warszawie.
W policji od 1931. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie jako instruktor
wf.
L. 044/3 (66), 5666.
415
K
St. post. PP Aleksander KOWALCZYK s. Józefa i Eleonory z Szarków, ur. 2 III
1897 w Tarnowie Garwoliñskim. W WP od 10 V 1919 do 18 X 1921, 27 pp, kpr. W
policji od 1 VI 1924. Do 1 IV 1925 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w £uniñcu, nastêpnie w pow. brzeskim na Post.: ¯ycin (do 21 X 1929), Czernawczyce (do 1 VIII
1930), Peliszcze (do 14 IV 1931), Radwanicze (do 22 III 1932), Dymitrowicze (do
12 I 1938), sk¹d ponownie przeniesiony na Post. Czernawczyce i tam s³u¿y³ we
wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 VII 1930. Odzn. KW, BKZ, BMzaDS³.
L. 037/4 (66), 1203.
Post. PWŒl. Franciszek KOWALCZYK s. Józefa, ur. 4 VI 1915 w Stanis³owicach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. frysztackim – do 30 III 1939 w Komis. w Boguminie
Nowym, nastêpnie w Komis. w Karwinie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 045/1 (43), 1504.
St. stra¿n. SW Jan KOWALCZYK s. Jana i Marianny, ur. 27 XII 1893 w Warszawie. W wiêziennictwie od 1919. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
L. 020/4 (7), 2093.
Post. PP Jan KOWALCZYK s. Jana i Magdaleny, ur. 25 V 1908 w Zawierciu.
W policji od 1933. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Pruszkowie pow.
warszawski.
L. [3] (71).
Przod. PP Jan KOWALCZYK s. Karola i Bronis³awy, ur. 7 IV 1892 w Rze¿uœni.
¯o³nierz Legionów Polskich. W WP od 26 III 1919 do 23 III 1922. W policji od
25 VI 1923. Po ukoñczeniu 1 IV 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski
awansowany do stopnia przod. i skierowany do woj. wo³yñskiego, s³u¿y³ m.in.
w pow. lubomelskim jako kmdt Post. w Horodnie i Szacku. Ostatnio w woj. krakowskim jako z-ca kmdta Post. w Brzesku i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ
dwukrotnie.
L. 037/3 (44), 3505.
Jan KOWALCZYK s. Paw³a, ur. w 1901 w Koziej Woli pow. konecki i tam zamieszka³y. 29 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej
miejscowoœci.
L. 058/2 (95), 4637.
416
K
St. przod. PWŒl. Jan KOWALCZYK s. Wawrzyñca i Jadwigi z Bartoszków, ur.
25 VI 1890 w Kamieniu Wielkim. Uczestnik powstañ œl¹skich. S³u¿bê pe³ni³
w pow. œwiêtoch³owickim – do 14 VI 1927 w Komis. w Lipinach, nastêpnie jako
kmdt Post. w Chropaczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. mian. 1 IX 1924,
st. przod. – 1 VII 1929. Odzn. BKZ, MN.
L. 026/3 (48), 797.
Komis. PP Józef KOWALCZYK s. Stanis³awa i Antoniny ze Szklarków, ur. 29 VIII
1894 w Rogowie. Dowborczyk, por. piech. rez. ze starszeñstwem 1 VI 1919 przydzielony do 30 pp. PKU Warszawa-Miasto III. W s³u¿bie komunalnej w £odzi – pocz¹tkowo
w MMiejsk., nastêpnie w PKom., w PP od 1919, m.in. jako kier. XIV i II Komis., 6 XI
1931 przeniesiony z Kdy Miasta £odzi do II Komis. na stanowisko kier. 12 XII 1931
deleg. na kurs œledczy. Od 1932 w Wydz. Œledcz. m. £odzi i tam nadal we wrzeœniu
1939. Komis. mian. 28 III 1933. Odzn. KN, SKZ, BKZ, MDzON, SMzaDS³., BMzaDS³.
L. 033/1 (10), 5792.
St. post. PP Józef KOWALCZYK s. Walentego i Marianny z Kopackich, ur.
12 XI 1884 w Cielcach. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ w Kaliszu 20 X 1919. Tam
nadal pe³ni³ j¹ we wrzeœniu 1939.
L. 026/4 (27), 3832.
St. post. PP Marian Józef KOWALCZYK s. W³adys³awa i Jadwigi, ur. 15 VIII
1906 w Warszawie. W policji od 3 IV 1934. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Krakowie
– w I Komis., a od 5 XII 1934 w Wydz. Œledcz. 16 IX 1935 przeniesiony zosta³ do
Urzêdu Œledcz. w Warszawie, sk¹d 26 X 1936 deleg., a 17 IV 1937 przeniesiony do
Wydz. IV KG. Redaktor „Poufnego Przegl¹du Inwigilacyjnego”. St. post. mian.
1 IV 1939.
L. 038/4 (22), 3809.
St. post. PP Mieczys³aw KOWALCZYK s. Józefa i Franciszki, ur. 18 XII 1908
w £odzi. W policji od 1933. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w £odzi i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 023/2 (10), 3535.
Post. PP Zygmunt KOWALCZYK s. Micha³a i Marianny z D¹browskich, ur. 21
III 1911 w Warszawie. Do policji przyjêty 20 X 1934 z przydzia³em do KG. Po
ukoñczeniu 17 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do
woj. poleskiego – od 12 I 1938 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Brzeœciu n. Bugiem,
sk¹d 4 VII 1938 przeniesiony zosta³ na Post. w Mokranach pow. brzeski. Od 3 X
1938 ponownie w II Komis. w Brzeœciu n. Bugiem i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 027/2 (100), 1945.
417
K
Post. PP Jerzy KOWALEC s. Paw³a, ur. w 1912. Nie jest znany jego przydzia³
s³u¿bowy.
L. 023/1 (92), 3236.
Przod. PP Tadeusz KOWALEWSKI s. Józefa i Marii z Kacperskich, ur. 1 I 1906
w Sêpolnie. W policji od 1929. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w £om¿y i na Post. w Indurze
pow. grodzieñski – we wrzeœniu 1939 na Post. w Marcinkañcach pow. grodzieñski.
L. [3] (8).
St. post. PP Piotr KOWALIK s. Wawrzyñca i Marii z Mañków, ur. 6 VI 1901
w Wólce Nadworskiej. W policji od 1 IX 1924 jako post. w XV Okrêgu w Nowogródku. 27 XII 1924 przydzielony do Kdy Pow. w £uniñcu, nastêpnie s³u¿bê pe³ni³
w pow. brzeskim – od 19 V 1925 na Post. w Wojskach, od 1 IX 1927 na Post. w Kamieñcu Litewskim i tam te¿ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 II 1935. Odzn.
