GAZETA POWIATU - Starostwo Powiatowe w Rypinie

Komentarze

Transkrypt

GAZETA POWIATU - Starostwo Powiatowe w Rypinie
GAZETA
czerwiec 2016
POWIATU
RYPIŃSKIEGO
ISSN 1731-738X
w numerze:
Informacje Rady Powiatu,
Zarządu Powiatu
i Komisji Stałych Rady Powiatu w Rypinie
Inwestycje realizowane przez powiat
Nasze szkoły świętują jubileusze
Święto strażaków
egzemplarz bezpłatny
2
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Informacje Rady Powiatu, Zarządu
Powiatu i Komisji Stałych Rady
Powiatu w Rypinie
XIII sesja V kadencji Rady Powiatu w Rypinie odbyła się
w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rypinie.
W porządku obrad znalazło się przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Rypinie za rok 2015, przedstawienie
sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Rypinie za rok 2015 oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie za rok 2015.
Radni powiatu podjęli m.in. uchwały:
yy w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat
Rypiński w roku 2016,
yy zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Rypińskiego na rok 2016,
yy zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na
lata 2016-2019,
yy w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu rypińskiego.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie dotyczącej przeciwdziałania bezrobociu za rok 2015, a także
przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy
Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi za
rok 2015.
Radni podjęli uchwały m.in. w sprawach:
yy rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Rypińskiego,
yy zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016,
yy przekazania środków finansowych na zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.
Starosta Zbigniew Zgórzyński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Zarząd
pochylał się m.in. nad następującymi tematami: wyborem ofert w konkursach na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego
w 2016 roku w zakresie kultury, ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób, sportu dzieci i młodzieży, rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko Dyrektora Domu
Dziecka w Rypinie (konkurs wygrała Pani Joanna Śmigielska), rozpoczęciem remontów dróg.
Podczas sesji radni zabierali głos m.in. w sprawach uciążliwości zapachowych związanych z funkcjonowaniem Biogazowni czy nowelizacji Statutu Powiatu Rypińskiego.
Poszczególne komisje stałe Rady Powiatu obradowały zgodnie z przyjętymi planami pracy.
Pełne teksty uchwał Zarządu Powiatu, Rady Powiatu,
składy komisji oraz protokoły z sesji Rady Powiatu znajdują się na stronie internetowej: www.bip.powiatrypinski.pl
W dalszej części obrad starosta Zbigniew Zgórzyński
przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Zarząd omówił plan zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2016,
zapoznał się z informacją kierownik RCS na temat stanu
czystości wody w basenie, ogłosił konkurs na stanowisko
Dyrektora Domu Dziecka im.
Janusza Korczaka w Rypinie.
Podczas sesji radni podejmowali dyskusje dotyczące m.in. zatrudnienia specjalistów w szpitalu powiatowym.
20 kwietnia 2016 r. o godz.
1400 w sali narad Starostwa
Powiatowego odbyła się XIV
sesja V kadencji Rady Powiatu w Rypinie. Sesję rozpoczęto od wręczenia podziękowań i kwiatów pracownikom
DPS Kombatant, którzy czynnie włączyli się w przeprowadzenie akcji ratunkowej podczas pożaru budynku DPS.
Pamiątkowe anioły otrzymali:
Pani Barbara Niesteruk, Pani
Krystyna Ćwiklińska oraz Pan
Maciej Kalinowski.
Podziękowania dla osób niosących pomoc w trakcie pożaru w DPS w Ugoszczu
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
3
Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu
Mogli poczuć się jak radni powiatowi: zasiadali na ich miejscach, zgłaszali projekty własnych uchwał, dyskutowali i głosowali jak na prawdziwej sesji – tak właśnie uczniowie naszych szkół uczestniczyli w pierwszych tego typu obradach.
W przeddzień Dnia Dziecka salę konferencyjną Starostwa Powiatowego wypełnił gwar i swoiste poruszenie.
Za chwilę ma rozpocząć się sesja. Goście już czekają. Starosta Zbigniew Zgórzyński i kilkoro radnych naszego powiatu weszło do pomieszczenia i zajęło miejsca w bocznym rzędzie. Dlaczego nie przy stołach? Dlaczego nie tam
gdzie zawsze? Otóż w tym dniu, wyjątkowo, obrady przygotowali i prowadzili uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński. Siedemnaścioro wcześniej wybranych spośród społeczności szkolnych
uczniów wcieliło się w rolę samorządowców.
Punktualnie o godz. 10.00 odegrano hymn państwowy,
a chwilę później Karol Łapkiewicz - Przewodniczący Senior
oficjalnie powitał zebranych gości (władze powiatu, koleżanki i kolegów, dyrektorów jednostek i wychowawców).
Pierwszym punktem obrad było zgłaszanie kandydatur na
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu w Rypinie.
Młodzi radni przedkładali i krótko uzasadniali swoje propozycje. W ten sposób zgłoszono 4 osoby: Jakuba Chamskiego, Pawła Drozdowskiego, Paulinę Gawrońską i Urszulę
Zgórzyńską. Teraz wystarczyło wybrać jedną spośród kandydatur. Nad prawidłowością głosowania czuwała powołana w tym celu komisja w składzie: Jakub Grzybowski, Klaudia Pniewska, Paulina Skalska. Wydano karty do głosowania, następnie kolejno wyczytywani radni oddawali głosy.
W pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał
wymaganej większości głosów. Procedurę trzeba było powtórzyć. W ponownym głosowaniu bezwzględną większością głosów Przewodniczącą została Paulina Gawrońska,
która prowadziła dalszą część obrad.
Młodzi radni zgłaszali projekty uchwał. Padło pięć propozycji. Pierwsza z nich dotyczyła organizacji „Gali Olimpijczyków” - czerwcowego spotkania władz powiatu z uczniami biorącymi udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, które byłoby okazją do podsumowania pracy
Komisja skrutacyjna czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania
młodzieży. Kolejny zgłoszony wniosek był bardzo podobny: zorganizowanie uroczystej gali dla najzdolniejszych
uczniów szkół powiatowych, wyróżniających się w nauce
i sporcie. Trzeci pomysł to ustanowienie Dnia Integracji
Szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński. Impreza ta byłaby okazją do współdziałania w zabawie i sporcie, zorganizowania karaoke, grilla czy zabawy tanecznej. Pojawił się też wniosek o utworzenie stałej
Młodzieżowej Rady Powiatu Rypińskiego – uczniowie mają
dużo przeróżnych pomysłów dotyczących zajęć dla młodzieży, zagospodarowania wolnego czasu itp. Może kiedyś
uda się je zrealizować? Nastoletni radni zaproponowali też
rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, dzięki którym dzieci,
młodzież i dorośli podejmą aktywność fizyczną a przy tym
będą mogli poznać okolice, zabytki, środowisko naturalne.
Każdy postulat był burzliwie dyskutowany, radni rzeczowo argumentowali swoje stanowiska, przez co głosowania
nad projektami nie zawsze były jednomyślne. Mimo to każdy z nich został przyjęty.
Na zakończenie spotkania do stołu prezydialnego zaproszeni zostali starosta Zbigniew Zgórzyński i wicestarosta Marek Tyburski, którzy odpowiadali na pytania, wyrazili swoje
opinie na temat sugestii młodzieży i podsumowali przebieg obrad.
Starosta wyjaśnił jak w rzeczywistości przebiegają wybory do Rady Powiatu, jak wygląda jej pierwsza sesja
i o czym dyskutują radni powiatowi.
Sesja zakończyła się odegraniem
hymnu państwowego, po czym
młodzi radni, dyrektorzy i wychowawcy zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcie, które będzie przypominać
o tym wyjątkowym dniu. Nietypową lekcję wiedzy o samorządzie
terytorialnym zorganizowały samorządy szkolne pod okiem opiekunów i dyrektorów, a nad całością przedsięwzięcia czuwał sekretarz powiatu Tadeusz Jaroszewski.
Dominika Więcławska
Uczestnicy sesji Młodzieżowej Rady Powiatu wraz z opiekunami i władzami naszego powiatu
4
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Rozpoczęły się tegoroczne
inwestycje na drogach powiatowych
Trwają prace na drogach powiatowych. Kilka kolejnych inwestycji jest na etapie projektowania, opracowywania dokumentacji, a jeszcze
inne rozpoczną się w nadchodzących tygodniach. Wszystkie inwestycje na drogach powiatowych realizowane są przy udziale środków
finansowych gmin. Współpraca samorządów w tym zakresie powoduje, że co roku możemy planować kolejne modernizacje.
Aktualnie w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2020”
trwa przebudowa dróg powiatowych obejmujących
ul. Szeroką, ul. Rypińską i ul. Bieżuńską w Skrwilnie (łącznie blisko 2 km).
Prowadzone prace polegają na robotach rozbiórkowych nawierzchni i chodników, przebudowie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej (wiążącej) w ilości 100 kg/m2 i ścieralnej gr.
4 cm, a także wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.
6 cm i gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Przebudowie podlegają skrzyżowania, na drodze wykonane będzie oznakowanie pionowe i poziome. Budowany jest ciąg
pieszy o dł. 310 m, wzdłuż którego zamontowane zostanie
10 słupów z oświetleniem hybrydowym z oprawą LED. Wartość tego zadania wraz z nadzorem inwestorskim szacowana
jest na kwotę 2 984 548,40 zł.
Rozpoczęła się też przebudowa drogi powiatowej Zdroje–Górzno–Starorypin obejmująca pięciokilometrowy odcinek ze Starorypina w kierunku Świedziebni. Drogowcy wykonają frezowanie nawierzchni jezdni w miejscach skoleinowanych, przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej (wiążącej) w ilości 110 kg/
m2 i ścieralnej gr. 4 cm oraz wzmocnieniu poboczy na szer.
0,5 m. Wybudowany zostanie ciąg pieszy dł. 1,3 km i trzy zatoki autobusowe wraz z peronami przystankowymi. Prace obejmować będą wykonanie rowów odwadniających, ścieków
odprowadzających wodę opadową oraz wpustów ulicznych
wraz z przykanalikami, przebudowę zjazdów wraz z przepustami i wymianę uszkodzonego przepustu po drogą. Zaplanowany jest także montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym namalowanie linii krawędziowych. Wartość zadania (z nadzorem inwestorskim) opiewa na sumę 3 112 198,00 zł.
W ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020, – Plan modernizacji 2020+” przebudowane będzie blisko 7 km drogi powiatowej na odcinku Rogówko–Sosnowo. W tym roku przeprowadzony zostanie drugi etap prac
– na drodze Rogowo–Rogówko (2,21 km), który polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i warstwy ścieralnej o gr. 4 cm. Pobocza na
całym odcinku drogi zostaną wzmocnione warstwą o gr. 20
cm z kamienia łamanego, odtworzone będą rowy odwadniające, nastąpi przebudowa zjazdów wraz z umieszczeniem pod
nimi przepustów. Oznakowanie pionowe zostanie wymienione. W Rogowie zaplanowano przebudowę skrzyżowania, budowane i przebudowane będą chodniki i przejścia dla pieszych. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 750 366,00 zł.
Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie przygotowuje dokumentację na modernizację dróg: Rogowo-Sosnowo
(gm. Rogowo), Wąpielsk–Plebanka (gm. Wąpielsk), Ugoszcz–
Obory (gm. Brzuze), Dylewo–Godziszewy (gm. Rypin), Dobre–Trąbin (gm. Brzuze).
D.W.
Powiat pozyskuje środki zewnętrzne
Powiat Rypiński pozyskał środki zewnętrzne na realizację kolejnych inwestycji.
Jeszcze przed wakacjami rozpocznie się realizacja zadania pn. „Remont wieży - prace remontowo - konserwatorskie
przy zespole pałacowo – parkowym w Ugoszczu.”
Prace remontowe dotyczyć będą elewacji wieży oraz
wejścia frontowego budynku pałacowego, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. Wymienione zostanie także pokrycie dachu wieży.
Zadanie ma polegać na rozebraniu starych, nie nadających się do remontu elementów sztukatorskich wieży, skuciu elementów przeznaczonych do usunięcia, oczyszczeniu z brudu, kurzu i starej farby elementów sztukatorskich,
uzupełnieniu ubytków w elementach sztukatorskich, wykończeniu uzupełnień, wykonaniu odlewów z mas sztukatorskich konfekcjonowanych, montażu odlewów, odtworzeniu listew dekoracyjnych i gzymsów. Nowe pokrycie dachowe wykonane będzie z blachy tytanowo-cynkowej. Remont wieży w Ugoszczu powinien zakończyć się do dnia
31 października 2016 r. Na cel ten zabezpieczono w planie
finansowym DPS-u kwotę 186 203 zł, z czego 50 000 zł to
kwota dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski.
Kolejnym dofinansowanym zadaniem, które będzie realizowane w tym roku przez Powiat Rypiński jest projekt pn.
„Ochrona przyrody i krajobrazu – rewaloryzacja parku przy
Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.”
To już drugi etap prac na terenie szkoły. W poprzednim
roku powiat otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 38.992,00 zł, co pozwoliło na wycinkę
drzew i krzewów oraz założenie nawadniania na trawnikach przed głównym budynkiem szkoły (łączna wartość
robót wyniosła 48.740,00 zł). Natomiast w tym roku projekt
zakłada założenie trawników, nasadzenia drzew i krzewów,
wykonanie alejek parkowych. Szacowany koszt drugiego
etapu projektu wynosi 35.000 zł (w tym dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 28.000 zł). Realizacja zadania powinna zakończyć się do listopada 2016 r.
- Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwalają nam na
podejmowanie zadań, dzięki którym zmieniają się zarządzane
przez nas budynki użyteczności publicznej oraz otaczające je
tereny zielone – mówi starosta Zbigniew Zgórzyński.
D.W.
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
5
Uroczyste obchody Święta
Konstytucji 3 Maja
We wtorek 3 maja 2016 r. świętowano 225. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie, po
konstytucji Stanów Zjednoczonych. Dokument ten stał
się symbolem tradycji niepodległościowych państwa
polskiego.
Mszą Świętą za Ojczyznę w kościele parafii św. Trójcy
rozpoczęto oficjalną część rypińskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Następnie poczty sztandarowe, de-
legacje władz samorządowych, kombatantów, jednostek
samorządowych, instytucji, stowarzyszeń i mieszkańców
przemaszerowały pod obelisk z figurą św. Jana Chrzciciela na Rynku, gdzie złożono wiązanki kwiatów.
Dalsza część obchodów tego święta odbyła się w Rypińskim Domu Kultury, gdzie goście wysłuchali okolicznościowego przemówienia i obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Miejskich.
D.W.
Strażacy obchodzili swoje święto
Rypińscy strażacy swoje święto, które przypada 4 maja uroczyście obchodzili we wtorek 17 maja. Podczas uroczystości strażacy usłyszeli wiele słów uznania i podziękowania za pełnienie trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Spotkanie w komendzie rozpoczął dowódca jednostki
st. bryg. Mariusz Sztuczka, który powitał zebranych gości.
Głos zabrał st. bryg. Artur Przybylski – zastępca komendanta wojewódzkiego. Strażacy wysłuchali jego życzeń
i słów uznania za codzienną służbę, dzięki której zawód
ten cieszy się największym zaufaniem wśród Polaków.
Starosta rypiński Zbigniew Zgórzyński podziękował za
współpracę na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Życzył rycerzom św. Floriana bezpiecznych powrotów do
strażnicy i poinformował, że samorządy powiatu, miasta
Rypin oraz gminy Rypin ufundowały dla nich nowoczesny defibrylator, który będzie wykorzystywany do niesienia pierwszej pomocy (podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej), ale też w czasie szkoleń.
Dowódcy, strażacy zawodowi, wspierający ich ochotnicy oraz emeryci pracujący kiedyś w rypińskiej jednostce otrzymali podziękowania także od innych przybyłych
gości, którzy podkreślali zaangażowanie druhów w gaszenie pożarów, działalność ratowniczą, likwidowanie
wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, ewakuację ludności z zagrożonego terenu oraz
likwidację zagrożenia wodnego i drogowego. Podziękowania za współpracę ze strażakami złożył także radny
sejmiku województwa Paweł Zgórzyński.
Uroczystość uświetniło wręczenie odznaczeń i awansów. W tym roku Brązowe Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:
Starosta Zbigniew Zgórzyński składa życzenia i podziękowania
yy Starosta Rypiński Zbigniew Zgórzyński
yy Wicestarosta Marek Tyburski
yy Prezes OSP w Kowalkach dh Jędrzej Zimnicki
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” został odznaczony mł. ogn. Andrzej Szrull. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” został odznaczony st.
str. Michał Trojakowski.
Stopień starszego kapitana otrzymał kapitan Jan Siwek, stopień starszego aspiranta – aspirant Krzysztof Filipski, stopień starszego aspiranta – aspirant Janusz Okraszewski, stopień starszy ogniomistrz – ogniomistrz Zbigniew Grabowski. Stopień ogniomistrz otrzymali: mł. ogn. Artur Dudkiewicz, mł. ogn. Radosław Fodrowski, mł. ogn. Rafał Lutkiewicz. Stopień młodszy
ogniomistrz otrzymali st.sekc. Mirosław Błażejczyk oraz
st.sekc. Krzysztof Meller.
Ponadto na obchodach Dnia Strażaka w Golubiu-Dobrzyniu „Medalami za długoletnią służbę” zostali odznaczeni: srebrnym medalem: st.ogn. Grzegorz Budka i st.ogn. Rafał Orędowski, a brązowym medalem: mł.
bryg. Dariusz Łęgosz. W dniu 21 maja na Wojewódzkich
Obchodach Dnia Strażaka w Żninie awans na wyższy
stopień oficerski (stopień starszego kapitana) odbebrał
kp. Mirosław Ochoński.
D.W.
Z-ca komendanta wojewódzkiego wręcza awanse strażakom naszej komendy
6
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Uczniowie szkół zawodowych
pójdą na staż!
Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki konkursu, dzięki któremu Powiat Rypiński będzie mógł zorganizować staże zawodowe dla uczniów techników i Liceum Plastycznego.
Na liście rankingowej obejmującej siedemnaście projektów skierowanych do realizacji znajduje się ten zatytułowany „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” - przygotowany w Starostwie Powiatowym w Rypinie. Projekt pozwoli na przeprowadzenie wysokiej jakości staży zawodowych u pracodawców
w kilkunastu branżach. To właśnie pod czujnym okiem
opiekunów, w kilkudziesięciu wytypowanych zakładach
pracy, aż 215 osób (107 - w 2016 r. i 108 – w 2017 r.) zdobywać będzie nowe umiejętności. Podczas 150 godzin
wakacyjnego stażu młodzi ludzie poznają praktyczną
stronę zawodu, w którym się uczą. Stażyści zostaną wyłonieni w drodze rozmów rekrutacyjnych organizowanych z udziałem pracodawców. W dalszej kolejności zo-
staną opracowane programy stażowe, na podstawie których uczniowie będą wykonywać swoje obowiązki w zawodach: technik handlowiec, ekonomista, logistyk, spedytor, informatyk, usług fryzjerskich, mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, przetwórstwa
mleczarskiego, technologii żywności, agrobiznesu, turystyki wiejskiej, architektury krajobrazu, budownictwa,
pojazdów samochodowych, geodezji oraz dla uczniów
Liceum Plastycznego.
Powiat Rypiński jako organizator projektu zapewnia stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW i odzież roboczą.
Wartość projektu naszego powiatu wynosi 579 637,50 zł,
w tym 550 655,62 zł to środki pochodzące z funduszy Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu potrwa do 30 września 2017 r.
Dominika Więcławska
Jubileusz 70-lecia szkoły w Nadrożu.
Zjazd Absolwentów.
W sobotę 21 maja odbyły się uroczystości związane z 70-tą rocznica powstania szkoły w Nadrożu.
Ten wyjątkowy dla szkoły dzień rozpoczął się Mszą
Świętą, na którą do parafii św. Anny w Żałem udali się
uczniowie, absolwenci, nauczyciele, nauczyciele–emeryci, przedstawiciele szkół powiatowych, goście oraz
władze samorządowe. Po Mszy Św. w sali gimnastycznej
szkoły odbyły się główne uroczystości związane z Jubileuszem i Zjazdem Absolwentów. Uroczystości rozpoczęły się rejestracją uczestników Zjazdu i przekazaniem materiałów jubileuszowych, na które składały się: monografia szkoły i okolicznościowy znaczek. Gości przywitał Dyrektor ZS 4 w Nadrożu Jerzy Misiak, który zaprezentował
historię szkoły od roku 1946 do czasów obecnych, przybliżył sylwetki dyrektorów szkoły, przedstawił sukcesy
uczniów i nauczycieli oraz podziękował Dyrektorom Wydziału Rolnictwa Urzędów Wojewódzkich w Bydgoszczy
i we Włocławku oraz Starostwu Powiatowemu w Rypinie
za pomoc w rozwijaniu szkoły.
