Porubka po ústí do toku Odra

Komentarze

Transkrypt

Porubka po ústí do toku Odra
Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Odry
Pracovní číslo VÚ:
Porubka po ústí do toku Odra
Kraj (kraje):
Vodoprávní úřad (úřady)
Moravskoslezský
Ostrava, Opava
19/CZ
20152000
ID
ČHP
2-01-01-159
Počet obyvatel:
1. Charakteristika
vodního útvaru
11 699
řeka
Kategorie
Typ
32115
Ekoregion
Východní plošiny
Nadmořská výška
19
200 - 500
křemitý
Geologický typ
Řád Strahlera
5
Plocha povodí km2
66.49
Délka páteř. toku [km]
18.6
Staničení páteř. toku
0.0 - 18.6
Návaznost vodních útvarů
20
19
Mapa vodního útvaru
N-leté průtoky
Hydrologické
m3/s
charakteristiky
ovlivněné N-leté
uzávěrného profilu
M-denní průtoky
Qa m3/s
0.426
m3/s
Q1
7.0
Q2
11.0
Q5
19.0
Q10
26.0
Q20
35.0
Q50
48.0
Q100
60.0
Q30d
Q90d
Q180d
Q270d
Q330d
Q355d
Q364d
1.10
0.465
0.208
0.095
0.045
0.024
0.012
str.1
2. Chráněná území vázaná na vodní prostředí
Využití území
2
%
km
Umělé přetvořené plochy
16.8
11.1
925 Polanská niva
Orná půda
49.8
33.1
330 Polanský les
Trvalé plodiny
0.0
0.0
Popis
ID
Druh *
Název CHÚ
NPR
PR
2204 Přemyšov
PR
Travní porosty
0.4
0.3
1965 Rezavka
PR
Smíšené zemědělské oblasti
8.0
5.3
1075 V Kalužích
PR
Les, polopřírodní vegetace
24.2
16.1
CZ0811020 Poodří
PO
Mokřady
0.0
0.0
CZ0814092 Poodří
EVL
Vody
0.9
0.6
*) EVL - evropsky významná lokalita, PO - ptačí oblast
NPR - národní přírodní rezervace, PR - přírodní rezervace
3. Užívání vody (stav z VH bilance roku 2008)
Odběry vody povrchové
Vypouštění vod
skutečné 2008
3
tis.m /rok
l/s
odvětví
povolené
3
tis.m /rok
počet odb.
odvětví
vodovody
komunální
zeměděl.
zeměděl.
skutečné 2008
3
tis.m /rok
l/s
408.3
povolené
3
tis.m /rok
12.9
766.4
počet vyp.
15
energetika
energetika
průmysl
průmysl
101.0
3.2
120.0
1
ostatní
ostatní
10.7
0.3
160.0
1
celkem
520.0
16.4
1 046.4
17
význam. vypouštění
tok
celkem
0.0
významné odběry
0.0
0.0
0
tok
účel *
l/s 2008
typ *
l/s 2008
STRABAG OSTRAVA - SVINOV
bezejmenný tok
P
3.2
kanalizace POLANECKÁ Porubka
K
1.9
Věd.-technol.park - parkoviště
bezejmenný v.t.
K
1.9
Kan. "U Motorestu", VelkáOpusta
Polom
K
1.5
OVA KAN. VÝUSŤ HELENY
VT Mlýnka
SALICHOVÉ K
1.0
OVA kan. Vřesinská - POD
Porubka
LÁVKOU
K
1.0
OVA kan. bří SEDLÁČKŮPorubka
K
0.9
ČAVISOV - kanalizace
K
0.8
K
0.8
Židelek
OVA kan. Vřesinská - POD
Porubka
SMYČKOU
3.4
8 vypouštění
* V - veřejné vodovody, K - komunální vypouštění, Z - zemědělství, E - energetika, P - průmysl, J - ostatní
Odběry vody podzemní
odvětví
Bodové znečištění - souhrnné údaje (t/rok)
skutečné 2008
3
tis.m /rok
l/s
povolené
3
tis.m /rok
počet odb.
BSK5
CHSK
N_NH4
N_ANORG
P
19.322
47.030
7.283
9.561
0.717
vodáren.
Plošné znečištění
ostatní
Dusík - bilanční přebytek (kg/ha/rok)
celkem
0.0
významné odběry
0.0
0.0
0
Fosfor - vstup erozí (kg/ha/rok)
místo
účel *
l/s
Podíl plochy zranitelných oblastí (%)
37.07
1.06
92.8
Další vlivy
Poddolování
Křídlatka
Významná akumulace vody
tok
nádrž
Porubka 0,1 km
Významný převod vody
obj. mil.m3 odběr (mil.m3/r)
kapacita
název
3
mil.m /rok
4. Monitoring jakosti povrchových vod
ID
tok
5024
Porubka
název
ústí
km
0.2
str.2
druh
Rybí směrn.
repre