MPzaW, BMzaDS³.
L. 023/5 (84), 3173.
Przod. PP Stanis³aw KOWALIK s. Antoniego i Marii z Wdowiaków, ur. 18 III
1888 w Bzowie. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. jako kmdt Post. w Kalinie
Wielkiej pow. miechowski. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kielcach.
L. 023/2 (29), 5388.
Post. PP Stanis³aw KOWALIK s. Jana i Katarzyny, ur. 1892 w Bukowsku. W policji od 1921. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Zassowie pow. ropczycki.
Odzn. MN.
L. 012/2 (78), 3142.
Przod. PP Stanis³aw KOWALIK s. Mateusza i Michaliny z Boguszów, ur. 13 VIII
1893 w Lublinie. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ w pow. lubelskim, m.in. jako
kmdt Post. w: Chodlu, Milejowie, Jab³onnie i Konopnicy. 31 VIII 1937 przeniesiony do Kdy Pow. w Lublinie. Od 1 IV 1938 kmdt Post. w Korytnicy pow. wêgrowski. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Wêgrowie. Odzn. BKZ, MDzON.
L. [3] (43).
418
K
Post. PP Tomasz KOWALIK s. Franciszka, ur. w 1909. Przez wiele lat s³u¿bê
pe³ni³ w policji pow. radomszczañskiego m.in. na Post. w Strzelcach Ma³ych. We
wrzeœniu 1939 przydzielony do Kdy Pow. w Radomsku.
L. 023/5 (2), 4233.
St. post. PP Wincenty KOWALIK s. Franciszka, ur. w 1892. We wrzeœniu 1939
pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Kisielinie pow. horochowski.
L. 044/1 (3), 4423.
St. post. PP W³adys³aw KOWALIK s. Stanis³awa i Marianny z Wojtowiczów, ur.
19 IX 1901 w M³ynkach. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lubelskiego – we wrzeœniu
1939 w jednym z Komis. m. Lublina.
L. 058/2 (27), 4785.
Post. PP Adam KOWALSKI s. Anastazego i Marianny, ur. 20 X 1896 w Paskrzynie. W policji od 1 X 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z Komis.
w Tarnopolu.
L. 038/4 (97), 2126.
St. post. PP Aleksander KOWALSKI s. Jana, ur. 15 IV 1909. W policji od 19 IX
1934. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do policji woj. nowogródzkiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w pow. nowogródzkim. St. post. mian. 1 III 1936.
L. 051/1 (96), 5859.
St. post. PP Franciszek KOWALSKI s. Franciszka, ur. 29 IV 1896 w ¯yrardowie.
W policji od 1922. S³u¿bê pe³ni³ w woj. warszawskim – we wrzeœniu 1939 na Post.
w Otwocku pow. warszawski. St. post. mian. 1 I 1938.
L. 045/3 (63), 1993.
419
K
St. przod. PP Franciszek KOWALSKI s. Rudolfa i Karoliny ze Skibickich, ur.
23 X 1886 w Tuszewie. Do 1914 felczer w szpitalu w Lubawie. ¯o³nierz Legionów
Polskich. Uczestnik wojny 1920. Instruktor Zwi¹zku Strzeleckiego. S³u¿bê pe³ni³
w policji woj. tarnopolskiego – we wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. w Tarnopolu. Odzn. BKZ.
L. 012/4 (31), 58.
Ppor. ¿and. rez. Ignacy KOWALSKI s. W³adys³awa i Bronis³awy z Czapskich, ur.
2 II 1900 w Warszawie. Od 1919 w ¿and. pol. z przydzia³em do 1 dyonu ¿and.
w Warszawie. Ppor. rez. ze starszeñstwem 1 IX 1932 przydzielony do 1 dyonu
¿and. PKU Poznañ-Miasto.
L. 020/3 (31), 4268.
Post. PP Ignacy Nepomucen KOWALSKI s. Ignacego i Nepomuceny, ur. 26 III
1891 w Pêczniewie. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w X Komis. m. £odzi. Odzn. BKZ.
L. 037/3 (100), 4221.
Post. PP Jan KOWALSKI s. Ignacego i Antoniny z Czerwiñskich, ur. 7 IX 1909
w Œwiedziebnej. W paŸdzierniku 1935 przeniesiony z policji woj. pomorskiego do
woj. tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Tarnopolu.
L. 023/3 (73), 4827.
Post. PP Jan KOWALSKI s. Stanis³awa i Filipiny z GoŸdziów, ur. 21 XI 1902
w Woli Rêbkowskiej. W policji od 6 VII 1928. Z dniem 1 VII 1929 przydzielony do
Oddz. Konnego w Warszawie. 22 I 1937 przeniesiony do Dyonu Konnego m.st.
Warszawy. Od 19 VI 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XXV Komis. m.st. Warszawy i tam te¿
we wrzeœniu 1939.
L. 019/2 (11), 1296.
Post. PP Jan KOWALSKI s. Wincentego i £ucji, ur. 26 XII 1909. W policji od 1 X
1933 z przydzia³em do KG. Po ukoñczeniu 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich
pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. wo³yñskiego. Od stycznia 1938 s³u¿bê pe³ni³
w pow. krzemienieckim i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 020/2 (24), 3253.
420
K
St. post. PP Jan Kazimierz KOWALSKI s. Antoniego i Heleny z Czermiñskich,
ur. 23 X 1895 we Lwowie. ¯o³nierz Legionów Polskich. W policji od 1919. Przez
wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. krakowskim, m.in. na Post. w Apolinarach pow. mielecki. Od 1930 w Kdzie Pow. w Mielcu i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 020/2 (4), 2943.
St. post. PP Jan Tomasz KOWALSKI s. Antoniego i Anieli z Makuchów, ur.
26 XII 1905 w Nowej Wsi. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski.
Do s³u¿by w policji woj. poleskiego przyjêty 4 IV 1929 jako post. i przydzielony do
pow. brzeskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. w Brzeœciu
n. Bugiem.
L. 033/2 (24), 1239.
St. post. PP Józef KOWALSKI s. Jana, ur. 23 X 1895 w Ustrzykach. W policji
s³u¿bê pe³ni³ od 1922. We wrzeœniu 1939 na Post. w Zassowie pow. ropczycki.
L. 012/3 (79), 3195.
Post. PP Julian KOWALSKI s. Tadeusza, ur. 27 V 1910. We wrzeœniu 1939
s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Otwocku pow. warszawski.
L. 044/3 (75), 2709.
Post. PWŒl. Kazimierz KOWALSKI s. Ignacego i Antoniny z Czerwiñskich, ur.
