Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu do remontu

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu do remontu
I Edycja Programu Pomocy Mieszkaniowej
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Czeladź
ogłasza
I OGRANICZONY KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU DO REMONTU
organizowany w ramach
I edycji Programu Pomocy Mieszkaniowej
Konkursem ofert na najem lokalu do remontu objęte są następujące lokale:
DANE LOKALU
Lp.
1.
Adres
położenia
lokalu
Borowa 23
(lokal
użytkowy)
+
Borowa
23/1
Ilość
izb
1p
+
2p+k
=
3p+k
Pow.
użytkowa
67,57 m
2
Kondygnacja
1 kondygnacja
(parter)
DANE DOT. REMONTU
Wyposażenie
lokalu
w instalacje
i urządzenia
techniczne
1. Instalacja
elektryczna.
+
2. Piec kaflowy
pokojowy.
DANE DOT. KONKURSU
Minimalny zakres prac
remontowych
Szacunkowy
koszt
wykonania
remontu
Wywoławcza
stawka
miesięcznego
czynszu
Wartość
wymaganej
kaucji
mieszkaniowej
1. Wymiana instalacji elektrycznej.
2. Wymiana drzwi (3 szt.).
3. Wymiana okna (5 szt.).
4. Wymiana podłóg w całym
mieszkaniu.
5. Remont łazienki wraz z wymianą
wyposażenia.
6. Budowa pieca kuchennego oraz
pieców pokojowych (3 szt.).
7. Zamurowanie otworu drzwiowego
od strony ul. Borowej.
8. Przebicie otworu drzwiowego przez
ścianę z mieszkania do
pomieszczenia użytkowego.
9. Wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej.
10. Odnowienie mieszkania poprzez
pomalowanie.
52 000,00 zł.
4,65 zł.
3770,40 zł.
2.
3.
4.
Bytomska
33a/1
Tuwima
26/14
Tuwima
33/14
3p+k
1p+k
2p+k
54,00 m
39,09 m
31,39 m
2
2
2
1 kondygnacja
(parter)
1. Instalacja
elektryczna.
2. Instalacja wod.kan.
3. Instalacja
gazowa
4. Urządzenia
kąpielowe i
sanitarne.
4 kondygnacja
(III piętro)
1. Instalacja
elektryczna.
2. Instalacja wod.kan.
3. Instalacja
gazowa
4. Urządzenia
sanitarne.
5. Piec kaflowy.
5 kondygnacja
(IV piętro)
1. Instalacja
elektryczna.
2. Instalacja wod.kan.
3. Instalacja
gazowa
4. Urządzenia
sanitarne.
5. Piec kaflowy.
11. Zakup i ułożenie wykładzin
podłogowych w całym mieszkaniu.
12. Zakup i montaż zlewozmywaka z
baterią i termą do ciepłej wody.
1. Odnowienie mieszkania poprzez
pomalowanie.
2. Rozbiórka kominka z kotłem
grzewczym centralnego ogrzewania.
3. Wykonanie projektu i założenia
centralnego ogrzewania gazowego
wraz z grzejnikami.
4. Wymiana instalacji elektrycznej.
5. Wymiana drzwi (1 szt.).
6. Wymiana okna (1 szt.).
7. Zakup i montaż kuchni gazowej
4-palnikowej.
8. Remont łazienki wraz z wymianą
wyposażenia.
9. Wymiana instalacji wodnej.
10. Zakup i montaż zlewozmywaka z
baterią.
1. Wymiana instalacji elektrycznej.
2. Wymiana drzwi wewnętrznych (3
szt.).
3. Wymiana okien (2 szt.).
4. Zakup i montaż kuchni gazowej
4-palnikowej.
5. Wykonanie centralnego
ogrzewania gazowego.
6. Remont łazienki wraz z wymianą
wyposażenia.
1. Wymiana drzwi (2 szt.).
2. Przebudowa pieca pokojowego (1
szt.).
3. Budowa pieca pokojowego (1 szt.).
4. Odnowienie mieszkania poprzez
pomalowanie.
5. Remont łazienki wraz z wymianą
wyposażenia.
6. Zakup i montaż: kuchni gazowej
4-palnikowej, zlewozmywaka z
baterią.
7. Wymiana instalacji elektrycznej.
32 200,00 zł.
3,72 zł.
2410,56 zł.
28 700,00 zł.
6,51 zł.
3053,76 zł.
24 700,00 zł.
5,89 zł.
2218,68 zł.
5.
Tuwima
47/13
3p+k
43,94 m
2
5 kondygnacja
(IV piętro)
1. Instalacja
elektryczna.
2. Instalacja wod.kan.
3. Instalacja
gazowa
4. Urządzenia
kąpielowe i
sanitarne.
5. Piece kaflowe.
8. Wymiana wykładzin podłogowych.
1. Wykonanie centralnego
ogrzewania gazowego.
2. Wymiana drzwi wewnętrznych (2
szt.).
3. Zakup i montaż kuchni gazowej
4-palnikowej.
4. Dopasowanie okien.
5. Wymiana wykładzin podłogowych.
6. Odnowienie mieszkania poprzez
pomalowanie.
7. Wymiana instalacji elektrycznej.
27 800,00 zł.
5,89 zł.
3105,72 zł.
Lokale wytypowane do konkursu na najem lokalu do remontu można obejrzeć w każdym dniu
roboczym w godzinach pracy organizatora konkursu w dniach: poniedziałek od 730 do 1700,
wtorek-czwartek od 730 do 1530, piątek od 730 do 1400 w terminie do ostatniego dnia składania
ofert. Prezentacji lokalu dokona organizator konkursu, którym jest Zakład Budynków Komunalnych
w Czeladzi.
W konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr XV/224/2015 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w
skład
mieszkaniowego
zasobu
Gminy
Miejskiej
Czeladź
oraz
tymczasowych
pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2015 r. poz. 5096 z późn. zm.).
Do udziału w I konkursie ograniczonym oferty na najem lokalu do remontu mogą składać osoby,
które w procesie kwalifikacyjnym uprawnione zostały do najmu lokalu komunalnego (w tym
socjalnego) i ujęte na liście oczekujących na mieszkanie w zasobie Miasta Czeladź.
Regulamin konkursu, formularz ofertowy oraz wzór umowy najmu lokalu do remontu udostępnia
organizator konkursu w swojej siedzibie przy ul. Wojkowickiej 2 w Czeladzi, a także na portalu
internetowym Urzędu Miasta Czeladź: www.czeladz.pl i Zakładu Budynków Komunalnych w
Czeladzi www.zbk.czeladz.pl
Warunkiem udziału w konkursie jest wpłacenie wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące
złotych). Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej w kasie organizatora konkursu w terminie do
ostatniego dnia składania ofert.
Oferty można składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców
w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych przy ul. Wojkowickiej 2 w Czeladzi
w terminie od 1 lipca 2016r. do 15 sierpnia 2016r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Oferta na najem lokalu do remontu
położonego przy ul.
(podać adres)
– I edycja Programu Pomocy Mieszkaniowej”.
Oferta, pod rygorem nieważności, powinna zawierać:
1) czytelnie wypełniony formularz ofertowy na najem wybranego lokalu,
2) zaświadczenia o dochodach oferenta i wszystkich osób ujętych przez niego w ofercie,
osiąganych w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie oferty,
3) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo
zajmowania dotychczasowego lokalu lub nakaz jego opuszczenia (zgodnie z posiadaniem:
prawo własności, umowa najmu, wypowiedzenie najmu, wyrok eksmisyjny),
4) zaświadczenie administrora budynku o niezaleganiu w opłatach należności za lokal zajmowany
dotychczas przez oferenta i osoby objęte ofertą,
5) zaświadczenie administratora budynku o niestwierdzeniu zachowań niezgodnych z zasadami
regulaminu porządku domowego wobec oferenta i osób objętych ofertą;
6) oświadczenie oferenta, że obejrzał lokal stanowiący przedmiot konkursu i deklaruje przyjęcie
tego lokalu w najem w istniejącym stanie technicznym,
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami konkursu, określonymi Regulaminem
konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
8) oświadczenie oferenta o wykonaniu wytypowanych w „Opisie lokalu” niezbędnych prac
remontowych na własny koszt i ryzyko, oraz o rezygnacji z obciążenia wynajmującego
nakładami dokonanymi na ten lokal w jakiejkolwiek formie i czasie,
9) oświadczenie oferenta, że przyjmuje na siebie obowiązek załatwienia własnym kosztem i
staraniem wszystkich spraw związanych z zawarciem umowy o dostawę do lokalu energii
elektrycznej, wody i gazu (w tym w razie potrzeby uzyskanie warunków technicznych
przyłączenia nowych instalacji i ich wykonanie), a także z założeniem instalacji centarlnego
ogrzewania, w przypadku gdy lokal tego wymaga,
10) potwierdzenie wpłaty wadium,
11) oświadczenie oferenta oraz każdej osoby pełnoletniej i przedstawicieli ustawowych osób
małoletnich, wskazanych przez oferenta jako osoby, które będą z nim zamieszkiwać w lokalu, o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym podanie do publicznej
wiadomości imienia, nazwiska i obecnego adresu zamieszkania oraz oferowanej stawki czynszu.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub
uaktualnienia dokumentów znajdujących się w aktach sprawy o najem mieszkania prowadzonej
przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Zakładzie Budynków Komunalnych w Czeladzi.
Oferent może złożyć maksymalnie trzy oferty na wybrane przez siebie lokale, po jednej na każdy z
nich.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16 sierpnia o godzinie 10:00 w Zakładzie Budynków
Komunalnych w Czeladzi (sala narad).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję konkursową, a jego wyniki zostaną ogłoszone
poprzez opublikowanie na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta Czeladź i Zakładu
Budynków Komunalnych w Czeladzi (zakładka ogłoszenia/lokale do remontu) oraz wywieszenie
przez okres co najmniej 7 dni na ich tablicach ogłoszeń.
Z osobą, która wygra konkurs zostanie zawarta umowa najmu nie wcześniej niż po upływie 7 dni
od daty ogłoszenia wyników konkursu na warunkach określonych we wzorze umowy. Warunkiem
zawarcia umowy najmu lokalu do remontu jest wniesienie wymaganej kaucji.
W przypadku, gdy do I konkursu ograniczonego nie przystąpi żaden zaproszony oferent, na najem
lokalu do remontu zostanie zorganizowany II konkurs nieograniczony, w którym oferty będą mogły
składać osoby zamieszkałe w Czeladzi, spełniające wymogi udziału w konkursie.
Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
tel. (32) 265-11-32, wew. 31 lub 43.
Podstawa prawna:
1. Uchwała Nr XV/224/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Czeladź oraz
tymczasowych pomieszczeń.
2. Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 20 maja w sprawie ogłoszenia
I Edycji Programu Pomocy Mieszkaniowej „Lokal do remontu”, wyboru lokali w mieszkaniowym
zasobie Miasta Czeladź służących realizacji tego Programu oraz ustalenia zasad przeprowadzenia
konkursu ofert na najem lokali do remontu.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Regulamin konkursu
2. Zakres remontu lokali wytypowanych do oddania w najem w ramach I edycji
Programu Pomocy Mieszkaniowej
3. Formularz ofertowy
4. Wykaz załączników do oferty
5. Wzór umowy najmu lokalu do remontu