Następnie głos zabrali przybyli goście wygłaszając okolicznościowe przemówienia połączone z gratulacjami
i życzeniami. Kwiaty, ciepłe słowa i upominki składane na
ręce Dyrektora wywołały wzruszenie.
Komitet Organizacyjny Jubileuszu przyznał tytuł Honorowego Nauczyciela ZS Nr 4 w Nadrożu sześciu emerytowanym nauczycielkom, których staż pracy w szkole wynosił co najmniej 20 lat. Tytuł otrzymały: Grażyna Terska,
Grażyna Sobierajska, Grażyna Wąsicka, Teresa Mrowińska,
Janina Żołnowska, Małgorzata Liszewska.
Po części oficjalnej uroczystości gościom zaprezentował
się szkolny chór oraz soliści – absolwenci szkoły: Joanna
Rucińska i Mateusz Wiśniewski. Marta Krzak, tegoroczna
absolwentka technikum budowlanego, zaprezentowała
zebranym wiersz swojego autorstwa.
Następnie udano się do budynku głównego szkoły,
gdzie zostały odsłonięte dwie tablice pamiątkowe: pierwsza z okazji jubileuszu 70 – lecia powstania szkoły w Nadrożu i druga, poświęcona Arturowi Barthlowi, ostatniemu
przedwojennemu właścicielowi Nadroża i Balina.
Goście i Absolwenci zostali zaproszeni do zwiedzania
szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność
wystaw. Izba Patrona powstała z inicjatywy Dyrektora
i nauczycieli. Zwiedzającym zaprezentowano wystawę
fotograficzną: „Ziemia Dobrzyńska – moja mała ojczyzna” autorstwa Józefa Brokosa oraz wystawę poświęconą pamięci przedwojennego właściciela Nadroża Artura Barthla. W Izbie Patrona została wyłożona Księga
Pamiątkowa.
Wielu radości dostarczyło odwiedzającym szkołę
zwiedzanie foto – galerii absolwentów i życia szkoły.
Oglądano zdjęcia koleżanek i kolegów z klasy, fotografie
z wycieczek i uroczystości szkolnych. Odnajdywanie wizerunku wychowawcy i nauczycieli było dla wszystkich
zwiedzających powrotem do lat młodości i dostarczyło
wiele wzruszeń. Następnie udano się na spotkania klasowe. Zwieńczeniem dnia był bal absolwenta w restauracji
„Pod Złotą Rybką”.
Dyrektor i Nauczyciele Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu dziękują wszystkim, którzy swoją
osobą uświetnili uroczystości związane z Jubileuszem
Szkoły i Zjazdem Absolwentów.
nadesłane
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
7
Maturzyści zakończyli rok szkolny
W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu rypińskiego odbyły się uroczystości związane z zakończeniem zajęć przez tegorocznych maturzystów. Życzenia powodzenia na maturze i podczas egzaminów zawodowych przekazał młodzieży starosta
Zbigniew Zgórzyński.
Piątek 29 kwietnia 2016 r. to data szczególna dla większości powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież
ostatnich klas techników i liceów zakończyła swoje zajęcia szkolne. Z tej okazji szkoły przygotowały okolicznościowe uroczystości.
Z okazji zakończenia nauki młodzież przygotowała programy artystyczne, a dyrektorzy i wychowawcy podkreślali, że okres uczęszczania do szkoły średniej to dla wielu młodych ludzi jeden z najpiękniejszych okresów w życiu, podczas którego zawiązują się najtrwalsze przyjaźnie.
We wszystkich szkołach maturzystom wręczono świadectwa ukończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, a najlepszym abiturientom – olimpijczykom, laureatom konkursów, zawodów sportowych oraz zdobywcom świadectw z wyróżnieniem – dodatkowo upominki
i nagrody książkowe. Uczniom, którzy w minionym roku
szkolnym uzyskali najwyższe średnie starosta Zbigniew
Zgórzyński przekazał tablety, które otrzymali:
Maturzyści Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu
�Jakub Tatkowski – Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława
Lissowskiego w Rypinie, profil biologiczno-chemiczny – średnia 5,75,
�Ilona Więcławska – Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, technikum handlowe – średnia 4,80,
�Marcin Romanowski – Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, technikum informatyczne – średnia 4,80
�Paulina Paszke – Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, technikum turystyki wiejskiej –
średnia 5,00,
�Marta Krzak – Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej
w Nadrożu, technikum budowlane – średnia 5,50.
Rodzice uczestniczący w uroczystościach zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Wszystkim uczniom życzymy wielkiej satysfakcji oraz dalszych sukcesów!
D.W.
fot. nadesłane
Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty Katarzyna Szczęsny wręcza nagrodę starosty najlepszemu uczniowi LO – Jakubowi Tatkowskiemu
Pierwszy Powiatowy Piknik dla
Osób Niepełnosprawnych
Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zorganizowało Pierwszy Powiatowy Piknik dla
Osób Niepełnosprawnych.
Piknik odbył się 11 maja 2016 r. na terenie Domu Dziecka. Jego organizacja była możliwa dzięki hojności sponsorów podczas przygotowania XVI Balu Radości. Środki finansowe wystarczyły nie tylko na organizację balu w styczniu, ale także na powtórzenie spotkania w plenerze.
Termin spotkania nie był przypadkowy, ponieważ kilka dni wcześniej obchodziliśmy Europejski Dzień Walki
z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
W pikniku wzięło udział ok. 250 osób: osoby niepełnosprawne wszystkich gmin, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Nadzieja w Rypinie, uczniowie Zespołu Szkół nr 5,
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu
Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu i wychowanko-
wie Domu Dziecka w Rypinie, a także samorządowcy, przedsiębiorcy i kierownicy jednostek organizacyjnych.
Na uczestników spotkania czekało wiele atrakcji m.in.:
zabawa przy muzyce, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie
twarzy, przejażdżka konna, pokaz straży pożarnej, wata
cukrowa, gofry, konkursy muzyczne i sportowe.
Spotkanie było okazją do wspólnej zabawy, rozmowy
i integracji oraz podkreślenia prawa osób niepełnosprawnych do równego uczestnictwa w życiu społecznym.
Niepełnosprawnych powiatu rypińskiego nie zawiedli
nie tylko darczyńcy, władze powiatu i gmin, ale też pogoda, która była wyjątkowo piknikowa.
PCPR w Rypinie
8
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Kolejne konkursy ofert
Zarząd Powiatu w Rypinie ogłosił oraz rozstrzygnął kolejne otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Rypińskiego w roku 2016. Były to następujące konkursy:
�Konkurs nr 3/2016 na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego
w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
oraz wspierania osób niepełnosprawnych,
�Konkurs nr 4/2016 na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego
w 2016 roku w zakresie kultury,
�Konkurs nr 5/2016 na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego
w 2016 roku w zakresie sportu dzieci i młodzieży pod
nazwą: „Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży”.
W ramach przeprowadzonej procedury konkursowej –
oceny złożonych ofert i przedłożenia propozycji wyboru
ofert przez powołane komisje konkursowe, Zarząd Powiatu w Rypinie wybrał do realizacji oferty na następujące zadania publiczne:
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz
wspierania osób niepełnosprawnych:
�„Cukrzyca to nie tylko cukier – wstrzymajmy epidemię XXI wieku” – Oferent: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Rypin, kwota dofinansowania zadania: 4000,00 zł
Zadania z zakresu kultury:
�„Strój ludowy dobrzyński – powrót do obyczajowości
regionu” – Oferent: Fundacja Ochrony Dziedzictwa,
Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju
Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska” w Rypinie, kwota dofinansowania zadania: 3826,00 zł
Zadania z zakresu sportu dzieci i młodzieży:
�„Łączy nas piłka nożna” – Oferent: Klub Sportowy
„Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”, kwota dofinansowania zadania: 1600,00 zł.
�„Organizacja wyjazdów na zawody wojewódzkie w LA
reprezentacji szkolnych powiatu rypińskiego” – Oferent: Powiatowo-Miejski Szkolny Związek Sportowy
w Rypinie, kwota dofinansowania zadania: 3040,00 zł.
�„Organizacja Mistrzostw Powiatu w Pływaniu” – Oferent: Rypiński Uczniowski Klub Pływacki Sejwal w Rypinie, kwota dofinansowania zadania: 2664,00 zł.
�„IV Eliminacje Zawodów Ogólnopolskich – „Od Młodzika Do Olimpijczyka” – Warszawa 50 metrowa pływalnia olimpijska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) w Warszawie” – Oferent: Rypiński
Uczniowski Klub Pływacki Sejwal w Rypinie, kwota
dofinansowania zadania: 1530,00 zł.
Łącznie w trzech konkursach wpłynęło dziewięć ofert
złożonych przez siedem organizacji pozarządowych. Do
realizacji skierowanych zostało sześć ofert realizowanych
przez pięciu oferentów. Z wnioskodawcami, których oferty wybrane zostały do realizacji podpisane zostaną umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.
Krzysztof Wysocki
60-lecie powstania OSP w Stępowie
14 maja 2016 r. w Stępowie odbyły się uroczystości tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w Gminie Rypin, połączone z jubileuszem 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stępowie.
Oficjalna część uroczystości miała miejsce w siedzibie
OSP w Stępowie, na dziedzińcu tamtejszej remizy. Spotkanie strażaków i zaproszonych gości zainaugurowane zostało uroczystym apelem oraz przemówieniem druha Tomasza Jezierskiego – Prezesa OSP w Stępowie. W swoim
wystąpieniu sternik miejscowej jednostki przybliżył zgromadzonym rys historyczny oraz najważniejsze wydarzenia
z życia OSP w Stępowie. Przedstawił sylwetki założycieli stowarzyszenia oraz pierwszych jego członków, w tym
m. in. biorących udział w uroczystościach: Jana Pączkowskiego, Stanisława Tomaszewskiego, Stanisława Gencel, Stanisława Gincel. Złożył również najlepsze życzenia
z okazji Dnia Strażaka na ręce przybyłych druhów z zaprzyjaźnionych jednostek z Sadłowa, Rypałk, Kowalk, Godziszew, Czyżewa i Zakrocza.
Uroczystość była również okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych strażaków Złotym Medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” oraz odznakami „Za wysługę lat”.
Oficjalne spotkanie w Stępowie poprzedziła uroczysta
msza święta w kościele parafialnym pw św. Jana Chrzciciela w Sadłowie, którą w intencji strażaków odprawił
ks. kan. Kazimierz Rostkowski – proboszcz miejscowej parafii. W swojej homilii podkreślił olbrzymią rolę Ochotniczych Straży Pożarnych jaką pełnią w życiu lokalnych społeczności, niosąc pomoc innym w obliczu zagrożenia,
a także organizując działania o charakterze kulturalnym,
sportowym oraz w innych dziedzinach we współpracy
z mieszkańcami okolicznych miejscowości.