24 I 1912 w Œwiedziebnej. Do policji przyjêty 23 XII 1936 w charakterze kand.
kontr. na szer. do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 15 XII 1937 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. Szer. PP przy KG
w ¯yrardowie pow. b³oñski, 18 II 1939 przeniesiony do PWŒl. i skierowany na
Post. w Ropicy pow. frysztacki, gdzie s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 044/2 (14), 4505.
Przod. PP Ludwik KOWALSKI s. Jakuba i Anny z Kurzejewskich, ur. 15 VII
1884 w Ruœcu. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bydgoszczy.
L. [4] (71).
421
K
Post. PWŒl. Piotr KOWALSKI s. Józefa i Antoniny z Odludków, ur. 25 VI 1900
w Trzcinicy. W WP od 1 I 1919 do 16 XII 1921. W PWŒl. od 16 VI 1924 w Kdzie
Rez. w Katowicach (do 4 IX 1924), nastêpnie w II Komis. w Królewskiej Hucie, sk¹d
1 VII 1928 przeniesiony do Chorzowa pow. katowicki – do 30 I 1938 s³u¿bê pe³ni³
w Komis. Gran. (d. Bytom-Dworzec), od 19 XII 1938 w I Komis., nastêpnie (do
25 VII 1939) w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki, 26 VII 1939 skierowany na Post. w Jab³onkowie na Zaolziu i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Odzn. MN.
L. 044/2 (6), 708.
Post. PP Stanis³aw KOWALSKI s. Micha³a, ur. w 1898 w Wysokiem. Ostatnio
s³u¿bê pe³ni³ w woj. lwowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Potyliczu pow. rawski.
L. 019/1 (67), 5025.
St. post. PP Tomasz KOWALSKI s. Ludwika i Józefy z Domaga³ów, ur. 4 XI
1892 w Zaorlu. W WP od 7 V do 1 XII 1920. W policji od 2 XII 1920. Do 8 XII
1920 s³u¿y³ w Kdzie Okrêgu XI w Poznaniu. Nastêpnie w Bydgoszczy – do 12 XII
1921 w I, potem w II Komis. (do 30 XI 1924), na Post. Kolejowym (do 20 VI 1933)
i w Wydz. Œledcz. (do 10 XII 1937). Przeniesiony 11 XII 1937 do woj. poleskiego
i przydzielony do I Komis. w Brzeœciu n. Bugiem. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu
1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BMzaDS³.
L. 037/4 (76), 1238.
Post. PP Zygmunt KOWALSKI s. Józefa, ur. w 1898 w Dêbem. W policji od
1929. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w £odzi.
L. 037/3 (90), 4530.
St. post. PP Nikodem KOWA£KOWSKI s. Józefa i Marii z Ponczerskich, ur.
31 V 1899 w Czarzach. W WP od 1920 do 1923, kpr. W policji od 1 IX 1923. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. tucholskim – do 25 X 1938 na Post. w Bys³awiu, sk¹d
przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post. w Cekcynie i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 II 1935.
L. 023/2 (13), 3467.
Post. PP Teofil KOWARSKI s. Kazimierza i Kamili, ur. 1 VIII 1904 w Horodyñskich Budkach. Do policji woj. wo³yñskiego przyjêty 1 VII 1929. Wiele lat s³u¿y³
w pow. kowelskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Perespie pow. sokalski.
L. 026/2 (17), 3294.
422
K
St. post. PP Anatoliusz KOWCZYK s. Teodora i Marii, ur. 16 IX 1907 w Sosnowcu. W policji od 16 II 1932. NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski ukoñczy³
27 VII 1932. S³u¿y³ m.in. na Post. w Czarnokoñcach pow. kopyczyniecki, a we
wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Kopyczyñcach.
L. 037/2 (25), 849.
St. post. PP Józef KOWNACKI s. Stanis³awa, ur. w 1899 w Korzybiu. Przez wiele
lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie, tam tak¿e we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 IV
1934. Odzn. BKZ.
L. 033/1 (16), 2139.
Przod. PP Kazimierz KOWSZUN s. Wincentego, ur. 20 VII 1898 w S³onimiu.
W policji od 1924. Do 15 III 1931 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Kole, sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post. w D¹biu pow. kolski. We wrzeœniu 1939
s³u¿y³ w Komis. w Tomaszowie pow. brzeziñski.
L. 05/1 (55).
Post. PP Stanis³aw Józef KOZA s. Adama, ur. w 1914. Do policji przyjêty 1 XII
1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Komp. „F” Rez. PP we
Lwowie. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski
przydzielony do woj. wileñskiego – we wrzeœniu 1939 w Rez. PP m. Wilna.
L. 033/2 (53), 1654.
St. przod. PWŒl. Jan KOZA-KOZARSKI s. Jana i Antoniny, ur. 23 VII 1890.
W PWŒl. co najmniej od 15 XII 1922. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Hajdukach Wielkich pow. œwiêtoch³owicki, od 24 I 1925 na Post. w Miasteczku Œl¹skim pow. tarnogórski, potem do 1938 w Kdzie Rez. w Katowicach, nastêpnie jako d-ca Komp.
Kand. Kdy Rez. w Katowicach. Funkcjê tê pe³ni³ te¿ we wrzeœniu 1939. St. post.
mian. 1 I 1928, przod. – 1 VII 1928, st. przod. w 1939.
L. 045/3 (78), 908.
Post. PWŒl. W³adys³aw Jan KOZAK s. Piotra, ur. 23 IX 1906. W policji od
19 VIII 1934. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski mianowany post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Œwiêtoch³owicach.
L. [4] (66).
423
K
Post. PP Grzegorz KOZAKIEWICZ s. Konrada i Katarzyny z Kozakiewiczów,
ur. 8 VI 1901 w S³awatyczach. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego, m.in.
w Kdzie Pow. w Krzemieñcu, we wrzeœniu 1939 na Post. w Katerburgu pow.
krzemieniecki. Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. 033/2 (65), 930.
St. post. PP Marcin KOZERSKI s. Jana i Jadwigi, ur. 6 X 1893 w Brzeœciu.
Uczestnik powstania wielkopolskiego. S³u¿y³ w SL (17 III 1919 – 18 II 1920),
WSK (23 II 1920 – 30 XI 1923). W policji od 1 I 1924 (z przerw¹ od 1 do 31 V
1924). W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Pru¿anie, sk¹d przeniesiony zosta³ do II Komis.
w Brzeœciu n. Bugiem. Od 14 VI 1938 w Kdzie Woj. w Brzeœciu n. Bugiem i tam
te¿ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 I 1928. Odzn. MPzaW, MDzON,
SMzaDS³., BMzaDS³.
L. 020/4 (81), 141.
St. przod. PP Edward KOZICZYÑSKI s. Leona, ur. w 1882 w Warszawie. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. jako kmdt Post. w £apach pow. wysokomazowiecki i w Rzekuniu pow. ostro³êcki. We wrzeœniu 1939 w Warszawie. Odzn.