provozní
ano
ano
souřadnice X Y
-476120.7
-1103351.9
5. Hodnocení stavu vodního útvaru
Reprezentativní profily
Číslo prof. Tok
5024
Porubka
Název
Ukazatele překračující limity
ústí
BSK5, P, N-NO3, SI BENTOSU, Cd
Pozn.
Ekologický stav
FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY
V.F-CH.L.
SPECIF. ZNEČ. L.
BIOLOGICKÉ SLOŽKY
BENTOS
RYBY
CHLOROFYL
Přímé
Nepřímé
Přímé
Nepřímé
Přímé
Nepřímé
Přímé
Nepřímé
Přímé
Nepřímé
N
-
V
V
PN
B
N
N
NEH.
NEH.
nevyhovující
vyhovující
nevyhovující
nevyhovující
nevyhovující
nevyhovující
nevyhovující
nevyhovující
BSK5, P, N-NO3
Chemický stav
Celkový stav VÚ
SYNTETICKÉ LÁTKY
Přímé
Nepřímé
V
V
KOVY
Přímé
Ekologický stav
Chemický stav
nevyhovující
pot. nevyhovující
Nepřímé
Celkový stav
N
V
pot. nevyhovující
pot. nevyhovující
vyhovující
nevyhovující
HMWB
ano
Důvody vymezení
P, U, Z
Cd
Hydromorfologické ukazatele
Říční kontinuum - počet
Tok
(správce toku *) Délka v km
Mešnice
(ZVHS)
3.8
Porubka (POd+ZVHS)
18.6
překážek
s rybochody
5
0
Vzdouvání
Zpevnění
břehů a
koryta
Podélné
hráze
Zastavěná
území
Zatrubnění
Celkové délky v km
0.6
3.8
10.6
0.5
10.1
* ) POd - Povodí Odry s.p., ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, LČR - Lesy České republiky s.p.
6. Záplavová území
Záplavové území
Tok
Správce
Z toho intravilán
stanoveno kým, kdy
Úseky toků se stanoveným ZÚ - současný stav
Porubka km 0.0 - 12.0
POd
Svinov, Poruba, Vřesina, Krásné Pole
Úseky ke stanovení do roku 2015
Úseky k aktualizaci stanoveného ZÚ
Úseky toků k vyhodnocování a zvládání povodňových rizik podle Směrnice 2007/60/ES
str.3
KÚ MSK, 06/2003
7. Návrh opatření ve vodním útvaru
Opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostření
Kanalizace a ČOV - do r. 2015
ID opatření Název opatření
OD100089 Vřesina - výstavba kanalizace (napojení na ÚČOV Ostrava)
OD100098 Projekt: Ostrava - dostavba plošné kanalizace
OD100101 Projekt: Ostrava - dostavba plošné kanalizace
OD100139 Velká Polom – výstavba kanalizace a ČOV
OD100062 Ostrava - rušení stávajících výpustí na kanalizaci
Poznámka:
Kanalizace a ČOV - po r. 2015
Horní Lhota
Dolní Lhota
Staré ekologické zátěže
Revitalizace toků a odstranění migračních překážek - do r. 2015
Revitalizace toků a odstranění migračních překážek - po r. 2015
Obecná opatření
OD100116 Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek
OD100107 Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
Opatření na úseku ochrany před povodněmi
ID opatření Tok, lokalita (správce#)
km
OD130107 Porubka; Svinov, Poruba (POd)
#
0,9-7,2
Navrhované opatření
Poznámka:
ve stavbě (2010)
zkapacitnění koryta
) POd - Povodí Odry s.p., ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, LČR - Lesy České republiky s.p.
Suché nádrže
OD130130 Porubka; Vřesina; retenční nádrž pro zvýšení stupně ochr.Ostravy-Poruby na Q100
Příprava komplexních pozemkových úprav
obec, katastrální území lokality
do r. 2015
zahájení přípravy formou
studie proveditelnosti do r. 2015
8. Odhad dopadu opatření k r. 2015 na celk. stav
katastrální úřad
po r. 2015
Poznámky k navrhovaným opatřením:
str.4
Celk. stav VÚ
nevyhovující
Pozn.

Podobne dokumenty