W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele władz
Gminy Rypin, Powiatu Rypińskiego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Rypinie, Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP, miejscowych placówek oświatowych i kulturalnych
przy udziale pocztów sztandarowych i zaproszonych gości.
Krzysztof Wysocki
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
9
Powiat Rypiński obchodził Światowe Dni Wiedzy na Temat Autyzmu
Światowe Dni Wiedzy na Temat Autyzmu obchodziliśmy w czwartek 7 kwietnia w sali kina Rypińskiego Domu Kultury.
Jest to inicjatywa podjęta w związku z ogólnoświatową akcją, mającą na celu propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu,
kształtowanie postaw poszanowania dla „inności”, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem oraz okazanie solidarności dla ich rodzin. Organizatorem obchodów powiatowych był ZS Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie pod dyrekcją mgr Jarosława Tomkowskiego, a patronat honorowy nad imprezą objął starosta rypiński
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński. W wydarzeniu wzięły
udział osoby z autyzmem, ich rodziny, władze, specjaliści, młodzież oraz wszyscy zainteresowani.
W pierwszej części odbyła się konferencja, na której zaprezentowane zostały informacje na temat trudnych zachowań oraz problemów wieku dorastania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Wykład poprowadziły terapeutki – mgr Małgorzata Głowińska – Dziki i mgr Katarzyna Sochacka, reprezentujące Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Bydgoszczy.
Część drugą, stanowił montaż słowno – muzyczny pt.
„Dotknąć mgły”. Bohaterami projektu byli uczniowie i nauczyciele ZS Nr 5 w Rypinie. Aktorzy przenieśli publiczność do magicznego świata pokrytego mgłą, barwami,
ruchem i dźwiękiem, a prowadząca przybliżyła najbardziej symptomatyczne cechy autyzmu, z ich wyjątkowością i trudnościami.
Wzruszającymi momentami były piosenki, film, przedstawiający dzieci z autyzmem ZS Nr 5 oraz wiersz „Kraina
inności”, w wykonaniu niezwykłych chłopców – Adama
Kaślewicza i Kamila Derkowskiego. Pełne wzruszeń i emocji przedstawienie zostało nagrodzone owacjami na sto-
Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek
8 maja obchodzony jest ogólnopolski Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek, który zapoczątkowany został przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku.
W naszym powiecie dzień bibliotekarzy świętowany
był 11 maja. Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie spotkali się pracownicy bibliotek funkcjonujących w mieście i gminach powiatu rypińskiego. Uroczystość była okazją do przypomnienia roli jaką w naszym
społeczeństwie pełnią biblioteki, a przede wszystkim bibliotekarze, których praca nie sprowadza się wyłącznie do
wydawania książek lub ich przyjmowania. Bibliotekarze to
osoby energiczne i kreatywne, a biblioteki to prężnie działające jednostki, w których realizowane są rozmaite projekty i imprezy (spotkania autorskie, prelekcje, warsztaty).
Starosta Zbigniew Zgórzyński składa podziękowania prowadzącym wykład
jąco. Na koniec zebrani wyszli przed budynek kina, gdzie
Starosta Rypiński symbolicznie zapalił niebieskie lampki, a uczestnicy wypuścili w niebo niebieskie balony na
znak solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. W organizację obchodów tego dnia zaangażowani
byli uczniowie, dyrekcja oraz wszyscy nauczyciele ZS Nr
5 w Rypinie. Główni koordynatorzy: p. Renata Pilarska i p.
Sylwia Maćkiewicz.
Organizatorzy dziękują osobom, instytucjom i urzędom,
które wsparły organizację tego wydarzenia, a w szczególności:
Starostwu Powiatowemu w Rypinie, F.H.U. „Pati”, Radzie Rodziców ZS Nr 5 w Rypinie, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rypinie dyrektorowi RDK – Grzegorzowi Ziomkowi oraz
specjaliście od nagłośnienia i efektów specjalnych Jarosławowi
Majewskiemu.
nadesłane
Za takie działania uczestniczące w uroczystości osoby
otrzymały podziękowania z rąk starosty rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego, burmistrza Rypina Pawła Grzybowskiego oraz dyrektora MPBP w Rypinie Marka Taczyńskiego.
Spotkanie uświetniły występy utalentowanej młodzieży ze Szkoły Muzycznej I stopnia działającej w Zespole
Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie.
D.W.
Pamiątkowe zdjęcie
10
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Od Młodzika do Olimpijczyka
Zawody pływackie Od Młodzika do Olimpijczyka rozgrywane były w Warszawie na 50. metrowej pływalni olimpijskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – najnowocześniejszym obiekcie w Polsce.
Organizatorem zawodów jest Akademicki Związek
Sportowy Środowisko Warszawa. W piątych eliminacjach
tego cyklu udział wzięło 50 klubów oraz 700 zawodników
z całej Polski. W ogólnopolskich zawodach udział wzięli
zawodnicy i zawodniczki Rypińskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego Sejwal.
Ogromny sukces osiągnął Jonasz Świderski – 10 latek
zajął drugie miejsce w stylu klasycznym. W pierwszych
dziesiątkach uplasowały się zawodniczki klubu zajmując
odpowiednie miejsca w swoich kategoriach wiekowych:
�Oliwia Głowacka – 6. miejsce w stylu grzbietowym
�Aleksandra Cieślak – 4. miejsce stylem motylkowym
�Maja Nowatkowska – 6. miejsce stylem klasycznym
oraz 6. miejsce stylem grzbietowym
�Laura Zurel – 6. miejsce stylem grzbietowym
OMDO są zawodami wysokiej rangi, a ich uczestnicy
reprezentują bardzo wysoki poziom, o poszczególnych
miejscach decydują setne sekundy. Wyniki piątej serii eli-
minacji zdecydowały o tym, że już w czerwcu zawodniczki
i zawodnicy RUKP Sejwal wezmą udział w wielkim finale.
Zadanie polegające na przygotowaniu zawodników i ich
wyjeździe do stolicy
zostało współfinansowane z budżetu
Powiatu Rypińskiego w ramach realizacji projektu pt. „IV Eliminacje Zawodów
Ogólnopolskich – Od
Młodzika Do Olimpijczyka – Warszawa,
50. metrowa pływalnia olimpijska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(WUM) w Warszawie”.
nadesłane
Jonasz odebrał medal i dyplom
Relacja z pobytu członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rypinie na „Czwartkowym Obiedzie u Diabetyków” w Warszawie
W drodze wyróżnienia za działalność Statutową Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Rypinie został zaproszony przez Zarząd Wojewódzki PSD w Bydgoszczy na „Czwartkowy Obiad u Diabetyków”, który odbył się w dniu 10 maja 2016 roku w Auli
Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
Za „Czwartkowymi Obiadami u Diabetyków” stoi tradycja XVIII-wiecznych „Obiadów Rozumnych” u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, podczas których rozprawiano o sprawach ważnych dla całego społeczeństwa. Na
„Czwartkowych Obiadach u Diabetyków” dyskutuje się
również o najpoważniejszych sprawach dotyczących choroby jaką jest cukrzyca. Na wyjazd zgłosiło się 20 członków Stowarzyszenia. Jako jedyni reprezentowaliśmy województwo kujawsko-pomorskie.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele świata nauki, kultury, medycyny, ogólnopolskich mediów i organizacji pozarządowych. Przyjechali diabetycy z Mazowsza, Warmii i Mazur, Podlasia, Ziemi Łódzkiej, Lubelskiego
i my z województwa kujawsko-pomorskiego, łącznie około 300 osób. Przywitani zostaliśmy przez prowadzącego
imprezę Hetmana Jana Klemensa Branickiego – szwagra
króla Stanisława Poniatowskiego. W tę postać wcielił się
popularny aktor Adam Zieleniecki.
Po odsłuchaniu i odśpiewaniu hymnu „Czwartkowych
Obiadów u Diabetyków” przyszedł czas na deser artystyczny – biesiadę staropolską w wykonaniu Kapeli Jankiela. Następnie prof. dr hab. Danuta Pawłowska zapre-
zentowała główne danie edukacyjne, czyli wykład pt.
„Wpływ alkoholu na organizm ludzki”.
W dalszej kolejności przyszedł czas na pokaz zdrowego
gotowania w wykonaniu Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.
Jego Magnificencja z kadrą naukową przygotowali zupę
krem z brokułów z groszkiem ptysiowym, usmażyli lekkie
i delikatne placuszki ze szpinakiem, podali kilka rodzajów
surówek oraz mrożone śliwki oblane gorzką czekoladą.
Po przygotowaniu potraw przyszedł czas na ich degustację. Dania znikały w błyskawicznym tempie. W nawie
bocznej Auli Kryształowej znajdowało się kilka stoisk promujących zdrową żywność i nowoczesne urządzenia ułatwiające diabetykom codzienne dbanie o zdrowie. Można
było też spróbować świeżych, bogatych w witaminy soków z warzyw i owoców, zmierzyć poziom cukru, ciśnienia tętniczego a także zasięgnąć porady dietetyka. Mieliśmy również możliwość spróbowania olejów, m.in. z rokitnika, ostropestu, lnu, pestek dyni.
Na „Czwartkowym Obiedzie u Diabetyków” rozmawialiśmy o zagadnieniach dotyczących nieuleczalnej choroby
jaką jest cukrzyca. Okazuje się, że o tych sprawach można
rozmawiać w atmosferze dobrej zabawy i przy smacznym
jedzeniu. Przekazana wiedza na długo pozostanie w pamięci i pomoże diabetykom w codziennej walce z chorobą, która bez wątpienia stała się plagą naszych czasów.
Prezes Oddziału Powiatowego PSD w Rypinie
Ryszard Matuszak
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
11
ZAPROSZENIE
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Rypinie realizując zadanie publiczne pt.: „Cukrzyca to nie tylko cukier- wstrzymajmy epidemię XXI wieku” współfinansowane przez Zarząd Powiatu w Rypinie ZAPRASZA wszystkich chorych na cukrzycę,
a także osoby zdrowe z miasta i powiatu rypińskiego do udziału w niżej wymienionych imprezach:
1.W dniu 27 czerwca br. (poniedziałek), o godzinie 15:00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4 na wykład pt.: „Cukrzyca - co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć?” Uczestnicy tego spotkania będą mogli skorzystać także z bezpłatnych badań ciśnienia tętniczego i glukozy oraz degustować zdrową żywość.