BKZ.
L. 030/1 (78), 1684.
St. post. PP Józef KOZIELSKI s. Micha³a i Apolonii z Milskich, ur. 24 II 1899
w Nowej Wsi. Do policji przyjêty 2 I 1923 jako post. i przydzielony do Kdy Miasta
£odzi. Od 1 II 1931 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. m. £odzi i tam te¿ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. 027/4 (68), 4218.
Przod. PP Jan KOZIE£ s. Józefa i El¿biety z Bechów, ur. 1 III 1898 w Busku.
Uczestnik wojny 1920. W policji od 1921. Od 2 III 1937 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. w Szczawory¿u pow. stopnicki i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Przod.
mian. 1 I 1938. Odzn. MzaRG, BMzaDS³.
L. 023/1 (40), 4563.
Post. PP Wac³aw KOZIE£OJC s. Jana i Konstancji, ur. 4 IV 1899. S³u¿bê pe³ni³
m.in. na Post. w £osicach pow. konstantynowski i w pow. ³ukowskim w Kocku
oraz Krzywdzie, a do 21 X 1937 w Adamowie, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post.
w Skórcu pow. siedlecki i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 026/1 (57), 5725.
424
K
Por. piech. Przemys³aw Piotr KOZIETULSKI s. Boles³awa i Heleny, ur. 22 II
1911 w ¯yrardowie. Ppor. ze starszeñstem 15 VIII 1933, por. – 1 I 1936. W 1939
s³u¿y³ w baonie KOP „Sto³pce”.
L. 050/3 (36), 123.
Przod. PWŒl. Herman KOZIK s. Fryderyka i Rufiny z Zendwischoków, ur. 29 IV
1899 w Miechowej. W I wojnie w armii niemieckiej, od 9 V 1919 w Armii gen.
Hallera. Z WP zwolniony 10 VII 1920 i przeniesiony do dzia³alnoœci w polskich organizacjach narodowych – od 11 VII 1920 do 5 VII 1921 w POW GŒl., od 8 IX
1920 w PGŒl., z której przeszed³ do III powstania œl¹skiego – od 3 V do 9 VIII 1921
w ¯and. Polowej GŒl., nastêpnie ponownie w PGŒl. Do PWŒl. przyjêty 17 VI
1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owickim, pocz¹tkowo w Hajdukach Wielkich
w: Komis. (do 6 II 1923), Eksp. Kolejowej (do 30 IX 1924), ponownie w Komis.
(do 1 X 1926), nastêpnie na Post. w Orzegowie (do 1 XII 1927), sk¹d przeniesiony
zosta³ do Komis. w Œwiêtoch³owicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post.
mian. 1 VII 1928, przod. – 18 VII 1933.
L. [3] (82).
St. post. PP Antoni KOZIÑSKI s. Antoniego i Marianny z Kuziemskich, ur.
18 VIII 1893 w Wêdrogowie. W I wojnie w armii rosyjskiej. W WP od 7 VIII do
grudnia 1920. W policji od 1922 w Warszawie w ochronie Belwederu. W 1935
przeniesiony do ochrony Rz¹du RP, tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.
L. 012/3 (93), 1249.
Stanis³aw KOZIÑSKI s. Paw³a i Marianny z Wilków, ur. 28 IV 1898 w ¯arnowie.
We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Czêstochowie.
L. 026/4 (90), 4403.
St. post. PP Jan KOZIO£ s. Franciszka i Marianny, ur. w 1890 w Szczukowicach.
We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. poleskiego. Odzn. BKZ.
L. 026/1 (30), 1936.
425
K
St. post. PP Józef KOZIO£ s. Franciszka, ur. 30 IV 1900. W policji od 15 I 1925.
We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Kostopolu. St. post. mian.
w 1935.
L. [2] (31).
St. post. PP Józef Kalasanty KOZIO£ s. Wawrzyñca i Reginy z Suchanów, ur.
1 VII 1898 w Piekarach. Do policji przyjêty 2 I 1923 i przydzielony do Kdy Woj.
w Krakowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Alwerni pow. chrzanowski.
L. 020/1 (73), 2432.
St. post. PP Miko³aj KOZIO£ s. Micha³a i Jewdokii z Parchomczuków, ur. 5 IV
1902 w Boguszewie. W WP ochotniczo od 22 VI 1919 do 10 VII 1920 – 9, 11, 8
DP. W policji od 1 X 1927. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. Bugiem –
w Komis., a od 15 XI 1927 na Post. Kolejowym. Nastêpnie w pow. brzeskim – od
15 IV 1931 na Post. w Radzie¿u, sk¹d 20 VII 1933 zosta³ przeniesiony na Post.
w Ratajczycach i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. BMzaDS³.
L. 038/4 (41), 1640.
Przod. PP Józef KOZIO£EK s. Jana i Marianny z Adamków, ur. 27 VII 1898
w Pisarzowicach. ¯o³nierz Legionów Polskich. Cz³onek POW. W policji od 1919.
S³u¿bê pe³ni³ w Zamoœciu i Lublinie – we wrzeœniu 1939 w I Komis. m. Lublina.
Odzn. KN, KW, KnaŒl.WWiZ, MPzaW, MDzON.
L. 050/1 (86), 4129.
Przod. PP Stefan KOZ£OWICZ s. Mateusza i Agnieszki z P³osajskich ur. 15 VIII
1899 w Rzgowie. W policji od 1922. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Nieœwie¿u, nastêpnie przeniesiony zosta³ do woj. ³ódzkiego. Od 1930 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie
Pow. w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. mian. 1 I 1927. Odzn. BKZ.
L. 020/4 (41), 2920.
St. post. PP Adam KOZ£OWSKI s. Henryka i Natalii z Herszelów, ur. 23 XII
1889 w Kaliszu. W policji od 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kaliszu – we
wrzeœniu 1939 w Eksp. Urzêdu Œledcz. Odzn. BKZ.
L. 019/1 (99), 4371.
426
K
St. post. PP Aleksander KOZ£OWSKI s. Kazimierza, ur. w 1886 w Rokitnie.
W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Strzemieszycach
pow. bêdziñski.
L. 05/1 (14).
Antoni KOZ£OWSKI s. Hilarego i Krystyny, ur. 31 V 1906 w Moszczagach
pow. dziœnieñski, rolnik, we wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w rodzinnej
miejscowoœci.
L. 058/2 (37), 1168.
Post. PP Antoni KOZ£OWSKI s. Stanis³awa, ur. 8 XI 1888 w Weczkojniach.
S³u¿bê pe³ni³ m.in. w woj. wileñskim. Nie jest znany jego przydzia³ s³u¿bowy we
wrzeœniu 1939.
