INFORMACJA TYGODNIOWA Zagrożenia – Skutki – Ocena

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJA TYGODNIOWA Zagrożenia – Skutki – Ocena
INFORMACJA TYGODNIOWA
Zagrożenia – Skutki – Ocena
Y się Ło podpisanie
16-21 sierpnia 2016
22 sierpnia 2016
CENTRUM
OPERACYJNO-ANALITYCZNE
SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
Ocena i prognoza:
W drugiej połowie tygodnia prognozowany
jest wzrost temperatury powietrza maksymalnie do 30°C w zachodniej części kraju.
Lokalnie mogą wystąpid opady deszczu.
Przebieg:
W minionym tygodniu wystąpiły miejscami opady deszczu.
W niedzielę odnotowano intensywne opady oraz burze. Sytuacja
hydrologiczna jest stabilna. Stan wody w rzekach układa się na
poziomie średnim i niskim.
Skutki:
21 sierpnia w wyniku przejścia frontów burzowych Straż Pożarna
odnotowała 317 interwencji związanych z zabezpieczaniem
uszkodzonych budynków, usuwaniem powalonych drzew z dróg
i ulic oraz pompowaniem wody z zalanych piwnic i garaży.
Najwięcej zdarzeo miało miejsce w woj. śląskim (ponad 80, w tym
uszkodzonych 8 dachów). W woj. warmiosko-mazurskim silny
wiatr uszkodził 48 stacji transformatorowych pozbawiając prądu
1212 odbiorców (dostawy przywrócono w godz. wieczornych).
KOLEJNE OGNISKO ASF NA LUBELSZCZYŹNIE
Ocena:
Powiatowy Lekarz Weterynarii 16 i 19 sierpnia br. wydał rozporządzenia w sprawie
zwalczania ASF na terenie powiatu bialskiego. W dokumencie określono obszar zapowietrzony o promieniu 3 km wokół ogniska
choroby (gm. Konstantynów, Janów Podlaski)
oraz obszar zagrożony o promieniu 7 km. Ponadto wprowadzono ograniczenia m.in.
w transporcie, sprzedaży żywca oraz
organizacji targów i pokazów.
Afrykaoski pomór świo występuje w Polsce od
lutego 2014 r.
Przebieg:
W minionym tygodniu odnotowano trzynasty i czternasty
przypadek ogniska ASF na terenie woj. lubelskiego (gm. Leśna
Podlaska, pow. bialski):
 w środę (17.08) w gospodarstwie rolnym liczącym 25 sztuk
świo (obszar ochronny);
 w piątek (19.08) w gospodarstwie utrzymującym 1 świnię
(obszar zapowietrzony, ustanowiony wokół trzynastego
ogniska ASF).
Na tym obszarze obowiązują zwiększone środki sanitarnoweterynaryjne w zakresie przemieszczania świo.
Skutki:
Pobrane próbki zostały poddane badaniom w Paostwowym
Instytucie Weterynaryjnym – Paostwowym Instytucie Badawczym
w Puławach i dały pozytywny wynik w kierunku ASF. Wdrożono
procedury związane z likwidacją choroby, w tym likwidacją świo i
przekazaniem zwłok do utylizacji.
PILOTAŻOWA MAPA ZAGROŻEO BEZPIECZEOSTWA
Od 1 lipca w woj. pomorskim, podlaskim oraz w garnizonie stołecznym wprowadzony był pilotażowy program
„Krajowa mapa zagrożeo bezpieczeostwa w Polsce”. Mapa pomaga wskazad miejsca na które lokalne służby powinny
zwrócid szczególną uwagę. Podczas trwania pilotażu z mapy skorzystało ponad 35 tys. użytkowników. Odnotowano
INFORMACJA TYGODNIOWA
16.08.2016 – 21.08.2016
ponad 86 tys. odsłon aplikacji. W dalszym ciągu trwają prace nad udoskonalaniem nowego narzędzia. W ocenie
resortu spraw wewnętrznych i administracji program sprawdził się i od września br. zostanie uruchomiony na terenie
całego kraju.
STRAŻ GRANICZNA NA MISJACH W BUŁGARII I GRECJI
W ramach wspólnych operacji koordynowanych przez Agencję Frontex funkcjonariusze Straży Granicznej rozpoczęli
misje na terenie Grecji i Bułgarii. Na wyspie Lesbos prowadzona będzie misja helikopterowa (16.08-30.09.2016) oraz
trzy misje 3-osobowych zespołów patrolowych (na Lesbos, Chios i Kos). W Bułgarii 30 funkcjonariuszy będzie
wspierad działania prowadzone w placówkach granicznych na granicy bułgarsko-tureckiej oraz bułgarsko-serbskiej.
Ponadto będą patrolowad bułgarsko-turecką oraz bułgarsko-serbską tzw. „granicę zieloną”. Częśd funkcjonariuszy
zakooczy misję 14 września. Pozostali wrócą do Polski dopiero po 12 października.
OSTRZEŻENIE MSZ PRZED PODRÓŻAMI DO AFGANISTANU
17 sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało aktualizację ostrzeżenia dla osób podróżujących
do Afganistanu – rekomendacja „opuśd natychmiast”. Na terenie całego kraju w związku z odnotowanymi
przypadkami przemocy i ataków na ludnośd cywilną oraz działaniami ugrupowao zbrojnych utrzymuje się wysokie
zagrożenie dla bezpieczeostwa. Codziennie odnotowywane są przypadki zamachów terrorystycznych i regularnych
walk pomiędzy siłami bezpieczeostwa i Talibami, w wyniku których śmierd ponosi ludnośd cywilna. Obcokrajowcy
wjeżdżający na terytorium Afganistanu narażeni są na częste kontrole i zatrzymania. Coraz częściej odnotowywane
są przypadki porwao cudzoziemców.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Al. Ujazdowskie 5, 00-583 Warszawa | tel./fax +48 22 236 59 75
[email protected] | www . r c b . g o v . p l
2

Podobne dokumenty