2.W dniu 31 lipca br. (niedziela), o godzinie 9:30 na marsz Nordic Walking „O 10 tysięcy kroków dalej od cukrzycy” do Nadleśnictwa w Skrwilnie. Marsz ten odbędzie się w ramach pucharu Ziemi Dobrzyńskiej organizowanego przez Polską Federację Nordic Walking. Kijki do Nordic Walking zapewniają uczestnicy marszu i organizator. Marsz poprzedzi godzinna
szkółka Nordic Walking (nauka poprawnej techniki i pokaz prawidłowej techniki Nordic Walking). 10 tysięcy kroków to
optymalna, zainicjowana przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne codzienna dawka ruchu dla każdego niezależnie,
czy zmagamy się z cukrzycą, czy też jesteśmy zdrowi i zdrowie chcemy zachować na długo. W ciągu dnia osoby poruszające się niewiele więcej niż tylko po domu i biurze pokonują średnio 2 tysiące kroków. 5 tysięcy kroków robi przeciętnie
każdego dnia osoba bardziej aktywna, niestroniąca choćby przed krótkim spacerem z psem. Większość z nas nie znajduje czasu i ochoty, aby pokonać zalecane dla zdrowia 10 tysięcy kroków. Marsz będzie trwał około 2 godzin. Zapewniona
będzie opieka medyczna z możliwością zbadania ciśnienia tętniczego przed i po marszu oraz poziom glukozy, a także posiłek regeneracyjny i ognisko z kiełbaskami. Każdy kto ukończy marsz otrzyma medal pamiątkowy.
Szczegółowej informacji dotyczącej tej imprezy udziela Prezes PSD pod nr telefonu 606-272-074, który przyjmuje również zapisy chętnych pragnących skorzystać bezpłatnie ze środka lokomocji do Skrwilna. Termin zgłoszeń
do dnia 15 lipca 2016 roku.
Zapisy na te zawody można dokonać również przez Internet na stronie www.pfnw.eu (w zakładce Puchary Regionalne Nordic Walking – Skrwilno 31.07.2016.)
3.W dniach 10 i 11 września br. podczas Dożynek Powiatowych i Targów„Rypin Agra 2016” na stadionie MOSiR-u w Rypinie
prowadzone będą bezpłatne badania przesiewowe celem wykrycia cukrzycy lub innych zaburzeń metabolicznych zwiastujących chorobę. W tym celu ustawiony będzie wśród różnych wystawców namiot medyczny z logo Stowarzyszenia
Diabetyków i widocznym hasłem„Cukrzyca to nie tylko cukier - wstrzymajmy epidemię XXI wieku”. Wolontariusze stowarzyszenia, pielęgniarki diabetologiczne, przedstawiciele firm farmaceutycznych i lekarz diabetolog będą prowadzić akcję
informacyjną, rozdawać ulotki dotyczące cukrzycy, promować badania przesiewowe, mające na celu wczesne wykrycie
cukrzycy (poziom cukru we krwi, ciśnienie tętnicze, wskaźnik otyłości). Wielu ludzi żyje z nieświadomością swoich dolegliwości, których podłożem jest właśnie cukrzyca.
Zaproszenia te kierujemy do społeczeństwa powiatu rypińskiego, różnych grup społecznych w tym ludzi w wieku produkcyjnym, młodych, osób starszych, niepełnosprawnych z racji różnych schorzeń, emerytów, rencistów i osób samotnych.
Dzięki dofinansowaniu tego zadania przez Zarząd Powiatu Rypin możliwe będzie uwrażliwienie opinii publicznej na problem, jakim jest rosnąca liczba zachorowań na cukrzycę w powiecie rypińskim i promowanie zdrowego stylu życia, jako najlepszej formy prewencji u osób zdrowych i skuteczną pomoc w kontrolowaniu cukrzycy u osób chorych.
Zapraszamy do udziału w tych imprezach wszystkich, niezależnie czy zmagamy się z cukrzycą, czy też jesteśmy zdrowi
i zdrowie chcemy zachować na długo.
Zarząd PSD w Rypinie
Grupy nieformalne też potrafią działać
Żywa Lekcja Hymnu Narodowego to projekt, na którego realizacją nieformalna grupa z Rypina pozyskała środki w ramach
konkursu Inicjuj z FIO, w ramach edycji III konkursu.
Miłośnicy jeździectwa – Rypińska
Grupa Jeździecka, jak się umownie koledzy nazwali, której liderem jest Maciej Lewandowski, pod opieką Fundacji Ziemia Dobrzyńska i we współpracy
z rypińskim Gimnazjum im. Józefa Wybickiego oraz Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, postanowili sięgnąć po oryginalną formę promowania dziejów i wartości naszego hymnu narodowego.
W poniedziałek, 25 kwietnia br., projekt pn. Żywa Lekcja Hymnu Narodowego został zainaugurowany spotkaniem
z wyjątkowym gościem. Na zaproszenie realizatorów przedsięwzięcia do młoSpotkanie z młodzieżą
12
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
dzieży w rypińskim gimnazjum przyjechał dyrektor Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie pan Przemysław Rey. Zaprezentował przed uczniami szkoły prelekcję o dziejach Mazurka Dąbrowskiego, życiu i losach autora pieśni – Józefa
Wybickiego, patrona szkoły. Specjalny gość odwiedził także tego dnia Izbę Pamięci, dokonując wpisu do Pamiątkowej
Księgi. Kolejno już w mniejszym gronie młodzież przeprowadziła dyskusję z gościem na temat tego co ich zdaniem jest
ważne w pieśniach patriotycznych, szczególnie w hymnie
narodowym. Następnie powstanie folder ze słowami hymnu
oraz informacja o autorze i historii Mazurka Dąbrowskiego.
Folder konsultowany będzie z przedstawicielami m.in. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego czy Fundacji Ziemia Dobrzyńska.
Już za rok wielki jubileusz hymnu narodowego, dlatego też celem projektu jest przygotowanie mieszkańców
powiatu na tę okoliczność. Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy historycznej o Hymnie Narodowym,
jego autorze Józefie Wybickim i roli jaką odegrał w okre-
sie Księstwa Warszawskiego dla ziemi dobrzyńskiej, w tym
powiatu rypińskiego, w gminach: Rogowo, Skrwilno, Wąpielsk, Rypin, Miasto Rypin, Brzuze. Miłośnicy jeździectwa zaopatrzeni w utworzone we współpracy z młodzieżą foldery ruszą latem na rajdy w teren. Będą docierali na
uroczystości gminne, gdzie zaprezentują efekty projektu.
Wszystko będzie działo się w klimacie epoki, czasów kiedy to żołnierze wojska Księstwa Warszawskiego promowali Mazurka Dąbrowskiego, oddając w ten sposób cześć
swojemu wielkiemu wodzowi, a także dając wyraz swojego patriotyzmu. W wypożyczonych mundurach ułańskich, w siodłach, odbędą aż sześć wyjazdów do gmin
powiatu rypińskiego. Projekt zakończy się wraz z końcem lata. Operatorem grantów jest Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. Opiekunem nieformalnej grupy jest Fundacja
Ziemia Dobrzyńska z Rypina.
Andrzej Szalkowski
Młodzież zapobiega pożarom
Coroczne eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” za nami.
18 marca br., w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Rypinie, do zmagań przystąpili laureaci
etapów gminnych, podzieleni na dwie grupy wiekowe.
Turniej składał się z testu pisemnego i części ustnej,
podczas której uczestnicy odpowiadali na wylosowane
pytania. Młodzież wykazała się wiedzą dotyczącą m.in. zapobiegania pożarom, zachowania w sytuacjach zagrożenia i pierwszej pomocy.
Wyniki eliminacji powiatowych:
I grupa – szkoły podstawowe:
1. Magdalena Januszewska – Długie
2. Martyna Tomaszewska – Ostrowite
3. Katarzyna Wiśniewska – Nadróż
4. Andrzej Niedbalski – Starorypin Rządowy
5. Norbert Kantorski – Skrwilno
II grupa – gimnazja
1. Michał Jaworski – Radziki Duże
2. Rebeka Grabowska – Ostrowite
3. Justyna Tyburska – Kowalki
4. Dominik Markowski – Rogowo
Uczestnicy konkursu
Sprawny i prawidłowy przebieg etapu powiatowego
zapewniło jury w składzie: kpt. Mirosław Ochoński (przewodniczący), st.kpt. Tomasz Sokołowski i st.str. Paweł Dąbrowski.
Na zakończenie spotkania uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Upominki trafiły także do wyróżnionych uczestników konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Dzieci z całego powiatu przygotowały prace przedstawiające strażaków podczas pracy. Nagrody zostały ufundowane przez
Powiat Rypiński.
Zwycięzcy z poszczególnych grup reprezentowali powiat w czasie eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbyły się w Bobrownikach (powiat lipnowski).
Zadanie pod tytułem „Młodzież zapobiega pożarom –
Konkurs Plastyczny i Turniej Wiedzy Pożarniczej” zrealizowane zostało przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Rypinie i było współfinansowane ze środków budżetu Powiatu Rypińskiego.
D.W.
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
13
Wiosenne Targi Edukacji i Pracy
7 marca 2016 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie odbyły się Wiosenne Targi Edukacji i Pracy.
Imprezę zorganizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP, przy
współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 w Rypinie.
Wiosenne Targi Edukacji i Pracy skierowane były do maturzystów z całego powiatu. Mieli oni okazję zapoznać się
z ofertą kształcenia wielu uczelni wyższych i szkół police-
Uczestnicy targów mogli poznać m.in. ofertę Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie
alnych, m.in. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
z Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej z Torunia, Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Torunia, Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej z Włocławka, Szkoły Wyższej im. Włodkowica
z Płocka, Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z Brodnicy.
O zaprezentowanie się uczniom poproszono także lokalnych przedsiębiorców. Zaproszenie przyjęła firma ROTR
Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie. Zaprezentowało się Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze z Bachotka.
Ponadto w Targach uczestniczyły: ośrodki szkoleniowe
(np. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu OKZ
w Rypinie), agencje pracy (np. Sherpa w Toruniu), instytucje rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie, Punkt
Pośrednictwa Pracy w Lipnie).
Impreza cieszyła się zainteresowaniem ze strony odwiedzającej młodzieży oraz zaproszonych gości. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom Wiosennych Targów
Edukacji i Pracy i zapraszają do udziału w przyszłym roku.
nadesłane
Powiat rypiński promuje się w Minikowie
7 i 8 maja 2016 r. w miejscowości Minikowo odbyły się Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na Wsi”. Powiat Rypiński był obecny na
tych targach, ponieważ to wspaniała okazja do promowania Ziemi Dobrzyńskiej i zaproszenia do odwiedzenia naszych terenów.