L. 037/1 (50), 4567.
Asp. PP Jan KOZ£OWSKI s. Wojciecha i Anny z Brzozowskich, ur. 13 I 1887
w Kie³pinach. W policji od 1919. W l. 1926–1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w P³oœnicy
pow. dzia³dowski, nastêpnie od 1931 w Kdzie Pow. w £uniñcu. We wrzeœniu 1939
s³u¿y³ w Komis. w Radomsku. Odzn. MN.
L. 033/3 (20), 244.
St. stra¿n. SW Jerzy KOZ£OWSKI s. Bronis³awa i Stanis³awy, ur. 11 VIII 1904
w Zawierciu. W wiêziennictwie od 1 VII 1928 z przydzia³em do wiêzienia w Sieradzu, gdzie nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. [2] (28).
Post. PP Józef KOZ£OWSKI s. Jana i Marii, ur. 28 VI 1912 w Papierni. Do policji
przyjêty 17 II 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy
Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 IV 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow.
¿ó³kiewski przydzielony do woj. krakowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na
Post. w Jod³owej pow. jasielski.
L. 054/1 (22), 3874.
427
K
Stra¿n. SW Józef KOZ£OWSKI s. Stanis³awa, ur. w 1897. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Stanis³awowie.
L. 058/1 (83), 5490.
Post. PP Józef KOZ£OWSKI s. Walentego, ur. w 1895 w Bogumi³owie. W policji od 1922. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Zduñskiej Woli pow. sieradzki.
L. [4] (92).
Julian KOZ£OWSKI s. Adama i Marii, ur. 14 II 1908 w Markach. Robotnik
w Cegielni „Stanis³awów” w Grodnie. 4 IX 1939 zmobilizowany do WP,
3 p. szwol.
L. 058/2 (66), 4771.
Post. PWŒl. Marceli KOZ£OWSKI s. Tomasza i Ludwiki z Meliñskich,
ur.18 XII 1895 w Zawadzie. W I wojnie w armii niemieckiej, od 21 V 1918 w Armii
gen. Hallera, w WP do 14 I 1921. Od 15 VIII 1922 do 30 XI 1924 s³u¿y³ w Stra¿y
Celnej, nastêpnie w policji woj. lwowskiego. W PWŒl. od 16 IV 1925 w Kdzie Rez.
w Katowicach. Od 25 VI 1925 do 4 II 1927 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Hajdukach
Wielkich pow. œwiêtoch³owicki, sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. w Œwiêtoch³owicach i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 023/5 (73), 646.
Przod. PWŒl. Roman KOZ£OWSKI s. Adama i Eleonory, ur. 29 XII 1901
w D¹browie Górniczej. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku kmdta Post.
w Koszêcinie pow. lubliniecki.
L. 038/3 (44), 862.
Stra¿n. SW Stanis³aw KOZ£OWSKI s. Adama, ur. w 1884 w Grzybowie. W wiêziennictwie od 1919. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu przy ulicy Dani³owiczowskiej
w Warszawie i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 05/2 (73), 2099.
428
K
Post. PP Stanis³aw KOZ£OWSKI s. Bronis³awa i Marii, ur. 12 VIII 1912 w Wilnie. Do policji przyjêty 15 X 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Komp. „G” Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski. Po ukoñczeniu
15 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do Rez. Konnej PP w Sosnowcu i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 038/2 (44), 2717.
Przod. PP Stanis³aw KOZ£OWSKI s. Jana i Rozalii z Zarzyckich, ur. 10 IV 1900
w Gutakowie. Cz³onek POW. W WP od listopada 1918 do 1921, kpr. W policji od
1922. S³u¿y³ m.in. w Zdo³bunowie, Równem i £ucku, we wrzeœniu 1939 na Post.
w Dorosinach pow. ³ucki.
L. 044/1 (77), 5955.
Post. PP Stanis³aw KOZ£OWSKI s. Józefa i Anny, ur.1 XI 1914 w Howi³owie
Wielkim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z komisariatów w Tarnopolu.
L. 027/2 (39), 5900.
Post. PP Wac³aw KOZ£OWSKI s. Konstantego i Kamili, ur. w 1912 w San Francisco. Do policji przyjêty 1 V 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach
Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ³ódzkiego – we wrzeœniu 1939
pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Ksawerowie pow. ³aski.
L. 016/1 (42), 5599.
St. post. PP Wojciech KOZ£OWSKI s. Paw³a, ur. 31 I 1900 w Bie¿eniu. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Opatowie. Odzn. BKZ.
L. 045/2 (71), 3980.
Post. PP W³adys³aw KOZ£OWSKI-SMA¯A s. Antoniego i Adeli, ur. 3 XII 1911
w Wilnie. Do policji przyjêty 19 VIII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer.
z przydzia³em do Komp. „E” Rez. PP w Poznaniu. Po ukoñczeniu 13 VI 1937 NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego – we
wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Dziedzi³owie pow. kamionecki.
L. 050/2 (45), 566.
429
K
Przod. PP Wawrzyniec KOZUBEK s. Mariana i Anny z Wojciuków, ur. 6 VII 1893
w Ujso³ach. W policji od 1 VIII 1919. S³u¿y³ w Kdzie Pow. w Bia³ej Podlaskiej do 20
X 1924, na Post. w Zalesiu pow. bialski do 1 X 1925, w Kdzie Pow. w £uniñcu do
27 IX 1926, w pow. ³uninieckim na Post.: Ko¿angród do 20 XI 1926 i Mock do 10 XI
1928 oraz w pow. drohickim na Post.: Motol, Osowce i Bezdzie¿. Od 29 I 1935 do
wrzeœnia 1939 w I Komis. w Brzeœciu n. Bugiem. St. post. mian. 1 X 1920, przod. –
1 VIII 1924. Odzn. MDzON, SMzaDS³., BMzaDS³.
L. 044/1 (69), 3295.
St. przod. PP Józef KOZUBKIEWICZ s. Paw³a i Konstancji z Przybylskich, ur.
24 X 1888 w Smulsku. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 1918 w PKom. w Sieradzu, nastêpnie w policji. S³u¿bê pe³ni³ w Sieradzu – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. Odzn. BKZ.
L. 019/3 (79), 3656.
St. post. PP Antoni KO¯USZEK s. Andrzeja, ur. w 1898 w Piotrkowie. W policji
od 1925. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim – we wrzeœniu
1939 w Kdzie Pow. St. post. mian. 1 I 1931. Odzn. MN.
L. 026/2 (9), 3894.
Stra¿n. SW Roman KO¯USZEK s. W³adys³awa i Walerii, ur. 28 IV 1911 w Tchórzewie. W wiêziennictwie od 1 I 1939. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu
w Równem.
