Wytyczne dla Autorów recenzji Redakcja kwartalnika Zarządzanie

Komentarze

Transkrypt

Wytyczne dla Autorów recenzji Redakcja kwartalnika Zarządzanie
Wytyczne dla Autorów recenzji
Redakcja kwartalnika Zarządzanie Publiczne przyjmuje do druku recenzje prac naukowych.
Przyjmowane są wyłącznie recenzje prac naukowych (autorskich, zbiorowych, zbiorów dokumentów, edycji prac źródłowych itp.). Recenzowana książka nie powinna być starsza niż rok w przypadku publikacji polskich i dwa lata w przypadku publikacji zagranicznych. Objętość maszynopisu
nie powinna przekraczać 11 stron znormalizowanych (1 strona – 1800 znaków ze spacjami) i nie
powinna być krótsza niż 3 strony. Teksty w postaci papierowej i elektronicznej prosimy nadsyłać na
adres redakcji kwartalnika:
Kwartalnik Zarządzanie Publiczne
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
www.msap.uek.krakow.pl
W recenzji powinien znaleźć się pełny opis bibliograficzny książki (imię i nazwisko autora, tytuł,
wydawnictwo, miejsce i rok wydania, liczba stron, załączników itd.). Recenzja może obejmować
kilka prac tego samego autora lub dotyczących podobnej tematyki. W tekście musi być wyrażony stosunek własny autora do recenzowanej pracy (pochwała lub krytyka), a także sformułowane
wnioski dla czytelnika (czyli co książka wnosi nowego do swojej dziedziny, ocena aparatu naukowego, bibliografii, podkreślenie obecności lub braku indeksów, ilustracji, tabel itp.). Autor może też
oceniać pracę wydawnictwa (korekty, redaktora, grafika itd.). Recenzja musi zawierać pełne dane jej
autora (imię, nazwisko, tytuł naukowy, adres, afiliację, e-mail).
Wskazany jest wcześniejszy kontakt z redakcją w celu uzgodnienia przedmiotu recenzji, co pozwoli
autorowi recenzji uzyskać zapewnienie, że zostanie ona przyjęta przez redakcję czasopisma.
Informacje dla Autorów
Kwartalnik Zarządzanie Publiczne
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
www.msap.uek.krakow.pl
Redakcja kwartalnika Zarządzanie Publiczne uprzejmie zawiadamia Autorów, że przyjmuje do publikacji:
– artykuły naukowe i komunikaty z badań,
– recenzje książek.
Teksty powinny spełniać następujące wymogi formalne:
Przyjmowane są wyłącznie artykuły w języku polskim. Do artykułu należy dołączyć streszczenie
(nie dłuższe niż 100 słów) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe. Objętość artykułu
(wraz z bibliografią przygotowaną zgodnie z konwencją przyjętą w kwartalniku i streszczeniem) nie
powinna przekraczać arkusza wydawniczego (22 strony znormalizowane, 1800 znaków na stronie),
objętość recenzji – 11 stron znormalizowanych (1800 znaków na stronie).
Redakcja prosi o podawanie na osobnej stronie tytułu (stopnia) naukowego, nazwy zakładu pracy,
zainteresowań badawczych, ważniejszych publikacji (maksymalnie pięć) oraz adresu do korespondencji (wraz z adresem e-mail i numerami telefonów).
Należy również dołączyć podpisane oświadczenie, iż tekst nie był wcześniej publikowany. Redakcja
przyjmuje tylko oryginalne teksty nieprzedstawione do publikacji w innym czasopiśmie lub książce.
Autor nadesłanego artykułu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich
i innych związanych z artykułem. W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku Autor wyraża
zgodę na przekazanie praw autorskich do tego artykułu wydawcy. Autor artykułu zachowuje prawo
wykorzystania treści opublikowanego przez kwartalnik artykułu w dalszej pracy naukowej i popularyzatorskiej pod warunkiem wskazania źródła publikacji. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie
prawo odmowy publikacji nadesłanego artykułu.
Autor artykułu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w artykule fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów. Jeśli
artykuł został przygotowany przez kilku autorów, Autor nadsyłający artykuł zobowiązuje się do
uzyskania zgody pozostałych autorów na powyższe wymogi redakcyjne.
W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej ghostwriting i guest-authorship. Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji
oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor
zgłaszający manuskrypt.
Zważywszy na fakt, że ghostwriting i guest-authorship są przejawem nierzetelności naukowej, Redakcja będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Teksty prosimy kierować na adres redakcji – wydruk w trzech kopiach oraz plik (w formacie PC MS
WinWord) wraz z tabelami i wykresami (w formacie MS Excel lub zapisane w edytorze wykresów
MS WinWord). Jeśli w dokumencie pojawiają się tabele, grafy, rysunki przygotowane w innych
programach (np. Corel Draw, Statistica, SPSS), należy je zapisać w formacie WMF lub EPS z załączonymi czcionkami, w rozdzielczości 300 dpi. Wydruk musi zawierać wszystkie fonty narodowe
oraz symbole matematyczne.
Każdy artykuł jest anonimowo przekazywany dwóm recenzentom. Autor otrzymuje recenzje do
wglądu niezależnie od tego, czy tekst jest zakwalifikowany do druku, czy odrzucony. W przypadku
zakwalifikowania artykułu do druku Autor powinien ustosunkować się do sugerowanych poprawek
w terminie wyznaczonym przez redakcję.
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia – w porozumieniu z Autorem – zmian edytorskich
oraz dokonania skrótów, jeśli artykuł przekracza przewidzianą objętość.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Autorzy nie otrzymują honorariów za opublikowane
artykuły.
Warunki prenumeraty
Zachęcamy do prenumeraty kwartalnika Zarządzanie Publiczne. Cena pojedynczego numeru wynosi 18 zł plus 5% VAT (zryczałtowana opłata pocztowa za wysłanie czterech numerów
periodyku w 2011 r. to 12 zł plus 23% VAT). Nie przyjmujemy przedpłat, do każdego numeru będziemy dołączać fakturę, płatną przelewem po otrzymaniu. Prosimy o podanie wszystkich
niezbędnych informacji potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Zamówienia (pocztą bądź
e-mailem) prosimy kierować na adres:
Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
tel./fax 22 826 59 21, 22 828 95 63, 22 828 93 91
dział handlowy: 22 635 74 04 w. 219 lub jw. w. 105, 108
e-mail: [email protected]
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej www.scholar.com.pl można kupić wersję elektroniczną kwartalnika – zarówno cały numer, jak i pojedyncze artykuły.