„Lato na Wsi” to impreza o charakterze edukacyjno-promocyjnym, która ma na celu promocję działalności pozarolniczej oraz dziedzictwa kulturowego i kulinarnego województwa kujawsko-pomorskiego. Cieszy się zainteresowaniem wielu wystawców z całego kraju.
Swoje stoiska przygotowują także samorządy, a wśród
nich powiat rypiński, który oferował prace Koła Miłośniczek
Rękodzieła Artystycznego „Kleszczynki", wyroby ceramiczne Pani Karoliny Meler prowadzącej sklep z dziełami sztuki i rękodziełem oraz biżuterię z naturalnych kamieni wykonaną przez Panią Justynę Gębusię. Stoisko wzbogacone zostało materiałami informacyjnymi zawierającymi najważniejsze informacje na temat naszego powiatu.
W Minikowie odbywają się pokazy sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych, promowane są gospodarstwa
ekologiczne i agroturystyczne, odnawialne źródła energii
oraz działania sprzyjających ochronie środowiska naturalnego. Można zakupić sadzonki drzew czy krzewów oraz
uzyskać fachowe porady na temat ich pielęgnacji.
Wystawcy mogą wziąć udział w konkursie na najciekawsze stoisko promocyjne, w wystawie szpiców i psów
Pierwotnych czy w wystawie trzody chlewnej. Ogłoszono
zwycięzców konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”
oraz laureatów konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo
– Smaki Regionów”, w którym brały udział także gospodynie z naszego powiatu: Pani Małgorzata Ozimkowska
z Głowińska prezentująca nalewkę porzeczkową (otrzymała wyróżnienie) i Pani Katarzyna Jasińska ze Skrwilna,
która na konkurs przygotowała faworki.
D.W.
XVI Targi Rypin Agra i Dożynki Powiatowe
Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do
udziału w tegorocznych Targach Rypin Agra i Dożynkach Powiatowych, które odbędą się w dniach
9–11 września na obiektach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rypinie.
W programie zaplanowano m.in.: wystawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, budownictwie, wystawy
krzewów i kwiatów, stoiska ogrodnicze, gastronomiczne, motoryzacyjne, przeglądy i występy zespołów wokalno-instrumentalnych, wybory Miss Agra, konkursy, koncerty gwiazd muzyki
oraz atrakcje dla najmłodszych.
Najważniejszym punktem programu imprezy będzie niedzielna uroczysta Msza św. dziękczynna za zebrane plony. Zaplanowano także konkurs wieńców dożynkowych i wręczenie
nagród wyróżnionym rolnikom.
Serdecznie zapraszamy!
14
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Chełmicki świętował swój jubileusz
Jedna z najbardziej wzruszających uroczystości, jaka się może w szkole wydarzyć to zjazd absolwentów. Właśnie zorganizowano go na 45-lecie szkoły.
Zjazd absolwentów zaplanowano już dawno. Okazja
w Chełmickim szczególna, bo Zespół Szkół nr 3 w Rypinie świętuje w tym roku 45-lecie swojego istnienia. Absolwentów i dostojnych gości zaproszono na dwudniowe uroczystości. Jubileuszowe obchody rozpoczęły się
w piątek, 3 czerwca, uroczystą mszą świętą w intencji
całej szkolnej społeczności w kościele św. Trójcy w Rypinie. Po mszy pochód uczniów, nauczycieli, absolwentów i innych zaproszonych gości przeszedł do kina
„Bałtyk” w Rypińskim Domu Kultury. Tutaj zebrani mogli wysłuchać najpierw okolicznościowych wystąpień,
życzeń, przemówień. Serdeczności odbierała w imieniu społeczności Chełmickiego dyrektor szkoły Joanna
Krukowska, która przypomniała gościom najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Wraz z życzeniami jubilat
Chełmicki otrzymał wiele prezentów. Przedstawiono
gościom program artystyczny. Był zabawny, refleksyjny
i wyjątkowy także z tego powodu, że wystąpili w nim
także absolwenci szkoły, którzy dawno już szkolne ławki opuścili. Występ bardzo się podobał. Uczestnicy akademii w kinie odwiedzili jeszcze tego dnia szkołę. Absolwenci oglądali swoje dawne klasy, siadali w starych
ławkach, spotykali się z wychowawcami i nauczycie-
lami. Na pamiątkę jubileuszu w niebo wypuszczono
45 zółto-zielonych balonów, a na sali gimnastycznej
przygotowano słodki poczęstunek. Nie zabrakło urodzinowego tortu. Tak wyglądała pierwsza, oficjalna
część uroczystości jubileuszowych.
W ten sam piątek zaproszono absolwentów gości na
grilla, którego zorganizowano na szkolnej działce. Tu już
atmosfera była dużo luźniejsza. Garnitury, krawaty, eleganckie sukienki i buty na obcasach zamienione zostały
na mniej zobowiązujące, sportowe stroje. Biesiada przy
grillu i ognisku trwała do późnego wieczora i pewnie,
gdyby nie napięty plan dnia następnego, przeciągnęłaby się jeszcze bardziej. Wspomnieniom i żartom nie było
końca. Sobota, 4 czerwca, była dniem balu. Rozpoczął się
o godz. 19 w restauracji „Pod Złotą Rybką” oficjalnym powitaniem wszystkich gości. A potem już zabawa trwała
do białego rana. Po tym wzruszającym, niezwykłym spotkaniu zostało wiele radości, zdjęć, filmików nagrywanych
telefonami komórkowymi i telewizyjna relacja zarejestrowana kamerą. Za pięć lat Chełmicki będzie miał znów urodziny – okrągłe. Skończy 50 lat.
Agnieszka Czajkowska
Piknik Integracyjny u Państwa
Kruzińskich
Słoneczna pogoda, urocza okolica ale przede wszystkim gościnność, niezwykła
otwartość Państwa Ewy i Ryszarda Kruzińskich oraz ich dzieci sprawiły, że kolejny
Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych organizowany w Okoninie przyniósł mnóstwo radości wszystkim uczestnikom.
Inicjatywa gospodarzy jest godna wielu pochwał, ponieważ to już siódmy raz
podjęli się oni trudu organizacji integracyjnego pikniku, na który zaprosili osoby niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie, Środowiskowego Domu Samopomocy z Rypina i Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” z Ugoszcza oraz ich rodziców i opiekunów. Na pikniku pojawili się też
samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy jednostek, przedsiębiorcy oraz znajomi i przyjaciele Państwa Kruzińskich.
Gospodarze wydarzenia z uśmiechami na twarzach powitali zebranych.
W swoich wypowiedziach podkreślali jak dużo radości czerpią z takich spotkań. Podziękowali za udział w pikniku i za pomoc okazaną w trakcie jego organizacji.
Goście, którzy przybyli do Okonina wyrażali swoją wdzięczność za misję, którą
realizuje rodzina Kruzińskich – oprócz wzorowego prowadzenia gospodarstwa
znajdują oni siły i czas dla działalności na rzecz niepełnosprawnych.
Starosta Zbigniew Zgórzyński podziękował za taką wspaniałą postawę i podarował figurkę anioła życząc, by strzegł on zacnych gospodarzy. Podobnie pozostali
zaproszeni goście – przekazywali słowa uznania i liczne upominki.
Smaczny posiłek z grilla, a później tańce i wspólne zabawy (w tym konkurs
Gospodarze spotkania witają gości
strzelania z łuku) były źródłem niezwykłej radości. Twarze uczestników pikniku
rozpromieniały uśmiechy, co kolejny raz potwierdziło, że warto dostrzegać potrzeby niepełnosprawnych i zmieniać ich
świat na lepszy. Świat jest lepszy właśnie dzięki takim osobom jak Państwo Ewa i Ryszard oraz ich dzieci.
Dominika Więcławska
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
15
Uczniowie ZS 1 – młodzi, zdolni
Kolejny ogromny powód do dumy dla rypińskiego ogólniaka. 19 marca br.
w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu odbył się finałowy etap XVI Wojewódzkiego
Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Luiza Błaszczak –
uczennica klasy 3 B LO w Zespole Szkół nr 1 wywalczyła tytuł finalisty tego konkursu. Znalazła się tym samym w gronie 28 uczestników województwa kujawsko
– pomorskiego z najwyższymi wynikami (spośród 232 uczniów, którzy startowali w etapie rejonowym naszego województwa). Luizę do konkursu przygotowała
i wspierała pani Beata Łapkiewicz.
21 kwietnia drużyna dziewcząt z Liceum wzięła udział w Powiatowych Mistrzostwach w piłce nożnej halowej o Puchar Prezesa MKS Ekonomik. Dziewczęta pod opieką Pani Moniki Lipki - Szalkowskiej wywalczyły brązowy medal.
Skład drużyny: Luiza Błaszczak, Natalia Rosińska, Joanna Dołkowska, Izka Derkowska, Ola Trojakowska, Daria Szymańska, Dominika Milarska, Bożena Kruszewska, Dagmara Więczkowska, Ola Dąbrowska.
22 kwietnia w Skrwilnie odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji
św. Jana Pawła II i o św. Janie Pawle II, nasza uczennica Oliwia Rochnowska z klasy 3 Pb wierszem „Rozmowa ojca z synem w krainie Maria” wywalczyła I miejsce.
Uczennicę do konkursu przygotowała pani Maria Rogozińska.
Luiza Błaszczak - finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Fizycznego.
Liceum promuje i rozwija czytelnictwo
Zespół Szkół nr1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie przystąpił do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Rypinie.
Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 20 tys.
zł. W ramach projektu do biblioteki szkolnej zostaną zakupione nowości wydawnicze. Społeczność szkolna aktywnie zaangażowała się w wybór ulubionych książek.
Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów
poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Organizowanie tego typu
przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia czytelnictwa
wśród uczniów. To niezwykle cenna inicjatywa. Czytanie
odgrywa niezmiernie ważną rolę w rozwoju psychicznym
młodego człowieka. Książka nie tylko dostarcza wiedzy,
ale także wzbogaca słownictwo językowe i rozwija wyobraźnię. To także piękny sposób na spędzenie wolnego
czasu o czym dobrze wiedzą uczniowie naszej szkoły.
Edukacja ekologiczna O transplantacji
w akademickiej
w Górznie
atmosferze
Od 1 marca do 18 kwietnia aż 11 klas wzięło udział
w darmowych warsztatach ekologiczno - przyrodniczych
w OEE „Wilga” w Górznie.