L. 058/3 (21), 590.
St. przod. PWŒl. Henryk KO¯USZNIK s. Jana, ur. 17 IV 1898 w Suchem. Do
14 VII 1922 w ¯and. Kraj. Ks. Cieszyñskiego, nastêpnie w PWŒl. jako st. post.
S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach w: Wydz. Œledcz. (do 15 IV 1933), Sekcji Œledcz. Komis. Za³ê¿e (do 15 I 1934), nastêpnie w Sekcji Œledcz. Komis. Dworzec. We wrzeœniu 1939 w jednym z komisariatów w Katowicach. Przod. mian. 1 VII 1929.
L. 033/1 (42), 1447.
Przod. PWŒl. Jan KO¯USZNIK s. Jerzego, ur. 27 IV 1896 w B³êdowicach. Do
14 VII 1922 w ¯and. Kraj. Ks. Cieszyñskiego, nastêpnie w PWŒl. w stopniu
st. post. S³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. w pow. pszczyñskim w Wyrach
(w l. 1928–1933), nastêpnie od 16 X 1933 w Mizerowie, od 7 IV 1936 w Paniowach, w 1939 na Post. w Ropicy na stanowisku kmdta. Przod. mian. 1 VII 1929.
L. 037/1 (3), 1903.
430
K
St. post. PP Wac³aw KO7BA s. Stanis³awa, ur. w 1903 w Wilamowie. W policji
od 1927. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. kaliskim.
L. 023/5 (16), 3834.
Post. PP Julian KO7BIA£ s. Wojciecha, ur. 15 XI 1898 w Suskrajowicach. Od
4 V 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Górze Pu³awskiej pow. kozienicki i tam te¿ we
wrzeœniu 1939.
L. 054/1 (64), 5618.
St. przod. PP Adam KÖNIG s. Mariana, ur. 20 XII 1898. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê
pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. w Marcinkañcach pow. grodzieñski. Odzn. KN,
BKZ.
L. 027/3 (100), 5753.
St. przod. PWŒl. Jan KÖNIG s. Paw³a, ur. 13 V 1893 w Jasienicy. Do PWŒl. przyjêty 15 VII 1922 w stopniu st. post. S³u¿bê pe³ni³ m.in. jako kmdt Post. w Ligocie
pow. bielski (od 1 I 1923), co najmniej od 1931 w pow. pszczyñskim, ostatnio na
Post. w Golasowicach, sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post. w Stonawie pow. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. przod. mian. 1 VI 1923.
Odzn. BKZ.
L. 012/1 (18), 4390.
St. post. PWŒl. Alojzy Wiktor KRABES s. Marcina i Agnieszki z Piosków, ur.
20 IV 1906 w G³ogówku. Uczestnik III powstania œl¹skiego od 10 V do 20 VII
1921. W PWŒl. s³u¿y³ od 11 X 1930 z przydzia³em do Komis. w £agiewnikach
pow. œwiêtoch³owicki i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 026/2 (84), 1345.
St. post. PP Albin KRAJANOWSKI s. Micha³a i Karoliny, ur. 3 IX 1904 w Kurzynie Œredniej. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Stebniku pow. dobromilski.
L. 012/2 (93), 2656.
431
K
St. post. PP Adam Zenon KRAJEWSKI s. W³adys³awa i Marianny, ur. 27 VI
1902 w Zduñskiej Woli. Po ukoñczeniu 28 IX 1931 piêciomiesiêcznego kursu dla
œledcz. w NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Kdy Pow. w
Wieluniu i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.
L. 026/4 (51), 3536.
St. post. PP Franciszek KRAJEWSKI s. Teodora, ur. w 1896 w Gr¹bkach. We
wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego. Odzn. MN.
L. 037/1 (66), 992.
Post. PP Józef KRAJEWSKI s. Stanis³awa, ur. 4 III 1904 w Boækach. W policji od
1929. S³u¿y³ m.in. na Post. w Uniejowie pow. turecki – we wrzeœniu 1939 w Kdzie
Pow. w Turku.
L. 044/3 (65), 3855.
St. post. PP Stanis³aw KRAJEWSKI s. Stanis³awa, ur. 30 VIII 1903 w m. Czyszki
Winniki. W policji od 1929. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Margoninie
pow. chodzieski.
L. 016/2 (82), 4485.
Post. PP Stanis³aw KRAJEWSKI s. Wawrzyñca i Karoliny, ur. 1 V 1901 w Warszawie. W policji od 1925. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie.
L. 045/1 (90), 5031.
St. post. PP Wiktor Edmund KRAJEWSKI s. Wac³awa, ur. 16 XI 1908 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. w Kielcach.
L. 026/4 (5), 2037.
432
K
Post. PP Kazimierz KRAJKOWSKI s. Andrzeja i Anieli z Matyjaszczaków, ur.
7 VII 1898 w Piotrkowie Trybunalskim. W policji od 1923. We wrzeœniu 1939
s³u¿bê pe³ni³ w rodzinnym mieœcie.
L. 023/2 (51), 3896.
St. przod. PP Augustyn KRAJNIK s. Augustyna i Anny, ur. 21 I 1897. W policji
od 1922. Do 15 I 1935 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Nowym Mieœcie Lubawskim,
sk¹d przeniesiony zosta³ do pow. tczewskiego na stanowisko kmdta Post. w Gniewie, 18 II 1935 na stanowisko kmdta Post. w Pelplinie, 24 VI 1938 skierowany do
Kdy Pow. w Tczewie z przydzia³em do Wydz. Œledcz. i tam s³u¿y³ we wrzeœniu
1939. Odzn. BKZ.
L. 026/3 (7), 3032.
Post. PP Piotr KRAJNIK s. Franciszka, ur. 1 VIII 1883. W policji od 1919. We
wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Lidzbarku pow. dzia³dowski.
L. 038/4 (80), 2357.
Przod. PWŒl. Franciszek KRAKOWCZYK s. Franciszka i Anny, ur. 30 IX 1898
w Pszowie. W PWŒl. od 15 XII 1922. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach w Komis. Dworzec (do 14 IX 1923), nastêpnie w Komis. Dworzec Przetokowy i ponownie w Komis. Dworzec (do 20 VI 1926), sk¹d przeniesiony zosta³ do Eksp. i Wydz. Œledcz.
Od 2 III 1933 kier. Eksp. Œledcz. Kdy Pow. w Rybniku i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 VII 1928.
L. 016/2 (38), 4317.
St. post. PP Stanis³aw KRAKOWIAK s. Wojciecha i Justyny z Dêtków, ur.
23 VII 1900 w Parzniewicach. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Koninie. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. [2] (39).
St. post. PP Ignacy KRAKOWSKI s. Walentego i Marianny z Zyba³tów, ur.
25 VII 1899 w £¹kocinach. Cz³onek „Soko³a”. ¯o³nierz Armii gen. Hallera. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Ostrowcu pow. wileñsko-trocki.
