Symbol: P06 Forma zajęć: Wydział: Forma zaliczenia: Punkty ECTS

Komentarze

Transkrypt

Symbol: P06 Forma zajęć: Wydział: Forma zaliczenia: Punkty ECTS
Sylabus przedmiotu
Symbol:
P06
[MS EXCEL] Strukturyzacja budżetów przychodów i kosztów w
arkuszu kalkulacyjnym
Wydział:
Nazwa przedmiotu:
Forma zajęć:
warsztaty
komputerowe
Forma zaliczenia:
Inżynieryjno-Ekonomiczny
Tytuł/stopień, Imię i nazwisko prowadzącego:
Dr inż. Zdzisław Kes
e-mail:
Liczba godzin:
16
Punkty ECTS:
zaliczenie bez oceny
telefon:
[email protected]
713680386
5
pok/bud.:
505Z
1. Cele przedmiotu
C1
Wykształcenie w zakresie budowy systemów budżetowania
C2
Wykształcenie w zakresie możliwości wspomagania systemu budżetowania w środowisku MS Excel
C3
Wykształcenie w zakresie tworzenia struktur budżetów
2. Efekty kształcenia (EK)
Odniesienie do
PEK
Wiedza (W)
EK-W1
zna elementy systemu budżetowania oraz zależności między nimi
PEK_W1
PEK_W2
PEK_W3
EK-W2
zna możliwości efektywnego wykorzystania MS Excela w procesie budżetowania
PEK_W1
PEK_W2
PEK_W3
EK-W3
rozumie zależności między metodami, funkcjami i narzędziami MS Excela a skutecznym
przetwarzaniem danych na potrzeby budżetowania w środowisku centrów
odpowiedzialności
PEK_W1
PEK_W2
PEK_W3
Umiejętności (U)
EK-U1
Potrafi odpowiednio wykorzystać różne funkcje MS Excela do rozwiązania problemów
związanych z budową systemu budżetowania w środowisku centrów odpowiedzialności
PEK_U1
PEK_U2
PEK_U3
EK-U2
Potrafi efektywnie wykorzystywać arkusz kalkulacyjny na etapie tworzenia budżetów
oraz kontroli ich wykonań
PEK_U1
PEK_U2
PEK_U3
PEK_U1
PEK_U2
PEK_U3
EK-U3
Kompetencje personalne i społeczne (K)
EK-K1
Ma świadomość znaczenia doboru metod przetwarzania danych dla efektywnej pracy
controllera
PEK_K1
PEK_K2
PEK_K3
EK-K2
Ma świadomość jakości informacji przekazywanej przez controlling dla potrzeb
zarządzania
PEK_K1
PEK_K2
PEK_K3
EK-K3
PEK_K1
PEK_K2
PEK_K3
Program przedmiotu:
3.
Budowa systemu budżetowa: elementy oraz zależności między nimi
Uwarunkowania dla środowiska informatycznego wspomagającego budżetowanie w środowisku centrów
odpowiedzialności
Analiza wstępna danych potrzebnych do tworzenia i kontroli budżetów
4.
Tworzenie struktury budżetów cząstkowych
5.
Uzupełnianie formułami budżetów cząstkowych
6.
Budowa metryczki budżetu cząstkowego
7.
Automatyzacja prac w aspekcie tworzenia budżetów
8.
Wspracie VBA w procesie tworzenia, aktualizacji, komunikacji budżetów cząstkowych
1.
2.
9.
10.
3. Metody i narzędzia dydaktyczne:
M1- wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
1.
M2- ćwiczenia warsztatowe z zastosowaniem aplikacji komputerowych
2.
M3 – analiza przypadków
3.
4.
5
4. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
O1- zadania wykonywane indywidualnie podczas zajęć przy komputerach
1.
O2- rozwiązywanie problemów w ramach analizy przypadków
2.
3.
O3- testy wiedzy do samodzielnego wykonania
4.
5
5. Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1.
J. Walkenbach, Excel 2010 PL. Biblia, Helion Katowice 2011
2.
M. Alexander, J. Walkenbach, Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Helion Katowice 2011
3.
S. Nowosielski, Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, UE Wrocław, Wrocław 2001.
4.
5
Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacja, procedury, zastosowanie, red. Edwarda Nowaka i
Bartłomieja Nity. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Z. Kes, Budżetowanie kosztów dystrybucji i obrotu energią elektryczną w spółkach dystrybucyjnych, Wyd. UE
Wrocław, Wrocław 2004..
6. Dodatkowe informacje o przedmiocie:

Podobne dokumenty