Pomysłodawcą i koordynatorem całego przedsięwzięcia była Małgorzata Puchalska (nauczyciel biologii). Podczas wycieczki do Rezerwatu Przyrody Szumny Zdrój
uczniowie mieli okazję zapoznać się z formami ochrony przyrody w Polsce, dowiedzieć się jakie rzadkie rośliny i ich zbiorowiska występują na terenie Górznieńsko Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Uczestniczy warsztatów zapoznawali się z typami siedlisk leśnych, obserwowali ślady bytności różnych zwierząt oraz ich wpływ
na ekosystem, a także uczyli się rozpoznawania wybranych gatunków drzew liściastych i ich właściwości. Pobyt
w Górznie kończył się wykładem pt. Sowy Polski - Historie
o duchach lasu. Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe upominki. Zajęcia prowadzone były
przez przewodników Ośrodka Wilga w Górznie.
Kampania „Drugie życie” nabiera tempa…
21 kwietnia br w ZS nr 2 w Rypinie odbyło się spotkanie uczniów ze studentami na temat prawnych aspektów transplantacji. Szkoła gościła studentów z toruńskiej
uczelni. Zrzeszeni w ramach Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego „Lex Medica” (koło działa na
Wydziale Prawa i Administracji UMK), przybliżyli szkolnej
młodzieży temat transplantacji, jej prawnych aspektów
i podzielili się własnym doświadczeniem z działalności
Koła. Ale uczniowie ekonomika wiedzą, jak pomagać i aktywnie włączają się w każdą akcję związaną z ratowaniem
ludzkiego życia – tego samego dnia, w ramach szkolnej
Wampiriady 21 uczniów oddało 9.450 ml krwi. To kolejna
już szkolna akcja, promująca honorowe krwiodawstwo.
Organizatorami spotkania w ramach kampanii „Drugie
życie” były M. Podgórska i B. Osowska
16
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Młodzi na poligonie Sukces Wojtka
25 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 2 w Rypinie, w ramach realizacji
programu z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa,
uczestniczyli w ćwiczeniach poligonowych przygotowujących do zawodów sportowo-obronnych. Mundurowcy wykonywali cykl ćwiczeń sprawnościowych, m.in.: rzut
granatem do celu, strzelanie trenażerem „Cyklop”, rozkładanie i składanie broni kbkAK, itp.
Na zakończenie spotkania młodzież wysłuchała prelekcji przedstawiciela WKU w Brodnicy, dotyczącej aktualnych możliwości rozwoju i kariery wojskowej.
Opiekunami wyjazdu były: Jolanta Gawrych i Ewa Głowacka
6 kwietnia b.r. we Włocławku odbył się finał I Regionalnego
Konkursu Młodych Logistyków.
Konkurs zorganizował Instytut Logistyki i Techniki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku wraz z Wydziałem
Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Wśród 38 finalistów znaleźli się dwaj uczniowie ZS nr 2
w Rypinie – Wojciech Chorąży i Bartosz Krajnik z klasy IIIA.
Uczniowie musieli zmierzyć się z testem wiedzy i umiejętności oraz 2 zadaniami logistycznymi. Wojciech Chorąży
zajął I miejsce i tym samym zdobył główną nagrodę: opłacone 7 semestrów studiów oraz tablet.
Uczniów do konkursu przygotowała Barbara Pankowska. Serdecznie gratulujemy sukcesu!
Sukces Weroniki
19 marca br., we Włocławku odbył się XXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego. Wzięły w nim
udział dwie uczennice Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie – Weronika Rzeszotarska z kl. 1D i Jagoda Czarnecka z kl. 3A.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wojewoda
Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki,
Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski, posłanka na Sejm RP – Joanna Borowiak. Konkurs poezji K.K. Baczyńskiego cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Jego zadaniem jest – jak podkreślają organizatorzy – popularyzacja twórczości tego wybitnego poety, któremu przyszło żyć i tworzyć w „czasie kalekim”, jak
nazywa okres wojny sam Baczyński. Poeta zginął w powstaniu warszawskim. Jego poetycki dorobek świadczy
o niebywałym geniuszu tego młodego artysty. Liryki Baczyńskiego stanowią inspirację i wyzwanie interpretacyjne dla młodych ludzi także dziś.
Sobotnie zmagania konkursowe przebiegały w kategoriach: poezja śpiewana i recytacja, w dwóch przedziałach wiekowych – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Łącznie brało udział 40 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Weronika Rzeszotarska, uczennica pierwszej klasy technikum ZS nr 2, recytacją utworów
Pokolenie oraz Psalm 4 wywalczyła II miejsce. Gratulujemy
sukcesu!
Weronikę do konkursu przygotowała polonistka Ewa
Chabowska.
[E.C]
Spotkanie z Generałem
w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
Na zaproszenie szkoły 8 kwietnia b.r. gościł w Zespole Szkół
nr 2 w Rypinie gen. Marek Borkowski, rypinianin, od 2008 do
2016 r. zastępca komendanta głównego Straży Granicznej,
odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Generał spotkał się z młodzieżą, głównie klas mundurowych, z pasją opowiadając o swojej codziennej pracy
i doświadczeniach zawodowych. To już drugie w ostatnim czasie spotkanie młodzieży z człowiekiem zasłużonym dla obronności kraju – w marcu uczniowie ekonomika spotkali się z kapitanem lotnictwa, Tomaszem Wachowiakiem.
Takie spotkania i prelekcje z ważnymi postaciami życia publicznego na pewno przybliżają uczniom klas mundurowych temat służby ojczyźnie, wojskowości i są żywą
lekcją historii najnowszej.
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
17
Informatycy pokazali,
co potrafią
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
odbył się finał informatycznego konkursu „Informiada 2016”.
Błysnęli tam swoją wiedzą uczniowie z Chełmickiego.
Konkurs organizowany jest przez PWSZ dla uczniów liceów
i techników z województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwszy jego etap jest realizowany w szkołach na informatycznej
platformie „Moodle” uczelni. W tym roku przystąpiło do niego
90 uczniów z całego województwa. Z Zespołu Szkół Nr 3 im.
Bogdana Chełmickiego w Rypinie do konkursu przystąpili
uczniowie Technikum Informatycznego: Adam Paliński (kl 3TI),
Mikołaj Czajkowski (kl 4 TI) oraz Przemysław Krępęć (kl 4TI).
– Do finału we Włocławku zakwalifikowali się wszyscy
reprezentanci szkoły. W finale udział wzięło 30 uczniów
z różnych szkół. Zadania finałowe były znacznie trudniejsze, a wiele z nich na akademickim poziomie trudności. Nasi
uczniowie poradzili sobie z nimi znakomicie. W finale II miejsce zajął Przemysław Krępeć, III – Mikołaj Czajkowski – mówi
z dumą o swoich podopiecznych Ireneusz Wysocki z Chełmickiego, który koordynował konkursowe działania.
Przemek i Mikołaj z opiekunem
Najlepsze „mleczarki” w Polsce
Po raz pierwszy w 42-letniej historii Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie wygrały ją drugoklasistki.
Uczennice z Chełmickiego pokonały bez problemu starszą konkurencję z innych szkół.
XLII Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie odbyła
się w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży. Uczestniczyły w niej reprezentacje szkół
z całej Polski, m.in. z Inowrocławia, Łowicza, Łomży, Lublina, Kadzidła, Bydgoszczy, Wysokiego Mazowieckiego. Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie reprezentowała trzyosobowa ekipa w składzie: Anna
Żuchowska (klasa II Technikum Technologii Żywności),
Agnieszka Michalska (klasa II Technikum Przetwórstwa
Mleczarskiego), Julia Wysocka (klasa II Technikum Technologii Żywności).
– Obsługę merytoryczną oraz przygotowanie zestawu pytań w teście, zadań pisemnych i ustnych powierzono pracownikom UWM. Po sprawdzeniu testów Komitet Główny
Olimpiady zakwalifikował uczestników do III etapu turnieju,
składającego się z części pisemnej i ustnej. Pytania były trud-
Olimpijki z Chełmickiego z panią Moniką Naruszko
ne. Następnie przystąpiono do egzaminu pisemnego, czyli
testu składającego się z 70 pytań i do egzaminu praktycznego, który zawierał sześć bardzo rozbudowanych zadań dotyczących przetwórstwa mleczarskiego. Ostatniego dnia odbyła się część ustna olimpiady składająca się z pytań o surowcach, technologii i aparaturze. Po zakończeniu etapu
ustnego wyłoniono laureatów, którym wręczono zaświadczenia, tzw. indeksy promujące przyjęcie na UWM w Olsztynie (na Wydziały: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Towaroznawstwo) bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego
oraz zwolnienia z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe puchary, dyplomy i nagrody
– opowiada Monika Naruszko, która przygotowywała reprezentację Chełmickiego do olimpiady.
Bezkonkurencyjne okazały się rypinianki. Po raz pierwszy w historii olimpiady wygrały ją uczennice drugiej klasy, które, wydawałoby się, ze starszymi uczniami, nie miałyby żadnych szans.
– Jakież było zdziwienie, kiedy dowiedzieliśmy się, że
dziewczyny pokonały trzecie i czwarte klasy – dodaje dumna i szczęśliwa Monika Naruszko – Byłam w szoku i byłam
dumna ze swoich podopiecznych. Wywalczyły tytuł laureatek olimpiady i otrzymały zwolnienie z części teoretycznej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dyplomy i nagrody oraz najważniejsze – indeks czyli wstęp wolny
na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Aga, Ania i Julia zdobyły dla Chełmickiego I miejsce w Polsce, w związku z tym otrzymały Puchar od Krajowego Związku
Mleczarskiego, z rąk prezesa Związku Waldemara Brosia, Puchar od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela
oraz Puchar Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Agnieszka Czajkowska
18
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej partnerem
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to już czwarta
uczelnia wyższa, która zainteresowała się współpracą z ZS
nr 4 w Nadrożu.
Umowę partnerską na rzecz jakości kształcenia podpisano 25 kwietnia 2016 r. w obecności dyrektora Jerzego
Misiaka i reprezentantów WSG: prorektora ds. kształcenia
i studentów dr Alicji Kozubskiej, prof. WSG oraz dyrektora instytutu dr. inż. Dariusza Buchańca. Współpracą objęto przede wszytki kształcenie techniczne w ZS 4: technikum budowlane i geodezyjne. Istota współpracy będzie
koncertowała się na prowadzeniu zajęć praktycznych
z przedmiotów specjalnościowych w wybranych obszarach kształcenia. Współpraca obejmuje również wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów badawczych i rozwojowych oraz przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy przede wszystkim
umożliwiając im realizacje staży i praktyk.
Na efekty porozumienia uczniowie nie musieli czekać
długo. Już pierwszego dnia współpracy uczniowie mogli
skorzystać z warsztatów dotyczących termowizji prowa-
dzonych przez pracownika instytutu dr Alicję Kozubską.
Badania termowizyjne mogą pomóc w sytuacjach życia
codziennego m.in. diagnoza występowania pleśni i grzybów, kontrola jakości montażu stolarki okienno-drzwiowej
oraz kontrola efektywności energetycznej obiektu budowlanego. Oprócz wprowadzenia w zagadnienia teoretyczne termografii, wykonano zdjęcia kamerą termowizyjną.
Uczniowie wypróbowali możliwości nowoczesnego sprzętu, a wspólna analiza pomiarów w podczerwieni pokazała
miejsca najbardziej narażone na oddawanie ciepła.
Podsumowując, warsztaty prowadzone przez WSG
i związane z tym kolejne w naszej szkole namacalne spotkanie z nowoczesną technologią dało duże wsparcie dla
uczniów i nauczycieli przedmiotów technicznych.
Wyjątkową niespodziankę od WSG otrzymali absolwenci: indeks i bon edukacyjny otrzymała najlepsza absolwentka Technikum Budowlanego Marta Krzak.
Marta Bednarczuk
Radosław Wiśniewski
III Przegląd Poezji Jana Pawła II
w Nadrożu
18 marca 2016 roku w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu odbył się III Przegląd Poezji Jana Pawła II pod hasłem „Miejcie odwagę żyć dla Miłości!”. Młodzież zaprezentowała się w kategorii – recytacja i poezja śpiewana.
Uczestników i gości konkursu powitał mgr inż. Jerzy Misiak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej
w Nadrożu, wyrażając swoje zadowolenie i wdzięczność
za liczny udział w III Przeglądzie Poezji Jana Pawła II, którego charakter i wymiar jest szczególny. Pogratulował młodzieży wyboru drogi życiowej, na której znalazło się miejsce i czas na spotkanie z poezją Jana Pawła II.
Tegoroczny konkurs wzbudził zainteresowanie młodzieży nie tylko powiatu rypińskiego ale też Sierpca, Skępego, Mławy, Płońska, Studzieńca. Wiersze Karola Wojtyły
recytowało i śpiewało 25 uczestników. Recytujących oceniało jury w składzie: ks. Grzegorz Mazurkiewicz, poloniści: mgr Katarzyna Golus, mgr Maria Borkowska – Misiak,
mgr Małgorzata Wysocka, mgr Hanna Janiszewska.
I miejsce w kategorii recytacja zajęli: Ewelina Klósak,
Klaudia Pniewska, Oliwia Rochnowska; II: Ewelina Borkowska, Marta Krzak, Sylwia Wiśniewska, III: Paulina Branczewska, Dominik Pietrzak, Aneta Szczepkowska.
W kategorii poezja śpiewana I miejsce zajęli: Dominika
Tucholska; II: Beata Pucińska; III: Monika Kacprowicz, Natalia Witkowska. Wyróżnienie w kategorii poezja śpiewana otrzymał: Przemysław Goździkowski.
Uczestnicy obu kategorii otrzymali nagrody książkowe,
pendrivy i dyplomy, które wręczyli członkowie komisji.
Na zakończenie uroczystości młodzież ZS Nr 4 w Nadrożu
przedstawiła montaż słowno- muzyczny poświęcony przesłaniu Jana Pawła II „Miejcie odwagę żyć dla Miłości!” – opracowany i przygotowany przez organizatorkę konkursu – polonistkę Milenę Sobocińską - Krupską, natomiast oprawą
muzyczną zajęła się dyrygent chóru szkolnego – Jolanta Tofil – Dykowska. Chór i soliści wszystkim uczestnikom zadedy-
kowali następujące pieśni: „Barka”, „Powiedz ludziom, że kocham ich”, „Rozpięty na ramionach”, „Uratowani”.
Konkurs zorganizowała polonistka Milena Sobocińska
– Krupska.
Tak wielkie przedsięwzięcie nie odbyłoby się bez pomocy i współpracy: ks. Andrzeja Krasińskiego – dyrektora Wydziału Katechetycznego w Płocku, ks. Grzegorza Mazurkiewicza – proboszcza parafii pw. św. Anny w Żałem,
dyrektora szkoły Jerzego Misiaka, katechetek Katarzyny
Michalskiej, Magdaleny Sitkowskiej, dyrygent chóru - Jolanty Dykowskiej – Tofil, autorki scenografii Aureli Sobocińskiej, autorki oprawy graficznej i wizualnej Moniki Krajnik oraz starosty rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego.
nadesłane
Uczestnicy Przeglądu Poezji Jana Pawła II.tif
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
19
Reprezentanci Zespołu Szkół nr 5 w gronie
laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego
28 kwietnia 2016 roku odbył się Wojewódzki Konkurs Wokalny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną pod
hasłem: „ Dostrzeż mnie – trzeźwy umysł, czyste serce”.
Organizatorami spotkania byli: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. W konkursie wzięło udział 77 uczestników z 25 placówek szkolnictwa specjalnego z naszego
województwa. Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie Arkadiusz Czułczyński oraz Dawid Laskowski wykonali utwory ze specjalnie napisanym tekstem do znanych melodii.
Swoim występem zachwycił wszystkich widzów oraz
Jury Arkadiusz Czułczyński, dzięki czemu otrzymał Złoty
Bilet i zdobył pierwsze miejsce w konkursie. Jego utwór –
mix wokalu oraz beatboxu mówił o potrzebie zmieniania
dziwnego świata, pełnego zła, na lepszy i piękny świat. Dawid Laskowski otrzymał wyróżnienie równoznaczne z zajęciem czwartego miejsca. Trud i zdolności rypińskich artystów został nagrodzony nie tylko zaszczytnymi miejscami, ale także nagrodami rzeczowymi. Uczniów do udziału
w konkursie przygotowywały panie Renata Bojarska oraz
Sylwia Maćkiewicz, która jednocześnie była autorką tekstów piosenek.
Przedszkolaki
na wycieczce
Grali w tenisa
stołowego
5 maja br. przedszkolaki oraz uczniowie oddziałów
z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, uczestniczyli wraz z opiekunami w wycieczce do Torunia.
Pierwszym punktem wycieczki był teatr Baj Pomorski, gdzie dzieci obejrzały spektakl pt. „Przytulaki". Tematyka przedstawienia dotyczyła głównie kształtów, kolorów i zwierząt. Dzieci z zaciekawieniem wpatrywały się
w aktorów, którzy poprzez gesty i proste rekwizyty pokazywali różne rodzaje emocji i uczuć. Spektakl odbywał
się w pokoju zabaw wypełnionym miękkimi, kolorowymi
poduszkami o różnych kształtach, przez co był on jeszcze
bardziej atrakcyjny. Kolejnym punktem wycieczki był spacer po toruńskiej starówce. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się fontanna, przy której był czas na zabawę i wspólną fotografię. Ostatnim punktem wyjazdu był
posiłek w restauracji McDonald's. Wszyscy pełni wrażeń
i w doskonałych humorach wrócili do domu.
W dniu 5 marca w ZS nr 5 w Rypinie odbył się XIX Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego
W turnieju udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 we Włocławku, Zespołu Szkół Specjalnych
w Lipnie, Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, ZS nr 3
im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ZS nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego
w Rypinie i ZS nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie.
Zawodnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: młodsi i starsi. Naszą szkołę reprezentowało 5 uczniów:
Patrycja Tylmanowska, Kasjan Piwczyński, Wadim Straus,
Jakub Ratkowski, Paweł Kamiński. Rywalizacja była bardzo
zacięta i wszyscy pamiętali o zasadach fair play.
W klasyfikacji grupowej I miejsce zajął ZS nr 3 z Golubia-Dobrzynia, II miejsce ZSS z Lipna, III miejsce ZSS nr 3 z Włocławka,
IV miejsce ZS nr 5 z Rypina, V miejsce ZS nr 3 z Rypina, VI miejsce ZS nr 2 z Rypina i ostatnie miejsce ZS nr 1 z Rypina.
nadesłane
Pamiątkowe zdjęcie na tle toruńskiej fontanny
Arkadiusz odbiera nagrodę
Nasza uczennica Patrycja Tylmanowska wywalczyła IV miejsce w grupie
dziewcząt młodszych.
Organizacja pozarządowa
non-governmental organization
Prezentacja organizacji pozarządowych prowadzących aktywną działalność statutową
na terenie Powiatu Rypińskiego
Nazwa organizacji:
Uczniowski Klub Sportowy
SKRWA SKRWILNO
Prezes:
Tomasz Graczyk
Forma prawna:
Stowarzyszenie
Nr ewidencji UKS: 14/2010
Data rejestracji: 20.04.2010 r.
Siedziba i kontakt:
ul. Bieżuńska 16
87-510 Skrwilno
tel. 784086016
e-mail: [email protected]
strona internetowa: uksskrwilno.futbolowo.pl
Liczba członków organizacji: 20
Cele i formy działania:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe
szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku,
stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz społecznie wykluczonych (grupa głębokiego ryzyka).
Osiągnięcia i ważne wydarzenia:
– I miejsce trampkarzy w sezonie 2010/2011 w okręgu włocławskim (awans do ligi wojewódzkiej).
– W sezonie 2011/2012 grupa trampkarzy i młodzików jako jedyna miejscowość wiejska grała w lidze wojewódzkiej.
– Klub od początku swojej działalności brał udział w wielu turniejach zajmując wysokie miejsca.
– Od 2013 roku Klub w okresie zimowym organizuje cykl turniejów Skrwilno Cup dla wszystkich grup młodzieżowych.
W turniejach biorą udział takie zespoły jak: Olimpia Grudziądz, Elana Toruń, Wisła Płock, MKS Mława oraz wiele innych.
– Największym sukcesem Klubu jest zaangażowanie tak wielkiej ilości dzieci z terenu Gminy Skrwilno do uprawiania
sportu. W 2010 roku gdy powstał Klub, w rozgrywkach młodzieżowych w piłce nożnej brał udział tylko jeden zespół
z naszej gminy. Obecnie klub prowadzi pięć grup młodzieżowych: skrzaty, żaki, orliki, młodziki, juniorzy modsi.
GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Redaktor: Dominika Więcławska, e-mail: [email protected]
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rypinie
Przygotowanie do wydania: Starostwo Powiatowe w Rypinie
87-500 Rypin, ul. Warszawska 38, tel. 54 280 24 32
Realizacja: PPU Multigraf s.c., ul. Bielicka 76C, 85-135 Bydgoszcz, tel./fax (52) 340 41 37

Podobne dokumenty