L. 038/3 (75), 249.
433
K
Post. PP Kazimierz KRAKOWSKI s. Jana i Heleny z Jankowiaków, ur. 9 I 1913
w S³omowie. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w stopniu post. i skierowany do NSzF
w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski, po jej ukoñczeniu 15 X 1936 przeniesiony
do woj. bia³ostockiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Bielsku Podlaskim.
L. 023/4 (4), 9.
St. przod. PP Piotr KRAKOWSKI s. Jana i Marii, ur. 19 VII 1896 w K¹cie Tousteckim. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. Œledcz. w Tarnopolu. Odzn.
BKZ.
L. 012/3 (72), 267.
St. post. PWŒl. Henryk KRAL s. Aleksandra i Marty z Kuleszów, ur. 15 XII 1897
w Szarleju. Uczestnik powstañ œl¹skich. Dzia³acz spo³eczny, harcerski i sportowy.
W PWŒl. co najmniej od 1 VI 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Nowej Wsi pow. katowicki i tam te¿ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 I 1929.
L. 044/1 (81), 1245.
Post. PWŒl. Pawe³ KRALL s. Augustyna, ur. w 1914. Do PWŒl. przyjêty 1 II 1939
do 1 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach, gdzie s³u¿y³ do 28 II, nastêpnie
pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Siemianowicach pow. katowicki i tam nadal we wrzeœniu
1939.
L. 023/2 (70), 2015.
Post. PP Adam KRAMARCZYK s. Macieja i Agnieszki, ur. 19 XII 1896 w Osieku. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nowogródzkiego. Za wyszkolonego uznany 7 X
1935. Ostatnio s³u¿y³ w pow. sto³peckim – do 3 VIII 1936 na Post. w Nowym Œwier¿niu, sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Nalibokach i tam we wrzeœniu 1939.
L. 050/3 (74), 3490.
Komis. PP Mieczys³aw Edward KRAMARZ s. Stanis³awa i Honoraty z Po¿arskich, ur. 10 III 1901 w Rzeszowie. Uczestnik wojny 1920. Do 1930 w 5 pp Leg.
W l. 1930–1933 w SPPiech., nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê – jako ppor. (od 1933) i por.
(1937) – w 1 p. s. podh. Po wyst¹pieniu z WP przeszed³ do policji. Ukoñczy³ 1 VII
1938 kurs dla kmdtów PP i zosta³ mianowany Kmdtem Pow. Dzia³dowo. Tam te¿
s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. KW dwukrotnie, ZKZ, MPzaW, MDzON,
SMzaDS³., BMzaDS³., KLeg., Medalem „Za £otwê”.
L. 05/3 (24), 3776.
434
K
Post. PP Piotr KRAMKOWSKI s. Józefa, ur. w 1902 w Bli¿ynie. We wrzeœniu
1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Tczewie.
L. 045/3 (72), 1875.
Przod. PP Aleksander KRASOCHA s. Stefana i Heleny z Olszewskich, ur. 2 IX
1884 w S³awacinku Starym. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow.
w Bia³ej Podlaskiej. Odzn. BKZ.
L. 05/2 (88), 2054.
Wachm. ¿and. Filip KRASUCKI s. Jana i Anny z Sieñkowskich, ur. 29 XI 1897
w Zborowie. Od listopada 1918 w ¿and. pol. w pow. zborowskim. W sierpniu 1920
odkomenderowany do Rez. ¯and. Pol. w Warszawie, nastêpnie s³u¿y³ w 3 dyonie
¿and. w Suwa³kach. W koñcu sierpnia 1939 przeniesiony do ¿andarmerii w Bia³ymstoku i tam te¿ we wrzeœniu 1939.
L. 027/2 (82), 241.
St. post. PP Stanis³aw KRASUCKI s. Stanis³awa i Marianny, ur. 12 V 1892 w Glinach. W policji od 1 VII 1921. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim w Kdzie
Pow. w Horochowie, sk¹d w 1939 przeniesiony zosta³ do woj. tarnopolskiego – we
wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. w Tarnopolu. St. post. mian. 1 IV 1934.
L. 05/3 (87), 846.
Witold KRASUCKI s. Antoniego, ur. we wrzeœniu 1915 w Rudni pow. horochowski, we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci.
L. 058/4 (94), 7049.
St. przod. PP Micha³ KRASUÑ s. Jana i Katarzyny, ur. 21 V 1901 w Dryszczowie.
Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. poleskiego, m.in. w Kdzie Woj. i Urzêdzie
Œledcz. w Brzeœciu n. Bugiem. 5 XI 1937 mian. kmdtem Post. w Morocznie pow.
piñski. 22 VI 1939 przeniesiony do woj. wo³yñskiego i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu
1939.
L. 020/3 (39), 955.
435
K
St. przod. PP Aleksander KRASUSKI s. Franciszka i Wiktorii z Adamkiewiczów,
ur. 11 X 1887 w Dobrem. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na
stanowisku kmdta Post. w Stanis³awowie pow. miñski.
L. 026/2 (89), 5432.
St. post. PP Boles³aw KRASZEWSKI s. Karola i Antoniny z Fija³kowskich, ur.
23 XII 1890 w ¯yrardowie. W I wojnie w armii rosyjskiej. W policji od 1919. Przez
wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. b³oñskim – w l. 1927–1937 na Post. w Lesznie, nastêpnie na Post. w Wiskitkach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW.
L. 033/2 (89), 5562.
St. post. PP Jan KRASZEWSKI s. Józefa i Józefy, ur. 7 XII 1890 w Czuka³ówce.
W policji od 1925. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³
w Stanis³awowie.
L. 054/1 (20), 5990.
St. post. PWŒl. Anastazy KRASZKIEWICZ s. Józefa i Katarzyny z Mroczków,
ur. 3 IX 1901 w Osielsku. W WP od 2 II 1920 do 24 III 1922, 3 p. u³., kpr. Do PWŒl.
przyjêty 1 III 1924 z przydzia³em na Post. w Drogomyœlu pow. bielski. Od 7 VII
1924 s³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – pocz¹tkowo w Komis., nastêpnie od 29 IX 1924 na
Post. Konnym i tam te¿ we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 I 1928. Odzn. BKZ,
MPzaW.
L. 016/1 (89), 3336.
Post. PP Karol KRAŒNICKI s. Stefana i Agaty, ur. w lipcu 1908 w Gajach Greczyñskich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Bogdanówce pow. ska³acki.
L. 037/4 (13), 895.
St. post. PP Leon KRAUSS s. Jana i Barbary, ur. 28 VI 1897 w Baranowie Sandomierskim. W policji od 1921. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Chmielowie pow. tarnobrzeski. Odzn. BKZ.
L. 012/3 (77), 3215.
436
K
St. post. PP W³adys³aw KRAUZE s. Andrzeja i W³adys³awy, ur. 13 VI 1895
w Warszawie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Stanis³awowie.
Odzn. KN, MPzaW, MDzON.
L. 05/5 (44), 2465.
Ppor. ¿and. rez. Tadeusz KRAWCZUNAS s. Lucjana i Stefanii z G³ogowskich,
ur. 7 X 1904 w Kijowie. Ppor. ze starszeñstwem 1 IX 1932 przydzielony do 3 dyonu ¿and. Pracownik firmy „Fuchs” w Warszawie. We wrzeœniu 1939 w ¿andarmerii w Warszawie.
L. 054/2 (46), 4751.
Kpr. ¿and. rez. Aleksander KRAWCZYK s. Wojciecha i Antoniny, ur. 12 XII
1904 w £odzi. W³aœciciel sklepu w Hajnówce. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany
do ¿andarmerii w miejscu zamieszkania.
L. 058/2 (30), 1031.
Post. PP Czes³aw KRAWCZYK s. Micha³a i Rozalii z Kraków, ur. 23 I 1904
w Komorowie. W policji od 1930. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Przasnyszu.
L. 050/1 (95), 3349.
Przod. PP Jan KRAWCZYK s. Piotra i Józefy z Misiaków, ur. 30 IX 1898 w Czerminie. S³u¿y³ m.in. na Post. w Lutowiskach pow. leski oraz w Komis. w Drohobyczu. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Rychcicach pow. drohobycki. Odzn. KN,
MDzON.
L. 012/3 (11), 2509.
Post. PP Kazimierz Jan KRAWCZYK s. Józefa i Zofii z Chromoskich, ur. 17 VI
1915 w Jezupolu. W czerwcu 1938 mian. post. i przydzielony do policji woj. lubelskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. w Opolu pow. pu³awski.
L. 019/2 (63), 2188.
437
K
St. stra¿n. SW Leon KRAWCZYK s. Konstantego i Marii z Klimczaków, ur.
11 IV 1909 w Zduñskiej Woli. Od 1 V 1937 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Drohobyczu i tam nadal we wrzeœniu 1939.
L. 020/4 (14), 4201.
St. przod. PP Piotr KRAWCZYK s. Augustyna i Franciszki z Galów, ur. 13 X
1893 w Zawierciu. Uczestnik wojny 1920, plut. ¿and. W policji od 15 VII 1921.
S³u¿bê pe³ni³ w Mo³odecznie, na Post. w Poraju pow. zawierciañski, na Post. w Beresteczku pow. horochowski i w Sarnach. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. Sarny.
Odzn. KN.
L. 038/1 (6), 5993.
St. post. PP Wawrzyniec KRAWCZYK s. Jana, ur. 22 IX 1895. W policji od
1922. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Turku i tam nadal we wrzeœniu
1939.
L. 044/3 (78), 3589.
Post. PP Wiktor KRAWCZYK s. Stanis³awa i Heleny, ur. 10 III 1914 w Siedlcach. W policji od 26 X 1936. Po ukoñczeniu 15 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. tarnopolskiego – we wrzeœniu 1939
s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Dobrowodach pow. zbaraski.
L. 05/2 (25), 251.
Przod. PP Wincenty KRAWCZYK s. Jana i Franciszki z Golów, ur. 13 VII 1897
w Sosnowcu. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Sosnowcu.
L. [1] (72).
Post. PP Kazimierz KRAWCZYÑSKI s. Marcina i Stanis³awy, ur. w 1913 w Kobylinie. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do policji woj. lwowskiego – we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post.
w Hrebennem pow. rawski.
L. 044/2 (22), 2020.
438
K
St. post. Franciszek KRAWIEC s. Franciszka, ur. w 1898 r. Omy³kowo wywieziony do Kalinina przed nadejœciem listy dyspozycyjnej z jego nazwiskiem.
L. [?], 1910.
Post. PP Feliks KRAWIECKI s. Antoniego, ur. w 1910. W policji od 26 VI 1937.
Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. ³ódzkiego – we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w £asku.
L. 033/1 (8), 5348.
St. post. PP Kazimierz KREÆMAÑSKI s. Jana i Heleny, ur. 23 VIII 1900 w Moniochach. W policji od 1 VII 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku
kmdta Post. w Skale pow. borszczowski. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 019/1 (59), 344.
Podkomis. PP Teofil KREFFT s. Józefa, ur. 21 IV 1885 w Skorzewie. W policji od
8 X 1920. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. Œledcz. w Grudzi¹dzu, nastêpnie
w Chojnicach – do 30 XI 1936 kier. Wydz. Œledcz., sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko kier. Wydz. Œledcz. w Tczewie. Od 14 V 1938 ponownie kier. Wydz.
Œledcz. w Chojnicach, we wrzeœniu 1939 kier. Wydz. Œledcz. w Grudzi¹dzu. Asp.
mian. 1 I 1928, podkomis. – 1 IV 1938.
L. 05/2 (58), 5880.
St. przod. PP Karol KREMER s. Karola, ur. w 1884 r. w m. Kartofel. W policji od
1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wadowicach.
L. 033/2 (93), 5735.
Post. PWŒl. Edward KREMIEC s. Paw³a i Barbary z Brodów, ur. 2 X 1909
w Darkowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Cieszynie.
L. 026/2 (85), 270.
439
K
St. post. PP Bronis³aw KREMPA s. Wojciecha i Zofii z Blamowskich, ur. 6 IX
1896 w Z³otnikach. W policji od 1 VII 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj.
tarnopolskim, nastêpnie w woj. lwowskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku
kmdta Post. w pow. drohobyckim.
L. [4] (51).
St. post. PP Józef KREMPA s. Mateusza, ur. 26 XI 1898 w Chrz¹stowie. Do policji przyjêty 16 I 1923 z przydzia³em do woj. krakowskiego. We wrzeœniu 1939
s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Zabierzowie pow. krakowski. Odzn. BKZ.
L. 012/1 (118), 2409.
St. przod. PWŒl. W³adys³aw KREMPA s. Jana, ur. 6 XI 1891. W PWŒl. przed 1 I
1923. Do 14 I 1927 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Dziedzicach pow. bielski, do 1 VII
1933 w Komis. w Bielsku, nastêpnie do 8 VIII 1938 jako kmdt Post. w Jasienicy
pow. bielski. Od 9 VIII 1938 s³u¿y³ w Komis. w Bielsku i tam nadal we wrzeœniu
1939. Przod. mian. 1 I 1923, st. przod. – 1 VII 1928.
L. 037/1 (81), 265.
St. post. PP Antoni KRENC s. Micha³a, ur. 4 VII 1889 w Tarnówku. W policji od
1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe&